BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCĠ STAJ YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda
ögrenim gören ögrencileri iĢ hayatına hazırlamak üzere yaptırılacak staja dair
düzenlemeyi yapmaktır.
Kapsam :
MADDE 2-(l) Bu Yönerge, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim
gören öğrencilerin iĢyerlerinde yapacaklan stajlarla ilgili faaliyet ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(l) Bu Yönerge, 2547 sayih Yüksekogretim Kanununun ek-24 üncü
maddesi, 5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortası Kanununun 5 inci ve
87 inci maddeleri, Sosyal Sigorta Ġslemleri Yönetmeliği 11 inci maddesi ve Bozok
Üniversitesi Önlisans Eğitim-Ogretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
hazırlanmıĢtır.
TANIMLAR :
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
Üniversite: T.C Bozok Üniversitesini,
MYO: Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu
Program: Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Programlarını
MYO Staj Kurulu: Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Kurulunu,
Ġlgili Staj Komisyonu: Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Program Staj
Komisyonlarını
Stajyer: Eğitim-Öğretim programlanndaki staj zorunluluğunu yerine getirecek
öğrencileri,
Staj Yeri: Ogrencinin staj yapacagi/yaptigi kamu ve özel kuruluĢlara ait iĢyerlerini,SGK:
Sosyal Güvenlik Kurumunu
ğ) Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iĢ yerindeki eğitiminden
sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan personeli ifade
eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Staj Kurullarının Görev ve Sorumlulukları
Meslek Yüksekokulu Staj Kurulu
MADDE 5- (1) MYO Staj Kurulu Müdür veya Müdür Yardımcılarından birinin
baĢkanlığında ; Müdür yardımcılarından ,teknik ve sosyal bilimler staj komisyonu
baĢkanlarından oluĢur ve yılda en az iki kez toplanır. MYO Staj Kurulu, gerekli
gördüğü program ve birimlerde program staj komisyonları oluĢturabilir.
(2) Kurulun görevleri;
a-Stajda kullanılacak evrakın esaslarını belirleyerek hazır hale gelmesini
organize etmek,
b-Öğrenci staj iĢlerinin koordinasyonunu ve staj çalıĢmalarının Komisyonlar tarafından
yürütülmesini sağlamak,
c-Staja dair kural ve gerekleri belirlemek
Program Staj Komisyonu
MADDE 6-(1) Ögrencilerin staj çalıĢmalarını düzenlemek ve yürütmek
üzere staj komisyonları kurulur. Komisyon üyeleri MYO Staj Kurulu tarafından
belirlenir. Komisyon baĢkanı ve yardımcılarını komisyon üyeleri kendi içerisinde ilk
toplantıda seçer.
(2) Komisyonun görevleri;
a-Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim
uygulaması yapmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmek.
b-) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle iĢbirliği yapmak,
c-) Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
d-) Staj iĢlemlerini gerektiği taktirde denetlemek,
e- ) Stajların değerlendirmesini yapmak,
f-) Gerekli gördüğü takdirde öğrenciye stajla ilgili mülakat yapmak ve uygulamalar
yaptırmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stajlarla ilgili Düzenlemeler:
Staj Yapacak Öğrencilerden istenen Belgeler
Madde 7- ) Stajyerin staja baĢlayabilmesi için ;
1-)Stajyerin aldıgi dersleri ve ortalamasını gösterir belge (transcript)
2-)Staja baĢlamadan en az 3 iĢgünü öncesinde staj yapılacak iĢyerinden staja
baĢlayacağına dair kabul belgesi (bu yazı iki nüsha olacaktır.)
3-)Staj komisyonu tarafından gerekli görülen ek belgeler .
Bu belgelerle öğrenci staj bürosuna (bölüm sekreterliği ‘ne) müracat eder. Ortalaması
en az 1.50 olan öğrenci staj yapmaya hak kazanır.
YurtdıĢında Staj :
Madde 8- 1-) MYO öğrencileri yapmak zorunda olduklan staj, eğitim ve uygulama
çalıĢmalarını, normal ögretim programını aksatmayacak Ģekilde yurtdıĢında da
yapabilirler. Staj baĢlamadan önce bu hususu ilgili staj komisyonuna yazılı olarak
bir hafta öncesinden bildirmelidir.
Öğrenci yurtdıĢi kabul belgesini staj bürosuna verir. Bu talepleri ilgili staj
komisyonu değerlendirilir ve yurtdısinda staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.
(2) YurtdıĢında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri (tercüme edilmiĢ
Ģekilde) staj bürosuna verirler, uygun görülenler ilgili staj komisyonu tarafından
onaylanır.
Stajın Yürütülmesi
MADDE 9-1) Stajyerlerin staja fiile devamları zorunludur. Stajyer staja baĢladıktan
sonra, ilgili Staj Komisyonu’nun bilgisi ve onayı alınmaksızm staj yeri ve tarih
değiĢikliği yapamazlar, değiĢtirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayilır.
(2)ĠĢletmelerde stajyerler kesinlikle grev, gösteri, yürüyüs veya iĢ yavaĢlatma gibi
eylemlere katılamazlar. isletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve
sel gibi doğal afet olması durumunda, Stajyerler stajlarını ilgili
Staj
Komisyonu’nun bilgisi ve onayı dahilinde baĢka iĢletmelerde sürdürebilirler.
Staj Zamanı ve Süresi
Madde 10-)
(1) Stajın ne zaman yapılabileceği ilgili staj komisyonları tarafından belirlenir. Staj,
esas olarak eğitim öğretimin fiilen yapılmadığı süreler içinde yapılır.
Ancak tüm derslerini vermiĢ olan öğrenci tüm derslerini verdiği tarihten itibaren en
geç 5 yıl içinde stajını tamamlamak zorundadır. Ġstisnai durumlar için (yaz okulu ,
ikinci öğretim gibi )baĢvurular staj komisyonu tarafından değerlendirilir.
Mezuniyet için gerekli olan staj süresi 30 iĢ günüdür.ĠĢyerinin resmi tatillerde faal
olduğunu belgelemek kaydıyla bugünlerde yapılan stajlar ilgili staj komisyonun
uygun görmesi koĢuluyla Kabul edilebilir.
Stajda BaĢarı :
Madde 11-1) MYO öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve baĢarısı ilgili staj
Komisyonu tarafından değerlendirilir. Stajı bitiren stajyer staj süresince yapmıĢ
olduğu iĢ ve iĢlemler ile ilgili dosyasını en geç 15 iĢgünü içerisinde staj bürosuna
teslim edilmesini sağlar. Staj bürosunca teslim alınan staj dosyaları teslim tarihini
takiben 3 iĢgünü içerinde ilgili staj komisyonuna ulaĢtırılır. Ġlgili staj komisyonu staj
bürosu tarafından incelenmek ve değerlendirilmek üzere teslim edilen staj
dosyalarını en geç 15 iĢgünü içerisinde sonuçlandırır.
2-)Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamıĢ sayılır.
Süresinde teslim edilen staj dosyaları Ģekil ve içerik itibariyle değerlendirilir. ġekil
Ģartlarını yerine getiren dosyalar ilgili staj komisyonu tarafından içerik itibariyle
değerlendirilir. ġekil ve içerik Ģartları ilgili komisyonlar tarafından staj yönergesi ile
belirlenir ve ilan edilir.
3-)Ġlgili Staj Komisyonu, Ģekil ve içerik itibariyle değerlendirdiği staj dosyasını
hakkında ilgili stajyere mülakat veya uygulama yaptırabilir.
4-) Staj sonuçları KABUL/RED olarak değerlendirilir. Reddedilen stajların
gerekçeleri staj dosyasında Kontrol Listesi sayfasında düzenlenir. Stajı reddedilen
öğrenci stajını tekrarlar.
5-)Stajla ilgili belgeler dosyanın incelenme tarihinden itibaren arĢivde 2 yıl süreyle
saklanır.
Madde 12-1-) Stajyerler, staj yaptıklan iĢyerlerinin çalıĢma ve iĢ koĢulları ile
disiplin ve iĢ emniyetine iliĢkin kurallara uymak zorundadırlar.
(2) Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir. Stajyerler kusurları
nedeni ile verecekleri zararlardan dolayı, o iĢyeri elemanlarının sorumluluklarına
tabidir.
Devam Zorunluluğu ve Mazeretler
Staj süresi bu yönetmeliğin 11.Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen sürelerde
yapılır. Ancak ;
a- Öğrencinin 3 iĢgününü geçmemek Ģartıyla ;staja devam edemeyeceğine
dair sağlık raporu ile belgelendirilmiĢ hastalık ve kaza hallerinde ,
b- Hastalık dıĢında zorunlu nedenlerle staj yeri amirinin yazılı izin verdiği 3
iĢgününü aĢmayan devamsızlıklarda öğrenci mazeretli sayılır ve bu
durumlarda yüksekokul staj komisyonuna bilgi verirler. Mazeretli sayıldığı
günler staj süresine eklenir.
1- Staj süresince 3 iĢgünü mazeretsiz devamsızlık yapan stajyerin stajı reddedilir.
Eğitici Personel ve Görevleri
Madde 13(1) Stajyer, staj
süresi boyunca iĢyeri tarafından belirlenecek eğitici
personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde
stajlanm sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği Ģekilde uygulanmasından
sorumludur.
Denetçi Öğretim Elemanı:
Madde 14(1) Stajyerler ilgili Program Staj Komisyonu üyeleri tarafından, staj
yaptıklan iĢyerlerinde staj dönemi boyunca denetlenebilir. Staj yeri; coğrafi
yerleĢim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzaginda bulunması nedeniyle
o yüksekokulun öğretim elemanlan tarafından denetim yapılması zor veya
imkânsız ise denetim yapmak üzere staj
yerinin
bulunduğu
coğrafi
yerleĢim
yerine
en
yakın
meslek
yüksekokulunun öğretim elemanlanndan yararlanabilir. Denetim sonucunda
öğretim elemanı yazılı olarak stajyer öğrenci hakkında rapor düzenleyerek ilgili staj
komisyonuna gönderir. Bu konu ile ilgili yazıĢmalar idari birimler tarafından yapılır.
Staj Sonu Değerlendirme Raporu
Madde 15-Ġsyerleri, staj dönemi sonunda staj dosyasında bulunan değerlendirme
tablosunun yeraldığı sayfayı doldurarak stajın bitimini takip eden hafta içinde s taj
bürosuna gizli kaydıyla gönderirler. Staj sonuçları RED/KABUL olarak
değerlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Staj Muafiyet Talebi ve Değerlendirilmesi
MADDE 16 1-)Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumlan, MYO ilgili staj
komisyonu tarafından görüsülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler staj bürosuna
teslim edilir.
2-)Yatay geçiĢ yapan öğrencilerin stajları , belgelendirdikleri takdirde kabul edilir.
Ancak stajları 30 iĢgününün altındaysa ilgili staj komisyonu tarafından 30 iĢgününe
tamamlatılır.
BEġĠNCi BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Mali Hükümler
Madde 17 -) Stajyerlerin sigorta iĢlemleri ilgili mevzuat
hükümlerine gore yürütülür.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 18-) (1) Yönetmelikte
mevzuat hükümleri uygulanır.
hüküm
bulunmayan
hallerde,
ilgili
diğer
Yürürlük
MADDE 19-)
(1) Bu Yönetmelik , Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20-) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Müdürü yürütür.
Download

Staj Yönetmeliği - Bozok Üniversitesi