T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
17 Kasım 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29178
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Celal Bayar Üniversitesinden:
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ NÜFUS VE GÖÇ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (NÜGAM): Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ve yurt dışında nüfus, nüfus yapısı, nüfus
hareketleri, nüfus değişimi, göç, göçmenler, mülteciler, diğer hareketli gruplar ve bunlarla bağlantılı ekonomik, demografik, psikolojik, yönetimsel, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, sosyolojik, coğrafi, tarihi, siyasi, hukuki, uluslararası ilişkiler ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve ilgili diğer çalışmaları yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:
a) Merkezin araştırma faaliyetleri şunlardır:
1) Türkiye’de ve dünyada nüfus ve göç konularında konu ile ilgili olan aktörler, taraflar
göz önüne alınarak nüfus, göç ve göçmenlere yönelik araştırma, inceleme ve ilgili faaliyetleri
hazırlayıp bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin faydasına sunmak,
2) Merkezin nüfus ve göç konularında Türkiye iç ve dış politikası, ekonomisi, demografik
yapısı, birey ve grup psikolojisi, yönetim, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, sosyoloji, tarih, siyaset,
hukuk, uluslararası ilişkiler ve stratejik yapısına olan yansımaları, göçün mekânsal etkileri nasıl
bir seyir izlendiği, gelecekte de nasıl bir seyir izlenebileceği konularında araştırmalar yapmak,
belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak,
3) Türkiye’den yurt dışına, başka ülkelerden Türkiye’ye ve Türkiye içinde göç etmiş
nüfuslar ile ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalar yapmak,
4) Göçmenlerin köken ülke ve hedef ülke ile ilişkileri ve bunların sosyal, ekonomik ve
politika, göçün mekânsal etkileri alanlarına etkileri ve katkılarıyla ilgili stratejik konularda çalışmalar yapmak,
5) Karşılaştırmalı çalışmalar ile göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmeler ve bu yerlerde meydana gelen
değişmeleri ortaya koymak,
6) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu durum ve hallerde diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,
7) Araştırmalarla adı geçen yerlerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek, ortaya konacak araştırma sonuçları ile de gelecekteki durumlarla ilgili öngörülerde bulunmak,
8) Çalışma konuları ile ilgilenen, ulusal ve uluslararası alanda nüfus ve göç konularında
çalışan bilim adamları ile iş birliği yapmak,
9) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleri ile iş birliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,
10) Yurt dışında yaşayan Türkiyeli nüfusun nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri,
sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli, barometre
biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak,
11) Nüfus ve göç konuları ile ilgili olarak bilişim, yönetim, hukuk, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim istihdam, barınma gibi uygulama alanına dönük konularda altyapı, sistem, düzenleme hizmetleri konularında çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek,
12) Kültürel uyum konularında çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına destek
olmak, proje yapmak.
b) Merkezin eğitim faaliyetleri şunlardır:
1) Merkezin amacı doğrultusunda Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite, nüfus ve göç araştırma merkezleri ile ortak sempozyum, kongre
ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları
ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına, yabancı ülke kurum ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
3) Nüfus ve göç konularında ulusal ve uluslararası sertifika programları düzenlemek.
c) Merkezin yayım faaliyetleri şunlardır:
1) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak,
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
2) Yılda iki, ya da dört kez yayım yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için
hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmanın sekretaryasını üstlenmek,
3) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda rapor, bülten gibi yayınlar yaparak bunları basılı ve dijital olarak yayımlamak,
4) Farklı periyotlara bağlı kalarak bültenler yayımlamak.
ç) Merkezin arşivleme faaliyetleri şunlardır:
1) Sağlanabilecek imkanlar doğrultusunda nüfus ve göç ulusal veri bankası oluşturmak,
2) Ulusal ve uluslararası kullanıma uygun olabilecek menşe ülke veri bankası çalışmaları yapmak,
3) Yerel nüfus ve göç konularındaki bilgi, kaynak, veri, her türlü konu ile ilgili olan
veya olabilecek kaynakları toplayarak bunların erişilebilir bir halde olmasını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından birisini
Müdür vekili olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdür, Merkezi temsil eder ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve
işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile
Üniversitenin Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim
Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak,
f) Merkezin amaçları çerçevesinde faaliyet alanlarını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı
sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan
bir kuruldur.
(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına
katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ve diğer yerli ve yabancı akademik kuruluşlar, araştırma kuruluşları, resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda
değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç
yıl için seçilen uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla yirmi olabilir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle
yeni üyeler seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç diğer enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans, doktora, sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci, ortaöğretim alan öğretmenliği, ulusal
ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ve benzeri programlara öğrenci kabulü, ders plan
ve programları, sınavlar, tez, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Anabilim/Anasanat Dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,
ç) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan
enstitüleri,
d) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
i) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Lisansüstü eğitim programlarına başvurular ve öğrenci kabul şartları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara aşağıdaki şartlar ve kurallara göre öğrenci
alınır:
a) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü:
1) Yüksek lisans programlarına, yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci
alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri ve enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanarak Üniversite/enstitü web sayfasında ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru
koşulları, adayların sınava alınacakları yer ve tarihler belirtilir.
2) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip
olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart tam puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate
Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip
olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans
diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanması gerekir.
3) Adaylar, enstitü tarafından hazırlanan online veya matbu formları doldurarak ALES
belgelerini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer belgelerle birlikte ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar enstitü müdürlüğüne teslim ederler. Adayların
kayıt işlemleri, enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
4) Tezli yüksek lisansa girişte başarı durumu; ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı
mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit
edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak
sıralanır ve kontenjan dâhilinde alınırlar. ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not
ortalamasının % 20’si ve yazılı bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı veya
uygulamalı sanat-kültür sınavından en az 50 puan alınmak kaydıyla %20’sinin toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan
adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alınırlar.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
Anabilim dalı veya bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile asgari yabancı
dil puanı şartı konulabilir. Bu koşullardan hangisine göre öğrenci alınacağı her öğretim dönemi
başında ilgili anabilim dallarının anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile belirlenerek ilan edilir.
5) Tezsiz yüksek lisansa girişte ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. ALES sınavına
giriş şartı aranan anabilim dalları için değerlendirme, ALES puanı dikkate alınarak en yüksekten
başlanarak sıralama yoluyla yapılır. ALES şartı aranmayan anabilim dallarına girişte adayların
sıralaması, lisans mezuniyet notuna göre yapılır.
b) Doktora programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
1) Doktora programlarına, yazılı bilim sınavı, sanat içerikli programlarda da yazılı veya
uygulamalı sanat-kültür sınavı yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve/veya bahar yarıyılları
başında öğrenci alınır. Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, anabilim dallarının önerileri doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Üniversite/enstitü web sayfasında ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı bilim sınavına veya sanat içerikli programlarda
yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavına alınacakları yer ve tarih belirtilir.
2) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55’e, lisans diplomasıyla
başvuranların 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların
doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir.
3) Doktora programlarına başvuran adayların YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu
öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden en az 55 YDS/ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.
Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato
yetkilidir.
4) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve/veya yüksek lisans
transkriptleri ile diğer kayıt ile ilgili belgeleri, enstitü tarafından online veya matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
5) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her
anabilim dalı veya bilim dalı için üç üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca
iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini ölçer. Adaylar, önceden duyurulan
gün ve saatlerde jüri tarafından yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı veya
uygulamalı sanat-kültür sınavına alınır, 100 tam not üzerinden, yazılı bilim sınavı veya sanat
içerikli programlarda yazılı veya uygulamalı sanat-kültür sınavı notu belirlenir.
6) Doktora programına başvuruda sıralama; öğrenci başarı puanı ALES puanının % 50’si,
yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve yazılı bilim sınavından en az 50
puan alınmak kaydıyla yazılı bilim sınavının % 20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir.
Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır
ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alınır.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
c) Sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
şunlardır:
1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde,
ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart tam puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir.
2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile
yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu değerlendirilir. ALES puanının katkısı
%60, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması %20 ve yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo
incelemesi sonucunun katkısı %20 olarak değerlendirilir.
ç) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları;
lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilip enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
2) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. İlgili enstitü yönetim kurulunun
seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında en az 70 puan alan yabancı
uyruklu adaylar, yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda
başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik programlarına kayıt haklarını kaybederler.
3) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar,
Türk Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı
olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.
4) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES’e girme şartı aranır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların
eksikliklerini gidermek amacıyla;
1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara,
2) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına,
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adaylarına,
4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylara,
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
b) Bilimsel hazırlık programının süresi en az bir yarıyıl, en fazla bir takvim yılıdır. Süre
herhangi bir nedenle uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresine
dâhil edilmez.
c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre kesin
kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bilimsel hazırlık programına devamına ve programda hangi
dersleri almaları gerektiğine anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu karar
verir. Dersler lisans ve lisansüstü programlardan seçilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin
yerine geçemez. Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü programın not ortalamasında değerlendirilmez.
ç) Bilimsel hazırlık programında, öğrencilerin 20 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla en az dört ders almaları zorunludur.
d) Program sonunda yapılacak sınavlarda lisansüstü eğitimi için öngörülen başarı notunu alamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Derslerini başaran öğrenciler, takip eden
dönemde lisansüstü öğretime devam ederler.
e) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle
aynı haklara sahiptirler ve Senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüdürler.
f) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği hâlinde enstitü
müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir
belge verilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenciliğe kabul, kişinin enstitü müdürlüğüne başvurusu; ilgili anabilim dalı
başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(4) Özel öğrenciler devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken
usul ve esaslara uymak zorundadırlar.
(5) Derslerini başaran öğrencilere, isteği hâlinde enstitü müdürlüğünce; dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma verilmez.
(6) Özel öğrencilerin dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla devam ettikleri lisansüstü programın öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci
iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan
aldıkları krediler ve süre, devam ettikleri programdaki kredi toplamı ve süresi, danışmanı, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.
(7) Özel öğrenciden alınacak ders/kredi başına ücret her yıl Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenen ilgili fakülte ve bölüm için normal öğrenim katkı payının üç katından fazla olmamak
üzere enstitü yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin şartlarına uygunluğu da dikkate alınarak
anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara
yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilirler.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
(2) Yatay geçiş müracaatı, her yarıyıl enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde yapılır.
(3) Yatay geçiş başvuruları, anabilim/bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır.
(4) İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç
olmak üzere yatay geçiş talebinde bulunabilirler.
(5) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam
edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi
aldıkları anabilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda
bulunan öğrenciler ALES puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının % 50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa
kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından
itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş
için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile
birlikte yapılır.
Kontenjanların ilanı
MADDE 9 – (1) Üniversite, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları Üniversite ve enstitü web
sayfalarından duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere de verilebilir.
(2) Aday öğrenciler, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen bilgi ve belgeleri
ekledikleri bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olup
enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime uygun olarak enstitü müdürlüğüne teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma hakkını kaybederler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.
(2) Kayıt yenileme: Yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın ilk haftası içerisinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin
hesabında dikkate alınır. İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrenci 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir.
Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(3) Kayıt dondurma: Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora programlarından
hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve
öğretime devamı engelleyen nedenlerle devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en çok
iki yıla kadar dondurabilir. Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için herhangi bir resmi
yataklı tedavi kurumlarından alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre
mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
(4) Kesin kayıt/dönem kaydı yaptırmayan, katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim
ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik
belgesi gibi belgeler verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Muafiyetler
MADDE 11 – (1) ALES puanı: Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination"
(GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az
1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavında en az 55 puan alan
adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.
(2) Yabancı dil: Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı
dil/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar;
a) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını Yükseköğretim Kurulunun kabul
ettiği yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar,
b) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan
bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde Türkiye’deki üniversitelerden
birinin dil öğretim merkezi Türkçe yeterlilik sınavını başarmış olan yabancı uyruklular,
yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.
(3) Eğitim gördüğü lisans programlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Derslerini lisans seviyesinde okuduğu ve başarılı olduğunu transkript ile belgeleyen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe muafiyet sınavına alınır. Muafiyet sınavı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 12 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik çalışmasından oluşur.
(2) Lisansüstü programlardan olan yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere
iki şekilde yürütülebilir.
Dersler, devam, sınavlar ve başarı notunun tespiti
MADDE 13 – (1) Bir dersin yarıyıl kredi (AKTS) değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümü; teorik dersler, uygulama, seminer,
bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade
eden değerlerin toplamından oluşur.
(2) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanın onayı ile
her yarıyılın ilk haftasında yaptırmak zorundadırlar. Öğrenciler, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da diğer yurt içi
ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçim yapabilirler.
(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(4) Lisansüstü dersleri için Senatoca belirlenen akademik takvime göre her ders için
her yarıyılda en az bir genel sınav yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır.
Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Seminer dersi ise "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde değerlendirilir. Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren
en geç on gün içinde enstitüye iletilir.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
(5) Aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu dersi almak
zorundadırlar. Başarısız olunan dersin alındığı yarıyıldaki programda yer almaması hâlinde,
danışmanın teklifi, enstitü yönetim kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.
(6) Tez danışmanları, Senato tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde "Uzmanlık alanı
dersi" adı altında haftada en fazla sekiz saat olacak şekilde ders açarlar. Öğrenci, her yarıyıl
kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü
yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe
kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri
krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl sonunda danışman tarafından “başarılı”
veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
(7) Sağlık raporu alan öğrenciler, sağlık raporunun sona ermesinden itibaren beş iş günü
içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler, raporlu oldukları
süre içerisinde sınavlara giremezler ve girdikleri takdirde yapılan sınavları iptal edilir.
(8) Sağlık raporları da dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, o
dersten başarısız sayılırlar.
(9) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık raporu nedeniyle
yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.
(10) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile
belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 657 sayılı Kanunun 104
ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, aynı Kanun uyarınca kadın
memura doğum yapması hâlinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler
öğrencilerin azami sürelerine eklenir.
(11) Bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen hâller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez
izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir, ancak tez döneminde geçirilmesi gereken
asgari süreye dâhil edilmez. Doktora tez döneminde geçirmesi gereken asgari süre bu kapsam
dışındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Öğretimi
Amaç ve kapsam
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı, en az yedi ders ve seminer için toplam 60 AKTS kredisi ve yüksek lisans tezinden oluşur. Seminer ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına
kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 60 AKTS kredilik ders yükü içindeki payı, anabilim dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(5) Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri diğer üniversitelere bağlı enstitülerden danışmanın ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile ders alabilirler. Bu kapsamda aldığı dersler, öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
üniversitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri, talepleri durumunda ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri
alabilirler.
(6) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda, hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile belirlenir.
(7) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılabilir.
Süre
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
Üç yılın sonunda kredili derslerini, seminerini ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir.
(2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını azami
üç yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanın ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre zarfında da tez savunmasına giremeyen veya başarısız olan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı veya bilim
dalı kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu ilgili anabilim dalı başkanlığı enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelik hükümleri gereği danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı
ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Enstitü yönetim kurulu
kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte
tez konusu önerisini üçüncü yarıyıl içinde, enstitü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye
gönderir.
(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu
ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.
(3) Tez danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak, sosyal, kültürel ve diğer
problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermek, gerekli gördüğü hâllerde uyarmak ve her yarıyıl
sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir
raporu enstitü müdürlüğüne iletmek ile yükümlüdür.
(4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı veya bilim dalı kurulunun gerekçeli
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
(5) Tez danışmanı; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık
alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci; tezini, enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı
dillerde de yazılabilir.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir bilim dalı veya anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve bir veya iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi
olamaz.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Ret veya düzeltme kararları gerekçeli olur. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde
gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen
öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak gelmeyen öğrenci, 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir.
Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Ancak tez savunma sınavı tarihinden
itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye mazeretini bildiren öğrencinin mazereti enstitü
yönetim kurulunca kabul edilirse öğrenciye bir sınav hakkı daha verilir.
(6) Yüksek lisans programını bitirme süresi iki yıldan az olamaz.
(7) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarıyıldan daha az olamaz.
(8) Tezli yüksek lisans öğrencilerinden tez savunması öncesinde akademik yayın istenip
istenmeyeceği ve istenmesi hâlinde akademik yayının niteliği, ilgili anabilim dalı veya bilim
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
Yüksek lisans diploması
MADDE 18 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim, bilim
dalı veya anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.
(3) Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi
Amaç ve kapsam
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on ders olmak üzere toplam 60 AKTS kredisi
ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.
Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı
her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Danışman
atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana
düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(2) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa tez danışmanı tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir.
Süre
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla
altı yarıyıldır. Bu süreleri aşan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen
koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 22 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz
yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim veya anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.
(2) Yüksek lisans diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Öğretimi
Amaç ve kapsam
MADDE 23 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ayrı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması
ve yayın/bildiri şartlarından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile bütünleştirilmiş doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için de en az 120 AKTS kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın/bildiri şartlarından oluşur.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile belirlenir.
(5) Üniversitenin lisansüstü eğitim öğrencileri diğer üniversitelere bağlı enstitülerden
danışmanın ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
ders alabilirler. Bu kapsamda aldığı dersler, öğrencinin ders yükünden sayılır. Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri talepleri durumunda ilgili anabilim dalının uygun görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.
(6) Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma
işlemleri yapılabilir.
(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senato teklifi, öğretim üyesi ve
araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Süre
MADDE 24 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldan az ve tez hazırlama süresi de iki yarıyıldan az olamaz. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt
yaptırabilir.
(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere sekiz yarıyıl
sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek
süre verilir.
(3) Doktora çalışmasında başarılı olan öğrenciler; ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olabilir. Bununla birlikte, bir
öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenlerde en az iki, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama
süresi olarak kullanılmış olması gerekir.
Tez danışmanı
MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim dalı veya bilim dalı kurulu ilk yarıyılın başında her
öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu ilgili anabilim dalı başkanlığı, enstitüye yazıyla
önerir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen
öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez
danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
(2) Tez danışmanı, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir.
(3) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da doktora
derecesine sahip olması gerekir.
(4) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
(5) Tez danışmanı; Enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık
alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.
Yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanıyla ilgili temel bilgilere ve
doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları ekim-kasım ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez
enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
(3) Ders aşamasını tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi/enstitü yönetim kurulu
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite/enstitü yönetim kurulu, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla toplam beş kişilik (üç asıl, iki yedek) sınav
jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisinde en az bir üye farklı bir yükseköğretim kurumundan
görevlendirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu
karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır
ve bu sınavda da başarısız olan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen
koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.
(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i, (yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci sekizinci yarıyılın sonuna kadar) başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin
suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği
kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Tez izleme komitesi
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı
da komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı
başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuzaralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, her tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o zamana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Tez savunma sınavına son TİK raporunun enstitüye tesliminden en az iki ay sonra
enstitü yönetim kurulu tarafından savunma tarihi verilir. Öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora tezi YÖK tarafından kabul edilmiş
olan yabancı dillerde de yazılabilir.
(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl ve biri başka
bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Bu süre 60-120 dakikadır. Tez savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme kararı verilen ancak
yeniden yapılan savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(5) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili, doktora programına kayıt olduğu tarihten
sonra olmak üzere, (tez başlığı hariç) en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası
hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir ulusal/uluslararası
konferansta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması; sanatta
yeterlik çalışmalarında ise, karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya ulusal/uluslararası
hakemli dergilerde bir makalesinin ya da bir ulusal/uluslararası konferansta/kongrede/sempozyumda sözlü sunuma kabul edilmiş ya da sunulmuş olması doktora/sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.
(6) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek
üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.
(7) Doktora programını bitirme süresi üç yıldan az olamaz, tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.
Doktora diploması
MADDE 30 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı veya
bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Doktora diploması; enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin
soğuk damgası ile mühürlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması Öğretimi
Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 60
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ayrı ders ve uygulamalar ile tez veya
sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile
bütünleştirilmiş sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrenciler için de en az 120 AKTS
kredilik on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi
çalışmalardan oluşur.
(3) Lisansüstü dersler enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Süre
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programlarını tamamlamada bu Yönetmeliğin 24 üncü
maddesi uygulanır.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama
seçimiyle tez ve sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyesini veya
ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlisini danışman olarak enstitüye önerir. Danışman
önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık
görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni
danışmanlık görevi verilmeyebilir. Danışmanın en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanması
zorunludur.
(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda
doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.
(3) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için YDS/ÜDS/
KPDS’den 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından
belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde Senatonun belirlediği puanı alması gerekir. Yabancı
uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türk Dili’nden sınava tabi tutulurlar.
(2) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, enstitü tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.
(3) Jüri, enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı
verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme kararı verilen ancak yeniden yapılan savunma sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 35 – (1) Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir.
(2) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.
Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
MADDE 36 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı: İlgili alanın bulunduğu
fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin
tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı
ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler enstitüye bağlı bir enstitü anabilim
dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan
öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencilere; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve
esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz
Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile
bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar
Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü öğretim enstitülerinin anabilim/
anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları
ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Ortak programın başlatılması
MADDE 38 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 28/12/2006 tarihli ve
26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve
Üniversitenin kendi özel koşullarını belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.
(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.
(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.
(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil
seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.
(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin
kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.
(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Eğitim öğretim ücreti
MADDE 40 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki
öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim
süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.
(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre
alınır, uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.
Öğretim ücretini ödeme usulü
MADDE 41 – (1) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı
başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.
Eğitim-öğretim
MADDE 42 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim ve
öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde önceden protokolde yer alır.
(2) Uluslararası ortak programa dâhil öğrenci için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak
üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.
(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki
üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler yüksek lisans
için en az dört, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir.
Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ ünün kurumlardan birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl otuz Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi almak zorundadır.
Tezin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Ortak programlarda, tez sınavının kurumlardan birinde yapılması
gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.
(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar
protokolde belirtilir.
(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile
yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya
her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler
protokollerde açıkça yer alır.
(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki
üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya
hak kazanamaz.
(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı
ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.
İzin ve disiplin
MADDE 44 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami
öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal
öğretim süresinin yarısından fazla olmaz.
(2) Öğrenciler, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
Yatay geçiş
MADDE 45 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Türk
veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa
veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların yatay geçişle
ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.
Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı
MADDE 46 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili
enstitü yetkilidir.
(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversitenin (kurumun) imzalayacağı protokolde belirtilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme
MADDE 47 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin
tez projeleri, bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.
(2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören
Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülür.
Tebligat
MADDE 48 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek yapılır.
(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve
22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları,
19 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 29 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 31 inci maddesinin ikinci fıkrası 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
17 Kasım 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29178
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Büyükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/11
Karar No
: 2014/4
Davacı
: K.H.
Sanık
: DOVLET CHARIYEV: Agajanoviç oğlu, 20/11/1976 D.lu. Marbi
Doumlu, Türkmenistan nüfusunda kayıtlı, mahalli No: 895823 Marı
Vilayeti Vekilbazar İlçesi Gökçe Köyü No: 2 Türkmenistan adresinde
oturur.
Suç
: Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya
bulundurmak
Suç Tarihi : 09/11/2009
Suç Yeri
: İSTANBUL ESENYURT
Karar Tarihi : 10/03/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda,
sanığın kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan
eylemine uyan TCK.nun 191/1, 62,53/1, CMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, dair gıyapta
verilen karar, sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca
tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra
tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK
ÜZERE ilan olunur.
9785
—————
:
:
:
:
2013/1
2014/1
K.H.
STANA COCLEA: Tudorica ve Vicdoria kızı, 06/06/1967 D.lu. Romanya
Bralia Nüf. kay. Romanya Ülkesi Buzau adresinde mukim.
Suç
: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
Suç Tarihi : 16/11/2007
Suç Yeri
: İSTANBUL ESENYURT
Karar Tarihi : 26/05/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda,
sanığın resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan eylemine uyan TCK.nun 206,
43/1, 62, CMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,
beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, dair gıyapta verilen karar, sanığa tebliğ
edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına
ve ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar
verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ilan olunur.
9786

Esas No
Karar No
Davacı
Sanık
2014 Kasım Günsüzleri
1200-18
Kılıç
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyetleri Hazineye ait; Yenibosna Mahallesinde bulunan 1
pafta, 533 parsel no.lu, 11.747,50 m2 yüzölçümlü, ham toprak vasıflı, imar planında kısmen yol,
kısmen pasif yeşil alan, kısmen sanayi alanı olan taşınmaz muhammen bedeli 3.847.307,00 TL,
geçici teminat miktarı 769.461,40 TL'den 02/12/2014 tarihinde saat 10:00' da; Hacıazizler
Mahallesinde bulunan 2618 ada, 545 parsel no.lu 6.994,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı, imarlı
taşınmazın muhammen bedeli 1.818.440,00 TL, geçici teminat miktarı 363.688,00 TL'den
02/12/2014 tarihinde saat 10:10'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak
ihale ile satılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin
aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye
katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerde ki gecikmeler de,
teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.
10017/1-1
—— • ——
İTHALATA AÇIK ÜLKELERDEN 500 BAŞ SİMMENTAL, 100 BAŞ ŞAROLE, 100 BAŞ
LİMUZİN, 50 BAŞ ESMER, 50 BAŞ MONTBELİARD IRKI ERKEK MATERYAL
İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere İthalata Açık Ülkelerden 500 Baş Simmental,
100 Baş Şarole, 100 Baş Limuzin, 50 Baş Esmer, 50 Baş Montbeliard Irkı Erkek Materyal ithal
yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No:62
Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin
edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar
Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.
3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı
tutarında olacaktır.
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 15.12.2014 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır.
5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna
kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
A D R E S:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Karanfil Sok. No. 62
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE
Tel : 90 (312) 417 00 47
Fax :90 (312) 425 59 55
10109/1-1
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 TARIM İŞLETMESİNİN
2015 YILI İSTİHSALİ 63.938,32 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Aşağıda adı belirtilen 12 Tarım İşletmesinde 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri
arasında üretilecek tahmini 63.938,32 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır.
2 - İhale 10/12/2014 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 17/12/2014 tarihinde aynı yer ve saatte aynı
şartlarda tekrar yapılacaktır.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.
3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat
tutarı, aşağıdaki gibidir.
PARTİ NO
İŞLETME ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ALTINOVA TİM.
ANADOLU TİM.
CEYLANPINAR TİM.
ÇUKUROVA TİM.
DALAMAN TİM.
GÖKHÖYÜK
GÖZLÜ
KARACABEY TİM.
KOÇAŞ TİM
POLATLI TİM.
SULTANSUYU TİM.
TÜRKGELDİ TİM.
TOPLAM
MİKTARI
(TON)
2.794,00
7.965,00
8.956,00
2.403,32
3.060,00
1.789,00
3.442,00
8.500,00
12.890,00
4.038,00
1.250,00
6.851,00
63.938,32
MUHAMMEN
TUTARI(TL)
3.213.100,00
9.159.750,00
10.299.400,00
2.763.818,00
3.519.000,00
2.057.350,00
3.958.300,00
9.775.000,00
14.823.500,00
4.643.700,00
1.437.500,00
7.878.650,00
73.529.068,00
% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
96.393,00
274.793,00
308.982,00
82.915,00
105.570,00
61.721,00
118.749,00
293.250,00
444.705,00
139.311,00
43.125,00
236.360,00
2.205.872,00
İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir
4 - İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç
aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli
olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak
ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.
İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir(1) yıl
süreyle geçerli olacaktır.
5) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel
Evrak Servisine en geç 10.12.2014 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62
Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin
edilebilir.
7 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir.
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan olunur. :
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 425 59 55
10108/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen
taşınmaz, 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış ”
yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.
İhale Konusu Varlık
Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil
Mahallesi, 306 ada 1 parselde kayıtlı
5.303,69 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ve
üzerindeki 6 katlı betonarme bina.
(Yaşam AVM)
Geçici Teminat
Bedeli
Tanıtım
Dokümanı ve
Şartname Bedeli
Son Teklif
Verme Tarih
ve Saati
2.000.000.- TL
1.000.- TL
16.12.2014,
14:00
1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık”
usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak
hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar
ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale
Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel
Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar
yatırılarak ve “Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parsele ait İhale Şartnamesi
Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak
girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont
karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir
surette iade edilmez.
4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
5 - ADÜAŞ teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce
duyurulur.
6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7 - Yabancılara taşınmaz satışı tapu kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabidir.
8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
10140/1-1
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
TCDD 2 BÖLGE IRMAK-ZONGULDAK HATTI (ÜLKÜ- ZONGULDAK KESİMİ ) SİNYAL
PROJESİ NEDENİYLE HEMZEMİN GEÇİT KORUMA TESİSATLARINDA YENİ
DÜZENLEME YAPILMASI HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2014/154184
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 211 14 49 - 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr/
İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 2 BÖLGE IRMAK-ZONGULDAK HATTI
(ÜLKÜ-ZONGULDAK KESİMİ) SİNYAL PROJESİ
NEDENİYLE HEMZEMİN GEÇİT KORUMA
TESİSATLARINDA
YENİ
DÜZENLEME
YAPILMASI İŞİ
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosuna 28.11.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil
100,00.-TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10141/1-1
—— • ——
MT15000 VE MT30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE 4 ADET ŞANZIMAN SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/152682
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 4 adet şanzıman
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 18/12/2014 Perşembe günü saat 14.30”a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10142/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
2 KALEM BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.200 kg. 5000 Gr. Tiryaki Çay Baskılı Bobin ve 8.600
kg. 5000 Gr. Toplu Tüketim Yerlerine Yönelik Tiryaki Çay Baskılı Bobin %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/
RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.11.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
9980/1-1
—————
30 MİLYON ADET 25X45 MM HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nın ihtiyacı, 30 Milyon Adet 25x45
mm Hologram Etiket Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık
İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.12.2014 günü saat 14.30'e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın
Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
9696/1-1
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
1 - İdare ile ilgili bilgiler
a) Adresi
: TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180.Cadde
No:86 06100 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks No
: 0(312) 207 21 99 - 0(312) 207 23 30
Faks 0(312) 286 90 73 - 0(312) 286 73 74
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] ; [email protected]
2 - İhale Konusu:
Mülkiyeti Ortaklığımıza ait;
a) Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesinde bulunan 1230 parsel numaralı, 34.051,00
m² yüzölçümü olan taşınmazın niteliği tapuda “Turistik Tesisler” olarak geçmektedir.
b) Muğla İli, Milas İlçesi, Kemikler Mahallesinde, 76 parsel numaralı 5.400,00 m²
yüzölçümü olan Ortaklığımıza ait tarla vasıflı taşınmazımız, Milas-Bodrum Karayoluna yaklaşık
150 m mesafededir. Bu taşınmaz üzerindeki su deposundan Güllükteki tesislere boru hattı ile su
götürülmektedir.
Yukarıda belirtilen taşınmazların, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet
Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık
Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye kısmi teklif verilmeyecek olup, her iki taşınmaz için
tek teklif verilecektir.
3 - İhale İle İlgili Bilgiler
a) Yapılacağı Yer
: TPAO Genel Müdürlüğü Makam Blok 3 Nolu Toplantı
Salonu Söğütözü Mah. 2180.Cadde No:86 06100
Çankaya/ANKARA
b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 09/12/2014 Salı günü saat: 10.00
c) İhalenin Tarih ve Saati
: 09/12/2014 Salı günü saat: 10.00
4 - İhaleye Katılma Şartları
a) Şartname satın alma
: Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce
hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen
adresten 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın
almaları gerekir.
b) Geçici Teminat
: Aşağıda belirtilen geçici teminatın TPAO Genel
Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin
TR970001500158007290224965 nolu hesaba yatırılması
veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.
c) İstenen Belgeler
: İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 09.12.2014 Salı
günü saat 10.00’a kadar TPAO Gelen Evrak servisine
kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.
5 - Şartname İnceleme
: İhale ilan metni www.tpao.gov.tr web adresinden
incelenebilir. İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri
TPAO Genel Müdürlüğü 4.kat 402 no’lu odadan
görülebilir.
6 - İhaleye İştirak
: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen
yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 30
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
8 - SATILACAK TAŞINMAZ
YERİ
KONUMU
Muğla İli, Milas
Güllük Eğitim ve
İlçesi, Güllük
Dinlenme
Mahallesi
Tesisleri
Muğla İli, Milas
İlçesi, Kemikler
Mahallesi
Su Deposu ve
Tarla
ALANI
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ
(KDV’den İstisna)
TEMİNAT
22.230.000,00 TL
34.051,00 m²
(Yirmiikimilyonikiyüzotuzbin
Türk Lirası)
5.400,00 m²
200.000,00 TL
(İkiyüzbin Türk Lirası)
—— • ——
Teklif Edilen
Bedelin
% 3’ünden Az
Olmayacaktır.
10107/1-1
1 ADET MONORAY VİNÇ (4 TONLUK) TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız ihtiyacı olan 1 adet monoray vinç (4 tonluk) temini ihalesi Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/
1 - İdarenin
a) Adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah.
Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67
2 - İhale konusu Hizmetin
a) Adı
: Monoray vinç (4 tonluk) temini
(Teknik şartnamede detaylandırılmıştır.)
b) Niteliği ve miktarı
3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası
4 - İhale dokümanın görülmesi
ve temini :
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
b) İhale dokümanının satın
alınabileceği yer
: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
c) İhale dokümanının satış
bedeli (KDV dahil)
: 30,00,-TL.
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son
teklif verme tarih ve saati
a) Tekliflerin sunulacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği
b) İhalenin yapılacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
c) İhale (son teklif verme) tarihi
: 28/11/2014
d) İhale (son teklif verme) saati
: Saat 14.30
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
10136/1-1
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
AF-GA3.1 PAKET-1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE
GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:
Proje Adı
: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
: AF-GA3.1 PAKET-1
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : “Suda Kurtarma Ekip Aracı ve Ekipman Alımı”
Projenin Kapsamı
: “Suda Kurtarma Ekip Aracı Alımı”
Projenin Süresi
: 120 Gün
Sözleşme İmza Tarihi
: 31 Ekim 2014
Kazanan Teklif Sahibi
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç TL
Kazanan Teklif Sahibi
Adr İlker Otomotiv Turizm
San. Tic. Ltd. Şti.
247.240
Nihai Teklif Fiyatı KDV
Hariç TL
247.240
Değerlendirilen Teklif Sahipleri
Değerlendirmeye Alınan Teklif
Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç TL
Değerlendirmeye Alınan
Teklif Fiyatı KDV Hariç
TL
1. Adr İlker Otomotiv
Turizm San. Tic. Ltd. Şti.
247.240
247.240
2. Argen Otomotiv Müh.
Özel Araç İmalat San. ve
Tic. Ltd. Şti.
251.000
251.000
Reddedilen Teklif Sahipleri
Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç USD
Reddedilme Nedenleri
10029/1/1-1
—————
AF-GA3.1 PAKET-2 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE
GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI
Proje Adı
: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı
Projenin Kapsamı
Projenin Süresi
Sözleşme İmza Tarihi
:
:
:
:
:
AF-GA3.1 PAKET-2
“Suda Kurtarma Ekip Aracı ve Ekipman Alımı”
“Suda Kurtarma Ekipman Alımı”
120 Gün
31 Ekim 2014
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
Kazanan Teklif Sahibi
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç TL
Kazanan Teklif Sahibi
Meydan Av Malzemeleri
San. Tic. Ltd. Şti.
345.366
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
Nihai Teklif Fiyatı KDV
Hariç TL
345.366
Değerlendirilen Teklif Sahipleri
Değerlendirmeye Alınan Teklif
Sahipleri
1. Meydan Av Malzemeleri
San. Tic. Ltd. Şti.
2. Rakar İç ve Dış Tic. Ltd.
Şti.
Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç TL
Değerlendirmeye Alınan
Teklif Fiyatı KDV Hariç
TL
345.366
345.366
494.040
499.040
Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı
KDV Hariç USD
—— • ——
Reddedilme Nedenleri
10029/2/1-1
65 TAKIM FİRKETE DİŞ AÇMA RULOSU REVİZYONU (TEKNİK ŞARTNAME VE
TEKNİK RESME GÖRE) HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/148985
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
No: 5/03040-AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr.([email protected])
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası
Müdürlüğüne 65 Takım Firkete Diş Açma Rulosu Revizyonu (Teknik şartname ve Teknik Resme
Göre) Hizmet alımı İşi satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 08/12/2014 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe
Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN
Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204
5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
10018/1-1
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
İHALEYE DAVET (İD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB04-YAPIM-01)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane,
Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi
almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitimyapılarının
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International
CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet
etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi –(AF-CEB-WB04-YAPIM-01)
İstanbul İlinde 7 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.
AF-CEB-WB04-YAPIM-01
Yapının Adı-Adresi
Bahçelievler Cumhuriyet A.L.
Bahçelievler
Yayla Durağı Yıldızlı Sk. No: 1 Bahçelievler.
Hasan Tahsin İlkokulu
Ümraniye
Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. Çamlı sok. No: 8
Ümraniye
S. No
İli
İlçesi
1
İstanbul
2
İstanbul
3
İstanbul
Bakırköy
4
İstanbul
Üsküdar
5
İstanbul
Ümraniye
6
İstanbul
Eyüp
7
İstanbul
Beykoz
Halil Vedat Fıratlı İ.Ö.O.
Havan Sok. No: 2 Yeşilköy Bakırköy
Kadriye Mehmet Koparan İlkokulu
Bulgurlu Mah. Sağlam Sok. No:15 Üsküdar
Nihat Sami Banarlı Ortaokulu
Atakent Mahallesi Türkler Caddesi Ege Sokak No: 18
Ümraniye/İstanbul
Serdar Aksun İ.Ö.O.
Akşemsettin mh. Altan Sokak No: 2 Eyüp/İSTANBUL
İshakağa İ.Ö.O.
Merkez Mah. Fevzipaşa Cad. No: 72, Beykoz
3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013),
Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir
(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne
katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
80.000.000,00 TL olması gerekmektedir (2014 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2013
yılı cirosuna eklenecektir).Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini
kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır.
Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak
aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro
rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda
istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.
II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 60.000 m2
yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri
geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 19.500.000,00 TL
olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması
durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi
ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi
olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif
Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda
ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.
IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.
V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu
davalarla ilgili bilgiler,
VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet
belgelerinde istenen diğer belgeler.
4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
(İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001
5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB04YAPIM-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için web sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
1.850.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 19 Ocak 2015
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır
7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8 34126
Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel
: +(90) (212) 518 55 00
Fax
: +(90) (212) 518 55 05
E-mail : [email protected]
Web : www.ipkb.gov.tr
10028/1/1-1
—————
INVITATION FOR BIDS (IFB)
REPUBLIC OF TURKEY
Governorship of Istanbul
Istanbul Project Coordination Unit
İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)
“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL
BUILDINGS”
(AF-CEB-WB04-WORKS-01)
1. The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe
Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for
reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in
Istanbul.
2. Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit
(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding –
Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the
Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract
package given below.
Construction Contract Id. No – (AF-CEB-WB04-WORKS-01)
Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 7 Educational Buildings shall
be realized in Istanbul.
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 36
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
AF-CEB-WB04-WORKS-01
No
City
District
1
İstanbul
Bahçelievler
2
İstanbul
Ümraniye
3
İstanbul
Bakırköy
4
İstanbul
Üsküdar
5
İstanbul
Ümraniye
6
İstanbul
Eyüp
7
İstanbul
Beykoz
Name-Adress of Building
Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu High School
Yayla Durağı Yıldızlı Sk. No: 1 Bahçelievler.
Hasan Tahsin Primary School
Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. Çamlı Sok. No: 8
Ümraniye
Halil Vedat Fıratlı Elementary School
Havan Sok. No: 2 Yeşilköy Bakırköy
Kadriye Mehmet Koparan Primary School
Bulgurlu Mah. Sağlam Sok. No:15 Üsküdar
Nihat Sami BANARLI Secondary School
Atakent Mahallesi Türkler Caddesi Ege Sokak No:18
Ümraniye
Serdar AKSUN Elementary School
Akşemsettin mh. Altan Sokak No: 2 Eyüp
İshakağa Elementary School
Merkez Mah. Fevzipaşa Cad. No: 72, Beykoz
3. Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:
I. Minimum average annual turnover in construction work of 80.000.000,00 TL,
calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public
Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three)
years (2011, 2012 and 2013), for which the annual turnovers for corresponding years should be
brought to 2014 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate
coefficients (Turnover in construction works performed in 2014 shall be included to turnover for
year 2013). If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction
contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such
contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in
construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last
three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above,
the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the
structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the
proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of
this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than
the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.
II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical
specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a
joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2009-2013) of having
satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new
building with a total closed construction area of 60.000 m2 (calculated as sum of closed
construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by
the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public
authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If
the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must
be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant
Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken
up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 19.500.000,00 TL available
cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a
construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the
Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the
bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by
this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for
IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the
partnership share of the Bidder in such Joint Venture
IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration
and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the
Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall
meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while
the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I,
II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification
criteria.
V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate
experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.
VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or
arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the
past 5 (five) years.
VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other
documentation given by the Invitation for Bids
4. Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at
the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may
purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written
application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros.
Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL
IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001
5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract
Identification No of AF-CEB-WB04-WORKS-01. The purchasing application shall be made by a
letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded
for any reason.
5. Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied
by a Bank security of 1.850.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another
convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or
before January 19th, 2015 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.
6. Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the
representative of the bidders who wish to attend.
7. Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.
Republic of Turkey Governorship of Istanbul
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)
Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:8 34126
Beyazıt/Istanbul/Turkey
Phone : +(90) (212) 518 55 00
Fax
: +(90) (212) 518 55 05
E-mail : [email protected]
Web
: www.ipkb.gov.tr
10028/2/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 275 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/10/2014 tarih ve 1713 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45997 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği” 17/11/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
—————
10116/1-1
Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 273 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/10/2014 tarih ve 1715 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
İlçesi, Aşağıyurtçu Mahallesi, Yerleşme ve Gelişme Alanı İçerisinde Dini Tesis Alanı ve Yakın
Çevresi Kısmi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 17/11/2014 günü Müdürlüğümüz
ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
—————
10117/1-1
Belediye Meclisimizin 02/07/2014 tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/10/2014 tarih ve 1880 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
İlçesi, Yapracık Mahallesi, imarın 40 ada 4 ve 7 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği 17/11/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
—— • ——
10118/1-1
Adalet Bakanlığından:
İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/999 Esas 1993/637 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
—————
10125/1-1
Gaziantep 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1998/356 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
—————
10126/1-1
Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi( Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi sıfatıyla) 2011/10
sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
10127/1-1
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4
adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet
belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak
adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak
adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel
Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve
Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak
dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya
yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten
yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın
dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını,
özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat
tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip
olmaları gerekmektedir.
Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15
gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması gerekir.
BÖL. ANABİLİM/
ANASANAT DALI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
VETERİNER
FAKÜLTESİ
Klinik Öncesi Bilimler
Bölümü
Patoloji
PROF.
DOÇ.
YRD.
DOÇ
AÇIKLAMALAR
1
Doçentliğini Eğitim
alanında almış olmak.
Psikolojisi
1
Koyun Keçi Vebası ve Toxoplasma
gondii
enfeksiyonları
üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
BÖL. ANABİLİM/
ANASANAT DALI
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve
Metodoloji
RESMÎ GAZETE
PROF.
DOÇ.
YRD.
DOÇ
Sayfa : 45
AÇIKLAMALAR
Osmanlı
İmparatorluğu
ve
Ortadoğu’da Modernleşme ve Bilgi
1
Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.
Kimya Bölümü
Biyokimya
1
Manyetik ve iletken polimerler ile
enzim immobilizasyonu, protein
adsorpsiyonu ve saflaştırılması ve
nanomalzemeler
konularında
çalışmaları olmak.
1
Edip Cansever’in şiirlerini konu
alan çalışma yapmış olmak.
1
Egzotik
çekirdekler
tek-A’lı
çekirdekler ve çift-tek çekirdeklerde
kuantum şekil-faz geçişi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
1
Yöneylem Araştırması kapsamında
belirsizlik
modelleme
üzerine
çalışma yapmış olmak.
1
Dalgakıranların sismik davranışı
üzerine çalışma yapmış olmak.
1
Seramik alanında çalışma yapmış
olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı
Fizik Bölümü
Nükleer Fizik
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Bölümü
Yöneylem Araştırması
İnşaat Mühendisliği
Bölümü
Hidrolik
Metalurji ve Malzeme
Müh. Bölümü
Seramik
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet
1
Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve
Sosyal
Yardımların
yeniden
yapılanması konusunda çalışmış
olmak.
Sayfa : 46
BÖL. ANABİLİM/
ANASANAT DALI
İKTİSADİ VE İDARİ
BİL. FAK.
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
RESMÎ GAZETE
PROF.
Uluslararası İlişkiler
DOÇ.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
YRD.
DOÇ
AÇIKLAMALAR
1
Orta Asya ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
1
Osteoporoz üzerine genetik çalışma
yapmış olmak, İnfertilite ile ilgili
çalışma yapmış olmak, yardımcı
üreme teknikleri sertifikası olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü
İç Hastalıkları
Endoskopik ultrasonografi konusunda
1
deneyim sahibi olmak.
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Böl.
KIRIKKALE M.Y.O.
Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
1
Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi
Sanatta Yeterlik veya Doktorasını
İç Mimarlık alanında yapmış olmak.
Nötron Transport teorisi konusunda
doktora çalışması yapmış olup,
nötron transport denkleminin ileri
mertebeden anizotnopik saçılması
1
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM
1
12
2
—— • ——
10041/1-1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacaktır.
Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.
Yardımcı doçent kadrosuna müracaat edecek adayların, 2547 sayılı Kanunun 23.
maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.
*(İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yardımcı doçentliğe başvuracak olanlar, bu sınavı İngilizce
dışında bir yabancı dilde vermek zorundadır.)
Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap
vb.) kapsayan profesörler 6 ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de
yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru
adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe
2. Özgeçmiş (ÜAK formatında hazırlanmış)
3. Bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; yardımcı doçent
kadrosu başvuruları için 4 takım dosya
4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
5. Yabancı dil belgesi (onaylı)
6. 1 adet fotoğraf
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
*Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul
tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı
Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile
postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörlüğü Hükümet Meydanı No:2
Ulus –ANKARA
Tel: (312) 596 47 00 – 596 44 53
Birimi
Siyasal Bilgiler Fak.
Unvanı
Sayı
Derece
Aranan Nitelikler
Ekonomi
Profesör
1
1
(a), (d)
Uluslararası İlişkiler
Yardımcı Doçent
1
3
(a), (c), (e)
Sosyoloji
Yardımcı Doçent
1
3
(a), (c), (f)
Tarih
Yardımcı Doçent
1
5
(a), (g)
Tarih
Yardımcı Doçent
1
3
(a), (c), (h)
Türk Dili ve Edebiyatı
Yardımcı Doçent
Doçent
1
3
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fak.
Yabancı Diller Fak.
(b), (i)
Yardımcı Doçent
İngiliz Dili ve Edebiyatı
1
5
(a), (c), (j)
Doçent
Aranan nitelikler:
(a) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki özelliklere
sahip olmak.
(b) İngilizce yabancı dil puanı YDS/KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğerliliği
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
(c) Yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az bir akademik yıl
alanında İngilizce ders vermiş olmak.
(d) İktisat ve Ahlak alanında çalışmaları bulunmak,
(e) Asya-Pasifik Bölgesi uluslararası ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak.
(f) Eğitim Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
(g) Eskiçağ Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.
(h) Osmanlı-Avrupa İlişkileri alanında çalışmaları bulunmak.
(i) Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.
(j) 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.
10115/1-1
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
17 Kasım Fihrist_MATBAA DUYURU 15.11.2014 15:36 Page 1
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 2014 – Sayı : 29178
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
1
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
4
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
23
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
24
c - Çeşitli İlânlar
43
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
55
Günlük Değerleri
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete