KAPAK
KAP
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Temmuz 2014 AYI
I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport
Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
15 Nisan 2014 tarihinde Santa Domingo’da imzalanan ekli “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti
Sağlanmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
13/5/2014 tarihli ve 4562535 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun
18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
2014/6464 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını
Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı,
2
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki
13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
eki Dışişleri Bakanlığına ait (3) ve (4) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer
alan ek ve değişiklikler yapılmıştır.
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE
3
–
Bu
Karar
hükümlerini
Bakanlar
Kurulu
yürütür.
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
2014/6495 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit
Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe
girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri
Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
3
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
2.7.2014/ 29048 R.G.
Konu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son
4
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Sermaye
taahhütlerinin
karşılanmasında
ihtiyatlardan
harcama
yapılabilmesi, şirket hisselerinin yüzde yetmiş beşinden fazlasının kamu
kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üniversitelere ait
olmasına bağlıdır. Laboratuar veya tarım ürünleri lisanslı depoculuk
faaliyetinde
bulunmak
üzere
kurulan/kurulacak
şirketlerin
sermaye
taahhütlerinin karşılanmasında bu şart aranmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
2.7.2014/ 29048 R.G.
Konu
TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğde (Tebliğ No: SGM-2014/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: SGM 2014/18) yayımlandı.
Özet
12/2/2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TCS
Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM:
2014/1) birinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“g) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D),
ğ) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D1),
h) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E),
5
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
ı) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E1),
i) Tam Kalite Güvencesi (Modül H),
j) Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ve
Tasarım İncelemesi ile Tam Kalite Güvencesi (Modül H1),”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
2014/6513 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin
Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport
Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/6/2014 tarihli ve 4645089 sayılı yazısı
üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
2014/6515 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
6
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6542
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 6596235 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
2014/6516
sayılı
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükûmeti
ile
Kosova
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş
Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6542
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 6596235 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
2014/6516
sayılı
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükûmeti
ile
Kosova
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş
Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
29 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık
Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 4/6/2014 tarihli ve 6578084 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
7
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
Reklam Kurulu Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının
kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve
diğer hususları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited
Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğde (Tebliğ No: SGM: 2009/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: SGM 2014/19) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/4/2009 tarihli ve 27193 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited
Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin
(SGM: 2009/5) birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (9) nolu alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler
eklenmiştir.
“9) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H)”
“10) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I-3.1.2),
11) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I-3.1.2) kapsamında Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.”
8
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
1064 sayılı Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu
sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli 110’uncu
Birleşiminde karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
2014/6466 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda
Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3)
sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı
cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
2014/6504 sayılı Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin
Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı
Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri
ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2014
9
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Yılı Programında Belirlenen Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri
Listesinin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve
Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve
gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli
sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2014 Yılı Programında belirlenen ekli Türk
Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanması; Başbakan
Yardımcılığının 4/6/2014 tarihli ve 1893 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre,
Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
2014/6534 sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden
Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu
veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
24/6/2014 tarihli ve 1208098 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 55 inci maddesine göre, Bak anlar Kurulu’nca 25/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
10
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca,
İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde en az bir
kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde en az bir kez olmak üzere yılda
en az iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak
üzere yılda en az bir kez yapılır.”
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham
Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine
Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi
faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı
tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı,
inşası ve güvenli işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununa
tabi faaliyetler kapsamına giren; BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gazın
(LNG dahil) iletimi ve depolanmasına ait tesislerin tasarımı, inşası ve
güvenli işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik güvenlik kuralları ile boru
hatları güzergâhı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis
kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet
veya yaklaşım mesafelerini kapsar.
11
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri
Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yat çekek yeri hariç,
yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesis
edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile mevcut olan tersane, tekne imal ve
çekek yerlerine ilişkin iş ve işlemler ve mevcut irtifak hakkı ve kullanma
izni sözleşmelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve
Güvenliği
Hakkında
Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite
ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Yönetmelik kapsamına giren merkezlerde, yürütülecek faaliyetin
12
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
niteliğine göre diğer nitelikleri Bakanlıkça belirlenmek ve en az iki
yılı merkezin faaliyet yürüteceği alanda olmak üzere toplam beş
yıllık sektör tecrübesine sahip olan; tıp fakültesi mezunları ile
üniversitelerin eczacılık ve biyolojik bilimler alanlarında eğitim
veren bölümlerinden mezun olanlardan merkezin faaliyeti ile ilgili
alanda doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olanlar merkezde
tam gün çalışmak kaydıyla merkez sorumlusu olarak atanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Beyanı
ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye
Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
yayımlandı.
Özet
Tebliğde 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların
13
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri yer almaktadır.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ
No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No:
2013/2) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır
yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı
aşamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi
Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve
verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal
danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
14
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak
Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/2/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve
Usullere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/6/2014 Tarihli ve 2014/56 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/5/2014 tarih ve 4029 sayılı yazısına
istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi
adına kayıtlı Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü sınırları içerisinde yer
alan 153.000,00 m² yüzölçümlü 291 no.lu parsel ile 97.000,00 m²
yüzölçümlü 292 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı, İbadet Yeri, Park,
Meydan, Trafo ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Planının onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip,
bilgi ve gereği için Niğde İl Özel İdaresine gönderilmesine karar verilmiştir.
15
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) ile İlgili Yüksek Planlama
Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Orman ve Su İşleri Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve 56208 sayılı, 16/5/2013
tarihli ve 97477 sayılı, 1/4/2014 tarihli ve 70986 sayılı yazıları ile Kalkınma
Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 5548 sayılı yazısı dikkate alınarak;
Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili bütün kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Ulusal Havza Yönetim
Stratejisi (2014-2023)”nin kabulüne, karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
2014/6491 sayılı Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara
Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
26 Şubat 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan Karara ekli “Türkiye
Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon
Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/5/2014
tarihli ve 4580098 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
16
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
2014/6505 sayılı Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/5/1984 tarih ve 84/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
2014/6505 sayılı Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/5/1984 tarih ve 84/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
2014/6477 sayılı İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale
17
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak
İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Bu Esasların amacı, İçişleri Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan
istisna kapsamında yürütülecek ve desteklenecek her türlü araştırma ve
geliştirme hizmet alımları ile ilgili alım süreçlerinde geçerli olacak esasları
belirlemektir.
Bu Esaslar, finansmanının tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak
ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme
hizmet alımlarının, yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden 4734
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında
satın alımına ilişkin ihale süreçlerini kapsar
Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
2014/6468 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
“EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel
Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate
18
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar
belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki
başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Tüketici Konseyi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile
toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 64 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının
korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına
yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili
mercilere iletmek amacıyla Tüketici Konseyi kurulur. Tüketici Konseyi
yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanır.
1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
19
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle
Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
20
MALİ BÜLTEN
Konu
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Anayasa
Mahkemesi
İçtüzüğünün
Ekinde
Yer
Alan
Ek-4’ün
Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük yayımlandı.
Özet
12.7.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa
Mahkemesi İçtüzüğünün ekinde yer alan (Ek-4), Anayasa Mahkemesinin
3.7.2014 günlü, E.2014/6 (Değişik İşler), K.2014/8 sayılı kararıyla aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir;
MAHKEME AMBLEMİ
Kırmızı
Mor
Sarı Yaldız
21
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum
Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No:
MSG-MS-2014/8) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Nisan 2014) Standardının uygulamaya
konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
TS 11827 (Nisan 2014) Standardı; elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın
söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal
özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını
kapsar.
Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve
tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin
altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke
ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve
esasları içermektedir.
G.T.İ.P.
0703.20
Eşya Tanımı
Sarımsaklar
22
Birim Gümrük
Kıymeti
(ABD Doları/Ton*)
3.000
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
0712.90.90.00.11 Sarımsak
4.000
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz
Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık
Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı,
Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP)
kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin,
Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,
Bayburt ve Gümüşhane illerinde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık
işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat ile koçteke alımı; Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu
Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde, mevcut işletmelerin et üretiminde
verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik
etçi
ve
kombine
ırklardan
damızlık
boğa
alımı
yatırımlarının
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik
23
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nin 3
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli
ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal
edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri
geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 29052 R.G.
Konu
2014/6503 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve
Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı
Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât Kuvvetleri
Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
16/4/2014 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât
Komutanlığı Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât
Kuvvetleri
Müşterek
Tatbikatlarının
İcrasına
İlişkin
Mutabakat
Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014 tarihli ve
4613362 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
24
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 29052 R.G.
Konu
2014/6511
sayılı
Türkiye
Cumhuriyeti
Hükümeti
ile
Gambiya
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
11 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp
Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve 6582088 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
2014/6508 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Çocuklara
Yardım
Fonu
Arasında
Myanmar
Yardım
Katkısı
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım
Fonu
Arasında
Myanmar
Yardım
Katkısı
Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014 tarihli ve 4647490 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine
göre,
Bakanlar Kurulu’nca
25
16/6/2014
tarihinde
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
2014/6510 sayılı Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek
Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg’da imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6539
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Yolsuzluğa Karşı Ceza
Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
5/6/2014 tarihli ve 4652730 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına
Giren
Kurum
ve
Kuruluşların
Girdikleri
Hizmet
Kollarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg’da imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6539
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Yolsuzluğa Karşı Ceza
Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
5/6/2014 tarihli ve 4652730 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
26
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına
Giren
Kurum
ve
Kuruluşların
Girdikleri
Hizmet
Kollarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren
Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 01 sıra numaralı “Büro, Bankacılık ve
Sigortacılık Hizmetleri” hizmet koluna 68 kurum kodu ile “Emniyet Genel
Müdürlüğü” ve 69 kurum kodu ile “Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığı” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 05 sıra numaralı
“Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri” hizmet kolunun 06 kurum kodundaki
“P.T.T Posta ve Telgraf Anonim Şirketi,” ibaresi, “PTT-Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan
tarafından müştereken yürütülür.
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
27
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü
cümlesi1 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı yürütür..
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/11/1987 tarihli ve 19648 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
1
Madde 23 – Bütçe denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması
halinde aradaki fark, gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılmak veya yeni gelir kaynakları bulmak
suretiyle giderilmeye çalışılır.
Cari giderlerde kullanılmamak üzere hizmet binası, tarım ürünlerine yönelik depo, alım satım salonu, laboratuar
yapımında ve bunların tefrişinde veya Bakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla benzeri hususlarda ihtiyatlardan
harcama yapılabilir. Tarihi varlıkların korunması, kuruluşlarca doğrudan ya da kurdukları vakıflar marifetiyle
eğitim tesislerinin yapımı ve kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında da Bakanlığın
izni ile ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Sermaye taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harcama
yapılabilmesi, bu şirketlerin kuruluş dışındaki ortaklarının yalnızca kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşu veya üniversiteler olmasına bağlıdır.
İhtiyatlardan harcama, oda ve borsalarda meclis, Birlikte Genel Kurul kararıyla yapılır. Genel Kurul, bu yetkisini
Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir.”
28
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve
usullerini belirlemektir..
8/9/1995 tarihli ve 22398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak
Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
18/2/2011
tarihli
ve
27850
sayılı
Resmî
Gazete’de
yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek
Ödemenin
Dağıtılmasında
Uygulanacak
Usul
ve
Esaslara
İlişkin
Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin
Amirleri Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
29
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
görevli
Kurumunda
personelin
disiplin
ve
üst
disiplin
amirlerini
belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6) yayımlandı.
Özet
Yerli üreticiler tarafından, 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonlu “polietilen tereftalat, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar”
(PET) ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin
uzatılması
talebiyle
Ekonomi
Bakanlığı
(Bakanlık)
İthalat
Genel
Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu
başvurunun
gizli
olmayan
(http://www.ekonomi.gov.tr)
özetine
“Ticaret
Bakanlığın
Politikası
internet
Savunma
sitesi
Araçları”
sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri” bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme
Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 tarihli ve 25486
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri
Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 3907.60.20.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan PET ithalatında
uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi
ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup
olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar
vermiştir.
Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır.
Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.
30
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı (2013-2017)’nda
Yapılan Revizyon ile İlgili Karar yayımlandı.
Özet
10/12/2013 tarihli ve 2013/33 karar numarası ile Yüksek Planlana Kurulu
tarafından onaylanan 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı (20132017)’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan revizyon
yapılmıştır.
Tarih - Sayı
9.7.2014/ 29055 R.G.
Konu
Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı (2013-2017)’nda
Yapılan Revizyon ile İlgili Karar yayımlandı.
Özet
27 Nisan 2004 tarihinde Tahran’da imzalanan ve 6/10/2005 tarihli ve 5405
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında
İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014
tarihli ve 4635580 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.7.2014/ 29055 R.G.
Konu
2014/6501 sayıılı 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin
Uluslararası
Kurallar
Hakkında
31
Sözleşme'nin
Eki
Kurallarda
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.464(12), A.626(15), A.678(16),
A.736(18), A.910(22) ve A.1004(25) Sayılı Kararları ile Yapılan
Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar
Hakkında Sözleşme’nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün
A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) ve A.1004(25)
sayılı Kararları ile yapılan ilişik değişikliklerin onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 24/12/2013 tarihli ve 4038279 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.7.2014/ 29055 R.G.
Konu
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına
İlişkin
Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına
İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına Bakanlıkça izin
verilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “(ç) bendi” ifadesi, “(c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı yürütür.
32
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 R.G.
Konu
6548 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın)
Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda
Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 28 Şubat 2014 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta
Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 R.G.
Konu
6549
sayılı
Vatansız
Kişilerin
Statüsüne
İlişkin
Sözleşmeye
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından
düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında kabul edilen 28 Eylül
1954 tarihli “Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme”ye katılmamız
uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
33
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 R.G.
Konu
6549
sayılı
Vatansız
Kişilerin
Statüsüne
İlişkin
Sözleşmeye
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından
düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında kabul edilen 28 Eylül
1954 tarihli “Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme”ye katılmamız
uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 R.G.
Konu
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
yayımlandı.
Özet
Muafiyetler
MADDE 16 ‒ (1) Araştırma altyapıları, bu Kanunda belirtilen
amaçlarını gerçekleştirebilmek için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde
kullanılmak üzere ithal edilen mallar yönünden gümrük vergisi ve her
türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler
yönünden damga vergisi ve harçtan muaftır.
(2) Araştırma altyapıları, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak
taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve devri, mal ve
hizmet alımları ile alacakların tahsili kapsamında düzenlenecek
kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılacak işlemler yönünden
harçtan, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal
34
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
vergisinden muaftır.
(3) Araştırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler
bu Kanun kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamaz.
İndirim ve istisnalar
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak
üzere;
a) Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında ArGe ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar
vergisinden müstesnadır.
b) Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan
Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir
vergisinden, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden
müstesnadır. Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı
Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
c) Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile
kurulan
araştırma
altyapılarına
ortak
olan
kurumlar
vergisi
mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik
harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı
dönemde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge
indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek
Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı
tutarını geçemez.
(2) Bu madde kapsamında sağlanan indirim ve istisnaların uygulama
süresini ayrı ayrı ya da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
35
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 R.G.
Konu
Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kazalarının araştırılması ve incelenmesi ile
bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev,
yetki ve sorumlulukları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 Mükerrer R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in
42 nci maddesinde yer alan “PT Indoroma” ibaresi “PT Indorama Synthetics
TBK” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 Mükerrer R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/20)
yayımlandı.
36
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Özet
14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
(Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak.
San. ve Tic. A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “destekli
halkalı
zincirler”
ile
“kaynaklı
halkalı
zincirler”in
ithalinde
halen
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve
zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai
gözden
geçirme soruşturması
(NGGS) açılması
istemiyle başvuruda
bulunmuştur. İlgili başvuru, söz konusu ürünün diğer yerli üreticileri olan
Yapaş Zincir ve Döğme San. Tic. Ltd. Şti., ile Bumetsan Zincir Oto. Mak.
Yed. Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 7315.81 gümrük tarife istatistik
pozisyonunda (GTP) yer alan “destekli halkalı zincirler” ile 7315.82 GTP’de
yer alan “kaynaklı halkalı zincirler”dir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi
için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC
menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi
çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar
verilmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut
önlem,
Yönetmeliğin
35
inci
maddesi
gereğince,
sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
37
soruşturma
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 Mükerrer R.G.
Konu
Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar
Hakkında
Tebliğ
(Tebliğ
No:
2002/38)’in
Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 Mükerrer R.G.
Konu
İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin
Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten
Merkezler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
38
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
yürütür.
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 Mükerrer R.G.
Konu
Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının
Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız
Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 38 yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini
Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe
konulmasıdır.
Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden
itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
2014/6575 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer
değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe
konulması; İçişleri Bakanlığının 30/6/2014 tarihli ve 16578 sayılı yazısı
üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
39
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak
Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme
Süreci Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim, risk
yönetim sistemlerine, içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecine ve
bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği
(2004/22/AT)
Kapsamında
Görevlendirilmesine
Dair
Onaylanmış
Tebliğ
(Tebliğ
Kuruluş
No:
Olarak
MSG-2013/38)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2014/7) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Kalibra International Metroloji Ltd.Şti.’nin Ölçü Aletleri
Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: MSG-2013/38)”in 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
40
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası
tahsis edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi:
İkitelli
OSB
Esenler
San.
Sit.
24
Blok
No:10
İkitelli-
Başakşehir/İSTANBUL), 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği(2004/22/AT)’nin 11 inci maddesi
çerçevesinde; Otomatik Tartı Aletleri(MI-006) ekinde yer alan; Otomatik
Kütle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri ve Otomatik
Gravimetrik Dolum Terazileri ürünlerine ilişkin, Ek F-Ürün Doğrulamasını
Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı uygunluk değerlendirmesi ile Malzeme
Ölçerler (MI-008) ekinde yer alan; Malzeme Uzunluk Ölçerler konusunda,
Ek F1–Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı uygunluk
değerlendirmesi yöntemleri kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
Türk
Standardları
Enstitüsünün
Onaylanmış
Kuruluş
Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2014/24) yayımlandı.
Özet
13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Standardları Enstitüsü’nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğin (Tebliğ No: SGM 2009/14) 1 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“(e) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan ürünler için;
41
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
1) İç Üretim Kontrolü + Teknik Dosyanın Onaylanmış Kuruluşa Teslim
Edilmesi: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VIII’i,
2) Ürün Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VII’si,
3) Birim Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IX’u,
4) Üretim Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IV’ü,
5) Tipe Uygunluk Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VI’sı,
6) Ürün Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek V’i,
7) AT Tip incelemesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek III’ü
Kapsamında,”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/16)
yayımlandı.
Özet
(1) 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin
üçüncü fıkrası çerçevesinde Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi
(DemirDöküm A.Ş) tarafından sunulan ve diğer yerli üreticiler Baymak
Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Baymak A.Ş) ile Emas Makina Sanayi A.Ş.
(Emas A.Ş) tarafından desteklenen başvuru, İthalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme
Kurulu
(Kurul)
tarafından
değerlendirilmiş
ve
8419.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında
sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Gazla Çalışan Anında
Su Isıtıcıları” ürününe yönelik damping soruşturması başlatılmıştır.
Damping belirlemesi için 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arası soruşturma
42
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama
ve analiz için 1/1/2010-31/12/2012 arasındaki dönem esas alınmıştır.
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülke menşeli
ithalatın dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığı ve
her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi
Bakanı’nın onayı ile aşağıda GTİP’i, eşya tanımı, menşei ve üretici/ihracatçı
firma ticaret unvanı ifade edilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda
belirtilen
oranlarda
dampinge
karşı
kesin
önlem
yürürlüğe
konulmuştur.
GTİP
8419.11.00.00.00
Eşyanın
Tanımı
Gazla çalışan
anında su
ısıtıcıları
Menşe Ülke
Çin Halk
Cumhuriyeti
Firma
Dampinge
Karşı Önlem
(CIF Bedelin
%)
Guangdong Vanward New Electric
Co. Ltd.
53,41%
Zhongshan Vatti Gas Appliance
Stock Co. Ltd.
51,38%
Guangdong Macro Gas Appliance
Co. Ltd.
43,12%
Ariston Thermo China Co. Ltd.
20,12%
Diğerleri
59,65%
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 R.G.
Konu
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı.
Özet
….
Belediye meclisleri, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının
ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli
semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle
belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp
43
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
duruma göre daha az grup da belirlenebilir.
Söz konusu gruplar bu Tebliğin ekinde yer alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç
Tarifelerine İlişkin Tablo”nun sağında 1’den 4’e kadar numaralanmış
sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en
yüksek (1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru
sıralanır.
Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla
söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve
belirlenen miktar ve tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye
meclislerince belediyenin (4)’ten daha az bir gruba ayrılması halinde bu
miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir.
Belediye meclisleri, miktar ve tutar belirlemenin yanı sıra, söz konusu maktu
vergi ve harç miktar ve tutarların uygulanması bakımından bölge, semt,
mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de
karar verirler. Ancak, bu bilgiler ilgili Bakanlığa gönderilmez.
Belirlenecek miktar ve tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında
artırılacağından söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının
tespitinde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.
Bu şekilde hazırlanan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin
Tablo”lar, ilgili belediyelerce 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) gönderilir.
Bakanlıklarca Yapılacak İşlemler
İçişleri Bakanlığı belediyeler tarafından gönderilen “Bazı Maktu Vergi ve
Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”ları uygun bir süre içinde değerlendirerek
kendi görüşleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirir.
İçişleri Bakanlığının görüşleri ile birlikte belediye meclislerinin önerilerini
Maliye Bakanlığına bildirmeleri sonucu söz konusu vergi ve harçlara ait
maktu tarifelerin tespitine ilişkin teklif Maliye Bakanlığınca Bakanlar
Kuruluna sunulur.
44
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Ayrıca, belediye meclislerince konu ile ilgili önerilerde bulunulmaması ve
bunun üzerine adı geçen Bakanlıkça herhangi bir görüş bildirilmemesi
halinde bahse konu maktu vergi ve harç tarifeleri Bakanlar Kurulunca re’sen
tespit edilir.
Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması
Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen söz konusu maktu vergi ve harç
tarifeleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(3) hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılır.
Vergi ve harç tarifelerinin yeniden değerleme oranında artırılması sonucu
hesaplanan tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak
uygulanır, ikinci haneden sonra gelen küsurat dikkate alınmaz.
Öte yandan, söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının
yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan değerlerin
Kanunda hükme bağlanan en üst tutarı aşması halinde aşan tutar dikkate
alınmaz, bu durumda Kanunda yer alan en üst tutar uygulanır.
6527 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7
nci madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – 2013 yılında uygulanmak üzere belediye
meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60
ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı
bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin
(A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek
karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.”
Bu madd hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede
Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların
maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı
için belirlenen tutarlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
45
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(4) ile yeni kurulan belediyeler, ilk
mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişilik kazanmışlardır. Bu durumda,
yeni kurulan belediyelerin söz konusu vergi ve harçlar ile ilgili olarak 2013
yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından, bahse konu
belediyelerin;
• İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il belediye
meclislerince,
• Sınırları genişleyen veya belde belediyesi iken ilçe belediyesine dönüşen
belediyelerin, kendi belediye meclislerince,
• Birden fazla belediye kısımlarından oluşan belediyelerin, ilçe merkezi
olarak belirlenen belediye meclislerince,
2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur.
…
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
2014/6539 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik
Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına
(2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve
Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı
Konusunda Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/6/2014
tarihli ve 6614334 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
46
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
2014/6341 sayılı Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul,
Damga veya Benzeri İşaret Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini
Taşıyan
Tütün
ve
Alkol
Ürünleri
Yakalamalarında
Ödenecek
İkramiyelere İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve
Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı
Konusunda Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/6/2014
tarihli ve 6614334 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
2014/6341 sayılı Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul,
Damga veya Benzeri İşaret Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini
Taşıyan
Tütün
ve
Alkol
Ürünleri
Yakalamalarında
Ödenecek
İkramiyelere İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret
bulunmayan ya da bunların taklitlerini taşıyan tütün ve alkol ürünleri
yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı
üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
2014/6544 sayılı Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek
Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin
Karar yayımlandı.
47
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki
yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı
üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
2014/6544 sayılı Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek
Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin
Karar yayımlandı.
Özet
Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki
yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı
üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan
başmüfettişler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti
bulunanlar ile daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar
arasından Başkanlığa atama yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
48
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan
başmüfettişler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti
bulunanlar ile daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar
arasından Başkanlığa atama yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasındaki “bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında”
ibaresi “en az Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde
birinin başkanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
49
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Uzmanlığı
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasındaki “bir Müsteşar Yardımcısının” ibaresi “Personel Genel
Müdürünün” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Elektrik
Şebeke
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
İlişkin
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Güç kalitesi izleme sistemi tesis edilmeksizin
işletmeye alınmış iletim sistemi kullanıcıları, 1/7/2015 tarihine kadar bu
Yönetmeliğin 9, 11 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen IEC 61000-4-30 A
sınıfı ölçüm standardına uyumlu ölçüm ve kayıt cihazlarını tesis etmekle
yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, bu
Yönetmeliğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen sınır
değerlerin aşılmasına ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının ilgili
hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
50
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Elektrik
Şebeke
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
İlişkin
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların
elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına,
kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti
verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara
kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik
kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından
hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Elektrik
Şebeke
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
İlişkin
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların
elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına,
kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti
verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara
kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik
kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından
hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar.
51
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1)
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/1/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin “Ön
Ödeme İşlemleri” başlıklı tablosunun “Ç- Dış Temsilcilikler Emrine
Verilecek Avans Sınırları” bölümünün 4 üncü maddesinde yer alan
“Jandarma Genel Komutanlığına” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerine” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür..
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına
Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurtdışından yolcu
beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik
haberleşme yapabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına
alınmasına, haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, bertaraf
edilmesine veya ihraç edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin üçüncü
fıkrası ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası Tebliğin yayımından dört ay
sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
52
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/7/2014 Tarihli ve
5941 Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 9/7/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
3/7/2014 tarih ve 20008792-101[25]-20138 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
Burgan Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3
üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi
uyarınca hızlı para transfer işlemlerine aracılık edilmesi hususunda
izin verilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
2014/6543 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi
Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret
Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli
Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin
2/2010 Sayılı Kararının Yürürlük Tarihinin 2 Nisan 2014 Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
24/9/2012 tarihli ve 2012/3782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan
ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin
Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan
Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı”nın yürürlük
tarihinin 2 Nisan 2014 olarak tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının
23/6/2014 tarihli ve 6577308 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
53
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
13.7.2014/ 29059 R.G.
Konu
2014/6543 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi
Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret
Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli
Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin
2/2010 Sayılı Kararının Yürürlük Tarihinin 2 Nisan 2014 Olarak Tespit
Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
24/9/2012 tarihli ve 2012/3782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan
ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin
Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan
Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı”nın yürürlük
tarihinin 2 Nisan 2014 olarak tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının
23/6/2014 tarihli ve 6577308 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
13.7.2014/ 29059 R.G.
Konu
Elektronik
Haberleşme
Sektöründe
Şebeke
ve
Bilgi
Güvenliği
Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik
olarak işletmecilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı
54
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
dışındadır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
15.7.2014/ 29061 R.G.
Konu
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal,
Tadil
ve
Montajı
Hakkında
Yönetmeliğin
bazı
maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
15.7.2014/ 29061 R.G.
Konu
İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman
Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi
Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/6/2002 tarihli ve 24775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman
Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi
Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8
inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.
“Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 8/A – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir
ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş
ürünlere uygulanmaz.
(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü,
2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
55
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü
Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir
ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini
eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını
yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya
toplatılmasını isteyebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
15.7.2014/ 29061 R.G.
Konu
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya
Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde
Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
15.7.2014/ 29061 R.G.
Konu
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No:
2014/3) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde
70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının
ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve
dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
56
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
16.7.2014/ 29062 R.G.
Konu
6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine Dair Kanun yayımlandı.
Özet
Bu Kanunun amacı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları
yürütür.
a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine
yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları,
güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda
atılabilecek adımları belirler.
b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve
kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına
karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları
görevlendirir.
c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım
ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır.
ç) Bu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin
kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar.
d) Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.
e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar.
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
16.7.2014/ 29062 R.G.
57
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Elazığ İli Baskil İlçesi Merkez Bucağı Yürekli Köyünün Aynı İlin
Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
1 ‒ Elazığ İli Baskil İlçesi Merkez Bucağı Yürekli Köyünün aynı ilin
Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
16.7.2014/ 29062 R.G.
Konu
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (20142018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/5/2014 Tarihli ve 2014/7
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Yüksek Planlama Kurulunca;
Milli Eğitim Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 425429 sayılı yazısı
ile Kalkınma Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 1463 sayılı yazısı
dikkate alınarak; Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili
tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak
hazırlanan ekli “Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (2014-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
17.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
2014/6574 sayılı Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/11/1973 tarih ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
58
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
17.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
2014/6537 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.
Özet
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 25/6/2014 tarihli ve 42976 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve
1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986
tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16
ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
17.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
2014/6565 sayılı Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin
Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karara Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların
59
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi;
Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
60
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
17.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
61
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
17.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 Tarihli ve 5104 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin
Kurul Kararı’nın bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki
ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve
Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd.
Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(MHG/2014-18) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2530 kimlik kayıt numarası
62
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
tahsis edilen ve Bağdat Cad. Soylu Apt. No: 161 Kat: 4 Daire: 8 Göztepe
Kadıköy/İSTANBUL
adresinde
bulunan
3D
İncerta
Belgelendirme
Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin
değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
tarafından
onaylanmış
kuruluş
olarak
görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
ERA
Laboratuvarları
A.Ş.’nin
Onaylanmış
Kuruluş
Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-19) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2184 kimlik kayıt numarası
tahsis edilen ve TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 15. Yol
No:1
Şekerpınar-Çayırova/KOCAELİ
adresinde
bulunan
ERA
Laboratuvarları A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve
doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.7.2014/ 29063 R.G.
Konu
BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş
Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-20) yayımlandı.
63
MALİ BÜLTEN
Özet
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2344 kimlik kayıt numarası
tahsis edilmiş olan ve Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi
1.Blok No:6 Kat:4 Daire 9 34394 Beşiktaş-İstanbul/TÜRKİYE adresinde
bulunan BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın
değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
19.7.2014/ 29064 R.G.
Konu
Özel
Hastaneler
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Geçici 14 üncü maddesi çerçevesinde taşınırları, taşınmazları
ve personeli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilen özel
hastaneler, mezkur maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre içerisinde
ruhsatında yer alan hakları ile aynı il içerisinde taşınabilir veya faaliyette
olma şartı aranmaksızın devredilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 2 sayılı “Özel Hastane
Müeyyide Formu”nun (3) numaralı satırının “1. Tespit” sütununda yer alan
“yüzde” ibaresi “binde” olarak, (20) numaralı satırının “1. Tespit” sütununda
64
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
yer alan “yüzde” ibaresi “binde” olarak, (21) numaralı satırının “2. Tespit”
sütununda yer alan “onu” ibaresi “altısı” olarak ve aynı formun açıklamalar
başlıklı bölümünün (d) bendinde yer alan “ve (d)’de” ibaresi “ve (ç)’de”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
19.7.2014/ 29064 R.G.
Konu
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat
Tebliği yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının
yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve
talimatı belirlemektir.
Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve
tedavi giderleri teminat tutarları, yolcu dışındaki üçüncü şahıslara verilen
zararlar için de uygulanır.
Asgari Teminatlar (¹)(²)
A.
Bagaj Başına
a) Yolcu sayısı
13’ten az olan
deniz araçları
b) Yolcu sayısı
13 veya daha
fazla olan deniz
araçları
1.125 SDR
2.250 SDR
Maddi Teminat
Araç
Başına
Kaza Başına (³)
B. Ölüm, Sakatlık ve
Tedavi Giderleri
Teminatı
Kişi
Kaza Başına
Başına
Yolcu/Araç
Kapasitesi
125.000
6.350 SDR
X
SDR
1.125/6.350
SDR
Yolcu/Araç
Kapasitesi
250.000
12.700 SDR
X
SDR
2.250/12.700 SDR
65
Yolcu
Kapasitesi
X
125.000 SDR
Yolcu
Kapasitesi
X
250.000 SDR
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.7.2014/ 29064 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/21)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında
mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak
mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
.*
Ürün
7307.91.00.00.00
Flanşlar
Dirsekler
7307.93.11.00.11
7307.93.11.00.12
7307.93.19.00.00
5407.41.00.90.11
5407.41.00.90.12
5407.42.00.90.11
5407.42.00.90.12
5407.43.00.90.11
5407.43.00.90.12
5407.44.00.90.11
5407.44.00.90.12
5407.51.00.90.11
5407.51.00.90.12
5407.52.00.90.11
5407.52.00.90.12
Kavisler
Diğerleri
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
Menşe veya
İhracatçı
Ülke
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
66
Önlemin
Yayımlandığı
Resmi Gazete
Tarih ve No’su
Tebliğ
No
Önlemin
Bitiş Tarihi
22.01.2010/27470
2010/2
22.01.2015
11.04.2010/27549
2010/8
11.04.2015
MALİ BÜLTEN
5407.53.00.90.11
5407.53.00.90.12
5407.54.00.90.11
5407.54.00.90.12
5407.61.10.90.11
5407.61.10.90.12
5407.61.30.90.11
5407.61.30.90.12
5407.61.50.90.11
5407.61.50.90.12
5407.61.90.90.11
5407.61.90.90.12
5407.69.10.90.11
5407.69.10.90.12
5407.69.90.90.11
5407.69.90.90.12
5407.71.00.90.11
5407.71.00.90.12
5407.72.00.90.11
5407.72.00.90.12
5407.73.00.90.11
5407.73.00.90.12
5407.74.00.90.11
5407.74.00.90.12
5407.81.00.90.11
5407.81.00.90.12
5407.82.00.90.11
5407.82.00.90.12
5407.83.00.90.11
5407.83.00.90.12
5407.84.00.90.11
5407.84.00.90.12
SAYI : 113
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
67
AĞUSTOS 2014
MALİ BÜLTEN
5407.91.00.90.11
5407.91.00.90.12
5407.92.00.90.11
5407.92.00.90.12
5407.93.00.90.11
5407.93.00.90.12
5407.94.00.90.11
5407.94.00.90.12
5810.92.10.00.00
5810.92.90.00.00
6005.31.10.00.00
6005.32.10.00.00
6005.33.10.00.00
6005.34.10.00.00
6006.31.10.00.00
6006.32.10.00.00
6006.33.10.00.00
6006.34.10.00.00
6303.12.00.00.00
6303.92
5407.41.00.90.11
5407.41.00.90.12
5407.42.00.90.11
5407.42.00.90.12
5407.43.00.90.11
5407.43.00.90.12
5407.44.00.90.11
5407.44.00.90.12
5407.51.00.90.11
SAYI : 113
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Kıymeti kg.da
(net ağırlık)
17,50 Euro'yu
geçenler (Eni
150 cm'yi
geçenler)
Diğerleri (Eni
150 cm'yi
geçenler)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Perdelik (tül
perdeler dahil)
Sentetik
liflerden
Sentetik
liflerden
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
Perdelik
mensucat
Döşemelik
mensucat
68
AĞUSTOS 2014
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Perdelik
mensucat
Döşemelik
5407.52.00.90.11
mensucat
Mono Etilen
2905.31
Glikol
(MEG)
Yalnızca
camdan
7010.20.00.00.00
tencere,
tava,
çaydanlık
kapaklar
Transmisyon
7315.11.90.00.11 zincirleri
5407.51.00.90.12
7315.11.90.00.19
Diğerleri
Transmisyon
7315.12.00.00.11
zincirleri
7315.12.00.00.19 Diğerleri
7315.19.00.00.00 Aksamlar
8715.00.10.00.00
Bebek
arabaları
Yalnızca
bebek
8715.00.90.00.00
arabalarının
şasileri
Yalnız
belirli salon
tipi sıcak ve
8415.83.00.90.00
soğuk hava
cihazları
(fancoil)
Bulgaristan
02.05.2010/27569
2010/11
02.05.2015
23.05.2010/27589
2010/12
23.05.2015
23.05.2010/27589
2010/13
23.05.2015
23.05.2010/27589
2010/14
23.05.2015
31.05.2010/27597
2010/16
31.05.2015
Endonezya
Hong Kong
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci
maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük
sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin
veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel
kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin
ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı
iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme
hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına
hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların
başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
69
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
19.7.2014/ 29064 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/7/2014 Tarihli ve
5951 Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 16/7/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
14/7/2014 tarih ve 43890421-101.01.03[70-01]-21111 sayılı yazı ve
eklerinin incelenmesi sonucunda;
- “Tasfiye Halinde Portigon A.G. Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez
Şubesi”nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci
maddesinin (f) bendi uyarınca iptal edilmesine,
- İşbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
.
Tarih - Sayı
20.7.2014/ 29065 R.G.
Konu
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 17/7/2014 Tarihli ve 2014/2 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay
Kanununa eklenen Geçici 13. maddenin (b) bendi uyarınca; yeniden
belirlenen Birinci Başkanlık Kurulunun 16.07.2014 tarih, 131 sayılı kararı
ile hazırlanan “iş bölümüne ilişkin karar tasarısını” görüşmek üzere Yargıtay
Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 17.07.2014 Perşembe günü saat:
10.00’da 321 Üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 R.G.
70
MALİ BÜLTEN
Konu
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:
2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:
2009/15)’in 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde
1 eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğ
(SGM:
2009/15)’de
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Tebliğ
(SGM:2014/27)’in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla S & Q MART Kalite
Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Makina Emniyeti
Yönetmeliği
(2006/42/AT)
ve
Asansör
Yönetmeliği
(95/16/AT)
kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü 60 iş günü askıya alınmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 R.G.
Konu
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
kapsamında sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi
ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
71
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)
yayımlandı.
Özet
(1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması
başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında
yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli “beyazlatılmamış kraftlayner
kağıtlar”ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun
yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz
konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
-Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi,
belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme
Kurulunca,
ABD
menşeli
söz
konusu
ürün
için,
Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına
karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
72
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)
yayımlandı.
Özet
(1) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
(Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici
Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
menşeli “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı
kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir
bareller ile kilit kasası” maddelerinde halen uygulanmakta olan dampinge
karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği
veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme
soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu
anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 31/7/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/16
sayılı
Tebliğ
ile
8301.40.11.00.00,
8301.40.19.00.00,
8301.60.00.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı sırasıyla “topuzlu kapı
kilidi
(elektromekanik
olanlar
hariç),
diğer
kapı
kilitleri
(elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir
73
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
bareller ile kilit kasası” ürünleri için ÇHC’ye yönelik sırasıyla; 1,60
ABD Doları/Adet, 1,77 ABD Doları/Adet, 0,74 ABD Doları/Adet
nispetlerinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlem
mevcuttur.
(2) 30/7/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ
ile uygulamanın aynen devam etmesine karar verilmiş ve anılan
önlem 30/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
(3) 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/5) ile
mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve bahse
konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde
yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden
geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan
edilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının
açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu
anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
tarafından ÇHC menşeli söz konusu eşya için Yönetmeliğin 35 inci
maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması
açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi
gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya
devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
74
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla
ihracına izin verilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket
gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin,
Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler
Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39
yayımlandı.
Özet
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal
Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına
Yönelik İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, ekte yer alan İHS 4400 metninde
belirlenmiştir.
Dayanak
75
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
TARİH : 16/7/2014
KARAR NO : 2014/58
KONU : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mah.
(Elbistan
Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2014 tarih ve 4379 sayılı yazısına
76
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı
ve Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli nazım imar
planında 2.265.918,97 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında ise 2.140.369,87 m² yüzölçümlü Elbistan Şeker Fabrikası alanına,
- “Kentsel Gelişme Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi ve Bölgesel
Park
Alanı”
fonksiyonu
önerilmesine
Başkanlığınca
hazırlanan
1/100.000
ilişkin
ölçekli
Özelleştirme
Çevre
Düzeni
İdaresi
Planı
Değişikliğinin,
- “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi,
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Dini
Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi
Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal),
Yol ve Otopark” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının,
- “Gelişme Konut Alanı (E:2.00, Hmax:10 Kat), Ticaret Alanı (E:1.50,
Hmax:5
Kat),
Sanayi
Alanı
(E:1.00,
Hmax:
Yapının
Teknolojik
Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Küçük Sanayi Sitesi (E:0.60, Hmax:2
Kat), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0.50, Hmax:6.50 m.), Dini Tesis
Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi
Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal),
Yol ve Otopark” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar
Planının,
onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip,
bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar
verilmiştir.
77
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
TARİH : 16/7/2014
KARAR NO : 2014/59
KONU : İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 18/6/2014 tarih ve 4418 sayılı yazısına
istinaden;
1- Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme
kapsam ve programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı,
Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre Beldesi, Çayırlık Mahallesi, 7.432,02 m²
yüzölçümlü, 80 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı (Emsal: 0,50; Hmax: 2 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip,
bilgi ve gereği için Göre Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı
Kararı yayımlandı.
78
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
TARİH : 16/7/2014
KARAR NO : 2014/60
KONU : İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2/6/2014 tarih ve 4072 sayılı yazısına
istinaden;
1- Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/106 sayılı Kararı ile özelleştirme
kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı,
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2876
ada 12 no.lu parsele yönelik “Merkezi İş Alanı (MİA) – (A-9, TAKS: 0.40,
KAKS: 3.50), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/2/2014 tarih
ve 2014/07 sayılı Kararı ile onaylanan, 11/3/2014 tarih ve 28938 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde
yapılan itirazların reddedilmesine,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip,
bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak
Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
TARİH : 16/7/2014
KARAR NO : 2014/60
KONU : İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
79
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2/6/2014 tarih ve 4072 sayılı yazısına
istinaden;
1- Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/106 sayılı Kararı ile özelleştirme
kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı,
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2876
ada 12 no.lu parsele yönelik “Merkezi İş Alanı (MİA) – (A-9, TAKS: 0.40,
KAKS: 3.50), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/2/2014 tarih
ve 2014/07 sayılı Kararı ile onaylanan, 11/3/2014 tarih ve 28938 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde
yapılan itirazların reddedilmesine,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip,
bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak
Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
TARİH : 16/7/2014
KARAR NO : 2014/61
KONU : Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi,
493 ada, 208 parsel no.lu gayrimenkulün özelleştirilmesi hk.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 29/5/2014 tarih ve 4023 sayılı
yazısına istinaden; tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Niğde ili, Merkez
ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 493 ada, 208 no.lu parseldeki 8.230,44 m²
80
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile
birlikte bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale
Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
1.
“Satışa
konu
varlıkların,
özelleştirme
ihalesinde
7.780.000.-
(Yedimilyonyediyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren
Mustafa GÖRÜŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa
GÖRÜŞ’ün
sözleşmeyi
imzalamaktan
imtina
etmesi
veya
diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 7.730.000.- (Yedimilyonyediyüzotuzbin) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren Aytekin TURCAN’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Aytekin TURCAN’nın sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının
İdare
lehine
irat
kaydedilmesine,
7.578.000.-
(Yedimilyonbeşyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren
Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
7.478.000.-
(Yedimilyondörtyüzyetmişsekizbin)
Türk
Lirası
bedelle
dördüncü teklifi veren Metin IŞIL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Metin IŞIL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar
gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı
81
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Kararı yayımlandı.
Özet
TARİH : 16/7/2014
KARAR NO : 2014/62
KONU : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi,
12669 ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü
ticaret alanı imarlı gayrimenkul
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/5/2014 tarihli ve 3984 sayılı yazısına
istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi,
Yüksekalan Mahallesi, 12669 ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2
yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte
“satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca;
1-
“Satışa
konu
varlıkların
özelleştirme
ihalesinde
16.540.000
(Onaltımilyonbeşyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ka
Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm
Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat
kaydedilmesine
ve
ihalenin
iptaline”
ilişkin
verilen
kararın
onaylanmasına,
2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar
gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci
82
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer
alan “şehir ve bölge plancı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “matematikçi,”
ibaresi eklenmiştir.
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 Mükerrer R.G.
Konu
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Öğretim
Elemanlarının
Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu
bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev
alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu
bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev
alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
2014/6506 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/12/1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten
83
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
2014/6582 sayılı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak
Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar yayımlandı.
Özet
Ekli “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe
konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/7/2014 tarihli ve 45473 sayılı yazısı
üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve
474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci
maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
2014/6579 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 26/6/2014 tarihli ve 3159 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
84
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
2014/6589 sayılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Ekli “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in
yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 Mükerrer R.G.
Konu
Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi yayımlandı.
Özet
İsrail’in Filistin’e bağlı Gazze Şeridi’nde başlatmış olduğu askeri harekatta
yüzlerce masum insan hayatını kaybetmekte, binlerce insan barınma, açlık,
susuzluk ve sağlık problemleri ile yüz yüze gelmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun
olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında, halkımızın da beklentileri
doğrultusunda; zor durumdaki dost ve kardeş Filistin halkı için her türlü
yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla, Başbakanlık tarafından bir
yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasına ait banka hesap
numaraları genelge ekinde belirtilmiştir. Yardım kampanyası, Başbakanlık
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilecek; toplanan yardımlar
Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde bölgeye ulaştırılacaktır.
Başlatılan bu yardım kampanyasında;
1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca
toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
85
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı
bölgeye
ulaştırmak
üzere,
şartlı
veya
şartsız
bu
hesaplara
aktarabileceklerdir.
4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın,
kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek
odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına
gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
GAZZE YARDIM KAMPANYASI BANKA
HESAP NUMARALARI
Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci
Şubesi
TR87 0001 0025 3334 2869 8550 77 -TL
TR60 0001 0025 3334 2869 8550 78 -USD
SWİFT
TCZBTR2A
TR33 0001 0025 3334 2869 8550 79 -EUR
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şubesi’
TR86 0001 5001 5800 7302 4262 11 -TL
SWİFT
TVBATR2A
TR50 0001 5001 5804 8014 8011 62 USD
TR78 0001 5001 5804 8014 8011 43 EUR
TR06 0001 0025 3334 2869 8550 80 GBP
Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara havale ücreti ödemeksizin doğrudan
bağış yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığınca duyurulacak GSM
operatörlerinin SMS numarasına “Gazze” yazarak belirlenen miktarda
bağışta bulunabileceklerdir.
86
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
2014/36) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/64)’in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi
1/12/2013’tür.
Bu
tarihe
kadar
tamamlanamayan
projeler
yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi
kaynakları ile on dört ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde
tamamlanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/64 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 10/06/2014 tarihli ve 4246 sayılı
yazısına istinaden;
Kurulumuzun 15/03/2013 tarihli ve 2013/56 sayılı kararı ile özelleştirme
kapsam ve programına alınan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Çatalağzı Termik
Santrali (Santral)’nin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık
Satışı” yöntemiyle özelleştirilmek üzere 29/04/2014 tarihinde yapılan ihale
87
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
sonucunda İhale Komisyonu tarafından;
1) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Santral ile Santral tarafından kullanılan
taşınmazların özelleştirme ihalesinde;
–
351.000.000 (Üçyüzellibirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek
teklifi veren Demir Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat Liman
Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Demir Madencilik Petrol
Ürünleri Enerji İnşaat Liman Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine,
–
350.000.000 (Üçyüzellimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi
veren Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine,
–
325.000.000 (Üçyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü
teklifi veren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri
ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline
şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,
2) Satış Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış
Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda
İdare’nin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
88
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/65 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 18/06/2014 tarih ve 4427 sayılı
yazısına istinaden,
Kurulumuzun 07.03.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile özelleştirme
kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa
Mahallesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe Kalamış
Yat Limanı’nın, bir bütün halinde 30 yıl süreyle “işletme hakkının
verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu tarafından
yapılan 23.05.2014 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda;
1) 664.000.000 (Altıyüzaltmışdörtmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek
teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri
A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, TekArt Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin İşletme
Hakkı Devri Sözleşmesi’ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine,
2) 654.000.000 (Altıyüzellidörtmilyon) ABD Doları bedelle ikinci yüksek
teklifi veren Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Safi Gayrimenkul ve
Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.’nin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
3) 600.000.000 (Altıyüzmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü yüksek teklifi
veren Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding A.Ş.
Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının
89
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
verilmesine, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding
A.Ş. Ortak Girişim Grubu’nun İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’ni
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,
4) İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’nin imzalanması ve devir ile ilgili
işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
26 Temmuz 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
DÜZELTME
Sayı : 29072
24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’nin 89 uncu sayfasında yer alan “ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK
KURULU KARARI” ibaresi “KARAR” şeklinde, 176 ncı sayfasında yer alan “Yüksek Kurulunun” ibaresi ise
“İdaresi Başkanlığının” olarak düzeltilmiştir.
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 3/6/2014 tarihli ve 11448
sayılı davet yazısı ve toplantı gündemi çerçevesinde 5902 sayılı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un
3 üncü maddesine göre Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu’nca 19/6/2014
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ekte yer alan 2014/1 sayılı karar
alınmıştır.
90
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
…..
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
2014/6555 sayılı Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem
Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen
Geliştirme Ödeneği Hakkındaki 6/12/2011 Tarihli ve 2011/2518 Sayılı
Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına
14/7/2015
Tarihine
Kadar
Devam
Olunması
Hakkında
Karar
yayımlandı.
Özet
Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev
yapan öğretim elemanlarına verilen geliştirme ödeneği hakkındaki 6/12/2011
tarihli ve 2011/2518 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesinin
uygulanmasına
14/7/2015
tarihine
kadar
devam
olunması;
Maliye
Bakanlığının 20/6/2014 tarihli ve 5251 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983
tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
2014/6590 sayılı 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci
Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine
Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
91
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
“GEÇİCİ MADDE 46 – Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;
a) 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 31 Temmuz
2014 Perşembe günü saat 07.00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden
yararlananlar,
b) 28 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Temmuz
2014 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları
birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden
yararlananlar,
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:
2014/28) yayımlandı.
Özet
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest
Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret LimitedŞirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:
2009/19)’in
1
inci
maddesinin
altıncı
fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör
Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;
a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
92
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),
d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),
f) Asansör Güvenlik Aksamları İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK
VIII)
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış
Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:
2014/28) yayımlandı.
Özet
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest
Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret LimitedŞirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:
2009/19)’in
1
inci
maddesinin
altıncı
fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör
Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;
93
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),
d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),
f) Asansör Güvenlik Aksamları İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK
VIII)
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış
Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited
Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:
2014/28) yayımlandı.
Özet
14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest
Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret LimitedŞirketi’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:
2009/19)’in
1
inci
maddesinin
altıncı
fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör
94
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Yönetmeliği (95/16/AT)’nde yer alan;
a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),
d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),
f) Asansör Güvenlik Aksamları İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK
VIII)
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış
Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
Özel
Tüketim
Vergisi
Genel
Tebliği
Seri
No:1’de
Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) yayımlandı.
Özet
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri
No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine “16.3.5.2. (B)
Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” alt başlıklı
bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “16.3.5.3. İmalatta Kullanılan
Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.
“16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri
95
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için
gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak bu
Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.) bölümlerinde yer alan açıklamalar
çerçevesinde yerine getirilir.
İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde
kullanılması halinde tahakkuk eden ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından
mahsup edilerek ödenmesinin talep edilmesi de mümkündür.
Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan
teminatların çözümü işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi
sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mahsuben ödeme üzerine değil vergi
incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir.
Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat
Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının
%80’inin çözümü işlemleri ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi
incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’sinin çözümü işlemleri ise
devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilir.
Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli
illeri için 300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını
aşması halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması
üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilir.
16.3.5.3.1. İmalatçıların Müracaat Şartları ve Sertifika Talebi
ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;
i. Başvuru tarihi itibarıyla,
- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her
birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin
%10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık,
güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına
veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu3 ile 1567 sayılı Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna4 muhalefetten mahkum
96
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu5 kapsamına giren
suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununda6
yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
- İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir
vergi incelemesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması,
- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi
olmaması,
- İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırması (İşçi sayısının tespitinde bizzat
imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici,
büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.),
- Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili
Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE
Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE
Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü
belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “Türk Standartlarına Uygunluk
Belgesi”ni (TSE Markası) haiz olması,
- Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin
ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas
alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik
özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası
kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası
kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten,
geçerlilik süresi bir yıl olan “TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK
Markası) haiz olması,
ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;
- (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması,
- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi
tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her
97
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla
aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler
hariç),
- Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan
kişi sayısının en az 35 olması (Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı
tarihten önceki 36 aylık ortalama esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi
sayısı en az 30 olmalıdır.)
gerekmektedir.
Bu şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki
belgelerin aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile
bağlı
oldukları
Vergi
Dairesi
Başkanlığı/Defterdarlığa
müracaat
edeceklerdir:
- Sanayi sicil belgesi,
- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip
olduğunu gösterir kapasite raporu,
- Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi,
- Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi.
16.3.5.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça bu Tebliğin (16.3.5.3.1.)
bölümünde ifade edilen hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü
yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulunmaması halinde ithalatçı imalatçılara
iki takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilir.
İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün
akşamına kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken
Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.
İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının
sonradan anlaşılması veya ETÇS aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için
gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika
ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilir ve iptal
bilgisi aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan
98
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
“Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.”
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri
Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri
Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4
üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“m) YMM Raporu: Yeminli Mali Müşavir Raporunu,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İmalatçı-ihracatçıların hakettikleri C şekeri tahsisat
miktarları, Ek-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı
veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, var ise imalatçı-ihracatçının
üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan sakaroz oranları esas alınmak
suretiyle, Kurumca hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan
sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu,
diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas
alınır.
(2) İhracat döneminde geçerli kapasite raporu bulunmayan imalatçıihracatçıların bu ihracatlarına
İBGS’ler
tarafından hakediş
belgesi
düzenlenmez. Bu dönemlerde işletmelerinin faal durumda olduğunu YMM
99
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Raporu ile belgeleyen imalatçı-ihracatçılara İBGS’ler tarafından hakediş
belgesi düzenlenir.
(3) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım
oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün
bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu
üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak
hesaplanır. Ek-1 listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları,
kapasite raporundaki oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz
oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç
amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden numune ve/veya
analiz sonucu Kuruma gönderilmiş ise, Kurum gerekli gördüğünde,
gönderilen numunenin Kurumca yaptırılan analiz sonuçları veya anılan
kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan sakaroz
yüzdesini, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır.
(4) Bir şekerli mamule ait farklı tarihlerde alınmış birden fazla analiz sonucu
var ise, değerlendirmede en güncel analiz sonucu uygulanır. Aynı şekerli
mamullerden aynı tarihlerde alınmış birden fazla numune analiz sonucu var
ise, analiz sonuçlarından en düşük olan değerlendirmeye alınır. İmalatçıihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren bir ay
içerisinde Kuruma yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Kurum uygun
bulması halinde bir kereye mahsus olmak üzere ücreti imalatçı-ihracatçı
tarafından karşılanması şartıyla şahit numunede tekrardan analiz yaptırmaya
yetkilidir.
(5) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya
sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan
atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere
% 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecektir. (Örneğin;
bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g. şekerli bir
mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)
100
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
(6) Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire
oranı tahsisat miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.
(7) Ek-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak İBGS’ler tarafından
hakedişbelgesi düzenlenemez.
(8) İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile
ihracatı yapan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi
arasında tutarsızlık bulunan ürünlerin ihracatları için İBGS’ler tarafından
hakediş belgesi düzenlenmez.
(9) Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
çerçevesinde ihraç ön izni almaksızın yapılan ihracatlar için C Şekeri
Tahsisat Belgesi düzenlenmez.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Serbest bölgelerde yerleşik şekerli mamul üretim ve/veya satış faaliyetinde
bulunanlara, serbest bölgede yaptıkları üretim ve/veya ihracatları için
tahsisat belgesi düzenlenmez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde
ve üçüncü fıkrasında yer alan “standart denetim” ifadesi “iş yeri kontrol ve
numune alma işlemi” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “faal olduğunun”
ibaresinden sonra gelmek üzere “YMM Raporu ile” ibaresi eklenmiş,
sekizinci fıkrasında yer alan “tahsisat belgesi düzenlenmesine başlanır.”
ifadesi “yazılı olarak talepte bulunmaları halinde tahsisat belgesi
düzenlenmesi işlemine başlanır.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“c) Kuruma tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin
gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen firmalara tespit tarihinden itibaren iki yıl
süre ile C şekeri tahsisat belgesi düzenlenmez.”
“(10) Bu madde kapsamında, 2 yıl süre ile tahsisat belgesi düzenleme işlemi
durdurulan imalatçı-ihracatçıların bu süreyi doldurmalarını takiben yazılı
101
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
olarak talepte bulunmaları halinde tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine
başlanır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Tahsisat belgesinde yer alan her bir ihracat dönemindeki miktar için
uygulanacak C şekeri fiyatı, ilgili döneme ait baz fiyattan düşük olamaz. Baz
fiyat Kurum web sitesinde yayımlanır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(3) İmalatçı-ihracatçılar Kurum kayıtlarına alınan bilgi ve belgelerdeki her
türlü değişikliği yazılı olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma
bildirmekle yükümlüdür.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“İş yeri kontrol ve numune alma
MADDE 15 – (1) Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu
Tebliğ kapsamında imalatçı-ihracatçıların iş yerlerinde iş yeri kontrol ve
numune alma maksadıyla yeterli sayıda personeli görevlendirirler.
(2) Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun talep edeceği iş yeri
kontrol ve numune alma işlemini yerine getirirler.
(3) İmalatçı-ihracatçının iş yerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın
bulunması halinde tedarikçi, diğer tedarikçiden işyeri kontrol ve numune
alma işlemini talep edebilir. İş yeri kontrol ve numune alma işlemine ilişkin
usul ve esaslar, Kurumca düzenlenerek tedarikçilere bildirilir.
(4) İmalatçı-ihracatçılar nezdinde alınan şahit numunelerden biri imalatçıihracatçıda, biri numune alan tedarikçide mühürlü bir şekilde bırakılır. Asıl
numune ise mühürlü olarak Kuruma gönderilir. Mühürlü numuneler 3 ay
süreyle saklanır.”
102
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Kurul” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-08
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsamve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim
ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) nin 30.05.2014 tarih ve 261 sayılı yazısına
istinaden,
1.-İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden
verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca,“Kastamonuili, Abana ilçesi, Konakören Mah., 89 ada 50
parselde
bulunan
2.036,00
(İkiyüzyirmiüçbin)TL
bedel
m2yüzölçümlü
ile
en
taşınmazın
yüksek
teklifi
223.000,00
veren
Yadigar
YILDIRIM’a satılmasına; Yadigar YILDIRIM’ın satış sözleşmesini
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine”
şeklinde verilen kararın onaylanmasına;
2.-İşbu Karar gereklerinin ve satışa konutaşınmazın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki
hükümler
doğrultusunda
getirilmesine
karar verilmiştir.
103
ADÜAŞ
tarafındanyerine
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 Mükerrer R.G.
Konu
2014/6691 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Afşin-Elbistan
(B) Termik Santraline Kömür Sağlayan Afşin-Elbistan Kömür Havzası
Çöllolar Kömür İşletmesi İşyeri ile 4/12/1984 Tarihli ve 3096 Sayılı
Kanun Uyarınca İmtiyaz Hakkı Sözleşmesiyle İşletme Hakkı Devredilen
Çayırhan Termik Santraline Kömür Sağlayan Çayırhan Kömür
İşletmesi İşyerinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Tarafından
Alınmış Bulunan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği
Bozucu
Nitelikte Görüldüğünden
60 Gün
Süreyle Ertelenmesi
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Afşin-Elbistan (B) Termik
Santraline kömür sağlayan Afşin-Elbistan Kömür Havzası Çöllolar Kömür
İşletmesi işyeri ile 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun uyarınca imtiyaz
hakkı sözleşmesiyle işletme hakkı devredilen Çayırhan Termik Santraline
kömür sağlayan Çayırhan Kömür İşletmesi işyerinde Türkiye Maden İşçileri
Sendikası tarafından alınmış bulunan grev kararının, genel sağlığı ve millî
güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi;
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
2014/6545 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti
Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
104
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Özet
5 Mart 2014 tarihinde İzmir’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile
Macaristan Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon
Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/5/2014
tarihli ve 6576122 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
2014/6546
sayılı
Cumhuriyeti
Türkiye
Hükümeti
Cumhuriyeti
Arasında
Hükümeti
Eğitim
ile
Liberya
Alanında
İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında
İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014
tarihli ve 6471733 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
2014/6562 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi
Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair
105
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
16 Mayıs 2014 tarihinde Zagreb’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik,
Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak
Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
20/6/2014 tarihli ve 6588675 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458
sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü
maddesine
göre,
Bakanlar
Kurulu’nca
30/6/2014
tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
2014/6573 sayılı Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin
Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/8/1984 tarih ve 84/8428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde
yürürlüğü girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
106
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/22)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve
23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan
nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin
sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından
yapılan ve Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen
başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya, Malezya ve Tayland
menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri”nin ithalinde halen uygulanmakta
olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın
devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir
NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.40, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife
pozisyonları (GTP) altında yer alan motosiklet iç ve dış lastikleridir.
(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı
mahiyette değildir.
107
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin
bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
tarafından ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli söz konusu ürün
için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar
verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi
gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam
edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/23)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve
23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan
nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başvurusu ile bu başvuruya
ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin
108
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından
yapılan ve Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen
başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya, Malezya ve Tayland
menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri”nin ithalinde halen uygulanmakta
olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın
devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir
NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 4011.40, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife
pozisyonları (GTP) altında yer alan motosiklet iç ve dış lastikleridir.
(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı
mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin
bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
tarafından ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli söz konusu ürün
için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar
verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi
gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam
edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
109
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)
yayımlandı.
Özet
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin
önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping
soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat
kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Şikâyetçi yerli üretici Magma Mekatronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından yapılan başvuru kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
menşeli “yalnız net 13 kg/adet ve altındaki kaynak makineleri”nin
Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun zarara neden
olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı
önlem alınması talep edilmiştir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 8515.39 gümrük tarife alt
pozisyonunda “diğerleri” altında sınıflandırılan “yalnız net 13 kg/adet ve
altındaki kaynak makineleri”dir.
(2) Bahse konu gümrük tarife alt pozisyonu yalnızca bilgi amaçlı verilmiş
olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Karar ve işlemler
110
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi,
belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme Kurulu tarafından, ÇHC menşeli söz konusu ürün için,
Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına
karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’in 34
üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GTİP
8408.90.41.90.00
Eşyanın
Tanımı
Menşe Ülke
Hindistan
Diğerleri (su
soğutmalı ve
birden fazla
silindire sahip
motorlar hariç)
Çin Halk
Cumhuriyeti
Firma
Dampinge Karşı
Önlem (CIF
Bedelin %)
Greaves
Cotton
Limited
Diğerleri
Changzhou
Changfa Imp.
& Exp. Co.,
Ltd.
Diğerleri
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
111
5,71
14,38
152,48
165,18
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların
hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı
üzerinden ABD doları cinsinden,İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
İmkân Dilimleri (%)
Katsayı
0-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
1,4
1,5
1,8
2,6
2,9
3,1
3,2
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Kıyı
Kanununun
Uygulanmasına
Dair
Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki
“Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Sosyal ve Teknik Altyapı
Tesisleri” tanımında yer alan “meydan,” ibaresinden sonra gelmek üzere
112
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
“ibadet yeri,” ibaresi eklenmiş ve “Yat Limanı” tanımının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “altyapı tesisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer
alan
“Bayındırlık
ve
İskân
Bakanlığı”
ibaresi
“Bakanlık”
olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “bayındırlık ve
iskân müdürlükleri” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlükleri” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Kıyı
Kanununun
Uygulanmasına
Dair
Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki
“Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Sosyal ve Teknik Altyapı
Tesisleri” tanımında yer alan “meydan,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ibadet yeri,” ibaresi eklenmiş ve “Yat Limanı” tanımının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
113
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “altyapı tesisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer
alan
“Bayındırlık
ve
İskân
Bakanlığı”
ibaresi
“Bakanlık”
olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “bayındırlık ve
iskân müdürlükleri” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlükleri” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin
Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve
İşletmelerde,
Yönetmeliğinin
İlk
Defa
Memuriyete
Yürürlükten
Atanacaklara
Kaldırılmasına
Dair
Ait
Sınav
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 23/6/1987 tarihli ve 19496 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel
İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner
Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait
114
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin
Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve
İşletmelerde,
Yönetmeliğinin
İlk
Defa
Memuriyete
Yürürlükten
Atanacaklara
Kaldırılmasına
Dair
Ait
Sınav
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 23/6/1987 tarihli ve 19496 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel
İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner
Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait
Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve
Esasların 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
115
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
“14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 28/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödenek
aktarmak suretiyle illerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları
tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde,
harcama yetkilisi tarafından, ödeneği aktaran idarenin ildeki il müdürü ve
eşdeğer yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi
olarak belirlenebilir.”
MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 17 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı
gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet
alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk
Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi
dâhil değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yapım işleri ile 3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinin birinci
fıkrası kapsamında illerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları
tarafından gerçekleştirilecek olan yapım işlerinde bu tutar iki kat olarak
uygulanır. İdareler belirlenen tutarlar içinde kalmak ve üst yöneticiden onay
almak kaydıyla merkez ve taşra teşkilatı ile birimler bazında risk analizleri
çerçevesinde farklı tutarlar belirlemeye yetkilidirler.”
MADDE 3 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği yayımlandı.
116
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul
öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç
ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli
ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573
sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/2011
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 27 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş
gününden az olmaması esastır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
1/7/1992 tarihli ve 21271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanık Asker
Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı
Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına
Karşı Suçlar ve Casusluk, Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar,
kaçakçılık, rüşvet, irtikâp, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat
117
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar, nüfuz ticareti, göreve ilişkin sırrın
açıklanması, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak
için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, başkasına
ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, suç uydurma, yalan tanıklık,
gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevini yapanı, bilirkişiyi
veya tanığı etkilemeye teşebbüs, suç delillerini yok etme, gizleme veya
değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suçluyu
kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, ses veya
görüntülerin kayda alınması, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, başkası
yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, muhafızın görevini
kötüye kullanması suçları ve takibi şikayete bağlı suçlardan sanık olan asker
kişilerin avukatlık ücreti ödenmez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu
Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Maliye Başkanı, Personel Başkanı,
Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi
talebinde
bulunan
sanık
asker
kişilerin
bağlı
bulunduğu
Kuvvet
Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanlarından,”
“b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı Başkanlığında,
Harekât Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Maliye Başkanı ve
Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Adli Müşavir ile; ilgili görülen diğer birim
yetkililerinden,”
“Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip
ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair verilen karar, ilgisine göre Millî
Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri
Bakanı birlikte yürütür.
118
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti
olmayan;
a) 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde
iki römorkör,
b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör
miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha
alırlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında bulunan tablo aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu
200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift
makineyi haiz ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30
ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi
uygulanabilir.”
boyu
Toplam çekme gücü (asgari)
55-125 metre arası
En az 30 ton
126-200 metre arası
En az 45 ton
201-300 metre arası
En az 60 ton
301 metre üzeri
En az 90 ton
Açıklama
1 adet 30 ton veya her biri 16
tondan az olmamak kaydıyla iki
römorkör
1 adet 45 ton veya her biri 30
tondan az olmamak kaydıyla iki
römorkör
1 adet 60 ton veya biri 30 tondan
az olmamak kaydıyla iki römorkör
1 adet 90 ton veya biri 30 tondan
az olmamak kaydıyla iki römorkör
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Tuzla Liman Başkanlığı
119
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
başlıklı 4 üncü maddenin B bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğazı geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan
gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.
1) 40º 53´ 05" K – 029º 10´ 48" D
2) 40º 52´ 39" K – 029º 09´ 39" D
3) 40º 51´ 00" K – 029º 10´ 18" D
4) 40º 51´ 24" K – 029º 12´ 00" D
5) 40º 52´ 31" K – 029º 13´ 18" D”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi ile İlgili 2014/13 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.
Özet
Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş
ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla
alınacak tedbirlerin belirlendiği, 24 Mart 2006 tarihli ve 26118 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesinin “D.
Dezenfeksiyon”
bölümünün
1’inci
maddesinin
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmesi uygun görülmüştür.
“1. Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için,
ihtiyaç duyulacak ülkeler kapsamında ve gerekli görülecek süreler içerisinde
yurdumuza
giriş
yapan
kara
yapılabilecektir.”
120
taşıtlarına
dezenfeksiyon
işlemi
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında
Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında
Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde
yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tarife ve Talimatının;
a) “A. TARİFE” başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“4. EK-1’de yer alan risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin
tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.
Prim Tutarları (4. Basamak)
Risk Grubu
Prim Miktarı (TL)
I. Grup
150
II. Grup
300
III. Grup
500
IV. Grup
750
Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına
göre uygulanır.
Basamak
7
6
5
4
3
2
1
İndirimli Prim
% 20
% 15
% 10
-
121
Zamlı Prim
% 15
% 30
% 50
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir ihbar ya
da tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde
uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir
önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse,
sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak
tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim %
50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim
% 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde
prim indirimi uygulanmaz.
Düzenlenen poliçelerde prim hesaplanmasında ödenen hasar dikkate alınır.
Ancak, muallak hasarların prim basamak hesabında dikkate alınması
halinde, bu şekilde tespit edilen prim ve prim basamağı ilgili muallak
verisinin nihai durumuna göre ilgili sigorta şirketince kendiliğinden
düzeltilecektir. Bu çerçevede kişi lehine doğan prim farkı nihai durumun
belli olmasından itibaren 3 iş günü içinde sigorta ettirene iade edilecektir.
İlgili mevzuata göre izinli sayılması nedeniyle mesleklerini ifa edemeyen
tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların yeniden
mesleki faaliyete başlamaları durumunda izinli sayıldıkları anda mevcut
poliçelerindeki basamak esas alınır.”
b) “B. TALİMAT” başlıklı bölümünün 1 inci maddesine aşağıdaki (ç) bendi
eklenmiştir.
“ç) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki mesleki faaliyetlerin beraber
yürütülmesi durumunda tüm faaliyetler için düzenlenecek poliçede sigorta
ettiren sıfatı, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman
olanlara aittir.”
c) “B. TALİMAT” başlıklı bölümünün 7 nci maddesi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir;
“7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına
dair sözleşmenin yapılması, sona ermesi, risk değişikliği gibi tüm bilgiler
sözleşme bazında en geç yirmi dört saat içinde Sigorta Bilgi Merkezine
iletilir. İletilen bilgilerin formatı Sigorta Bilgi Merkezi tarafından belirlenir.
122
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Gereken altyapıyı kurmamış olan sigorta şirketleri gerekli bilişim altyapısını
oluşturana kadar bu sigortayı yapamaz. Sigorta Bilgi Merkezi, sigortasını
yaptırmamış
olanların
tespitini
teminen elektronik
ortamda
Sağlık
Bakanlığına erişim sağlar.”
ç) “B. TALİMAT” başlıklı bölümüne aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“9. Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda görev yapan sigortalının özel sağlık
kurum ve kuruluşunda ve/veya mesleğini serbest olarak icra etmesi halinde
bu husus poliçe başlangıcında biliniyor ise poliçe kişinin tüm mesleki
faaliyetini kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu durumda poliçe primi bu
Tarife ve Talimat ile belirlenen prime %35’ten fazla olmamak üzere eklenen
tutara göre belirlenir.
Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sigortalının poliçe
yürürlükteyken ilgili mevzuata göre özel sağlık kurum ve kuruluşunda
ve/veya mesleğini serbest olarak icra etmesi halinde tüm meslek faaliyetini
içerecek şekilde tek zeyilname düzenlenir. Bu durumda nihai poliçe primi,
bu Tarife ve Talimat ile belirlenen prime %35 tutarında kalan gün esasına
göre ilave edilmek suretiyle belirlenir.
10. Özel sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalılar ile mesleğini
serbest icra eden sigortalıların, anılan faaliyetleri beraber yürütmesi veya
anılan faaliyetlerin birden fazla özel sağlık kuruluşunda yürütülmesi halinde
9 uncu maddedeki hükümler uygulanır.
11. Yukarıdaki 9 uncu maddenin 1 inci paragrafına göre poliçe tanzimi
halinde kurumların prime katkısı, poliçe priminin istihdam eden kurum
sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.
Yukarıdaki 9 uncu maddenin 2 nci paragrafına göre zeyilname tanzimi
halinde ilgili kuruluşların prime katkısı, kalan gün esasına göre hesaplanacak
primin istihdam eden kurum sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir ve
hesaplanan bu prim tutarına göre ilgili sağlık kurumları arasında aktarım
yapılır.
Yukarıdaki 10 uncu maddeye göre tanzim edilen poliçelerde istihdam eden
kurumların prime katkısı, ilgisine göre bu maddenin 1 inci veya 2 nci
123
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
paragraflarında yer alan esaslara göre kıyasen uygulanır.
9 uncu veya 10 uncu maddeye göre poliçe tanzim edildiği durumda poliçe
konusu mesleki faaliyetlerde poliçenin sonlanmasını gerektirmeyecek
şekilde azalma olması halinde poliçeden herhangi bir prim iadesi yapılmaz,
kuruluşlar arasında iade aktarım yapılır.”
d) Ek-1’inde yer alan “Risk Grupları Tablosu” altında bulunan açıklamadan
sonra aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
“** İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık
hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum
sağlığı merkezleri ve kamu hastaneleri genel sekreterliklerinde görev yapan
hekimlerin
acil
sağlık
hizmeti
sunmak
üzere
hastanelerde
görevlendirilmeleri durumunda, ilgili poliçeler 2. risk grubu üzerinden
düzenlenir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının;
a) “A.1. Sigortanın Konusu” başlıklı maddesinin birinci paragrafında yer
alan “poliçede belirtilen” ibaresi “poliçe kapsamındaki” olarak değiştirilmiş
ve mevcut ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar
eklenmiştir.
“Bu sigorta sözleşmesi Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının 9, 10 ve 11 inci maddeleri
çerçevesinde sigortalının tüm mesleki faaliyetini kapsar. Poliçede mesleki
faaliyetin yerinin belirtilmemesi veya eksik belirtilmiş olması poliçe
kapsamını etkilemez.
Bu Genel Şartların uygulamasında kamu sağlık kurum ve kuruluşları 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetveller
kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar nezdindeki sağlık kuruluşlarını
kapsar. Kamu sağlık kurum ve kuruluşları için tümünü kapsayacak tek
poliçe düzenlenir. Bu kuruluşlar bünyesinde görevli sigortalının naklen
atama, geçici görevlendirme ve sair sebeplerle anılan kuruluşlar içinde
mesleğini yürütmesi halinde ilave sözleşme düzenlenmez veya prim talep
124
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
edilmez.
Bu poliçe, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi
görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde
görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme
düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin kapsar.
Ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca, aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti sunmak
üzere görevlendirilmeleri durumunda sigortalının mevcut poliçesi, söz
konusu mesleki faaliyetleri ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim
tahsil edilmeksizin kapsar.”
b) “A.3 Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:
a) Sigortalının, poliçe kapsamında yer alan ve sınırları hukuk kuralları veya
etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden
kaynaklanan tazminat talepleri.
b) İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, poliçe kapsamındaki
kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan
tazminat talepleri.
c) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar.
ç) İlgili mevzuatla belirlenen çerçevede tıbbi mesleki faaliyet gereği
yapılanlar hariç her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.”
c) “B.5. Doğrudan Dava Hakkı” başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde başlığıyla beraber eklenmiştir.
“B.6. Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı
Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
a) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan
her tür olay ile davranışları,
b) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti
ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında
125
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
c) Sigortalının talebi üzerine zeyilname yapılması gereken durumlarda
sigortalının bu talepte bulunmaması halinde ödenen tazminatın eksik prim
oranına denk gelen kısmı sigortalıya rücu edilir.”
ç) “C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan
Yükümlülüğü” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken
tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya
bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik
şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise önemli kabul edilir. Sigortacı
tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye
kadar önemli sayılır.
Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir liste vermişse,
sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta
ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir
hususu kötü niyetle saklamış olsun. Sigortacı için önemli olan bir husus
bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı onbeş gün
içinde prim farkı isteyebilir. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu
öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması
durumu değiştirmez.”
d) “C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü” başlıklı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan
rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını
etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz.
Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini
artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut
sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan
hususlardan biri gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa,
bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu
sigortacıya bildirir.
126
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut
durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak
kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde prim farkı
isteyebilir.”
e) “C.7. Özel Fesih Nedenleri” başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir;
“Sigortacının iflası, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin
ruhsatının iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi
hâllerde; sigorta ettiren, bu olguları öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde,
teminatsızlığa yol açmayacak şekilde yeni bir poliçe yapmak şartıyla sigorta
sözleşmesini feshedebilir.
Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz
kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat
isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise
sigorta ettiren, teminatsızlığa yol açmayacak şekilde yeni bir poliçe yapmak
şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı
olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
127
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)
yayımlandı.
Özet
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “alüminyumdan mesnetsiz
folyolar” için Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assan) tarafından
yapılan, Beşel Basım San. ve Tic. Ltd. Şti., Abacılar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.,
Cihan Metal Endüstri ve Tic. A.Ş., İspak İzmit Sıvı Paketleme San. A.Ş. (İspak) ve
Panda Alüminyum Taş. İnş. Taah. Çelik Yapılar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından
desteklenen başvuru üzerine 21/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/29 sayılı Tebliğ
ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel
Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7607.11 gümrük tarife pozisyonu (GTP)
altında kayıtlı “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir
işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 GTP
altında kayıtlı “diğerleri (Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, alüminyumdan mesnetsiz
yapraklar ve şeritler)”dir.
(2) Alüminyum folyolar, alüminyum alaşımlarının haddelenerek kalınlığı 0,2 mm
altına indirilmiş halinin genel adıdır. Alaşımın dışında, temper (kondüsyon) de
128
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
ürünün mekanik özelliklerini belirlemektedir. Haddelenme sırasında sertleşen
folyo, kullanım alanının gereklerine göre ısıl işlemlerden geçirilerek tekrar
yumuşatılabilir.
(3) Folyolar bobin olarak üretilip tüketildiği için kalınlığın dışında sadece en
boyutu söz konusudur. Dar şeritler, geniş bobinlerin dilinmesiyle üretilir.
(4) Maliyeti farklılaştıran unsurlar, kalınlık ve daha az oranda alaşım ve temperdir.
(5) Soruşturmaya konu alüminyum folyoların kullanım alanları çok çeşitli olup en
önemlileri, mutfak folyosu, buruşuk kap folyosu, esnek ambalaj folyosu, “fin
stock” ve diğer teknik kullanım alanlarıdır (kablo folyosu vs.).
(6) Soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları tarafından klima, kablo ve
aydınlatma armatürleri imalatında hammadde olarak kullanılan çeşitli kalınlık ve
alaşım değerlerini haiz alüminyumdan mesnetsiz folyoların üretiminde yeterli
kapasite olmadığı, bazı ürün tiplerinin YÜD tarafından üretilmediğine yönelik
görüş bildirilmiştir.
(7) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçıların yukarıda özetlenen
iddiaları gerek yerinde doğrulama soruşturması sırasında gerek yazılı olarak yerli
üretim dalına iletilmiş, bu iddialara ilişkin açıklama talep edilmiştir.
(8) YÜD bahse konu ürün tiplerini üretme kabiliyetini haiz olduğunu belirtmiş olsa
da söz konusu iddialar klima üreticileri Arçelik LG Klima San. ve Tic. A.Ş.
(Arçelik-LG) ile Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. (Vestel) firmaları tarafından
tekrarlanmıştır. Vestel firmasından alınan görüş yazısında hidrofilik lak kaplı
malzeme üretiminde yerli üretim dalının kapasitesinin yetersiz olduğu yinelenmiş,
rulolarda deformasyon izleri ve devamlı ek kullanılması, laklamada kullanılan
anti-bakteriyel maddenin tedariğinde yerli üreticilerden İspak firmasının tedarik
problemi yaşaması ve klimalarda kullanılan folyoların üretiminde deneyimsiz
olmasından doğan kalite problemleri belirtilmiştir. Bu bağlamda, hidrofilik kaplı
alüminyum “fin stock” malzemesinin damping soruşturması sonucunda konulacak
önlemlerden muaf tutulması talep edilmiştir. Son olarak, ÇHC menşeli ürünlere
konulması muhtemel önlemlerin şikayetçi yerli üretici firmayı tekel konumuna
ulaştıracağı ve bu durumun piyasadaki rekabet koşullarına zarar vereceği ifade
edilmiştir. Arçelik LG firması ise klima eşanjörü üretiminde kullanılan
129
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
alüminyumdan mesnetsiz yaprak ve şeritlerde teknik spesifikasyonlarına uyan
alaşımın yerli üretim dalı tarafından üretilmediğini, bu nedenle 7607.11.90.00.12
gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan ürünlerin önlemden muaf
tutulması gerektiğini belirtmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, gerek
alüminyum “fin stock”, gerekse eşanjör üretiminde kullanılan alüminyumdan
mesnetsiz folyolar için ayrı bir gümrük tarife sınıflandırması olmaması nedeniyle
söz konusu ürün tiplerinin önlemden muaf tutulmasının mümkün olmadığı
anlaşılmış, aynı zamanda yerli üretim dalının ilgili ürünleri üretme kapasitesini
haiz olduğu dikkate alınarak ithalatçı firmaların taleplerinin kabulü uygun
görülmemiştir.
(9) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya
esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu
eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye
piyasasında satılan alüminyumdan mesnetsiz folyoların teknik ve fiziki özellikleri
ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer
ürün olarak kabul edilmiştir.
Karar
MADDE 28 – (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülke menşeli
ithalatın dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı
ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının
onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında
karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
GTP
Eşyanın Tanımı
130
Menşe Ülke
Dampinge Karşı
Önlem (CIF
Bedelin %)
MALİ BÜLTEN
7607.11
7607.19
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen,
haddelenmiş fakat daha ileri bir
işleme tutulmamış alüminyumdan
mesnetsiz yapraklar ve şeritler
Çin Halk
Cumhuriyeti
% 22
Diğerleri
Tarih - Sayı
27.7.2014/ 29073 R.G.
Konu
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış
Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış
Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in ekinde yer alan Ek I-A, Ek
I-B; Ek II-A, Ek II-B ve Ek III-A, Ek III-B sayılı listeler ekte yer aldığı
şekliyle değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle
Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri
131
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar yayımlandı.
Özet
ESAS NO : 2014/4663
KARAR NO : 2014/4855
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : İzmir 3. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 19/03/2013
NUMARASI : 2012/237-2013/183
DAVACI : T.C. Ziraat Bankası vekili avukat Hülya Bayrak
DAVALI : Hasan Akoğlu
Taraflar arasındaki tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali davasının
yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin
132
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği
konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, Gaziemir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 27.02.2012 tarih ve
2012/55 karar sayılı kararı ile 1.317,10 TL nin davalı tüketiciye iadesine
karar verildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın
iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 1.317, 10 TL lik
uyuşmazlık için karar verme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle kararın
görev yönünden iptaline karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında konut kredisi sözleşmesi bulunduğu ve kredinin kullanımı
sırasında davalıdan 1.317, 10 TL masraf alındığı hususu ihtilaflı değildir.
Uyuşmazlık, tüketici sorunları hakem heyetinin bu miktara ilişkin
uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı
hususundadır.
4077 sayılı Yasanın 22. maddesi gereğince; değeri beş yüz milyon liranın
altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların
tarafları bağlayacağı, bu kararların ise İcra ve İflas Kanununun ilamların
yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği, Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici
mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve
üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin
verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri
sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal
sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün
Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı
oranında artacağı belirtilmiştir.
133
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
4077 sayılı Yasanın 22. maddesinde belirlenen kesinlik sınırı 01.01.2012
tarihi itibariyle 1.161,67 TL olarak belirlenmiş olup, davaya konu olan
bedelin 1.317,10 TL olduğu nazara alındığında, kararın infaz edilmesi
mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri
sürülebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının eldeki davayı
açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. HMK 114. maddesi gereğince
hukuki yarar dava şartı olup, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddi
gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ:
Yukarıda
açıklanan
nedenlerle
Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile İzmir 3.Tüketici
Mahkemesinin 19.03.2013 tarih ve 2012/237 esas 2013/183 karar sayılı
kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA,
25.2.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Tarih - Sayı
3.7.2014/ 29049 R.G.
Konu
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 290450 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/54) yayımlandı.
Özet
Karar No. : 2014/54
134
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
İşyeri : Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Kızılırmak Mah. Şehit Fethi Akyüz Cad. No: 8/SİVAS
SGK Sicil No. : 1014274.058
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; işverenliğe ait olan Sivas Anadolu Hastanesi işyerinde
Anestezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Biyokimya, Cildiye, Çocuk,
Dahiliye, Fizik Tedavi, Gastroentroloji, Kadın Doğum, Göğüs Hastalıkları,
Göz, KVC, KBB, Mikrobiyoloji, Acil, Radyoloji, Üroloji, Beslenme ve
Diyet bölümleri ile insan sağlığına ilişkin tetkik, teşhiş ve tedavi gibi sağlık
hizmetlerinin
yürütüldüğü,
bu
nedenle
yapılan
işlerin
İşkolları
Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda
yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: Sas Grup Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Sivas Anadolu
Hastanesi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 290450 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/55) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.
Bayındır Mah. 322 Sok. Postacılar Apt. No: 39/17
Muratpaşa/ANTALYA
SGK Sicil No. : 1029017.007
135
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.’de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkezi Bayındır Mah. 322 Sok.
Postacılar Apt. No: 39/17 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan
işyerinde insan kaynakları ve muhasebe işlerinin yapıldığı, şirketin hizmet
alım sözleşmesi ile, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Sivas Devlet
Hastanesi işyerlerinde veri giriş hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro,
eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: Pro-Tem Turizm Otomotiv ve Temizlik Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra
numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 290450 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/57) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/57
İşyeri : Çalışkan Kardeşler İnş ve Mlz. Mak.ve Taah. Oto Tar.
ve Hay. ve Tem. Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlar Mah. Bingöl Cad. No: 22 Kovancılar/ELAZIĞ
Tespiti İsteyen : T.Maden-İş Sendikası
İnceleme : Çalışkan Kardeşler İnş ve Mlz. Mak. ve Taah. Oto Tar. ve Hay.
ve Tem. Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan
incelemede;
hizmet
Mustafakemalpaşa/BURSA,
alım
sözleşmesi
ile
Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR,
KestelekTunçbilek-
Tavşanlı/KÜTAHYA, Emet/KÜTAHYA ve Soma/MANİSA işyerlerinde,
ocaklardan kömür çıkarılması, cevherlerin stok sahasından kendi araçlarıyla
136
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
yüklemesi, silolara dökülmesi, tüvenan cevher kalite iyileştirilmesi, çıkan
zenginleştirilmiş cevherin stok sahalarına taşınması işlerinin yapıldığı, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı
“Madencilik ve taş ocakları” işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: Çalışkan Kardeşler İnş ve Mlz. Mak.ve Taah. Oto Tar. ve
Hay. ve Tem. Ür. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra
numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan
bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 290450 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/58) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/58
İşyeri : Nedex Kimya San. ve Tic. A.Ş.
O.S.B. 5. Kısım Fırat Cad. No: 22 Dilovası/KOCAELİ
SGK Sicil No. : 1267534.034-1064808.041-1069755.026
Tespiti İsteyen : Nedex Kimya San. ve Tic. A.Ş.
İnceleme : Nedex Kimya San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; işverenliğin Şerifali Mah. Çetin Cad. Kızkalesi Sok. No: 1 Elite
Plaza A Blok Kat: 5 No: 18-19-20 Ümraniye/İSTANBUL adresinde merkez
ofisi, Organize Sanayi Bölgesi 27. Cad. No: 13 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
adresinde bulunan şirket merkezine bağlı olan işyerinde muhasebe,
pazarlama ve alım satım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkolunda,
O.S.B. 5. Kısım Fırat Cad. No: 22 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan
üretim tesisi işyerinde granül maddesinin üretimi yapıldığı, bu nedenle
137
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 04 sıra
numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 290452 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/56) yayımlandı.
Özet
İşyeri : İller Bankası A.Ş. Macunköy Sosyal Tesisleri
Atatürk Bulvarı No: 21 Opera-Altındağ/ANKARA
SGK Sicil No. : 1039197.006-0008428.006
Tespiti İsteyen : Oleyis Sendikası
İnceleme
:
İller
Bankası
A.Ş.
Macunköy
Sosyal
Tesisleri’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Anadolu Bulvarı Halk Ekmek Fabrikası
Karşısı Macunköy-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan işyerinde
Sosyal Tesisler ve Kreş Müdürlüğüne bağlı olan misafirhane, çay bahçesi ve
restoranın işletildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18
sıra numaralı “Konaklama ve eğlence” işkolunda,
Anadolu
Bulvarı
İller
Bankası
Ek
Tesisleri
içi
No:
241E
Macunköy/ANKARA adresinde bulunan işyerinde Destek Hizmetleri
Dairesi başkanlığına bağlı olan kütüphane hizmetlerinin yürütüldüğü, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji”
işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
138
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 290452 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/59) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Çaycuma Hükümet Konağı Kat: 2 Çaycuma/ZONGULDAK
SGK Sicil No. : 23954.067
Tespiti İsteyen : T.Yol-İş Sendikası
İnceleme : Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nda
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Çaycuma Hükümet Konağı Kat: 2
Çaycuma/ZONGULDAK adresinde bulunan işyerinde yol, su, kanalizasyon
ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütüldüğü, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat”
işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin
13 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 290452 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/60) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/60
İşyeri : Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Devrek Kaymakamlık Binası Kat: 2 Devrek/ZONGULDAK
SGK Sicil No. : 1024881.067
Tespiti İsteyen : T.Yol-İş Sendikası
İnceleme : Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nda
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Devrek Kaymakamlık Binası Kat: 2
139
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Devrek/ZONGULDAK adresinde bulunan işyerinde yol, su, kanalizasyon ve
benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütüldüğü, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı “İnşaat”
işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.
Karar: Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin
13 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 290452 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/61) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Dan. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Anadolu Bulvarı 174. Cad. Atb İş Merkezi No: 265 ANKARA
SGK Sicil No. : 1246102.006-1060288.043
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Kim Kalite İyileştirme Merkezi Müh. Dan. İç ve Dış Tic. Ltd.
Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile
Anadolu Bulvarı 174. Cad. Atb İş Merkezi No: 265 ANKARA adresinde
bulunan merkez işyerinde hastanelerde kullanılan medikal cihazlardan alınan
verilerin doğruluğunun bir kalibratör cihazı yardımıyla test edilmesi işinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra
numaralı “Metal” işkolunda,
Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi işyerinde bakım onarım ve tadilat işlerinin yapıldığı, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel
işler” işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
140
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
17.7.2014/ 290463 R.G.
Konu
2014/6580 Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek
Üyeliklerine Seçilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Ekli listede adları yazılı kişilerin Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek
üyeliklerine seçilmesi; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 54 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
30/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6580 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
ADI ve SOYADI :
Doç. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Doç. Dr. İbrahim AYDINLI
Prof. Dr. Veysel Kareni BİLGİÇ
GÖREVİ :
Asıl Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 290471 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Değişiklik Tebliği için tıklayınız.
141
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
SGK TEBLIG.docx
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
2014/6572 sayılı Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 2/7/1974 tarih ve 7/8602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6470 sayılı 154 kV (Karaman TM-Gezende HES TM)-Mut RES
TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
142
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6473 sayılı 2014 Yılı Yatırım Programında 1977A010320 Proje
Numarası ile Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamında TekirdağMerkez Nusratlı Göleti ve Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6476 sayılı 380 kV Kayabaşı-Eser Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
Tarih - Sayı
2.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6461 sayılı İzmir ve Aydın İlleri Sınırları İçerisinde Kurulacak
Ovares
Rüzgâr
Enerjisi
Santralinin
Yapımı
Amacıyla
Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
–
2014/6462 sayılı Mersin İlinde Kurulacak Elmalı Rüzgâr Enerjisi
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6471 sayılı 380 kV Batman-2 TM’de Tevsiat Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6472 sayılı Ordu 380 TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
143
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
2014/6474 sayılı Bingöl İlinde Tesis Edilecek Saf II Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6475 sayılı Tokat İlinde Tesis Edilecek Onur Regülatörü ve
Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6478 sayılı Gaziantep İlinde Kurulacak Kartaldağı Rüzgâr
Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6482 sayılı İzmit 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6488 sayılı Kırıkkale İlinde İnşa Edilecek Olan Enerji Nakil
Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6489 sayılı Tekirdağ ve Edirne İllerinde İnşa Edilecek Olan
Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
2.7.2014/ 29047 R.G.
Konu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
144
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
4.7.2014/ 29050 R.G.
Konu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6507 sayılı 154 kV Kasımlar HES Şaltı-Serik TM Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
–
2014/6530 sayılı Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenbük Rüzgâr Enerjisi
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
5.7.2014/ 29051 R.G.
145
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
2014/6535 sayılı Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6507 sayılı 154 kV Kasımlar HES Şaltı-Serik TM Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
–
2014/6530 sayılı Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenbük Rüzgâr Enerjisi
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
6.7.2014/ 29052 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği
–
Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
146
MALİ BÜLTEN
–
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
7.7.2014/ 29053 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Adnan
Menderes
Üniversitesi
Önlisans
ve
Lisans
Eğitimi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Haliç
Üniversitesi
Lisansüstü
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
–
Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk-Alman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
8.7.2014/ 29054 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
147
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Murat Hüdavendigar Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–
Murat
Hüdavendigar
Üniversitesi
Lisans
Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliği
–
Murat Hüdavendigar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği
–
Murat Hüdavendigar Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
9.7.2014/ 29055 R.G.
Konu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
9.7.2014/ 29055 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
148
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
10.7.2014/ 29056 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
11.7.2014/ 29057 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve
149
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
İstanbul
Ticaret
Üniversitesi
Lisansüstü
Eğitim
ve
Öğretim
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu EğitimÖğretim Yönetmeliği
Tarih - Sayı
12.7.2014/ 29058 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
150
MALİ BÜLTEN
–
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Yaz Okulu EğitimÖğretim Yönetmeliği
Tarih - Sayı
13.7.2014/ 29059 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
İstanbul
Kemerburgaz
Üniversitesi
Toplumsal
ve
Ekonomik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Özyeğin Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği
151
MALİ BÜLTEN
–
Selçuk
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
14.7.2014/ 29060 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–
Balıkesir Üniversitesi İbn-i Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Bursa
Orhangazi
Üniversitesi
Lisans
Eğitim
ve
Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Üniversitesi Çift veya Ortak Tek Diplomaya Yönelik
Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları
152
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Yönetmeliği
–
İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans EğitimÖğretim
Sınav
ve
Değerlendirme
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim
Sınav
Değerlendirme
ve
Öğrenci
İşleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–
Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Tunceli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
16.7.2014/ 29062 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
153
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
18.7.2014/ 29064 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–
Erciyes
Üniversitesi
Yaz
Okulu
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–
Murat Hüdavendigar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van ve Çevresi Müzik Kültürü Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
19.7.2014/ 29065 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim,
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
154
MALİ BÜLTEN
–
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Dumlupınar Üniversitesi Organ Nakli ve Yapay Organ Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
20.7.2014/ 29066 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Pamukkale
Üniversitesi
Önlisans,
Lisans
Eğitim
ve
Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
21.7.2014/ 29067 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
155
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Sakarya Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
156
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
22.7.2014/ 29068 .
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Hacettepe
Üniversitesi
Lisansüstü
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
ve
Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Kafkas
Üniversitesi
Lisansüstü
Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma ve Devir Kararları yayımlandı.
157
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
2014/6557 sayılı 2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “GAP
Eylem
Planı
Projeleri
(GAP)”
Kapsamındaki
Bahçe-Nurdağı
Varyantının Yapımı Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha
İsabet
Eden Taşınmazlar ile Üzerindeki
Cumhuriyeti
Devlet
Demiryolları
İşletmesi
Muhdesatın Türkiye
Genel
Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6549 sayılı Manisa İli, Soma İlçesinde Yürütülmekte Olan
Madencilik Faaliyetleri Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6581 sayılı İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hüsambey Mahallesinde
Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye
Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına
Devredilmesi Hakkında Karar
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri ve Üst Disiplin Amirleri
Listesinde yer alan (B) ve (Ç) cetvelleri değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı
yürütür.
158
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Profesyonel SualtıadamlarıYönetmeliği’nin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel
sualtıadamı olarak, sünger, kabuk gibi su ürünleri istihsali yapmak
maksadıyla dalış yapacak olanlara, 5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz
olup 65 yaşını geçmemiş ve 30/6/2014 tarihinden önce İdarece uygun
görülen bir dalış eğitimini tamamlamış ve bunu belgelemiş olanların Liman
Başkanlıklarına
müracaat
etmeleri
durumunda;
üzerinde
Liman
Başkanlığı/İdare tarafından “Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla
dalış yapabilir.” ibaresi bulunan aday dalgıç yeterliği belgesi verilir. Bu
belge başka amaçla kullanılamaz. Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların ise
en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları
gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı yürütür.
159
MALİ BÜLTEN
AĞUSTOS 2014
SAYI : 113
Tarih - Sayı
23.7.2014/ 29069 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–
Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği
–
Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 R.G.
Konu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim
Hizmetleri Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş
yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul
ve
esaslarını,
müfettiş
yardımcılarının
160
mesleğe
alınmalarını,
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
yetiştirilmelerini, yarışma sınavını, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını ve
denetime tabi olanların yükümlülüklerini düzenler.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.7.2014/ 29070 Mükerrer R.G.
Konu
İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Behçet Hastalığı Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
2014/6556 sayılı Erzurum İli, İspir İlçesinde Kurulacak Çayırözü
Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Erzurum İli, İspir İlçesinde kurulacak Çayırözü Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel
numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji
161
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/6/2014 tarihli ve 915 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.7.2014/ 29071 R.G.
Konu
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Erzurum İli, İspir İlçesinde kurulacak Çayırözü Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel
numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/6/2014 tarihli ve 915 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
26.7.2014/ 29072 R.G.
Konu
Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/5/2013 tarihli ve 28641 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan
Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
162
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
27.7.2014/ 29073 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–
Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
163
MALİ BÜLTEN
SAYI : 113
AĞUSTOS 2014
Tarih - Sayı
31.7.2014/ 29074 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–
Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
164
Download

KAPAK KAP