T.C.
MU&LA BUYUK§EHiRBELEDIYE BA^KANLIGI
Muski Insan Kaynaklan ve Egitim Daire Ba§kanhgi
Sayi : 72950869- IW^
28/11/2014
Konu: Genel Kurul Kararlan
MUGLA BUYUK§EHIR BELEDIYE BA^KANLIGINA
(Bilgi i§lem Daire Ba§kanhgi)
Mugla Biiyiiksehir Belediye Meciisinin 11 Kasim 2014 Sail gunii saat 13.00'de §eyh
Mahaliesi Kursunlu Caddesi Biiyiiksehir Belediye Baskanligi 1 Nolu Hizmet Binasinda meclis
toplanti salonunda yapilan olan, Meclis Toplantismin bitimine miiteakip, Mugla Su ve
Kanalizasyon Idaresi Genel Mudiirlugu'nun (MUSKI) Genel Kurul Toplantisi yapiltmstir.
11 Kasim 2014 Sail giinii yapilan MUSKI Genel Kurul Kararlan yazimiz ekinde
sunulmus olup, Biiyuksehir Belediye Baskanhgimn web sitesinde yayinlanarak ilan edilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
'eli HA\
Insan Kaynaklari ve Egtf. Dair. Bas.V.
EK I
Genel Kurul Kararlan 17-28
&\c£ \$«* O.&.
l?BUEVWKyAZfi?LERivEKARARUR
<_^,/^ **$ TARIHVE 5aattegelh,
Adres: §eyh Mah. Kur§unlu Cad. No:4
G&M.OoXt
IrtibatI?in: S.SARP
Topograf
Tel: 214 4840 Faks: 0 252 214 48 98
www.mugla.hel.tr
Karar No:.**
T.C.
MUGLA ILI
MttSKi GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BiRLE$iM
1
OTURUM
1
KARAR OZETI: Arac Alimi
KARAR NO
KARAR TARJHi
11.11.2014
TEKLIF EDILEN EVRAKIN
DAIRESI
MUSKI Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869-8261
MUSKI Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sail giinii saat
16:00'da Biiyiiksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhgmda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAATgi (Mazeretli), HUSEYIN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALIL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR,
MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BIROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKIR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR, MELIH
ASLANGIRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
gOBAN, NEVZAT SARIQOBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§IT OZTURK, GULTEKiN AK£A,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, ISMET KAMIL ONER,
ALI FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALIH NAZMI BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMIRCI, HUSEYIN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA?AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENiOGLU, HASAN
KARAgELIK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DA<jDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, ILHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESlM
OZBEK(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMIT KARAARSLAN, SELAMI
KARAKAYA, IBRAHIM TELCI, ISMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY,
ABDULLAH GURSEL UQAR, MEHMET DEMIR, MUHSIN VURAL ve MESUT ' in katihmlanyla
Genel Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugu insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhgmin yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Giindeminin 5. maddesi; 2560 Sayih Kanunun 6.maddesinin ( g ) fikrasi
geregince, arac alimi incelenerek Karara baglanmasi ile ilgili insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
Baskanhgmin teklifi goriifiildii.
KararNo:/?
Yonetim Kurulunun 16.10.2014 tarih ve 64 sayih karan ile 237 Sayih Tasit Kanunu'nun 10
uncu maddesinin 2 nci paragrafinda "il Ozel idareleri, Belediyeler ve bunlara bagh bulundugu
kuruluslan ile mahalli idareler birlikleri kendi meclislerinin karan ile tasit edinirler." Hukmii amir
oldugundan 2014 ve 2015 yillarmda Genel Mudiirliigiimuziin ihtiyaci olan T-1 cetvelinde yazili
araclann alinmasi Yonetim Kurulumuzca incelenmis olup Karara baglanmak iizere Genel Kurul'a
sunulmasi uygun gorulmustur.
Yapilan miizakere sonucunda; 237 Sayih Tasit Kanunu'nun 10 uncu maddesinin 2 nci
paragrafinda "II Ozel idareleri, Belediyeler ve bunlara bagh bulundugu kuruluslan ile mahalli
idareler birlikleri kendi meclislerinin karan ile tasit edinirler." Hukmii amir oldugundan 2014 ve
2015 yillarmda Genel Miidurliigiimuziin ihtiyaci olan T-1 cetvelinde yazili araclann alinmasi Genel
Kurulunun 11.11.2014 Sah gunu yaptigi Kasim ayi toplantismin I. Oturumumda OY BIRLIGi ILE
KABUL edildigine dair karardir.
Genel Kurul
YAZAR
Dr. Osman GUI
Biiyiiksehir Belediye Baskani
(imza)
(imza)
KararNo lo
T.C.
MUGLA ILi
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BiRLE§iM
1
OTURUM
1
KARAR NO
KARAR OZETi: MUSKi ^ahsma Usui ve Esaslan
Yonetmeliginde degisiklik yapilmasi.
1*
11.11.2014
KARAR TARiHi
TEKLiF EDiLEN EVRAKIN
DAiRESI
insan Kaynaklan ve Egitim DairesiBaskanhgi
TARiHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869-841.01.01 -8263
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sail gunu saat
16:00'da Biiyuksehir Belediye Baskam Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAAT0 (Mazereth), HUSEYiN NEBiOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKJR OZDEMiR, MEHMET MURAT YAZAR, MELiH
ASLANGIRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTiN GUMU§, CUMHUR
COBAN, NEVZAT SARIQOBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§iT OZTURK, GULTEKJN AK£A,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, iSMET KAMiL ONER,
ALi FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMI BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMIRCi, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYiN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARAQELiK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMiL CEM, UMlT KARAARSLAN, SELAMi KARAKAYA,
iBRAHiM TELCi, iSMAiL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UQAR, MEHMET DEMiR, MUHSlN VURAL ve MESUT KARATA§' in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudiirlugu insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
Baskanhgmin yukanda tarihve numarasi yazili yazisi okundu.
Genel Kurul Gundeminin 6. maddesi; 2560 Sayih Kanunun 9.maddesinin ( b ) bendi
geregince; MUSKi Yonetim Kurulunca gorusiilerek Genel Kurul'a sunulan, "MUSKi Qahsma Usui
ve Esaslan Yonetmeligi' degisikliginin 2560 Sayih Kanunun 6. maddesinin ( 1) bendi geregince
incelenerekKarara baglanmasi ile ilgili teklif gorusuldu.
Yapilan miizakere sonucunda; MUSKi £ahsma ve Esaslan Hakkindaki Yonetmelik, 5216
sayih Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu ile 2560 sayih Kanun'un 6/1 ve 9/b maddelerine dayamlarak
hazirlanan Yonetim Kurulumffi 03.07.2014 tarih ve 25 sayih karan ile Genel Kurula sunulan, Genel
Kurulun 08.07.2014 tarih/veyi3 sayih karan ile 29 maddeden olusan C^ahsma Usui ve Esaslan
Hakkindaki Yonetmelik Vabjfl edilmistir.
KararNo ID
Ancak 2560 sayih Kanun'un 9.maddesinin (b) fikrasi geregince; Genel Kurulun 08.07.2014
tarih ve 13 sayih karan ile kabul edilen Qahsma ve Esaslan Hakkindaki Yonetmelikte, Destek
Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin 15.10.2014 tarih ve 6799 sayih yazisi ile degisiklik yapilmasi
talebi ve Icisleri Bakanligmm 17.07.2014 tarih ve 15167 sayih yazilarma istinaden soz konusu
yonetmelikte degisiklikler yapilmasi talebi Yonetim Kurulumuzca uygun gorulmus olup 2560 sayih
Kanun'un 6.maddesinin (L) fikrasi; "Yonetim Kurulunca on incelemeleri yapilan yonetmelikleri
inceleyip karara baglamak, " hiikmii geregince Genel Kurul'da yeniden gortisiilerek Karara
baglanmasi Yonetim Kurulunca uygun goriildugu anlasilmistir.
Yapilan
muzakere
sonucunda;
MUSKI
Qahsma
Usui
ve
Esaslan
Hakkindaki
Yonetmeliginde icisleri Bakanliginm yazisinda bahsedilen degisiklikler yapihms ve Destek
Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin talep ettigi maddeler ilave edilerek;
1Bilgi Islem Dairesi Baskanhgmin gorev, yctki ve sorumluluklari baslikli 20'inci
maddesinin "j" bendinde yer alan hiikmc; "kullanilmasi icin" ifadesinden sonra gelmek uzere
"kentsel teknik altyapi ve diger harita veri althgi harig" ibaresinin eklenerek "Cografi Bilgi
Sistemlerinin kullamlmasi igin kentsel teknik altyapi ve diger harita veri althgi harig her tiirlii
altyapinin hazirlanmasi, bilgi ahsverisinin duzenlenmesi Diger Daire Baskanliklarina her tiirlii
ortamda CBS verisinin servis edilmesi igin gerekli hizmetleri sunmak, " seklinde duzenlenmesi,
2-
Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yctki ve sorumluluklari baslikli
22'inci maddesine "Cografi Bilgi Sistemlerine, standart ve guncel kentsel teknik altyapi ve
diger sayisal harita verilerinin saglanmasini temin etmek Gerektiginde, MUSKI Genel Mudurliigu
'nunAltyapi hizmetlerine esas bilgi sistemini Genel Mudiirlukbunyesinde kurmak,
esgudum ve biXtimlefik olarak gahsilabilirligini saglamak. " Hiikmiiniin eklenmesi,
3Plan, Proje, Yatinm ve Insaat Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari
baslikli 23'iincU maddesinin "g" bendinde yer alan "Idarenin orta ve uzun vadeli yatinm
programina paralel olarak, ilgili Idare birimleri tarafindan kamulastirilmasi istenen yerlerin
kamulastirma planlarim yapmak veya yaptirmak, yatinm planlarina gore hazirlanan kamulastirma
islemlerini bir program ddhilinde yuriitmek. " , "l" bendinde yer alan "Yiizeysel su kaynaklarinin
mutlak koruma alani igerisinde kaian tasinmazlari, ilgili birimin talebi uzerine kamulastirmak. ",
"i" bendinde yer alan "Imar Kanunu geregince Idare tasinmazlarinda 3 uncu sahislar lehine geqit
hakki talep edilmesi halinde, istenen gegit hakkimn kadastrodan mutabakath alan hesabim yapmak,
Idare tasinmazlarinin aleyhine verilmesi gereken irtifak hakki igin teklif hazirlamak, karardan
sonra tapu tescilini saglamak?', "j" bendinde yer alan "Idare tasinmaz mallari uzerindeki isgalleri
tespit etmek, isgallerin kaldirilmasi igin idariyollara basvurmak veya yasal yollara basvurulmasinx
saglamak, ecr-i misil tahakkuk ettirmek ve tahsilini saglamak" , "k" bendinde yer alan "idarenin
ihtiyaq fazlasi tasinmazlarinin satisi igin gerekli hazirliHari yaparak, satim hazirhk dosyasini ilgili
Daire Baskanligina intikal/ettirmek " hukumlerinin yiiriirlukten kaldirilmasina miiteakip
hukiim; aynen korunarak, Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve
sorumluluklari baslikli Z22mci maddesine eklenmesi,
KararNo \%
4Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesinin "b" bendinde yer alan "Idarenin kullammdaki tesis ve binalarin temizliklerinin
yapilmasini saglamak, " hukmunun "Baskanhgin kullammindaki tesis ve binalarin temizliklerinin
yapilmasini saglamak" seklinde degistirilmesi ve turn baskanhklarin gorev, yetki ve
sorumluluklari ile ilgili maddelerin son fikrasina yukanda ifade edilen hiikmiin eklenmesi,
5-
Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesinin "c" bendinde yer alan "idareye ait olan tesis, isletme, bina, ambar ve barajlarda
bulunan isletme binalarimn bakim onarimlari ile sabotaj, yangin, hirsizlik, yagma gibi her gesit
tehdit, tehlike ve tecavuze karsi korumak uzere gerekli giivenliktedbirlerini almak, binalarin isitma
ve sogutma sistemlerinin kurulmasi ve isletilmesini saglamak, " hukmunun "Idareye ait olan tesis,
isletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan isletme binalarimn; sabotaj, yangin, hirsizlik, yagma
gibi her gesit tehdit, tehlikeye tecavuze karsi korumak uzere gerekli giivenlik tedbirlerini almak"
seklinde degistirilmesi,
6Plan, Proje, Yatinm ve Insaat Dairesi Baskanhginm gorev, yetki ve sorumluluklari
baslikli 23'iincu maddesinin son bendinden sonra gelmek uzere "idareye ait olan tesis, isletme,
bina» ambar ve barajlarda bulunan isletme binalarimn bakim onarimlarimn yapilmasi ile binalarin
isitma ve sogutma sistemlerinin kurulmasi ve isletilmesini saglamak, " hukmunun eklenmesi,
7Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesinin "e" bendinde yer alan "Tasimr ve tasinmazlarla ilgili is ve islemleri
, yurutmek" ifadesinin kaldirilmasi,
Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhginm gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
8maddesine "Tasinir mallar ile ilgili is ve islemleri ilgili mevzuatina uygun sekilde turn harcama
birimleri ile birlikte koordineli sekilde yurutmek" hukmunun eklenmesi,
9Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhginm gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesinin "g" bendinde yer alan hiikme "mallann" keiimesinden sonra gelmek uzere "47S4
Sayih Kamu ihale Kanunu 'nun 22 'inci Maddesinin "d" bendi kapsaminda yurutiilenler harig olmak
uzere" ifadesinin eklenerek asagida belirtilen sekle getirilmesi; "Turn harcama birimleri adina
bu Baskanhga tahsis edilmis olan mallann^ 4734 Sayih Kamu ihale Kanunu 'nun 22 'inci
Maddesinin "d" bendi kapsaminda yurutiilenler harig olmak uzere alimi islemlerini ilgili mevzuata
uygun olarak yurutmek, kullamma verilinceye kadar ambarinda muhafaza etmek, stok takibini
yapmak,"
10Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22' inci
maddesinin "g" bendinde yer alan hiikme "Harcama birimlerinin" keiimesinden once gelmek
iizere "4734 Sayih Kamu Ihale Kanunu'nun 22'inci Maddesinin "d" bendi kapsaminda
yurutiilenler harig olmakiizere" ifadesinin eklenerek asagida belirtilen sekle
getirilmesi; "4734 Sayih Kamu Ihale Kanunu'nun 22'inci Maddesinin "d" bendi
kapsaminda yurutiilenler harig olmak iizere harcama birimlerinin ihtiyaci olan mal, hizmet ve
damsmanlik hizmet atimlarimn, harcama birimi talebinin daire kayitlarina ahnmasindan itibaren
sozlesmenin imzalanmasi asamfijsina kadar olan ihale islemlerini yurutmek"
R-1
Karar No I%
11Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesinin "i" bendinde yer alan hukmun "Motorlu arag, is makineleri ihtiyacinin diger
harcama birimleri ile birlikte tespitine miiteakip temin ve/veya kiralanmasi islerini, idareye ait
olanlarin sigortalama islemlerini ayrica, MUSKI Genel Mudurlugu ve Baskanhga tahsisli olanlarin
ise tamir/bakim ve onarimlarimyaptirip vize islemlerini yurutmek" seklinde degistirilmesi,
12Tesisler Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 24'imcu
Maddesinin "m", Su ve Kanal Isletme Dairesi Baskanhginm gorev, yetki ve sorumluluklari
baslikli 25'inci maddesinin "u" bendindeki hukmun; "idareye ait olup Baskanhga tahsisli
motorlu arag ve is makinelerinin tamir/bakim ve onarimlarim yapmak veya yaptirmak, akaryakit ve
yag ikmallerini saglamak ve vize gibi islemlerini takip ve sonuglandirmak, " seklinde
degistirilmesi,
13-
Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesinin "j" bendinde yer alan "MUSKi' nin tesis ve arazilerinde peyzaj ve agaglandirma
projelerini, imalatlarini ve bakimlarimyapmak veya yaptirmak " hukmunun kaldinlarak, metnin
aynen korunmasi kaydiyla Plan, Proje, Yatinm ve tnsaat Dairesi Baskanhgmin gorev, yetki
ve sorumluluklari baslikli 23*iincu maddesine eklenmesi,
14Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhginm gorev, yetki ve sorumluluklari baslikli 22'inci
maddesine "MUSKI Genel Mudurltigii'ne ait elektrik, telefon, internet erisim, su ve GSM
aboneliklerine ait faturalar ile diger kamu kurum ve kurulu§lanyla, ozel ve tiizel kisiliklere,
tasinmaz mai edinim ve/veya kullanimmdan kaynaklanan bedellere dair odemelerin zamamnda
yapilmasini temin etmek" hukmunun eklenmesi, §eklinde degistirilmistir.
MUSKI Qahsma Usui ve Esaslan Hakkindaki Yonetmelik 29.MADDEDEN olusmus. olup
2560 sayih Kanun'un 6.maddesinin (1) fikrasi geregince Genel Kurulunun 11.11.2014 Sail giinii
yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLIGi ILE KABUL edildigine dair karardir.
Geregi icin Genel
Kurul
Karar orneginin Genel
Mudurlugiimiiztin
Turn Daire
Baskanhklanna gonderilmesine birlikte karar verildi.
MUGLA SU VE KANALIZASYON IDARESI
GENEL MUDURLUGU
£ALI§MA USUL VE ESASLARI YONETMELIGi
BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Amac
MADDE 1-
Bu yonetmeligin amaci; Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Miidiirlugu'nun kurulus, goreyjyetki ve sorumluluklari ile cahsma usul ve esaslanm diizenlemektir.
Kapsam
W1
Karar No \%
MADDE 2-Bu yonetmelik; Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudiirlugu bunyesinde
faaliyet gosteren birimlerin kurulusu ile gorev, yetki ve sorumlulugunda bulunan is ve islemlerin
dtizenlenmesi ve yurtitiilmesine iliskin esas ve usulleri kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- Bu yonetmelik; 10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayih Buyuksehir Belediyesi
Kanunu ile 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayih istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudtirliigu
Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun ve 22 Temmuz 2007 tarih ve 26442 Sayih Resmi Gazetede
yayimlanarak yuriirliige giren Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli Idare Birlikleri Norm
Kadro like ve Standartlanna Dair Yonetmelik dayanak almarak hazirlanmistir.
Tammlar
MADDE 4- Gorev Yetki ve Sorumluluk
a) Baskanhk: Teftis Kurulu Baskanhgi ve Daire Baskanhklanni,
b) Belediye: lice belediyelerini,
c) Birim/Birimler: Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidurliigii biinyesiftdeki Teftis
Kurulu Baskanhgi, Hukuk Musavirligi, Daire Baskanhklan ve §ube Miidiirluklerini,
c) Buyuksehir Belediyesi: Mugla Biiyuksehir Belediyesini,
d) Genel Kurul: Mugla Biiyiiksehir Belediye Meclisini,
e) Genel Miidiirliik: Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidurliigiinii,
f) Genel Mudur/Ust Yonetici: Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miiduriinu,
g) idare/Kurum: Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudiirliigunii, kisaca MUSKTyi,
g) Kanun: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayih ISKi Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunu,
h) Yonetim Kurulu: Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Yonetim Kurulunu ifade eder.
IKiNCi BOLUM
Genel Esaslar
MADDE 5-
(a) Bu Yonetmelik cercevesinde her bir birime yiiklenen gorev ile birlikte, o gorevin yerine
getirilmesini saglayacak yetki ve sorumluluk da verilmis sayihr.
(b) Birim amirleri; idare tarafindan cikanlan yonetmelik ve yfmergelerde tespit edilen ve
Genel Mudur tarafindan verilen gorevler i9in kararlar almaya ve uygulatmaya yetkilidirler.
Yetki devri
MADDE 6- Yetki devrinde asagidaki esaslar goz oniinde tutulur:
a) Birim amirleri kanun, tuzuk ve yonetmeliklere g6re yalmz kendileri tarafindan
kuUanilmasi ongdriilen hususlar disinda kalan yetkilerini tespit edilecek esaslara gore siirekli veya
gecici olarak alt kademedeki personeline devredebilirler. Yetkilerin devri veya kaldmlmasi,
Kanunda ongorulen haller disinda Ust Yoneticinin yazili onayi almarak yapilir ve ilgililere teblig
edilir.
b) idareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yukiimltiliik altina sokacak haller ve genel ilkelerle
ilgili karar almmasim gerektiren hallerde, yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademedeki
personele devredemezler.
c) Ust YSnetici tarafindan yapilan yetki devri, Ust Yoneticinin degismesi halinde sona erer,
gorevi devralan Ust Yonetici tarafindan yetki devri islemi yenilenir.
9) Ust Yonetici tarafindan devredilmis yetkiler, yetki devri yapilmi§ birim amirlerinin
degi§mesi halinde ayn bir yetki devrine luzum kalmaksizin aynen devam eder.
d) Ust Yonetici tarafindan devredilmis yetkilerden dolayi olusacak mali, hukuki vb.
sorunlarda ikincil derecede sormnlulugu devam eder.
I9 yonetmelikler
wf-
Karar No {%
MADDE 7- Teftis Kurulu Baskanhgi ve Hukuk Musavirligi'nin cahsma usul ve esaslan
hazirlanacak i? yonetmelikler ile belirlenir.
Yonergeler
MADDE 8- Yukanda sayilanlar disindaki birimlerin cahsma usul ve esaslan hazirlanacak
yonergeleri ile belirlenir. Yonergeler sirasiyla, Daire Baskani ve Genel Mudiirun teklifi uzerine
Yonetim Kurulunun onayi ile yuriirliige girer.
CgUNCU BOLUM
Kurulus, Organlar, Teskilat Yapisi ve Gorevler
Kurulus
MADDE 9-(a) Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugu 20.11.1981 tarih ve
2560 sayih Kanuna 3305 sayih Kanunla degisik ge9ici 10'uncu madde ve Bakanlar Kurulu'nun
13/03/2014 tarih 6072 sayih karan ile Mugla Buyuksehir Belediyesi'ne bagh olarak, kurulmus
miistakil but9eli ve kamu tiizel kisiligine haiz bir kurulustur.
(b)Genel Miidiirlugun hizmeti Mugla Biiyiiksehir Belediyesinin gorev alam ile
smirhdir. Ancak sehrin yararlandigi su kaynaklanna iliskin hizmetler, Biiyuksehir Belediyesi
simrlan disinda da olsa idarece yurutuliir.
Organlar
MADDE 10-MUSKi Genel Mudiirliigiiniin yonetimi asagidaki organlarca saglamr;
a) Genel Kurul
b) Yonetim Kurulu
c) Denet9iler
9) Genel Mudiirluk
Genel Kurulun Olusumu, Toplanma ve (Jalisma Esaslan ile Gorevleri
MADDE 11- (a) Mugla Biiyiik§ehir Belediye Meclisi, MUSKi Genel Kurulu olarak gorevli
ve yetkilidir.
(b) Mugla Buyuksehir Belediye Meclisi, MUSKi Genel Kurulu olarak ilgili kanunda yazili
yetki ve gorevleri goriisup karara baglamak iizere her yil Mayis ve Kasim aylannda ozel gundemle
toplamr. 20/11/1981 tarihli ve 2560 Sayih Istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudiirliigu
Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 5 nci maddesine paralel olarak "Genel Kurulun
toplanma ve 9ahsma esaslanna iliskin olarak, 2560 Sayih Kanunda diizenlenmemis hususlarda 03
Temmuz 2005 tarihli ve 5393 Sayih Belediye Kanununun Belediye Meclisinin 9alisma esaslan ile
ilgili hukiimler uygulamr.
(c) Genel Kurul 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayih iSKi Kanunun 6. Maddesinde belirtilen
gorevleri yurutur.
Yonetim Kurulunun 01u§umu
MADDE 12- (a)Y6netim Kurulu, bir baskanla bes uyeden olusur.
(b) Buyuksehir Belediye Baskani, Yonetim Kurulu'nun baskanidir. Buyuksehir Belediye
Ba^kani' in bulunmamasi halinde Genel Mudiir, Yonetim Kurulu'na baskanlik eder.
(c) Genel Miidur ile Genel Mudur yardimcilanndan hizmette eski olam, hizmette esitlik
halinde yash bulunam Yonetin^ Kurulunun tabi ihtesidir. Yonetim Kurulu'nun diger U9 uyesi
Buyuksehir Baskani' mn teklifiAfe i9isleri Bakanomi onayi ile atamr.
W1
Karar No \%
(d) Yonetim kurulunun olusumu 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayih Istanbul Su ve
Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurltigii Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun ve 22 Temmuz 2007
tarih ve 26442 Sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yuriirliige giren Belediye ve Bagh Kuruluslan
ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro like ve Standartlanna Dair Yonetmelik hukumleri
dayanarak almarak uygulamr.
Yonetim Kurulunun £ahsma Esaslan ve Gorevleri
MADDE 13-
(a) Yonetim Kurulu, olagan olarak her hafta belirli giinlerde toplanir. Toplanma, salt
fogunlugun saglanmasi ile olur. Kararlar oy 9oklugu ile ahmr. £ekimser oy kullamlamaz. Oylann
esit olmasi halinde Baskan'in bulundugu tarafm oyu iistiin sayihr.
(b)Kararlar gerek9eli olur, kararda karsi oy kullananlar gerek9elerini belirtirler.
(c)Yonetim Kurulu, Genel Kurul tarafindan kararlastinlan yatmmlan kisitlayici kararlar
alamaz.
(9) Yonetim Kurulu 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayih Istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi
Genel Miidurlugu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun ve 22 Temmuz 2007 tarih ve 26442 Sayih
Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirliige giren Belediye ve Bagh Kuruluslan ile Mahalli idare
Birlikleri Norm Kadro like ve Standartlanna Dair Yonetmeligin, 9. Maddesinde belirtilen gorevleri
yiirutiir.
Teskilat Yapisi
MADDE 14- Mugla Su ve Kanalizasyon Genel Miidiirlugunun teskilati;
a) Genel Miidiir,
b) Genel Miidiir Yardimcilan,
c) Teftis. Kurulu Baskanhgi,
9) Hukuk Musavirligi,
d) insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi,
e) Bilgi Islem Dairesi Baskanhgi,
f) Strateji Gelistirme Dairesi Baskanhgi,
g) Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgi,
g) Plan, Proje Yatinm ve Insaat Dairesi Baskanhgi,
h) Tesisler Dairesi Baskanhgi,
1) Su ve Kanal isletme Dairesi Baskanhgi,
i) Abone isleri Dairesi Baskanhgi,
Ve bu daire Baskanliklanna bagh §ube Miidiirluklerinden olusur.
Genel Miidur
MADDE 15-
(a)Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiiru, 20/11/1981 tarihli, 2560 sayih istanbul
Su ve Kanalizasyon idaresi Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun, diger kanuni duzenlemeler ve
mevzuat hiikumleri 9er9evesinde Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirlugunun sevk ve
idaresi ile gorevli, yetkili ve sorumludur.
(b) Genel Miidiir; asli sorumluluk kendi uhdesinde kalmak uzere g6rev ve yetkilerinden
uygun gorduklerini Genel Miidur Yardimcilanna yazili olarak devredebilir.
Genel Miidur Yardimcilan
MADDE 16- Genel Miidur Yardimcilanmn gorev yetki ve sorumluluklan §unlardir:
a) Genel Miidiir tarafindan kendilerine yazili olarak devredilen yetkileri kuUanmak,
b) Kendilerine bagh birimleri sevk ve idare etmek,
c) Denetim birimleri tarafindan Genel Mudure sunulan raporlann kendilerine havalesi
iizerine raporda teklif edilen hususjann uygulanmasim ve koordinesini saglamak.
9) Genel Miidiir tarafindan 3/erilen diger gorevleri yapmak.
w
Karar No 1%
>
Q
m
£ 6"
=? 2.
Ft: <
=0 >
•^
i""
s?:
° K
f
s
£ *
2
n
c
J
CV
5
J.
' 2
C:
1 G
.: o
C:
'-?
'j:
•<
fi'<=:
cv 3D
• - o Cn
Mt< C
<
S
2
>
:HS «
j':«-
in
-
r
•<
C
Q
e
Ci
•>
m
Z
•
m
p*
•
*
Karar No \%
Teftis Kurulu Baskanhgi
MADDE 17- Teftis Kurulu Baskanligi'nin gorev, yetki ve sorumluluklari sunlardir:
a) Idarenin merkez ve bagh isyerlerinde, teftisin etkin bir sekilde yuriitiilmesi hususunda
genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli fahsmasini ozendirici teftis sistemini
gelistirmek,
b) Genel Mtidiir'un "konunun kapsamini belirten emri ve onayi uzerine" idarenin merkez
kurulusu ile bagh isyerlerinde teftis, inceleme, arastirma ve sorusturma yapmak,
c) Faaliyet ve islemlerinin mevzuata uygunlugu yonunden birimlerin teftisi i9in program
hazirlamak ve bu programa istinaden teftisini yapmak,
9) Teftis sonucunda gerekli gorulen hususlarda ilgili birimlere oneriler sunmak.
d) inceleme sirasinda mevzuata aykin bir durumla karsilasildiginda Genel Miidiir'den
sorusturma onayi alarak sorusturmasini yapmak,
e) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasini saglamak,
Hukuk Musavirligi
MADDE 18- Hukuk Musavirligi'nin gorev, yetki ve sorumluluklan sunlardir:
a) Genel Miidiir tarafindan tevdi edilen konular hakkinda istisari mahiyette hukuki goriis
vermek,
b) idare tarafindan veya idare aleyhine a9ilan davalar ile icra takiplerini adli, idari ve mali
yargi mercileri ile Hakem veya Hakem Heyetleri nezdinde takip ederek sonu9landirmak, bunlann
dosyalanni diizenlemek ve kayitlanni tutmak,
c) Personel, Sosyal Giivenlik, is ve Sendika mevzuati ile digerkanunlann Uygulanmasindan
dogan anlasmazhklann 96zumiinde yardimci olmak ve is uyusmazliklannda idareyi temsil etmek,
9) Hukuk Mti§avirligininkatilmasi ongorulen komisyonlara istirak etmek,
d) idarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sozlesmeleri tasdik ettirmek, Noterler
vasitasiylagonderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri duzenlemek ve/veya gondermek,
e) Teftis, inceleme ve sorusturma konusu olmus olaylarla ilgili olarak Hukuk Musavirligine
intikal ettirilenraporlan inceleyerek, mer'i mevzuatin gerektirdigi is. ve islemleri yerine getirmek,
f) idareye adli ve idari yargi mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter
vasitasiyla yapilan tebligatlan alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi i9in
ilgili mercilere gftndermek.
g) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasini saglamak,
insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
MADDE 19- insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanligi'nin gorev, yetki ve
sorumluluklan sunlardir:
a) Memur, sozlesmeli personel ve i^ilerin kanunlar ve ilgili mevzuat 9er9evesinde tayin, ise
alinma, terfi, nakil, istifa, isten 9ikanlma, taltif, tecziye, izin, hastahkve emeklilik gibi ozliikhaklan
ile alakali biitiin islemlerini yurutmek,
b) Personel dosyalanni tutmak, personelin kisisel performans 6l9umti, degerlendirmesi ve
raporlanmasma ili§kin her tiirlu islemleri yurutmek,
c) Buttin personelin ayhk, ucret tahakkuk ve bordrolanni tanzim etmek, personelin iicret ve
ucrete esas teskil edecek kayitlarmin mevzuata uygun olmasim saglamak, iicretlerle ilgili gerekli
bilgileri zamamnda ve dogru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararlan ilgililere teblig
etmek, idaremizde 9ah§an memun i§9i ve sozlesmeli personelinin koruyucu ve birinci basamak
tedavi edici saghk hizmetlerini/me^zuat 9er9evesinde sunmak, ihtiya9 halinde bir saglik kurumuna
sevk etmek,
Karar No {%
9) Memur ve i^ilere ait yillik kadrolan, dairelerin tekliflerini goz oniinde tutarak tanzim
etmek ve ilgili mercilere onaylatmak,
d) Personele ait Sosyal Giivenlik Kurumu ile ilgili butiin islemleri eksiksiz bir sekilde yerine
getirmek,
e) Personel hareketlerini takip etmek, yillik izinlerin planlanmasim koordine etmek,
f) Disiplin islerinin organizesini saglamak,
g) Is9ilere ait toplu is sozlesmesi 9ahsmalanm kanunlar 9er9evesinde yiirtitmek,
g) Genel Miidiirliik bunyesinde gorev yapan turn personelin egitim programlanni yapmak,
egitimleri vermek veya verdirmek,
h) Idarenin faaliyet alanlan ile ilgili yayinlar hazirlamak, konferans, egitim ve seminerler
diizenlemek, idareye ait miize, kiiltiir ve tamtim hizmetlerini yurutmek, bu hususlarda Idare
birimleriyle ve diger kurumlar ile isbirligi yapmak.
1) idareye gelen ve giden turn evrakin kaydini, sevkini, takibini ve arsivlenmesini saglamak,
elektronik beige yonetimi 19mgerekli 9ahsmalan yurutmek,
i) Ortaogretim ve Universite ogrencilerinin staj islerini yurutmek,
j)Personellere tamnan her tiirlii kulturel, saghk, sosyal is ve islemleri koordine etmek,
yonetmek,
k) Basin Yayin ve Halkla iliskileri yurutmek,
1) MUSKi Genel Kurulu, Yonetim Kurulu ve gerekirse Genel Miidur ve Yardimcilannin
yazisma ve kararlanmn hazirlanmasi sekretaryasim yurutmek,
m) Tiim Daire Baskanhklannin ortak insan kaynagi temini konulannda personel temin i9in
hazirhklan yiirutmek, norm kadro 9er9evesinde giderilemeyen ihtiya9lar 19m ilgili daireye hizmet
alimi i9in yonlendirmek, hizmet alimindan temin edilen personelin gerekli verilerini tutmak
gerektiginde diger birimler ile paylasmak.
n) Yonetim Kurulunun giindem, toplanma, goriisme, zabit, karar verme, bu kararlan dagitma
ve Yonetim Kurulu faaliyetlerine ait evraki arsivleme i§leriyle ilgili islemleri yurutmek,
o) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayih ISKi Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun geregi
Genel Kurulda goriisiilmesi teklif edilen konulann Genel Kurula sunulmasim saglamak iizere
gerekli yazismalan yapmak, Genel Kurul'dan ahnan kararlan takip ederek neticelerinden ilgili
birimleri haberdar etmek,
6) Genel Kurul tarafindan ahnan ve idareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak idarece
yapilan islemler hususunda Genel Kurula rapor vermek,
p) idarenin faaliyetleri dogrultusunda yazili ve gorsel basin yayin organlanyla temaslarda
bulunmak, gerektiginde basinda 9ikan ilgili haberleri degerlendirerek gerekli a9iklamalan yapmak,
idare ve faaliyetleri hakkinda basim ve kamuoyunu bilgilendirecek yayinlan hazirlamak veya
hazirlatmak
r) Idarenin faaliyetleri hakkinda basim bilgilendirmek, Basin toplantilannin, afihs ve temel
atma organizasyonlannin tertip edilmesi islemlerini yapmak veya yaptirmak,
s) idare ile ilgili ulusal ve yerel basinda 9ikan haberlerin fotograf ve goriintulerini dijital
ortamda ve dosya ortaminda arsivlemek,
s) idarenin diger kurum ve kuruluslarla iletisimini saglayacak telefon, adres, faks elektronik
posta bilgilerini temin ederek giincellemek,
t) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasini saglamak,
Bilgi islem Dairesi Baskanhgi
MADDE 20- Bilgi islem Dairesi Baskanhginm gorev, yetki ve sorumluluklan sunlardir:
a) idare is ve islemlerinin en ust diizeyde otomasyona ge9irilmesi islerini yapmak veya
yaptirmak.
b) idare islerinin kapasite^ve mteliklerine^fe bilgisayar donanim ihtiyacini tespit etmek ve
gerekli donammlan temin etmrfK, kurmak vGyakwaurmak.
M:
Karar No \%
c) idarenin is ve islemleri i9in ihtiya9 duyulan yazilimlan yapmak, yaptirmak veya tedarik
etmek. Yazilimlarm birimler tarafindan kullammi i9in gerekli egitimleri vermek veya verdirmek.
9) Idarenin turn birimlerindeki bilgisayar ve 9evresel donammlanmn tamir bakimim yapmak
veya yaptirmak.
d) Idarenin turn birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi (BT) alt yapilarim kurmak veya
kurdurmak ve bunlann devamhhgim saglamak.
e) Veri guvenligini saglamak ve giivenlik politikalan olusturmak.Veri guvenligini; milli,
giivenlik politika ve standartlanna uyumlu hale getirmek ve uygulamak.
f) Idarenin iletisim, veri tabam, internet, donamm, birimlere yonelik her tiirlii yazihm, paket
program altyapisimn tespiti ve analizi, tarifi, planlanmasi, teknoloji se9imi, temini, yeni
teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakim ve isletilmesini yapmak, sistemlerin
Standartlarinm olusturulmasim saglamak.
g) idarenin ihtiyaci olan her tiirlii haberlesme sistemlerinin temin ve tedarikini yapmak,
haberlesme altyapilarmi olusturmak, isletmek, sunmak, bu sistemlerin bakim onanmini yapmak
veya yaptirmak.
g) Haberlesme hizmetlerinin bedellerini odemek.
h) idarenin e-devlet kavrami i9erisinde tarn bir elektronik i§ akismm saglanmasi i9in gerekli
teknolojik altyapiyi olusturmak.
1) Bilgi islem altyapisi ile ilgili birimlerin gerekli yazihm ve donamm taleplerine destek
saglamak.
i)isletmesi hari9 olmakiizere; SCADA kurmak, donamm ve yazihm hizmetlerini sunmak,
j) Cografi Bilgi Sistemlerinin kuUanilmasi i9in kentsel teknik altyapi ve diger harita veri
althgi hari9 her ttirlu altyapmin hazirlanmasi, bilgi alisverisinin diizenlenmesi, Diger Daire
Baskanliklanna her tiirlu ortamda CBS verisinin servis edilmesi i9in gerekli hizmetleri sunmak,
k) Kurumun web sitesinin i9erik yonetimini ve giincelligini saglamaktir.
1) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalanntemizliklerinin yapilmasini saglamak,
Strateji Gelistirme Dairesi Baskanhgi
MADDE 21- Strateji Gelistirme Dairesi Baskanliginin gorev, yetki ve sorumluluklan
sunlardir:
a) idareninbiitiin gelir, gider, tasinir ve tasinmaz kiymetlerinin muhasebesini tutmak,
b) Idare gelirlerinin tahsilatini, diger daire baskanhklan eliyle veya kendi bunyesinde
yapmak,
c) idare nakdinin ve kiymetli evrakm kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip
etmek,
9) Ayhk mizanlan ve bilan9oyu hazirlamak,
d) Biitiin personelin ayhk, ticret ve diger istihkak bordrolanmn tediyesini yapmak,
e) Ana ve tali defterlerde muhasebe usul ve kaidelerine gore muameleleri yiirutmek,
f) idarenin miilkiyetinde veya kullamminda bulunan tasinir ve tasinmazlara iliskin muhasebe
icmal cetvelleri diizenlemek,
g) izleyen iki yihn but9e tahminlerini de i9eren idare biit9esini stratejik plan ve yillik
performans programina uygun olarak hazirlamak, faaliyetlerin biU^eye uygunlugunu izlemek ve
degerlendirmek,
g) But9ekesin hesabi ile mali istatistikleri duzenlemek,
h) Harcama birimlerinin faaliyet raporlanni esas alarak idare faaliyet raporunu hazirlamak,
1) Stratejik plan ve performans programimn hazirlanmasim koordine etmek ve sonu9lanmn
birlestirilmesi 9ahsmalanni ytijtitmek,
i) idarenini9 ve dis fmagsman ihtiyacin^r^in etmek,
M-V
Karar No \%
j)Yatinm programimn hazirlanmasim koordine etmek, uygulama sonu9lanm izlemek ve
yillik yatinm degerlendirme raporunu hazirlamak,
k) Mali konularla ilgili mevzuatm uygulanmasi konusunda Ust Yoneticiye ve Harcama
Yetkililerine gerekli bilgileri saglamak,
1) Diger kurumlar nezdinde takibi gereken mali is ve islemleri yurutmek ve sonu9landirmak,
m)Hizmetlerin etkililigini ve memnuniyet dtizeyini analiz etmek ve genel arastirmalar
yapmak,
n)idare hizmetlerinin yiiriituTmesindeki faaliyet, hizmet, mai, iirtin, enerji, sarf malzemesi,
insan kaynaklan birim maliyet analizlerini yillik periyotlar halinde yapmak ve bu hususta uzun
vadeli stratejiler olusturmak,
o)Yilhk su sati§i ve kullamlmis sulann uzaklastinlmasina iliskin hazirlanacak tarife
bedellerinin tespitini yapmak, bu hususta ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu saglayarak,
hazirlanan tarife tekliflerini Genel Mudiirliik Makamina sunmak,
6) idare gorev, yetki ve sorumluluk alanlanna iliskin idare disi ger9ek ve tiizel kisiler ile
kamu, kurum ve kuruluslannin bilgi ve tecriibe paylasimina iliskin programlann planlanmasim,
uygulanmasmi koordine etmek,
p) i9 kontrol ve on mali kontrol faaliyetlerini yurutmek.
r) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasini saglamak,
Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhgi
MADDE 22- Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi'nin gorev, yetki ve sorumluluklan
sunlardir:
a) MUSKi Genel Miidurliigiiniin akaryakit, tasit ve is makinesi, lojman, yemek, giyim,
atolye, temizlik ve servis hizmetleri i§lerini ve diger sosyal hizmetleri yapmak.
b) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasini saglamak,
c) idareye ait olan tesis, isletme, bina, ambar ve barajlann; sabotaj, yangin, hirsizlik, yagma
gibi her 9esit tehdit, tehlike ve tecavuze karsi korumak uzere gerekli giivenlik tedbirlerini almak,
9) Su havzalanmn korunmasina yonelik olarak ilgili birimlerce yapilacak calismalarda
gerekli giivenlik tedbirlerini almak,
d) Diger birimlerin, guvenligini ilgilendiren 9ali§malannda isbirligi yapmak,
e) idare ihtiyaci i9in kiralanmasi kararla§tmlan isyerlerinin kiralanmasini ve kiralann
zamamnda odenmesini temin etmek, Miilkiyeti MUSKI'ye ait olan tasinmazlann idaremize gelir
getirmesi i9in, ozel ve tiizel kisilere kiraya verilmesi hususunda Genel Miidiire teklifte bulunmak,
Kiraya verilen tasinmazlann kira tahsilatlanni yapmak, kira sozlesmelerinin yenilenmesi veya feshi
i9in gerekli islemleri yapmak,
f) idare adinakayith tasinmazlann hukuki, teknikve halihazir durumlanm tespit etmek.
g) Tiim harcama birimleri adina bu Baskanhga tahsis edilmis olan mallann 4734 Sayih
Kamu ihale Kanunu'nun 22. Maddesinin "d" bendi kapsaminda yuriitiilen hari9 olmak uzere alimi
islemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yurutmek, kullanima verilinceye kadar ambannda
muhafaza etmek, stok takibini yapmak,
g) 4734 Sayih Kamu ihale Kanunu'nun 22. Maddesinin "d" bendi kapsaminda yiirutulen
hari9 olmak uzere harcama birimlerinin ihtiyaci olan mai, hizmet ve danismanhk hizmet
ahmlannin, harcama birimi talebinin daire kayitlanna alinmasmdan itibaren sozlesmenin
imzalanmasi asamasina kadar olan ihale islemlerini yurutmek,
h) Ahnacak mallar ile ilgili yatinm tesvik islemlerini ilgili mevzuatina uygun olarak
yiirutmek,
1) Hurdaya aynlan tasimrlann ilgili mevzuatina uygun olarak; sati§, trampa veya baska
surette degerlendirilmesi i§lemlenni yurutmek,
M-y
Karar No |i
i) Motorlu ara9 ve is makineleri ihtiyacinin diger harcama birimleri ile birlikte tespitine
miiteakip, temin ve/veya kiralanmasi islerini, idareye ait olanlarin sigortalama islemlerini aynca
MUSKI Genel Mudiirliigii ve Baskanhga tahsisli olanlarin ise tamir/bakim ve onanmlanm yaptinp
vize izlemlerini yurutmek.
j) Sivil savunma planlanni hazirlamak ve bu planlan giincellemek, idare birimlerinin
tahliyeye iliskin planlamasim koordine etmek,
k) Sivil savunma servislerinin kurulusunu saglamak ve egitimlerini yaptirmak, Afet, sivil
savunma ve acil durum hizmetleri i9in gerekli olan ara9, gere9 ve malzemenin tedarik ve teminini
ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutlann bakim ve korunmalannin takibini yapmak,
1) Afet ve acil durum hallerinde mudahaleyi koordine etmek ve Ust Yoneticiyi
bilgilendirmek,
m) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayin ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunlann
gereklerini yerine getirmek,
n) Yangin onleme tedbirlerini denetlemek, idare i9erisinde ikaz ve alarm haberlerinin alinip
verilmesi ve siren sisteminin isletilmesine iliskin islemleri yuriitmek,
o) Idarenin sigmaklarla ilgili hizmetlerini duzenlemek ve yurutmek, yardim konulannda
idare personeline egitimverilmesini -saglamak,
6) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili diizenlenen tatbikatlarda Idare adina
sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili idarede tatbikatlar diizenlenmesini ve
yiiriitulmesini saglamak,
p) Seferberlik ve savas hali hazirhklan ile ilgili is ve islemlerini yapmak ve yaptmlmasim
saglamak,
r) Koruyucu giivenlik hizmetlerinin koordinasyonunu saglamak, idare list Yoneticisi adina
hizmetin takip ve denetimini yapmak,
s) Is saghgi ve giivenligi konusunda her tiirlii tedbiri almak, aldirmak, gerekli egitim,
organizasyonlan duzenlemek.
s) Cografi Bilgi Sistemlerine, standart ve giincel kentsel teknik altyapi ve diger sayisal harita
verilerinin saglanmasim temin etmek.. gerektiginde MUSKI Genel Mudurliigii'niin Altyapi
hizmetlerine esas bilgi sistemini Genel Miidiirliik biinyesinde kurmak, esgiidum ve butunle§ik
olarak 9ali§abilirligi saglamak.
t) idarenin orta ve uzun vadeli yatinm programina paralel olarak, ilgili idare birimleri
tarafindan kamulastinlmasi istenen yerlerin kamulastirma planlanni yapmak veya yaptirmak,
yatmm planlanna g6re hazirlanan kamulastirma islemlerini bir program dahilinde yurutmek
u) Yiizeysel su kaynaklanmn mutlak koruma alam i9erisinde kalan tasinmazlan, ilgili
birimin talebi uzerine kamulastirmak
u) imar Kanunu geregince Idare tasinmazlannda 3 iincii §ahislar lehine ge9it hakki talep
edilmesi halinde, istenen ge9it hakkmin kadastrodan mutabakath alan hesabim yapmak, idare
tasinmazlarinin aleyhine verilmesi gereken irtifak hakki 19m teklif hazirlamak, karardan sonra tapu
tescilini saglamak.
v) idare tasinmaz mallan iizerindeki isgalleri tespit etmek, isgallerin kaldmlmasi i^in idari
yollara basvurmak veya yasal yollara basvurulmasmi saglamak, ecr-i misil tahakkuk ettirmek ve
tahsilini saglamak
y) idarenin ihtiya9 fazlasi tasinmazlanmn satisi i9in gerekli hazirhklan yaparak, satim
hazirlik dosyasim ilgili Daire Ba§kanligina intikal ettirmek.
z) Tasinir mallar ile ilgili is ve islemleri ilgili mevzuatina uygun sekilde turn harcama
birimleri ile birlikte koordineli sekilde yurutmek.
aa) MUSKi Genel Mudijdugu'ne ait elektrik, telefon, internet erisim, su ve GSM
aboneliklerine ait faturalar ile di&r/kamu kurum ve kuruluslanyla, ozel ve tiizel kisilere, tasmmaz
mai edinim ve/veya kullammjnd^ kaynaklanan/b^llere dair odemelerin zamamnda yapilmasini
temin etmek.
M-7
Karar No \%
Plan, Proje, Yatmm ve insaatdairesi baskanhgi
MADDE 23 -
Plan Proje, yatinm ve Insaat Dairesi Baskanligi'nin gorev, yetki ve
sorumluluklari sunlardir:
a) MUSKi'nin gorev alani i9erisindeki yerlerde, i9me, kullanma ve endtistri su ihtiya9lannm
karsilanmasi ve atik su kirliliginin onlenmesi, her tiirlii baraj, antma tesisi, terfi merkezi, depo,
sebeke hatti, tali ve ana kolektorler, tiinel, isletme binasi ve donaniminin uzun vadeli planlamasim
ve yagmursuyu taskinlarini onleyici projeler ile lslah projelerini yapmak veya yaptirmak, turn
yapim islemlerinin yiiriitulmesinin saglanmasi, ihale, hakedis. gibi is ve islemlerin yuriitiilmesinin
saglanmasi, yatinm programmda yer alan yapim islerinin ilgili birimlerince hazirlanan ihale islem
dosyalanni incelemek, tespit edilen eksikleri gidermek, ihaleleri ilgili mevzuata uygun olarak
yurutmek,
b) MUSKi'ye ait mevcut ve planlanan tesislerde zemin ile ilgili problemleri 9ozebilmek
amaciyla jeolojik etiit ve sondaj 9ahsmalanni yapmak veya yaptirmak,
c) Yatinm ihtiya9lanm proje ile irtibatlandirmak, 6ncelik siralanm tespit etmek, planlamak
ve projelendirmek,
9) Yatinm programmdabulunanveya 9esitli sebeplerle yapimi liizumlu goriilen isale hatlan,
sebeke bomlan ile ana ve tali borulan, antma tesisleri, gomme depo, pompa istasyonu, ambar,
atolye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binalan v.b. tesislere ait her tiirlii insaat ve tesisin etiit, avam
proje, fizibilite ve detayh projelerini tanzim etmek veya ettirmek,
d) Belediyelerden gelen imar planlanna alt yapi tesisleriyle, uyum yoniinden incelemek ve
gerektiginde gerekli gorusler istenerek MUSKi goriisii vermek,
e) idarenin i9me suyu, atik suyu ve yagmur suyu altyapi tesisleriyle ilgili arastirma ve
gelistirme projeleri yapmak veya yaptirmak,
f) Her tiirlii proje ve dokiimanlar ile isletmeye a9ilmis tesislere ait projeleri kontrol ve
muhafaza etmek, aynca gerektiginde proje 9ahsmalanm yaparak bu konularda biitiin birimlerle
koordinasyonu saglamak,
g) idarenin i9me suyu temin ettigi havzalarda imar planlan ve 9evre diizeni planlanna, ilgili
birimlerden bilgi veya goriis alarak MUSKi goriisii vermek,
g)Tarihi su yapilanmn, roleve, proje tespit, degerlendirme ve koruma planlannin, yenileme,
bakim ve onanmlanmn yapilmasi veya yaptinlmasim saglamak.
h) i9tne suyu havzalanni planlamak, harita althklanm temin etmek, koruma alanlanm tespit
etmek ve havzalann konum tespitlerini yapmak, havzalardaki yapilasmayi diger ilgili dairelerle
birlikte tespit etmek, izlemek,
1). idareye ait gerekli haritalan ve plankoteleri hazirlamak, yapimi planlanan tesisler i9in
arazi etiitleri yapmak, diger daireler tarafindan yapilmis harita ile ilgili her ttirlii proje ve
dokiimanlar ile isletmeye a9ilmis tesislere ait projeleri kontrol etmek ve bu konularda biitiin
dairelerle koordinasyonu saglamak, eskiden tesis edilmi§ kagit ortamindaki planlan sayisal veri
haline getirmek ve diger idarelerle Genel Miidiir oluru ile paylasmak,
i) idarenin planlama, insaat, isletme ve altyapi goriisii hazirlama 9ahsmalannda birimlerin
ihtiya9lanm karsilayacak Cografi Bilgi Sistemi, SCADA, Modelleme yazilunlanni yapmak,
yaptirmak, ilgili Daire Ba§kanligi ile birlikte isletmek ve gelistirmek,
j) Biiyiiksehir belediyesinin aktaracagi odenekler ile ilgili uzmanlik alanlanndaki kanal
lslahi, tanmsal sulama gibi islerin proje ve yapmilanm ger9eklestirmek ve teslim etmek,
k) Yapimi tamamlanan kesin kabulu ger9eklesmis yapilann ilgili isletme dairesine teslim
etmek,
1) MUSKi btmyesindekj/tuin tasit ve is makinelerinin sevk, idare ve ilgili dairelere tahsisini
GenelMiidiir onayi ile yurutniekyihtiya9lari belirlen^k ve alimi i9inilgili birim ile koordine olmak,
Karar No \%
m) Sorumluluk sahasindaki turn elektrik, dogalgaz ve telefon aboneliklerinin tesisini
saglamak veya yetki vermek suretiyle saglatmak.
n) idarenin gorev, yetki ve sorumluluklanna dahil su, atik su ve yagmur suyu hizmetlerine
iliskin yeni teknik ve teknolojik gelismeleri takip etmek, yeni teknik ve teknolojilerin idaremize
kazandmlmasi hususlannda arastirma yapmak ve yaptirmak, bunlann gelistirilmesi ve temini ifin
pilot tesisleri kurmak veya kurdurmak, bu konulardaki teknik 9alismalan ilgili birim ve kurumlarla
koordineli olarak yiirutmek,
o) Is sagligi ve guvenligi konusunda her tiirlii tedbiri almak, aldinnak, gerekli egitim,
organizasyonlan duzenlemek uzere ilgili birimle koordinasyon saglamak.
6) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasini saglamak,
p) Idareye ait olan tesis isletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan isletme binalarmin bakim
onanmlanmn yapilmasi ile binalann isitma ve sogutma sistemlerinin kurulmasi ve isletilmesini
saglamak.
r) MUSKi'nin tesis ve arazilerinde peyzaj ve aga9landirma projelerini, imalatlanm ve
bakimlanm yapmak veya yaptirmak.
Tesisler Dairesi Baskanhgi
MADDE 24- Tesisler Dairesi Baskanligi'nin gorev, yetki ve sorumluluklan sunlardir:
a) MUSKi'nin gorev alani i9erisindeki yuzeysel baraj, gol, akarsu ve yeralti su
kaynaklanndan su antma tesislerine gelen hamsuyu ve atiksu ozelliklerinin gerektirdigi antma
islemlerinden ge9irerek mevzuat sartlanna uygun hale getirmek, Tesislerin projelendirilme, insaat
ve montaj safhalannda ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu saglamak, isletmeye ait goriis ve
tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programlann gerektiginde revize edilmesi ve
hayata ge9irilmesi i9in isbirligi yapilmasim saglamak, Terfi istasyonlan ile terfi hatlanm ilgili
birimlerle koordineli bir sekilde isletmek, islettirmek.
b) MUSKi biinyesindeki Laboratuarlan i§letmek, temini planlanan sulardan analizler
yapmak, Antma tesislerinde antilan sular ile sehir sebekesine verilen sulann; antma tesislerinden
itibaren sehir sebekesinin en U9 noktasina kadar belli araliklarla numuneler alinmak suretiyle saghk
§artlanna uygunlugunu kontrol etmek,
c) l9me ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, vakif sulan ve yeralti sulanndan belli
araliklarla numune alarak, kimyasal ve bakteriyolojik yonden analizlerinin yapilmasim ve analiz
neticelerinin degerlendirilmesini saglamak, diger paydaslarca istenen kimyasal ve bakteriyolojik
verileri sunmak, degisimleri izlemek ve ilgililerine bildirmek,
9) Su antimi i9in gerekli olan her tiirlii kimyasal maddeyi su teminini aksatmayacak sekilde
belli bir program dahilinde temin edilmesini saglamak,
d) Su antma tesislerinde zamanla ortaya 9ikan insaat, elektrik, makine ve otomasyon
ihtiya9lanm yapmak veya yaptirmak,
e) Su, atik su antma tesislerinin isletmesini yapmak veya yaptirmak,
f) Su havzalanm kirletici faaliyetlerin yapilmasini Snlemek i9in; gerekli tedbirlerin
alinmasim saglamak, Havzalardaki tas ve maden ocaklan, yeralti ve kaynak sulan ile benzeri ruhsat
miiracaatlan hakkinda diger birimlerden gelecek goruslerle birlikte MUSKI g6rii§ii vermek, imar
planlan i9inverilecek MUSKi gOrusiine esas olmakuzere ilgilibirime goriis bildirmek,
g) Endustriyel atik su kaynaklanmn tespit ve kontrolii ile endiistriyel kirlenmenin denetim
altina alinmasim saglamak, MUSKi'nin yetki ve sorumluluk sahasi i9erisinde gayrisihhi miiessese
goriisii almak ve/veya atik su antma tesisi kurmak iizere idareye basvuruda bulunan ger9ek ve
Tiizel Kisilerin miiracaatlanni, ^yjiriirliikteki kanun, yonetmelik ve yonerge esaslanna gore
neticelendirerek idare adina gorusHbildirmek,
Wf
Karar No (<(,
g) Denize direkt veya dolayh gelen atik sularla alakah olarak dereler ve idaremiz deniz
desarj noktalarindan diizenli numune alarak, analizinin yapilmasim saglamak, bu numunelerin
analiz sonu9lanm degerlendirerek dis paydaslarla isbirligine gitmek, ilgili kuruluslarlabirlikte proje
gelistirmek ve ortak faaliyet yurutmek,
h) Ger9ek ve tiizel kisilere ait endtistri tesislerinden ve antma tesisleri 9ikislarmdan ahnan
numunelerin analizlerinin yapilmasini saglamak,
i) MUSKi tarafindan olusacak turn atiklann duzenli bertarafimn saglanmasina yonelik turn
9ahsmalan yurutmek, bertarafim saglamak, saglattirmak,
i) Terfi merkezleri, salt tesisleri, su alma yapilan, barajlar ve baraj kapaklan, regiilatorler ve
trafo merkezlerinde bulunan turn ekipmanlann kesintisiz olarak isletilmesini saglamak ve bu
tesislerde her ttirlu bakim, onaran ve yenilemeyi yaparak tesisleri isler halde tutmak,
j) Sanayi, insaat ve benzeri sektorlerde kullamlacak her ttirlu sulanmn satisi ve tasinmasi ile
istigal eden kisilere yonelik Idarenin gorev, yetki ve sorumlulugu ile ilgili hususlarda izin ve
denetim hizmetlerini yiiriitmek, bu 9er9evede tanzim edilmesi gereken satis izin ve/veya tasima izin
belgelerini duzenlemek, bu belgelerin duzenlenmesi mukabilinde tespit edilmis ve idarece alinmasi
gereken bedellerin tahsilini saglamak,
k) MUSKi' nin gorev alamnda ger9eklestirilen veya idare tarafindan devir alinan her tiirlii
atik su antma tesisi, atik su terfi merkezleri ile bu tesislerin 9ikis hatlan ve deniz de§arj hatlannm
isletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakim ve onanmlanni yapmak veya yaptirmak, bu
maksatla ileriye yonelik orta ve uzun vadeli programlar hazirlamak, oncelik ve onemlerinin tespit
edilmesi islemlerini yapmak,
1) idarenin her tiirlii mai, hizmet, danismanhk hizmeti alimi ile yapim isleri kapsaminda
ger9eklestirecegi ihalelere ait teknik sartnamelerin talep eden birimlerle koordineli olarak
incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yoniinden mevzuata uygunlugunu saglamak, gerektiginde
birlikte yapi denetimini yapmak,
m) idareye ait olup Baskanhga tahsisli motorlu ara9 ve is. makinelerinin tamir/bakim ve
onanmlanni yapmak veya yaptirmak, akaryakit ve yag ikmallerini saglamak ve vize gibi islemlerini
takip ve sonu9landirmak,
n) is saghgi ve giivenligi konusunda her tiirlii tedbiri almak, aldirmak, gerekli egitim,
organizasyonlan duzenlemek iizere ilgili birimle koordinasyon saglamak.
o) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasim saglamak,
Su ve Kanal isletme Dairesi Baskanhgi
MADDE 25- (1) Su ve Kanal isletme Dairesi Baskanligi'nin gorev, yetki ve sorumluluklan
sunlardir:
a)MUSKi sorumluluk sahasi i9erisinde yeteri kadar bolgesel §ube Mudtirlukleri veya Bolge
Sorumlulan tesis etmek, alt bolgeler olusturmak, §ube miidurliiklerinin g6rev alam i9inde yapi
sahipleri ve kullanicilannin su ve kanal hizmetlerinden yararlanma taleplerini, yerinde kesiflerini de
yapmak suretiyle mevzuatina gore degerlendirerek sonu9landirmak, Sorumluluk sahasindaki su,
atik su ve yagmur suyu sebekelerini, dagitim depolanni isale hatlanm isletmek, bakim ve onanmlan
yapmak, abone hat tesislerini yapmak, yaptirmak, Katotik korumalan isletmek, MUSKi gorev alam
i9erisindeki i9me ve kullanma suyu olarak kullanilan su kaynaklannm dezenfeksiyonu i9in gerekli
ekipmanlann kurulmasim saglamak ve kontrol etmek, saghkli i§letimini saglamak,
b) Bolgesel farklihklan gozetmek suretiyle; isletme BoTgeleri ve Alt bolgeler olusturmak,
bolgelerin durumuna gore ara9, personel ve ihtiya9lanm karsilamak i9in 9alismalar yapmak,
bolgeler arasinda koordinasyonu isbirligini saglamak, bolgesel ozelliklere gore gerekli tedbirleri
almak,
c) Bolgelerin ihtiya9lani*i ^lgili idarelerle koordineli sekilde aksatilmadan saglanmasim
temin etmek,
9) Hijyen kosullanna xryadn olarak sommkiLd£ sahasindaki alanlann isletilmesini saglamak,
w
Karar No |£
d) Dere yatak kesitlerinin izlenmesi paydaslar ile ilgili tedbirlerin alinmasimn saglanmak,
Aynk sistem kanalizasyon bulunan bolgelerde yagmursuyu etkilerini azaltici tedbirler almak,
e) idarenin her ttirlu mai, hizmet, damsmanhk hizmeti alimi ile yapim isleri kapsaminda
ger9eklestirecegi ihalelere ait teknik sartnamelerin talep eden birimlerle koordineli olarak
incelenmesini, ilgili mesleki kriterler yoniinden mevzuata uygunlugunu saglamak, gerektiginde
birlikte yapi denetimini yapmak,
f) Sorumluluk alamndaki ara9, bina, depo, tesisleri yonetmek, Tesisler dairesi Baskanhgi
hiikiim tasarrufundaki tesislerle koordineli bir sekilde 9ahsmak,
g) Bolge ve alt bolge sorumluluk sahalan ile ilgili yazisma, ger9eklestirme is ve islemleri ile
diger daire baskanhklanmn bolgelerinde verecekleri islerin yiirtittilmesini saglamak,
g) Abonelerin dtizenli ve saghkli su temini ve atik sulann uzaklastinlmasi i(?in her tiirlii
tedbirin alinmasim saglamak,
h) isletmecilik geregi ihtiya9 duyulacak her tiirlii ihtiyacin teminine yonelik 9ahsma
yiirutmek, Su sebekesi bulunmayan veya 9esitli sebeplerle su alamayan yerlere su temin etmek,
1) Scada sistemini kullanmak, bolgeleri sisteme dahil edilmesi i9in gerekli 9alismalan
yurutmek,
i) Sondaj kuyulannm her ttirlu isletmesini ytirtitmek,
j) Sorumluluk sahalannda olusacak aksakhk anza ve benzeri olagan disi eylemlerden
merkezi idareyi bilgilendirmek, gerekli tedbirleri almak,
k) Idare tarafindan goriis verilen altyapi projesine gore mtikellefi tarafindan yapilmasi
gerekli islerin, projesine uygun yapihp yapilmadigini denetlemek ve tist yapi i9in devam edebilirlik
veya yapida oturabilirlik hususlannda, ilgili belediyesine idare goriisii bildirmek,
1) idare goriisii ve kontrolu haricinde yapilmis, atik su baglanti projesi veya imalatmin tespiti
i9in arazi ve bolge taramasmda bulunarak, tespit edilen mukelleflere gereken tebligati yapmak ve
MUSKi Atik su Kanalizasyon sebekesine baglanti goriistinun verilmesi i9in gerekli islemleri
tamamlamak tizere siire vermek, goriis almak i9in mtiracaatta bulunmayan sahislara ait yapilann
suyunu kesmek ve atik su baglantilanm iptal etmek, Ozel ve tiizel ki§i ve/veya kuruluslar tarafindan
yapilmasi icap eden, rabit kanali ve baglantisi ile atik su kanallanmn, ilgilisinin talebi halinde
bedeli mukabilinde yapilmasini saglamak,
m) Motorlu ara9 ve is makineleri ihtiyacimn tespit, temin ve kiralanmasi isleri ile Daire
Baskanhgi sorumlulugunda bulunan ara9lann tamir/bakim ve onanmlanm yapmak, tiim motorlu
ara9 ve is makinelerinin akaryakit ve yag ikmallerini saglamak, sigortalama, vize gibi islemlerini
takip ve sonu9landirmak,
n) is saghgi ve guvenligi konusunda her ttirlu tedbiri almak, aldirmak, gerekli egitim,
organizasyonlan duzenlemek iizere ilgili birimle koordinasyon saglamak.
o) Genel Mudurltigiin vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak, stratejik planin
yapilmasma yardimci olmak.
6) Kanun, tiiztik, ySnetmelik, yonerge ve genelgeler 9er9evesinde, Genel Miidiir tarafindan
verilecek diger gorevleri ytirtitmek
p) 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu uyannca, Daire Baskanhgi ile ilgili,
harcama stirecinde Harcama Yetkilisi olarak, tahakkuk, verilen emri ve buna bagh evraki kontrol
ederek imzalamak.
r) Daire Baskanhgi ile ilgili, yillik ve takip eden 2 yihn tahmini gelir ve gider but9esini,
ger9ek9i bir §ekilde hazirlatmak ve uygulanmasim saglamak,
s) Kanun, tiiztik, yonetmelik, yonerge ve genelgeler 9er9evesinde, Genel Miidur tarafindan
verilecek diger gorevleri ytirtitmek.
s) Baskanhgin kullammdaki tesis ve binalann temizliklerinin yapilmasim saglamak,
Abone isleri Dairesi Ba§kankgi
Madde 26- Abone islei/ljfliresi Baskanli^x/ijfin gorevleq sunlsydir.
Karar No|1>
a) Gayrimenkultine su ve kanalizasyon baglatmak isteyen ger9ek ve tiizel kisilerin talepleri
ile ilgili dilek9elerin neticelendirilmesini saglamak,
b)Yeni abone kaydi, yer degistirme ve abonelikten 9ikma islemlerinin yapilmasini saglamak,
c) Abone sozlesmelerini Genel Miidiir adina imzalamak,
9) Tiiketilen su ve atiksu miktarlanm tespit ederek tahakkukunu yapmak ve faturalann
abonelere teblig edilmesini veya birakilmasim saglamak,
d) Su ve atiksu borflanni stiresi i9inde odemeyen abonelerle, ka9ak veya usulstiz su
kullanan aboneler hakkinda, idari, hukuki ve cezai islem yapilmasim saglamak,
e) Su saya9lanmn montaj ve demontaji ile bakim ve kontroltintin yapilmasini saglamak,
f) Mtisteri istek ve sikayetlerinin tek noktadan 96ziimlenmesini saglamak,
g) Qagn merkezinin i§letilmesi ile istek ve sikayetlerin is emri olarak gonderilmesini
saglamak,
g) Abone Hizmetlerini dtizenli aksakhga mahal vermeden yurutmek, okuma, a9ma-kesme
programlan yaparak dtizenli bir sekilde abone hizmeti sunmak, diger i9 paydaslar ile koordine
olarak bolgelerde tahsilat ve tahakkuklan yapmak ve denetlemek,
h) Saya9 ve saya9lara bagh tiim bolgesindeki 9ahsmalan ytirtitmek, saya9 bakim onanm ve
ilk tesis standartlanni olusturarak Genel Mudtirltige sunmak, On odemeli saya9 sistemini yonetmek
aksakhklan ilgili birimlere iletmek,
1) Abone sozlesmeleri ile diger belgeleri arsivlemek gerektiginde ilgili paydaslar ile
paylasmak,
i) Bilgi islem donamm yonetimini ilgili Daire Baskanhgi ile koordineli sekilde yurtitmek,
sahadan toplanan gtincel verileri sisteme entegre etmek, sistemin giincel tutulmasim saglamak,
j) Genel Mtidiirltik9e belirlenen siklikta raporlamalar yapmak, ilgililerine sunmak,
k) Tahakkuk ve Tahsilati arttinci her tiirlti is ve islemi ust idarenin onayi ile
ger9eklestirmek, Kayip-Ka9akla mucadele 9ahsmalanni yapmak, yaptirmak,
1) Abone tesisatlannda kullamlacak saya9lann ozelliklerini belirlemek ve saya9 stok
durumuna gore senelik saya9 ihtiyacmi tespit ederek temin etmek, saya9 degisim planlanni
hazirlamak, yillik saya9 tamir programmi yapmak ve sayac atolyesini bu ihtiya9lara gore
duzenlemek. Abonelerin itirazi veya idarece resen yapilan kontrol neticesi sayacm eksikveya fazla
sarfiyatim belirlemek tizere Slcjiye 9ikartilan saya9lann muayenelerini usulii dairesinde yaptirmak,
m) Daire Baskanhgmin gorev alam i9erisinde bulunan sanayi, endustri ve imalata yonelik
her tiirlti isyerleri, depolama tesisi vb. yeriere yapi ruhsati i9in g6riis almak iizere idareye yapilan
miiracaatlan, yururltikteki mevzuata gore neticelendirerek MUSKI goriisii bildirmek,
n) 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu uyannca, Daire Baskanhgi ile ilgili,
harcama siirecinde Harcama Yetkilisi olarak, tahakkuk, verilen emri ve buna bagh evraki kontrol
ederek imzalamak.
o) Daire Baskanhgi ile ilgili, yilhk ve takip eden 2 yihn tahmini gelir ve gider btit9esini,
ger9ek9i bir sekilde hazirlatmak ve uygulanmasim saglamak,
6) Bilgi Edinme Hakki Kanunu ve diger nedenlerle, daire basjcanhginin gorev ve sorumluluk
alamna giren konularda, kamu kurum ve kuruluslan ile ger9ek ve tiizel kisilerden gelen yazilara,
yasal stiresi i9inde cevap verilmesini ve bu yazilann dtizenli bir sekilde dosyalanmasini saglamak,
p) Daire baskanligma kamu kurum ve kuruluslanndan gelen yazi ve dilek9elerin, idarenin
genel evrak kaydma alinmasim; diger evrak ve dilek9elerin ise dogrudan daire baskanligma ait
evrak kaydina alinmasim ve takibini saglamak,
r) Genel Miidiirlugtin vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak, stratejik plamn
yapilmasina yardimci olmak.
s) Kanun, tiiztik, yonetmelik^ yonerge ve genelgeler 9er9evesinde, Genel Miidiir tarafindan
verilecek diger gorevleri ytirutm
s) Baskanhgin kullanimd^ld^esis ve binalaE^temizliklerinin yapilmasim saglamak,
Wf
Karar No H
DORDUNCU BOLUM
Son Hukumler
Yonetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 27- is bu yonetmelikte yer almayan hususlarda ilgili diger mevzuat hiikumleri
uygulamr.
Yiiriirltik
MADDE 28- Bu Yonetmelik; Genel Kurul onayini mtiteakip, almacak yasal onaya mtiteakip
ilanmdan soma yuriirliige girer.
Ytirtitme
MADDE 29- Bu Yonetmelik hiikumleri MUSKi Genel Mtidiiru tarafindan ytiriittiltir.
Genel Kurul
Dr. Osman G
Buyuksehir Belediye Baskani
(imza)
CANBEY
Katip Uye
(imza)
19
urat YAZAR
tip Uye
(imza)
(Karar No &)
T.C.
MUGLA iLI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
KARAR OZETI: Tarifeler ve Abone Hizmetleri
TOPLANTI
Kasim
Yonetmeligi
BJRLE§IM
1
OTURUM
1
KARAR NO
KARAR TARIHI
19
11.11.2014
TEKLIF EDILEN EVRAKIN
DAIRESI
insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8265
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sah giinii saat
16:00'da BiiyiiksehirBelediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAATQi (Mazeretli), HUSEYIN NEBiOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR,
MEHMET HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR,
MEHMET
KOCADON, DURSUN GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU,
MUSTAFA PA§ALI, BIROL AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKiR OZDEMiR, MEHMET
MURAT YAZAR, MELiH ASLANGiRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN,
BAHATTiN GUMU§, CUMHUR COBAN, NEVZAT SARigOBAN, UMUT BARI§
BAYKARA, HUR§iT OZTURK, GULTEKiN AK£A, MUHAMMET ALi ACAR, HAKKI
§EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, iSMET KAMIL ONER, ALI FUAT FiDAN, UYSAL
AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMi BUYUKDOGERLIOGLU, CUMHUR GURSEL
DEMiRCi, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN, HASAN HA§MET
I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENiOGLU, HASAN KARA^ELiK,
MEMET ALi AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET §A§MAZ,
RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL iLHAN, KAMiL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMIT KARAARSLAN, SELAMi
KARAKAYA, iBRAHiM TELCi, iSMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN
CANBEY, ABDULLAH GURSEL UQAR, MEHMET DEMiR, MUHStN VURAL ve MESUT
KARATA§' in katihmlanyla Genel Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidurliigii insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhgimn yukanda tarih ve numarasi yazili yazisi okundu.
Genel Kurul Gu
geregince; i9isleri Bak
inin 7. maddesi;
in 14/07/2014 tarih
2560 Sayih Kanunun 9.maddesinin ( b ) bendi
4857 sayih yazisi ile soz konusu yonetmelik
uzerinde;
w4
(Karar No &)
1- Taslagin 3. Maddesi; Bu yonetmelik, 2560 Sayih istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel
Mtidtirlugu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 23 tincti ve Ek 5 inci maddelerine
dayamlarak hazirlanmistir." §eklinde degistirilmistir.
2- Taslagin 4. Maddesi alfabetik siraya gore yeniden dtizenlenmistir.
3- Taslagin muhtelif maddelerinde yer alan "Su Genel Kurulu" ve "Genel Kurul" ifadeleri
sadece "Genel Kurul" olarak kullamlmis olup, Taslagin "Tammlar" baslikli 4 tincti
maddesinde a9iklanmi§tir.
§eklinde degisiklikler yapilmis olup, MUSKi Yonetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 67 sayih
karan ile gortistilerek Genel Kurul'a sunulan "MUSKi Tarifeler ve Abone Hizmetleri
Yonetmeligi," 2560 Sayih Kanunun 6. maddesinin ( L ) bendi geregince gortistilerek karara
baglanmasi ile ilgili teklif gortistildti.
Yapilan muzakere sonucunda; MUSKi Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel
Kurul'a sunulan, karar ekindeki 54 MADDEDEN olusan MUSKi Tarifeler ve Abone
Hizmetleri Yonetmeligi" 2560 sayih Kanun'un 6.maddesinin (1 ) fikrasi geregince^ Genel
Kurulunun 11.11.2014 Sail giinti yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLiGI iLE
KABUL edildigine dair karardir.
Geregi i9in Genel Kurul Karar orneginin Genel Miidurlugumiiz Abone isleri Dairesi
Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
MUGLA SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU
TARIFELER VE ABONE HIZMETLERI YONETMELIGI
BIRINCt BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
Ama?
MADDE 1- (1) Bu Yonetmelik, Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirluguntin su
satisi ve kullamlmis su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas almacak
hususlarm belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere
iliskin usul ve esaslann belirlenmesi amaciyla hazirlanmistir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik, 2560 sayih iSKi Kurulus. ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 1
inci maddesiyle belirlenen gorev alam i9erisinde, her tiirlti su kaynaklanndan saglanan i9me,
kullanma ve endtistri suyxonlm ttiketicilere ulastmlmasi ve kullammdan sonra uzaklastinlmasma
iliskin her tiirlii hizmetTMdel, pay, temmat/^3fyaptinmlann tespiti ile bunlann tahakkuk ve
tahsiline iliskin usul ve/esjfslan kapsar. ///
V\—\
(Karar No $))
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik, 2560 sayih istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel
Mtidtirltigti Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 23'tincti ve Ek 5 inci maddelerine dayamlarak
hazirlanmistir.
Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda;
a)
AAB (Ozel antma gerektiren atiksu antma bedeli): Ozel antma gerektiren
kirlilik ytikti fazla atiksu tireten kaynaklardan gerekli tedbirleri ahncaya kadar veya yeterli
6l9tide tedbir almadiklanmn tespiti neticesinde idare tarafindan yapilan islerin giderlerini,
b)
Abone grubu: Aym hizmet standardina tabi ger9ek ve tiizel kisileri,
c)
Abone: idarece sunulan su/atiksu veya atiksu hizmetlerinden faydalanan ve/veya
faydalanacak ger9ek veya tiizel kisiyi,
9) Altyapi: Planlanan veya mevcut atiksu kanal hatlan, toplayici ve kusaklama kolektorleri,
mekanik ve biyolojik antma tesisleri, ara terfi, desarj pompalan, desarj hatlan, i9me suyu
§ebekeleri, isale hatlan, antma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regulator, yol, elektrik,
dogal gaz, telefon v.b. tesisleroen mtitesekkil sistemleri,
d) Atiksu: Evsel, endiistriyel, tanmsal ve diger kullanimlar sonucu kirlenmis veya ozellikleri
degismis sulan
e) Atiksu antma tesisi: Atiksulann kanalizasyon sebekesine veya alici ortama desarjindan once,
antilmalan gayesi ile idarenin kuracagi veya kirletici kaynaklardan idare tarafindan kurulmasi
istenecek her tiirlti tesisleri,
f) Atiksu baglanti kanali (rabit): Atiksu kaynaklannm tirettigi atiksulan kanalizasyon
sebekesine ileten gtizergahi, boru 9api, cinsi ve egimi vb. baglanti kosullan Idarece belirlenen hatti,
g) Atiksu cukuru (fosseptik): Kanalizasyon sebekesi bulunmayan yerlerdeki atiksulann
toplandigi ve dengelendigi, 9evreyi kirletmeyecek sekilde sizdirmaz, fen ve sanat kaidelerine uygun
olarak parsel i9erisinde insa edilen hazneleri,
g) Atiksu kaynaklan: Kullamm veya faaliyetleri neticesinde atiksu tireten her tiirlti yapi ve
faaliyet yerlerini,
h)
£TV (£evre temizlik vergisi): 2464 sayih Belediye Gelirleri Kanununun Mtikerrer
44'uncti maddesi 9er9evesinde tahsil edilen vergiyi,
1) DKKR (Desarj kalite kontrol ruhsati): idare tarafindan duzenlenen, endiistriyel nitelikli
atiksularla, havza i9inde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasifh atiksulann kanalizasyon
§ebekesine baglanma ve/veya alici ortama bosaltma §artlanm belirleyen belgeyi,
i) Donem ortalamasi (tuketim averaji): Abonenin bir fatura donemindeki tiiketimi dikkate
almarak bulunan ortalama giinltik sarfiyati,
j) Endiistriyel atiksu: Evsel atiksular hari9, ttim sanayi tesisleri ile imalathanelerin, ticari
isletmelerin, sanayi sitelerinin her ttirlti iiretim, islem ve prosesi sonucu kirlenmis veya ozelliklerini
kaybetmis sulan,
k) Evsel atiksu: Insanlann giinltik normal ya§am faaliyetlerindeki ihtiya9 ve kullammlan
nedeniyle olusan kirlenmis veyQ ozellikleri degismis sulan,
1) Ge9ici kapama: AWnenin ge9ici bir stire-jcm su kullanmayacagim beyan ederek suyxmu
kapattirmasim,
/ /
///
,
(Karar No J3)
m)
Genel Kurul : Mugla Biiyiiksehir Belediye Meclisi, MUSKi Genel Kurulu olarak
gorevli ve yetkilidir.
n) Genel ortalama: Ayni abonenin ge9mis donemlere ait tiiketimi veya ge9mis ttiketimi
yoksa yeni takilan sayacm tiiketimi dikkate almarak bulunan giinltik ortalama sarfiyati,
o) Geri donusum suyu abonesi: Atiksu antma tesislerinden 9ikan geri donustim sulanni
almak i9in sozlesme yapan aboneyi,
6) Grup abone: Aym saya9tan su alan, aym abone grubuna dahil, birden fazla bagimsiz
birimi,
p) GSM ruhsati (Gayri sihhi muessese ruhsati): Faaliyet sirasinda 9evresinde bulunanlara
biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yonlerden az veya 90k zarar veren veya vermesi muhtemel
olan ve tabi kaynaklann kirlenmesine sebep olabilecek mtiesseselere yetkili makam tarafindan
verilen a9ihs ve 9ahsma ruhsatim,
r) Ham su abonesi: Antilmamis veya herhangi bir isleme tabi tutulmamis suyu almak i9in
idareyle sozlesme yapanaboneyi,
s) Idare: Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidurlugti'nii
s) Is emri: idarenin ilgili birimlerine gonderilmek tizere diizenlenen ve hangi isin
yapilacagim belirten talimati,
t) Kacak su kullanimi: idarenin tasarrufundaki yeralti veya yerustti su kaynaklanndan,
tesislerinden, su tasiyan boru hatlanndan ve sube yolundan idareden izin almadan saya9Siz olarak
ya da sayaci isletmeyecek her hangi bir sekilde su alma isini,
u) Kanalizasyon sebekesi: Atiksulan toplamaya, uzakla§tirmaya ve antma tesislerine
iletmeye yarayan tesis ve sanat yapilanndan meydana gelen birbirleriyle baglantih muhtelif cap ve
kesitlerdeki hatlan,
u) Kapatma/Acma: Kanun, yonetmelik ve sozlesmeye aykinhk, tahliye veya abonenin
istegi iizerine suyun kapatilmasini; kapatmayi gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan
kalkmasi halinde suyun a9ilmasini,
ii) Kapatma aparati: Su kapatma islemine yarayan aleti,
v) Kansik gnip abone: Aym saya9tan su alan, degisik abone grubuna dahil, birden fazla
bagimsiz birimi,
y) Kaynak suyu: Jeolojik kosullan uygun jeolojik birimlerin i9inde dogal olarak olusan, bir
veya daha fazla 9ikis noktasindan yerytizune kendiliginden 9ikan veya teknik usullerle 9ikartilan ve
Insani Tuketim Ama9h Sular Hakkinda Yonetmeligin 36'nci maddesinde izin verilenler disinda her
hangi bir isleme tabi tutulmaksizin ayni Yonetmeligin Ek-l'indeki nitelikleri tasiyan, etiketleme
gerekliliklerini karsilayan ve satis amaci ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer alti sulanni,
z) Kesin hesap (Hesap kesme) faturasi: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabimn
tasfiyesi i9in ahnan ve kesin hesabin nasil yapildigini gosteren faturayi,
aa) Kolon: Her mtistakil birime ayn su dagihminm yapildigi bina i9inde yer alan ana
boruyu,
bb) Kontrol bacasi (Fenni baca): Atiksu desarjlanni kontrol amaciyla numune almak,
6l9tim yapmak, atiksu akimini izlemek i9in i9ine girebilir, projesi idarece belirlenecek bacalan,
cc) KP (Katilma payi): 2464 sayih Belediye Gelirleri Kanunundabelirtilen oran ve esaslara
gore almacak su ve kanalizasyon harcamalanna katilma paylanni,
99) Mansap (alici ortam): Atiksulann desarj edildigi veya dolayh olarak kanstigi gol,
akarsu, kiyi ve deniz sulan ile yeralti sulan gibi yakin veya uzak 9evreyi,
dd) On odemeli/karth su sayaci: Abonenin bedelini daha onceden Sdedigi miktarda su
kullammina imkan veren, OlcjJ ve OI9U Aletleri Muayene Yonetmeligine tabi ve idarenin sistemine
uyum saglayan sayaci,
ee) Ozel hizmet beo'eMeri: 2560 sayih Kanun geregi sahis, kurum ve kuruluslar i9in yapilan
ozel hizmetler sebebiyle l/anon ve yonetmelik luwunilerine gore ahnan bedelleri,
M
(Karar No &)
ff) Parsel bacasi: Baglanti kanallannin baslangi9 noktasinda idarece tespit edilecek ozel
tiplere uygun olarak insa edilecek bacalan,
gg) Pompaj sarti: Kot farkmdan dolayi baglanti kanali cazibeyle akisa uygun olmayan
binalarda, atiksulann parsel bacasma pompa ile aktanlmasim,
gg) Priz veya ana musluk: §ube yolunun ana sebekeye baglandigi noktayi,
hh) Saya9: Abonenin kullandigi suyu 6l9meye yarayan 6I9U aletini,
11) Su §ebekesi: §ehiri9me suyu dagitimim yapan degisik ttir ve 9aplarda borulardan olusan
altyapi tesislerini,
ii) Su §ube yolu: Su sebeke hattindan sayacin 9ikismdaki baglanti rekoruna kadar uzanan
kismi,
jj) Su ve kanalizasyon durum belgesi: 2560 sayih Kanunun 18'inci maddesinde bahsi
ge9en, insaat yapilacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile
ilgili bilgilerle donatilmis yazili belgeyi,
kk) Tarife: Satis, hizmet, teminat ve yaptinmlannparasal degerle belirlenmesini,
11) Tulani kanal: Parselin cephesinin bulundugu yol veya yollarda atiksu kanalizasyon
sebekesi bulunmayan ve teknik sartnamesine gore projesinin hazirlanmasi ilgilisi tarafindan, onay
ve kabulii ise idare tarafindan yapilmak sarti ile yerinde yine ilgilisi tarafindan insa ettirilen
kanallan,
mm) Usulsiiz su kullanimi: Abonenin saya9tan ge9irerek sozlesmeye aykin bi9imde su
kullanmasi, kullandirmasi veya abone olmaksizin saya9h su kullammmi,
nn) Yonerge: Bu yonetmelik kapsaminda hazirlanan Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi
Genel Miidurliigti Abone Hizmetleri Uygulama Yonergesini,
ifade eder.
IKINCt BOLUM
Tarife Tespit Esaslan, Tarife £esitleri, Abone Turleri
Tarife tespit esaslan
MADDE 5- (1) Tarifelerin tespitinde asagida belirtilen esaslara uyulur:
a)
Tarifenin belirlenmesinde, iiretilen ve kayiplar dii§uldukten sonra tiiketilecegi
ongorulen 6l9tilebilir su satis miktan ana unsur olarak esas ahmr.
b)
Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansitihr.
c)
Atiksu tarifesi; atiklann olusturdugu veya olusturmasi muhtemel 9evresel kirlenme
ve bozulmayi onlemek, simrlandirmak, gidermek ve 9evrenin iyilestirilmesini saglamak i9inyapilan
ve/veya yapilacak tiim yatinmlann ve harcamalann kirletenler veya bozulmaya neden olanlar
tarafindan karsilanacagi §eklinde tanimlanan "kirleten oder" ilkesine gore belirlenir.
Tarife ve bedel 9esitleri
MADDE 6- (I) Bu Yonetmeligin konusu olan tarife ve bedeller, su satis tarifesi, atiksu
tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptinm bedelleri olmak tizere be? gruptatoplamr.
Abone turleri
MADDE 7- (1) Abone tiirleri asagida belirtilmistir:
a) Su ve atiksu abonesi: idarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan
abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atiksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptuim bedelleri
uygulanir
b) Su abonesi: idarenin sadece su hizmetinden yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile
hizmet, teminat ve yaptinm bedeUeri uygulanir.
c) Atiksu abonesi: idarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan
abonedir. Bu tip abonelere atiKsuparifesi ile hizmeL^eminat ve yaptinmbedelleri uygulanir.
wf
(Karar No i°l)
U£UNCU BOLUM
Abone Gruplan ve Tarife Uygulamasi
Abone gruplan
MADDE 8- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone gruplan asagida belirtilmistir.
a) Konut aboneleri:
1)
Bannma gayesi ile oturulan yerlerde i9me ve kullanma ama9h su ttiketen ve/veya
atiksu tireten,
2)
Ortak mahallerin temizligi ile bah9e-9evre sulamasi i9in su kullanan,
3)
ilgili mevzuatina gore konut tarifesi uygulanmasi gereken, abonelerdir.
b) Isyeri aboneleri:
1) Gelir saglamak gayesi ile siirekli veya ge9ici olarak her 9esit meslek sanat faaliyeti ve
zanaatin icra edildigi yerlerle diger ticari hizmet tiretilen tiim yerler,
2) Sanayi kuruluslan,
3) Abone Gruplan maddesinde bahsedilmeyen diger kullamm tiplerini ifade eder.
c) Insaat aboneleri:
Yapi ruhsati belgesine istinaden bina, ihata duvan ve benzeri insaatlar ile her tiirlii maden
arama, 9esitli ama9larla kazi yapma ve bunun gibi sebeplerle ger9ek ya da tiizel kisilerin bu
etkinliklerini surdtirmek i9in veya bu etkinliklerini stirdiirmeyi saglayacak kahci tesislerin
yapilmasina imkan tammak i9in kurduklan, faaliyetlerinin ve kahci tesislerinin tamamlanmasiyla
varhgi sona erecek olan tesislerde su ttiketen ve/veya atiksu tireten abonelerdir.
9) Resmi aboneler:
Genel yonetim kapsamindaki kamu idarelerinin hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su ttiketen
ve/veya atiksu tireten abonelerdir.
d) Atiksu aboneleri:
1) idarenin sehir sebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayip yalmzca kanalizasyon hizmetlerinden
yararlanan yerlerdir.
2) Kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diger yollarla yeralti ve ytizeysel
sulan temin ederek su kullanan ve kanalizasyon sebekesinden yararlanan yerlerdir.
3) Tahakkuk edecek bedel i9in Yonetmeligin 13 uncu maddesi hiikumleri uygulanir.
4) Bu bentte sayilanlar idareye basvurup abonelik sozlesjmesiyapmak zorundadir.
e) Gevici aboneler
1) idare hizmet alam i9erisinde kurulmus bulunan ge9ici siire ile faaliyet gosteren sergi, fuar, sirk,
panayir gibi ge9ici seyyar yerler ile mticbir sebeplerle olusan ge9ici bannma yerleridir.
2) Mevzuat geregi ge9ici abone yapilacak olanlar: 3194 sayih imar Kanununun Ge9ici 11'inci
maddesi uyannca; 26.07.2008 tarihine kadar yapi (insaat) ruhsati alliums, ve buna gore yapilmis
olup, kullanma izni verilmeyen ve almmayan yapilara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, dogalgaz
gibi altyapi hizmetlerinin birinin veya bir kacjmn goturuldtigiintin belgelenmesi halinde, ilgili
yonetmelikler dogrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmis olmasi ve ilgilisince basvurulmasi
tizerine kullanma izni alinincaya kadar ilgili mevzuatta tammlanan ait oldugu abone grubu dikkate
almarak ge9ici olarak su baglanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin soz
konusu olmasi halinde abonelik iptal edileceginden su baglanmasi herhangi bir kazamlmis hak
teskil etmez. Ancak, yapi (insaat) ruhsati alliums ve buna gore yapilmis olma sarti 12.10.2004
tarihinden once yapilmis olan yapilarla ilgili olarak uygulanmaz. 26/07/2008 tarihinden once
yapilan abonelikler de ait oldugu gruba d6nti§tiirtiliir.
3) Ge9ici aboneler ait olduktan abone grubuna gore tarifelendirilir.
f) Karma Tip Aboneler
1)
Bu yonetmelilcte/ bahsedilen birden^zla abone tipini i9erisinde banndiran aym
saya9tan suttiketen abonelerijiadeeder.
fi/f
k t 11
wt
(Karar No ft)
g)
Toplu Su Satisi Yapilan Aboneler
1)
Dagitimi kendi sebekesinden yapilan veya baskaca ama9lar i?in toplu yerinden ahmp
ozel sebekeye verilen veya desarj suyu, ham suyu talep eden abonelerdir.
Tarife uygulamasma ve diger uygulamalara iliskin hususlar
MADDE 9- (1) Kurakhk, tabii afet veya baska bir sebeple kente verilen giinltik su
miktannda dtisme olmasi durumunda, idare su tasarrufunu saglamak ve su temininde onceligi konut
abonelerine vermek amaci ile bazi abonelere su satismi ge9ici olarak durdurabilir.
(2) 4736 sayih Kanunun 1. inci maddesinde ve diger kanunlarda belirtilen istisnalar disinda, idarece
iiretilen mai ve hizmet bedellerinde isletmecilik geregi yapilmasi gereken ticari indirimler hari9
herhangi bir kisi veya kuruma ucretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.
(3) 1005 sayih Kanunun 2'nci maddesinin birinci fikrasi ile Ek 1. inci maddesi uyannca vatani
hizmet tertibinden ayhk baglananlar ile malul gazi olarak ayhk baglanmis olanlarin ve sehit dul ve
yetimi sifatiyla ayhk veya gelir baglanmis bulunanlann ve 5774 sayih Kanunun 8'inci maddesinin
ikinci fikrasi uyannca bu Kanuna gore ayhk baglanan amator sporculann ikamet ettikleri ve
mtistakil saya9 takih olan yalmz bir meskende kullandiklan su ve atiksu bedellerinde %50 den asagi
olmamak iizere belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulamr.
(4) Bakanlar Kurulu'nun 08.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayih "Kamu Kurum ve Kuruluslanmn
Urettikleri Mai ve Hizmetlerden Ucretsiz veya indirimli Olarak Faydalanacaklann Tespitine iliskin
Karar"i uyannca oztirltiler veya aym evde ikamet edenvasisine mtistakil saya9 takih olan yalmz bir
meskende kullandiklan su ve atiksu bedellerinde Genel Kurulca belirlenen oranda indirim
uygulanabilir.
(5)
Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.
(6)
isyeri, Resmi, Karma, Ge9ici ve §antiye grubuabonelerine uygulanan su satistarifesi
konutlara gore daha ytiksek duzeyde tespit edilebilir.
DORDUNCU BOLtJM
Su, Atiksu, Kaynak Suyu ve Ham Su Satis Tarifesi
Su satisi ve atiksu tarifesi
MADDE 10- (1) Su satisi ve atiksu tarifesi asagidaki unsurlar dikkate almarak tespit
edilir:
a) Yonetim ve isletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, 9e§itli
masraflar ile su isale ve dagitim giderlerinden olusur.
1) Enerji ve malzeme giderleri: Uretim, isitma ve aydinlatma i9in kullamlan elektrik, dogalgaz,
9esitli akaryakit, kati yakit gibi her ttirlu enerji masraflan, altiminyum stilfat, mayi klor, ozon ve
benzeri isletme ve sarf malzemelerine yonelik bu kapsamdaki diger harcamalardan olusur.
2) Personel giderleri: 657 sayih Devlet Memurlan Kanununa tabi memurlar ile 4857 sayih is
Kanununa gore 9alistmlan devamh ve ge9ici i§9i, sozlesmeli personel ve denet9ilerin ayhklanm,
ikramiyelerini, kanun ve toplu sozlesmelerle saglanan her turlti yardim, zam ve tazminatlan, fazla
9alismaticretlerini, gorev yolluklanm ve her turlti isverenhisselerini kapsar.
3) Cesitli masraflar: Kira, haberlesme giderleri, vergi ve har9lar, mahkeme masraflan,
kamulastirma bedelleri, sigorta, egitim ve yonetim, temsil giderleri, her turlti ta§ima harcamalan,
gtivenlikle ilgili giderier, hizmet alimi yontemleriyle gordiirtilen hizmetlere iliskin maliyet unsurlan
ve benzeri diger masraf kalemlerinden meydana gelir.
4)Su isale ve dagitim/lgiderleri: Gerektiginde su sebekesi bulunmayan yorelere
tankerlerleyapilan tasima harcamaian ile su isalesi ve tevziine iliskin yapilan giderierdir.
w
(Karar No ft)
b)
Amortismanlar: Sabit bir kiymet olan tesislerin, dayanikh tasimrlann ve
demirbaslann ekonomik omiirlerinin sonunda yenilenebihneleri i9in mevzuat geregi aynlmasi
zorunlu olan ve miktan yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardir. Yapilacak yatinmlarla
ilgili kredilerin yillik anapara ve faiz miktan amortismanlarla karsilanamadigi takdirde,
aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alimr.
c)
Aktiflestirilmeyen yenileme, lslah ve tevsii masraflan: Tesislerin iyile§tirilmesi
i9in yapilan masraflar ile aktiflestirilmeyen btiytitme ve onanm giderlerine iliskin maliyet
unsurlan hesaba katilir.
d)
Karhhk orani: Yonetim ve isletme giderlerinin, amortisman tutarlannin,
aktiflestirilmeyen yenileme, lslah ve tevsii masraflan toplamimn % 10'undan az olmayacak
bir deger kar olarak ilave edilir.
Kaynak suyu tarifesi
MADDE 11- (1) idare, tasarrufundaki kaynak sulanni satis yerlerinde veyadagitim sebekesi
ile isteklilere kiralayabilir veya satabilir. Bu nitelikteki sulann satilmasinda uygulanacak satis
tarifesi, 10'uncu maddedeki esaslar dikkate almarak tespit edilir.
Ham su tarifesi
MADDE 12- (1) Herhangi bir isteme tabi tutulmamis sular ile atiksu antma tesislerinden
elde edilen geri dontistim sulannin m3 satis fiyati 10'uncu maddedeki esaslar dikkate almarak tespit
edilir.
Atiksu tarifesi
MADDE 13- (1) idarenin sehir sebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayip kuyu, kaptaj,
deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diger yollarla yeralti ve ytizeysel sulan temin
ederek su kullanan ve kanalizasyon sebekesinden yararlanan gercek ve tiizel kistter atiksu bedeli
odemekle ytikiimltidiirler.
(2) Ttiketilen her bir m3 su iizerinden alinan atiksu bedeli, abonenin ait oldugu tarifenin su bedelini
asmayacak sekilde Genel Kurul tarafindan belirlenir.
(3) Ozel antma gerektiren kirlilik ytikti fazla atiksu tireten endiistriyel nitelikte atiksu olusturan tesis
ve isletmelerden gerekli tedbirleri ahncaya kadar veya yeterli 6l9tide tedbir almadiklannin tespiti
neticesinde kirlilik yiiktine gore aynca Atiksulann Kanalizasyona Desarj Yonetmeliginde belirtilen
atiksu antma bedeli ahnir.
(4)
Idarenin su hizmetlerinden yararlamp, kanalizasyon sebekesine baglantisi
olmayan, kullamlmis sulanni projesine gore yapilmis atiksu 9ukurlanna (fosseptik) bosaltan
abonelerden, idarece verilen kullamlmis sulann uzaklastinlmasi ve nihai bertarafi hizmetine
karsihk, dahil oldugu abone grubuna uygulanan birim fiyati iizerinden kullandiklan su m
kadar atiksu bedeli ahmr.
(5) idarenin su hizmetlerinden yararlanmayip, kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden
tankerle veya diger yollarla yer alti ve ytizeysel sulan temin ederek kullanmis oldugu suyu projesine
gore yapilmis atiksu 9ukurlanna (fosseptik) bosaltan abonelerden, kullanilmis sulann
uzaklastinlmasi ve nihai bertarafi hizmetine karsihk, dahil oldugu abone grubuna uygulanan birim
fiyati iizerinden kullandiklan su m3 kadar atiksubedeli ahnir.
(6) idarenin su hizmetlerinden yararlanmayip; kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden
tankerle veya diger yollarla yer alti ve yuzeysel sulan temin ederek kullanmis oldugu suyu
kanalizasyona bosaltmak suretiyle kullamlmis sulann uzaklastinlmasi hizmetlerinden
yararlananlardan dahil oldugu atyefnje grubuna uygulanan birim fiyati iizerinden kullandiklan su m
kadar atiksu bedeli ahmr
(7) insaat/santiye aboneligi Wba^e aboneliginde^tullanilan sudan atiksu bedeli ahnmaz.
Wf
(Karar No ft)
(8) idarece belirlenen kanal desarj limitlerini saglayacak sekilde atiksu antma tesisi kuranve isleten
organize sanayi bolgelerinden atiksu bedeli ahnmaz.
BE§INCI BOLUM
Hizmet ve Teminatlar Tarifesi
Vidanjor hizmet bedeli
MADDE 14- (1) Vidanjortin bir seferlik 9ekim hizmet bedeli; Genel Kurul'da belirlenir.
(2) Fosseptigi olan aboneden, su veya atiksu abonesi olarak atiksu bedeli alimyorsa, vidanjor
hizmeti i9in aynca bedel ahnmaz.
Kanal temizleme hizmet bedeli
MADDE 15- (1) Baglanti kanallan herhangi bir sebeple tikanan abonelerin kanah "kanal
temizleme araci" ile a9ihr. Kanalizasyon sebeke hattindan binaya ait parsel bacasina kadar olan
atiksu hatti tikanmalanna yapilan mtidahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli ahnmaz. Ancak,
parsel bacasi ile bina arasindaki atiksu hattinda meydana gelen tikanmalara yapilan mtidahaleler
karsihgmda sonradan da ahnmak tizere Genel Kurul'da belirlenecek saatlik olarak belirlenecek
kanal temizleme hizmet bedeli ahnir.
Is m akinisi veya teknik ara9 kira bedeli
MADDE 16- (1) idarenin imkanlan dahilinde ve talep olmasi durumunda, kiralayacagi
mevcut is makinelerinin saatlik 9ahsma ticreti, Genel Kurulunca belirlenir.
(2) Kanal i^i gortinttileme araci ve diger teknik ara9iann kiralama saat ticreti, Genel
Kurulunca belirlenir.
Uygulama projesi inceleme ve onay bedeli
MADDE 17- (1) Kanalizasyon, i9mesuyu ve Yagmursuyu projelerinin her biri i9ininceleme
ve onay ticreti: 1 mtihendis/saat toplamma en az % 10 kar ilave edilerek hesaplamr. Bu ticret;
a) Konutlarda:
Daire sayisi x inceleme Ucreti
b) isyerlerinde :
Toplam insaat Alam (m2) x inceleme Ucreti
c) Otellerde
OdaSavisi x inceleme Ucreti
2
100
:
olarak uygulanir.
5
Proje inceleme ve onay ticreti en az konutlarda iki daire, isyerlerinde 100 m2 ve
otellerde 5 oda i9in hesaplanan ucrettir. Mtihendis ticreti ise, kurumun 9alistirdigi kadrolu memur
miihendisinin gtinliik yevmiyesine gore hesaplamr.
(3)
Fosseptik tanki uygulama projeleri, isletme proje inceleme ve onay bedeli tahsil
edildikten sonra onayh iki kopya ozalit is sahiplerine uygulanmak iizere verilir.
(4) Muhendis bulunmadigi takdirde, arazi ve biiro isleri i9in; tekniker ve teknisyenden
faydalamlabilir.
(5) Ozel antma, pompa ve desarj tesisi projeleri her 6 litre/saniye, 12 uzman muhendis/saat, 1
daktilo/saat ve 1 memur/saat ticreti tutan karsihgi onaylamr.
(6) Mevcut uygulama projesinde tadilat yapilmasi halinde yukandaki esaslara gore islem yapilir.
w
i-
(Karar No fl)
Isletme projesi inceleme ve onay bedeli
MADDE 18- (1) idarenin yetki ve hizmet sahasi i9erisindeki, bir veya birden 90k
ada/parselde veya adalar arasi yollarda yapilan ada i9i i9me suyu, yagmur suyu ve kanalizasyon
hatlannin isletilmesi i9in hazirlanan fenni gereklere uygun bes takim projenin su hattinin veya
kanahn km/tulu basma incelenerek onaylanmasi i9in 16 mtihendis/saat, 4 harita mtihendisi/saat, 4
alet operatoru/saat, 12 senor/saat, 6 teknik ressam/saat, 1 memur/saat ticret tutan kadar hizmet
bedeli ahmr. Ancak, bu bedel 1 km'lik proje dtizenleme bedelinin % 30'undan az olamaz.
(2) idarenin plan-kopya, sayisal harita, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapilacak fotokopi,
plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her turlti 9ekimin bedel ve uygulama seklinin tespitinde
Yonetim Kurulu yetkilidir.
Katilma paylari
MADDE 19- (1) Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalanna katilma paylan 2464 sayih
Belediye Gelirleri Kanunu ve uygulama yonetmeligi htiktimlerine gore tahakkuk ve tahsil edilir.
Su baglanti, sube yolu ve saya? bedeli
MADDE 20- (1) ilk defa su alma talebinde bulunarak sozlesme yapacak tiim abone
gruplanndan bir defaya mahsus olmak iizere su baglanti bedeli, sube yolu yapim bedeli ve su saya9
bedeli tahsil edilir. idare is yogunlugu nedenleriyle sube yolu imalatim yapamaz ise hizmetin
aksatilmamasi amaqh aboneye yaptinlabilir, gerekli izinler aboneye aittir,
(2) Su baglanti, sube yolu yapim ve su sayaci bedelleri yapilacak §ube yollari ile su
sayacimn capma gore ait oldugu yihn malzeme ve is9ilik fiyatlan dikkate almarak belirlenir.
Tetkik ve kesif bedeli
MADDE 21- (1) Talep tizerine yapilacak sebeke hatti, abone hatti, sube yolu, saya9 ayirma
vb. islerde tetkik ve kesif ticreti olarak; Genel Kurulunca belirlenecek tutar miiracaat sahibinden
ahmr.
Su sayaci kontrol talebi ve saya£ muayene ucreti
MADDE 22- (1) Abone tarafindan su sayacimn fazla tuketim yaptigi iddiasi ile sikayet
ba§vurusunda bulunulmasi veya idare tarafindan yapilan tespitler neticesinde sayacinokunamamasi,
ttiketimin supheli, sayacin mtidahaleli olmasi hallerinde saya9 sokiilerek yerine yenisi takihr.
Sokulen saya9 atolye sorgusuna veya 6l9tiye tabi tutulur. Atolye sorgu ve 6I9U i§lemleri ile ilgili
uygulamalar yonerge ile belirlenir.
(2) Dogru 6l9tim yapmadigi iddiasiyla sikayet eden abonenin su sayaci muayene edilir,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi OI9U ve Ayarlar Mudtirltigiince veya akredite edilmis
laboratuarlarca yapilan muayene sonucu sayacin dogru 9ahstigi tespit edilirse, belirlenen tarifesine
gore saya9 sokme-takma bedeli, muayene bedeli ve sokulen sayacin yeniden kullamlamaz durumda
oldugunailiskin bir tutanagm bulunmasi halinde yeni takilan sayacin bedeli aboneden ahmr.
Sayac sokme-takma bedeli
MADDE 23- (1) idarece su sayaci takilacak yeni abonelerden, saya9lann ihmal, dikkatsizlik
ve dis etkiler nedeniyle patlamasi veya kullamlamaz sekilde hurdaya aynlmasi, ekonomik omrti
dolmus saya9lann soktilmesi sonucunda saya9lan degistirilen abonelerden, muayene talebiyle veya
istek tizerine sayaci s6kiilen veya takilan abonelerden Genel Kurulunca belirlenecek saya9 sokmetakma ticreti ahmr.
(2) Abonenin tahakkuk edefl borcunu zamamnda odememesi nedeniyle sayacin soktilmesi
halinde bu yonetmeligin 27'nci nmcMesi hiikmti uyguiaflir.
(Karar No \°\)
Numune alma ve laboratuar analizleri bedeli
MADDE 24- (1) Kanun ve Yonetmeliklerde tammh desarj kontrol faaliyetleri, idarenin
gerekli gordugti 9evre kalitesi kontrol ve analiz faaliyetleri, ger9ek ve tiizel kisilerce yapilan
talepler, kirlilik ytiktiniin belirlenmesi, Desarj Kalite Kontrol ruhsati ve benzeri is ve islemleri i9in
teknigine uygun olarak idare tarafindan numune almarak analizleri yapilir veya yaptmhr.
(2) Ger9ek ve tiizel kisiler tarafindan talep edilmesi halinde her tiirlti sudan idare tarafindan ilgili
mevzuatta belirlenenusul ve esaslar 9er9evesinde numune almarakanalizleri yapilir veya yaptinhr.
(3) Personel, malzeme, amortisman ve diger hizmet giderleri dikkate almarak Genel Kurul
tarafindan belirlenen numune alma ve analiz bedeli ilgilisinden tahsil edilir.
Guvence bedeli
MADDE 25- (1) idare ile sozlesme imzalayan her aboneden kullanim yerinin degismesi
ve/veya abonelik sozlesmesinin sona ermesi veya sozlesmenin feshi halinde su ve atiksu ttiketim
bedelini odememesi ihtimaline karsihk olarak, borcuna mahsup edilmek iizere guvence bedeli
ahmr.
(2) Abone gruplanna gore almacak gtivence bedeli olarak;
a) Konutlarda: her bagimsiz birim i9in 40 m3,
b) isyerlerinde: her bagimsizbirim 19m 40 m3,
c) insaatlarda: 4 veya daha az bagimsiz boltim ruhsati i9in toplam 40 m3, 5 veya daha fazla
bagimsiz boltim ruhsath insaatlarda 40 mVbagimsiz boltim,
(3) Konut abone grubu disinda kalan aboneler, gtivence bedeli olarak nakit yerine stiresiz banka
kati teminat mektubu da verebilir.
(4) Gtivence bedeli, aboneligin bulundugu grubun ortalama ayhk tuketim miktanmn U9 katim
ge9emez.
(5) Tabi oldugu abone grubu degisen abonelerden, yeni abone grubuna gore alinmasi gereken
guvence bedelinin onceki abone grubuna gore ahnan guvence bedelinden fazla olmasi halinde,
guvence bedeli farki aboneden ahmr; az olmasi halinde, gtivence bedeli farki abonenin cari
hesabina alacak olarak kaydedilir
(6) idare, abonelik sozlesmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen
gtivence bedelini, tiim bor9lann odenmis olmasi kaydiyla; abonelik tesis edildiginde ahnan guvence
bedeli kar§ihgi m3,un aboneligin sona erdigi tarihteki su veya atiksu tarifesindeki birim fiyatla
9arpilmasi suretiyle hesaplayarak aboneye iade eder.
(7) Mekanik sayacim on odemeli saya9la degistiren abonenin nakit guvence bedeli, islem tarihi
itibariyle bu maddenin altinci fikrasina gore hesaplanarak iade edilir.
(8)
Genel Yonetim kapsamindaki kamu kuruluslanndan, Belediyelerden ve on odemeli
saya9 kullanacak abonelerden gtivence bedeli ahnmaz.
ALTINCI BOLUM
Yaptinmlar Tarifesi
Zamamnda ode11 meven hollar
MADDE 26- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen son odeme
gtintine kadar odemekle yiikiimltidurler. Abonelikte kimse bulunmazsa abonelik adresine bildirim
birakilmakla aboneye bildirim yapilmis sayihr.
(2) Borcunu odemeyen abonelere asagidaki yaptinmlar uygulanir:
a) Fatura bedellerini bildirimde/be^irtilen son odemeJarihine kadar odemeyen abonelerin sulan
kapatilabilir.
M
(Karar No fl>
b) Stiresinde odenmeyen fatura bedelleri, 6183 Sayih Amme Alacaklanmn Tahsil Usulti Hakkinda
Kanunun 51 'inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammi ile birlikte yasal yollardan tahsil
edilir. Bu husus abonelik sozlesmelerinde a9ik9a belirtilir.
c) Su kapanmasma ragmen, kapama tarihinden itibaren en ge9 6 ay i9erisinde bor9 tahsil
edilemezse guvence bedeli borcuna mahsup edilmek suretiyle kesin hesap faturasi diizenlenerek
sozlesmesi feshedilebilir, tasfiyesi mtimktin olmayan alacaklar 19m yasal yollara basvurulur. Bu
durumda gerek gortiliirse aynca sayaci da soktilebilir.
9) Yeralti suyu kullandigi halde atiksu bedelini odemeyen abonenin su kaynagi kullanima
kapatilarak mtihtirlenir. Bor9 yasal yollardan tahsil edilir.
3) Kapamaya esas olacak borcun miktan ve kistaslan yonergeyle belirlenir.
Su kapatma ve a9in a
MADDE 27- (1) Sozlesme, yonetmelik ve kanunlara aykm davramsta bulundugunun tespiti
halinde abonenin suyu kullanima kapatihr. Aykmhgin ortadan kalkmasi halinde, su kapatma-a9ma
ticreti almarak, abonenin suyu a9ihr. Abone veya aboneligin suyu;
a) Mtihtir veya kelep9e takilmak suretiyle vanadan kapatilmis ise, kapatma-a9ma ticreti olarak 1/3
i§9i/saat ile 1/3 sofor/saat ticreti tutan,
b) Saya9 soktilmek suretiyle kapatilmis ise, kapatma-a9ma ucreti olarak 1 i§9i 1/2 saat ile 1 sofor
1/2 saat ticreti tutan,
c) Prizden kapatilmis ise, kapatma-a9ma ticreti olarak 2 i§9i 1/2 saat ile 1 sofor 1/2 saat ucreti tutan,
9) Ana sebekeden kapatilmis ise, kapatma-a9ma ucreti olarak 4 i§9i/saat ile 1 sofor/saat ticreti tutan,
ahmr.
(2)
Su kapatmaya gidildigi halde, abone suyunu kapattirmamis ise; kapatmak 19m
yerine gidildiginden, birinci fikramn a, b, c ve 9 bentlerinde belirtilen esaslara gore
hesaplanan ucretin % 50'si alimr.
(3)
Bu ticretlere aynca KDV ilave edilir.
Ka9ak su kullanimi
MADDE 28- (1) idarenin tasarrufundaki yeralti veya yeriistu su kaynaklanndan,
tesislerinden, su ta§iyan boru hatlanndan veya su sube yolundan idareden izin almadan saya9siz
olarak ya da sayaci isletmeyecek her hangi bir §ekilde su alma isi ka9ak su kullanimi olup, bu
sekilde su kullanan kisilerin ka9ak su kullammlan tutanakla tespit edilir ve ka9ak su kullanimi
engellenir.
(2) Tespit edilen ka9ak su ve atiksu tuketim miktan, cezah olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Ka9ak
su kullanimi aym zamanda SU9 teskil ettiginden ilgilisi hakkinda SU9 duyurusunda bulunulur.
(3) Ka9ak su kullanimi idare tarafindan gorevlendirilen en az iki gorevli tarafindan mahallinde
yapilacak arastirma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta ka9ak
su kullanamn TC kimlik no'su veya kimlik bilgileri, tiizel kisi ise unvani ve bulunabiliyorsa vergi
numarasi, adresi, ka9ak su kullammimnve baglantimn sekli, tespit edilebiliyorsa abone numarasi ve
benzeri bilgiler yer alir. Ka9ak su kullanamn veyakullamldigim bilenlerin yazili ve imzali beyanlan
temin edilmeye 9ahsihr. U9 nusha halinde diizenlenecek tutanagm bir sureti, ilgilinin imzasi
almabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamamasi halinde bu husus
tutanaga ge9irilerek bagimsiz boltime, isyerine veya yoneticiye birakihr. Bu islem bildirim yerine
ge9er. Ka9ak su tutanaginm bir nushasi dip ko9anda birakihr, bir ntishasi da yasal islemlerde
kullamlmak tizere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Aynca ka9ak baglantimn fotografi 9ekilir ve
baglanti iptal edilir.
(4) Ka9ak su kullamminda, tespit/e^ilebiliyorsa belgQye dayali olarak tespit edildigi tarihten, tespit
edilemiyorsa ti9 aydan beri ka^aKak kullanildigi^^Site almarak siire hesabi yapilir.
(5) Ka9ak su kullamminda tahakfiuk ettirilece
(Karar No fl)
a) Ayni abonenin, varsa bir onceki yihn aym donemlerine ait tahakkuka baglanmis ayhk tuketim
ortalamasi tizerinden.
b)Ayni abonenin bir yil oncesine ait tahakkuka baglanrm§ tiiketimi yoksa tahakkuka baglanmis son
119 ayhk ttiketimlerinin ayhk ortalamasi tizerinden,
c) ilgilinin daha once tahakkuka baglanmis su kullanimi yoksa o abone grubu i9in bu yonetmeligin
25inci maddesindeki gtivence bedeline esas m3 tizerinden, tespit edilir.
(6) Ka9ak su kullamm bedeli; 5 inci fikrada belirtilen sekilde tespit edilen ka9ak su kullamm
miktan tizerinden, 4 tincti fikradaki kullamm siiresine gore, ait oldugu abone grubu esas almarak
hesaplamr ve 1 kati fazlasiyla tahakkuka baglanarak tahsil edilir. Mtikerrer ka9ak su kullammimn
tespiti halinde; ka9ak su kullamm bedeli, 2 kati fazlasiyla tahakkuka baglanarak tahsil edilir.
(7) i9me suyu sebeke hatlan veya su sube yolu baglantilanna mtidahale ederek ka9ak su
kullananlara bu yonetmelikte esaslan belirlenen ka9ak su kullammina iliskin yaptinmlar uygulanir.
Aynca, hasann giderilmesi i9in yapilan masraf ilgilisinden tahsil edilir.
(8) idarenin tasarrufundaki su havzalanndan, isale hatlanndan, su depolanndan, kuyulardan,
yangin hidrantlanndan, sokak 9esmelerinden ve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya baska
bir ara9la su alanlar hakkinda bu madde hiikumleri uygulanir. Sayilan yerlerden alinan su miktan
iizerinden ka9ak su kullamm bedeli isyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 2 kati fazlasiyla
tahakkuka baglanarak tahsil edilir. Bu fikrada belirtilen ka9ak su kullammimn ticari ama9la
yapilmasi halinde, ka9ak su kullamm bedeli hesaplanarak 4 kati fazlasiyla tahsil edilir. Mtikerrer
ka9ak su kullammimn tespiti halinde; ka9ak su kullamm bedeli, 2 kati fazlasiyla tahakkuka
baglanarak tahsil edilir.
(9) 8'inci fikrada sayilan yerlerden herhangi bir teknik dtizenekle kacak baglanti yapilarak su
kullamldigimn tespiti halinde, siire ve tuketim miktan, bu maddenin 4 ve 5 inci fikrasi htiktimlerine
gore belirlenir ve ka9ak su kullamm bedeli i§yeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 6 kati
fazlasiyla tahakkuka baglanarak tahsil edilir. Mtikerrer ka9ak su kullammimn tespiti halinde; ka9ak
su kullamm bedeli, 2 kati fazlasiyla tahakkuka baglanarak tahsil edilir.
(10) Ka9ak su kullamminda 4 ve 5'inci fikralara gore tespit edilen miktara KDV eklenir.
(11) Sayacin 9alismasini her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca mtidahale
eden, kiran, tahrip eden, idareye haber vermeksizin sayaci yerinden soken, devre disi birakan
veya idarede kayitli sayacimn yerine baska saya9 baglayan abone hakkinda bu maddeye gore
islem yapilir.
Usulsuz su kullanimi
MADDE 29- (1) Usulsuz su kullanimi halleri ve uygulanacak hiiktimler asagida
belirtilmistir:
a)
Abone tarafindan saya9tan sonra kendi tesisatmdan daimi veya ge9ici baglanti
yapilmak suretiyle ti9uncti §ahislara su verilmesi halinde, sayacin gosterdigi tiiketim miktan:
1)
Usulsuz su veren ve alan yer arasinda tarife farki mevcut ise yiiksek olan tarifeye
gore,
2)
Tarife farki yoksa ise abonenin ait oldugu tarifeye gore,
% 50 fazlasiyla usulstiz su kullamm bedeli olarak tahakkuka baglamrve tahsil edilir.
b) Kendi adina abonelik sozlesmesi olmadan baska abone adina diizenlenen odeme bildirimlerinin
odenmesi suretiyle su ttiketilmesi halinde idarece, fiili kullaniciya stireli ihtar gonderilerek
aboneligin devralmmasi aksi halde suyun kapatilacagi hususu bildirilir. Bildirimde verilen siire
sonunda abonelik devrahnmaz ise aboneligin suyu kullanima kapatihr.
c) Abonelik tesis edilmemis olan bir yerde saya9tan ge9irilerek su ttiketilmesi halinde, idarece
aboneligin suyu kullanima kapatdtfD Aynca sayacin gosterdigi tuketim miktan iizerinden ait oldugu
tarifeye gSre %50 fazlasiyla us^stfc su kullamm be^jftahakkuka baglanarak tahsil edilir.
M
(KararNo ft)
9) Saya9 miihtirstiz veya mtihrti kopuk oldugu halde idareye haber vermeden su ttiketilmesi
halinde, saya9 sokulerek yerine uygun bir saya9 takilmak suretiyle incelemeye ahnir. inceleme
sonucunda:
1) Sayaca ve 6I9U sistemine mtidahale edilmediginin anlasilmasi halinde, sokulen sayacin
gosterdigi tuketim miktan tizerinden ait oldugu tarifeye gore su bedeli tahakkuk ve tahsil edilir.
Aynca saya9 bedeli ile saya9 sokme-takma bedeli ahmr.
2) Sayaca veya 0I9U sistemine mtidahale edilerek, tuketimin dogru tespit edilmesinin engellenmesi
suretiyle, suyun eksik veya hatah 6l9tilerek veya M9 ol9iilmeden ttiketildiginin tespiti halinde
28'inci madde htiktimleri uygulanir Aynca saya9 bedeli ile saya9 sokme-takma bedeli ahmr.
d)
Farkh abone grubundan su ttiketilmesi:
1) Tabi olunmasi gereken abone grubu disinda daha dtistik tarifeli abone grubundan su ttiketilmesi
halinde; dtistik tarifeli abonelikten su ttiketilmis olmasi nedeniyle, ge9isin yapildigi tarihten tespitin
yapildigi tarihe kadar 9ikacak tarife farki % 50 fazlasiyla usulsiiz su kullamm bedeli olarak
tahakkuka baglamr ve tahsil edilir. Aynca, idare tarafindan aboneye stireli ihtar gonderilerek abone
grubu degisikligi yapilmasi, aksi halde suyun kapatilacagi hususu bildirilir. Bildirimde verilen siire
sonunda abone grubu degisikligi yapilmaz ise aboneligin suyu kullanima kapatihr
2) Tabi olunmasi gereken abone grubu disinda daha ytiksek tarifeli abone grubundan su ttiketilmesi
halinde; ytiksek tarifeli abonelikten su ttiketilmis olmasi nedeniyle, abonenin basvurusu ve bu
durumun idarece tespiti halinde ge9isin yapildigi tarihten tespit tarihine kadar 9ikacak tarife farki
hesaplanarak aboneye iade edilir.
e)
idare tarafindan kolyeden, prizden, vanalardan kapatma aparati veya baska bir
teknik dtizenekle kapatilan suyun idarenin izni disinda a9ihp saya9tan ge9irilmek suretiyle
tuketim yapilmasi halinde, o aboneligin tabi oldugu tarifeye gore 50 m3 karsihgi usulsiiz su
kullamm bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Varsa tahrip edilen kolye, priz, vana ve kapatma
aparati bedelleri ile idarenin maruz kaldigi diger giderier aynca ilgilisinden tahsil edilir.
Bununla birlikte sayaca mtidahale edildiginin tespit edilmesi halinde 28'inci maddeye gore
islem yapilir.
f)
idare kayitlanna gore abonelikte bulunmasi gereken saya9 disinda baska bir saya9la
su tiiketimi yapilmasi halinde; siire yoniinden 28'inci maddenin 4'tincu fikrasi esas ahnmak
suretiyle,
1) Sayaca herhangi bir mtidahale yapilmadigi tespit edilmisse;
a.
Ayni abonenin, varsa bir onceki yihn aym donemlerine ait tahakkuka baglanmis
ayhk tiiketim ortalamasi tizerinden,
b.
Ayni abonenin bir yil oncesine ait tahakkuka baglanmis tiiketimi yoksa, tahakkuka
baglanmis. son ti9 ayhk ttiketimlerinin ayhk ortalamasi iizerinden,
c.
ilgilinin daha once tahakkuka baglanmis su kullanimi yoksa, o abone grubu i9in bu
yonetmeligin 25inci maddesinde belirtilen gtivence bedeline esas m3 tizerinden,
Tespit edilen miktar, ait oldugu tarifeye gore hesaplanarak % 50 fazlasiyla usulsiiz su
kullamm bedeli olarak tahakkuka baglamr ve tahsil edilir.
2) Sayaca mtidahale edildiginin tespit edilmesi halinde ise 28'inci maddeye gore islem
yapilir.
g)
idarenin izni disinda saya9 yerinin degistirilmesi halinde o aboneligin tabi oldugu
tarifeye gore 50 m3 karsihgi usulsiiz su kullamm bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Aynca
idarece saya9 ait oldugu yere konularak bu ama9la yapilan tiim masraflar ilgilisinden tahsil
edilir.
h)
Abone tarafindan saya9 ters 9evrilmek suretiyle su tiiketimi yapilmasi halinde
28'inci maddeye gore islem yapilir.
1) Sayacin baglanti rakoriari ile bu rakorlara takilan emniyet kelep9elerine ve idarece takilan
mtihre mtidahale edilmesi halind#(e) bendi hiilanti/uygulanir
M
(Karar No )£))
(2) Usulsiiz su kullamm tespit tutanaginm ne sekilde tutulacagi konusunda 28'inci maddenin 3'tincu
fikrasi hukmii kiyasen uygulanir.
(3) Bu maddenin 1 'inci fikrasimn (b), (c) ve (9) bendinin 1 no'lu alt bendi ile aym fikranm (d)
bendinin 1 no'lu alt bendinde tammlanan hallerde, usulsiiz su kullanimi tespitinden once idareye
basvuruda bulunulmus olmasi ve bunun belgelenmesi durumunda, usulstiz su kullarumina iliskin
hiikiimler uygulanmaz.
Izinsiz kanal baglantisi
MADDE 30- (1) imar Plani yapilmis olan yerlerde; idare tarafindan onaylanmis atiksu
baglanti projesi olmaksizin kanalizasyon sebekesine baglanti yapilamaz.
(2) Kullamlmis sulanni idarenin izni olmaksizin atiksu veya kansik sistem kanalizasyon
sebekesine baglayanlardan ve/veya akitanlardan, atiksu kanal baglantilanm ve atiksu 9ukurunu 10
gtin i9erisinde idarenin yonetmelik ve yonergelerine uygun hale getirmesi istenir. ilgilinin, istenilen
sartlan yerine getirmemesi halinde kanal baglantisi veya atiksu 9ukuru idare tarafindan yapilir ve
bedeli ilgiliden % 50 fazlasiyla tahsil edilir
(3) Atiksu baglanti projeleri idare tarafindan tasdik edilmis olup, projesine uygun baglanti
yapmayanlar, atiksulanni yagmur suyu sebekesine baglayanlar ile cata, drenaj, zemin ve yagmur
sulanni atiksu kanahna baglayanlar hakkinda bu maddenin 2'nci fikrasi htiktimleri uygulanir.
(4)
idarenin kanalizasyon hizmetinin bulundugu yerlerde bu yonetmeligin 8'inci
maddesine gore idareye atiksu aboneligi yaptirmak zorunda oldugu halde abone olmaksizin
atiksuyunu dogrudan veya dolayh olarak kanalizasyon sebekesine verenler hakkinda bu
yonetmeligin 28'inci maddesi hiikumleri uygulanir.
Cevreye zarar verilmesi
MADDE 31- (1) Bina kanal tesisati anzali olan, fenni olmayan ya da atiksu 9ukuru olmayan
ve kullamlmis sulanni ka9ak kanallara, bunlar aracihgiyla dolayh yahut dogrudan denize, dogal
mecralara, komsu parsellere veya a9iga akitanlann abone iseler sulan; tesisat anzasini giderene
veya atiksu 9ukuru yaptirana kadar kesilir. Su abonesi olmayanlar haklannda kanuni takibat
yapilmakla birlikte, atiksu 9ukuru yapihncaya kadar da evsel nitelikte atiksu kaynaklan i^in
Yonetmeligin 13'iincu maddesinde belirtilen miktann 3 kati, endiistriyel atiksu kaynaklan i^in ise
"Atiksulann Kanalizasyona Desarj Yonetmeligi" esaslan dogrultusunda tahakkuklar yapilir ve
tahsil edilir.
(2)
idare tarafindan, restoranlar, yemek iiretim tesisi, oto yikama ve yaglama
istasyonlan, akaryakit istasyonlan, tavuk 9iftligi, mandiralar, kesimhaneler, besihaneler ve
benzeri gibi idarece belirlenecek parametre degerlerinin tizerinde atiksu tireten yerlerde yapilacak
inceleme ve tespit neticesinde; uretilen atiksuyun niteligine gore yag tutucu, 9amurkapam, benzin
aymci, on 96kertme havuzu gibi tesisleri veya bunlan i9eren antma tesisi kurmasi, aksi halde
kanalizasyon baglantismi iptal etmesi istenir. Verilen sure sonunda gerekli tesisi kurmayanlann
veya baglantiyi iptal etmeyenlerin sulan, baglanti iptal edilinceye veya tesis kuruluncaya kadar
kesilir. Su istiyorise suyubaglanmaz, kanal baglantilan varsa iptal edilirve kanal iptali i^in yapilan
masraflar % 50 fazlasi ile kendilerinden tahsil edilir.
(3)
idareden vidanjor isteginde bulunmayip, atiksu 9ukurunda birikmis sulanni dolayh
yahut dogrudan denize, dogal mecralara veya a9iga akitanlann veya buna firsat verenlerin
9ukurlan, idare tarafindan Yonetmeligin 14'tincti maddesinde belirlenen vidanjSr hizmet
bedeli 1 kati fazlasiyla ahnmak suretiyle bosaltihr.
(KararNo |9)
Tesislere zarar verilmesi
MADDE 32- (1) idarenin tasinir ve tasinmaz mallan ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar
verenler hakkinda devlet mahna karsi SU9 isleyenlere iliskin hiiktimler uygulanarak, zarann
giderilmesi i9in idarece yapilan tiim harcamalar ilgiliden tahsil edilir.
(2) idarenin ana isale hatti ile su sebekesine verilen zarar aym zamanda su kaybina da yol
a9tigindan, borunun 9apina gore anza giderilinceye kadar ge9en stirede borudan akan kayip su
miktan, idare tarafindan uygulanan en ytiksek su tarifesi tizerinden hesaplanarak zarar verenden
aynca tahsil edilir.
YEDINCi BOLUM
Abonelik, Sayac, Tahakkuk ve Tahsilatla Ilgili Esaslar
Abone olma kosullari ve uygulama esaslan
MADDE 33- (1) Su kullamlan yerde suyu fiilen ttiketen ve atiksu tireten ger9ek veya tiizel
kisilerin:
a) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak i9in idareye ba§vurarak abone
sozlesmesi yapmalan sarttir.
b) idare tarafindan basvurular incelenip, su ve kanal hizmetiyle ilgili abonelik tesis edilip
edilemeyecegi yasal, idari ve teknik yonden incelenir. Yapilan inceleme sonunda bu hizmetlerin
verilmesinde herhangi bir sakmca bulunmadigi tespit edilirse, basvuru sahibinden, yiirurltikteki
tarifesine gore, bu Yonetmelik uyannca tahsili gereken bedeller tahsil edildikten sonra abonelik
tesis edilir.
(2) Abonelik tesis edilen her yere bir abonelik esas numarasi verilir. Abone degisikligi yapilsa bile
abonelik numarasi degistirilmeksizin yeni kullanici ile abone sozlesmesi yapilir.
(3) Abone sozlesmesi, abone veya idare tarafindan feshedilmedik9e aym kosullarla devam eder.
(4)
Abone, abonelikten dogan haklanni ba§kasina devredemez.
(5)
Abone, aboneligin devami ko§uluyla, ge9ici bir siire i9in suyunun kesilmesini
isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacin tizerindeki son endekse kadar tahakkuk
edecek olan fatura bedelini ve kapatma-a9ma bedelini odemek zorundadirlar
(6) Abonenin tahliyeyi resmi yollarla idareye bildirmesi sarttir. Bu bildirim, aym zamanda
abonenin fesih beyam yerine ge9er. Bu durumda, idare tarafindan aboneligin suyu kesilerek hesabi
tasfiye edilir.
(7) Tahliye edilip sozlesmesi feshedilen bir yerde yeni abone sozlesmesi yapilmaksizm su
kuUanilmasi halinde, mevcut aboneligin suyu kesilerek 29'uncu madde hiikumleri uygulanir, yeni
sozle§me yapilmcaya kadar su a9ilmaz.
(8) Aym kullamm yerine ait onceki abonelerin bor9lanndan yeni abone sorumlu tutulamaz.
(9) Abone sozlesmesini feshetmeden aboneligi terk edenler, fiili kullamci olmasalar dahi
baskalannin ttiketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve atiksu bedellerinden fiili kullamci ile birlikte
mtistereken ve mtiteselsilen sorumludurlar.
(10) Her hangi bir sebeple aboneligin bulundugu yapimn kullamlamaz hale gelmesi veya yikilmasi
durumunda, mevcut abonelik iptal edilir. Aym yere yeniden abonelik talep edilmesi halinde bu
maddenin I'inci fikrasi htikiimleri uyannca yeni abone sozlesmesi imzalanmak suretiyle abonelik
tesis edilir.
(Karar No |9)
(11) Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde;
a) Basvuru sahibinden gtivence bedeli, su ve kanal tesislerine katilma payi ve baglanti bedelinin
odendigine dair makbuz disinda baskaca bir beige istenmeksizin e-devlet kapsaminda tapu tescil
belgesi, kira sozlesmesi, isyeri a9ma belgesi, vergi levhasi gibi belgeler idarece temin edilerek TC
kimlik no'su ile basvuru sahibinin beyamna dayali olarak islem yapilir. Basvuru sahibinin kimlik
bilgilerinin dogrulugu idare tarafindan Kimlik Paylasim Sistemi tizerinden teyit edilir. Basvuru
sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amaciyla kendilerinden ntifus ciizdam fotokopisi, onayh sureti
veya baskaca bir beige talep edilmez. Abonelik tesisi i9in alinmasi zorunlu olup, e-devletten temin
edilemeyen belgeler aboneden istenir.
b) Basvuru sahibinin beyanlanmn ger9ege aykin oldugunun tespit edilmesi halinde, basvuru
sahibinin abone sozlesmesi iptal edilir ve ger9ege aykin beyanda bulundugu tespit edilen kisiler
hakkinda adli ve idari islemler uygulamr.
(12) Abonenin oliimti durumunda bor9 ve alacaklan varislerine intikal eder. Abonenin oltimtinun
idarece ogrenildigi tarihten itibaren iki ayhk sure i9erisinde, birikmis bor9lan odemek kaydiyla,
varislerin idareye basvurarak mevcut aboneligi kendi adlanna veya miras9ilardan biri adina
devralacaklanni bildirmemeleri halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tiim borclar
varislerden tahsil edilir.
(13) Ayni saya9tan su kullanmakta iken, tesisatlanni ayirmak suretiyle mtistakil abone olmak
isteyenler, Kat Mtilkiyeti Kanununa gore sayi ve arsa payi 9ogunlugu ile alliums, kararla birlikte
idareye mtiracaat etmek zorundadir. Mtiracaat esnasinda talep edilen kesif bedelini odedikten sonra
saya9 ayirma talebinin uygun olup olmadigi yasal, idari ve teknik yonden arastmhr. Saya9 aynlmasi
hususunda herhangi bir engel yoksa ortak sayaca ait son tuketim miktan tahsil edilerek izin verilir
ve saya9tan baglamr.
Saya9lar
MADDE 34- (1) Abonelerin tukettigi su veya tirettigi atiksu miktan, standartlara uygun
sistem, 9ap ve tiplerde, ayarh ve damgali saya9larla ol^tiliir.
(2) Saya9lar, idaretarafindan tespit edilen ve okunmasi kolay olan bir yere takihr.
(3)
Su saya9lanmn, idarenin belirleyecegi sekilde korunmasi abonelerin
yiiktimlultigtindedir. Gerektiginde saya9lann muhafazasi i9in yapilacak koruma kutulan, idare
tarafindan belirlenen standartlara uygun olarak, masraflan abone tarafindan karsilanarak
yaptinhr.
(4)
Abone tesisatma takilan sayacin baglanti rakorlanna idare tarafindan emniyet kilidi
(5)
Abone, su sayacimn yerini veya 9apim degistirmek istediginde idareye mtiracaat
takihr.
ederek izin almak zorundadir. izin almadan saya9 yerini veya 9apim degistirenler hakkinda,
bu yonetmeligin 29 uncu maddesi hiikumleri uyannca i§lem yapilir.
(6)
Gerektiginde idare, mevcut su sayacmi, daha buytik/kti9tik 9aph saya9la
degistirebilir veya aboneden degistirmesini isteyebilir.
(7)
Birden fazlabirimi olan binalarda, her bagimsiz birime ayn saya9 ile su verilmesi
esastir.
(8) idarece onaylanmis gorevli kimlik kartini tasiyan personel, su saya9lanmn bulundugu yere
kadar girip gerektiginde abonelerin su tesisatim ve sayacini kontrol etme/sokme/degistirme
islemlerini yapma yetkisine sahiptir. Kimlik belgesi gSsterildigi halde, abone veya bina sahibi adi
ge9en islemleri yaptirmamakta direnirse, su, idarece kapatilabilir.
(9) Abonelige ilk kez saya9 takilmasi veya mevcut sayacin herhangi bir nedenle degistirilmesi
durumunda, soktilen ve takilan saVacm markasi, numarasi, 9api, boyu, kaydettigi su endeksi tespit
edilerek tespit raporuna yazilir/reSpit raporuna, te^^yapan idare elemanimn ve temin edilebihrse
abonenin imzasi almarak bir nus/asi aboneye bir^i^w.
. i yt
R7
(Karar No f|)
(10)Aboneler, su saya9lanmn ttiketimi dogru kaydedip etmediginin kontrol edilmesini Idareden
isteyebilirler. Bu durumda, ilgisine gore Yonetmeligin 22, 23, 40, 41, 42 ve 43 tincti maddesi
htikiimleri uyannca islem yapilir.
(ll)Su saya9lan tamir ve ayar istasyonuna gonderilen saya9lann kontroltinde dilerse abone veya
temsilcisi hazir bulunabilir. Kontrol esnasmda hazir bulunmayan abonelerin saya9lan huzurda
yapilmis gibi islem goriir.
(12) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanacak ve tesisatlanna ilk defa saya9 taktiracak
ger9ek veya tiizel kisiler, idarece belirlenen tipteki su saya9lanm idareden veya piyasadan temin
edebilirler.
(13) Abonelige takilan veya degistirilen su sayacimn baska bir abonelige nakli istenemez.
(14) Garanti kapsami disinda kalan ve abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur
nedeniyle, su saya9lanmn kinlmasi, donmasi, yanmasi, i9 mekanizmasinin tahrip olmasi,
govdesinin patlamasi ve benzeri hallerde, sayacin tamiri mtimkiinse, tamir bedeli; degilse, yeni su
sayacimn bedeli aboneden tahsil edilir.
(15) Idarede kayith saya9lann korunmasi i9in gerekli tedbirleri almayan, sayaci kaybeden, 9aldiran
aboneden sayacin rayi9 bedeli ile sokme takma bedeli tahsil edilir. Tahakkuk ile ilgili islemler bu
yonetmeligin 40mci maddesinin 1inci fikrasinca islem yapilir.
(16)
On Odemeli/ Karth Su Saya9lan:
a) On odemeli/karth su saya9lanmn asil gorevi, i9erisinden ge9en su miktanni dogni 6l9mektir.
Diger gorevi de, sayacin hafizasma ytiklenmis olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak
vanasim kapatmasi ve su ge9isine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittigi halde, herhangi bir
sebeple vana kapanmaz ve saya9 (-) tuketim gostererek bor9 kaydeder ise abone, 6l9timlenen bedeli
odemekle yukumltidur.
b) On odemeli/karth su sayaglarda, montaj yeri sartlanndan kaynaklanan anzalar, garanti kapsami
disinda olup, tamir-bakimi sirasinda kullamlacak malzeme ve isgilik ticreti ile sokme-takma bedeli
aboneden tahsil edilir.
c) On odemeli/karth su saya9lanmn teknik kontrolii idareye, yetkisiz kimselerin olasi
mudahalelerine kar§i sayacin korunmasi sorumlulugu ise aboneye aittir. On odemeli/karth su
sayacma uygun olmayan bir mtidahale sonucu sayacin cezali mesaji vermesi halinde, abone
hakkinda bu Yonetmeligin 29 uncu maddesinin birinci fikrasimn (9) bendi htikmti uygulanir.
9) On odemeli/karth su sayaci taktiran abonelere ilk kart saya9la birlikte bedelsiz olarak
verilir. Ancak ikinci ve mtiteakip kartlar, bedeli karsihginda idaredentemin edilir.
d)
Abonenin magdur olmasim onlemek igin on odemeli/karth su sayaglan, kredisi
bitmis olsa dahi vanasim mesai saatleri disinda kapatmayacak sekilde programlanabihr. Bu
siire igerisinde kullanilan su bedeli, daha soma yapilacak ilk kredi yiiklemesinde ahnan kredi
miktanndan mahsup edilir.
e) On odemeli/karth su sayaglarma kredi yuklemeye yarayan kartlann, herhangi bir nedenle
iadesi gerektiginde, abone tarafindan kullamlmayan kredi (m3) miktan, ytirtirltikteki tarife
iizerinden hesaplanarak iade edilir. Bu bedele gecikme zammi tahakkuk ettirilmez.
Tahakkuk ve tahsilat esaslan
MADDE 35- (1) Abonelerin su ve atiksu ttiketimleri, yonetim kurulu belirleyecegi
donemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, tahakkuk ve tahsilatin hizlandinlmasi veya ozel
hallerde, tahakkuk donemlerinde degisiklik yapmaya YSnetim Kurulu yetkilidir.
(2) Su ve atiksu bedeli, bu Yonetmelik ve Genel Kurul karanyla belirlenen diger yasal
alacaklarla birlikte, ytirtirltiktekitkrifelere gore tahakkuk ve tahsil edilir.
\>4
(Karar No H)
Odeme bildirimi
MADDE 36- (1) Su ve atiksu odeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine veya
birlikte bulundugu yakimna verilir. Abonelikte kimsenin bulunmamasi halinde; abonenin bagimsiz
bolumtine, sayacin bulundugu yere, aboneligin isyeri olmasi halinde isyerine, yoneticisine veya
posta kutusuna birakilmasi, aynca, abonenin kabulii halinde elektronik posta adresine gonderilmesi
ile dogrudan bildirim yapilmis sayilir. Bu bildirim tebligat yerine geger.
Sayacin aboneden dolayi okunamamasi
MADDE 37- (1) Abonenin binada bulunmamasi, kapiyi agmamasi, sayag yerinin kilitli
olmasi veya herhangi bir nedenle su sayacimn okunamamasi durumunda, abonenin onceki
tiiketimleri kiyas ahnmak suretiyle, bir sonraki donem ttiketiminden mahsup edilmek iizere
tahakkuk yapilabilir ve bu sekildetahakkuk yapilan aboneye su sayacimn endeksini okuyup idareye
iletmesi igin bildirimde bulunulur. Bu sekilde pes pese iki defa kiyasen tahakkuk yapilabilir.
Ugtincti tahakkuk doneminde de endeks tespit edilememis ise, abonenin suyu ana vanadan
kesilebilir.
Gegici olarak su kullamlmamasi
MADDE 38- (1) Abone ge9ici olarak su kullanmayacagini yazili olarak bildirmis ise, suyu
kullanima kapatihr ve kesme endeksine gore tahakkuk yapilarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su
kullanma mtiracaatinda bulundugunda kapatma/a9ma ticreti tahsil edilerek suyu a9ihr.
Mekanik saya9ta on odeme
MADDE 39 - (1) idare, abonenin talebi halinde, mekanik saya9la ttiketim yapilan
aboneliklerde bedelini pesin alarak su ve atiksu tahsilati yapabilir. Uygulama esaslan Yonetim
Kurulunca belirlenir.
Sayacin tiiketimi kaydetmemesi
MADDE 40 - (1) Sayaci durmus veya islememis abonelerden, abone grubuna g6re, varsa
abonenin bir 6nceki yihn aym donemlerine ait ttiketimi, aksi halde sokulen sayacm dogru ttiketimi
gosterdigi kabul edilen son ti9 donem ttiketim ortalamasi baz almarak tahakkuk ve tahsilat yapilir.
Bu sekilde abonenin onceki tiiketimlerine iliskin bir veriye ulasilamamasi halinde yeni takilan
sayacin tuketim gostergesi esas almarakkiyas usulii ile ytiriirliikteki tarifelere gore tahakkuk yapilir.
(2) Buna ragmen tuketim belirlenememis ise, soz konusu aboneligin ozellikleri ve Ttirkiye istatistik
Kurumu tarafindan belirlenen kisi basina giinltik tuketim miktarlan dikkate almarak, kiyas usulii ile
tahakkuk yapilir.
(3) Bu maddeye gore tahakkuka esas siire; dogru bulgu ve belgenin bulunmamasi halinde 3 ayi
asamaz.
Sayacin tiiketimi dogru kaydetmemesi
MADDE 41- (1) Abonenin, su sayacimn ttiketimi dogru 6l9tip 6l9mediginin kontrol
edilmesini istemesi halinde, ilgili Bakanlik teskilatinca diizenlenen saya9 muayene raporuna gore;
a) Tuketim gostergesinin tamamen hatali oldugu tespit edilmis ise; varsa abonenin bir Snceki yihn
aym donemlerine ait ttiketimi, aksi halde sQktilen sayacin dogru ttiketimi gosterdigi kabul edilen
son ii9 donem tuketim ortalamasi baz almarak tahakkuk ve tahsilat yapilir. Bu yontemle tiiketimin
tespit edilememesi halinde, yeni takilan sayacin ilk okuma donemindeki gostergesi esas almarak
dogru tiiketimin yapilmadigi donemlere ait tiiketimin tahakkuku ve tahsilati yapilir.
b) Ttiketim gostergesinin kismetihatah oldugu tespit edilmis ise; hata payi baz almarak kismen
hatali 6l9ttigti dflnemler i9in yiirur/fikteki tarifelere/ixire tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapilir
M
(KararNo 19)
(2)
idare, su sayacimn ttiketimi dogru olc^up 6l9mediginin ilgili Bakanlik teskilatindan
muayene edilmesini istemesi halinde, muayene sonucunda diizenlenen belgeye gore birinci
fikra htiktimlerine gore tahakkuk ve tahsilat islemi yapilir.
(3)
Tahakkuka esas siire konusunda, 40 inci maddenin ti9tincti fikrasi htikmti uygulanir.
insaatlarda kullanilan suyun o^iimu ve hesap kesme
MADDE 42 - (1) insaat halindeki binalara yapi kullanma izin belgesi alinip sozlesme
yapilmasma kadar veya bu Yonetmeligin 8'inci maddesinin birinci fikrasmm (f) bendi geregi ge9ici
sozlesme yapilmasma kadar santiye tarifesi uygulanir. insaati biten yapilarda insaat hesabi saya9
raporuna gore kesilir.
(2) insaati biten yapilarda, insaat stiresince veya tahakkuk donemlerinde sayacin caligmadiginin,
tiiketimi dogru kaydetmediginin, sayaca di§ mtidahalelerde bulunuldugunun tespit edilemedigi
hallerde, yapi ruhsatinda gosterilen toplam insaat alanma gore, 1 m2 insaat alamnda 0.3 m3 su
tiiketilecegi esasindan hareketle kiyas usulii ile tahakkuk yapilir,
(3) Ol9timlemeye tabi tutulan insaatlarda, hazir beton, kuyu suyu veya tasima suyu kullanildigmin,
yasal belgelerle ispatedilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate almarak tahakkuk yapilir.
(4) Daha onceden abonelik kaydi bulunan bir yapimn yikilmasindan sonra yerine, yeni insaat
yaptiranlar, idare ile yeniden abone sozlesmesi yapmak zorundadirlar. Aksi halde, sulan kesilir.
Abone sozlesmesi yapilmasim mtiteakip suyu a9ihr.
(5) Yapi ruhsatinda belirtilen yapimn disinda baskaca bir yapi veya imalat yapilmis ise, bu yapi
veya imalat esnasinda kullanilan su miktan hesaplanarak, aynca tahsil edilir. Bu miktar, insaat
hesabina dahil edilmez.
(6) ilk aboneligin tesisinden sonra, idareye bilgi vermeden veya bildirilen yapi ruhsati disinda
bitisik veya ayn blok halinde in§aat yapip, ilk aboneligindeki tesisattan bu birimlere su veren
abonelerin suyukesilerek, bu Yonetmeligin 29 uncu maddesi htikiimleri geregince i§lem yapilir.
(7) Abone olmadan insaat yapanlar, insaati bittikten sonra idareye abone olmak i9in mtiracaat
ettiklerinde, insaat esnasinda kullanilan suyu nereden ve nasil temin ettiklerini belgelemek
zorundadirlar. Aksi halde, bu Yonetmelikte belirtilen esaslara gore 6l9timleme veya kiyas usuluyle
tahakkuk yapilir.
(8) Yukandaki fikralar geregince, 6l9timlemeye tabi tutulacak insaatlarda, asagida belirtilen
hususlar da dikkate ahnir
a) insaatin yapimmda hazir beton veya ta§ima su kullamlmis ve bu durum, faturalarla belgelenmis
ise, ibraz edilen belgelerde gosterilen hazir beton veyatasima suyu miktarma gore kullamlabilecek
su miktan hesaplamrve bu miktar, insaat i9in hesaplanansu miktanndan dtistiltir.
b) insaatin yapiminda kullanilan suyun tamami veya birkismi, komsu aboneden, kuyudan veya bir
baska kaynaktan temin edilmis ve bu durum idare gorevlilerince bir tutanakla tespit edilmis ise, bu
sekilde temin edilen su miktan hesaplamr ve bu miktar, in§aat i9in hesaplanan su miktanndan
dtistiltir. Ancak, komsu aboneden alman suyun tarifesi, insaat tarifesinden dtistik ise, aradaki fark
tahakkuka ilave edilir.
Tahakkuklarda yapilmasi gereken duzeltme sebepleri
MADDE 43- (1) Abonelik tesis edilip edilmedigine bakilmaksizin kendilerine veya
adreslerine yapilan odeme bildirimlerine ilgililerin itirazi veya idarece re'sen asagida belirtilen
hususlann tespiti halinde;
a)
idare elemanlannca veya abone tarafindan su saya9lannm hatali okunmasi,
b)
ilgili Bakanlilt Aeskilatinca diizenlenen saya9 muayene raporunda, tiiketim
gostergesine itibar edilemeyecejginin belirtilme
w
(Karar No f\)
c)
Su saya9lanmn soktilmesi ve takilmasi esnasinda, endekslerin hatali tespit edilmesi,
9) Su sayacimn durdugu kanaatine vanlmasi, okunamamasi, ka9ak veya usulstiz su
kullanildigimn tespit edilmesi, sebeke disinda baska bir kaynaktan su temin edildiginin
anlasilmasi ve benzeri nedenlerle kiyas usultiyle tahakkuk yapilmasi, .
d) Saya9kansikhgindan dolayi baska bir aboneye yanhshkla tahakkuk yapilmasi,
e) Mtikerrer tahakkuk yapilmasi,
f) Kademeli tarife uygulamasi gerektirmesi,
g)
Abone
turuntin
degismesi
veya
kayitlara
hatali
girilmesi,
g) Bilgisayar kayitlanna bilgilerin hatali girilmesi,
h)
Atiksu bedeli alinmamasi gereken abonelere ve insaat abonelerine atiksu tahakkuk
ettirilmesi,
gerekli tahakkuk duzeltmesi idarece yapilir.
(2) Diger tahakkuk diizeltme halleri ile tahakkuk duzeltmelerine iliskin uygulama esaslanm
belirlemeye Yonetim Kurulu yetkilidir.
Alacaklarin tahsili ve taksitlendirilmesi
MADDE 44- (1) Tahsilat; idareye ait vezneler, internet, idare tarafindan yetki verilen resmi
ve ozel kuruluslar aracihgi ile yapilir
(2)
Ozel hallerde, idarenin yetki verecegi tahsildarlar aracihgiyla da mahallinde
tahsilat yapilabilir.
(3) Idare alacaklan taksitlendirilebilir, taksitlendirmelerde vade farki uygulanir
(4) Taksitlendirme sekil ve sartlanm belirlemeye Yonetim Kurulu yetkilidir.
SEKIZINCi BOLUM
Diger Hukumler
Su ve kanalizasyon durum belgesi
MADDE 45- (1) Yapi i9in belediyeden ruhsat isteyen gei^ek ve tiizel kisjler daha once;
idareden altyapi tesisleriyle uygunluk bakimindan su ve kanalizasyon durumu hakkinda beige
almak zorundadir. idare, o yerdeki su ve kanalizasyon sebekesine gore su ve kanalizasyon durum
belgesi verir. Yapilann durum belgesi alinmadan veya tesisatin durum belgesine aykin olarak
yapilmasi hallerinde, imar mevzuatimn ruhsatsiz yapilar hakkindaki htikiimleri uygulanir. imar
planlanmn hazirhk safhasinda altyapi tesisleriyle uyum yoniinden idarenin gdriistinti almak sarttir.
Tulani kanal yapim sartlan
MADDE 46- (1) idare dismda ger9ek ve tiizel kisilerce insa edilecek sokak/cadde bazmdaki
mansabi belli olan tulani kanal projelerinin idaretarafindan onaylanmasi esastir.
(2) Bu maddeyle ilgili uygulama esaslan Yonerge ile belirlenir.
Atiksu kanali baglantisi ve i9me suyu sebekesi yapim sartlan
MADDE 47- (1) idarenin yapmakla yuktimlii oldugu, ancak yatinm programina almadigi ve
parselasyon planlan tasdik edilmis olmakla birlikte atiksu kanali ve i9me suyu sebekeleri gibi teknik
alt yapisi hentiz yapilmamis olan yerlerde, atiksu kanahndan ye i9me suyu sebekesinden
yararlanacak tasinmaz sahibi ve/veya sahiplerinin yazili talebi ve idarenin uygun gormesi halinde;
yapilmasi gereken atiksu kanali ve i9me suyu sebekesi bedelinin % 25'inin pesin yatinlmasi ve
bakiyesinin ise kesin hesap tutan tizerinden, atiksu kanahnin veya i9me suyu sebekesinin ge9ici
kabuluntin yapildigi tarihten itibaren 6 (alti) ay i9inde odeneceginin taahhtit edilmesi §artiyla idare
tarafindan yapilir veya yaptinhr
(2) Kanalizasyon tesisinin, yapi bitirilip kullamlmaya baslanacagi tarihe kadar yapilmamasi
halinde, fosseptik veya benzeri gecici bir tesis yaptinlmasi yoluna gidilir. Bu yapilmadigi takdirde
yapiya kullanma izni verilemez/A/ia tesis yapildijinda yapi sahibi veya sahipleri atiksu kanallanm
bu tesise baglamaya mecburdurl
M
(Karar No f))
(3) idarece onayh projesine gore yapilmasi ve yapilan imalatin idarece kabul edilmesi
sartiyla atiksu kanallan ve i9me suyu sebekeleri, bu tasinmazsahipleri tarafindan da yaptinlabilir.
Tasinmazlann atiksu kanalma ve/veya i9me suyu sebekesine baglanmasi
MADDE 48- (1) Kanalizasyon sebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her tasmmazin
kanalizasyona baglanmasi zorunludur. Bu baglantilar, bedeli tasmmazm sahibinden ahnmak
suretiyle idare tarafindan yapilir veya projesine uygun olarak yaptinhr.
(2) idarenin i9me suyu sebekesinden yararlanmak isteyen tasinmazlann, i9me suyu sebekesine
baglantisi, bedeli tasmmazin sahibinden ahnmak suretiyle idare tarafindan yapilir veya projesine
uygun olarak yaptinhr.
(3) Abonelerin mevcut atiksu parsel baglantilannm ve i9me suyu sube yollanmn dogalgaz, elektrik,
telefon, yagmursuyu ve benzeri diger resmi altyapi kuruluslannin yaptigi insaatlar esnasinda tahrip
edilmesi veya rabit baglantisimn kullamlamaz hale gelmesinin tespiti halinde idare tarafindan
yapilir veya yaptinhr. Bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.
(4) Altyapi kazi ruhsat izni, bedeli mtikellefinden tahsil edilerek idare tarafindan ahmr veya
mtikellefin talebi halinde altyapi kazi ruhsat izin formu onayi i?in ilgili belediyesine/mtidtirltige
yonlendirilir.
Rakamlann diizeltilmesi
MADDE 49 - (1) Bu Yonetmelige gore hesaplanan fatura bedellerindeki kuruslar, bir
sonraki faturada hesaba dahil edilmek tizere otelenir.
Tarifelerin onayh ilam
MADDE 50- (1) Yonetim Kurulu'nca teklif edilen tarifeler, Genel Kurulun onayina sunulur.
Genel Kurul karannda onaylanan tarifelerin ytirtirltik tarihi belirtilmis ise belirtilen tarihten,
belirtilmemis ise Genel Kurulca onay tarihinden itibaren uygulanmaya baslamr ve uygun ara9larla
halka duyurulur.
Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar
MADDE 51- (1) Bu Yonetmelik ve bu Yonetmelik 9ercevesinde olusturulacak diger
mevzuat hiikumlerine gore sunulacak hizmetlerin yiirtittilmesinde; 31.07.2009 tarih ve 27305 sayih
Resmi Gazetede yayinlanarak ytiriirltige giren "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usui ve
Esaslara iliskin Yonetmelik'te diizenlenen esaslara gore uygulama yapilir.
Yururlukten kaldinlan hukumler
MADDE 52- (1) idarenin, bu Yonetmelige aykin hiiktimler i9eren diger dtizenlemeleri
uygulanmaz.
Yururliik
MADDE 53- (1) Sayistay'in goriisii almarak Genel Kurulca kabul edilen bu Yonetmelik
yayimi tarihinde ytiriirltige girer.
Yurutme
MADDE 54- (1) Bu Yonetmeligi Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidiiru yurtitur.
Genel Kur
Dr. Osman
Buyuksehir Belediye Baskani
(imza)
ANB1
Katip Cye
(imza)
22
Meh
YAZAR
tip Uye
(imza)
Karar No 1-0
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
: 2
TOPLANTI
: Kasim
BiRLE§iM
: 1
OTURUM
: 1
KARAR NO
•"10
KARAR TARJHi
: 11.11.2014
KARAR OZETI: Hizmet l9i Egitim Yonetmeligi
TEKLIF EDILEN EVRAKIN
DAIRESI
Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8267
MUSKI Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sail giinii saat
16:00'da Buyuksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAATQI (Mazeretli), HUSEYIN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKJR OZDEMiR, MEHMET MURAT YAZAR, MELIH
ASLANGiRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
COBAN, NEVZAT SARI^OBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§iT OZTURK, GULTEKJN AK£A,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, ISMET KAMiL ONER,
ALi FUAT FiDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMI BUYUKDOGERLiOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMiRCi, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARAQELIK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALiH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL iLHAN, KAMiL CEYLAN, BESiM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMIT KARAARSLAN, SELAMi KARAKAYA,
iBRAHIM TELCi, iSMAiL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UQAR, MEHMET DEMiR, MUHSiN VURAL ve MESUT KARATA§'in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhgimn yukanda tarih ve numarasi yazili yazisi okundu.
Genel Kurul Gundcminin 8-a maddesi; 2560 Sayih Kanunun 9.maddesinin ( b ) bendi
geregince; MUSKi Yonetim Kurulunun 02.10.2014 tarih ve 59 sayih karan ile gortistilerek Genel
Kurul'a sunulan "Hizmet I91 Egitim Yonetmeligi," 2560 Sayih Kanunun 6. maddesinin ( L ) bendi
geregince gortistilerek karara baglanmasi ile ilgili teklif gortistildu
^
Karar No 20
Yapilan muzakere sonucunda; MUSKi Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, 30 maddeden olusan MUSKI Hizmet l9i Egitim" 2560 sayih Kanun'un 6.maddesinin
(1) fikrasi geregince Genel Kurulunun 11.11.2014 Sah gtinti yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda
OY BiRLIGi ILE KABUL edildigine dair karardir.
Geregi i9in Genel Kurul Karar orneginin Genel Mtidtirltigumuz insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
MUGLA BUYUK§EHiR BELEDiYESi
SU VE KANALiZASYON iDARESi GENEL MUDURLUGU
HiZMET igi EGITiM YONETMELIGi
BiRiNCI BOLUM
Ama9, Kapsam, Dayanak, Tammlar
Ama9
Madde 1- (l)Mugla Su ve Kanalizasyon idaresinde gorevli personelin mesleki ve teknik
yonden yetistirilmesini saglamak, verimliligini artirmak ve daha ust gorevlere hazirlanmalan i^in
uygulanacak Hizmet 19! Egitim ilkelerini, planlama esaslanm ve degerlendirme usullerini tespit
etmektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yonetmelik Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidtirltigtinde
gorevli personele Hizmet 19! Egitim verilmesine dair usul ve esaslan kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yonetmelik 657 sayih Devlet Memurlan Kanununun 214. maddesi ve 4857
sayih is Kanununun ilgili maddelerine dayamlarak hazirlanmistir.
Tammlar
Madde 4- (1) Bu yonetmelikte adi ge9en;
a) MUSKI
b) Genel Mtidtir
: Mugla Suve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigiinu,
: MUSKi Genel Mtidtirunti,
c) Genel Miidiir Yrd.: MUSKi Genel Mtidtir Yardimcisim,
9) Daire Baskani
: insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskamni,
d) §ube Mtidtirti
: Egitim §ube mtidtiriinti,
e) Egitim Kurulu
: Bu yonetmeligin 8 inci maddesinde tammlanan kurulu,
f) Hizmet i9i Egitim :£ahsanlann mesleki ve teknik yonden yetistirilmesini saglamak,
verimliligini artirmak ve daha ileriki gorevlere hazirlanmalan i9in uygulanacak programlan,
g) Egitim Gorevlileri ^Hizmet I9I Egitim faaliyetlerinde egitim veren gorevlileri,
g) Program YoneticXiy Hizmet l^iy^Xim faaliyetlerini programlayan ve ger9eklestiren
gorevlileri, ifade eder.
H
Karar NoQ£
IKiNCi BOLUM
Hizmet Ipi Egitimin Hedefleri Ve ilkeleri
Hizmet 19! Egitimin hedefleri
Madde 5- (1) Genel Mtidtirltigtin Hizmet 19! Egitimi, Devlet Memurlan Egitimi Genel
Planinda ve Kalkinma Planlannda egitim i9in ongorulen areolar dogrultusunda asagidaki hedeflere
yoneliktir.
a) Personelin bilgilerini ve verimliliklerini artirarak yeti§melerini saglamak, hizmete olan
ilgisini en ytiksek dtizeye 9ikarmak ve tist gorev kadrolarma hazirlamak,
b) Personelin hizmet alanmdaki yenilik ve gelismelere uyumunu saglamak,
c) Personelin gorev ve sorumluluklanni ogretmek, genel haklar ve yasaklar hakkinda bilgi
vermek,
9) Yonetimde ve uygulamada etkinligin arttinlmasim saglamak,
d) Personelin arastirma yapma istegini gelistirmek,
e) Personelin toplumsal ve is iliskilerini kuwetlendirmek,
f) Eleman ihtiyacim kurum i9erisinden karsilamak amaciyla personeli ust kadrolara
hazirlamak,
g) is kazalanni ve istenkaynaklanan sikayetleri azaltmak,
g) Kurumu di§ 9evrelerden gelen degisimlere karsi esnek hale getirmek,
h) Kurumda ise ge9 kalma ve devamsizhklan azaltmak,
1) Kisiler ve boltimler arasi iletisime katkida bulunmak,
i) Yoneticilerin denetim ve gorev ytiklerini azaltarak verimliligi artirmak,
Hizmet 19! Egitim ilkeleri
Madde 6- (1) Egitimin amacma ulasmasi i9in asagida belirtilen ilkeler uygulanir.
a) Egitimin siirekli olmasi,
b) Egitim faaliyetlerinin, Genel Mtidtirltigtin ama9 ve ihtiya9lan dikkate almarak,
diizenlenecek plan ve programa dayandmlmasi,
c) Her amirin mahiyetinde 9ahsan personelin egitime gonderilmesinden ve
yetistirilmesinden sorumlu olmasi,
9) Istenilen sonuca ulasabilmek i9in idare tarafindan gerekli goruldtigtinde egitim 9ahsmalan
sirasmda ve egitim sonrasmda degerlendirme ve sinav yapilmasi,
d) Egitim yerlerinin, egitimin kosullanna uygun olmasi, yeterli ara9 ve gere9lerle
donatilmasi,
e) Egitimde oncelikler esas almarak personele firsat esitliginin saglanmasi,
f) Egitim hizmetin gereklerine uygun verilerek, bilgi ve beceriler kazandirmasi
UgUNCU BOLUM
Egitim Teskilati ve Gorevleri
Teskilat
Madde 7- (1) Kurumun Hizmet 19! Egitim faaliyetleri, bu yonetmelikte belirtilen esaslar
9er9evesinde; Egitim Kurulu tarafindan kararlastinhr, Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
Baskanhgi tarafindan uygulanir.
Egitim Kurulu
M.
Karar Noj££)
Madde 8- (1) Genel Mtidtir veya Genel Mtidtirtin belirleyecegi Genel Mtidtir Yardimcisinin
Baskanhginda, insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskani, Plan Proje Yatinm ve insaat Dairesi
Baskani, Abone isleri Dairesi Baskani, Strateji Gelistirme Dairesi Baskani, Hukuk Mtisaviri ve
Egitim §ube Mtidtirti olmak tizere yedi kisiden olusur.
(2) Egitim Kurulunun Gorevleri sunlardir;
a) Kurumun egitim esaslan ile ilgili prensiplerini belirlemek,
b) Bir onceki yil i9inde uygulanan egitim faaliyetlerinin degerlendirmesini yapmak,
c) Her yil Arahk ayinda toplanarak, yillik egitim plan ve programmi gortiserek makamin
onayina sunmak,
9) Kurul Baskammn 9agnsi tizerine olagantistu toplanmak.
DORDUNCU BOLUM
Egitim Gorevlileri
Egitim Gorevlilerinin Se9imi
Madde 9- (1) Hizmet l9i Egitim Programinm uygulanmasinda oncelikle MUSKi
biinyesindeki personelden yararlamhr. Egitim ve ogretim gorevi verilen kurum personeli bu gorevi
asli gorevi gibi yapmak zorundadir.
(2) Egitim konusu hakkinda kurulu§ biinyesinde gorevlendirilecek personel bulunmamasi
veya konunun daha yetkili kimseler tarafindan ytirtittilmesinde yarar gortilmesi halinde, ehliyetli ve
konusunda tecrtibe sahibi olan kurum disindan kimseler de gorevlendirilebilir.
(3)
Egitimin konusuna gore Universitelerle isbirligi yapilarak Hizmet 19! Egitim
duzenlenmesi saglanabilir.
(4) Egitim gorevlilerinin se9imi, insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhginm teklifi
ve Genel Mtidtirltigtin onayi ile kesinlik kazamr.
(5) Prograrmn uygulanmasi sirasinda acil ihtiya9 belirmesi durumunda, Insan Kaynaklan ve
Egitim Dairesi Baskanhgi, Genel Mtidtirltigtin onayini alarak dogrudan gorevlendirme yapabilir.
Egitim Gorevlilerinin nitelikleri
Madde 10- (1) Egitim gorevlilerinde, Egitim konusunda ehliyetli olmak ozelligi aranir.
BE§iNCi BOLUM
Hizmet 19! Egitimin Planlanmasi ve Uygulanmasi
Yillik Egitim
Madde 11-(1)Hizmet I9I Egitim uygulamalan yillik egitim plan ve programlan
dogrultusunda asagidaki esas ve usullere gore hazirlanir.
a) insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi, her yil Ekim ayi sonuna kadar birimlerin
Egitim Programmda yer verilmesini istedikleri onerileri talep eder.
b) Oneriler en ge9 Arahk aymin ikinci haftasi sonuna kadar, insan Kaynaklan ve Destek
Hizmetleri Dairesi Baskanhgi tarafindan degerlendirilir, yillik plan ve program taslak halinde
Egitim Kuruluna sunulur.
c) Egitim Kurulu, yilhJc Program taslagrfj^rinde gereken 9alismayi yaparak karara baglar.
Karar No 20
9) Egitim Kurulu karanm Genel Mtidtirtin onayina sunar. Genel Mtidtirtin onayi ile
kesinlesen yillik plan ve programlar birimlere duyurulur.
Egitim Planinda degisiklik yapilmasi
Madde 12-(l)Yilhk egitim plamnin uygulama stirecinde yapilmasi zorunlu goriilen
degisiklikler, Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgmin onerisi tizerine, Egitim Kurulunun
goriisii almarak Genel Mtidtirtin onayi ile yapilir. Yapilan degisiklikler birimlere duyurulur.
Hizmet l9i Egitim, programlan ve konulan
Madde 13- (1) Hizmet I9I Egitim zamanlan sunlardir:
a) Adayhk Stiresi i9inde: Temel Egitim, Hazirlayici Egitim ve Staj seklinde Aday
Memurlann Yetistirilmesine iliskinYonetmelik esaslarma gore,
b) Asli Gorev Stiresi i9inde: Yetenek ve verimliligi geli§tirme egitimi ile ust gorev
hazirlama egitimi olarak bu yonetmelik esaslanna gore yapilir.
(2) Hizmet l^i Egitim Programlan sunlardir:
a) Verimliligi Artirma Egitimi,
b) Bilgi Tazeleme Egitimi
c) Degisikliklere Uyum Egitimi
9) Ust Gorev Kadrolanna Hazirlama Egitimi
(3) Hizmet l9i Egitim Programlanmn sekilleri sunlardir:
a) Uygulamah Egitim
b) Kurs Yoluyla Egitim
c) Seminer Yoluyla Egitim
9) Toplanti ve Konferans Yoluyla Egitim
d) Yayin Yoluyla Egitim
(4)Hizmet 19! Egitim Konulan; £ahsanlarin hizmet ve cahsma alanina gore ihtiya9lar
dogrultusunda ve sorunlann 96ztimtine yardim saglayacak nitelikte olanlar ile;
a)
Ataturk ilkeleri ve inkilap Tarihi,
b)
Davrams Kurallan,
c)
Halkla iliskiler,
9) Yabanci Dil,
d)
insan Kaynaklan Yonetimi,
e)
Arastirma Metotlan,
f)
g)
Yonetim Bilimindeki degisiklikler,
Yazisma Usulleri,
Ve benzeri konulardan se9ilir.
Egitim programlanmn stireleri
Madde 14- (1) Hizmet 19! Egitimlerin stiresi programlarda belirtilir. Siirelerin tespitinde
egitimin amaci, egitim gdrevlileri, egitime katilanlar, egitim yeri, tahsis olunacak odenek ve diger
hususlar dikkate ahnir.
Egitimin yapilacagi ye
Karar No 00
Madde 15- (1) Hizmet 19! Egitim, idarenin merkezinde veya Egitim Tesislerinde yapilir.
Ancak, gerekli gortilen hallerde programin ozelligi dikkate almarak belirtilen bu yerler disinda da
egitim dtizenlenebilir.
Diger kurum ve kuruluslardaki egitimlere katilma
Madde 16- (1) Diger Kurum veya Kuruluslann diizenlemis olduklan egitimlere, egitimin
sekli ve stiresine gore, ilgili Daire Baskanhginm goriisii ahndiktan sonra, Insan
Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskani'mn teklifi tizerine Genel Mtidtirtin onayi ile ilgili
personelin katilmasi saglamr.
Yabanci dil egitimi
Madde 17- (1) Gorevi geregi yabanci dil bilmesi gereken veya idarenin gerekli gordtigti
elemanlara yabanci dil ogretmek veya bildikleri yabanci dili gelistirmelerini saglamak amaciyla
yabanci dil egitimi duzenlenir.
Yurt disinda egitim
Madde 18- (1) Teknik gelismelerin ileri dtizeyde oldugu memleketlerdeki yenilik ve
gelismeleri izleyerek, bunlan uygulayabilmek i9in, gerek idari imkanlardan, gerekse yabanci teknik
yardim programlanndan yararlanarak teknik veya idari personel, Yonetim Kurulu Karan ile yurt
disinda egitime gonderilebilir.
Kurum disinda egitimler sonunda kuruma rapor verme
Madde 19- (1) Yurt disi egitim programlanna katilanlar, programin bitimini takip eden ay
i9inde, egitimin alti aydan uzun olmasi halinde her alti ayda bir, altinci ayi takip eden ayin i9inde,
Genel Mtidiirltik Makamina egitimin seyri ile ilgili rapor vermek zorundadir.
ALTINCI BOLUM
Egitime Katilma, istirak9ilerle ilgili Hususlar
Sinavlar, Degerlendirme, izinler ve Disiplin
Egitime katilma
Madde 20- (1) Egitime katilacaklann sayi ve nitelikleri programlarda belirtilir. Tespit edilen
kontenjanlara uygun olarak Daire Baskanlan, egitime katilacak personeli ismen belirleyerek insan
Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanligma bildirir.
(2) Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhginca yapilacak inceleme sonucu egitime
katilacaklar tespit edilir. Tespit edilen personelin, duzenlenen Hizmet 19! Egitim programina
katilmasi zorunludur. Daire Baskanlan tarafindan mazeretleri uygun gorulenler, ilgili programa
katilmazlar. Ancak bu personelin, ayni duzeydeki diger egitim programlanna katilmalan saglamr.
(3) Ge9erli bir mazerete dayanmaksizin egitime katilmayanlar ve devam etmeyenler
hakkinda idarenin disiplin ile ilgili mevzuat htikiimleri uygulanir.
(4) Baska kurum ve ^uruluslarda egitime_ katilanlar, o kuruluslann egitimle ilgili ozel
hiiktimlerine tabidirler.
M-
Karar No QQ
Sinavlar
Madde 21- (1) Egitime katilan personelin basanlan, gerektiginde egitim stiresi i9inde veya
egitim sonunda yazih, sozlii veya uygulamah ayn ayn veya birlikte olmak tizere yapilacak
smavlarla tespit olunur. Bu sinavlar egitim programlannda belirlenir.
(2) Sinavlar ilgili egitim birimi tarafindan yapilir.
(3)Sinav sonu9lan degerlendirilerek, Program Yoneticisine verilir. Program Yoneticisi de
sonu9lan ilgililere duyurur.
(4)itirazlar, sinav sonu9lanmn ilgililere duyurulmasindan baslayarak on gtin i9inde bir
dilek9e ile Program Yoneticisine yapilir. Program Yoneticisinin ilettigi itirazlar, Sinav
Komisyonunca ti9 gtin i9inde incelenir ve sonu9 dilek9enin kuruma intikalinden itibaren yirmi gtin
i9inde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. idare tarafindan yapilan sinav
evraklan, ilgililerin dosyasinda saklanir.
(5) Diger kurumlardan ahnan egitimlerde sinavlar ile ilgili olarak ozel htikumler uygulanir.
Degerlendirme ve basan
Madde 22- (1) Sinavlarda degerlendirme ytiz (100) puan tizerinden yapilir. Basanh sayilmak
i9in en az 60 puan almak gereklidir. Daha dtistik puan alanlar basansiz sayilir ve ayni programa bir
kez daha 9agnlabilirler. Egitim sonu sinavlannm yazih, sozlii veya uygulamali yapilmasi halinde
basari puani smav puanlannm ortalamasidir. Sinavlarda alinan puanlardan 0.50 den a§agi kesirler
dikkate ahnmaz. 0.50 ve daha yukan kesirler tamsayi olarak degerlendirilir.
(2) Puanlar;
0-59 Basansiz
60 - 69 Orta
70 - 89 Iyi
90 -100 Pekiyi, olarak kabul edilirler.
(3) Egitime katilanlara Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhginca diizenlenen
Egitime Katilma Belgesi verilebilir. Bu belgelerin bir sureti de ilgilinin ozltik dosyasinda saklanir.
(4) Diger kurumlardan alinan egitimlerde, egitime katilma ve basan ile ilgili ozel htikumler
uygulanir.
Egitimin degerlendirilmesi
Madde 23- (1) Egitimin genel degerlendirmesine yardimca olmak tizere, Hizmet 19! Egitim
esnasinda veya sonunda, egitime katilanlarm gortis ve dusiincelerini almak amaciyla anketler
diizenlenebilir.
izinler
Madde 24- (1) Hizmet 19! Egitim siiresince egitimlere katilanlar, egitim stiresinin 1/5 den
fazla devamsizhk yapamaz ve izin kuUanamazlar. 1/5 oram asan kursiyerlerin ilisikleri kesilmis.
sayihr.
(2) Diger kurum ve kurulu§larda egitime katilanlar, o kuruluslann izinleri ile ilgili mevzuat
hiiktimlerine tabi olurlar.
Disiplin
M.y
Karar No £0
Madde 25- (1) Hizmet I9I Egitim stiresince, 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu ve
idarenin disiplin ile ilgili mevzuat hiikiimlerine aykin davrananlar ile izinsiz ve oztirstiz egitime
devam etmeyenler, disiplin cezalan uygulanmak tizere ceza vermeye yetkili amire bildirilir.
Gerekirse gerek9esi de belirtilmek suretiyle programla iliskiieri kesilir.
YEDiNCi BOLUM
Mali Hiiktimler
Egitim giderleri
Madde 26- (1) idarenin tiim egitim faaliyetlerinin yurtittilmesi ile ilgili egitim giderleri,
Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi btit9esinden karsilamr.
Egitim Gorevlilerinin Giderleri
Madde 27- (1) Egitim gorevlilerinin egitime katildiklan stireler dikkate almarak, ilgililere
6245 sayih Harcirah Kanunu ile Btit9e Kanunlan hiikumlerine gore gerekli odemeler yapilir.
Egitime katilanlann giderleri
Madde 28- (1) Hizmet l^i Egitim sehir disinda yapilmis ise, Hizmet 19! Egitime katilanlara
ve Hizmet 19! Egitimde gorev alanlara 6245 sayih Harcirah Kanununun ilgili htikiimleri uygulamr.
SEKiZiNCi BOLUM
Son Hiiktimler
Yuriirliik
Madde 29- (1) Bu yonetmelik Genel Kurulun kabulti ile ytiriirltige girer.
Ytirtitme
Madde 30- (1) Bu yonetmeligi Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirti ytirtittir.
Genel Kuru
Men
Dr. Osman
Buyuksehir Belediye IJaskan
(imza)
(imza)
fat YAZAR
itip Uye
(imza)
Karar No IK
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
: 2
TOPLANTI
: Kasim
BiRLE§iM
: 1
OTURUM
: 1
KARAR NO
:21
KARAR TARiHI
: 11.11.2014
KARAR OZETI: Atiksulann kanalizasyon
sebekesine Desarj Yonetmeligi
TEKLIF EDILEN EVRAKIN
DAiRESI
insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8269
MUSKI Genel Kurulu 5260 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sah gtinti saat
16:00'da Biiyiiksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHQET SAATgi (Mazeretli), HUSEYIN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKiR OZDEMiR, MEHMET MURAT YAZAR, MELiH
ASLANGIRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU$, CUMHUR
gOBAN, NEVZAT SARI^OBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§IT OZTURK, GULTEKJN AK£A,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, iSMET KAMIL ONER,
ALi FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMI BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMiRCi, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARAgELlK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESiM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEM1L CEM, OMIT KARAARSLAN, SELAMI KARAKAYA,
IBRAHiM TELCi, iSMAiL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL U^AR, MEHMET DEMiR, MUHSlN VURAL ve MESUT KARATA§' in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Ba§kanhginin yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Giindeminin 8-b maddesi; 2560 Sayih Kammun 9.maddesinin ( b ) bendi
geregince; MUSKi Yonetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 68 sayih karan ile gSrustilerek Genel
Kurul'a sunulan "MUSKI Atiksulann kanalizasyon sebekesine Desarj Yonetmeligi," 2560 Sayih
Kanunun 6. maddesinin ( L ^/bpndi geregince g6rti§tilerek karara baglanmasi ile ilgili teklif
gortistildti
M
Karar No 2\
Yapilan muzakere sonucunda; MUSKI Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, karar ekindeki 32 maddeden olusan MUSKi Atiksulann kanalizasyon sebekesine Desarj
Yonetmeligi" 2560 sayih Kanun'un 6.maddesinin ( I ) fikrasi geregince Genel Kurulunun
11.11.2014 Sah gtinti yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLIGi ILE KABUL
edildigine dair karardir.
Geregi igin Genel Kurul Karar orneginin Genel Mtidtirltigiimtiz Suve Kanal isletme Dairesi
Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
MUGLA SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU
ATIKSULARIN KANALIZASYON §EBEKESINE DE§ARJ YONETMELIGI
I. BOLUM
GENEL HUKUMLER
AMAC, KAPSAM, TANIMLAR, ILKELER, YUKUMLULUK
AMAC VE KAPSAM
MADDE 1 - Bu Yonetmelik; su ortamlanmn kullamm amaclanni, su kalitesinin
korunmasina iliskin yasaklan, atiksulann kanalizasyon sebekelerine baglanmalanna, altyapi tesisi
bulunmayan yerlerde vidanjor ve benzeri bir arac ile ta§inarak kanalizasyon sebekelerine
bosaltilmalanna, kanalizasyon sebekesinin kullamm ve korunmasina iliskin esas, ybntem ve
kisitlamalan belirler. Bu Yonetmeligin uygulanmasindaki aynnti, esas ve usuller Mugla Su Ve
Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigu Yonetim Kurulu tarafindan cikanlacak bir yonerge ile
dtizenlenir.
DAYANAK
MADDE 2 -Bu yonetmelik; 2560 Sayih ISKi Genel Mtidurltigiinun Kurulus ve Gorevleri
Hakkinda Kanun'un 19. ve 20. Maddelerine ve 2872 sayih Qevre Kanunu'na dayamlarak
hazirlanmistir.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
MADDE 3 - Bu yonetmelikte gecen;
a) Alici Ortam: Atiksulann desarj edildigi veya dolayh olarakkanstigi gol, akarsu, kiyi ve
deniz sulan ile yeralti sulan gibi yakin veya uzak cevreyi ifade eder.
b) Anhk Numune: Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan o anda alman ve sadece o yeri
ve o zamani temsil eden numuneyi ifade eder.
c) Antma Camuru: Antma tesisinden veya fosseptiklerden gikan degisik olctide kati
madde ihtiva eden sulu, kati madde stispansiyonlan ifade eder.
9) Antma Tesisi: Atik sulann alt yapi tesislerine bosaltilmasmdan veya herhangi bir tasima
araci ile alt yapi tesisine tasinmasindan once onem ve kirlilik ytiklerine gore antilmalan amaciyla,
Mugla Su Ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mtidtirltigu tarafindan kurulmasi istenecek her ttirlti
tesisleri ifade eder.
d) Atik: Her tiirlti uretinyte tiiketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik
ozellikleriyle kanstiklan alici /rlamlann dogal bitesim ve ozelliklerinin degismesine yol afarak
dolayh ve dogrudan zararlara/ygiy a9abilen ve ort^fufkullanim potansiyelini etkileyen kati, sivi ve
gaz halindeki maddeleri ifad., w
f/ /t
Karar No %\
e) Atik Su: Evsel, endtistriyel, tanmsal ve diger kullammlar sonucu kirlenmis veya
ozellikleri degismis sulan ve yagislar sonucu gelen sulan ifade eder.
f) Atik Su Altyapi Tesisleri: §ehirde olusan atiksulan toplamak, iletmek ve antmak amaci
ile insaa edilen yapilan ifade eder. Bunlar ozellikle kanalizasyon sebekesi, yagmur suyu kanallan,
atiksu terfi merkezleri, yagmur suyu yan savaklan, yagmur suyu geciktirme hazneleri, yagmur suyu
antma havuzlan, atiksu antma tesisleri, atiksu bertaraf amaci ile kullamlan a9ik ve kapah
hendeklerle su alti hatlanni ifade eder.
g) Atik Su Antimi: Sulann kullamm sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik
ozelliklerinin bir kismim veya tamammi tekrar kazandirabilmekve/veya bosaltildiklan alici ortamm
dogal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik ozelliklerini degistirmeyecek hale getirilebilmelerini
temin i9in uygulanacak her ttirlti fiziksel, kimyasal ve biyolojik antma islemlerini ifade eder. Bir
diger tabirle de atik sulann alt yapi tesislerine veya alici ortama verilmeden once, kirletici
ozelliklerini mtisaade edilebilen kanalizasyona desarj veya alici ortam parametre degerlerine
indirgeme islemini ifade eder.
g) Atik Su Bedeli: Her tiirlti kaynaktan gelen kullamlmis suyun uzaklastinlmasi amaci ile
Mugla Su Ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti Tarifeler Yonetmeligi'nde belirlenen esaslar
9er9evesinde aym Yonetmelikte tammh abonelerden ahnan bedeli ifade eder.
h) Atik Su Depolama Tanki: Atik sulann toplandigi ve dengelendigi, teknik usullere uygun
hazirlanmis fenni 9ukuru ifade eder.
1) Atik Su Kanali: Aynk sistemde evsel ve/veya endtistriyel kaynakh sulan tasiyan
kanallan ifade eder. Birlesik sistemde ise bu atiksulara ilaveten yagis sulanni da birlikte tasiyan
kanallan ifade eder.
i) Atik Su Kaynaklan: Faaliyet ve tiretimleri nedeniyle atiksulann olusumuna yol a9an
konutlar, ticari binalar, endtistri kuruluslan, maden ocaklan, cevher yikama ve zenginlestirme
tesisleri, kentsel bolgeler, tanmsal alanlar, sanayi bolgeleri, tamirhaneler, atolyeler, hastaneler ve
benzeri kurum, kurulus, isletme ve alanlan ifade eder.
j) Atik Su Toplama Havzasi: Atiksulann alici ortama verilmeden once ilgili birimlerin
teknik 9ahsmalan neticesinde tespit edilen simrlar dahilindetoplandiklan alam ifade eder.
k) Aynk Kanal Sistemi: Atiksulan toplamak ama9h bir kanal sebekesi, yagmur sulanni
toplamak ama9h ayn bir kanal sebekesinin oldugu sistemleri ifade eder.
1) Baglanti Kalite Kontrol Ruhsati: Mugla Su Ve Kanalizasyon Idaresi Genel Mtidtirltigti
tarafindan dtizenlenen evsel ve endtistriyel atiksulann kanalizasyon sebekesine baglanma
kosullanni belirleyen belgeyi ifade eder.
m) Baglanti Kanah: Atiksu kaynagimn atiksulanni kanalizasyon §ebekesine ileten, parsel
bacasi ile atiksu kaynagi arasindaki miilk sahibine ait kanah ifade eder.
n) Birlesik Kanal Sistemi: Atiksulanve yagmur sulanni birlikte tasiyan kanal sistemini
ifade eder.
o) £evre Kirliligi: insanlann her turlti faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana
gelen dogal olmayan degisikliklerle ekolojik dengenin bozulmasive bu ttir faaliyetler sonucu ortaya
9ikan salgin hastaliklar ile gortintii bozuklugu, koku, giirtiltti ve atiklann 9evrede meydana getirdigi
diger arzu edilmeyen sonu9lan ifade eder
6) Cevre Korunmasi: Ekolojik dengenin korunmasi, havada, suda, toprakta kirlilik ve
bozulmalann onlenmesi ve 9evrenin iyilestirilmesi i9in yapilan 9alismalann btittintinu ifade eder.
p) Debi: Bir akim kesitinden birim zamandage9en suyun hacmini ifade eder.
r) Dereler: Yer alti veya yer iistii bir su kaynagina dayali olarak yihn her aymda akan veya
arazinin jeolojik ve topografik durumuna bagh olarak yihn belirli aylannda onemli sayilabilecek
miktarda suyu alici ortama tasiyan akarsulan ifade eder
s) Ekolojik Denge: ingaft ve diger canlilani^yarhk ve gelismelerini stirdiirebilmeleri i9in
gerekli olan kosullann btittinjanj^ifade eder.
////
i• /
Karar No 2\
s) Endiistriyel Atik Su: Endtistri tesislerinden, imalathanelerden, kti9tik ticari i§letmelerden
ve kti9tik sanayi sitelerinden kaynaklanan, evsel atiksu haricindeki her ttirlu iiretim ve yikama
sonucu olusan sulan ifade eder
t) Endiistriyel Atik Su Kaynagi: Endtistriyel atik su tireten her ttirlti tesis ya da faaliyetleri
ifade eder.
u) Evsel Atik Su: Konutlardan, okullardan, otel gibi isletmelerden, yerlesim bolgelerinden,
endtistri tesislerinin sosyal tesislerinden kaynaklanan ve insanlann yasam stire9lerindeki ihtiya? ve
kullammlan nedeniyle olusan sulan ifade eder.
u) Havza: Bir akarsu, gol, baraj rezervuan veya yeralti suyu haznesi gibi bir su kaynagim
besleyen yeralti ve ytizeysel sulann toplandigi bolgenin tamamini ifade eder.
v) Idare (MUSKI): Bu Yonetmelikte adi ge9en idare Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi
Genel Mudiirltigti'nti ifade eder.
y) Kanal Baglanti Bilgilendirme Belgesi: Kanalizasyon sebekesinden yararlanmak isteyen
tasmmazin parsel cephesinde bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumuyla ilgili bilgilerle
donatihnis. belgeyi ifade eder.
z) Kanal Baglanti Ruhsati: Kanal baglanti onayi i9in idareye basvuruda bulunuldugunda,
idare teknik personellerince yerinde yapilan tespitler neticesinde kanal baglantisimn uygun
olduguna dair verilen belgeyi ifade eder.
aa) Kanalizasyon §ebekesi: Aynk sistemde evsel ve / veya endtistriyel, bilesik sistemde ise
tiim atiksulan toplamaya, uzaklastirmaya ve antma tesislerine iletmeye yarayan tesisleri i9eren
birbirleri ile baglantih boru ya da kanal sistemlerini ifade eder.
bb) Kirlilik Onlem Payi (KOP): Proses atiksuyu olan isletme ve endiistrilerin,
kanalizasyona desarj standartlarmi asan kirlilik desarj ettigi veya on ve tam antma tesisi kuran
isletme ve endtistrilerin atiksulanmby-pass yaptigi veya antma yapmasina ragmen kanalizasyona
desarj standartlanm asan antilmis su desarj eden tesislerden, gerekli onlemleri almcaya dek MUSKI
tarafindan tahakkuk ettirilen payi ifade eder.
cc) Kompozit Numune: Evsel ve endiistriyel atik sularda belirli zaman arahklannda atiksu
debisiyle orantih olarak alman kansik numuneyi ifade eder.
99) Kontrol Bacasi: Atik su desarjlanni kontrol amaci ile numune almak, 6l9tim yapmak,
atik su akimim izlemek i<?in i9ine girilebilir ozel tipleri MUSKI tarafindan belirlenecek bacalan
ifade eder.
dd) Konvansiyonel (Siirekli Izlencn) Parametreler: Genel olarak atiksulan tammlamada
kullanilan ve dogada kahci ozellik gostermeyen parametreleri ifade eder.
Bu Yonetmelik kapsami i9inde konvansiyonel parametreler asagidaki gibidir;
- Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI)
-
Askidaki Kati Madde (AKM)
Toplam Azot (T-N)
Toplam Fosfor (T-P)
Yag ve Gres
Ytizey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Par9alanabilir)
ee) Numune Alma Noktalan: Atiksulann toplamp sehir atiksu sistemine veya alici
ortamlara bosaltimdan onceki noktayi; ahci ortam numime alma noktasi ise, atiksuyun alici ortama
desarj edilerek alici ortamla tam olarak kanstiktan soma numunenin alindigi noktayi; antma
tesisleri i9in antma tesisi 9ikisini ifade eder.
ff) On Antma Tesisi: Atiksulanmn ozellikleri nedeni ile;
1- Kanalizasyon sistemi yardimiyla toplanan atiksular i9in bu sisteme kabul edilebilme
kosullanm saglamak,
2- Atiksulann herhangitlir tasima araci ile iekil, ortak, organize sanayi veya kamuya ait
atiksu antma ve bertaraf tesisine kabulti i9in, buz&Ietmelerm giri§ sulan isin ongortilen kosullara
uymak,
1/
////
j/VJ\ tV
Karar No Sl\
3- Derin deniz desarji ile ahci ortamlara dogrudan verilen atiksulann bosaltimindan once, bu
konu ile ilgili ongortilen sinir degerlere kadar antmayi saglamak amaciyla, MUSKi tarafindan
kurulmasi istenecek her tiirlii antma tesisleri ifade eder.
gg) dnemli Kirletici Kaynaklar: Her atiksu havzasinda, atiksu debisi veya herhangi bir
kirlilik parametresi itibariyle (kg/gun) veya baska uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici
ytikti, o havzada kanalizasyon sisteminin tasidigi toplam debi ve kirletici ytiktintin %1 inden fazla
olan veya sadece konvansiyonel parametreler ihtiva etmek uzere endtistriyel atiksularda giinltik
debisi 50 m3'den dahafazla olan veya tehlikeli ve zararh atiklar i9eren endtistriyel atiksu kaynaklan
onemli kirletici atiksu kaynaklan ifade eder.
gg) Otrofikasyon: G6T veya su hareketleri kisith olan kapah veya yan kapah koy, korfez,
hali9, lagtin, ve benzeri su ortamlarma ozellikle karbon, azot ve fosfor gibi besin maddelerinin
tasmmasi ile ekolojik dengenin olumsuz yonde degismesini ifade eder.
hh) Parsel Bacasi: Baglanti kanallannm baslangi9 noktasinda MUSKi tarafindan tespit
edilecek ozel tiplerine gore insa edilen bacalan ifade eder.
11) Parsel Atiksu Drenaj Tesisi: Atiksulann parsel bacasina kadar olan mtilkiyet ve
kamusal alandaki toplanmasi, on islemi, kontrolti ve §ehir kanalizasyonuna baglantismi saglayan
sistemin tamamim ifade eder.
Seyreltme:
ii) Tasinmaz: Atiksuyun olustugu, bir parsel i9indeki arsa, konut, isyeri veya sanayi tesisleri
ifade eder.
jj) Tehlikeli ve Zararh Maddeler: Su ve 9evresi i9in onemli risk teskil eden, zehirlilik,
kahcihk ve biyolojik birikme ozelliginde olan madde ve madde gruplanni ifade eder.
kk) Toksik Parametreler: Genel olarak endtistriyel faaliyetlerden olusan ve dogada kalici
ozellik gosteren veya toksik etkiler olusturan (agir metaller, fenol, siyantir, vb.) parametreleri ifade
eder.
II) Yagmur Suyu Kanah: Aynk kanalizasyon sistemlerinde; yagis sulan, ytizeysel sular,
drenaj sulan ile sicakligi disinda (max. 40 °C) baska kirletici unsur i9ermeyen sogutma sulanni
tasiyan kanallan ifade eder.
mm) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanimlanan bir maddenin, belirli bir
konsantrasyondan fazla olarak su ortaminda bulunmasiyla insan saghgmin, 9esitli indikator
organizmalann saghgmin ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesini; akut veya kronik hastaliklara,
genetik bozulmalara ve oltimlere yol a9masi ozelligini ifade eder.
ILKELER
MADDE 4 - Bu yonetmelik, asagida tespit edilen genel hedef ve esaslar dahilinde
uygulamr;
4.1 - Cevrenin korunmasi ve kirliligin onlenmesi gayesiyle karar ve tedbirlerin alinmasi ve
uygulanmasinda; insan ve diger canh varhklann saghgimn korunmasi esastir.
4.2 - Cevrenin korunmasi ve kirlenmenin onlenmesi i9in almacak tedbirlerin bir btittinltik
i9inde tespiti ve uygulanmasi esastir.
4.3 - i9me ve kullanma suyu kaynaklan i9inde ve/veya havzasinda sulann kirlenmesine
sebep olacak faaliyetler yapilamaz. Su veriminin azalmasina, su rejiminin bozulmasma neden
olabilecek hi^bir faaliyette bulunulamaz.
4.4 - Arazi ve kaynak kullamm kararlanm veren ve proje degerlendirmesi yapan yetkili
kurulu§lar, kalkinma gayretlerini olumsuz yonde etkilememeyi dikkate alarak 9evrenin korunmasi
ve kirlenmemesi hedefini gozetirler.
4.5 - Atiksu miktanni ve atik sudaki atik konsantrasyonunu en aza indirerek kirliligi
kaynaginda onleyecek teknoloji ile iiretim yapilmasi esastir.
4.6 - Atik su antiminda telmk ve ekonomik a9idan uygun antma yontemlerinin se9ilmesi
esastir.
/ /!
///?
* i. /
m
_
Karar No 2X
4.7 - Kanalizasyon sebekesi bulunan yerlerde her atiksu kaynaginin kanalizasyon sebekesine
baglanmasi mecburidir. Atiksular kesinlikle 9evreye bosaltilamaz.
4.8 - Kanalizasyon sebekeleri tahrip edilemez ve kullamm maksatlan degistirilemez.
4.9 - Her ttirlti Atiksu olusumuna sebep olan ger9ek ve ttizel kisiler, kanalizasyon
sebekesinde ve/veya MUSKi'ye ait antma tesislerinde meydana getirdigi zararlann giderilmesi
amaciyla yapilan btittin harcamalan karsilamak mecburiyetindedir.
4.10 - Bir endtistriyel atiksuyun kanalizasyon sebekesine baglanabilmesi ya da vidanjor veya
benzeri bir tasima araci ile ta§inarak bo§altilabilmesi i9in;
a) Kanalizasyon sebekesinin yapisina ve 9alismasina zarar verip engel olmamasi,
b) £ahsan personel ve civar halki i9in saghk sakmcasi yaratmamasi,
c) Atiksulann verildigi antma tesisinin caligmasim ve verimini olumsuz yonde
etkilememesi,
d) Antma tesisinde olusan artiklann (9amur vb.) antilmasim, uzaklastinlmasim ve
kullanilmasim zorlastirmamasi ve 9evre kirlenmesine yol a9acak nitelik kazanmalanna neden
olmamasi,
f) Klasik bir biyolojik antma tesisinde antilamayacak maddeler i9ermemesi gerekir.
4.11 - Atiksu miktannin belirlenmesi i9in, i9me suyu sebekesi haricinden su temin edenler,
temin edilen su miktanni tespit i9in idarenin uygun gordugti atiksu miktanm 6l9tim cihazlanm
takmak ve kanalizasyon sebekesine baglanmak zorundadir. Bunun yapilmadigi durumlarda emsal
ttiketimler veya atiksu sube yolu tizerine ttiketici tarafindan takilacak atiksu 6l9tim cihazlan ile
tespit edilen degerler tizerinden kapasiteler belirlenir.
4.12 - Benzer nitelikte atiksu tireten endtistriler ve yerlesimler icra ortak atiksu antma tesisi
kurulmasi esastir.
4.13 - Otrofikasyon riski olan i9me suyu havzalannda; gol, koy, korfez gibi hassas ahci su
ortamlanna desarj yapacak atik su antim tesislerinin, gerektiginde azot ve fosfor giderimi
ger9eklestirebilecek sekilde tasanmimn yapilmasi esastir.
4.14 - Atiksulann, bir kanalizasyon sebekesiyle toplanip havza disina atildigi sistemin
mevcut olmasi veya atiksulann MUSKI Atiksu Antma Tesislerine gelmesi halinde, atiksularla ilgili
olarak bu Yonetmelik Madde 17 Tablo 1'de belirtilen limit degerleri saglanacaktir.
4.15 - i9me suyu havzalannda organize sanayi bolgeleri, kti9tik sanayi siteleri ve entegre
tesislerin a9ilmasina izin verilemez.
4.16 - Su toplama havzalannda mevcut olan evsel, endtistriyel atiksu kaynaklan oncelikle
kendisinden istenen tedbirleri almak ve tedbir alincaya kadar bu Yonetmenlikte belirlenen Kirlilik
Onlem Payi'm (KOP) odemekle yukiimltidiirler. Atiksu tedbiri ahms olmasi, yapilasma ve faaliyet
yoniinden ge9erlilik kazandirmaz.
4.17 - Mugla Btiytiksehir Belediyesi il simrlan i9erisinde yeni kurulan Toplu Konut
Alanlan, Esnaf Siteleri, Serbest Bolge, Organize Sanayi Bolgesi vb. gibi kuruluslar, i9me suyu ve
kanalizasyon projelerini MUSKi'nin uygun gdrustinti alarak hazirlar. MUSKi tarafindan uygun
gorulmeyen projelerin ger9eklestirilmesi durumunda, hizmet verme a9isindan MUSKi herhangi bir
sorumluluk tasimaz.Soz konusu kuruluslar, kendi alanlan i9erisinde su ve kanalizasyon projelerini
kendileri yapabilecegi gibi MUSKi'den de yapilmasim talep edebilirler. Bu hallerde Kanalizasyon
Katilim Payi ile i9me suyu ve kanalizasyon sebekesinin yapim bedeline iliskin hususlar Tarifeler
Y6netmeligi'nde dtizenlenmistir.
4.18 - Her turlti kati atik ve artiklarla, antma 9amurlanmn ahci ortamlara ve kanalizasyon
sebekesine bosaltilmasi yasaktir.
m
Karar No %\
YUKUMLULUK
MADDE 5 - Atiksu kaynaklan, Madde 4' te belirlenen ilkeler dogrultusunda kanalizasyon
sebekesinin ve 9evrenin korunmasi i9in gerekli her ttirlti onlemi almak ve on antma ve/veya antma
tesislerini bu Yonetmelik'te belirlenen esaslar uyannca kurup isletmekle yiiktimltidtir.
MUSKi; sehrin yararlandigi su kaynaklannm korunmasi ve sorumluluk alamndaki diger su
kaynaklannm (deniz, gol, akarsu, yeralti sulan vb.) kullamlmis sular ve endtistri atiklan ile
kirletilmemesi i9in mevcut ve yeni insa edilecek ttim endtistri kuruluslanmn gerekli olan antma
tesislerini kurmalanm ongortir ve Madde 13 htikiimlerine gore zorunlu kilar. Tiim
endtistri/isletmeler bu tesisleri isletmek, bakim onanmini yapmak ve Madde 17 Tablo l'de
belirtilen limit degerleri saglamakla yiiktimltidtir. Aynca, proses atiksuyu olan i§letme/endtistriler,
MUSKi tarafindan tahakkukettirilenKOP odemekleytiktimltidtirler.
II. BOLUM
YASAKLAR VE KISITLAMALAR
Kanalizasyon Sebekesine Baglanti ile Ilgili Kisitlamalar
MADDE6 - Atiksulann
sehir kanalizasyon sebekesine baglanmasinda asagidaki
kisitlamalara uyulur;
6.1 - Kanalizasyon §ebekesine Mtidahale: MUSKi'nin yazih izni olmadik9a yetkisiz hi9bir
resmi yada ozel kisi veya kurulus tarafindan kanalizasyon sistemine dokunulamaz, tahrip edilemez,
kanal sebekelerinin yerleri degistirilemez, baglanti kanallan insa edilemez ve sebeke sistemine
baglanti yapilamaz. Herhangi bir maksatla kullamlmak i9in kanalizasyon tesislerinden su ahnamaz.
6.2 - Yagmur Suyu Baglantilan: Bolgede aynk kanalizasyon sistemi mevcut ise, yagmur
sulan ve kirli olmayan tiim diger ytizeysel drenaj sulan evsel atiksu kanallanna baglanamaz. Bu
yonetmeligin ytiriirltiltik tarihinden itibaren ttim atiksu sebekesi, aynk kanal sistemine gore
yapilacaktir.
6.3 - Sogutma Prosesi Atiklan: Kirli olmayan sogutma prosesi atiksulan MUSKi 'nin yazih
onayi ahnmadan kanalizasyon sebekesine verilemez. Ancak sogutma prosesi atiksulan Su Kirliligi
Kontrolu Yonetmeligi htikiimlerine gore bir drenaj kanahna, dereye veya sulama sistemine desarj
edilebilir. Kirlilik ihtiva eden proses di§i atiksular (temassiz sogutma sulan, vb.) ancak MUSKi'nin
onayi ile kanalizasyon sebekesine verilebilir.
6.4 - Seyreltme: Endtistriyel atiksular, kirli olmayan sularla seyreltilmek suretiyle MUSKi
kabul degerlerine getirilerek kanalizasyon sebekesine kesinlikle verilemez.
III. BOLUM
KANALIZASYON SEBEKESINE VERILEMEYECEK ATIKLAR-ARTIKLAR VE
DIGER MADDELER VE BAGLANTI ILE ILGILt OZEL YASAKLAR
M
Karar No %l
Kanalizasyon §ebekesine Verilemeyecek Atiklar-Artiklar Ve Diger Maddeler
MADDE 7 -
Antma tesisinin antma verimini, 9amur tesislerinin isletilmesini, 9amur
bertarafmi veya 9amur degerlendirmesini olumsuz yonde etkileyen maddeler, atiksu tesislerini
tahrip eden, fonksiyonlanm ve bakimlanm engelleyen zorlastiran; tehlikeye sokan maddeler veya
atiksu tesislerinde 9ahsan personelin saghgini, guvenligini tehdit eden ve ahci su ortammm
kalitesine zarar veren maddelerin sehir atiksu antma tesisine verilmesi yasaktir. Asagida siralanan
atik, artik ve diger maddeler hi9bir sekilde kanalizasyon sistemine ve ahci ortama
verilemezler. Verilmesi halinde 28. Madde ve devami htikiimleri uygulanir.
a) Benzin, nafta, gazyagi, motorin, fueloil, benzol, solventler, karpit, katran ve petrol
kokenli yaglar, gresler gibi herhangi bir sekilde insanlar, yapilar, altyapi tesisleri, antma tesisleri
i?in tehlike yaratabilecek diger sivi ve gaz maddeler (hidrokarbonlar), asitler, bazlar, agir metal
tuzlan, toksik kimyasal maddeler, yikama sonrasi proseslerden olusan seyrelmis kan haricindeki
kanh atiklar, hastalik mikrobu tasiyan maddeler, zehirli maddeler.
b) Gaz fazma ge9ebilen, duman olusturan, koku 9ikartan zehirli etkileri nedeni ile saghk
sakincalan meydana getiren ve bu nedenle kanallara girisi, bakim ve onanmi engelleyen her turlti
madde.
c) Ogtittilmtis durumda da olsa, atiksu tesislerinde 9okelme ve tikanmalara neden olabilen,
normal atiksu akimini ve kanal fonksiyonunu engelleyecek maddeler ozellikle stiprtintti, moloz,
hayvan diskisi, kum, mutfak artigi, ktil, seltiloz, katran, saman, talas, metal ve tahta par9alan, cam,
plastik, gtibre, yag ktispeleri, hayvan yemi atiklan, ttiy, kil, toprak, seltilozlti maddeler, pa9avra,
mezbaha artigi, hayvan oliisti, iskembe 19!, meyve posasi, mayah artiklar, 9amurlar, deri artiklan,
kagit tabaklar, bardaklar, stit kaplan, bitki artiklan vb. ve konut, i§yeri ve sanayii tesislerinde
kullanilan bitkisel ve madeni atik yaglar.
d) Kanalizasyon yapisim bozucu, asindmci korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH degeri
6,0'dan dtistik 10'dan ytiksek atiklar.
e) 5°C ile 40°C arasinda 96ken, katilasan, viskoz hale ge9en, kanal cidannda kati veya
viskoz tabakalar olusturabilecek her ttirlti maddelerle, sicakhgi 40°C'nin usttindeki her turlti atik
sular.
f) Radyoaktif ozellige sahip maddeler.
g) Dtinya Saghk Orgtitti'ntin ve diger uluslararasi ge9erli standartlar ile ulusal mevzuat ve
standartlara gore tehlikeli ve zararh atik simfina giren ttim atiklar.
h) Her ttirlu kati atik ve artiklar, su , atik su antma ve on antma tesisi 9amurlan, bekletme
depolan ve septik tanklarda olusan 9amurlar.
1) Debisi ne olursa olsun, yag ve gres konsantrasyonu 50 mg/L' den fazla olan atiksular.
i) Debisi ne olursa olsun, AKM konsantrasyonu350 mg/L' den fazla olan sular.
j) Ham sintine sulan, ham balast sulan ve tanklarda birikmis ve antilmamis atiksular.
k) §ehir antma tesisinde renk giderimi garanti edilemeyen boyali atik sular.
1) Hayvan ahirlanndan gelen diski, serbet, atiklar, silolann sizinti suyu ve mandiralann
peynir alti suyu, konsantre stit asitleri veya benzer 9urumti§ kotti kokan atiksular.
m)Kanalizasyon sebekesinde koptik meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun biyolojik
olarak par9alanmasi Ttirk Standartlan Enstittisti standartlanna uygun olmayan ytizey aktif
maddeler.
n) Evsel atiksu disinda atiksularda i9eren fosseptiklerden 9ikan sular.
§ehir Atiksu Altyapi Sistemine Baglanti lie Ilgili Ozel Yasaklar
MADDE 8 - §ehir atiksu antma ve/veya bertaraf tesisinin isletilmesi yoniinden veya nihai
ahci ortamin tasidigi ozellikler nedeniyle gerek duyuldugunda, MUSKi bazi tekil durumlarda
Madde 7'de belirtilen kosullarm/otesinde istekIerdeJ)ulunabilir. MUSKi a§agidaki durumlarda,
atiksuyun sehir atiksu altyapi sisjpmine verilmesinl^saklayabilir. 1 1 ^j
Karar Nc2\
a) Atiksuyun, olustugu yerden toplanmasi, iletilmesi veya antilmasi sirasinda miktan ve
ozelligi nedeniyle olagantistii fazlahkta harcama gerektirmesi durumunda,
b)Atiksuyun yaygin kullanilan atiksu teknigi kurallan ile evsel atiksularla birlikte
toplanmasi, iletilmesi ve aritilmasimn mumktin olmamasi durumunda.
IV. BOLUM
EVSEL
ATIKSU
KAYNAKLARININ
KANALIZASYON
§EBEKESINDEN
YARARLANMA KO§ULLARI VE PARSEL DRENAJ SISTEMLERINE AIT TEKNIK
KURALLAR VE DENETIM ESASLARI
Evsel Atiksu Kaynaklannm Kanalizasyon §ebekesinden Yararlanma Kosullan
MADDE 9 - Evsel atiksu kaynaklannm kanalizasyon sebekesinden yararlanma kosullan
asagida a9iklanmaktadir.
9.1 - Kanalizasyon sebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her tasmmazin, kanalizasyon
sebekesine baglanmasi hak ve zorunluluktur. Yapilasan parseller, sehir atiksu altyapi tesisleri
isletmeye hazir hale geldigi andan itibaren en ge9 6 (alti) ay i9inde kanalizasyon sebekesine baglanti
yapmak zorundadirlar. MUSKi bu baglantiyi yapar veya kendi denetimi altinda mai sahibince
yaptinlmasmi isteyebilir.
9.2 - Atiksu kaynaginin basvurusu sonrasmda MUSKI tarafindan evsel kaynakh atiksular
i9in "Baglanti Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi" verilir. Mai sahibi ya da vekili MUSKi'nin
hazirlanmis oldugu Baglanti Kalite Kontrol Ruhsati Basvuru Formunu doldurarak ltizumlu diger
evraklan da ekleyerek ti9 ntisha proje ile birlikte MUSKi' ye mtiracaat eder. Proje yapimi i9in
gerekli teknik bilgiler MUSKI tarafindan verilir. Ruhsat ve proje onay masraflan Tarifeler
Yonetmeligi'nde belirtilen esaslar tizerinden mai sahibinden ahnir.
9.3 - Projesi onaylanan ve Kanal Baglanti Ruhsati verilen evsel atiksu kaynaklarmin, atiksu
parsel bacasi ile atiksu kaynagi arasinda kalan atiksu baglanti kanah, bedeli ta§inmazin sahibinden
ahnmak suretiyle MUSKi tarafindan yapilir veya projesine uygun olarakmtilk sahibine yaptinhr.
9.4 - Kanal Baglanti Ruhsati alan kisi ya da kurulus, bina baglanti kanahnin kanalizasyon
sebekesine baglanmasina hazir oldugunu MUSKi'ye bildirmekle ytikumltidur. Bu bildiri tizerine,
MUSKI tarafindan gorevlendirilen teknik elemanlar nezaretinde baglanti mai sahibi tarafindan
yaptinhr. Baglanti islemi dolayisiyla kanalizasyon sebekesine gelebilecek her ttirlti zarar ve ziyan
mai sahipleri tarafindan tanzim olunur.
9.5 - Atiksu baglanti kanahnin bedeli; imalatimn mtilk sahipleri tarafindan yapilmamasi
durumunda, bedeli mtilk sahibinden ahnmak kaydiyla MUSKi tarafindan yapilir veya yaptinhr.
imalatimn toplam maliyetine %25 ilave edilmek suretiyle Tarifeler Yonetmeliginde tarif edilen
esaslar 9er9evesinde belirlenen tutar mtilk sahibi veya sahiplerinden alimr. Tahsilatin nasil
yapilacagi MUSKi Yonetim Kurulu tarafindan belirlenir. Baglantilar mtilk sahibince yapilmis ise
bedel talep edilmez.
9.6 - Atiksu kanal baglantisinin olasi tamir ve bakimimn, MUSKi tarafindan yapilmasi
istenirse, gerekli hizmetler MUSKi tarafindan karsilanir, bedeli Tarifeler Yonetmeliginde tammli
tutarlar iizerinden tasinmaz sahibinden veya kuUamcidan ahnir. Bu Yonetmeligin ytiriirltige girme
tarihinden once kanal baglantisi yapilmi§ abonelerin olasi tamir ve bakimlan MUSKi tarafindan
yapilmasi istenirse, gerekli hizmetler MUSKi tarafindan karsilanir, bedeli Tarifeler
Yonetmeligi'nde tammli tutarlar tizerinden ta§mmaz sahibinden veya kuUamcidan alimr. Tahsilatin
nasil yapilacagi MUSKi YSnetim Kurulu tarafindan belirlenir.
a) Teknigine uygun yapilmayan atiksu baglanti kanali iptal ettirilerek MUSKi teknik
elemanlan gozetiminde dtizettirilir
b) Mtilk sahipleri taraftnc^n atiksu baglanti kanahnin dtizelttirilmemesi halinde ise, bu
Yonetmeligin Madde 9.5 htiktjml^ri uygulanir./^/
i \ ,H
Karar No 2-\
c) izinsiz yapilan atiksu baglanti kanali uygun olsa dahi MUSKI' den izin ahnmadan
yapildigi i9in Tarifeler Yonetmeliginde belirlenmis cezai yaptinm uygulanir.
9.7 - Mtilk sahipleri atiksu baglanti kanalim yaparlarken baska mtilkiyetlerin simrlanni ihlal
edemezler. Baskaca mtilkiyetlerin simrlarindan ge9ilmesi zorunlu oldugu hallerde gerekli yasal
izinler; kamulastirma, irtifak vb. gibi islemlerin mtilk sahiplerince yapihp belgelendirilmeleri
kosuluyla Idare gerekli baghnti izinleri verebilir. Yonetmeligin ytiriirltige girdigi tarihten itibaren,
atiksu baglanti kanahnin bina sorumluluk ^izgisini veya diger mtilkiyetleri ihlal etmesi durumundan
MUSKi sorumlu degildir.
9.8 - Uzerinde herhangi bir yapi bulunmayan arsalardan, eger 9evreye zararh bir atiksu
gelmiyorsa, kanalizasyon sebekesine baglanma aranmayabilir. Ozel bir i9me ve kullanma suyu da
bulunmayan ve sehir su sebekesi ile baglantisi olmayan tasinmazlar kanalizasyon sebekesine
baglanmayabilir. Ancak; aynk sistem yagmursuyu kanalina baglanti bu hukmun disindadir.
9.9 - isletmeye yeni ahnan kanalizasyon sebekesine, atiksu baglanti kanallannin
yapilabilmesi i9in; "Baglanti Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi" MUSKi tarafindan, baglanti
kanah projesi ise atiksu kaynagi tarafindan dtizenlenir. Mulkiyeti kullamlmayan, atil durumda olup
kullanmaya elverissiz, yeni yapilasan veya tadilat durumunda olan yeriere tebligat gonderilir ve
siire verilir. Atiksu baglanti kanah yapilmasi i9in tamnan siirelerin dolmasi halinde, bu tip yeriere
kanalizasyon baglantismi daha sonra yapabilmesi 19m ek stireler taninabilir. Bu stirenin
verilebilmesi i9in, mtilk sahiplerinin ve insaat veya tadilat yapan mtiteahhitlerin insaatsa projesi ve
insaat ruhsati, tadilatsa yapi anlasmasi ve yapi ruhsati v.b. evraklarla beraber mtilkiyetin
kullamlmadigini belgelendirmek zorundadirlar. Bununla beraber, i9me suyu abonelik sozlesmesinin
iptal edildigini gosterir beige ile su kapama yazisi, sondaj suyu kullanmadigina dair beige ve su
deposu varsa iptal belgesi ile beraber idareye basvurur. Belgelerin MUSKi'ye tesliminden 15 gtin
i9erisinde idare sure uzatimina ve stiresinin ne kadar olacagina karar verir. Ge9ici olarak izin
verilen siire i9erisinde kullanima a9ilmasi soz konusu oldugunda, mtilk sahibi veya mtiteahhit
Idareye basvurmakla yiiktimltidtir. izinsiz kullammin tespit edilmesi halinde Tarifeler
Yonetmeligi'ndeki tammli cezai islemler uygulamr ve su/atiksu aboneligi i9in gereken islemler
baslatihr.
9.10 - Her parsel i9in ayn ve bagimsiz bir baglanti kanali yapilacaktir. MUSKi'nin ilgili
birimlerince uygun gortilmesi durumunda parsele birden fazla ta§inmaz hizmet edebilecek sekilde
baglantisi yapilabilecektir.
9.11 - Kanalizasyon sebekesine bagh bir parsel, daha sonra ayn ayn parsellere aynlarak her
parselde bagimsiz konutlar insa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon sebekesine ayn ayn
baglanti yapmasi zorunludur. Ozel durumlar i9in MUSKi'nin incelemeleri ve karan dogrultusunda
uygulama yapilmasi zorunludur.
9.12 - Eski binalann atiksu baglanti kanallan MUSKi tarafindan yapilacak denetim
sonucunda bu Yonetmeligin kosullanna uydugu tespit edilirse yerine yapilacak yeni binalar
tarafindan da kullamlabilir. Eski binalarin kanalizasyon sistemine baglantilan i9in Idare atiksu
baglanti kanali menhol ve borulanmn tamiratlanni veya yenilenmelerini isteyebilir.
9.13 - Aynk kanalizasyon sistemin de atiksulan ve yagmur sulan, 9ati ve bah9e sulan,
drenaj sulan i9in ayn bina tesisatlan yapihp ayn parsel bacalannda toplandiktan sonra atiksular
atiksu kanalina, yagmur sulan ve yer alti drenaj sulan da yagmur suyu kanalina verilir. Bu durumda
Madde 6'daki kisitlamalar saklidir.
9.14 - Atiksu sistemine yagmursuyu hatlan kansan yerlerde, atiksulann sisteme
yonlendirilmesinden once yagmursuyu hatlannin mutlak surette ayn§tmlmasi gerekmektedir. Bu
aynstirma isleri mtilk sahipleri tarafindan masraflan kendilerine ait olmak tizere yapilacaktir.
Kanalizasyon sistemi hizmete jrirdigi halde, yagmursuyu hatlanm aynstirmayan, dolayisi ile
sisteme baglanmayan mulk/sanipleri hakkinda Tarifeler Yonetmeligi'nde tammli esaslar
9er9evesinde cezai islemler y/am^fr.
////
.
^j
___
Karar No IV
9.15 - Tasmmazin evsel bacasi, parselin tizerine yapilmis yapimn kanalizasyonun ge9tigi yol
cephesini tamamen kapladigi ve kaldinma sifir noktada insa edilmis yapilann evsel atiksu bacasi
kaldinm altinda, bunun dismdaki durumlar i9in yola 9ikistan once bah9e i9inde yapilir ve MUSKI
tarafindan onaylanmis projelerdeki detay resimlere uygun bir kapakla kapatihr.
9.16 - Tasmmazin katlarmm do§eme kotu, sebeke kanalindaki en ytiksek su seviyesi
kotunun altinda kahyor ve kanalizasyona kendiliginden akis saglanmiyorsa, bu gibi dtistik kotlu
bina katlarmm atiksulan MUSKI tarafindan onayh uygun bir pompaj sistemiyle parsel bacasina
ytikseltilip diger katlann atiksulan mtilkiyet simn i9erisinde birlestirilerek atiksu baglanti kanah
vasitasiyla kanalizasyon sebekesine verilir. Ozel durumlar MUSKi tarafindan incelenir ve uygun
baglanti sekli belirlenir. Tasinmaz sahibi MUSKi tarafindan belirlenen kosullan saglamaya ve isler
durumda tutmaya mecburdur. Kanalizasyondan atiksu geri gelmesi durumunda binalann
ugrayabilecegi zarardan MUSKi sorumlu degildir.
9.17 - Daha onceden yapilasmis fakat kanalizasyon sebekesi yeni tamamlanan yerlerde, kot
farkindan dolayi cazibe ile atiksu akisimn saglanamadigi durumlarda, bina i^i tesisat degisikligi ile
sorun giderilebiliyor ise gerekli olan atiksu tesisat degisikligi gerekli izinlerin alinmasi kosuluyla
mtilk sahipleri tarafindan yapilacaktir.
9.18 - Kanalizasyon §ebekesi 9ahsiyor fakat cazibe ile aki$ saglanamadigindan pompaj
sisteminin kurulmasi gereken yerlerde, bahse konu sistemin temin edilmemesi durumunda bu
Yonetmeligin 10.5 ve 10.6 maddeleri htikiimleri 9er9evesinde islem yapilacaktir. Pompaj sistemiyle
baglantismi ger9eklestiren mtilk sahipleri pompajda olusan anzalar, elektrik kesintileri vb. gibi
beklenmeyen olaylarla ilgili her ttirlti tedbirleri almakla sorumludurlar.
9.19 - Kanal sebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal sebekesine
baglanti yapacagina MUSKi karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadir. Aynca
parselin en yakm atiksu sistemine baglanmasinda teknik gti9ltikler varsa veya bu baglanti sehir
atiksu sistemine zarar verebilecekse MUSKi baglantimn kanalizasyon sebekesinin baska bir
noktasina yapilmasim isteyebilir veya izin verebilir.
9.20 - Bir sehrin atiksu altyapi tesisleri insaatimn kademelendirilmesi sirasmda ge9ici olarak
veya proje icabi belli bir parselin o atiksu altyapi sistemine baglantisi mumktin olmadigi takdirde
MUSKi kanalizasyon sebekesinin mevcut olan bir kesimine ge9ici baglanti yapilmasma izin
verebilir veya isteyebilir.
9.21 - Teknik kosullar mevcut bir kanal baglantisinin yenilenmesini gerektiriyorsa mai
sahibi bu baglantiyi MUSKi'nin istedigi sekilde yapmak zorundadir.
9.22 - Daha once isletmeye alliums kanalizasyon sebekesinin yenilenmesi veya bakimi
yapildiginda; eski kanaldan yararlanan biitiin binalann yeni kanalizasyon hattina baglantilan mtilk
sahibi tarafindan MUSKi denetiminde yapilir.
9.23 - MUSKi tarafindan kanalizasyon sebekesine baglantisi yaptinlan atiksu kaynagimn
parselinde, onceden mevcut olan atiksu toplama 9ukurlanmn 19! bosaltihp i9 duvarlar dezenfekte
edilip temizleme islemi bitirildikten soma 9ukurlar uygun bir malzeme ile 9akil vb. doldurularak
atiksu baglanti sisteminin disinda birakihr. Biitiin bu islemlerin mai sahibi tarafindan yaptinlmasi
zorunludur. Mai sahibi tarafindan bosaltilan ve devre disi birakilan bu ttir 9ukurlann baska
maksatlarla kullamlmasinda 9evre saghgi a9isindan sakinca gortilmtiyorsa MUSKI'den izin ahnmak
§artiyla kullamlabilir.
9.24 - Atiksu parsel bacasi ile atiksu kaynagi arasinda kalan atiksu baglanti kanahnin bakim
ve isletmesi tasinmaz sahiplerinin sorumlulugundadir. Tasinmaz sahipleri, baglanti kanahnda
meydana gelebilecek tikamkhklan a9tirmakla ytiktimltidtir. Tasinmaz sahiplerinin idare'ye
mtiracaatlari halinde atiksu baglanti kanalindaki tikamklik MUSKi tarafindana9ihr ve atiksu bedeli
odeyen abone olsa dahi, MUS^ Tarifeler Yonetmeligi'nde belirlenen Kanalizasyon A9ma Ucret
Tarifesi uygulanir.
m
Karar No 2.L
Parsel Atiksu Drenaj Sistemlerine Ait Teknik Kurallar Vc Dcnetim Esaslan
MADDE 10 - Parsel atiksu sistemleri teknik kurallara gore insa edilir ve isletilir. Teknik
kurallar ozellikle atiksu tesislerini insaat, isletme ve bakimlan ile ilgili teknik talimatname ve
normlan kapsamaktadir. Bunlar MUSKi tarafindan belirlenir. Parsel atiksu sistemlerinin insaat,
tadilat, bakim ve emniyeti i9in asagidaki hususlar ge9erlidir:
10.1 - Parsel atiksu tesisinin insasi, isletmesi, bakimi ve gerektiginde temizlenmesi mai
sahibi tarafindan yapilir.
10.2 - Mai sahibi parsel drenaj sistemini, sehir atiksu altyapi sistemine baglamak i9in
MUSKi' ye mtiracaat etmek mecburiyetindedir. Baglanti kanali asgari 150 mm 9apmda olmahdir.
Mtilkiyet simn i9erisindeki son parsel bacasi sehir kanalizasyonuna teknik yonden mumktin
oldugunca yakin, her zaman ulasilabilir ve sizdirmasiz olmahdir.
10.3 - Aynk kanalizasyon sisteminin mevcut oldugu yerlerde atiksular ve yagmur sulan, 9ati
ve bah9e drenaj sulan i9in ayn bina tesisati yapihp ayn parsel bacalannda toplandiktan sonra,
atiksular atiksu kanalina yagmur sulan ve zemin sulan da yagmur suyu kanalina verilir. Bu
durumda Madde 6'daki kisitlamalar sakhdir. Birlesik sistem kanal sebekesinin bulundugu
bolgelerde ise her iki parsel bacasi birbiri ile birlestirilmek suretiyle atiksu parsel bacasindan
kanalizasyon sebekesine baglanti yapilir. Daha ilerideki bir zamanda bu bolgede aynk sistem
kanalizasyon sebekesi yapildiginda, atiksular ilgili kanala baglamr.
10.4 - Tasmmazin parsel 9iki§ bacalan, on bah9esiz nizam yapilarda yaya kaldinmi altinda,
on bah9eli nizamda caddeye 9ikistan once bah9e i9inde yapilir ve MUSKi tarafindan onaylanmis
projelerdeki detay 9izimlere uygun bir kapakta kapatihr.
10.5 - Parsel maliki masraflan kendine ait olmak tizere, cadde veya kabarma seviyesinden
a§agida olan sihhi tesisati i9in geri tepmeye karsi onlem almak, aynca kabarmadan etkilenmeyecek
sekilde baglanti yapmak mecburiyetindedir.
10.6 - Tasmmazin katlannin doseme kotu, sebeke kanalindaki en ytiksek su seviyesi
kotunun altmda kaliyor ve kanalizasyona kendiliginden aki§ saglanmiyorsa, bu gibi dtistik kotlu
bina katlannin atiksulan MUSKi tarafindan onaylanan projesine uygun bir pompaj sistemi ile
parsel 9ikis bacasina ytikseltilip, diger katlann atiksulan ile birlikte baglanti kanali vasitasiyla
kanalizasyon §ebekesine verilir.
10.7 - Mutfak kati artiklan, 96p ve kagit ogiitticti deginnenler parsel atiksu sistemine
baglanamazlar.
10.8 - Debi ve atiksu ozelliklerinden dolayi gerek duyulursa parsel atiksu sistemi, masraflan
mai sahibince karsilanarak degistirilir.
10.9 - Tasmmazin sehir atiksu sistemine baglanmasi durumunda tasinmaza ait kti9tik atiksu
antma tesisi alti ay i9inde kapatihr, sizdirmali veya sizdirmasiz fosseptikler devre disi birakihr.
Degisikliklere ait masraflar mai sahibine aittir.
10.10 - Parsel atiksu sistemi tamamen, kismen veya ge9ici olarak isletme disi birakihyorsa,
baglanti kanahnin kapatilmasi veya iptali i9in gerekli masraflar mai sahibince karsilanir.
10.11 - MUSKi parsel drenaj sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrolle
gorevlendirilen personel, sisteminin biitiin kisimlanni kontrol etmek mecburiyetindedir. Gorevliler
konutlan ancak ikamet edenin nzasiyla, fabrika ve isyerlerini ise izne gerek olmadan isletmenin
a9ik oldugu 9ahsma saatlerinde kontrol edebilirler. Mai sahibi ve kullanicilar, kontrol ve muayene
i9in anlayish ve yardimci olmakla ytiktimltidtirler. Bunlar kontrol i9in i§letme dtizenini gostermek
ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedirler. MUSKi bir defalik veya periyodik olarak bedeli
mtilk sahibinden karsilanmak tizere, su numunesi alma ve analiz yapma hakkina sahiptir.
10.12 - Denetimler sonucjinda tespit edilen, noksanhklan mai sahibi veya kullamci itirazsiz
gidermek mecburiyetindedir
wt
Karar No 0\
10.13 - Yapi kullanma izni ahnmadan parsel atiksu sistemi isletmeye ahnamaz. Yapi izni
gerektirmeyen durumlarda kullanma izni MUSKi tarafindan verilir. Parsel atiksu sistemine
kullanma izni verilmis olmasi, santiye sefi, proje mtihendisi, kontrol miihendisi ve mtiteahhidin
diger yasal sorumluluklarim, teknik esaslara ve projelere uygun is yapma sorumlulugunu sona
erdirmez.
V. BOLUM
ENDUSTRIYEL ATIKSU KAYNAKLARININ KANALIZASYON SEBEKESINDEN
YARARLANMA KO§ULLARI VE KANALIZASYON SEBEKESININ BULUNMADIGI
YERLERDEKI ATIKSU KAYNAKLARININ UYACAGI KO§ULLAR
Endiistriyel Atiksu Kaynaklannm Kanalizasyon §ebekesinden Yararlanma Kosullan
MADDE 11 - (1) Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Madde 37"de tammlanmis olan
hususlarla ilgili "Desarj izin Belgesi" kanun ve yonetmeliklerde tammlanmis. kurum ve kuruluslarca
verilir. Bu ttir hususlarda MUSKi tarafindan verilecek Baglanti Kalite Kontrol Ruhsati ilgili
kurullara sunulacak Desarj izin Belgesi 19m gortis niteligi tasiyacaktir. Belediyeler tarafindan
verilen isyeri a9ma ve 9ahstirma ruhsati belgesi basvurusunda istenen evraklar arasinda Baglanti
Kalite Kontrol Ruhsatimn da yer almasi gerekmektedir. Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Madde
51'de a9iklanan yetkiler dogrultusunda, BKKR ve bu belgede belirtilen hiiktimlere uyulup
uyulmadigimn kontrolii MUSKi tarafindan yapilir.
Atiksulanni kanalizasyona desarj eden her endtistriyel atik su kaynagi bir BKKR almak
zorundadir. Ruhsatta belirtilen kosullar disinda kanalizasyon sebekesinden yararlanmak yasaktir.
Endtistriyel atiksu baglamak veya vidanjorle bosaltmak sureti ile kanalizasyon sebekesinden
yararlanilmasi, MUSKi'nin yazih onayina baghdir. Onay kosullan atiksu kaynaklanna, MUSKI
tarafindan verilecek BKKR'de belirlenir. Evsel ve endtistriyel atiksulanni fosseptikte biriktirerek
vidanjorle bosaltmak sureti ile kanalizasyon sebekesinden yararlanan ancak BKKR almamis veya
BKKR almis olsa bile desarj sartlanm yerine getirmeyen isletmelerin evsel ve endiistriyel nitelikli
atiksulanm vidanjorle 9ektirme talepleri MUSKI vidanjorleri ve lisansh vidanjor firmalan resmi,
ozel vb. tarafindan yerine getirilmeyecektir.
Baglanti Kalite Kontrol Ruhsati (BKKR)
11.1 - "Baglanti Kalite Kontrol Ruhsati" almak i9in asagidaki yontem uygulamr.
a)Yeni kurulacak olan veya bu yonetmelik ytiriirluge girmeden kurulmus ve faaliyette olan,
ancak hentizruhsat almamis olan her atiksu kaynagminBKKR almak tizere, MUSKI'ye en ge9 1 yil
i9inde basvurmasi mecburidir. Ancak ttim ildeki mtiracaatlara cevap verilememesi durumunda
Yonetim Kurulu karanyla ek siire verilebilir. Basvuru belgesinde istenen ttim bilgilerin MUSKi'nin
istedigi bi9imde sunulmasi ve dogru olmasi sorumlulugu atiksu kaynagma aittir.
b)Atiksu karakterini tespit edebilmek i9in; varsa antma tesisi yoksa endtistriyel atiksu
9ikisindan "Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlari Tebligi" ne uygun
olarak, bu Yonetmelik Madde 7 kapsaminda belirtilen maddeleri i9eren atiksu tiretimi yapma
olasihgi olan isjetmelerden ardisik iki kompozit numune alinir ve analiz edilir. Komposit numune
alma imkam olmayan yerlerde ardisik iki anhk numune ahnip analiz edilebilir. Numune alimi ve
analiz ticretleri mtilk sahibi tarafindan karsilanir.
c)Analiz sonu9lan, bu Yonetmelik Madde 17 Tablo.l'de bulunan desarj limitlerini saglamis
ise sSz konusu kurulusa BKKR verilir.
d)Atiksular birden fazla baglanti hatti ile kanalizasyon sebekesine desarj ediliyor ise; her
baglantidan ayn ayn ardisik iki numune almarak analizi yaptinhr, analiz sonu9lan bu Yonetmelik
Madde 17 Tablo.l desarj limitlerinin altinda olmasi durumunda, her atiksu de§arji i9in ayn bir
BKKR verilir.
e)Basvuruda bulunan a^ksu kaynagmin faaliyet ve ozelliklerine ait verilerin eksiksiz bir
sekilde hazirlanmasi, formlann efesiksiz dolduruln&fgerekmektedir.
wf
Karar No £\
f)Degerlendirme sonucunda; bu Yonetmelik htikiimleri dogrultusunda on antma ya da
antma ihtiyaci mevcut degil ise, endtistriyel atik su kaynagma bir BKKR verilir. Ruhsatta;
endtistriyel atik sulann ozellikleri, hangi kosullarla kanalizasyon sebekesine verebilecegi ve kontrol
dtizeni belirtilir.
g)BKKR islemlerinin tamamlamis, her ttirlti isyerinden, bu yonetmelige bagh 9ikanlan
Yonergede ve Tarifeler Yonetmeliginde belirlenen BKKR bedeli ahnir.
Atiksu Antma Tesisleri Proje Onayi
11.2 -Atiksu Antma Tesisleri Proje Onayi i9in asagidaki yontem uygulanir.
a)MUSKi yetkilileri tarafindan yapilan ilk degerlendirme sonucunda; bu Yonetmelik
htikiimleri dogrultusunda on antma veya antma ihtiyaci mevcut ise, antma/dn antma tesisi
projesinin MUSKI'ye sunulmasi i9in gerekli olan siire idare tarafindan hazirlanan yonergede
belirlenir.
b)Atiksu Antma Tesisi Projesi, idarece atanacak olan Proje Onay Komisyonu tarafindan
incelenerek uygun gortilmesi halinde onaylamr. Proje onay komisyonun calisma usul ve esaslan
yonerge ile dtizenlenir. Proje onayinm MUSKi tarafindan yapilmis olmasi, tesis yeterliligi ve
standartlann saglanmasi a9isindan kirletici kaynaklann sorumluluklanni ortadan kaldirmaz. Proje
onay ticreti, bu Yonetmelige bagh 9ikanlan Yonerge 'de belirlenen esaslara gore hesaplamr.
c)Projeyi yapan firma yaptigi ve yapacagi projelerin ve hesaplann eksiklikleri ve
yanhshklarindan ve bunlann biitiin sonu9lanndan dogrudan dogruya sorumludur. Projelerin
MUSKi tarafindan gortilmtis ve hatta onaylanmis olmasi projeyi yapan firmayi bu sonimluluktan
kurtaramaz.
d)Uygulanmasi ongortilen on antma veya tam antma duzenini MUSKI onaylamakla birlikte
yontem onermek yuktimliilugtinde degildir. Onaylanmak iizere MUSKI'ye sunulan ti9 ntisha proje
en fazla 3 defa revize edilir. Council revizyon sonunda onaylanmasi uygun gorulmeyen proje geri
iade edilir. iade edilen proje onaylanmak uzere idareye yeniden verilemez. Proje bir ay i9inde
yeniden hazirlanarak onaylanmak tizere MUSKi' ye verilir. Proje onayimn MUSKi tarafindan
yapilmis olmasi tesis yeterliligi ve standartlann saglanmasi a9isindan kirletici kaynaklann
sorumluluklanni ortadan kaldirmaz.
Proje Onayindan Sonra Yapilan Islemler
11.3 - Proje onayindan sonra asagidaki islemler uygulanir;
a)Onaylanan projelere, antma tesisinin yapimi i9in ozelliklerine gore MUSKi tarafindan 3
aydan az, 1 yildan fazla olmamak kaydiyla siire verilir. Genel seferberlik ilani, genel veya kismi
grev, yangin, sel baskim, deprem vb. dogal afetler veya tesis in§asina kamu kuruluslannca engel
olunmasi halinde ve mticbir sebeplerin yazih olarak belgelenmesi sarti ile MUSKi tarafindan altisar
ayhk ek sureler verilebilir. Ek siirelerin toplami 1 yih ge9emez. Basvuru sahibi atik su kaynagi,
verilen siire i9inde 6n antma veya antma tesisini kurmak ve limitleri siirekli saglayacak bi9imde
9ahstirmakla yuktimltidur.
b)Atik sukaynagi, antma tesisinin isletmeye alinmasi i9in verilen siire sonunda MUSKi' ye
basvurur. MUSKi teknik elemanlan tarafindan, antma tesisi 9ikisindan ardisik iki numune ahmr ve
analiz edilir. Analiz sonu9lan, bu Yonetmelik Madde 17 Tablo.l'de bulunan desarj limitlerini
saglamis ise soz konusu kurulusa BKKR verilir.
c) Endtistriyel atiksuyun onaylanmis projesine gore antmasim yaptigi halde uygun nitelikte
atiksu 9ikisi saglanamiyor ise; nedeni ara§tinhp 9iki§ suyunun bu Yonetmelik Madde 17 Tablo.l'de
bulunan limit degerleri saglayacak hale getirilmesi i9in 1 ay ile 3 ay arasinda stire verilir. Bu stire
zarfinda KOP tahakkuk ettirilir.
11.4 - Baglanti Kalite Kontrol Ruhsatinda belirtilen kosullar saglanmadan ve gerekli on
antma veya antma tesisleri isletimieden, ilgili kii/um7kuruluslarca soz konusu atiksu kaynaklanna
isletme ve kullanma izni verjm^z.
////
| .^
__
KararNoll
11.5 - MUSKi gerekli gordtigu takdirde, onemli veya diger kirletici kaynaklardan, kilitli ve
uzerinde zaman ayarlama sistemi olan ve en az 2 saatlik kompozit numune alma ozelligine sahip
olan numune alma cihazinin temin ve montajmi isteyebilir. Bu durumda, Idarenin uygun gordtigti
yere, uygun kosullarda, ttim sorumluluk onemli kirletici kaynaga ait olmak iizere, numune alma
cihazi montaji yapilir. Numune almaislemi MUSKi yetkili personellerince yapilir.
11.6 - Onemli kirletici atiksu olusumuna sebep olan ger9ek ve tiizel kisiler; kendilerinden
istenen teknik bilgileri dogru ve gtivenilir bir sekilde hazirlayip MUSKi'ye sunmak ve yapacaklan
on antma tesislerinin teknik usullere uygun olarak devamli 9ahsmasini saglamak ve bundan
sorumlu olmak tizere Qcvtq Kanunu ve ilgili mevzuatlan geregince en az bir teknik sorumlu olarak
bulundurmak mecburiyetindedir. Bunu saglamayanlara BKKR verilmez. Ancak BKKR'si olan
mevcut firmalann bu eksikligini gidermesi i9in ti9 ay stire verilir.
11.7 -2872 sayih £evre Kanunun 11. Maddesi htikiimleri geregince Biiyiiksehir Belediyesi
hudutlan i9erisinde bulunan Serbest Bolgeler, Organize Sanayi Bolgeleri, Kooperatif Tesekktilleri
ve Mtinferit Yapilmis Siteler vb. atiksulanni, MUSKI desarj limitlerine uygun hale getirerek
bertaraf etmekle ytiktimltidtirler. idare, bu ttir olusumlardan antma/6n antma isteyebilir. Organize
Sanayi Bolgelerinde, Organize Sanayi Bolgesi Yonetimi, kooperatif tesekktillerinde ise site
yonetimi muhatap alimr. Bolge 9ikisinda bolgenin atiksulanni karakterize ederek gerekli islem ve
mevzuatin uygulanabilmesi 19m;
a) Ttim maliyeti OSB/SB yonetimi tarafindan karsilanmak tizere MUSKi'nin belirleyecegi
kosullara uygun olmak kaydiyla, OSB/SB yonetimi tarafindan kapah numune alma istasyonu
olusturulur ve debi ile orantih kompozit numune alma cihazi ve gerekli donamm saglamr.
b) Bu istasyon MUSKi'nin kontroltinde olup numune alma islemi bolge yetkilileri ile
yapilir.
c) Mevzuat htikiimlerine uyulmadigi takdirde mtieyyideler uygulanarak ilgili birimlere ve
Bakanliga gerekli islemlerin yapilmasi i9in yazihr.
d) Serbest Bolgeler, Organize Sanayi Bolgeleri, Kooperatif tesekktilleri ve Mtinferit
Yapilmis Siteler vb. yuktimliiltiklerini yerine getirdikten sonra BKKR veya Gayri Sihhi Mtiessese
Ruhsat goriisii verilir.
11.8 - Endtistriyel atik sulanni ttimtiyle ve siirekli olarak antan endtistri kuruluslanna,
antma isleminden kaynaklanan 9amur bakiyesini ytirurlukte olan Kati Atiklann Kontrolii
Yonetmeligi'nde ve bu konuda 9ikacak ilgili yonetmeliklerde belirtilen usullerle uzaklastirmalan ve
ilgili yasal mevzuat htikiimlerine tam ve eksiksiz bi9imde uymalan sartiyla BKKR verilir.
11.9 - Antma tesisi projesi Proje Onay Komisyonunca onaylanmis. ve Baglanti Kalite
Kontrol Ruhsati (BKKR) almis olan atiksu kaynaklan, bu Yonetmelige bagh 9ikanlan Yonerge'de
belirtilen siklikta i9 denetim numunesi almakla yuktimltidtir. Ahnan numune sonu9lan dosyalanarak
MUSKi'nin yaptigi denetimlerde MUSKI yetkili personeline bildirihnelidir.
Ruhsatin Gecerliligi Ve Surekliligi
MADDE 12 - BKKR 3 ((19) yillik sure ile ge9erlidir. Her stire bitiminde sartlar incelenmek
sureti ile ruhsatlar yenilenir. Tasinma, iiretim, miktar ve diizeninde veya faaliyet tiirtinde degisiklik
yapacak olan endtistriyel atik su kaynaklan 6 (alti) ay onceden MUSKI'ye mtiracaat ederek
ruhsatlanmn yenilenmesini talep etmelidirler.
On Antma Geregi Ve Kosullan
MADDE 13 - Atiksulanmn ozellikleri kanalizasyon sistemine direkt de§arji uygun
gOrtilmeyen endtistriyel atiksu kaynaklan BKKR'de belirtilen esaslan saglamak tizere, 2560 Sayih
iSKi Genel Mtidtirltigiiniin Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun'un 19. maddesi uyannca her
turlti kurulus, isletme, bakim, kontrol ve belgeleme harcamalan kendilerine ait olmak iizere gerekli
on antma duzenini kurar ve isletirler.
13.1 - On antma kosullan, kanalizasyon sebekesinin ve desarj ortamlannm ozellikleri goz
ontine ahnmak suretiyle belirleinj.
/1/'/
,
,
—tti
Karar No 2\
13.2 - Kanalizasyon sebekesinden yararlanan veya bolgesinde kanalizasyon sebekesi
projelendirilmis olan onemli kirletici kaynaklann endiistriyel atik su ozellikleri, bu Yonetmelik
Madde 17 Tablo.l'deki kalite 6l9titlerinin herhangi birinden ytiksek ise on antma uygulanir.
MADDE 14 - Endtistriyel atiksuyun karakterinin belirlenmesinde anlik veya kompozit
numuneler esas ahmr.
MADDE 15 - Giinltik debisi 5 mVgtin'den az olan endtistriyel nitelikli atik sular,
MUSKi'nin islettigi antma tesisinde antilabilir. Atik sulann vidanjorle tasinmasi MUSKi'nin
denetiminde yapilir.
MADDE 16 - Bu Yonetmeligin Madde 17 Tablo l'de ongortilen standartlara uyum
saglayabilmek a9isindan isyeri sahipleri sehir atiksu altyapi sistemlerine desarj yaptigi baglanti
kanallanndan once asagidaki verilen esaslar 9er9evesinde ytizer ve 96kebilen madde tutuculanni
yapmak ve isletmekle ytiktimltidtir.
16.1 - Tasinmaz i9inde atiksuya kansan yag, hafif sivilar, benzin, benzol, fueloil vb. petrol
atiklan tutacak 9amur hazneli yiizer madde tutuculanmn yapilmasi, isletilmesi, bakimi ve
gerektiginde yenilenmesi zorunludur.
16.2 - £amur hazneli ytizer madde tutucular, mai sahipleri tarafindan dtizenli olarak
bosaltilmali ve temizlenmelidir. Parsel malikinin veya kullanicinin ihmali sonucunda kanalizasyon
sebekesine veya ti9tincti sahislara dogrudan veya dolayh olarak verilen zararlar MUSKI'ye odenir.
Tutulan maddelerin bertarafi, ilgili yonetmeliklere uygun olarak mtilk sahibi tarafindan yapilacaktir.
16.3 - Yemek fabrikalan, kti9tik yag isletmeleri, btiytik isletmelerin otel, okul, ogrenci
yurtlan vb. yemekhaneleri gibi yag, yiizer ve 96ker madde i9eren atiksulan topluca atan yeriere de
16.1 bendindeki gibi yiizer madde tutuculann yapilmasi mecburidir.
MADDE: 17 - Endtistriyel atiksulann, atiksu altyapi tesislerine desarjinda ongortilen atiksu
standartlan asagida bulunan Tablo.l'deki gibidir.
Tablo 1
Kanalizn1 \on
Kanalizasum
Sisiomlen
Parameire
Jam Antma lie
Sonuclanan Atiksu Altyapi
Tesislerinde
Sicakhk (X)
pll
0.0
Madde
Yag vcGrcsimg'l..)
Oksijirn; ["""
ihliyacuK()iMmp'E)
Biyolojik
50
:"—
Oksijen
ihliyaciCBonnug'I.)
Siiltal (SOj'_) (mp/L)
Toplam Siilfiir (S)|r—
(mg'T )
;I
lenol (mg'l..)
Serbest Klor(mg/I.J
Toplam Azol (N)
(mg,'l.)
Toplam T'oslbr (P)
(my/I.)
10.0
6.0-10.0
350
'"HfZ
800
400
300
7•
::::il
Z3
50
1000
1700"
IViii/
40
350
(ina'l.)
IVijii
Desarji
ile
Somislm.ii!
Auksu Ahyapi Icji.^^iindo
40
Askida Rati
Kiima^ul
Sistcnileii
1700
~|
Karar Noil
Arsenik (As) (mg/L)
'Toplam
Siyantir
(Toplam CN") (mg/L)
Toplam Kursun (Pb)
(mg/L)
Toplam Kadmiyum
(Cd)(mg/L)
Toplam Krom (Cr)
(mg/L)
Toplam Civa (Hg)
(mg/L)
Toplam Bakir (Cu)
(mg/L)
10
10
10
0,2
0,2
0.05
0.05
10
10
Toplam Nikel (Ni)
(mg/L)
Toplam Qinko (Zn)
(mg/L)
Toplam Kalay (Sn)
(mg/L)
Toplam Gtimtis. (Ag)
(mg/L)
Klortir (CI") (mg/L)
10000
Metilen
Biyolojik olarak parcalanmasi Turk Standartlan
mavisi
ile
reaksiyon veren ytizey aktif Enstittisti standartlanna uygun olmayan ;maddelcrin
bosaltimi prensip olarak yasaktir.
maddeleri (MBAS) (mg/L)
*** Kapasitesi giinltik 5 m3 az olan isletmeler i9in numune alma ve analiz sarti aranmaz.
17.1 -Atiksulann,
atiksu altyapi tesislerine desarjinda ongortilen atiksu
standartlannda "Tehlikeli Maddelerin Su ve Qevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii
Yonetmeligi EK I ve EK IT deki limitleri saglamasi gerekmektedir.
On Antma Geregi ve Kosullan tie Ilgi Ozel Durumlar
MADDE 18 - On antma ile ilgili ozel durumlar asagidaki gibidir;
18.1 - Endtistriyel atik su karakteri konvansiyonel parametrelerle ifade edilen ve endtistriyel
nitelikli atiksu debisi 1 mVgtin veya daha az olan kuruluslara MUSKi gerekli gormezse on antma
yapilmasi sarti istenmez. Ancak pH parametresini 6,0-10 arahgini saglayamayan kuruluslann atik
su desarj ina izin verilmez. pH ile ilgili limitlerin tekil numunelerde saglanmasi mecburidir. pH
parametre arahgini saglayamayan isletmeye, tespit tarihinden itibaren en fazla 15 gtin stire verilir.
Bu stire sonunda pH parametresiyle ilgili dtizenlemeleri saglayamazsa faaliyetten men cezasi i9in
gerekli islemler yapilir.
18.2 - Kesme yaglan, talas veya tisttiptine emdirilerek Kati Atiklann Kontrolii
Yonetmeligi'ne gore bertaraf edihr.
wr
Karar No^l
MADDE 19 - Gerek atiksu debisi, gerekse kalitesi a9isindan kesiklilik veya asm salmim
gosteren isletmeler, on antma tesislerinin gerekli olup olmadigma bakilmaksizin bir dengeleme
havuzu insa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlannm hacimleri, giinltik toplam debinin
ve baglanacagi kanalizasyon hattimn boru 9apma bagh olmak kaydiyla MUSKi tarafindan
belirlenir. Kapasitesi uygun olmak sartiyla mevcut tesislerin halen antma amaciyla kullamlmayan
sizdirmasiz fosseptiklerin dengeleme havuzuna dontisturiilmesi mtimktindtir. Madde 6.4'de
tammlanan seyreltme yasagi bu tanklar i9inde ge9erlidir.
Kanalizasyon Sebekesinin Bulunmadigi Yerlerdeki Atiksu Kaynaklannm Uyacagi
Kosullar
MADDE 20 - Kanalizasyon §ebekesinin Bulunmadigi Yerlerdeki Atiksu Kaynaklan
asagidaki kurallara uymahdir;
20.1 - Kanalizasyon sebekesi bulunmayan veya kanalizasyon §ebekesi projelendirip yapimi
programa ahnmamis bolgelerde ahci ortama desarj yapan ttim evsel ve endtistriyel atiksu kaynaklan
Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi'ndeki htikumler dogrultusunda gerekli onlemleri almak
sizdirmasiz fosseptik yapmak ve atiksu antma tesisleri kurmakla yiiktimltidtir.
20.2 -Ahci ortama desarjm mtimktin olmadigi hallerde, atiksu kaynaklannm atik sulanni,
yonetmelik htikiimleri uyannca ve Baglanti Kalite Kontrol Ruhsatinda belirtilen limitleri
saglayacak sekilde anttiktan sonra sizdirmaz bir depoya toplamak atiksu kaynagmin
sorumlulugundadir. Antilan atik sular, MUSKI'ye ait veya MUSKI'den 9alisma ruhsati almis tasima
ara9lan ile MUSKi'nin belirleyecegi desarj noktalanna bosaltihr. Bedel MUSKi Tarifeler
Yonetmeligi'nde belirtilmis bulunan ticret tarifesine gore atiksu kaynagi tarafindan odenir. MUSKi
uygun goriirse, yetki ve sorumluluk alamnda kalmak uzere, gerekli gordugti tedbir ve teminati
alarak ozel tasima ara9lanna cahsma izni verebilir ve doktim yerlerini tayin eder. Bu izin 2 yilhk
stireler i9in verilir. Bu ara9 sahipleri, idareden alacaklan 9ahsma izni belgesindeki sartlara uymak
kaydiyla ara9lanm 9ahstirabilirler. Ancak 9ahsma stiresi i9inde 2 defa kusurlu desarj yapan
ara9lann izinleri iptal edilerek haklannda idari ve/veya cezai islem uygulamr. £ahsma izinleri iptal
edilen ara9lar, izin i9in tekrar mtiracaat eder. Bu ara9lar sebep olacaklan her ttirlti zarar ve ziyandan
sorumlu olurlar.
20.3 - Ozel atiksu tasima ara9lan ile ilgili, hizmet bedellerinin belirlenmesi, sozlesmeler,
doktim yeri, sekli ve saatleri, idari, teknik ve cezai ytiktimlulukler v.b gibi konularda gerekli olan
uygulama ve prosedurler MUSKi Yonetim Kurulu tarafindan belirlenir ve uygulamr.
20.4 - Vidanjorierin 9ektikleri atiksuyun ttirti ve doktim alam MUSKi tarafindan belirlenir.
Vidanjorler baska alana hi9bir sekilde doktim yapamazlar. Gerekli hallerde MUSKI tarafindan
doktim alam degi§tirilebilir.
20.5 - Vidanjorierin, teknik bir zorunluluk olmasi halleri disinda ara9tan araca atiksu nakli
yapmasi yasaktir. Teknik bir zorunluluk var ise, MUSKT ye haber verilecek, idarenin
gorevlendirdigi personel gozetiminde aktanm yapilacaktir.
20.6 - Bina rogar tikanikhklannda, basm9h temiz su basabilen kanal a9ma araci ile
tikamkhgin giderilmesi zorunludur. Kanal a9ma araci temiz su ile dolu olmak zorundadir. Kanal
a9ma islemi sirasinda atiksu kullamlmasi kesinlikle yasaktir. Kanal temizleme araci disinda atiksu
vidanjorti ile rogar a9ma islemi yapmak yasaktir.
20.7 - Dogal afet durumlarda vidanjor firmalanmn ara9lan ve is^ileri MUSKi emrine
girecek ve ticret talep edilmeyecektir.
20.8 - Vidanjor firmalan MUSKi' nin gosterecegi doktim alamna sadece evsel nitelikli
atiksu bosaltabilecektir. Sanayi atiksulan ve her ttirlti kimyasal ozellik tasiyan atiksular; asit, boya,
yamk yag, akaryakit, ila9, mermer, yagh atiksular vb. doktim alamna bosaltilamaz.
20.9 - Vidanjor firmalannca, endtistriyel nitelikli atiksu kaynaklanndan atiksulann ^ekildigi
MUSKi tarafindan tespit edjJmesi durumunda, bedeli vidanjSr firmasi tarafindan odenmek
kosuluyla analiz yapilir. Yaplla<i degerlendirme/J&ya firma beyamna dayanarak MUSKi tarafindan
KOP uygulamasi yapilir. / y
////
h| L
Karar No 1\
VI. BOLUM
ENDUSTRIYEL ATIKSULARIN KONTROLU, KONTROL VE BELGELEME
YUKUMLULUGU, KONTROL DUZENI VE ANALIZ YONTEMLERI
Atiksulann Kontrolii ve Belgeleme YukiimluTugu
MADDE 21 -On antma veya antma ytiktimltiltigti bulunan atiksu kaynaklannm kurup
isletmekte olduklan antma tesislerinin yonetmelik htikiimlerine uygunlugu veya uygunsuzlugu,
belli bir zaman i9inde alinan ardisik atiksu orneklerinin, ge9erli teknik usullerle ve birlikte
degerlendirmesi sonucunda tespit edilir.
21.1 - Numune alma sekli, stiresi, sayisi ve degerlendirmesi, Su Kirliligi Kontrolii
Yonetmeligi ve ilgili tebligleri ile belirlenir. Atiksu kaynagi, MUSKi'nin yapacagi veya uzman
bagimsiz kurum ve kuruluslara yaptiracagi bu denetleme isleminin ttim masraflanm karsilamakla
yuktimltidur.
21.2 -Atiksu kaynaklan, BKKR'de belirtilen hususlara aynen uymak iizere desarjlanni veya
on antma tesisinin 9ikis sulanni, BKKR'de belirtilecek araliklarla numune almak, 6l9tim yapmak
suretiyle kontrol etmek, atiklann ozelliklerine iliskin bilgileri siirekli ve dtizenli olarak tespit etmek
ve bu hususu ruhsatta istenildigi dtizende belgelemekle ytiktimltidiirler. Bu belgeler, bir kayit
defterinde toplanarak, kayit defteri 3 yil boyunca saklanir ve istenen araliklarla raporlar halinde
MUSKi'ye verilir. Ol9tim ve belgeleme islemi, akredite ve/veya yetki belgeli, bilimsel yeterlilik ve
uzmanhgi tescil edilmis gerekli isgticti ve te9hizata sahip, bagimsiz kurum ve kuruluslarca
yapilabilir. Yeterli personel ve 6l9iim imkanlan bulundugu MUSKi tarafindan tespit edilen ve
onaylanan atiksu kaynaklan 6l9tim ve belgeleme islemini, MUSKi'nin verecegi karara gore bizzat
yapabilir.
21.3 - Madde 21.1'de soz edilen atiksu kaynaklannm kendi rutin kontrollerini yapmalanmn
yam sira MUSKi'de, atiksu kaynagmin ruhsata tabi desarjlarmda uygun gordtigti araliklarda ve
dtizende bizzat ornek almak, 6l9tim yapmak veya aym maddede tammlanan bagimsiz kurum ve
kuruluslara yaptirmak suretiyle desarj lannin uygunlugunu ve tanzim edilen belgelerin dogrulugunu
inceler.
21.4 - MUSKI, endtistriyel atik su kaynagmda ilave bir 9ali§maya ihtiya9 gordtigti takdirde,
harcamalann ilgilisi tarafindan karsilanmasi §artiyla bir denetim 9ali§masi yapar veya uygun
gorecegi yetkili bir kurulusa yaptinr.
21.5 -Atiksu kaynagimn yetkilisi, denetim amaci ile gelen, gerekli kimlik veya belgeyi
tasiyan MUSKi yetkililerini veya gorevlendirilmis yetkili kurulus elemanlanni tesis i9ine almak,
6T9tim i9in kullamlacak kontrol bacalanm hazir halde bulundurmak, numune alimma ve
MUSKi'nin denetimine yardimci olmakla yukiimltidtir.
21.6 - Tesis disinda bulunan kontrol bacalanndan numune alimi sirasinda MUSKI, mtilk
sahibine haber vermek zorunda degildir. Bu noktalardan alinan sahit numuneler ve tutanak ilgilisine
teslim edilir.
21.7 - MUSKi gerekli gordtigti takdirde atiksu kaynagindan anlik numune alabilir, analizini
kendi yapabilir ya da yaptirabilir ve bu analiz sonu9lanmn uygim olmadigi tespiti halinde KOP
uygulayabilir. Bu ttir islemlerde ttim masraflar mtilk sahibine ait olacaktir.
Kontrol Diizeni
MADDE 22 -Atiksulann kontrol dtizeni i9in asagidaki kurallar dikkate alinmalidir;
22.1 -Atiksu kaynagi, ruhsata tabi tiim desarjlan i9in MUSKI kanalizasyon sebekesine
baglanti kanahnin Sncesinde, kf5layca ulasilabilen ve numune almaya musait bir kontrol bacasi insa
eder. Kontrol bacasmin yapisaliszellikleri MUSKilafafmdan belirlejiir.
Karar No 1\
22.2 - MUSKi'nin gerekli gordtigti atiksu kaynaklan, desarj yerinde ve/veya on antma veya
antma tesisinde kayit yapabilen bir debi 6l9tim cihazi ile debi ile orantih kompozit numune alma
cihazi bulundurmak ve bu cihazlan siirekli 9ahsir durumda tutmak zorundadir. Bu Yonetmelik,
Madde 21.2'de bahsi ge9en belgelerin bu cihazla alinan numunelerden yararlanarak hazirlanmasi
zorunludur. Ihtilafdurumunda ihtiya9 gortildtigti takdirde atiksu kaynagi yetkilileri, MUSKi ile aym
zamanda es numune alarak akredite veya yetki belgeli bir kurulusa analiz yaptirabilir. MUSKi bu
analiz sonu9lanm degerlendirir, gerektiginde analiz tekranni isteyebilir.
22.3 - On antma veya antma tesisi yuktimltiltigti olan atiksu kaynaklan, ani doktilme ve
desarjlann tespiti ve daha anlamh numune alma islemini saglayabilmek tizere tesis 9ikismda, desarj
veya kanala baglanti oncesi bir kontrol/dengeleme tanki yapmak ve isletmek zorundadir. Madde
6.4'de tammlanan seyreltme yasagi bu tanklar i9inde ge9erlidir. Kontrol/dengeleme tanklannin
hacim gibi yapisal ozellikleri MUSKI yetkililerinin belirttigi sekilde yapilir. Dengeleme havuzu
bulunmayan tesislerde izne tabi olacak atiksu miktarlan ve kirlilik yukleri, tesisten 9ikacak
maksimum atiksu miktar ve kalitesi dikkate ahnarak belirlenir.
VII.BOLUM
KiRLILIK ONLEM PAYI
Kirlilik Onlem Payi
MADDE 23 - Atiksu olusumuna sebep olan ger9ek ve ttizel kisilerden MUSKI tarafindan,
atiksulan ile ilgili on antma yapmalan veya ozel antma tesisi kurmalan istendigi ve kendilerine
siire verildigi halde; verilen siire i9inde antma tesisi kurmadigi, antma tesisi kurdugu halde
isletmedigi, islettigi halde limitleri saglayamadiginda yonetmelikte on gortilen sartlan saglayincaya
veya atiksu kaynagi kaldinhncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar MUSKi tarafindan yapilan
hizmetin kar§ihgi olarak KOP oderler. Tahakkukun baslangici 1901 MUSKi elemanlan veya diger
resmi kurumlar tarafindan yapilan ilk tespit tarihi esas alimr.
Atiksu olusumuna sebep olan ger9ek ve tiizel kisilerin ruhsata tabi birden fazla desarj1varsa
her bir desarj 1i9in ayn ayn degerlendirme yapilir.
Kirlilik Onlem Payi Hesabi
MADDE 24
24.1 - Endtistriyel nitelikte atiksu kaynagi olan her kurulus, bulunduklan mahalde
kanalizasyon §ebekesi olsun olmasin desarj edilen atiksuyun kirlilik degerlerinin MUSKi ahci
ortam standartlanm saglamadigi tespit edildiginde gerekli onlemleri almcaya, limit degerleri
saglayincaya ve MUSKi' ye yazih bilgi verilinceye kadar MUSKi' ce saptanan oranlar dahilinde
"Kirlilik Onlem Payi" oder.
KOP = T * M * Kmax * Q
Bu formtildeki;
KOP = Kirlilik Onlem Payi (TL)
T = KOP tahakkukuna esas almacak stire (gtin)
M - MUSKi Genel Kurulu tarafindan tayin edilen atiksu birim fiyati (TL/m3)
Q = Kirlilik Onlem Payi'na tabi olacak, endiistriyel atiksu debisi (mVgtin)
Q hesabinda; i9mesuyu sebekesinden su alinmasi ve aboneliginin bulunmasi durumunda
su sayacimn endeksi, yeralti veya yertistti kaynaklanndan suyun karsilanmasi durumunda de§arj
hattma baglanti noktasindaki 6l9tim cihazi iizerindeki degerler esas almacaktir. Hi9 bir sekilde
tespitin saglanamamasi durumunda MUSKi'nin tespit edecegi maksimumdegerler esas almacaktir.
Kmax = Kirletici kaynak tarafindan gerekli tedbirlerin alinmasi stiresince tahakkuk ettirilecek
KOP'e iliskinbu katsayi asagidaki formtille hesaplamr.
Kmax = (C - Ct) / Cy f$rmtilti uygulamr. yf/ f
Karar No a\
C = En ytiksek (C- Ct)/Ct oranim veren kirletici parametrelerin iki analizinin ortalama
konsantrasyon degeri,
Ct = Ayni kirletici parametre i9in bu Yonetmelik Madde 17 Tablo.l'deki limit degeri
gostermektedir.
Endtistriyel nitelikli her kurulus bulunduklan mahalde kanalizasyon sebekesi olsun olmasin
verilecek stireler i9erisinde gerekli tedbirleri alana kadar siirekli KOP oderler. Verilen stire i9inde
tedbirlerini almayan tesislerin faaliyetten men edilmesi i9in bagh oldugu Belediyeye yazi yazihr.
24.2 - Atiksu antma tesisi olup da endtistriyel atiksulanni antmadan direk veya dolayh
yollarla kanalizasyon sebekesine desarj ettigi saptanan kuruluslara, tespit tarihi ba§Iangici itibanyla
gerekli dtizenlemeleri yapmcaya limit degerleri saglayip MUSKI'ye yazih bilgi verilinceye kadar
MUSKi'ce saptanan oranlar dahilinde "Kirlilik Onlem Payi" tahakkuk ettirilir.
24.3 - Antma tesisi 9ikisindan alinan ardisik iki numunenin ortalamasinin bu Yonetmelik
Madde 17 Tablo.l'deki limitleri saglayamamasi halinde firma ikaz edilir ve en fazla bir ay sure
verilir. Bu stire sonunda tekrar numune alimr ve daha once alman 2. numune ile ortalama degeri
hesaplamr. Hesaplanan yeni ortalama degerinin de limitleri saglayamamasi halinde atiksu
kaynagmin faaliyetten men edilmesi i9in gerekli islemler baslatihr.
24.4 - Antma tesisinde bakim ve onanm yapacak mtiesseselerin onceden bir dilek9eyle
MUSKi'ye bilgi vermesi gerekmektedir. Aynca, ani anzalarda mtiessesenin cezai ytiktimltiltige
girmemesi i^inanzamn meydana geldigi gtin MUSKi'ye yazi ile bildirilmelidir.
VIII. BOLUM
§EHIR ATIKSU ALTYAPI TESISLERI KULLANIMI CERgEVESINDE "YONETMELIK
IHLALi" KAPSAMINA GIREN DAVRANI§LAR
§ehir Atiksu Altyapi Tesisleri Kullanimi £ercevesindc "Yonetmelik Ihlali" Kapsam ma
Giren Davramslar
MADDE 25
§ehir atiksu altyapi tesisleri kullanimi cer9evesinde, asagidaki durumlar Yonetmelik
ihlali kapsamina girer;
25.1 -Atiksu kaynagi, altyapi tesislerinden yararlanma kosullanna iliskin bu yonetmelikteki
Madde 9.1 ytiktimltiliiklerine ragmen tasmmaza verilen stire i9inde sehir atiksu sistemine baglanti
yapmiyorsa,
25.2 - Baglanti ile ilgili kisitlamalar ve bununla ilgili yasaklara iliskin bu yonetmeligin
Madde 6,7,8 ve ll'deki htiktimlerin aksine, baglantisi yasaklanan atiksular veya maddeler sehir
atiksu altyapi sistemine bosaltihyorsa veya atiksu Baglanti Kalite Kontrol Ruhsati'nda ongortilen
simr degerleri asjyorsa,
25.3 - Baglanti sinirlamalan ile ilgili bu yonetmeligin Madde 13'deki htiktimlerin aksine
atiksu on antmasiz olarak atiksu sistemine veriliyorsa,
25.4 - Baglanti simrlamalanna iliskin bu yonetmeligin Madde 20.1 htikiimlerine ragmen
fosseptik 9ikis sulan, antma tesisine bagh olmayan bir kanalizasyon sistemine yeterince antilmadan
veriliyorsa,
25.5 - Kontrol ve belgeleme yiiktimltilugtine iliskin Madde 21.2 hukumlerinin aksine atiksu
miktan ve ozelliklerini 6l9en ve kayit eden aletler parsel atiksu sisteminde kurulmamissa, uygun
yere konulmamissa veya 9ahstinlamiyorsa, bakimi yapilmiyorsa, uygun ve sorumlu bir personel
istihdam edilmemisse veya kayit defteri 3 yil boyunca saklanmami§sa yada MUSKi gorevlisinin
talebine karsilik gosterilmemisse,
25.6 - Baglanti kanallan ile ilgili Madde 9.6 hiiktimlerinin aksine MUSKi'nin izin vermedigi
ge9ici baglantilar yapilmissa,
25.7 - Baglanti ile ilgili kisltiamalar Madde 6 hiiktimlerinin aksine sehir atiksu altyapi
sistemine baglanti yapar, kullamr veya degisiklik yajfarsa,
Karar No <2\
25.8 - Baglanti ile ilgili kisitlamalar Madde 6.2 ve 6.3 fikralannm aksine yeralti suyu,
yagmur suyu veya antilmasina gerek veya zorunluluk olmayan atiksulan sehir atiksu altyapi
sistemine veriyorsa,
25.9 - Atiksu kaynagi yol calismasi, kaldinm 9ahsmasi, temel kazisi v.s. nedeniyle baca
kapaklanmn ve betonlarimn kmlmasi sonucu kanalizasyon baca kapagina zarar verilmis ise,
25.10 - Yol 9ahsmasi, kaldinm calismasi, temel kazisi v.s. nedeniyle kanalizasyon bacasina
zarar verilmis ise,
25.11 - Yol calismasi, kaldinm 9ahsmasi, temel kazisi vs. sebeplerden ve abonelerin hatali
kullammlanndan dolayi kanalizasyon hattma zarar verilmis ise,
25.12 - Yol calismasi, kaldinm 9ahsmasi, temel kazisi v.s. sebeplerden dolayi kanalizasyon
menhollerinin ve hatlannin 19! malzeme ile doldurulmus ise,
25.13 - Parsel atiksu sistemi bu Yonetmelik Madde 10.2' nin htikiimlerine gore
yapilmamissa,
25.14 - Parsel atiksu baglantisi bu Yonetmelik Madde 10.3 htikiimlerine gore MUSKi ile
uyum i9inde yapilmamissa,
25.16 - Parsel atiksu sistemlerinin insa, tadilat, bakim ve emniyeti ile ilgili bu Yonetmelik
madde 10.8 hiiktimlerinin aksine, atiksuyun ozellik veya miktan degismis olmasina ve MUSKI
tarafindan tadilat talebi yapilmasma ragmen parsel atiksu sistemi degistirilmiyorsa,
25.17 - Parsel Atiksu sistemlerinin in§a, tadilat, bakim ve emniyeti ile ilgili bu Yonetmelik
Madde 10.9 hiiktimlerinin aksine, kti9tik antma tesislerini, sizdirmali veya sizdirmasiz fosseptikleri
verilen stire i9inde kapatihnamissa,
25.18 - Yiizer ve 96kebilen madde tutucular bu Yonetmelik Madde 16'da belirtildigi gibi
isletilmiyor, bakilmiyor veya eskimis olan yenilenmiyorsa,
25.19 - Bu Yonetmelik Madde 9 ve Madde 11 hukumlerinin aksine, izinsiz olarak altyapi
tesisleri kullamlmissa,
25.20 - On antma tesisleri ile ilgili bu Yonetmelik Madde 21.5 ve Madde 10.11
hiiktimlerinin aksine, parsel atiksu drenaj sisteminin veya atiksuyun incelenmesine mtisaade
edilmemisse,
25.21 - Bu Yonetmelik Madde 10.12 htiktimlerinin aksine parsel atiksu drenaj sistemindeki
noksanliklar MUSKi'nin ikazlanna ragmen giderilmemisse,
25.22 - Bu Yonetmelik htikiimleri geregince MUSKi'den izin almadan vidanjorlerle atiksu
tasimyor veya desarj ediliyorsa,
Cezayi gerektiren SU9 islenmis sayihr.
IX. BOLUM
ONLEMLER, CEZA VE YAPTIRIMLAR, TAHSILAT, GIDERIM, DiGER
HUKUMLER, YURURLUK, YURUTME
Onlemler
MADDE 26 - Atiksulann kanalizasyon sebekesine bosaltimi ve sizdirmaz ozellikteki
fosseptiklerde toplanan atiksulann teknik ve ekonomik a9idan mumktin oldugu durumlarda,
vidanjor vasitasiyla 9ektirilerek MUSKi atiksu antma tesislerine tasmmasi ile ilgili olarak bu
Yonetmelikte ve diger mevzuatta yer alan htiktim ve yasaklar ile, bunlara dayanarak MUSKi
tarafindan alinmis ve onlemlere aykin dunim ve eylemlerin tespit edilmesi halinde MUSKI Genel
Mtidtirltigti tarafindan asagidaki islemler yapilir.
26.1 - Kanalizasyon sebekesinin tahribine, bozulmasma veya kullamlmamasina sebep olan,
9evrenin kirlenmesine yol a9an faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin
durdurulmasi, engellenmesi ya da ortadan kaldmlmasi i9in gerekli onlemlerinalinmasi, Biiyiiksehir
Belediye Baskanhgi'na bagjr*) Zabita Mtidtirltigti^ ve/veya MUSKI teknik elemanlannca
mtihiirlenerek yapilir.
M-y
Karar NoX\
26.2 - Bu yonetmelik htikiimleri uyannca yapimi izne bagh her 9esit tesisatin izinsiz ve
ruhsatsiz yapiminin onlenmesi, yapimi surenlerin yapimimn durdurulmasi, yetki alamna gore
Biiyiiksehir Belediye Baskanhgi, ilgili Belediye Baskanhgi veya ilgili kurumlardan talep edilir.
Ceza ve Yaptinmlar
MADDE 27 - Atiksulann kanalizasyon sebekesine ve ahci ortama desarji ile ilgili olarak bu
Yonetmelik'te yer alan hiiktim ve yasaklara aykin eylem veya durumlann tespit edilmesi halinde,
MUSKi Genel Mtidtirltigu tarafindan asagidaki islemleryapilir.
27.1 - En az 2 (iki) MUSKi gorevlisi tarafindan bir tutanak dtizenlenir. Bu tutanakta, atiksu
kaynagina ait bilgiler ile, yonetmelikteki hiiktim ve yasaklara aykin durum veya eylemin nitelik,
nicelik ve kapsami belirtilir. Tutanagm hazirlanmasinda mtimktin ise, sorumlu tutulabilecek kisi
veya temsilcisi ile, yerel kolluk orgtittintin bir gorevlisi hazir bulundurulur. Diizenlenen tutanak
gorevlilerce imzalanarak, bu yonetmelikte belirtilen cezai islemlerin uygulanmasi 19m KOP,
faaliyetten men etme gibi MUSKI Genel Mtidtirltigti'ne sunulur. Tutanagm duzenlenmesi sirasinda,
atiksu kaynagi
yetkilismin bulunmamasi veya bulunmasina ragmen, hazirlanan tutunagi
imzalamaktan imtina etmesi, tutanakta belirtilir. Ancak bu durum MUSKi tarafindan, atiksu
kaynagina uygulanacak olan cezai islemi etkilemez.
27.2 - MUSKi Genel Mtidtirltigti gerekli gordtigti takdirde ilgilileri caginr ve
dinler. (^aginlan ilgililer gelmese dahi tutanak incelenip degerlendirerek Yonetmelik htikmiine
aykin eylem veya durumlann dtizeltilmemesi halinde yasal islem baslatihr.
27.3- 2872 sayih Qevre Kanunu ve bu kanuna dayamlarak 9ikartilmi§ Yonetmeliklerde
atiksulann alici ortama bosaltilmasi ile ilgili olarak konulmus yasak ve htikiimlere aykin eylem ve
faaliyetlerin tespiti halinde, bu durum aynca fevre Kanunu'nun 15. Ve 24. Maddeleri kapsamina
giriyorsa bu maddenin uygulanmasi talebini i9eren bir yazi ile Valilige veya ilgili Il^e
Kaymakamhgi'na bildirilir.
27.4 - Yetkili makamlann ceza kovusjurmasi ve tertibi ile ilgili istemler, MUSKi Genel
Mtidtirltigti tarafindan siirekli olarak izlenir ve uygun gortilen hallerde yargilama asamasinda
MUSKi' nin davayamtidahil sifati ile katilmasi saglamr.
Tahsilat
MADDE 28
28.1 - Bu yonetmelik maddelerinde tammlanan tahsilatlar MUSKi Tarifeler Yonetmeligi'ne
gore yapilacaktir.
28.2 - MUSKi Genel Kurulu, tahakkuk ve tahsilat esaslannin dtizenlenmesinde yetkilidir.
DIGER HUKUMLER
MADDE 29 - Bu Yonetmelik'te yer almayan hususlarda 2872 sayih (Jevre Kanunu ve ilgili
mevzuatlan htikiimleri uygulanir.
MADDE 30 - Bu Yonetmelik'te yer almayan uygulama hususlan MUSKi' nin bu konuyla
ilgili diger Yonergeleri'nde belirtilmektedir.
YURURLULUK
MADDE 31 -Bu Yonetmelik MUSKi Genel Kurulu tarafindan kabultinden soma mahalli
gazetede ilanmdan itibaren ytiriirltige girer.
YURUTME
MADDE 32 - Bu Yonetmeligi, Mugla Biiyuksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi
Genel Mtidtirltigti aditffy MUJflp Genel Mtidiirti yiirtittir.
Genel Kurul Bas
Dr. Osman GUR
Buyuksehir Belediye Baska
(imza)
BEY
atip Uye
(imza)
23
Meti
YAZAR
atip Uye
(imza)
Karar No 2L
T.C.
MUGLA iLI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BiRLE$iM
1
OTURUM
1
KARAR NO
2-1
KARAR TARiHi
11.11.2014
KARAR OZETI. Teftis Kurulu Baskanhgi
Yonetmeligi
TEKLIF EDILEN EVRAKIN
DAiRESi
Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8270
MUSKI Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sail gtinti saat
16:00'da Buytik§ehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanliginda;
MECLIS UYELERJ
BEHCET SAAT0 (Mazeretli), HUSEYiN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR,
MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA$ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKJR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR, MELiH
ASLANGiRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTlN GUMU§, CUMHUR
gOBAN, NEVZAT SARI^OBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§iT OZTURK, GULTEKJN AK^A,
MUHAMMET ALi ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, iSMET KAMIL ONER,
ALi FUAT FiDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMi BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMiRCi, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARAQELiK, MEMET ALi AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMIT KARAARSLAN, SELAMi KARAKAYA,
iBRAHiM TELCi, iSMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UgAR, MEHMET DEMiR, MUHSiN VURAL ve MESUT KARATA§' in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti Insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhginm yukanda tarih ve numarasi yazili yazisi okundu.
Genel Kurul Gundeminin 8-c maddesi; 2560 Sayih Kanunun 9.maddesinin ( b ) bendi
geregince; MUSKi Yonetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 70 sayih karan ile gortistilerek Genel
Kurul'a sunulan "MUSKi Teftk Kurulu Baskanhgi Yonetmeligi," 2560 Sayih Kanunun 6.
maddesinin ( L ) bendi geregince gortistilerek karara baglanmasi ile ilgili teklif gortistildu
M-/
Karar No Qp
Yapilan muzakere sonucunda; MUSKI Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, 71 maddeden olusan MUSKI Teftis Kurulu Baskanhgi Yonetmeligi" 2560 sayih
Kanun'un 6.maddesinin ( 1 ) fikrasi geregince Genel Kurulunun 11.11.2014 Sah gtinti yaptigi
Kasim ayi olagan toplantisinda OY BiRLIGI ILE KABUL edildigine dair karardir.
Geregi icin Genel Kurul Karar orneginin Genel Mtidtirltigtimtiz insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
MUGLA SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU
TEFTI§ KURULU BA§KANLIGI YONETMELIGI
BIRINCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak Ve Tammlar
Amac
MADDE 1- (1) Bu Yonetmeligin amaci, Mugla Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Muduriugu'nun biinyesinde bulunan turn birimlcrin verimli, etkin ve istikrarli bir calisma
surdurmelerini saglamak maksadiyla; yerinde denetimin saglanmasi icin; Tefti§ kurulu
Baskanligi'nin kurulus, gorev, yetki ve sorumluluklari ile calisma usul ve esaslanm
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik, MUSKI Teftis Kurulu Baskani, mufettis. ve mufettis
yardimcilarmm gorev yetki ve sorumluluklan ile secilmelerini, atanmalanm ve
yetistirilmelerini, Kurulun calisma usul ve esaslanm, Kurul Burosunun gorev, yetki ve
sorumluluklari ile denetlenenlerin yiikumluTuklerini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayih Istanbul Su ve
Kanalizasyon idaresi Genel Mudiirlugu Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun'un 12 ve Ek
5. maddeleri ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayih Resmi Gazetede yayimlanan Belediye ve
Bagh Kuruluslan ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro like ve Standartlanna Dair
Yonetmeligin 12. Maddesine dayamlarak hazirlanmistir.
Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmelikte adi gecen;
a) Baskan
: Mugla Buyuksehir Belediye Baskamm,
b)Birim
:MUSKi Genel Mudiirlugu Daire Baskanhklanni, mudtirliikleri
seflikleri
ve
c) Biiro
/: Teftis Kurulu Baskanhgi Biirosunu,
c) Genel Miidiir / wMugla SuveKanalizasyon Idaresi Genel Miidurunu,
d) Genel Mtidurluk/£ Mugla Su vi^Kanalizasyon Idaresi Genel Mudurlugunu,
e) MUSKi
/ yf: Mugla Su^ye kanalizasyon idaresi Genel MudurltigiinU,
Hi
Karar No 21
f) Kurul
: MUSKI Teftis Kurulu Baskanhgim,
g) Kurul baskani
g) Mufettis
: MUSKi Teftis Kurulu Baskamm,
: MUSKi Teftis Kurulunda gorevli Miifettisleri,
h) Mufettis yardimcisi: MUSKI Tefti§ Kurulunda gorevli Mufetti§ Yardimcilanni,
1) Refakat Mtifettisi:
Kurul Baskamna yardimci olmak uzere gorevlendirilen
mufettisleri,
i) Yeterlik Sinavi
: Mufettis yardimcilanna tic yihn sonunda yapilan yazili
ve sozlii sinavi,
j) Yonetim Kurulu : MUSKi Yonetim Kurulunu, ifade eder.
IKINCI BOLUM
Kurulus ve Baghhk
Kurulus
MADDE 5- (1) Teftis Kurulu, mufettislik sinavim kazanmis olanlardan atanan bir
baskan, yeteri kadar Mufettis ve mufettis yardimcisindan olusur.
(2) Kurulun yazi, idari ve mali hizmetleri ile tasinir mai is ve islemleri biiro sefligince
yurutulur.
Baghhk
MADDE 6- (1) Teftis Kurulu dogrudan Genel Miidure baghdir.
(2) Mufettisler teftis, denetim, arastirma, inceleme ve sorusturma gorevlerini Genel
Mtidtir adina yuriiturler.
UCUNCU BOLUM
Teftis Kurulu
Kurulun gorev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Kurul Baskanhginm gorev ve yetkileri sunlardir.
a) Genel Mudiirluk biinyesinde bulunan birimlerin denetimlerinin etkin bir sekilde
yurutiilmesi icin genel prensipler tespit etmek ve personelin verimli cahsmasini saglayici teftis
sistemlerini gelistirmek,
b) Genel Mudtirltige bagh turn birimlerde her ttirlti inceleme, arastirma,
sorusturma ve teftis yapmak,
c) Genel Mudiirluk hizmetlerinin gelistirilip etkinlestirilmesi, verimlilik ve
kalitesinin artinlmasim saglamak amaciyla inceleme ve arastirmalar yaparak gerekli goriis
ve onerileri hazirlamak,
c) Mufettisler tarafindan duzenlenen raporlan, Kurul Baskanhgi goriisii ile
birlikte Genel Miidure sunmak,
d) Mufettisler tarafindan yapilacak teftis, inceleme ve sorusturmalar ile
diizenlenecek raporlara iliskin bicim, yontem ve teknikleri gelistirmek, standart ve ilkelerin
olusturulmasim saglamak, teftis inceleme ve sorusturmalannin etkinligini ve verimliligini
artmci tedbirleri almak, bu konuda gortis ve onerileri sunmak,
e) Gorevleriyle jl^Iu' her turlti ka^'^ ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi
istemek ve toplamak,
f) Gorev standanrtarini hazirlamalc ve uygulanmasim saglamak,
N*y
Karar No QO.
g) Genel Mtidtir tarafindan verilen teftis ile ilgili diger gorevleri yerine
getirmek.
DORDUNCU BOLUM
Kurul Baskammn Atanmasi, Gorev, Yetki ve Sorumluluklan
Kurul Baskammn Atanmasi
MADDE 8- (1) Kurul Baskani, Genel Mudiirluk Miifettisleri ile diger kamu kurum ve
kuruluslannda yansma sinavi ile Mufettis Yardimcisi ohnus ve yetisme stiresi sonunda
Mufettislige hak kazanmis olmak sarti ile 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu'nun 68/B
maddesinin hukumlerini tasiyanlardan biri Genel Mtidtirtin teklifi ve Mugla Su ve
Kanalizasyon idaresi Yonetim Kurulu tarafindan atamr.
(2) Birinci fikrada belirtilen ozellikleri tasiyan ve daha onceleri Teftis Kurulu Baskani
olarak gorev yapmis olanlar arasindan da atama yapilabilir.
Kurul Baskammn Gorev, Yetki ve Sorumluluklari
MADDE 9- (1) Teftis Kurulu Baskani, Genel Miidur adina asagidaki gorevleri yapar.
a) Teftis Kurulu Baskanhginm 8. maddede belirtilen gorevlerini yiirutmek,
b) Teftis Kurulunu ytirtitmek, Mufettislerin cahsmalarini duzenlemek ve
denetlemek,
c) Teftis inceleme ve sorusturma islerinde mufettislerin Genel Miidiir ile
iliskilerini duzenlemek,
c) Mufettislerden gelen raporlan incelemek, eksiklerin giderilmesini saglamak,
ilgili mercilere gondermek, ilgililerce almacak tedbirleri ve yapilacak islemlerin sonuclanm
takip etmek ve alinmasi gereken tedbirlerle ilgili tckliflerde bulunmak,
d) Mufettislerce yapilacak olagan teftisin programini yapmak ve Genel
Mudiirluk onayina sunmak,
e) Teftis islerinin genel gidisi, teftis usullerinin ve calisma ortamimn
iyilestirilmesi hususunda Genel Miidure teklifte bulunmak,
f) Girls sinavi ile mufettislik yeterlik sinavimn yapilmasim ve yurutulmesini
saglamak, mufettis yardimcilarimn yetismelerini saglayici tedbirleri almak.
g) Miifettislere yonelik meslek ici egitim programlan duzenlemek, miifettisleri
meslekleriyle ilgili bilimsel calisma yapmaya ozendirmek, bu amacla mesleki, genel kultiir ve
yabanci dil bilgilerinin artinlmasi yoniinde, kurs seminer ve toplantilar duzenlemek, bu tur
cahsmalara katihnalanni saglamak.
g) Mufettislerin mesleki ve ilmi cahsmalarini diizenlemek,
h) Genel Mtidtir tarafindan teftis hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diger
gorevleri yapmak.
l) Biiro hizmetlerinin dtizenli yuriitulmesinin temin etmek.
Kurul Baskan Yardimcihgi
MADDE 10- (1) Kurul baskani, gorev ve yetkileri cercevesinde kcndisinc
yardimci olmak uzere, yeterli sayida miifettisi Genel Miidiir onayi ile refakat mufettisi olarak
gorcvlcndircbilir.
Kurul Baskanligma Vekalet
MADDE 11- (1) Kurul Baskani, gecici sebeplerle gorevden aynldiginda, Kurul
baskanhgmin bosalmasi durumunda mufettisjt^rden birine Genel Mtidtirtin teklifi, yonetim
kurulunun karan ve baskapinjonayi ile vekaffi^gorevi verilir.
Karar No 2L
BE§INCI BOLUM
Mtifettisler
Miifettislerin Gorev Yetki ve Sorumluluklari
MADDE 12- (1) Mufettisler;
a) Genel Mudiirluk biinyesinde bulunan turn birimlerde her ttirlu inceleme,
arastirma, sorusturma ve teftis yapmak,
b) Mevzuatin uygulanmasindan dogan sonuclar iizerinde inceleme yaparak,
goriilecek yanhshk ve eksikliklerin giderilmesi ve dtizeltilmesi yollanm arastirmak ve
sonuclar hakkinda Kurul Baskamna rapor vermek,
c) Refakatlerinde cahsan mufettis yardimcilanmn meslekte yetistirilmelerini
saglamak ve hakkinda refakat doneminin bitimini takip eden bir hafta icinde Kurul
Baskanhginca belirlenen formata uygun olarak Mufettis Yardimcisi Degerlendirme Raporu
duzenlemek,
c) Teftis, inceleme ve sorusturma calisma Ian neticesinde raporlar diizenleyerek
Kurul Baskanligma Intikal ettirmek,
d) Yurtitulcn inceleme veya sorusturmamn gerektirdigi hallerde, ilgili kisi, kurum veya
kuruluslardan her ttirlti bilgi, beige ve kayitlan istcmek, bilgi toplamak,
e) Mevzuat geregi tutulmasi zorunlu bulunan her tiirlti kayit ve belgeleri isyerinde
veya denetime elverisli gordtigti bir yerde denetlemek ve incelemek uzere istemek, bunlara
iliskin gerektiginde tutanak duzenlemek,
f) 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayih Mai Bildiriminde Bulunulmasi, Rusvet ve
Yolsuzluklarla Mucadele Kanunu ile ilgili suclarm sorusturulmasinda amlan Kanunun
htikiimleri ile belirlenen usul ve esaslar uyannca hareket etmek,
g) Denetim, inceleme ve sorusturma gorevlerinin gerektirdigi hallerde, Genel
Mtidtirltigtin birimlerindeki gorevlilerin muhafazasina verilmis olan ayni, nakdi, menkul ve
gayrimenkul her ttirlu varhklara iliskin sayim yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasm
her ttirlu evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi islem ortamindaki
verileri tetkik etmek veya almak, gerektiginde tasdikli orneklerini birakmak suretiyle
belgelerin asillarini almak,
g) Mevzuat cercevesinde ilgili personeli gorevden uzaklastirmak,
h) Gorevlerinin yurutiilmesi sirasinda gorev konusu disinda Ogrendikleri yolsuzluklan
ve usulsuz uygulamalan gecikmeden incelemeye baslayabilmek uzere durumu derhal Kurul
Baskamna bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybma meydan verebilecek
hallerde delilleri toplamak,"
1) MUSKI'yi ilgilendiren mevzuat konusunda gerekli cahsmalar ile Genel Mtidtirltigtin
verecegi teftisle ilgili diger hizmetleri yapmakla gorevli ve yetkilidirler.
(2) Mufettisler, 14/07/1965 tarih ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu,
20/11/1981 tarih ve 2560 sayih ISKI Kanunu ve diger mevzuatta ongortilen yetkilerini tam
olarak kuUanmaktan, gorevlerini eksiksiz yerine getirmekten, ytirurlukteki mevzuat
cercevesinde sorumludurlar.
Gorevlendirme
MADDE 13- (1) MUSKi Miifettisleri Genel Miidurliik Makamimn emri ve onayi
tizerine Kurul Baskanmdan aldiklan talimatla gorev yaparlar.
(2) Mufettisler aldiklan gorevlerin neticelerini Kurulu Baskanligma bildirirler.
Mufettislerin Uyacakhir/Hususlar ve E^JtCurallar
MADDE 14- (1) Mufettisler;
NT
Karar No21
a) Esas itibariyle teftisin etkin bir sekilde yurtittilmesini engelleyen hususlarla,
miikerrerlikleri tespit etmek, hadiselerin ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil
etmek, verimli cahsmayi tesvike ve yolsuzluklarla usulstizltiklerin en aza indirilmesine yonelik
teftis usullerini gelistirmek icin gerekli tedbirlerin alinmasim goz ontinde tutarlar,
b) (^ahsmalari sirasinda, rehberlik fonksiyonlanni on planda tutarak hatalan onleyici,
aksakliklari giderici, is verimini artirici, rasyonel ve etkin cahsmayi saglayici, gelistirici ve
egitici olmaya ozen gosterirler,
c) Gorevleri arasinda ve calismalan esnasinda giyimleri, davramslan ve hareketleri ile
saygi ve itibar telkin etmeye ozen gosterirler,
c) Gorevin basanyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya cikmasi
amaciyla dtirtistltik, bagimsizlik, tarafsizhk, gtivenilirlik ve yeterlik ilkelerini gozeten bir
yaklasim icinde olmak zorundadirlar,
d) islemlerin kenetlendigini gosteren, tarih ve imza koymak suretiyle yaptiklan
aciklamalar disinda evrak, defter ve kayitlar tizerine serh diisemezler, Have ve diizeltme
yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi islem ortamlanndaki bilgi ve kayitlan
degistiremezler,
e) Denetime gidecekleri yerleri, yapacaklari isleri ve gorevleri dolayisiyla edindikleri
gizli bilgi ve belgeleri aciklayamazlar.
f) Beseri ve sosyal iliskilcrin gerektirdigi haller haric, hakkinda denetim, inceleme ve
sorusturma yaptiklan personelden ya da denetimini yaptiklan i§yeri sahiplerinden ve
yetkililerinden veya gorevleri sirasinda diger kisilerden, ozel hizmet ve ahsilmis olmayan
ikramlar kabul edemezler, bu kisilcrle is miinasebetinden farkh miinascbet kuramazlar, bore
alamaz ve veremezler,
g) Icraya kansamazlar,
g) Gorevleri nedeniyle ogrenmis olduklan bilgileri, mesleki sirlari, ekonomik, ticari hal
ve durumlan gizli tutmak zorundadirlar,
h) Aralannda tictincti dereceye kadar kan (uciincu derece dahil) ve ikinci dereceye
kadar kaym (ikinci derece dahil) hisimhk veya cikar birligi bulunan yahut tarafsizhgi
hakkinda kusku uyandiracak derecede uyusmazhk halleri var olan Genel Mudiirluk personeli
hakkindaki denetim islerine bakamazlar, kendilerine bu tip islerin verilmesi halinde durumu
yazili olarak Kurul Baskanligma bildirirler,
1) Rapor, yazisma ve dosyalan, Kurul Baskammn izni olmadan kimseye gosteremezler
ve veremezler.
i) 14.9.2010 tarihli ve 27699 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Denetim Gorevlilerinin
Uyacaklan Mesleki Etik Davrams ilkeleri Hakkinda Yonetmelik hiikumlerine uymak
zorundadirlar.
MufettislerinYapamayacagi isler
MADDE 15- (1) Miifettisler;
a) Teftis, denetim, inceleme-arastirma, disiplin sorusturmasi ve on inceleme ile gorevli
bulunduklan birimlerdeki memurlarin yurutme islerine kansamazlar.
b) incelemek tizere aldiklan evrak uzerinde belirli bir doneme ait islemlerin teftis
edildigini gosteren tarih ve imza koymak suretiyle yapacaklari isaretler disinda diizeltmeler
yapamazlar.
c) Teftis, denetim, inceleme-arastirma, disiplin sorusturmasi ve on incelemeye
gidecekleri yerleri veya bu konuda yapacaklari isleri aciga vuramazlar.
9) Gorevleri geregi ogrendikleri gizli konularla, yaptiklan islcmin asamalanni Kurul
Baskani ve Genel Mtidtir disinUa hie kimseye aciklayamazlar.
N-y
Karar Ncjv^
d) Dogrudan veya dolayh olarak teftis, denetim, inceleme, arastirma, disiplin
sorusturmasi veya on inceleme ytirtitttikleri kisilerle alis-veris ve bunlarla borc-alacak
iliskisinde bulunamazlar.
(2) Sosyal ve insani iliskilcrin gerektirdigi hususlar bu maddede sayilan yasaklamalar
disindadir.
Mufettislik Miihtir ve Belgeleri, Demirbaslar
MADDE 16- (1) Miifettislere ve yetkili mufettis yardimcilanna mtihtir berati ile
birlikte birer resmi mtihtir verilir. Aynca mufettisler ile yetkili ve yetkisiz mufettis
yardimcilanna Baskan tarafindan imzaIanmis mufettislik kimlik belgesi verilir.
(2) Miifettislere, yazi ve hesap makinesi, canta gibi demirbaslar Kurul Baskanhgi'nca
saglamr.
Gorevden Uzaklastirma
MADDE 17- (1) Mufettisler, gorevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak Devlet
Memurlan Kanunu'nun Gorevden Uzaklastirma esas ve usullerini gozetmek ve uygulamak
kosuluyla, asagidaki sartlann gerceklesmesi halinde ilgilileri usuliine gore gorevden
uzaklastirilmasim teklif edebilirler.
a) Kamu hizmetleri gerekleri yoniinden gorev basinda kalmasi sakmcali olmak,
b) Para ve para hiikmundeki beige ve senetleri, her turlti mai ve ayniyati, bunlann
hesap, beige ve deftcrierini gostermekten ve bunlarla ilgili sorulan cevaplamaktan kacinmak,
teftis denetim, inceleme ve sorusturmayi gticlestirecek, engelleyecek davramslarda bulunmak,
c) Evrakta sahtecilik ve kayitlarda tahrifat yapmak,
c) Mai Bildiriminde Bulunulmasi, Rtisvet ve Yolsuzluklaria Mucadele Kanunu'nun
17'nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.
(2) Gorevden uzaklastirma tedbirleri, teftis ve tahkikatin her safhasinda alinabilir.
Ancak, gorevden uzaklastinlan kisinin gorevi basinda kalmasimn sakmcali oldugunun acik
bir sekilde ortaya konmasi, (b) bendinde yazih hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi
gerekir.
(3) Gorevden uzaklastinlma keyfiyeti, mufettis tarafindan gerekcesiyle birlikte
atamaya yetkili amire, Kurul Baskanhgi kanah ile yaziyla hemen bildirilir.
(4) islerin aksamamasi icin gereken tedbirler, oneriler dogrultusunda Genel Mtidtir
tarafindan ahnir. Gorevden uzaklastinlan personelin gorevini mufettis ustlenemez.
(5) Teftis ve tahkikat neticesinde sucun islendiginin anlasilamadigi veya yeterli delil
bulunamadigi hallerde; gorevden uzaklastinlmis olan memur ve diger personel, miifettisin
yerecegi rapor tizerine derhal atamaya yetkili amire bildirilir.
(6) Gorevden uzaklastinlmasi gereken memurlar hakkinda, isledikleri suclann nev'i
ve mahiyetine gore kanuni esaslar dahilinde takibat yapilir.
(7) Gorevden uzaklastmlana ait sorusturma ile bu somsturmaya ait rapor iizerinde
yapilacak resmi islemin diger islerden oncelikle tamamlanmasi ve sonuclandirilmasi
zorunludur.
Mtistcrck ^ahsmalar
MADDE 18- (1) Yilhk teftis, denetim, inceleme ve sorusturma programlanmn gruplar
halinde uygulanmasinda her gruba dahil miifettislerden en kidemlisi calismalan diizenler.
Aynca, ise baslarken ve cahsmalarin devami sirasinda teftis ve tetkiklere verilecek en uygun
yonti tayin, islerin seyrini takip ve sonuc alinmasim saglayabilecek fikir ve tedbirlerin
uygulanmasmi temin eder, cahsmalarin seyri hakkinda zaman zaman veya talep halinde
Kurul Baskanligma ozel bilgi veya ara rapor verfr've grup faaliyetlerinin sona ermesini takip
eden bir ay icinde cahsmalarun neticelerini, mtisffcreken dtizenleyecekleri raporlarda belirtir.
H-y
Karar No£2_
(2) Kurul Baskamna yardmila gorevlendirilen "Refakat Mtifettisleri"nin mtisterek
cahsmalarda gorev almasi halinde, grup koordinatorti, refakat mtifettisidir.
islerin Stiresinde Bitirilmemesi ve isin Devri
MADDE 19- (1) a) Mufettisler, kendilerine verilen isleri ara vermeden, Kurul
Baskanhginca belirtilen stireler icinde bizzat yapip bitirirler. Stiresinde tamamlanamayacagi
anlasilan isler hakkinda Kurul Baskamna zamamnda bilgi verip alacaklan talimata gore
hareket ederler.
b) Miifettislere verilen isin devredilmemesi asildir. Geri birakma ve devir zorunlulugu
dogarsa; mufettisler ellerindeki isleri, Kurul Baskammn yazih emri veya mtisaadesi ile baska
bir mtifettise devredebilirler.
c) Devredilecek isjer icin devri yapacak olan mtifettis bir devir notu hazirlar. Uc ornek
olarak hazirlanacak devir notuna;
1- Devredilen isin ne oldugu,
2- Devir gtintine kadar,
i- isin hangi kismimn ne dereceye kadar incelendigi,
ii- is hakkinda ne gibi gortis veya kanaate vanldigi,
iii- Beliren gortis ve kanaat olarak o isin ozelligine gore bundan sonraki en uygun
inceleme ve sorusturma seklinin ne olmasi gerekecegi,
hakkindaki dusiincelerini yazar.
(2) Bundan baska devredilen ise ait biitiin belgeleri sira numarasi altinda gosteren dizi
pusulasinm bir ntishasim, ise ait defter ve belgelerle birlikte, isi devralan mtifettise imza
karsihgi verir.
(3) Devir notu ve dizi pusulasinm ikinci nushasi bir yazi ile devreden mufettis
tarafindan Kurul Baskanligma gonderilir. Uctincti nushasi devreden mtifettistc kahr.
(4) Hie baslanmamis islerin devri durumunda devir notu hazirlanmaz.
ALTINCI BOLUM
Teftis Kurulu Btirosu
Biironun Gorev ve Sorumluluklari
MADDE 20- (1) Biiro,
Kurul baskamna bagh yeterli sayida personelden tesekkiil
eder.
(2) Biiro Personelinin gorevleri sunlardir;
a)Baskanhga verilen veya gelen raporlar ile her ttirlti evrakin kaydim fiziki ve/veya
elektronik ortamda dtizenli sekilde tutmak, ilgili birimlere sevki dahil bu safhaya kadar olan
islemlerini yapmak, baska birimlere gidenleri takip etmek, zamamnda cevap ahnamayan
rapor ve yazilardan Kurul Baskamm haberdar etmek,
b)isleri biten rapor ve diger evraki dosyalayarak muhafaza etmek,
c)MtifettisIerden gelen raporlari gerekli sayida cogaltmak, raporlan ve diger evraki
kayit etmek ve ilgili oldugu yeriere vererek takip etmek,
c)Mtifettislerin calisma ve hak edis cetvellerinin tahakkuka ait islemlerini yiirutmek,
d)Kurulun kirtasiye, matbuat ve diger malzeme ihtiyacinin teminine ve Tasinir Mai
Yonetmeligi htiktimleri cercevesinde tasinir mallari kayit ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili
diger islemleri yapmak,
c)Kurul Baskanhginm. yazismalariyla, mufettis, mtifettis yardimcilan ve biiro
personelinin ozltik, digeridari/ mali ve haberlcstric hizmetlerini yiirutmek,
m
Karar Noj^
f)Uygulamaya ait mevzuat ve talimatlan izleyip saklamak ve bunlan mtifettis ve
mufettis yardimcilan ile biitiin personele dagitmak,
g)Kurul Baskammn ve refakat mtifettislerinin verecekleri diger gorevleri yapmak.
(3) §ef, buronun yonetiminden ve dtizenli cahsmasindan, kurul baskamna ve refakat
mtifettislerine karsi sorumludur. Btiroda gorevli turn personel yaptiklan islerden dolayi
mesul olup, gorevleri icabi edindikleri bilgileri aciklayamazlar. Defter evrak, rapor vb.
belgeleri kurul baskammn veya refakat mufettisinin izni olmadan hicbir makama ve sahsa
gosteremezler ve veremezler.
(4) Biiro personelinin atanmasinda veya gorevlendirilmesinde Kurul baskammn uygun
goriisii ahmr,
YEDINCI BOLUM
Miifettislige Atanma ve Mtifettis Yardimcihgi
Miifettislige atanma
MADDE 21- (1) Miifettislige, acilmis olan Mtifettis yardimcihgi giris sinavinda
basanh olmus ve Mtifettis yardimcihgindaki stire sonunda yeterlik sinavim basan ile gecenler
arasindan Genel Mtidtirtin teklifi, Yonetim Kurulunun karan ile atama yapilir.
(2) Diger kamu kurum ve kuruluslannda birinci fikrada belirtilen usullerle Mtifettis
olarak a tanmis olanlar arasindan nakil yoluyla atama yapilabilir.
Mtifettis Yardimcihgi Giris Sinav Kurulu
MADDE 22- (1) Mufettis yardimcihgi giris sinavim yapacak Kurul, Genel Mudfirtin
onayi ile Teftis Kurulu Baskammn baskanhginda, insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
Baskani ve tic mtifettis olmak iizere bes kisiden olusur. Yeterli sayida mufettisin bulunmamasi
halinde, kalan sayi diger daire baskanlarmdan tamamlamr.
Mufettis yardimcihgi giris sinav sartlan
MADDE 23- (1) Kurul Mufettis Yardimcihgina atanabilmek icin yapilacak giris
sinavim kazanmak sarttir.
(2)Mtifettis yardimcihgi giris smavina katilabilmek ve mufettis yardimcisi olarak
atanabilmek icin; asagida gosterilen nitelikleri tasimak gerekir.
a)I4.7.1965 tarihli ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesinde
belirtilen genel kosullan tasimak.
b) Egitim stiresi en az dort yil olan Hukuk,
lktisat, Siyasal Bilgiler Isletme,
iktisadi ve idari bilimler, mimarhk ve Muhendislik fakultelerini veya bunlara denkligi yetkili
makamlarca kabul edilen yurtici veya yurt disindaki ogretim kurumlanndan birini bitirmis
olmak.
c) Yazih sinav tarihi itibariyle 35 yasini doldurmamis bulunmak,
c) Gorevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir saghk probleminin
bulunmamasi,
d) Erkek adaylar icin askerlik gorevini yapmis, erteletmis olmak veya askerliklc
ilisigi bulunmamak
e)18.3.2002 tarihli ve 2002/3975 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yuriirliige
konulan; Kamu Gorevine ilk Defa Atanacaklar icin Yapilacak Smavlar Hakkinda Genel
Yonetmelik htiktimlerine gore (A) gurubu kadrolan icin yapilacak Kamu Personeli Secme
Sinavinda, KPSS kilavuzunda/yji/veya ilanlarda/^irtilen puan ttirtinden ilan edilecek asgari
ya da tizeri puani almak.
~m
Karar No*>2L
f) KPSS sonuclanna gore basvuran adaylardan, en ytiksek puana sahip olandan
baslanarak, atama yapilacak pozisyon sayisimn yirmi katindan fazla olmamak tizere sinav
kurulunca belirlenen sayida adaylar arasinda olmak,
g) Bu sinava en fazla iki defa katilmis olmak,
g) Mufettislik karakter ve vasiflanna haiz bulunmak.
Mtifettis Yardimcihgi Giris Sinavimn Duyurulmasi
MADDE 24- (1) Mtifettis yardimcihgi giris sinavi yapilmasma ihtiyac duyulmasi
halinde, ilan edilen sayida aday meslek giris sinavma ahnir. Aciktan atama izni ahnmis kadro
ve pozisyonlarm sayi, simf, unvan ve dereceleri ile genel ve ozel kosullan, belirlenen KPSS
taban puani, sinavm yapilacagi yer, zaman, icerik ve degerlendirme yontemi yapilacak ilanda
belirtilir. Resmi Gazete'de ve Turkiye genelinde yayinlanan tiraji en ytiksek ilk bes gazetenin
en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.
(2) ilanlar, smav tarihinden en az 30 gtin once yapilir. Adaylann son mtiracaat tarihi
ve kayit stiresi, yazih smav tarihinden en 90k 15 is gtinti oncesine kadar devam edecek sekilde
tespit olunur.
(3) Sinava gireceklerde aranacak sartlar ile istenecek belgeler, basvuru yeri,
tarihi gibi konular ilanda yer ahr.
(4) Giris sinavi yazih ve sozlii olmak tizere iki asamada yapilir. Yazih sinavda
basarih olanlar sozlii sinava ahmrlar.
(5) Yazih sinava girecekler Genel Mudtiriukten sinav giris belgesi almak ve
yazih sinava bu belgeleriyle katilmak zorundadirlar.
Mtifettis Yardimcihgi Giris Sinavi islemleri
MADDE 25- (1) Mtifettis Yardimcihgi giris smavina katilmak isteyenler Kurul
Baskanligma bir dilekce ile mtiracaat ederler. Dilekceye isteklinin is ve ikametgah adresleri
yazihr ve asagidaki belgeler eklenir.
a) Ytiksekogrenim diplomasimn veya bitirme belgcsinin ash veya noterden tasdikli
ornegi, bu Yonetmeligin ikinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen denkligin yetkili makam
tarafindan tasdik edildigine dair belgenin ash veya noter tasdikli ornegi,
b) TC kimlik numarasi beyani,
c) (2) adet vesikahk fotograf,
9) Ozgecmisi,
d) Giris sinavi ilanimn yapildigi tarihte gecerli olan (A) Grubu Kamu Personeli
Secme Sinav Sonuc Belgesinin ash veya noter onayli sureti.
(2)Mufettis yardimcihgina girisle ilgili yazih sinavi kazanan adaylardan sozlii
sinavdan once yukarda yer alan belgelere ilaveten asagidaki belgeler istenir.
a) Saghkla ilgili olarak gorevini devamh yapmaya engel bir durum olmadigina dair
yazih beyani,
b) Erkek adaylann askerlikle iliskisi olmadigina dair yazih beyani,
c) Sabika kaydi olmadigina dair yazih beyani,
(3)Posta ile miiracaatlar kabul edilmeyecektir. Sinavlara girecek adaylar bizzat
basvuracaktir.
Sinav giris belgesi
r\.y
Karar No 22.
MADDE 26- (1) Giris sinavina katilacaklara Kurul Baskanhginca, adaym adi, soyadi,
numarasi, sinava girecegi yerin adresi, gtin ve saati belirtilen fotografh sinav giris belgesi
verilir. Sinavlara ancak bu belgenin gosterilmesi suretiyle girilir.
Yazih smav
MADDE 27- (1) Yazih smav sorularinm hazirlanmasi, sinavlarm sevk ve idare
sorumlulugu giris sinavi kuruluna aittir. Her soruya verilecek not, giris sinavi komisyonunca
saptanir, soru kagitlan giris sinavi kurulu baskani ve tiyeleri tarafindan imzalanir. Her sinav
konusuna ait sorular ayn ayn zarilara konulur, zarflar kapatihr. Uzerlerine hangi konuya ait
sinav sorulan olduklan yazihp mtihtirlenerek giris sinavi komisyonu baskani ve tiyeleri
tarafindan imzalandiktan sonra giris sinavi kurulu baskani tarafindan saklanir.
Yazih Sinavlarm Yapilis §ekli
MADDE 28- (1) Yazih sinavlar, duyurulmus olan yer ve saatte baslar. Gee gelenler
sinava ahnmazlar. Her aday sinav giris belgesi kontrol edilmek suretiyle salona alimr. Sinava
giren adaylar, yanlannda sinav giris belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmis gecerli bir
kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiginde bunlan smav gorevlilerine ibraz
etmekle ytiktimltidurler.
(2) Soru zarflarinm kapah ve miihurlii oldugu adaylara gosterilir.
(3) Kopya girisiminde bulunanlar bir tutanakla tespit edilerek sinavdan cikanhr ve bir
daha giris sinavma ahnmazlar.
(4) Sinav, onceden tespit edilen saatte bitirilir.
(5) Sinav kagidimn adi soyadi ve aday numarasim iceren bolumuntin aday tarafindan
kapatilmasi zorunludur. Smav sonunda toplanan cevap kagitlan bir zarfa konur, tizerine
hangi sinava ait oldugu, sinav grubu, sinav tarihi ve smav yeri, icine konan kagit sayisi
yazilarak kapatihr. Zarfin iistu, mtihtirlenerek imzalanir.
(6) Sinav gozlemcileri ve gorevlileri ile sinavi son terk eden adaym da katihmryla bir
sinav durum tespit tutanagi diizenlenir ve imzalanir. Bu tutanak, smavin tarihi ve yeri, sinava
baslama ve bitis saatleri, sinava giren ve girmeyen adaylar, sinav sirasinda bir olay olup
olmadigi, olmussa olayin mahiyeti ile ilgili bilgileri icerir ve sinav kagitlannin bulundugu
zarfla birlikte giris sinav kurulu baskamna teslim edilir.
Mufettis Yardimcihgi Giris Sinavi Konulan
MADDE 29- (1) Mtifettis yardimcihgina giris sinavi asagidaki konular secilmek
suretiyle yapilir.
a)
Hukuk
1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
2) idare Hukuku (Genel Esaslar)
3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)
4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar)
5) Borclar Hukuku (Genel Esaslar)
6) Ticaret Hukuku Genel Esaslar)
7) Ceza Muhakemeleri Usulii Hukuku (Genel Esaslar)
b)
Ekonomi
1)iktisat Teorisi (Mikro-Makro ekonomi)
2) Gtineel Ekonomik sorunlar
3) Milli gelir
c)
Maliye
1) Ttirkiye Vergi IJul^uku (Genel Esa^tar)
2) Biitce
M-7
Karar No 22_
d) Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Bilanco
3) Muhasebe Sistemi (Kamu idarelerinde)
e) Teknik bransla ilgili olanlara ilgili teknik konular
Yazili Sinavda Basanmn Saptanmasi
MADDE 30- (1) Yazih sinavda her sinav gurubunun tam puani 100'dtir. Smavin
kazamlmasi icin sinav yapilan her gruptan, en az 70 puan alinmasi ve gruplarm not
ortalamasimn 75 puandan asagi olmamasi sarttir. Ortalamada 75 ve yukan puan alan
adaylar, en ytiksek puan alan adaydan baslamak tizere siralamaya tabi tutulur. ilan edilen
bos pozisyonun dort kati aday yazih sinavi kazanmis sayilarak sozlii sinava cagnlir. Sonuncu
aday ile ayni puani alan adaylar da, kontenjan gozetilmeksizin sozlii sinava cagnlir.
(2) Giris sinavi komisyonunca yapilan degerlendirme soncunda yazih sinavda basanh
olan adaylar icin bir tutanak dtizenlenerek, giris sinavi komisyonunca imzalanir.
Yazili Sinav Sonuclanmn Duyurulmasi
MADDE 31- (1) Yazih sinavi kazanan adaylan, basari sirasmi ve sozlii smavin yerini,
gtintinti ve saatini gosterir Iiste, Genel Mtidtirltigtin internet sitesinde ilan olunur. Sozlii
sinava
gireceklerin
aday
basvuru
formunda
kendilerine
yapilacak
bildirimlerin
ulastinlmasini istedikleri posta adreslerine smavin yeri, gtinti ve saati gonderilir.
Sozlii Smavin Yapihs §ekli ve Konulan
MADDE 32- (1) Sozlii sinav, yazih sinavda basanh olan adaylara duyurulan gtin, saat
ve yerde yapilir.
(2) Sozlii sinavda adaylann yazili smav konulan ve genel kultiir konulanndaki
bilgilerinin yoklanmasi yamnda temsil, zeka, kavrama, muhakeme ve konusma yetenegi,
tutum ve davrams gibi kisisel nitelikleri de goz ontinde bulundurulur.
Sozlii Smavin Degerlendirilmesi
MADDE 33- (1) Her aday icin giri§ sinavi kurulu baskan ve tiyeleri tarafindan 100 tam
puan tizerinden not verilir. Sinav Komisyonunca verilen notlann ortalamasi sozlii sinav
notudur.
(2) Sozlii sinavda basanh sayilabilmek icin en az 75 puan almak gerekir.
Giris Smavmin Degerlendirilmesi Basari Sirasi ve Itiraz
MADDE 34- (1) Giris sinavi notu, yazih ve sozlii notlannin ortalamasidir. Basan sirasi
bu nota gore tespit edilir.
(2) Giris sinavi notunun esitligi halinde, yazih sinav notu ytiksek olan aday basan
siralamasinda oncelik kazamr. Sinavda basan gosterenlerin sayisi ilan edilen bo§ pozisyon
sayisindan fazla olursa, ilan edilen pozisyon sayisi kadar aday asil olarak, diger adaylardan
basan siralamasina gore ilan edilen pozisyon sayisi kadar aday da yedek olarak sinavi
kazanmis sayihr. Digerleri icin sinav sonuclan kazanilmis hak sayilmaz.
(3) Giris sinavi komisyonu tarafindan tutanakla tespit edilen sinav sonuclan, 27.
Maddede belirtilen sekilde duyurulur. Adaylann atanma ile ilgili islemlerini yaptirmak tizere,
duyuruda belirtilen tarihe kadar Kurul Baskanligma mtiracaat etmeleri zorunludur.
(4) Yazili ve sozlii sinav sonuelanna itirazlar, yazih ve sozlii sinav sonuclanmn
aciklanmasindan itibaren bes isngtinti icinde bir dilekce ile giri§ sinavi kuruluna yapilabilir.
Bu itirazlar, giris sinavi kuruju tarafindan en gee on is gtinti icinde incelenir ve sonuc ilgiliye
yazili olarak bildirilir.
M-7
Karar No 2-2_
Mtifettis Yardimcihgina Atanma
MADDE 35- (1) Mtifetti§ yardimcihgi sinavim kazananlara, insan Kaynaklan
ve Egitim Dairesi Baskanligma bagh insan Kaynaklan §ube Mtidtirltigti tarafindan gerekli
tebligat yapilir. Kazanan aday, teblig tarihinden itibaren on bes gtin icinde Baskanhga
mtiracaat etmedigi takdirde atanma hakkini kaybeder.
(2) Ayni giris sinavinda basari gosterenlerin mufettis yardimcihgina atanmalan
sinavdaki derece sirasina gore yapilir.
SEKiziNCi BOLUM
Mtifettis Yardimcilannin Yetistirilmesi
Mtifettis Yardimcilannin Yetistirilmesi
MADDE 36- (1) Mtifettis Yardimcilannin yetistirilmesinde su esaslara uyulur;
a)
Kisiliklerinin mcslcgin gerektirdigi niteliklere gore gelismesini saglamak,
b)
Yetki alamna giren ytirtirltikteki mevzuat ile teftis, inceme ve sorusturma
konulannda
tecrtibe ve uzmanhk kazanmalarim saglamak.
c)
Genel Mtidtirltigtin tabi oldugu ytirtirltikteki mevzuat hakkinda yeterli Bilgi
edinilmesini saglamak,
c) Yabanci dil bilgilerinin gelismesi hususunda imkan saglamak.
Mtifettis Yardimcilarmi Yetistirme Programi
MADDE 37- (1) Mtifettis Yardimcilan, tic yillik yardimcihk doneminde asagidaki
programa gore yetistirilirler. Bu sure icinde kesintisiz olarak tic ayi asan hastahk izni
verilenler, askerlik nedeniyle gorevden ayn kalanlar ve ucretsiz izin kullananlann sureleri,
ayn kaldiklari mtiddct kadar uzatihr.
(2) Birinci donem calismalan: Genel Mudtiriugun gorevleri ve teskilat yapisimn
tamtimi ile baslar ve Kurul Baskanhginca, teftis, inceleme ve sorusturma ile ilgili
ytirtirltikteki mevzuatin,
yabanci dil bilgisinin gelistirilmesi ve idarenin islem ve
faaliyetlerinin ogretilmesi amaciyla en 90k 119 ay stireyle meslek ici egitim seklinde diizenlenir.
Bu egitim siirecinde ve sonunda, egiticiler tarafindan sinav yapilir. Bu sinavlar sonucunda
100 tam puan tizerinden alman notlarin ortalamasi, birinci donem calisma notu sayihr.
(3) ikinci donem calismalan:
a) Mufettislerin refakatinde gorevlendirilmek suretiyle teftis, inceleme ve sorusturma
usul ve esaslanm ogrenmelerini saglayacak sekilde diizenlenir. Mtifettis yardimcilan, on
egitimden sonra, kurul Baskanhginca belirlenen bir program cercevesinde, en az tic
mufcttisin yamnda cahstirihrlar. ikinci donem calismalan asgari bir yil surer,
b) Mufettis yardimcilan, refakatinde bulunduklan mufettislerin denetimi ve gozetimi
altindadirlar. Kendilerine verilen gorevleri mufettislerin talimatina gore yerine getirirler.
Mufettisler, en az tic ay refakatinde bulunan mtifettis yardimcilannin kaydettikleri geiismeler
ile genel tutum ve davranislan haklmda bir Mufettis Yardimcisi Degerlendirme Raporu
dtizenlerler.
c) Mtifettis Yardimcisi Degerlendirme Raporunda; ahlak durumu, meslek genel
durumu, mufettislik yetenegi, meslek bilgisi olmak tizere dort nitelikten her biri icin mufettis
yardimcisina "50k iyi" (90-iSfa, "iyi" (76-89), "orta" (60-75), "yetersiz" (0-59) notlanndan
biri verilir. Bunlardan iMsimn "yetersiz" oft^isi halinde degerlendirme raporu olumsuz
sayihr. Olumsuz dcgerlemlitfme raporu dtizenfeyen mtifettisip yaziji gerekce belirtmesi §arttir.
Karar No £3-
c) Yaninda cahstigi tic mufettisten en az ikisi tarafindan hakkinda olumsuz
degerlendirme raporu dtizenlenen veya degerlendirme raporundaki ayni nitelik icin her tic
mufettisten de "yetersiz" notu alan mufettis yardimcisimn, miifettislige yeterli olmadigi
saptanmis olur. Bu durumda olanlar hakkinda Bu Yonetmeligin 34. madde htikmtine gore
islem yapilir.
d) Mtifettis Yardimcisi Degerlendirme Raporlannda verilin notlarm ortalamasi ikinci
donem calisma notu sayihr.
e) Bu donemde, mtifettis yardimcilan tek baslanna teftis, inceleme ve sorusturma
yapamazlar, rapor duzenleyemezler.
I) Mtifettis yardimcilannin yetistirilmesi icin Kurul Baskanhginca, mevzuat ve
uygulamamn, teftis, inceleme ve sorusturma usul ve esaslanmn ogrenilmesini saglayacak
sekilde bir calisma programi hazirIan lr ve uygulanir. Mtifettis yardimcilannin calismalan,
refakatinde bulunduklan mufettisler tarafindan en iyi sekilde yetismelerini saglayacak tarzda
diizenlenir.
(4) Uctincti Donem £ahsmalan:
a) Mtifettis yardimcisimn birinci calisma doneminde kurs, seminer ve ettitlerden aldigi
notlan ile refakatinde cahstigi mufettislerin verecegi Gizli Gortis Notlarmin ortalamasi 100
puan tizerinden en az 75 puan oldugu anlasilan Mtifettis yardimcilanna, Baskan onayi ile
teftis, denetim, inceleme ve sorusturma yetkisi verilir.
b) Teftis, denetim, arastirma, inceleme, on inceleme ve sorusturma yetkisi verilmeyen
mtifettis yardimcilanna, eksik gortilen hususlar Kurul Baskanhginca yazih olarak bildirilir.
Durumlan ticer ayhk iki donemde mtifettis refakatinde izlenerek degcrlcndirilir.
c) Teftis, inceleme, tin inceleme ve sorusturmaya yetkili kilman mufettis yardimcilan,
ltizumu halinde diger yardimcilarla veya mufettislerle birlikte vazife gorurler.
c) Mtifettis yardimcilannin uctincti doneme ait calismalan, yetismelerinin
tamamlanmasi hususu da gtiz ontinde tutularak Kurul Baskanhginca degcrlcndirilir
Yetisme Notu
MADDE 38- (1) Yeti§me notu, yeterlik yazih sinavindan once, Kurul Baskanhgi
tarafindan, mtifettis yardimcihgi donemine iliskin olarak asagida belirtilen konulann her biri
icin 100 puan tizerinden verilen notlarm ortalamasidir.
a) Kurs, seminer, etiit notu: mufettis yardimcihgi donemine ait birinci calisma
doneminde kurs, seminer ve ettitlerden ahnan notlann ortalamasidir.
c) Teftis ve denetim notu: yetkili mufettis yardimcilannin yaptiklan teftis ve denetim
sonucunda diizenledikleri raporlara Kurul Baskamnca verilen notlarm ortalamasidir.
c) Tahkikat notu: yetkili mufettis yardimcilannin inceleme ve sorusturma sonucunda
diizenledikleri raporlara Kurul Baskamnca verilen notlann ortalamasidir.
b) Ozel not: mtifettis yardimcilannin nitelikleri, tutum ve davranislan, mesleki
bilgileri, caliskankklan ve mesleki liyakatleri hakkinda refakatinde cahstiklan mufettisler ve
Kurul Baskani tarafindan verilen notlann ortalamasidir.
(2) Her boltimden verilecek notun 60'dan, yetisme notu ortalamasi ise 65'den asagi
olmamasi gerekir.
Yeterlik Sinavindan Once Kuruldan ^lkanlma
MADDE 39- (1) Mtifettis yardimcilanndan, basari degerlendirmesi ve yetisme
notlanna gore miifettislige atanamayacagi anlasilanlar ile mufettislik karakter ve vasiflanyla
bagdasmayacak tutum ve davranislan hukuki delilleri ile saptananlar, yeterlik sinavi
beklenmeksizin Teftis Kurulu dfsinda Genel Mtidurltik iccrisinde ogrenim durumuna ve
hizmet surcsine uygun pozisyoria/fitanirlar.
wt
Karar Noft?.
DOKUZUNCU BOLUM
Yeterlik Sinavi ve Miifettislige Atanma
Yeterlik Sinavi ve Ilani
MADDE 40- (1) Genel Mtidurltik Mtifettis Yardimcilan tic yillik bir staj doneminden
sonra yeterlik sinavma tabi tutulurlar.
(2) Yazih ve sozlii olarak iki boltimde yapilacak yeterlik sinavium tarihi, sinav
tarihinden en az bir ay once ilgililere duyurulur.
Yeterlik Sinavi Kurulu
MADDE 41- (1)
Yeterlik Sinavi Komisyonu Teftis Kurulu Baskammn
baskanhginda, Mtifettislerden olusan en az tic kisilik komisyondan olusur. Yeteri kadar
mtifettis bulunmadigi hallerde Genel Mtidtirltikteki Daire Baskanlan tiye olarak ahnabilir.
Yeterlik Sinav Konulan
MADDE 42- (1) Yeterlik sinavi asagida belirtilen hususlan kapsayacak sekilde
bir veya birkac boltimde yapilir.
a)
Mevzuat
1) 20.11.1981 tarih ve 2560 sayih Istanbul Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Mtidtirltigti Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanun ve Bu Kanun geregince cikanlan
yonetmelikler,
2) 14.07.1965 tarih ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanunu
3) 02.12.1999 tarih ve 4483 sayih Memurlar ve Diger Kamu Gorevlilerinin
Yargilanmasi Hakkindaki Kanun
4) 10.12.2003 tarih ve 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu
5) 10.02.1954 tarih ve 6245 sayih Harcirah Kanunu
6) 04.01.2002 tarih ve 4734 sayih Kamu Ihale Kanunu
7) 05.01.2002 tarih ve 4735 sayih Kamu Ihale Sozlesmeleri Kanunu
8) 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayih Buyuksehir Belediyesi Kanunu
9) 03.07.2005 tarih ve 5393 sayih Belediye Kanunu
b) Mesleki Konular
1) Raporlama teknikleri
2) Teftis Yontemleri
3) Denetim ile ilgili diger konular.
Yeterlik Sinavi Notlannin Degerlendirilmesi ve itiraz
MADDE 43- (1) Yeterlik sinavi notu, yetisme, yazili ve sozlii sinav notlannin
ortalamasindan olusur.
(2) Yazih sinav kagitlan, yeterlik sinavi kurulu tiyeleri tarafindan degerlendirilir.
Yazih sinavda basanh sayilabilmek 38. maddede belirtilen konulardan ahnan notlann
ortalamasmm en az 75 olmasi gerekir.
(3) Yazih sinavda basanh olan mufettis yardimcilan sozlii sinava tabi tutulurlar. Sozlii
sinavda mtifettis yardimcilanna yeterlik sinavi komisyonu uyelerinin her biri tam puan
iizerinden not verir. Verilen notlann ortalamasi sozlii sinav notunu teskil eder. Sozlii sinavda
basanh sayilabilmek icin bu notun en az 75 olmasi sarttir.
(4) Yazih ve sozlii sinav sonuclanna itirazlar, yazih ve sozlii sinav sonuclanmn
aciklanmasindan itibaren yedi is gtinti icinde bir dilekce ile Kurul Baskanligma yapdir. Bu
itirazlar, yeterlik sinavi kurulqjtarafindan en ggc. on is gtinti icinde incelenir ve sonuc ilgiliye
yazih olarak bildirilir.
m
Karar No %<L
Yeterlik Sinav in i Kazanamayanlar ve Sinava Girmeyenler
MADDE 44- (1) Yeterlik sinavinda basari gosteremeyenlere yeterlik sinavindan
itibaren bir yil icinde bir hak daha verilir.
a) Bu stire sonunda da yeterlik sinavinda ba§an gosteremeyenler,
b) Gecerli bir nedeni oldugunu belgelemeksizin yeterlik sinavina girmeyenler,
hakkinda 34. madde hukmii uygulamr.
ONUNCU BOLUM
Raporlar
Rapor ^esitleri
MADDE 45- (1) Mufettisler calismalannin neticelerini, isin ozelligine gore;
a) Teftis Raporu (Layiha),
b) Inceleme Raporu,
c) Tevdi Raporu,
9) Tazmin Raporu,
d) Sorusturma Raporu,
e) On Inceleme Raporu,
g) Genel Durum Raporu,
f) Personel Denetleme Raporu,
ile tespit ederler.
Teftis Raporlari (Layihalar)
MADDE 46- Teftis raporlari, yapilan teftislerde noksan ve hatali bulunan ve ilgili
birim ve kuruluslarca duzeltilmesi gereken islemler hakkinda, esas itibariyle iki ntisha olarak
ve gerek gortiltirse her servis icin ayn ayn diizenlenir. Raporun ash usulunc gore
cevaplandinldiktan sonra geri gtindcrilmck, bir nushasi da teftis dosyasinda saklanmak uzere
rapor numarasim tasiyan birer yaziyla ekli olarak ilgili yeriere teblig olunur.
(2) Genel Mtidtirtin gorusune de sunulan teftis raporlannin ilgili unitelerce
cevaplandinlmasi icin verilen sure 10 gtinden az, 30 gtinden fazla olamaz.
(3) a) Teftis raporlannda;
i- Islemleri teftis edilen memurlarm adlan, soyadlan ve memuriyet unvanlan, teftis
edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakildigi,
ii- Hatali ve noksan gortilen hususlarm hangi mevzuatin hangi ntaddeleriyle ilgili
oldugu,
iii- Raporun ilgililerce ccvaplandirilma stireleri,
iv- Mevzuata gore yapilmasi gereken islemler,
belirtilir.
b) Teftis raporlan, mtifettis tarafindan belirtilen stireler icinde, teftis edilen birinci
derecedeki amirleri tarafindan cevaplandinldiktan sonra Teftis Kuruluna iade olunur. Gelen
raporlar en gee 30 gun icinde Mtifettis tarafindan son mutalaasi da eklenerek, Teftis Kurulu
Baskanligma tevdi edilir.
c) Teftis raporlarina ilgililerce verilen cevapla nn mtifcttislikce uygun gortilmcmcsi
halinde; son mutalaanin acik ve gerekceli hazirlanmasina onem verilir. Hastalik, askerlik,
yurt disi staji gibi zaruri sebeplerle miifettisce cevaplandinlamayan raporlann son
mtitalaalan, Kurul Baskammn gtirevlendirccegi bir mufettis tarafindan yazilabilir.
d) Teftis raporlannin ilgililerce zamamnda cevaplandinlmasi hususunu mufettisler
bizzat takip eder, hakli scbcnJerc dayanmadan stiresinde cevaplandinlmayan raporlar
hakkinda geregi yapilmak uzere,inufetti§lerce Kljfeul Ba§kanhginatbilgi verilir.
Karar No £2.
e) Kurul Baskanhgi son mtitalaalan yaziImis olarak gelen cevaph raporlari en kisa
zamanda ilgili daireye veya birime gonderir ve sonuclarmi yakindan izler.
f) Teftis raporu tanzimine Itizum gortilmeyen hallerde durum bir yazi ile teftis edilen
daireye veya birime bildirilir ve bu yazinin bir nushasi Kurul Baskanligma sunulur.
g) Teftise tabi birim, bagh ve ilgili kuruluslann amirleri bu raporlari ve bununla ilgili
yazismalan dosyalamaya ve iyi bir sekilde muhafaza ederek yerine gelenlere devretmeye
mecburdurlar.
Inceleme Raporu
MADDE 47- (1) inceleme Raporu:
a)Ytirtirltikte bulunan mevzuat uygulamalannda gortilen noksanbklar ve bunlann
dtizeltilmesi yollari ile yeniden konulmasi gereken hiiktim ve usuller hakkinda gortis ve
tekliflerin,
b) Teftislerde cevaph rapora baglanmasi gerekli gortilmeyen hususlarm,
c) Genel Mtidtirltikce tetkik ettirilen cesitli konular hakkinda dtistincelerin,
c) §ikayet ve ihbarlar tizerine yapilan inceleme ve sorusturmalar sonucunda cezai ve
inzibati takibati gerektirir hal gortilmedigi takdirde yapilacak isleme esas gortislerin,
Bildirilmesi maksadiyla diizenlenir.
(2) Teftis ve sorusturmalar sirasinda gorev emri disinda kalan ancak hakkinda
inceleme raporu tanzim edilmesi gereken hususlann belirlenmesi halinde, konu Kurul
Baskanligma intikal ettirilerek inceleme gorev emri istenir, cevaph rapor veya sorusturma
raporunda belirlenen bu yeni hususlara yer verilmeyerek, aynca inceleme ve arastirma
raporu diizenlenir.
(3) Inceleme raporlan, konulannin ilgilcndirildigi birim, bagh ve ilgili kuruluslar goz
ontinde tutularak, yeterli sayida hazirlamr. Bu raporlar, geregi yapilmak uzere ilgili mercii,
dairesi veya birimlere gonderilmek/havale olunmak bakimindan Kurul Baskani tarafindan
Genel Miidure sunulur.
Tevdi Raporu, Tazmin Raporu
MADDE 48- (1) Tevdi raporu; mufettislerin teftis, inceleme, disiplin sorusturmasi
sirasinda Turk Ceza Kanununa veya ceza hukmii tasiyan ozel kanunlara gore bir sue tespit
ettiklerinde, gerekli belgeleri toplayarak yetkili mercie iletmek iizere diizenledikleri rapordur.
(2) Tevdi raporu; memurlar ve diger kamu gorevlileri ile memur olmayan sahislann
Ttirk Ceza Kanunu veya ceza hukmii tasiyan ozel kanunlara gore sue sayilan ve Memurlar ve
Diger Kamu Gorevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda Kanun kapsaminda sorusturulamayan
eylemler ile Mai Bildiriminde Bulunulmasi, Rtisvet ve Yolsuzluklarla Mticadelc Kanunu
kapsaminda islem gerektiren eylemlerle ilgili 3 (Uc) nusha olarak diizenlenir.
(3) Tevdi raporunun ash, diizcnleyen mtifettis tarafindan ilgili Cumhuriyet
Bassavcihgina intikal ettirilmek tizere Kurul Baskanligma sunulur. Bir nushasi mufettis
tarafindan muhafaza edilir. Bir nushasi da Kurul Baskanligma bagh idari Isler $cfligindeki
dosyasinda muhafaza edilir.
(4) Tazmin raporu; Devlete ve kisilere memurlar ve diger kamu gorevlileri tarafindan
verilen zararlaria Borclar Kanunu htiktimlerine gore olusan zararlarm belirlenmesi halinde
zararm kimlerden tazmin edilecegine iliskin aynntilaria gortis ve kanaatin yetkili mercie
intikali amaciyla hazirlamr.
(5) Tazmin raporlannda; tazmine neden olan fill ve bu fiillerin faillerinin yam sira
tazmine esas olan tutann hukuksal dayanaklaria ve aynntili bir sekilde ortaya konulmasi
zorunludur.
Sorusturma Raporu
m-
Karar No Q5-
MADDE 49 - (1) Soru§turma raporlari, memurlar ve diger kamu gorevlilerinin 657
sayih kanuna gore sue sayilan eylem ve davranislanna iliskin olarak diizenlenir.
Sorusturmamn bitiminde diizenlenmesi gereken bu raporlann asillanyla intikal
ettirilecek birimlerde dikkate almarak hazirlanacak yeter sayidaki suretleri raporu yazan
mtifettis veya mufettisler tarafindan sorusturma onayi ile birlikte Kurul Baskanligma
sunulur.
(2) Disiplin sorusturmalarinda, Baskanhktan ahnan gorevlendirmeyi mtiteakip;
mtifettis, Devlet Memurlan Kanunu "Disiplin" boltimiindeki htiktimlere gore savunma, tanik
ifadeleri ve kamtlan topladiktan sonra gerekirse birinci derece disiplin amirinin de gorustinu
alarak vardigi sonuc ve kanaatini gosteren bir Disiplin Sorusturmasi Raporu'nu Kurul
Baskamna sunar.
(3) Su hallerde disiplin sorusturmasi yapilabilir:
a) Mufettislerin yaptiklan teftis ve incelemeler sirasinda disiplin cezasi veya idari bir
onlem alinmasim gerektiren bir durum Ia karsilasildiginda, diizenlenecek inceleme raporunda
varsa idari tedbir ve onerilerin yaninda disiplin sorusturmasi yapilmasi teklifinin bulunmasi
halinde, Kurul Baskani tarafindan da uygun gortilmesi tizerine Genel Mtidtirltikten almacak
gorevlendirme ve izne istinaden,
b) Genel Mtidtirtin resen disiplin sorusturmasi emri vermesi durumunda,
c) Disiplin Amirinin teklifi ve Genel Mtidtirtin disiplin sorusturmasi onay vermesi
durumunda.
On inceleme Raporu
MADDE 50- (1) Memurlar ve Diger Kamu Gorevlilerinin Yargilanmasi Hakkinda
Kanuna gore yapilan incelemenin sonuclan on inceleme raporuna baglamr.
a) On inceleme Raporu; Memurlar ve Diger Kamu Gorevlilerinin Yargilanmasi
Hakkinda Kanun kapsamina giren kamu gorevlilerinin gorevleri nedeniyle islediklcri suclarla
ilgili olarak yetkili merci tarafindan sorusturma izni verilmesi ya da verilmemesi karanna
esas olmak tizere duzenlenen raporlardir.
b) Mtifettis, on incelemeyi bitirdikten sonra, Memurlar ve Diger Kamu Gorevlilerinin
Yargilanmasi Hakkinda Kanunda duzenlenen sure icerisinde raporunu tamamlayip gerekli
mercilere iletilmek tizere Kurul Baskanligma sunar.
(2) On inceleme raporlari dort nusha olarak diizenlenir. Raporlann birisi ekii, birisi
eksiz iki ntishasi on inceleme iznini veren yetkili merciye gonderilmek iizere Teftis Kurulu
Baskanligma tevdi edilir. Raporun bir ntishasi Mufettis tarafindan muhafaza edilir. Bir
ntishasi da Idari Isler §efligindeki dosyasina konulmak tizere Teftis Kurulu Baskanligma
sunulur. Yetkili merciye gonderileeek ekii raporlara, eklerin asillarinin konulmasi esastir.
Gecikmesinde sakinca bulunan hallerde ise rapor, mufettis tarafindan dogrudan kanunen
karar vermeye yetkili makama tevdi edilir.
Genel Durum Raporu
Madde 51- (1) Genel durum raporu, yillik teftis programlanmn sonunda, program
sirasinda ifa edilen teftis, inceleme ve sorusturma gorevleriyle ilgili olarak Kurul
Baskanhgi'na ozet bilgi vermek amaciyla diizenlenir.
(2) Bu raporlara asagidaki hususlar yazihr.
a) Teftis yerleri, birim, bagh ve ilgili kurulus, teftisi yapilan sen isler ve yazilan
raporlar,
b) ihbar ve sikayet konulan, bunlar tizerineyapilan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,
c) Genel Mudtirltikce programla beraber veya sonradan gonderilen tetkik konulan,
yapilan incelemelerin neticeleri^
c) Gorevden uzaklastirilaft memur varsafsayilan ve sebepleri
Karar No22-
d) Mevzuatin uygulanmasinda gortilen genel hata ve noksanhklar,
e) isyeri ve cah^ma araclan ile diger ihtiyaclar,
f) Teftis olunan yerin verimlilik vaziyeti,
g) Tefti$ ydina ve gerekirse daha onceki villara ait programlann teftis yerine ait
kisimlannin gerceklestirilmc saflialan hakkinda bilgiler ve bu husustaki gorti§lere uygun ve
zorunlu gortilen diger hususlar.
(3) Genel durum raporlari tic nusha olarak diizenlenir ve Genel Mtidtirltige tevdi
edilir.
(4) Aynca; birden fazla rapor dtizenlenmesini gerektiren kapsamh inceleme,
sorusturma ve denetimler nedeniyle, mtifettis tarafindan ihtiyac duyulmasi veya Genel
Mtidtirltigtin talebi halinde, alinmasi istenen onlemlerin, mtifettis onerilerinin ve gerekli
gortilen diger hususlarm ozetlenmesi amaciyla da genel durum raporu dtizenlenebilir.
Personel Denetleme Raporu
Madde 52- (1) Personel Denetleme Raporu, Devlet Memurlan Kanununun 110'ncu
maddesinde ongortilen, denetlenen birimlerin amir ve memurlan hakkinda mufettislerin
goriis ve kanaatini belirten formlardir.
(2) Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarinm;
a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,
b) (,'ahsmalan, intizam ve enerjileri, yas ve btinyeleri,
c) Yaratici zeka ve kavrayis kabiliyetleri,
d) Amir ve mcmurlarin, is sahibi vatandaslara karsi davranislan,
e) £evre ile iliskileri ve yasayis §ekilleri,
f) itimada sayan olup olmadiklan,
g) Gorevinde basari dereceleri, hangi gorevlerde basanh olabilecekleri ve daha fazla
sorumluluk tasiyan gorevler yuklenip yuklenemeyecekleri,
h) Dirayetli olup olmadiklan,
Hususlarmda mtifettisin objektif bilgi ve mtisahedelere dayanan Kanaatlan belirtilir.
Yetersiz ve delillcndirilmemis hususlarda goriis belirtilmemesi esastir.
(3) Personel denetleme raporlari mufettis tarafindan kendi el yazisi ile tek nusha
olarak dtizenlenip, her biri tizerinde ilgili personelin adi, soyadi, unvani ve sicil numarasi
yazih kapah zarf icerisinde hakkinda Personel Denetleme Raporu duzenlenen personeli
gosterir iki nusha Iiste hazirlanarak, bir yazi ekinde mtifettis tarafindan insan Kaynaklan ve
Egitim Dairesi Baskanligma iletilmek tizere Kurul Baskanligma sunulur. insan Kaynaklan ve
Egitim Dairesi Baskanligma bagh insan Kaynaklan §ube Mtidtirltigti, kendilerine ulasan
personel denetleme raporlanni ilgilinin gizli sicil dosyasmda muhafaza etmekle yiiktimltidtir.
(4) Mtifettislerce dtizenlenen Personel Denetleme Raporlan; personelle ilgili tayin,
terfi, atama ve ikramiye gibi islemler sirasinda dikkate ahmr.
Raporlar Uzerine Yapilan islemler
MADDE 53- (1) 6n inceleme raporlan diizenlenmesi disinda kalan raporlar, Kurul
Baskani veya gorevlendirecegi bir refakat mufettisi tarafindan incelenir. Diizeltilmesi veya
tamamlattinlmasi gereken hususlar varsa, bunlann giderilmesi, raporu diizenleyen
mtifettisten istenir. Mtifettisin istege katilmamasi halinde, Kurul Baskamnca belirlenecek
gortis dogrultusunda islem yapilir.
(2) Raporlar tizerinde Kurul Baskanhginca yapilan incelemeden sonra, asagidaki
prosedtir uygulanir;
a) Teftis raporlari ilei inceleme raporlannin Genel Mudiirluk havalesinin
saglanmasmdan sonra yapilmW gereken islemterin ilgili birim, bagh ve ilgili kuruluslarda
izlenmesi Kurul Baskanhgin^ aittir.
///
i I iV
Karar No g^
b) Disiplin sorusturmalannda mtifettis tarafindan hazirlanan raporda, memura ceza
verilmesi oncrilmisse Kurul Baskani, hazirlanan dosyayi takdir yetkisini kullanmak tizere
Genel Mtidtire sunar, irade beyanim yazih hale getirir ve imzalar.
Rapor, memurun bagh oldugu sirah disiplin amirlerine cezanin uygulanabilmesi icin
gonderilebilecegi gibi ceza Genel Mtidtirlukce takdir olunmussa, ilgilisine gerekli tebligati
yapmak ve ozltik dosyasinda saklanmak tizere insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
Baskanhgi'na yazi ekinde gonderihnesini Kurul Baskani temin eder.
Raporlar tizerine ilgili ust makamlann uygulanmasmi yerinde gordtikleri islemlere ait
bildiriler, Kurul Baskanhginca; raporu yazan mtifettise, rapor birden fazla mtifettise ait ise
en kidemlisine gonderilir.
Sorusturma, arastirma ve inceleme raporlannin sonuc boltimlerindeki mtifettis
onerileri tizerine yapilan islemler, ilgili birim, baghve ilgili kurulus amirleri tarafindan 2 (iki)
nusha halinde islem tarihinden itibaren en gee (30) gtin icinde Kurul Baskanhgi aracihgiyla
mtifettise bildirilir. Herhangi bir islem yapilmamasi halinde bunun da gerekceli olarak
bildirilmesi gcrekir.
c) Miifcttisler yapilan bu tebligati uygun ve yeterli bulduklan takdirde dosya kapamr.
Aksi takdirde konu ile ilgili goruslcrini gerekceleriyle birlikte en gee 30 gtin icinde Kurul
Baskanligma bildirirler.
c) Mufettislerin bu yeni goriisleri karsisinda ilgili daire veya birimin, tutum ve
islemlerini degistirmemesi halinde Kurul Baskani konuyu gerekirse yeniden inceletir veya
geregini bizzat yapar.
d) Mufettislerin inceleme ve sorusturma gorev onayi disinda kalan ve kurumun daha
m tike mm el sonuc ahnasim temine yonelik tavsiyeleri, Onay Makaminca uygun gortilmek
sarti\ la, "Tavsiyeler" bashgi adi altinda ilgililere teblig edilmek uzere ilgili Makama
gonderilir. Bunlann yerine getirilip getirihnedigi ilgililerce takip edilir. Uyulmamasi hakli bir
sebebe dayamyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkinda
sorusturmaya geciiir.
ONBIRINCI BOLUM
^e$itli Hiiktimler
Teftisc tabi olanlarin tidev ve sorumluluklari
MADDE 54- (1) Teftis, inceleme ve sorusturmaya tabi olanlarin ytiktimlultikleri
Sunlardir;
a) Personel, ayni, nakdt, menkul ve gayrimenkul her ttirlti varhklarla, bunlarla ilgili
beige ve defterleri, gizli de olsa biitiin vesikalan, sozlii veya yazih ilk talebinde mtifettise
gostermek veya vermek, saymasina ve tetkik etmesine yardimda bulunmak zorundadir.
b) Personel mtifettisin gerekli gordtigti evrak, kayit ve belgelerin suretlerini veya
asillarim, elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayitlann kopyalanni
vermek zorundadir. Asillan ahnan evrak ve belgelerin mtifettisin mtihtir ve imzasi ile tasdik
edilmis suretleri, dosyasinda saklanmak tizere, evrak ve belgelerin alindigi ilgili birimlere
verilir,
c) Tefti$e veya sorusturmaya tabi ttim birim yoneticileri, denetim hizmetlerinin
gereklerine uygun bicimde ytirtittilebilmesi icin, miifettislere gorevleri stiresince konumlarma
uygun bir calisma yeri saglamak ve gerekli diger tedbirleri almak zorundadirlar,
c) Teftis, inceleme ve sorusturmaya tabi personele verilmis °'an izinlerin kullamlmasi,
hastalik ve bunun gibi mucbir sebepler disinda, mtifettisin istegi tizerine teftis, inceleme veya
sorusturma sonuna kadar durdurulur, izinde olan^gorevliler de mtifettisin istegi tizerine
20
Karar No 22.
d) Genel mtidtirltik birimlerinin yoneticileri bir teftis dosyasi tutmak, ttim teftis
raporlarim ve bunlar tizerine yapilan yazismalari bu dosyada muhafaza etmek, gorev
degisimlerinde ilgililere zimmetle teslim etmek zorundadirlar,
e) Personel, mtifettis tarafindan sorulan sozlii ve yazih soru lan, miifettisce belirlenen
sure icerisinde, geciktirmeden cevaplandirmakla ytiktimltidiir,
Teftis defteri ve dosyasi
MADDE 55- (1) Genel Mtidtirltigtin birimlerinde teftis dosyalan ve defteri bulunur.
(2) Miifettislere ait rapor veya rapor yerine gondcrilmis ozet ve her ttirlti yazismalar
ayn bir dosyada tarih sirasina gore saklanir.
(3) Mufettisler, teftis ettikleri birimleri, teftisin baslangic ve biti§ tarihlerini teftis
defterlerine yazarlar. Bu deftere aynca rapor geregi idarece verilen talimatlarin tarih ve
sayilan ile yerine getirilen hususlar, teftis edilen birimin amiri tarafindan yazihr ve altlari
imzalanir.
(4) Mufettisler, teftis sirasinda teftis defteri ve dosyasim inceleyerek, onceden ten kit
edilen hususlarm ne dereceye kadar dtizeltildigine ve verilen talimatlarin yerine getirilip
getirilmedigine bakarak, raporlannda bu hususlara da yer verirler. Teftis disinda gorevli
gittikleri zamanlarda da teftis defteri ile dosyalanni inceleyebilirler.
(5) Teftis defteri ve dosyasinm tutulmasindan, korunmasmdan, devir ve teslim
islcminden denetlenen birimin amiri ve mtidiiru sorumludur. Birim amirleri ve mtidtirler
teftis defteri ve dosyasim, teftis raporlari ile birlikte saklamak ve gorev degisikliginde
birbirlerine devretmek mecburiyetindedirler, Devir islemleri tutanaga baglamr.
Yurt Disma Gonderilme
MADDE 56- (1) Kurul Baskani ve mufettisler, gtircv alamyla ilgili konularda inceleme
ve arastirma yapmak ve mesleki bilgilerini arttirmak iizere Kurul Baskammn onerisi ve
Genel Mtidtirtin uygun gormesi halinde Genel Kurulun karanyla bir yih gecmemek tizere
yurt disma gonderilebilirler.
(2) Yurt disina gonderilmede mufettislik kidemleriyle birlikte; mesleki yetenek, basan
ve yabanci dil bilgisi dikkate ahmr.
Izin KuUanilmasi
MADDE 57- (1) Mufettisler, Devlet Memurlan Kanunu'na gore aldiklan izinleri, bu
izinlere hangi gtin basladiklarini ve goreve doniis tarihlerini Kurul Baskanligma yazi ile
bildirirler.
Kayit ve Dosya isleri
MADDE 58 (1) a) Mfifettisler, diizenledikleri raporlar ve diger yazilarm birer
ntishasini ve kendilerine gelen yazilaria genelge vb. ozel dosyalannda veya bilgisayar
ortaminda saklarlar.
b) Raporlar ilgili Makama tist yaziya baglanarak gonderilir.
c) Mtifettisler, cesitli makamlara gonderdikleri raporlar ve yazilar ile kendilerine gelen
yazilan bir "kayit defteri" ne veya bilgisayar kayitlanna islerler ve gonderdikleri yazilara
tizel sayilanni verirler.
(^alisma ve istihkaklar
Madde 59- a) Mufettfsfer, cahsmalanw^rlluk ve diger haklanni ayhk olarak
dtizenleyecekleri "calisma veil arcedis cervelinde'gSgferirler.
Karar No J2&-
b) Bu cetvellerin ait oldugu ayi takip eden ayin, ilk haftasi icinde hazirlanarak Kurul
Baskanhgi'na gonderilmesi gerekir.
c) (,'alisma ve hakedis cetvelinin birinci sahifesinde; cahsnialar, gtinler itibariyle ve ana
hatlanyla belirtilir. Aynca ay icinde yazilan raporlar ve yapilan haberlesmelere yer verilir.
Cetvellerin ikinci sahifesinde mufettislerin yolculuklarma ait giderleri, ayhk istihkaklan ve
bunlara karsihk ahnan paralan gosteren tablolar doldurulur.
Mtifettislik gtivencesi
MADDE 60- (1) Teftis hizmetleri diger idari hizmetlerden ayn bir kariyer olarak
duzenlendiginden, mufettisler, teftis hizmetlerinin gerektigi gibi ytirtittilmesini engelleyecek
sihhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulundugu hukuki delilleri ile saptanmadikca,
gorevlerinden ahnamazlar ve kendi istekleri disinda idari gorevlere atanamazlar.
(2) Sihhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, mufettis raporu, saghk raporu
veya yargi karan ile tevsiki esastir.
Kuruldan aynIan mufettislerin yeniden atanmalan
MADDE 61- (1) Genel Mudiirluk icinde veya disinda baska bir goreve atanan ya da
istifa ederek aynlan mufettisler, Kurulda bos pozisyon bulundugu ve meslekten ayn
kaldiklan stire icinde mtifettislik mesleginin scrcf ve onurunu zedeleyici harekette
bulunmadiklan, 2.10.1981 tarihli ve 2531 sayih Kamu Gorevlerinden Aynlanlarm
Yapamayacaklan Isler Hakkinda Kanun ile getirilen duzenlemelere aykin is ve islemler
yapmadiklari ve Kurula yararh olabilecekleri anlasildigi takdirde Yonetim Kurulunun karan
ile yeniden miifettislige atanabilirler.
(2) Mtifettislik sifatim kazandiktan sonra bu gorevden aynlanlardan miifettislige
donenler, kidem bakimindan donemlerinin sonuna ahmrlar.
(3) Mtifettis yardimcilan gorevden ayrildiklan takdirde yeniden atanamazlar.
Birimlerin denetim alam disina cikanlmamasi
MADDE 62- (1) Genel Mudiirluk biinyesindeki herhangi bir birim, yonetmelik,
genelge ve benzeri dtizenlemelerle denetim alam disina cikartilamaz. Herhangi bir birim,
mutad ve makul sureler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekce olmaksizin teftis disi
tutulamaz.
ONIKINCI BOLUM
Ortak Htikumler
Teftis kurulu baskanhginm btitcesi
MADDE 63- (1) Teftis Kurulu Baskanhgi, 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol
Kanunu ve Mahalli idareler Btitce ve Muhasebe Yonetmeligi htiktimleri uyannca Genel
Mtidtirtin btitce cagnsina istinaden yillik gider btitce tasarilanni hazirlayarak yasal stiresi
ice r isin de Strateji Gelistirme Dairesi Baskanhgi'na teslim etmek zorundadir.
Teftis kurulu baskanhgmin tasinir mai islcmkfi^ ihtiyaclann.temini
22
Karar No Q.%
MADDE 64- (1) Teftis Kurulu Ba$kanhgim ilgilendiren mai ve hizmet ahmlan ile
yapim ihaleleri tabi olunan mevzuat geregince Teftis Kurulu Baskanhgi tarafindan
gereeklestirilir. Aynca dogrudan temin sinirlan icerisinde kalan tamir, bakim, onanmlar ile
yedek parca ahmlan Teftis Kurulu Baskanhginca gereeklestirilir. Teftis Kurulu Baskanligma
ait mai ve malzemelerin giri§-cikis ve muhafaza islemlerini yapmak, hurdaya cikan
malzemeleri yok etmek veya satmak, bunlara iliskin kayitlan tutmakla gorevli ve
ytiktimliidtir.
incelemeve arastirma
MADDE 65- (1) Teftis Kurulu Baskanhgi, kendi baskanhginm faaliyet alanlan ile
sinirh olmak tizere; yurtici ve yurtdisinda bulunan resmi ve ozel kuruluslarda incelemearastirma yapmak iizere personel gorevlendirebilir. Bu ttir gorevlendirmelerde Genel
Mtidtirltik Makamindan onay alinmasi gerekir. Ancak yurtdisi gorevlendirmeler insan
Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanligi'nin koordinesinde gereeklestirilir.
Haberlesme ve Yazisma Usulleri
MADDE 66- (1) Kurul Baskanhgi; Resmi Yazismalarda Uygulanacak Esas ve UsuIIer
Hakkinda Yonetmelik htikiimlerine uygun olarak yazisma yapar. idarenin diger birimleri ile
yazismasi oldugu takdirde, aralanndaki yazismalan oncelikle ele almak ve sonuclandirmak
zorundadir.
(2) a) Miifcttislcr; teftis, tetkik ve tahkikat calismalan ile ilgili olarak ccsitli daire ve
makamlarla mtinasebetlerinde yazismalarini Kurul Baskanhgi vasitasiyla yaparlar. Valilik ve
Bakanhklarla olan yazismalarini Genel Mtidtir araciligi ile yaparlar. On Inceleme gorevleri
bunun disindadir.
b) Acele ve fakat gizli olmayan haberlesmelerde, duruma gore gerekli iletisim araci
kullanihr.
c) Kurul Baskanligma gonderilecek yazilardan diger dairelere ulastinlmasi gerekli
gorulenler yeter sayida hazirlamr.
9) Mufettisler gorevli gittikleri yeriere vans vc buradan aynhslanni aym gun Kurul
Baskanligma en seri vasita ile bildirirler ve bunu yaziya baglarlar. Birlikte cahsmalarda
yazisma ve habciiesmelcr kidemli mtifettis tarafindan yapilir.
Ortak gorevler
MADDE 67- (1) Birden fazla idare birimini ilgilendiren is veya gorev soz konusu
oldugunda koordinator daire baskanhgi Genel Mtidtirltik Makami tarafindan belirlenir.
Degisiklik
MADDE 68- (1) Bu yonetmelikte yapilacak her turlii degisiklikler Genel Kurul Karan
ile yapihr, degisiklik tekliflnin Genel Kurul'a sunulmasi islemi insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligi'nin koordinesinae gerceklestirili
Karar No .13
T.C.
MUGLA iLi
MUSKi GENEL KURULU
KARAR OZETI: Ta§mir Tasinmaz Kaynak ve
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
Haklann Degerlendirilmesine iliskinUsui ve
BiRLE§iM
1
Esaslan Hakkindaki Yonetmeligi
OTURUM
1
KARAR NO
23
KARAR TARlHi
11.11.2014
TEKLIF EDILEN EVRAKIN
DAIRESI
Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869-8271
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sail gunu saat
16:00'da Buyuksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHQET SAATQI (Mazeretli), HUSEYIN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP $ATIR, MEHMET
HALIL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BIROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT,
§AKJR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR,
MELIH
ASLANGIRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
gOBAN, NEVZAT SARICOBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§iT OZTURIC, GULTEKIN AKQA,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, iSMET KAMIL ONER,
ALI FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALIH NAZMI BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMIRCI, HUSEYIN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARA£ELiK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, ILHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMIT KARAARSLAN, SELAMI KARAKAYA,
IBRAHIM TELCI, ISMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL U£AR, MEHMET DEMIR, MUHSiN VURAL ve MESUT KARATA?' in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigu insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhgmin yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Gtindeminin 8-d maddesi; 2560 Sayih Kanunun 9.maddesinin ( b ) bendi
geregince; MUSKI Yonetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 71 sayih karan ile gortistilerek Genel
Kurul'a sunulan "MUSKI Tasinir Tasinmaz Kaynak ve Haklann Degerlendirilmesine iliskin Usui
ve Esaslan Hakkindaki Yonewneligi" 2560 Sayih Kanunun 6. maddesinin ( L ) bendi geregince
gSrtistilerek karara baglanmasiile ilgili teklif gorusuldu
My
Karar No23
Yapilan mtizakere sonucunda; MUSKi Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, 53 maddeden olusan MUSKi Tasinir Tasinmaz Kaynak ve Haklann Degerlendirilmesine
Iliskin Usui ve Esaslan Hakkindaki Yonetmeligi" 2560 sayih Kanun'un 6.maddesinin ( I )
fikrasi geregince Genel Kurulunun 11.11.2014 Sah gunu yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda
OY BiRLiGi iLE KABUL edildigine dair karardir.
Geregi icin Genel Kurul Karar orneginin Genel Mtidurlugumuz Insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
MUGLA SU VE KANALiZASYON iDARESI GENEL MUDURLUGU
TASINIR, TASINMAZ, KAYNAK VE HAKLARIN DEGERLENDiRILMESiNE
ILiSKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELiK
BIRINCi KISIM Genel Hususlar
BIRINCi BOLUM
Ama9 Kapsam Dayanak Tammlar
Amac ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yonetmelik; idarenin mulkiyetindeki her ttirlu tasinir,
tasinmaz, kaynak ve haklann en uygun sartlarda satisi, kiraya verilmesi, trampasi, bunlar
tizerinde sinirh ayni hak tesisi ile ilgili uygulanacak usul ve esaslan belirlemek amaciyla
hazirlanmistir.
(2) Bu Yonetmelik, 4734 sayih Kamu Ihale Kanunu kapsami disinda kalan, odenek ve
harcama yapmayi gerektirmeyen, idare mulkiyetindeki her turlti ta§inir, ta§inmaz, kaynak ve
haklann satisi, kiraya verilmesi, trampasi ve bunlar tizerinde sinirh ayni hak tesisi islemlerini
kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu YSnetmelik, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayih Istanbul Su ve
Kanalizasyon idaresi Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 22 inci maddesine istinaden
hazirlanmistir.
Tammlar ve kisaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda gecen tanim ve kisaltmalar;
a)
Bedel Tespit Komisyonu: Daire Baskammn teklifi tizerine tist yonetici tarafindan
gorevlendirilen ve biri baskan olmak tizere en az 119 kisiden olusan komisyonu,
b)
Ecrimisil: idarenin hiiktim ve tasarrufii altindaki her ttirlu tasinmaz mai, kaynak ve
haklann; idarenin izni disinda ger9ek ve ttizel kisilerce isgal ve/veya tasarruf edilmesi sebebiyle,
idarenin zarara ugrayip ugramadigma veya isgalcinin kusurlu olup olmadigina bakilmaksizin
idarece talep edilen tazminati,
c)
Fuzuli Sagil (isgalci): Kusurlu olup olmadigina bakilmaksizin, idarenin hiiktim ve
tasarrufii altinda bulunan tasinmaz mai, kaynak ve haklann zilyetligini, yetkili idarenin izni di§inda
eline ge9iren, elinde tutan veya her ne sekilde olursa olsun mai, kaynak ve haklari kullanan veya
tasarrufimda bulunduran gercejfc veyattizel kisiligi
9)Genel Kurul: Mugla^tiytiksehir Beleffijj^vleclisini,
11
M
Karar No 23
Yetkiler
MADDE 5- (1) Idarenin tasinir ve tasinmazlan ile kaynak ve haklannin satisi, kiraya
verilmesi, trampasi, sinirh ayni hak tesisi kapsamindaki ihaleler, ilgili birimin teklifi ve ihale
yetkilisinin karan tizerine bu Yonetmelikte belirlenmis usullerden biriyle ihale komisyonunca
yapihr. ihale kararlan, ihale yetkilisi tarafindan onaylamr.
ihaleye katilabilme sartlan
MADDE 6- (1) Bu Yonetmelige gore yapilacak ihalelere katilacaklann;
a)
Kanuni ikametgah sahibi olmalan,
b)
Tebligat i9in Turkiye'de adres gostermeleri,
c)
Ger9ek kisilerinTC. Kimlik numaralanm, ttizel ki§ilerin ise vergi numaralanm
bildirmeleri,
d)
Gerekli nitelikleri haiz bulunmalan,
e)
isin geregine gore Idare tarafindan tespit edilecek diger belgeleri vermeleri,
f)
Ge9ici Teminati yatirmis olmalan,
g)
Ozel hukuk ttizel kisilerinin, yukanda belirtilen sartlardan ayn olarak, idare
merkezlerinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayith bulundugu ticaret veya sanayi
odasmdan yahut benzeri mesleki kurulustan, ihalenin yapildigi yil i9inde ahnmis sicil kayit belgesi
ile ttizel kisilik adina ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin ttizel kisiligi temsile tam
yetkili olduklanm gosterir noterlik9e tasdik edilmis. imza sirkulerini veya vekaletnamelerini
vermeleri,
Zonmludur.
ihalelere katilamayacak olanlar
MADDE 7- (1) Asagida sayilanlar dogrudan veya dolayh olarak, kendileri veya baskalan
adina hi^bir sekilde ihalelere katilamazlar.
a)
Bu Yonetmelik ve diger Kanunlardaki hiiktimler geregince ge9ici veya siirekli olarak
kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlar ile 3713 sayih Terorle Mticadele Kanunu
kapsamina giren su9lar ve orgutlti su9lardan hiiktim giyenler,
b)
c)
idarenin ihale yetkilisi kisileri ile bu yetkiye sahip kurullannda gorevli kisiler,
idarenin ihale konusu isle ilgili her ttirlti ihale islemlerini hazirlamak, ytirtitmek,
sonuflandirmak ve onaylamakla gorevli olanlar,
d)
Yonetmeligin 7 inci maddesinin 1 inci fikrasinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
sahislann esleri ve ti9tincti dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayin hisimlan ile
evlathklan ve evlat edinenleri,
e)
(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin kurduklan ortakliklar ile sirketler (bu
kisilerin yonetim kurullannda gorevli bulunmadiklan veya sermayesinin % lO'undan fazlasina
sahip olmadiklan anonim sirketler hari9),
f)
ihaleyi yapan idare biinyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne ama9la kurulmus
olursa olsun vakif, dernek, birlik, sandik gibi kuruluslar ile bu kuruluslann ortak olduklan sirketler,
g)
Tasinmaz satis ihaleleri i9in, Turkiye'de ilgili mevzuat uyannca tasinmaz edinmesi
mtimktin bulunmayan yabanci istekliler.
(2) Bu yasaklara ragmen ihaleye katilan istekliler ihale disi birakilarak, ge9ici teminatlan
Idareye gelir kaydedilir. Aynca, bu durumun tekliflerin degerlendirilmesi a§amasinda tespit
edilememesi nedemyle bunlardan biri tizerine ihale yapilmissa, teminati gelir kaydedilerek ihale
iptal edilir.
Sartnameler
MADDE 8- (1) ifyile^konusu isin ozelliyer^ni belirten sartname ve varsa ekleri Idarece
hazirlanrr.
Karar No 2.3
9)Genel Kurul: Mugla Biiyuksehir Belediye Meclisini,
d) Genel Miidur (Ust Yonetici): MUSKi Genel Miidtirunu,
e)
Haklar: Hukuken korunan ve degeri para ile o^ulebilen, Idareye bu korunmadan
yararlanma yetkisi veren ilgili mevzuatinda tammlanan malvarhgi haklanm,
f)
Idare: Mugla Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirliigunu, kisacaMUSKI'yi
g)
ihale karar onayi: Ihale komisyon kararlanmn ihale yetkilisi tarafindan
onaylanmasim veya iptalini,
g)
Ihale onayi: ihale yetkilisince ihale yapilmasma iliskin olarak verilecek onay veya
karan,
h)
ihale yetkilisi: Yonetim Kurulunu ve yetkilendirilmesi durumunda Genel
Mtidiiru,
i)
ihale: Bu yonetmelikte yazih usul ve sartlarla, isin istekliler arasindan birisi tizerinde
birakildigini gosteren ve yetkili mercilerin onayi ile tamamlanan sozle§meden onceki islemleri,
j) ISKi Kanunu: 20.11.1981 tarih ve 2560 sayih istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel
Mtidtirltigti Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunu,
k)
istekli: Ihaleye katilan ger9ek veya ttizel kisileri veya bunlann olusturduklan ortak
girisimleri,
1) Kaynaklan idarenin tasarrufiindaki yeralti ve yertistti sukaynaklanni,
m)
Kira: Tasinir - tasinmaz mallann, kaynak ve haklann kiraya verilmesini,
n)
Kiraci veya musteri: ihalenin tizerinde birakildigi istekli veya isteklileri,
o)
Mai: Her turlti ihtiya9 maddeleri, tasinir ve tasinmaz mallan ve haklan,
6) Ortak girisim: ihaleye katilmak tizere birden fazla ger9ek veya ttizel kisinin aralannda
yaptiklan anlasma ile olusturulan is ortakhgi veya konsorsiyumlan,
p)
Satis islemi: Tasinir - tasinmaz her turlti malm mtilkiyet ve zilyetliginin veya sahip
olunan haklann ihale sonucu olusan bedel veya karsihk iizerinden aliciya devredilmesini,
r)
Sozlesme: idare ile kiraci veya musteri arasinda yapilan yazih anlasmayi,
s) §artname: Yapilacak ihaleye iliskin genel idari, teknik esas ve usulleri gosteren beige
veya belgeleri,
s) Tahminedilen bedel: ihale konusu isin tahminedilen bedelini,
t)
Trampa ve sinirh ayni hak tesisi: Bor9lar Kanunu ile Turk Medeni Kanunu ve diger
mevzuatin trampa ve smirh ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gtisterilen islemleri,
u)
Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden asagi olmamak tizere, teklif edilen bedellerin
en ytiksegini; bedel tahmini yapilmayan ihalelerde, teklif edilen bedellerin en yiiksegini,
ti) Yonetim Kurulu: MUSKi Yonetim Kurulunu,
v) Yonetmelik: idarenin miilkiyetinde, hiiktim ve tasarrufu altindabulunantasinir, tasinmaz,
kaynak ve haklann degerlendirilmesine iliskin usul ve esaslan tespit eden, Tasinir, Tasinmaz,
Kaynak ve Haklann Degerlendirilmesine Ili§kin Usui ve Esaslar Hakkinda Yonetmeligi,
Ifade eder.
IKiNCi BOLUM
ihalelere iliskin Genel Hususlar
Ihale uygulamalannda temel ilke ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasi kapsaminda yapilacak ihalelerde
saydamhgin, rekabetin, esit muamelenin ve gtivenirligin saglanmasi esastir.
(2) Trampa ihalelerinde Idare tarafindan devredilecek tasinir veya ta§inmaz mallann degeri
devrahnacak mallann degerinden % 20'den daha fazla degerli olamaz. %20'ye kadar fark olmasi
halinde aradaki fark nakden tahsil edilir. Devralinacak mallann degerinin daha fazla olmasi halinde
ise aradaki fark idarece odenenlSz. Kamulastirma Kanunu geregince veya Kamu idareleri arasinda
yapilacak trampa islemleri bu^snetmelige tabi olmavip ozel kanunlan uygulanir.
m
Karar No 2*2-
ONU^UNCU BOLUM
Son Hiiktimler
Ek Ge?ici Madde 1
MADDE 69- MUSKI Genel Mtidtirltigti biinyesinde halen Teftis Kurulu bulunmamasi
nedeniyle yardimcihkta gecen sureler dahil olmak tizere genel yonetim kapsamindaki kamu
idarelerinde en az 10 (on) yillik hizmeti bulunan, meslege ozel yansma ve yeterlilik sinavim
kazanarak girmis 4 yillik fakulte mezunu olan, Bakanhk, Miistesarhk, Genel Mtidtirltik ve
Biiyiiksehir Belediye Miifettisleri ile ic Denetciler ve Maliye Bakanligi'nda denetim ve
inceleme yetkili Defterdarhk Uzmanligi (eski Muhasebe ve Milli Emlak Denetmeni)
kadrolarinda en az 5 (bes) yil gorev yapmis olanlar mtinhal kadro bulunmasi halinde 2015 yih
sonuna kadar MUSKI Genel Mtidtirltigu naklen atanabilirler.
Ytirurltik
MADDE 70- (1) Bu Yonetmelik icislcri Bakanhgi'mn goriisii ahndiktan sonra MUSKI
Genel Kurulunun onayi ile bir Mahalli Gazete veya MUSKI' nin internet sitesinde
yayinlanarak ytiriirltige girer.
Yurtitme
MADDE 71- (1) Bu Yonetmelik hukumlerini MUSKi Genel Mtidtirti yurfitur.
Genel Kurul B
Dr. Osman GURUN
Biiyiiksehir Belediye Baskani
(imza)
Bl
Katip Uye
(imza)
24
Meti
YAZAR
itip Uye
(imza)
Karar No 23
(2)Bu Yonetmelik esaslan 9er9evesinde hazirlanacak sartnamelerde, isin mahiyetine gore
konulacak ozel ve teknik sartlardan baska genel olarak asagida belirtilen hususlarayerverilir.
a)
ihalenin; konusu, niteligi, nevi ve miktan,
b)
Tasinmaz mallann satisi, kiraya verilmesi, trampasi ve bunlar tizerinde smirh ayni
hak tesisinde; tapu kayitlanna gore yeri, sinin, yiizo^iimu, varsa pafta, ada ve parsel numarasi ile
fiili durumu,
c)
Varsa tahmin edilen bedeli, ge9ici teminat miktan ile ahnacaksa ihale istirak teminati
ve kesin teminati,
9)
Teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlan,
d)
Mtisterinin veya kiracimn satis veya kiralama islemlerini ne kadar stirede
tamamlamasi gerektigi ve gecikme halinde uygulanacak cezalar,
e)
Isteklilerde aramlan sartlar ve istenilen belgelerin neler oldugu,
f)
Kapah teklif usulii ihalelerde teklif mektuplan ile teklif zarflanmn ne sekilde
hazirlanacagi,
g)
Tekliflerin hangi gtin ve saate kadar nereye teslim edilecegi,
g) Posta yoluyla gonderilen teklif zarflanmn, stiresinden sonra belirtilen adrese ulasmasi
halinde ge9erli sayilmayacagi,
h)
ihaleyi yapip yapmamakta, herhangi bir asamasmda iptal etmekte ve uygun bedeli
tespitte idarenin serbest oldugu,
1) Ihale karannm, karar tarihinden itibaren en ge9 15 (on bes) is gtinti i9inde ihale
yetkilisince onaylanacagi veya iptal edilecegi ve ihale karannm, onay tarihinden itibaren en ge9 5
(bes) is gtinti i9inde ihale tizerinde kalan istekliye bildirilecegi,
i)
Vergi, resim ve har9larla sozlesme giderlerinin kimin tarafindan odenecegi,
j)
ihale bedeline iliskin odemelerin yeri ve sartlan,
k)
Satis ve trampa islemlerinde bedelin, ihalenin onaylanmasina iliskin karann
miisteriye teblig tarihinden itibaren 15 (On Bes) gtin i9inde pesin olarakodenecegi,
1)
Kiraya verme islemlerinde, ilk yil kira bedelinin dortte birinin (1/4'tintin), ihalenin
onaylanmasina iliskin karann miisteriye teblig tarihinden itibaren 15 (On Bes) gtin i9inde pesin
olarak, kalanimn ilger ayhk donemler halinde ti9 esit taksitle, mtiteakip yillar kira bedellerinin ise
ti9er ayhk donemler halinde dort esit taksitle Odenecegi, iki taksitin stiresi i9inde odenmemesi
halinde sozlesmenin idarece iptal edilerek tahsil edilen kira bedellerinin ve kesin teminatm gelir
kaydedilecegi aynca, sozlesmedeki cezai htiktimlerin uygulanacagi,
m)
Satis, ayni hak tesisi ve kira islemlerinde sozlesme imzalanacagi,
n)
Kiraya verme ve sinirh ayni hak tesisi ihalelerinde isin stiresi,
o)
p)
q)
ihale dokumani bir bedel karsihginda verilecekse, doktiman satis bedeli,
ihtilaflann 96*ziim sekli ve yeri,
idarenin 2886 sayih Devlet Ihale Kanununa tabi olmadigi,
CgUNCU BOLUM
ihale Hazirhk islemleri
Tahmin edilen bedelin tespiti
MADDE 9- (1) Tahmin edilen bedel, idarenin ilgili birimlerince tasmmazin konumu ve
ozellikleri goz ontinde bulundurulmak suretiyle, rayi9 bedel esas almarak yetkili Daire Baskammn
teklifi tizerine tist yonetici tarafindan gorevlendirilen "Bedel Tespit Komisyonunca" tespit edilir.
isin ozelligine gore gerektiginde, idare tarafindan tahmin edilen bedelin hesabmda; genel piyasa,
belediye, ticaret odasi, sanayi adasi, borsa gibi kurulu§lardan, tasinmazlar i9in SPK denetimindeki
gayrimenkul degerleme sii^eperine yaptinlacak degerleme raporlanndan elde edilen bilgiler
kullanilabilir.
m
Karar No 2%
(2) Tahmin edilen bedel; tasinmaz satislannda, tasmmazin emlak vergi degerinden,
kiralamalann da ise emlak vergi degerinin % 5'inden asagi olamaz.
(3) Tahmin edilen bedel, bir hesap tutanaginda gosterilir ve diger belgeler ile
birlikte dosyasinda muhafaza edilir.
ihale dokumam
MADDE 10 - (1) idarenin ilgili birimlerince, yapilacak ihaleye iliskin genel ve ozel
sartnameler ile varsa diger
luzumlu belgelerden olusan bir
ihale doktiman dosyasi hazirlamr.
ihtiyaca gore 9ogaltihr. Tasdikli ornekleri bedelsiz veya ltizumu halinde takdir edilecek bir bedel
karsihginda isteyenlere verilir. Aynca isteyenlerin idarede ucretsiz olarak gormeleri saglamr.
Isteklilerde aranacak nitehkler ve istenecek belgeler
MADDE 11- (1) idarece; ihalelerin en elverisli sartlarla sonu9landinlmasim saglamak
amaciyla, isteklilerde isin mahiyetine gore belirli nitehkler aranabilir. Bunlann tespiti icin gereken
belgelerin neler oldugu sartnamelerde gosterilir. istekliler, sartnamelerde yazih belgeleri eksiksiz
vermek ve tebligat 19madres gostermek zorundadir.
ihale onay belgesi
MADDE 12- (1) ihale edilecek her is i9in bir onay belgesi hazirlamr ve ihale yetkilisi
tarafindan onaylanir. Onay belgesinde asagidaki hususlara yer verilir.
a)
Ihale konusu isin; nev'i, niteligi, miktan, tahmin edilen bedeli, ihalede uygulanacak
usul, yapilacaksa ilanin sekli ve adedi, ahnacaksa teminat miktarlan,
b)
ihale komisyonunun kimlerden tesekktil edecegi,
c)
Ihale dokumamnin bir bedel karsihginda verilip verilmeyecegi, bedel karsihgi
verilecekse bedelin ne olacagi.
Ihale komisyonlan
MADDE 13- (1) Ihale komisyonlannin kurulusu, gorevleri ve calisma esaslan asagida
belirtilmistir.
a)
ihale komisyonu; idare biinyesinde gorev yapmakta olan personel arasindan yetkili
makamin teklifi tizerine ihale yetkilisince gorevlendirilen, biri baskan olmak tizere en az 3 (119) asil,
3 (119) yedek tiyeden olusur.
b)
Ihale komisyonlannin yetki gorev ve calisma usulleri:
1)
ihale komisyonu baskani, komisyonun onceden belirlenen yer ve saatte eksiksiz
toplanmasim, tekliflerin zamamnda bir tutanakla teslim alinmasim saglar.
2)
ihale komisyonu tiyeleri, resmi izinli ve raporlu olmadik9a komisyon calismalanna
katilmak zorundadir. izinliveyaraporlu olunmasi halinde, 9ahsmalara yerine yedek tiye katihr.
3)
ihale komisyonlan eksiksiz olarak toplanir. ihale komisyonu kararlan tiyelerin salt
9ogunlugu ile ahnir. Kararlarda 9ekimser kalinamaz. Muhalif kalan tiye, karsi oy gerek9esini
karann altma yazarak imzalamak zorundadir. Komisyon baskan ve tiyeleri oy ve kararlanndan
sorumludurlar.
4)
ihale komisyonlan gerek gordiigtinde; ihale kararlanna katilmamak sartiyla, ihale
konusu ile ilgili olarak diger birimlerdeki personelden yararlanma yetkisine sahiptir.
5)
Degerlendirmeye yardimci olmak tizere komisyonlar tarafindan istenecek bilgi ve
belgeler btittin birimlerce ivedilikle ihale komisyonuna ulastinhr.
6)
Komisyon baskani ve tiyeleri oy ve kararlanndan sorumludur.
ihalenin ilani
Hi
Karar No 23
MADDE 14- (1) Kapah Teklif ve A9ik Teklif Usulii ile yapilacak ihaleler asagidaki esas ve
usullere gore yapilacak ilan yoluyla isteklilere duyurulur. Ilan metni, ihale islemlerini ytiruten birim
yetkililerinin teklifi tizerine, ilgili daire baskammn onayi ile tespit edilir.
(a)
Tahmin edilen bedeli (kiraya verme ihalelerinde yillik kira bedeli) her yil Merkezi
Yonetim Biit9e Kanunlan ile belirlenen 2886 sayih Devlet Ihale Kanununun 17 nci maddesinin
U9iincii fikrasindaki parasal limite kadar olan ihalelerde; ihale ilam Basin ilan Kurumu aracihgi ile
Tiirkiye genelinde yayimlanan en az 2 (iki) gazetede, ihale tarihinden en az 10 (on) gtin once olmak
tizere toplam iki defa yayimlanir.
(b)
Tahmin edilen bedeli (kiraya verme ihalelerinde yillik kira bedeli) (a) bendinde
belirtilen parasal limite esit veya bu limiti asan ihalelerin ilanlan, (a) bendinde belirtilen ilanlara
ilave olarak ihale tarihinden en az 10 (on) gtin once bir kez de Resmi Gazete'de ilan edilir.
(c)
Ilanlar, isin onem ve ozelligine gore yurt i9inde ve yurt disinda 9ikan baska gazeteler
veya diger yayin ara9lan ile de aynca yayimlattinlabilir.
(9) Bu Yonetmelik kapsaminda yapilacak ve ilam gereken ihalelere iliskin ttim ilanlar
Idarenin resmi internet sitesinde de ihale tarihine kadar yayimlanir.
(2) Pazarhk usulii ile yapilacak ihaleler i9in ilan yapilmasi zorunlu degildir. ilgililer; iadeli
taahhtitlu mektup, elden imzasi ahnmak suretiyle teblig, elektronik posta veya faks ile teyit almmak
suretiyle davet edilir.
ilanlarda bulunmasi zorunlu hususlar
MADDE 15 - (l)ihale ilanlannda asagidaki hususlann belirtilmesi zorunludur. a) ihale
konusu isin tammi, niteligi, nev'i, miktan, adresi ve hali hazir durumu,
b)
Sartname ve eklerinin nereden ve hangi sartlarla ahnacagi ve bir bedel karsihgi
verilecekse dokiiman satis bedeli,
c)
ihalenin nerede, hangi tarih, saatve hangi usulle yapilacagi,
9) Tahmin edilen bedeli, ge9ici ve istenmisse ihale istirak teminati miktan,
d)
e)
isteklilerde aranilan belgelerin neler oldugu,
ihaletekliflerinin hangi tarih ve saate kadar, nereye verilecegi,
g)
Postada vaki gecikmelerin dikkate alinmayacagi,
g) Kiraya verme ve sinirh ayni hak tesisine iliskin ihalelerde isin stiresi,
h)
idarenin, 2886 sayih Devlet ihale Kanununa tabi olmadigi ve ihaleyi yapip-
yapmamakta, diledigine vermekte, herhangi bir asamada iptal etmekte serbest oldugu,
§artname ve eklerinde degisiklik halinde ilan
MADDE 16 - (1) ilan yapildiktan sonra sartname ve eklerinde degisiklik yapilmasi zorunlu
olursa, yapilmis olan ilanlarm ge9ersiz oldugu belirtilmek suretiyle yeniden aym sekilde ilan
yapihr.
ilamn uygun olmamasi
MADDE 17 - (1) Bu Yonetmeligin 14 ve 15 inci maddelerine uygun olmayan ilanlar
ge9ersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedik9e ihale yapilamaz.
(2)
ilanlarm ge9ersizligi ihale yapildiktan sonra anlasilirsa, ihale veya sozle§me
feshedilir.
(3)
ihalenin veya sozlesmenin bozulmasi halinde, mtisterinin fesih tarihine kadar
yapmis oldugu ger9ek masraflan odenir.
ihalenin tatil gtintine rastlamasi
MADDE 18- (1) Ihale^tein tespit edilen tarihin tatil gtintine rastlamasi halinde; ihale, tekrar
ilana gerek kalmaksizin tatiliiakip eden ilk is stiminde aym yer ve saatte yapihr. Ilandan sonra
calisma saati degisse bile 0a$ ilan edilen saat^j%nlu\
.
.
Karar No23
Ge9ici teminat ve istirak teminati
MADDE 19 - (1) Bu Yonetmelik 9er9evesinde yapilacak ihalelerde ihaleye katilacak
isteklilerden tahmin edilen bedelin % 3'ii oramnda ge9ici teminat ahnir.
(2)
Aynca idare tarafindan isin ozelligine gore ihaleye istirak etmek isteyen isteklilerden
tahmin edilen veya teklif edilen bedelin % 10'unu ge9memek iizere ge9ici teminata ek olarak istirak
teminati istenebilir.
(3)
isteklilerce verilecek ge9ici veya istirak teminati mektuplannin stiresiz veya ihale
tarihinden itibaren en az 60 (alums) gtin stire ile ge9erli olmasi zorunludur.
Teminat olarak kabul edilecek degerler
MADDE 20 - (1) Teminat olarak kabul edilecek degerler asagida gosterilmistir.
a) Tedavtildeki Ttirk Parasi.
b)
Yabanci para cinsinden dovizler.
c)
Hazine Miistesarhginca belirlenen bankalar ve katilim bankalan tarafindan
duzenlenen stireli veya stiresiz teminat mektuplan.
9) Hazine Miistesarhginca ihra9 edilen Devlet i9 Borclanma Senetleri ve bu senetler yerine
duzenlenen belgeler.
(2)
ilgili mevzuatina gore Turkiye'de faaliyette bulunmasma izin verilen yabanci
bankalann duzenleyecekleri teminat mektuplan ile Tiirkiye disinda faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluslanmn kontrgarantisi tizerine Turkiye'de faaliyette bulunan bankalann veya
katilim bankalannin diizenleyecekleri teminat mektuplan da teminat olarak kabul edilir.
(3)
Yonetmeligin 20 nci maddesinin 1 inci fikrasinin (c) bendinde belirtilen senetler ve
bu senetler yerine duzenlenen belgelerden nominal degere faiz dahil edilerek ihra9 edilenler,
anaparaya tekabtil eden satis degeri tizerinden teminat olarak kabul edilir.
(4)
Teklife esas para birimi TL ise kontrgarantilere dayamlarak verilecek teminat
mektuplan TL iizerinden duzenlenecektir.
(5)
ihale sartnamesinde, ihalede yabanci para birimi veya yabanci para birimleri
cinsinden teklif verilmesine izin verilmesi durumunda; isteklilerin, teminat mektuplanm tekliflerine
esas para birimi cinsinden vermesi zorunludur.
(6)
Teminat mektubunun TL disinda bir para birimi cinsinden duzenlenmesi halinde
teminat mektubunun sonunda "is bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin
tarihinde ge9erli Merkez Bankasi doviz satis kuru tizerinden odenecektir" paragrafina yer
verilecektir.
(7)
Teminat mektuplan disindaki teminatlann istekliler tarafindan idare veznesine
makbuz karsihginda yatinlmasi mecburi olup ihale komisyonlannca teslim almamaz.
(8)
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degistirilebilir.
(9)
Her ne suretle olursa olsun, idarece alman teminatlar idarenin alacaklan
disinda ti9tincti sahislarca haczedilemez ve tizerine ihtiyati tedbir konulamaz.
iKINCi KISIM
ihale Usulleri ve IhaleUygulamalanna iliskin Hususlar
BIRiNCi BOLUM
Ihale Usulleri
ihalelerde uygulanacj
wf
Karar No23
MADDE 21 - (1) Bu Yonetmelik kapsamindaki her ttirlti tasinir, tasinmaz, kaynak ve
haklann; satisi, kiraya verilmesi, trampasi, sinirh ayni hak tesisi ile ilgili islerin ihalelerinde
asagidaki usuller uygulanir.
a)
b)
c)
Kapah teklif usulii,
A9ik teklif usulii
Pazarhk usulii
(2) ihalelerde, bu usullerden hangisinin uygulanacagi, ihaleye konu isin ozelligine gore ihale
yetkilisince belirlenir.
Kapah teklif usulii ihale ve uygulama esaslan
MADDE 22- (1) Tahmin edilen bedeli, her yil Merkezi Yonetim Biuee Kanunlan ile 2886
sayih Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesi i9in belirlenen parasal limite denk veya bu limitin
tizerinde olan ihaleler, kapah teklif usulii ile asagida gosterilen sekilde yapihr. idare, tahmin edilen
bedeli bu limitin altinda olan ihalelerde de kapah teklif usulunti uygulayabilir.
a) Tekliflerin hazirlanmasi:
1)
Kapah teklif usuliinde teklifler yazih olarak verilir. Teklif mektuplarmin istekli
tarafindan imzalanmasi ve bu mektuplarda sartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiginin
belirtilmesi, ihalenin konusu, idarenin adi, teklif tarihi, teklif edilen fiyatin rakam ve yazi ile a9ik
olarak yazilmasi zorunludur.
2)
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatildiktan sonra, zarfin tizerine isteklinin adi,
soyadi, unvam, ihalenin konusu ve tebligata esas olarak gosterecegi a9ik adresi yazihr. Zarfin
yapistmlan kismi istekli tarafindan imzalanir veya mtihiirlenir.
3)
Bu zarf ge9ici teminat ve istenmisse ihale istirak teminatina ait ahndi makbuzu veya
banka veya katilim bankasi teminat mektubu ve istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatihr. Dis zarfin tizerine isteklinin adi, soyadi, unvam ile tebligata esas a9ik adresi ve
teklifin hangi ise ait oldugu yazihr.
b) Tekliflerin verilmesi:
1)
Teklifler, ilanda belirtilen gtin ve saate kadar, sira numarah alindilar karsihginda
ihale sartnamesinde belirtilen idare biinyesindeki adreste bulunan birim yetkililerine elden teslim
edilir. Ahndi numarasi zarfin tizerine yazihr. Teklifler iadeli taahhtitlti olarak posta yolu ile de
gonderilebilir. Elden verilecek veya posta ile gonderilecek tekliflerin ilanda belirtilen tarih ve saate
kadar belirtilen adrese ulasmasi sarttir.
2)
ilanda belirtilen saatten sonra elden verilen teklifler ahnmaz, fakat isteklinin talebi
halinde bir tutanakla teslim ahmr. Ancak bu teklifler a9ilmaksizin degerlendirme disi birakihr ve
istekliye imza karsihgi iade edilir. Postadaki gecikme sebebiyle isleme konulmayacak olan
tekliflerin alinis zamam da bir tutanakla tespit edilir.
3)
idareye verilen teklifler ihalenin ihale saatinden once iptali hah hari9, herhangi bir
sebeple geri ahnamaz.
4)
idare yetkilileri tarafindan teslim ahnan teklif zarflan, imza karsihginda ihale
komisyonuna teslim edilir.
c) Dis zarflarin acilmasi:
1)
Tekliflerin a9ilma saati gelince, ka9 teklif verilmi§ oldugu bir tutanakla belirtildikten
sonra, dis zarflar hazir bulunan istekliler ontinde alims sirasina gore a9ilarak, istenilen belgelerin,
ge9ici ve istenmisse ihale i§tirak teminatimn tam olarak verilmis. olup olmadigina bakilir. Dis zarfin
iizerindeki ahndi sira numarasi i9 zarfin tizerine de yazihr.
2)
Belgeleri ile teminati usulune uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu
tasiyan i9 zarflan a9ilmayarak/baskaca isleme kpnuTmadan, diger belgeleri ile birlikte kendilerine
veya vekillerine iade edilir. pujstekliler ihaleye^qjtilamazlar.
,
Prl
Karar Noj23
d) i9 zarflann a9ilmasi ve son tekliflerin alinmasi:
1)
Teklif mektuplanm tasiyan i9 zarflar numara sirasi ile a9ilarak, teklifler
komisyon baskani tarafindan okunur veya okutulur ve verilen tekliflerin bir listesi yapihr.
Bu liste komisyon baskani ve tiyeleri tarafindan imzalanir.
2)
En ytiksek ii9 teklif sahibi isteklilerin disinda kalan teklif sahipleri bu turda elenmis
olur. ihale; ge9erli en ytiksek teklif tizerinden arttirma baslatilarak, oturumda hazir bulunan en
ytiksek ti9 teklif sahibi isteklilerden sozlii veya yazih teklif almmak suretiyle sonu9landinhr. Bu U9
teklif ile aym olan birden fazla teklifin bulunmasi halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle
arttirma yapihr.
3)
Yapilan arttirma sonucunda ihale en ytiksek teklifi veren istekli tizerinde birakihr.
Aynca en ytiksek ikinci teklif sahibi isteklinin kim oldugu da tespit edilir ve Yonetmeligin 33 tincti
maddesine gore, satis ve trampa ihalelerinde bedel yatinhncaya, diger ihalelerde sozlesme
imzalamncaya kadar bu isteklinin teminatlan iade edilmez.
4)
Komisyon, uygun gordtigti her a§amada oturumda hazir bulunan isteklilerden yazih
son tekliflerini alarak ihaleyi sonu9landirabilir. Bu husus, ihale komisyonunca isteklilerin son
tekliflerinin de yazilacagi bir tutanakla tespit edilir.
A9ik teklif usulii ihale ve uygulama esaslan
MADDE 23- (1) Tahmin edilen bedeli, her yil Merkezi Yonetim Btit9e Kanunu
ile 2886 sayih Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesi i9in belirlenen parasal limite kadar
olan ihaleler, a9ik teklif usulii ile asagida gosterilen sekilde yapilabilir.
(2)
A9ik teklif usulune gore ihaleler, isteklilerin ihale komisyonlan ontinde
tekliflerini sozlii olarak belirtmeleri suretiyle yapihr. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale
saatine kadar komisyon baskanligma ulasmis olmak sartiyla, Yonetmeligin 22 nci maddesinin 1
inci fikrasinin (a) bendi htiktimlerine uygun olarak duzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhtitlti bir
mektupla da gonderebilirler.
(3)
A9ik teklif usulii ihalenin uygulanmasi
a)
ilanda belirtilen ihale saati gelince ihale komisyonu baskani, ihaleye katilmak isteyen
isteklilerin beige ve teminatlanm elden teslim etmelerini ister. isteklilerin komisyon huzurunda
teslim alinan belgeleri ile ge9ici teminat ve istenmisse ihale istirak teminatlan incelenerek, kimlerin
ihaleye katilabilecegi bildirilir. Beige ve teminatlanmn eksik olmasi sebebiyle a9ik arttirmaya
katilamayacaklann beige ve teminatlan geri verilir. Bu islemler, istekliler ontinde bir tutanakla
tespit edilir. ihaleye giremeyecekler ihale salonundan 9lkartihr.
b)
Diger istekliler sirayla tekliflerini belirtmeye 9agnhr. Yapilan teklifler ihale
tutanagina yazihr ve teklif sahiplerince imzalanir. ilk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra
komisyon ba§kani posta yolu ile verilmi§ teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de tutanaga
yazilmasini saglar. Bundan sonra a9ik arttirma islemine ge9ilir ve isteklilerin son tekliflerini
vermelenne kadar bu isleme devam edilir. ihaleden 9ekilen isteklilerin bu durumlan aym tutanaga
yazihr ve imzalan alimr. ilgilinin imzadan imtina etmesi halinde, bu durum tutanakta belirtilir.
c)
Teklif sahibi veya vekili komisyonda hazir bulunmadigi takdirde posta ile gonderilen
teklifi son teklif olarak kabul edilir.
9) ihaleden 9ekilenler, herhangi bir §ekilde yeniden teklifte bulunamazlar.
d)
A9ik arttirma isleminde isin uzayacagi anlasihrsa; isteklilerden komisyon huzurunda
son tekliflerini yazih olarak bildirmeleri istenebilir. Daha 6nce ihaleden 9ekilmis olanlar bu
durumda yazih teklif veremezler.
e)
ihale, sozlii veya yazili son teklifler ahndiktan sonra22 nci maddesinin 1 inci
fikrasinin (d) bendinin 3 tincti alt bendine gore karara baglamr.
Pazarlik usulii ihaleye uygulama esaslan
wr
Karar No,23
MADDE 24 - (1) Pazarhk usultiyle yapilan ihalelerde teklif alinmasi belli bir sekle bagh
degildir. ihaleler, komisyon tarafindan isin niteligine gore; bir veya daha fazla istekliden yazih veya
sozlii teklif almak ve bedel tizerinde anlasmak suretiyle yapihr.
(2) Pazarhk Usulii ihale yontemi, asagida yazih hallerde uygulanabilir:
a)
Tahmini bedeli yillik 250.000.-TL (iki yiiz elli bin Ttirk Lirasi)' ye kadar olan her
ttirlti tasinir ve tasinmazlann kiraya verilmesi isleri.
b)
Kapah veya a9ik teklif usulii ile ihaleye 9ikilmasina ragmen, istekli 9ikmamasi veya
istekliler tarafindan verilen tekliflerin kabul edilmemesi hallerinde ihale yetkilisinin onayi ahnmak
suretiyle, pazarhk usulii ihale yontemi uygulanabilir. isin pazarhkla yapilmasi halinde ilk ihaledeki
sartlar aynen muhafaza edilir ve ilk ihalede kabul edilmeyen teklif bulunmasi halinde pazarhk bu
bedel tizerinden arttinlarak sonu9landinlir.
c)
idarenin hissedan bulundugu tasinmaz mallarda; idare hissesinin tasmmazin diger
hissedarlanna satisi, trampasi veya kiraya verilmesi.
9) idare tarafindan ihale edilecek tasinir, tasinmaz, kaynak ve haklar tizerinde belli bir
isteklinin; bir lisans, ruhsat veya hakka sahip olmasi.
(3)
Pazarhgin ne suretle yapildigi ve ne gibi tekliflerde bulunuldugu ve tizerine ihale
yapilan isteklinin neden dolayi tercih edildigi pazarhk karannda belirtilir.
(4)
Pazarhk usulii ihalelerde ilan yapilmasi, teminat alinmasi zorunlu degildir.
(5)
Pazarhk usuliinde, ihaleye iliskin sartname hazirlanarak bir davet mektubu ile birlikte
bir veya birka9 istekliye gonderilmek veya elden teslim edilmek suretiyle, bu isteklilerin istenilen
belgelerle birlikte davet mektubunda belirtilen yer ve saatte hazir bulunmalan teblig edilir.
(6)
Pazarhk gun ve saatinde; yapilan beige kontrolii sonunda, belgeleri tamam olan
istekli veya istekliler ile pazarhk yapilmak ve en ytiksek bedel tizerinde anlasmak suretiyle ihale
sonu9landmhr.
ihale usullerine tabi olmayan isler
MADDE 25 - (1) Asagida sayilan isler Genel Kurul veya Yonetim Kurulunca verilen yetki
simrlanna uyulmak kaydiyla; Y6netmelik htiktimlerine ve ihale usullerine tabi olmaksizin, ilgili
birimlerinin kiymet takdiri ve hazirlayacaklan protokol tizerine Genel Mtidtirltik makammin teklifi
ve Yonetim Kurulunun karan ile yapilabilir. Aynca bu nitelikteki islerin tabi oldugu diger mevzuat
htikiimleri sakli olup ilgili mevzuatindaki htiktimleri uygulamaya Yonetim Kurulunun karan
tizerine ilgili birim yetkilidir.
a)
Mugla Biiyiiksehir Belediyesi, bagh kuruluslan, mahalli idareler ile diger kamu
kurum ve kuruluslanndan gelen talepler tizerine bu kurum ve kuruluslara yapilacak tasinir ve
tasinmaz mallann satis, trampa, sinirh ayni hak tesisi ve kiraya verme isleri.
b)
Idari sartnamelere hiiktim konulmak sartiyla idare ytiklenicilerinin veya (a) bendinde
sayilan kuruluslann ytiklenicilerinin ihtiyaci olan ge9ici santiye veya 9ahsmasahalanna iliskin
tasinmaz kiralama talepleri tizerine; isin kesin kabul stiresini ge9memek tizere yiiklenicilerine
yapilacak belirli stireli kiraya verme isleri.
iKiNCi BOLUM
ihale Uygulamalanna iliskin Hususlar
Belgelerin sunulus sekli
MADDE 26- (1) isteklilerce, ihale sartnamesinde belirtilen ve teklifleri ile birlikte vermeleri
zorunlu olan belgelerin ashm veya ashna uygunlugu idarece veya noterce onaylanmis. ornekleri
verilir. Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin ilgili htiktimleri 9er9evesinde; Gazete
idaresince veya Tiirkiye Odalar ve Borsalar Birligine bagh odalarca "aslimn aynidir" seklinde
onaylanarak isteklilere verilen J^caret Sicili Gazetesi suretleri ile bunlann noter onayh suretleri de
kabul edilecektir.
M
Karar No 2%
(2) Noter onayh belgelerin ashna uygun oldugunu belirten bir serh tasimasi zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi goriilerek onaylanmis olanlar ile "ibraz edilenin aynidir" veya bu anlama
gelecek bir serh tasiyanlar ge9erli kabul edilmeyecektir.
Tekliflerin a9ilma zamam
MADDE 27 - (1) Tekliflerin a9ilma zamam; idarece, 9ahsma saati i£inde olmak
iizere tespit edilir.
(2)
Tekliflerin a9ilma zamam i9in Tiirkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumuna bagh
TRT 1 televizyonu saat ayan esas ahnir.
(3)
Teklifler a9ilmaya baslandiktan sonra, 9alisma saatine bagh kalmaksizin isleme
devam edilir. ihale doktimamnda belirtilen saatten sonra ihale komisyonuna ulasan teklifmektuplan
degeriendirmeye ahnmaz.
Tekliflerin degerlendirilmesi ve uygun bedelin tespiti
MADDE 28- (1) ihalelerde uygun bedel; tahmin edilen bedelden asagi olmamak iizere,
teklif edilen bedellerin en ytiksegidir. Aynca ihale kararlannda varsa ikinci en ytiksek teklif ikinci
uygun teklif olarak belirtilir.
ihale sonucunun karara baglanmasi
MADDE 29 - (1) Yonetmeligin ihale usullerinin uygulanmasina iliskin maddelerinde
belirtilen hususlar dogrultusunda kabul edilen nihai teklifler komisyonlarca incelenerek:
a)
ihalenin yapildigi, ancak ihale yetkilisinin onayina sunulacagi,
b)
Tekliflerin daha aynntili bir sekilde incelenmesi i9in stireye ihtiya9 duyuldugu ve
ihalenin baska bir gtine birakildigi,
c)
ihalenin yapilmadigi hususlanndan birine karar verilir ve buhusus gerek9eli birkarar
veya karar ozeti seklinde yazilarak, komisyon baskam ve tiyeleri tarafindan imzalamr ve durum
hazir bulunanlara bildirilir.
(2) ihale kararlanmn yazilmasi ve imzalanmasi, asagidaki sekilde yapihr:
a)
Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi
tarihte ve hangi istekli tizerinde birakildigi,
b)
Ge9ersiz tekliflerin, ge9ersiz sayilma nedenleri kararlarda a9ik9a belirtilir,
c)
ihale komisyonlannca alinan kararlar, komisyon baskan ve tiyelerinin adlan,
soyadlan ve esas gorevleri belirtilerek imzalamr.
9) Ihale komisyonlan tarafindan alinan ihale kararlan, ihale yetkilisince
onaylanarak kesinlesir.
ihalede hazir bulunmayan istekliler
MADDE 30 - (1) istekliler, bizzat veya noterce onaylanmis vekaletnameyi haiz vekilleri ve
kanuni temsilcileri aracihgiyla ihalelere katilabilir.
(2) ihale sirasinda hazir bulunmayan veyanoterden tasdikli vekaletnameyi haiz
bir vekil gondermeyen istekliler, ihalenin yapihs tarzina ve sonucuna itiraz edemezler.
ihalenin yapilamamasi hali
MADDE 31 - (1) Bu Yonetmelik kapsaminda yapilan ihalelerde istekli 9ikmamasi veya
teklif edilen bedellerin komisyonca veya ihale yetkilisince uygun bulunmamasi hallerinde, yeniden
aym usulle ihale a9ilabilir veya Yonetim Kurulunca idare yaran gortilmesi halinde pazarlik usulti
ile ihale a9ilarak 24 tincti maddeye, gore sonu9landinlabilir.
ihale kararlannin onay/veya iptal edil
wf
Karar No 23
MADDE 32- (1) ihale komisyonlan tarafindan ahnan ihale kararlan, ihale yetkilisince karar
tarihinden itibaren en ge9 15 (on bes) isgiinu i9inde onaylanir veya iptal edilir.
(2) ihaleyetkilisince karar iptal edilirse ihale hiikiirnsiiz sayihr.
(3) ihale karannm iptal edilmesi halinde bu durum ihale tizerinde birakilan istekli ve ikinci
en uygun teklif sahibi istekliye elden veya iadeli taahhtitlu posta ile bildirilir.
Kesinlesen ihale kararlannin bildirilmesi
MADDE 33- (1) ihale yetkilisince onaylanan ihale kararlan, onaylandigi giinden itibaren en
ge9 5 (bes) isgiinu i9inde, tizerine ihale birakilan istekli ve en uygun ikinci teklif sahibi istekliye
veya vekillerine, imzalan ahnmak suretiyle elden teblig edilir veya iadeli taahhtitlu mektupla
adresine postalamr. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gtin, karann isteklilere teblig
tarihi sayihr.
Ge9ici teminatin geri verilmesi
MADDE 34-(l) ihale tizerinde kalan istekli ile ekonomik a9idan en uygun ikinci teklif
sahibi istekliye ait ge9ici teminat mektuplan ihaleden sonra muhasebe miidtirltigtine teslim edilir.
Diger isteklilere ait teminatlar ise iade edilir. ihale tizerinde kalan istekli ile sozlesme imzalanmasi
halinde, ekonomik a9idan en uygun ikinci teklif sahibi isteklinin ge9ici teminati ve varsa ihale
istirak teminati sozle§me imzalandiktan sonra iade edilir.
(2)
ihale tizerinde kalan isteklinin ge9ici teminati ve varsa ihale istirak teminati ise;
kesin teminati yatirmasi ve sozlesmeyi imzalamasmdan sonra, sozlesme imzalanmasi gerekli
olmayan isler ile satis ve trampa islerinde satis bedelini yatirmasi ve tapuda gerekli ferag
islemlerinin yapilmasi sonrasinda iade edilir.
(3)
ihale tizerinde kalan isteklinin 35 inci maddedeki stire i9erisinde, satislarda satis
bedelini yatirmamasi veya diger ihalelerde kesin teminati verip sozlesmeyi imzalamamasi halinde,
ge9ici teminati ve varsa istirakteminati idareye gelirkaydedilir.
(4)
ihale tizerinde kalan isteklinin satis bedelini yatirmamasi veya sozlesmeyi
imzalamamasi halinde, ihale yetkilisinin onaylamasi kaydiyla ikinci en uygun teklif sahibi istekli
bedeli yatirmaya veya kesin teminat vererek sozlesmeyi imzalamaya davet edilir. Satis bedelini
yatirmasi veya kesin teminat vererek sozlesmeyi imzalamasi halinde ge9ici teminati ve varsa istirak
teminati kendisine iade edilir. Satis bedelini yatirmamasi veya kesin teminat vererek sozlesmeyi
imzalamamasi halinde ge9ici ve varsa ihale istirak teminati idareye gelir kaydedilir.
UQUNCU KISIM
ihale Sozlesmesine iliskin Hususlar
BiRiNCi BOLUM
Sozlesmenin Yapilmasi
Mtisterinin sozlesmeye davet edilmesi ve sozlesmenin imzalanmasi
MADDE 35 - (1) SOzlesme yapilmasi gerekli olan hallerde kiraci veya mtisteri onaylanan
ihale karanmn bildirilmesini izleyen giinden itibaren 15 (on bes) gtin i9inde kesin teminati vermek
suretiyle idareyle s6zle§me imzalamak zorundadir. Ancak bu sozlesmelerin noterden tasdiki
zorunlu degildir.
(2)
Satislara iliskin ihalelerde mtisterinin ayni stire i9inde satis bedelini ve miisteriye ait
bulunan vergi, resim ve hatlan yatirmasi ve diger giderleri odemesi gerekir. Satis ihalelerinde 15
(on bes) gtin i9inde bedelin yatinlmasi kaydiyla sozlesme yapilmasi zorunlu degildir. Ihale
sartnamesinde taksitli satis se9ene5inin bulunmasi halinde ise sozlesme imzalamr. Ancak bu
sozlesmenin noterden tescil ettifilmesi zorunlu olmayip sozlesmeyi imza edenlerden noterden
tasdikli imza sirkuleri istenir. / /
//
i
—ft
Karar No23
(3)
Bu zorunluluklara uyulmadigi takdirde protesto 9ekmeye ve hiiktim almaya gerek
olmaksizin ihale bozulur ve varsa ge9ici ve istirak teminati gelir kaydedilir.
(4)
Sozlesme, idare adina Genel Mtidtir veya yetkilendirecegi Genel Mtidtir Yardimcisi
tarafindan imzalamr.
Kesin teminat
MADDE 36 - (1) Sozlesme yapilmasi gerekli olan hallerde; taahhudtin, sozlesme ve
sartname htiktimlerine uygun olarak yerine getirilmesini saglamak amaciyla, sozlesme
yapilmasmdan once isteklilerden ihale bedeli tizerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yiizde alti)
oramnda kesin teminat ahnir. Mtisterinin veya kiracimn bu zorunluluga uymamasi halinde, protesto
9ekmeye ve hiiktim almaya gerek kalmaksizin ihale bozulur ve varsa ge9ici teminati ve istirak
teminati gelir kaydedilir.
(2) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degistirilebilir.
(3) Kesin teminatm tamami, sozlesmenin imzasindan once verilir.
(4)
Kiraya verme ihalelerinde kesin teminat, bir yillik kira bedeli tizerinden hesaplamr.
(5)
Kesin teminatm stiresi, isin ozelligi ve stiresi goz ontinde bulundurularak idare
tarafindan belirlenir. Kesin teminat stiresiz de verilebilir.
Sozlesmenin yapilmasmda idarenin gorev ve sorumlulugu
MADDE 37 - (1) idare stiresi i9inde sozle§me yapilmasi hususunda kendisine dtisen
gorevleri yapmak ve tasinmaz mallann satiminda, feraga ait islemleri tamamlamak, sartname ve
eklerine uygun sekilde satilan mallan miisteriye teslim etmekle ytiktimltidtir.
(2) Bu ytikiimlulugtin yerine getirilmemesi halinde; mtisteri, ihale sartnamesinde belirtilen
stirenin bitiminden itibaren en 90k 5 (bes) gtin i9inde, 10 (on) gun miiddetli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek sartiyla, taahhtidiinden vazge9ebilir. Bu takdirde teminati geri verilir. Mti§teri,
teminatm iadesi talebi disinda; ihaleye girmek ve teminat vermek i9in yaptigi masraflara karsihk
her hangi bir bedel talep edemez.
Kiralarda sozlesme stiresi
MADDE 38 - (1) Kiraya verilecek tasinir ve tasinmaz mallar ile kaynak ve haklann kira
stiresi 10 (on) yildan fazla olamaz. Ancak bunlar tizerinde 30 (otuz) yila kadar sirurh ayni hak tesis
edilebilir.
(2)
Tahmini kira bedeli her yil but9e kararnamesi ile belirlenecek miktara kadar olan
kiralamalara Genel Kurul tarafindan verilecek izin tizerine Yonetim Kurulu ve bu miktar ile sinirh
olmak tizere Yonetim Kurulunun yetki vermesi halinde Genel Mtidtir, bu miktann tizerinde olan
kiralamalara izin vermeye ise Genel Kurul yetkilidir.
(3)
Tasinir ve tasinmaz mallar ile kaynak ve haklar tizerinde 30 (otuz) yila kadar sinirh
ayni hak tesisine izin vermeye Genel Kurul yetkilidir.
Sozlesmenin devri
MADDE 39- (1) Sozlesme, sozlesme siiresiyle sinirh olmak kaydiyla, YSnetim Kurulunun
karan ile baskasina devredilebilir. Ancak, devralacaklarda ilk ihaledeki sartlararanir. izinsiz devir
yapilmasi halinde sozlesme bozulur ve mtisteri hakkinda bu yonetmeligin 41 inci maddesi
htiktimleri uygulamr.
Kesin teminatm geri verilmesi
MADDE 40 - (1) Taahhudtin, sozle§me ve §artname htikiimlerine uygun olarak yerine
getirildigi anlasildiktan ve mtisterinin bu i§ten dolayi idareye herhangi bir borcunun olmadigi tespit
edildikten sonrakesin teminat kjfacf veyamiisteriye iade edilir.
Karar No 23
iKiNCi BOLUM
Sozlesmenin Sona Ermesi
Mtisterinin sozlesmenin bozulmasma neden olmasi
MADDE 41- (1) Sozlesme yapildiktan sonra Yonetmeligin 42, 43 ve 44 tincti maddelerinde
yazih hiiktimler disinda, miisterinin taahhtidiinden vazge9mesi veya taahhiidtinii, sartname ve
sozlesme htiktimlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya tasmmazin sozlesmede ongortilen
ama9 disinda kullamlmasi tizerine, idarenin noterden, en az 10 (on) giin stireli ve nedenleri a9ik9a
belirtilen yazih ihtanna ragmen ayni durumun devam etmesi halinde, aynca protesto fekmeye ve
hiiktim almaya gerek kalmaksizin sozlesme feshedilir ve kesin teminati gelir kaydedilir.
(2)
Gelir kaydedilen kesin teminat, mtisterinin borcuna mahsup edilemez.
(3) Kira sozlesmeleri, surenin bitmesiyle sona erer. Kira sozlesmesinin kiraci tarafindan
feshedilmesi halinde, kiracidan cari yil kira bedeli tutannda aynca tazminat ahmr.
Mtisterinin veya kiracimn olumti
MADDE 42 - (1) Miisterinin veya kiracimn oliimti halinde idare, varislerden
istekli olanlara, oTtim tarihinden itibaren 30 gtin i9inde kesin teminat verilmesi sartiyla
sozlesmeyi devredebilir.
Mtisterinin veya kiracimn iflasi
MADDE 43 - (1) Mtisterinin veyakiracimn iflas etmesi halinde sozlesme bozulur ve idareye
borcu olmamasi halinde kesin teminati iade edilir. idareye borcu olmasi halinde borcu mahsup
edilir ve kalan miktar var ise iflas masasina yoksa kendisine iade edilir.
Mtisterinin veya kiracimn agir hastahgi, tutukluluk veya mahktimiyet hali
MADDE 44 - (1) Mtisteri veya kiraci, sozlesmenin yerine getirilmesine engel olacak
derecede saghk kurulu raporu ile belirlenecek agir hastaliga yakalanmasi ile tutukluluk veya
hiirriyeti baglayici bir ceza nedeni ile taahhtidiinti yapamayacak duruma dtismesi halinde, bu
hallerin olusundan itibaren 30 (otuz) gtin i9inde idarenin kabul edecegi birini vekil tayin etmek
sartiyla taahhtidtine devam edebilir.
(2) Mtisteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkamndan mahrum ise, yerine
ilgililerce aym siire i9inde genel hiiktimlere gore kayyum tayin edilmesi istenebilir.
(3) Yukandaki htiktimlerin uygulanmamasi halinde sozlesme feshedilir. Bundan bir zarar
dogarsa Yonetmeligin 41 inci maddesine gore islem yapihr.
Mtisterinin birden fazla olmasi
MADDE 45 (1) Birden fazla ger9ek veya ttizelkisi tarafindan birlikte yapilan
taahhtitlerde, mtisteri veya kiracilardan birinin olumti, iflasi, tutuklu veya mahkum olmasi gibi
haller sozlesmenin devamina engel teskil etmez.
DORDUNCU KISIM
£esitli ve Son Hiiktimler
BiRiNCi BOLUM
Qesitli Hiiktimler
Yasak fiil ve davranisl
MADDE 46 - (1) ihale* islemlerinitt/^a^irlanmasi, ytirtittilmesi ve sonu9landmlmasi
sirasinda;
Karar No 23
a) Hile, desise, vaat, tehdit, niifuz kullanma ve 9ikar saglama suretiyle veya baska yollarla
ihaleye iliskin islemlere fesat kanstirmak veya buna tesebbus etmek,
b) A9ik teklif veya pazarhk usulii ile yapilan ihalelerde isteklileri tereddtide dusurecek veya
ragbeti kiracak soz soylemek ve istekliler arasinda anlasmaya 9agnyi ima edecek isaret ve
davramslarda bulunmak veya ihalenin dogrulugunu bozacak bi9imde gortisme ve tartisma yapmak,
c) ihale islemlerinde sahte beige veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya tesebbus
etmek, taahhtidiinti kotti niyetle yerine getirmemek, taahhtidiinti yerine getirirken idareye zarar
verecek isler yapmak veya isin yapilmasi ya da teslimi sirasinda hileli malzeme, ara9 veya usuller
kullanmak,
yasaktir.
ihalelere katilmaktan ge9ici yasaklama
MADDE 47 -
(1) (Degisik:RG-10/4/2011-27901) Yonetmeligin 46inci maddesinde
belirtilen fiil ve davramslar ihale safhasinda vaki olmussa bunlan yapanlann, idarenin bu
Yonetmelik htiktimlerine gore yapacagi ihalelere 2 (iki) yila kadar katilmasi, idare Yonetim Kurulu
karan ile yasaklanabilir.
(2) (Degisik:RG-10/4/2011-27901) Aynca, tizerine ihale yapildigi halde usuliine gore
sozlesme yapmayan istekliler ile sozlesme yapildiktan sonra taahhtidtinden vazge9en ve mticbir
sebepler disinda taahhtidiinti sozlesme ve sartname htikiimlerine uygun olarak yerine getirmeyen
mtisteriler hakkinda da, 1'inci fikradaki hiiktim uygulanabilir,
(3) Haklannda yasaklama islemi yapilmis kisilerin sermayesinin 90gunluguna sahip
bulundugu ttizel kisilere de aym mtieyyide uygulamr.
Gorevlilerin sorumlulugu
MADDE 48 - (1) ihale komisyonu baskani ve tiyeleri ile diger ilgililerin, gorevlerini kanuni
gereklere gore tarafsizhkla yapmadiklan veya taraflardan birinin zaranna yol a9acak ihmal veya
kusurlu hareketlerde bulunduklanmn tespiti halinde, haklannda disiplin cezasi uygulanacagi gibi,
fiil ve davram§lanmn ozelligine gore ceza kovu§turmasi da yapilir. Aynca, taraflann bu ytizden
ugradiklan zarar ve ziyan da kendilerine odettirilir.
idarenin serbestligi
MADDE 49- (1) idare, 2886 Devlet ihale Kanununa tabi olmayip; bu Yonetmeligin 1 inci
maddesinde belirtilen isjerin ihalelerini yapip yapmamakta gerek9esini kararda belirtmek suretiyle
serbesttir. Bu husus ilan ve sartnamelerde belirtilir.
Parasal limitlerin gtincellenmesi
MADDE 50- (l)Bu yonetmelikte ihale ilanlan ve ihale usulleri i9in belirtilen parasal
limitlerde, 2886 sayih Devlet ihale Kanunu i9in her yil Merkezi Yonetim Btitce Kanunu ile
belirlenen parasal limitler kiyasen uygulanir. Yonetmeligin 38 inci maddesinde yer alan parasal
limit ise Genel Kurulca her yil idarebtit9e kararnamesi ile belirlenir.
Ecrimisil ve Tahliye islemleri
MADDE 51- (1) idarenin hiiktim ve tasarrufii altinda bulunan her ttirlti tasinmaz mai,
kaynak ve haklann fiili durumlan, ilgili Daire Baskanhginca hazirlanan bir program dahilinde tespit
edilir. Ancak, tespit programlanmn stiresi 5 yildan fazla olamaz. Tespitten onceki stirelere ait isgal
ve tasarruflar sebebiyle bedel tespit komisyonunca belirlenecek tutar tizerinden ecrimisil takip ve
tahsilati yapihr.
(2) Tespit tutanaginda; isgalin baslangi9 tarihi, isgale konu mai tasinmaz ise i§gale veya
kullamma konu olan ytiz 6l9tim, isgale konu kaynak veya hak ise kullamm miktan, isgalcileri,
kullamm amaci, ecrimisil takdirjadjp yararlamlabijecelpbilgiler ile bilinmesinde yarar gortilen diger
bilgilere yer verilir.
Karar No 23
(3) idarenin hiiktim ve tasarrufu altindabulunan her turlti tasinmaz mai, kaynak ve haklann,
kisilerce haksiz tasarruf edildigi ve/veya isgal edildiginin belirlenmesi halinde tespit tarihinden
itibaren 15 (on bes) is gtinti i9inde tespit tutanagina dayamlarak, tespit tarihinden geriye dogru 5 yih
ge9memek iizere ecrimisil tespit ve takdir edilir.
(4) Ecrimisilin tespit ve takdirinde; idarenin zarara ugrayip ugramadigma ve haksiz
tasarrufta bulunan ve/veya isgalcinin kusurlu olup olmadigina bakilmaksizin, mai veya hakkin
kullamm sekli, varsa haksiz fiilden elde edilen gelir, emsal ecrimisiller veya kira ve ayni hak tesis
bedelleri, varsa kesinlesmis yargi kararlan, ilgisine gore ve gerekli gortilmesi halinde belediye,
ticaret odasi, sanayi odasi, Defterdarhk, Milli Emlak Mtidtirltigti veya Malmtidtirltigti, ziraat odasi,
borsa gibi kuruluslardan veya bilirkisilerden sorusturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile degeri
etkileyecek turn unsurlar dikkate ahmr.
(5) Kiraya verilen veya ayni hak tesis edilen mai ve haklarda, sozlesmenin bitiminden sonra
kullammm devam etmesi veya sozlesme stiresi i9inde dahi olsa sozlesmeye aykin haksiz kullammin
tespit edilmesi halinde; sozlesme veya resmi senetteki hiikme gore islem yapihr. Aksi takdirde
ecrimisil tespit, takdir ve tahsilati yapilir.
(6) Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbes gun i9inde ecrimisil
ihbarnamesi dtizenlenerek ilgilisine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayih Tebligat Kanunu htiktimlerine
gore oncelikle elden veya iadeli taahhtitlti mektupla, bu sekilde teblig edilemeyenler diger usullere
gore teblig edilir.Ecrimisil isleminde idarece maddi, kiside, isgal edilen alanda veyaytizol9timde ya
da benzer sekilde hata oldugunun belirlenmesi halinde, bu hata idarece hangi asamada olursa olsun
resen dtizeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi dtizenlenerek ilgililerine teblig edilir.
(7) Ecrimisil islemine kar§i, teblig tarihinden itibaren otuz giin i9inde ilgili idareye
dilek9eyle mtiracaat edilerek dtizeltme talebinde bulunulabilir. Dtizeltme talepleri, talep tarihinden
itibaren en ge9 otuz gtin i9inde ilgili idarece karara baglamr ve sonucu karar tarihinden itibaren en
ge? on bes is gtinti i9inde diizenlenecek ecrimisil dtizeltme ihbarnamesi ile ilgilisine teblig edilir.
(8) ilgilisi tarafindan dava a9ilmis olmasi, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi islemini
durdurmaz.
(9) Ecrimisil; Ecrimisil ihbarnamesinin, dtizeltme talebinde bulunulmus ise Ecrimisil
Dtizeltme ihbarnamesinin ilgilisine teblig tarihinden itibaren altmis gun i9inde idarenin muhasebe
birimine pesin olarak odenir.
(10) Ecrimisil; Ecrimisil ihbarnamesinin, dtizeltme talebinde bulunulmus ise Ecrimisil
Dtizeltme ihbarnamesinin ilgilisine teblig tarihinden itibaren altmis giin i9inde idarenin muhasebe
birimine pesin olarak odenmemesi halinde, ilgili Daire Baskanhginca, dava a9ma siireleri ge9tikten
soma 6183 Sayih Amme Alacaklanmn Tahsil Usulti Hakkinda Kanun htiktimlerine gore takip ve
tahsil edilmek tizere gelir servisine gonderilir.
(11) Fuzuli sagilin isgal veya tasarruf ettigi tasinmaz veya kaynagm tahliyesinin
saglanamamis olmasi, ayni maldan ikinci veya mtiteakip defa ecrimisil istenmesine engel teskil
etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, maldaki kullammin devami hakkini vermez.
(11) Kiraya verilen, ayni hak tesis edilen tasinmaz ve kaynaklardan stiresi doldugu halde
tahliye edilmeyen, sozlesmesi feshedilen veya herhangi bir sozlesmeye dayanmaksizin fuzuli olarak
isgal edilen veya haksiz sekilde kullanilan mallann tahliyesi; ilgili mevzuati uyannca idari olarak
ve/veya yargi yoluyla saglamr.
Karar No 23
iKiNCi BOLUM
Son Hiiktimler
Yuriirltik
MADDE 52 - Yonetmelik, yayimlanarak ilan edildigi tarihte ytiriirltige girer.
Yiiriitme
MADDE 53- (1) Bu Yonetmelik htikiimlerini MUSKi Genel Mtidtirtiyiirtittir.
Genel Kurul
Dr. Osman GURUN\J
Btiytiksehir Belediye Baskani
(imza)
CANB,
Katip Uye
(imza)
18
lurat YAZAR
TCatip Uye
(imza)
Karar No 2^
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BiRLE$iM
1
OTURUM
1
KARAR NO
24
KARAR OZETI: Kadro Degisikligi
11.11.2014
KARAR TARiHl
TEKLiF EDiLEN EVRAKIN
insan Kaynaklan ve Egitim
DAiRESJ
TARiHl
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8273
DairesiBaskanhgi
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sah gtinti saat
16:00'da Btiytiksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAATgi (Mazeretli), HUSEYiN NEBiOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR,
MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKlR OZDEMlR, MEHMET MURAT YAZAR, MELiH
ASLANGiRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
COBAN, NEVZAT SARIQOBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§iT OZTURK, GULTEKIN AK^A,
MUHAMMET ALi ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, ISMET KAMIL ONER,
ALi FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMi BUYUKDOGERLiOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMIRCI, HUSEYIN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYiN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARAgELiK, MEMET ALi AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALiH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, ILHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMIT KARAARSLAN, SELAMi KARAKAYA,
IBRAHIM TELCI, iSMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UQAR, MEHMET DEMIR, MUHSIN VURAL ve MESUT KARATA§' inkatihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhgmin yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Gtindeminin 9. Maddesi 2560 Sayih Kanunun 9/b maddesihtikmti geregince,
Yonetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 74 sayih karan ile gortistilerek Genel Kurul'a sunulan
Kadro Degisikligi 2560/Sayih Kanunun 6. maddesinin (d) bendi geregince gortistilerek karara
baglanmasi ile ilgili tekjifgortistildti
Karar No Zl^
Yapilan mtizakere sonucunda; MUSKi Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, Kadro Degisikligi 2560 sayih Kanun'un 6.maddesinin ( 1 ) fikrasi geregince Genel
Kurulunun 11.11.2014 Sah gtinti yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLiGI ILE
KABUL edildigine dair karardir.
Geregi icin Genel Kurul Karar orneginin Genel Mtidtirltigtimuz insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligina^eonderilmesine birlikte karar verildi.
Genel K
urat YAZAR
Dr. Osm
Btiytiksehir Bele
(imza)
(imza)
atip Uye
(imza)
Karar No £$
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BiRLE§iM
1
OTURUM
1
KARAR NO
26
KARAR OZETI: Yurtici Yurtdisi Bor9lanmalar
11.11.2014
KARAR TARiHi
TEKLiF EDJLEN EVRAKIN
DAiRESI
Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8276
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sah gtinti saat
16:00'da Buyuksehir Belediye Baskam Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
BEHCET SAATCI (Mazeretli), HUSEYIN NEBiOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BIROL
AYDIN MUHAMMET TOKAT, §AKJR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR, MELIH
ASLANGIRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
COBAN NEVZAT SARigOBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§IT OZTURK, GULTEKIN AKQA,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, ISMET KAMIL ONER,
ALi FUAT FiDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALIH NAZMI BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMIRCi, HUSEYIN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARACELiK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
SASMAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli) TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMiT KARAARSLAN, SELAMI KARAKAYA,
IBRAHiM TELCI, ISMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UgAR, MEHMET DEMiR, MUHSiN VURAL ve MESUT KARATA§' in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti Insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhginm yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Gundeminin 10. Maddesi: Genel Mudtirltigtimtiztin 2015 yihnda
ger9eklestirecegi Yatinm ve Cari harcamalannda kullamlmak tizere Yurti9i Yurtdisi bo^lanma
konulu teklifi gortistildiL
^^7
Karar No 2-S
Yapilan mtizakere sonucunda; MUSKi Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, 2560 Sayih Kanunun Genel Kurulun Gorevleri baslikli 6. Maddesinin j fikrasmda "Yurt i^i
ve yurt disi bo^lanmalar hakkinda yonetim kuruluna yetki vermek," htikmti geregince Genel
Kurulunun 11.11.2014 Sah gtinti yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLiGI ILE
KABUL edildigine dair karardir.
Geregi i9in Genel Kurul Karar orneginin Genel Mtidurltigtimtiz insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
Genel Kurul
Dr. Osman GURUN
Buyuksehir Belediye Baskani
(imza)
CANBtEY
Katip Uye
(imza)
Murat YAZAR
Katip tiye
(imza)
Karar No 2t&
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BiRLE§iM
1
KARAR OZETI: Denet9i Se9imi
OTURUM
KARAR NO
ai>
11.11.2014
KARAR TARJHi
TEKLiF EDJLEN EVRAKIN
insan Kaynaklan
DAJRESi
07.11.2014
TARJHi
NUMARASI
ve Egitim Dairesi Baskanhgi
72950869 - 8279
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sah gtinti saat
16:00'da Btiytiksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAATgi (Mazeretli), HUSEYiN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR,
MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, $AKlR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR, MELiH
ASLANGiRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTiN GUMU§, CUMHUR
gOBAN, NEVZAT SARigOBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§iT OZTURK, GULTEKIN AK£A,
MUHAMMET ALi ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, iSMET KAMiL 6NER,
ALi FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALiH NAZMi BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMiRCI, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYiN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARACELiK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALiH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESiM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMIL CEM, UMiT KARAARSLAN, SELAMi KARAKAYA,
IBRAHIM TELCi, ISMAIL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UCAR, MEHMET DEMiR, MUHSIN VURAL ve MESUT KARATA§' inkatihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigu insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhginm yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Gtindeminin 11. Maddesi: Genel Mtidtirltigtimtiz biinyesinde gorev alacak
iki asil, iki yedek denet9in^i belirlenmesi konulu insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanligi'nin
teklifi gortistildti
mv
Karar No £(e
Yapilan mtizakere sonucunda; MUSKI Yonetim Kurulunca gortistilerek Genel Kurul'a
sunulan, 2560 Sayih Kanunun Genel Kurulun Gorevleri bashkh 6. Maddesinin gfikrasinin "iki asil
ve iki yedek denet9iyi se9mek," htikmti geregince Asil denet9ilige Emin MADRAN ve Birsen
KOCATA§, yedek olarak Rabia UQAR ve §evket GULEN setflmesi Genel Kurulunun 11.11.2014
Sah gunti yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLIGi ILE KABUL edildigine dair
karardir.
Geregi i9in/GeWl Kurul Karar orneginin Genel Mtidtirltigtimtiz insan Kaynaklanve Egitim
Dairesi Baskanhg/n&aondirilmesine birlikte kara
Genel K
rat YAZAR
Dr. Osmani
Btiytiksehir Beled
(imza)
tip Uye
(imza)
Uye
(imza)
Karar No 26
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BIRLE$iM
1
OTURUM
1
KARAR NO
Si
KARAR OZETI: Denet9i Ucretleri
ll.11.2014
KARAR TARJHi
TEKLiF EDJLEN EVRAKIN
DAlRESI
insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARJHi
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8280
MUSKI Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sah gtinti saat
16:00'da Btiytiksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanliginda;
BEHCET SAATCI (Mazeretli), HUSEYIN NEBiOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALiL DOGAN ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BIROL
AYDIN MUHAMMET TOKAT, §AKiR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR, MELIH
ASLANGiRAY ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
COBAN NEVZAT SARIQOBAN, UMUT BARI$ BAYKARA, HUR§tT OZTURK, GULTEKIN AKQA,
MUHAMMET ALi ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, ISMET KAMIL ONER,
ALi FUAT FiDAN UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALIH NAZMI BUYUKDOGERLIOGLU,
CUMHUR GURSEL DEMIRCi, HUSEYIN UNAL, MUSTAFA KARAKU§, HUSEYIN TURHAN,
HASAN HASMET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENIOGLU, HASAN
KARACELIK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
SASMAZ RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMIL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli) TURGUT ERSOY, ABDUL CEMiL CEM, UMiT KARAARSLAN, SELAMI KARAKAYA,
IBRAHiM TELCI, ISMAiL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UgAR, MEHMET DEMiR, MUHSIN VURAL ve MESUT KARATA§' in katihmlanyla Genel
Kurultoplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mtidtirltigti insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhgmin yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Gundeminin 12. Maddesi: Genel Mtidtirltigtimtiz biinyesinde gorev alacak
denetdlerin ticretlerinin jjelirlenmesi konulu insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanligi'nin
teklifi gortistildti
M-y
o
«
DENETCtfJCRETl
0,076998
y>
a,
a
s
&
17,33
0,88
0,88
18,21
18,21
97,29
97,29
Toplami
Kesinti
kesintiler"
Damga
17,33
o
115,50
Vergisi Vergisi
115,50
15
Gelir
derecenin son kaderaesi ayhk tutarmi (ek gtisterge haric) asmamak tizere genel kurulca kararlastinhr,
8
4
1500
denilmektedir.
Soyadi
1
TOPLAM
5
2560 Sayih iski kanunun 10. maddesinin son fikrasmda "Denetcilerin ucretleri, Devlet memurlarma verilen 1
Buna gOre;
Adi
ALACAKLIN1N
Giirevi
DENETCl
CM
Karar No 26
Yapilan muzakere sonucunda; MUSKI Yonetim Kurulunca goriisulerek Genel Kurul'a
sunulan, 2560 Sayih Kanunun Genel Kurulun Gorevleri baslikli 10. Maddesinin paragrafi
"Denetcilerin iicretleri, Devlet memurlarma verilen birinci derecenin son kademesi ayhk tutarmi
(Ek Gosterge haric) asmamak iizere Genel Kurulca kararlastinhr," hukmu geregince Denetci Ucreti
97,29 TL olarak belirlenmis olup, Genel Kurulunun 11.11.2014 Sail gunu yaptigi Kasim ayi olagan
toplantisinda OY BIRLIGi ILE KABUL edildigine dair karardir.
Geregi icin Gen
Dairesi Baskanligma
urul Karar orneginin Genel Mudurlugumiiz Insan Kaynaklan ve Egitim
esine birlikte karar verildi.
Genel Kurul
Dr. Osman
Buyuksehir Belediye Ba§
(imza)
AZAR
Latip Uye
(imza)
Katip Uye
(imza)
Karar No $$
T.C.
MUGLA ILI
MUSKI GENEL KURULU
DONEM
2
TOPLANTI
Kasim
BJRLE§iM
1
OTURUM
1
KARAR NO
2S
KARAR OZETi: Hizmet Yuklemesi
11.112014
KARAR TARJHi
TEKLIF EDiLEN EVRAKIN
DAiRESI
Insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanhgi
TARIHI
07.11.2014
NUMARASI
72950869 - 8489
MUSKi Genel Kurulu 2560 sayih kanunun 5. maddesi geregince 11.11.2014 Sail giinii saat
16:00'da Buyuksehir Belediye Baskani Dr.Osman GURUN Baskanhginda;
MECLIS UYELERI
BEHCET SAAT0 (Mazeretli), HUSEYIN NEBIOGLU, ATABEY AKGUN, RECEP §ATIR, MEHMET
HALIL DOGAN, ONAT AKDU, MEHMET YILMAZ CESUR, MEHMET KOCADON, DURSUN
GOKTEPE, MUSTAFA SARUHAN, ONDER BATMAZ, TANER USLU, MUSTAFA PA§ALI, BiROL
AYDIN, MUHAMMET TOKAT, §AKIR OZDEMIR, MEHMET MURAT YAZAR, MELIH
ASLANGiRAY, ENVER TUNA, HUROL ONDER, KASIM OZKAN, BAHATTIN GUMU§, CUMHUR
QOBAN, NEVZAT SARI^OBAN, UMUT BARI§ BAYKARA, HUR§IT OZTURK, GULTEKtN AK^A,
MUHAMMET ALI ACAR, HAKKI §EVKET BAYINDIR, MEHMET OKTAY, ISMET KAMIL ONER,
ALI FUAT FIDAN, UYSAL AVCI, YAKUP OTGOZ, SALIH NAZMI BUYUKDOGERLiO^LU,
CUMHUR GURSEL DEMiRCI, HUSEYiN UNAL, MUSTAFA KARAKU& HUSEYIN TURHAN,
HASAN HA§MET I§IK, YA§AR GENCEL, EYUP KATIRCI, MUSTAFA YENiOGLU, HASAN
KARAQELiK, MEMET ALI AVCI, SULEYMAN DAGDELEN, SALIH GUZEL, MUHAMMET
§A§MAZ, RAMAZAN ONTA§, iLHAN KURAL, KEMAL ILHAN, KAMiL CEYLAN, BESIM OZBEK
(Mazeretli), TURGUT ERSOY, ABDUL CEMiL CEM, UMiT KARAARSLAN, SELAMI KARAKAYA,
iBRAHiM TELCi; iSMAiL AKKAYA, MUSTAFA §ENER TOKCAN, CAN CANBEY, ABDULLAH
GURSEL UgAR, MEHMET DEMIR, MUHSIN VURAL ve MESUT KARATA§' in katihmlanyla Genel
Kurul toplanti salonunda toplandi.
KARAR
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Mudiirlugii insan Kaynaklan ve Egitim Daire
Baskanhginm yukanda tarih ve numarasi yazih yazisi okundu.
Genel Kurul Gundeminin 13. Maddesi: Genel Mudurlugumuzun mevcut gorevlerine ek
olarak hizmet ytikleme^ konulu insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi Baskanligi'nin teklifi
goriisuldu
~w
Karar No 1%
Yapilan mUzakere sonucunda; MUSKI Yonetim Kurulunca goriisiilerek Genel Kurul'a
sunulan, 5393 Sayih Belediye Kanununun 67. Maddesi "Belediyede belediye meclisinin,
belediyeye bagh kuruluslarda yetkili orgamn karan ile park, bahce, sera, refiij, kaldinm ve havuz
bakimi ve tamiri; arac kiralama, kontrolluk, temizlik, giivenlik ve yemek hizmetleri; makinetechizat bakim ve onanm isleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erisim hizmetleri;
saghkla ilgili destek hizmetleri; mar, panayir ve sergi hizmetleri; baraj, antma ve kati atik
tesislerine iliskin hizmetler; kanal bakim ve temizleme, alt yapi ve asfalt yapim ve onanmi, trafik
sinyalizasyon ve aydinlatma bakimi, sayac okuma ve sayac sokme-takma i§leri ile ilgili hizmetler;
toplu ulasim ve tasima hizmetleri; sosyal tesislerin isletilmesi ile ilgili isler, suresi ilk mahalli
idareler genel secimlerini izleyen altinci aym sonunu gecmemek uzere ihale yoluyla iiciincti
§ahislara gordiirulebilir" hukmu geregince Hizmet Yiiklemesi Genel Kurulunun 11.11.2014 Sah
gunu yaptigi Kasim ayi olagan toplantisinda OY BIRLIGi ILE KABUL edildigine dair karardir.
Geregi icin Genel Kurul Karar orneginin Genel Mudurliigumuz insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Baskanligma gonderilmesine birlikte karar verildi.
Genel Kurul
Dr. Osman GURUNM
Buyuksehir Belediye Baskani
(imza)
CANBEY
Katip Uye
(imza)
lurat YAZAR
(Katip Uye
(imza)
Download