TİVMAŞ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ:
MADDE : 1- Aşağıda adları,soyadları,uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular
tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları
hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
KURUCULAR:
1-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Vakfı
A.O.Ç. Polis Karakol Yanı Gazi / ANKARA
2-TİVAK Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
A.O.Ç. Polis Karakol Yanı Gazi / ANKARA
3-TİGVAŞ Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 4.Blok No:149
Macunköy/ANKARA
4-ETSATAŞ Et ve Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 2.Blok No:46
Macunköy/ANKARA
5-TİGEM VAKFI Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
A.O.Ç. Polis Karakol Yanı Gazi / ANKARA
ŞİRKETİN ÜNVANI:
MADDE: 2-Şirketin unvanı Tivmaş Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketidir.Kısaca TİVMAŞ A.Ş. unvanlıdır.
SÜRE:
MADDE: 3-Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:
MADDE: 4-Şirketin amaç ve konusu başlıca şöyledir;
a) Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerini üretmek, depolamak, ambalajlamak,
pazarlamak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
b) Gıda ve ihtiyaç maddelerinin muhafazasına yönelik soğuk hava, depo vb.
tesisleri almak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.
c) Her türlü kuru ve yaş meyve, sebze yetiştirmeye yönelik menkul ve
gayrimenkul satın alarak, kiralamak veya kiraya vermek.
d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretiminde bulunmak, ithal ve ihracı
ve pazarlamasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak satış mağazaları
tesis etmek, satışları toptan ve perakende yapmak.
e) Her türlü elektrikli, elektriksiz ev aletleri, bilgisayar, bilgisayar disketleri ve
yazıcıları, oyun, müzik ve film kasetleri satmak ve kiraya vermek, dayanıklı tüketim
malları mutfak eşyaları, halı, kilim, battaniye, deri, tüm konfeksiyon mamulleri, ev ve
büro mobilyaları, mefruşat, kumaş, mermer ve mermer mamulleri, turistik ve hediyelik
eşya, cam ve cam mamulleri, aydınlatma ve ısıtma araç ve gereçleri, kırtasiye,
oyuncak, inşaat malzemeleri, dekorasyon eşyalarının ithal, ihraç ve pazarlamasını
yapmak.
f) Her türlü otomobil ve yedek parça satışı ile tamir bakım ve yıkama
istasyonları kurmak, otomobil kiralama ve satış organizasyonları düzenlemek.
g) Yurt içinde ve dışında turistik yörelerde otel, motel, kamping, kafeterya,
gazino, restoran, eğlence merkezleri, spor tesisleri, tatil köyleri kurmak, kiralamak,
satın almak, inşa etmek, işletmek, kiraya vermek.
h) Yurt içinde ve dışında lokantacılık, piknik işletmeciliği yapmak, piknik ve
dinlenme alanları kurmak.
i)Konusu ile ilgili olarak, Kanunlara aykırı olmamak şartıyla her türlü basılı
yayın hazırlamak, çoğaltmak, dağıtımını, pazarlamasını ve satışını yapmak.
j)Gayelerin gerçekleşmesi için her türlü ticari ve mali tasarruflarda bulunabilir
yabancı yerli ve gerçek tüzel kişilerle ortak olabilir alabilir işbirliği yapabilir acentelik
mümessillik alıp verebilir organizatörlük ve pazarlamacılık yapabilir.
k)Şirket her türlü konusu ile alakalı olmak şartı ile her çeşit sınai ve ticari iş ve
işlemde bulunmak taahhütlere girmek tekliflerde bulunup ihalelere iştirak etmek
faaliyet konusuna giren mamullerde imal ve üretimi için gerekli her türlü ham
maddede yardımcı madde ve malzemenin alım satımı ve imali bu işlerle ilgili sınai
ticari kimyevi ve zirai tesisleri alım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları
bayilik irtibat büroları kurmak ve işletmek.
l) Şirket mevzuu ile ilgili bayilik vermek ve almak.
m)Şirketin amacının gerçekleşmesi için her türlü ticari ve mali tasarruflarda
bulunmak yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak.
n)Şirketin amacıyla bağlı olmak kaydıyla iç ve dış piyasalardan ve
bankalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek esnaf ve kefalet kredileri temin
etmek.
o)Şirketin gayesine ulaşabilmek için, gerekli gayri menkulleri iktisap etmek,
devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, gayri menkuller üzerinde irtifak, intifa, sükuna ve
irtifakı temin etmek, iktisap devir ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflar
yapmak.
p) Gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimi için yurtiçi ve yurtdışında fabrika
kurmak, kurulmuş fabrikaya ortak olmak veya satın almak.
MERKEZ VE ŞUBELER:
MADDE: 5- Şirketin merkezi Ankara’dır.Adresi A.O.Ç. POLİS Karakol Yanı 06560
Gazi / ANKARA’dır.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret tescil ve Türkiye Ticaret
Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayii ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.Tescil
ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Şirket Sanayii ve Ticaret Bakanlığına bilgi
vererek yurtiçinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
SERMAYE:
MADDE: 6- Şirketin sermayesi her biri 1.000.000.TL(Birmilyon) Türk Lirası nominal
değerde 1.000.000(Birmilyon) paya bölünmüş olup 1.000.000.000.000.-TL (Birtrilyon)
Türk Lirasıdır. Evvelki sermayesi 400.000.000.000.TL (Dörtyüzmilyar) Türk Lirası
tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 600.000.000.000.-TL(Altıyüzmilyar) Türk
Liralık semayenin
384.519.108.745.-TL’lık kısmı Maddi Duran Varlık Yeniden
Değerlemesinden,
9.012.808.215.-TL’lik
kısmı
Emisyon
Primlerinden,
27.527.387.128.-TL’lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup, karşılığında
ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir. Nakit karşılığı artırılan
178.940.695.912.-TL ise muvazadan ari olarak ortaklarca tamamen taahhüt edilmiş,
tam ve nakden ödenmiştir.
HİSSE SENETLERİ:
MADDE: 7-Hisse senedi bulunanlar senetlerini satmak istedikleri taktirde nama yazılı
hisse senetlerinin devrinde, hisse senedinin arkası ciro edilir ve devir alana teslimi ile
gerçekleşir. Hisse senetlerinin yeni sahipleri pay defterine kayıt edilir. Yeni malik
hisse senetlerini ibraz ederek idare meclisine başvurup pay defterine
kaydedilmedikçe şirkete karşı hissedarlık hakkını kullanamaz.
TAHVİL VE BORÇLANMA NİTELİĞİNE HAİZ DİĞER SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARININ İHRACI:
MADDE: 8- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun
olarak genel kurul kararı dairesinde tahvil ve borçlanma niteliğine haiz diğer sermaye
piyasası araçlarını ihraç edebilir.
İDARE MECLİSİ:
MADDE: 9- İdare meclisi şirket genel kurulu tarafından 3 (üç) yıllık süre için
seçilir.Şirket idare meclisi sayısı 5 (beş) tir.Tüzel kişiliğe haiz hissedarlar idare meclisi
üyeliği için adaylarını yazılı olarak bildirirler.
GENEL KURUL:
MADDE:10- Şirketin en yetkili idare ve karar organı olan genel kurul Türk Ticaret
Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden
oluşur.Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı: Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren en
geç 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.Bu toplantılarda Türk Ticaret
Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular
görüşülerek karara bağlanır.
Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı: Şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve
zamanlarda Türk Ticaret Kanununun ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak
toplanır.
TOPLANTI YERİ:
MADDE:11- Şirket genel kurulu idare meclisi tarafından verilecek karara göre şirket
merkezinin veya şubelerinin bulunduğu bir şehirde toplanır.
BAKANLIK KOMİSERİ:
MADDE:12- Genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce Sermaye Piyasası
Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
komiser gönderilmesi istenir. Komiserin gelmemesi halinde tutanak tutularak genel
kurul tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.
NİSAP VE OY HAKKI:
MADDE:13- Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanununda
öngörülen nisap aranır.Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.
Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında bizzat veya tayin edecekleri bir vekil
vasıtasıyla iştirak edebilirler.Selahiyetnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu’nun
konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tayin edilir.
Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay
sahiplerinin oylarını da kullanmak yetkisine sahiptirler.
Oy hakkı veren tüm payların sahipleri yönetim ve denetim kurulu üye
seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler.
Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uyulur.
TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR:
MADDE:14- Toplantılar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.Her
hissenin bir oy hakkı vardır.Oylamalar el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır.
Ancak, toplantıda hazır bulunanların, temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip
olanların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir. Birikimli oy, yazılı oy
pusulaları ile kullanılır.
Başkanlık divanınca düzenlenen toplantı tutanağı, başkanlık divanı üyeleri ve
bakanlık komiseri tarafından imzalanmakla, toplantıda hazır bulunan bütün pay
sahiplerince imzalanmış sayılır.
Bu tutanak ile yıllık idare meclisi ve denetçi raporları, bilanço, kar ve zarar
cetveli, yazılı gündem, toplantıya katılanlar cetveli ve ilanı havi gazetelerden ikişer
örnek, toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir veya en geç bir ay
içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir.
ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
MADDE:15- Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurul tarafından
müzakere edilebilmesi için idare meclisinin hazırladığı değişiklik tasarısının Sermaye
Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca incelenmiş ve izne bağlanmış
olması şartını genel kurulun kabul edeceği değişiklikler ticaret siciline tescil ve ilan
ettirildikten sonra yürürlüğe girer.
İDARE MECLİSİ:
MADDE:16- Şirket genel kurulca Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme
hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilen beş kişilik bir idare meclisi
tarafından idare olunur.
İdare meclisi Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile genel kurulca
bırakılmış olanlar dışında kalan bütün yetkileri kullanmaya kararlar almaya her türlü iş
faaliyet ve muameleler ifaya mezudur.
Üç yıl müddetle İdare Meclisi Üyesi olarak;
1- Mehmet Nedim YILMAZ -Ayışığı Apt.352. Sk. No:18/19
Ümitköy/ANKARA
2- Murat ERTURAN - Tigem Lojmanları A Bl. No:10 Gazi/ANKARA
3- Mustafa ÖZKAN - Beştepe Şenyuva Mecnun Sk. No:12/3
Emek/ANKARA
4- Melih UMAY -Yeşilada Sitesi No:27/9 Çayyolu /ANKARA
5- Hikmet ÇELENK - 72. Sk. No:40/4 Emek/ANKARA
seçilmişlerdir.
İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ:
MADDE:17- İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin
yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulumuzun uygun gördüğü taktirde idare meclisi
üyelerini her zaman değiştirebilir.
İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:
MADDE:18- İdare meclisi ayda bir defadan az olmamak üzere şirketin işleri
gerektirdikçe toplanmak zorundadır.
Toplantılar, şirket merkezinde, şubelerinde veya idare meclisince uygun
görülecek başka bir yerde yapılabilir.
Her üye, idare meclisinin toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak
isteyebilir.
İdare meclisinde kararlar, üyelerin en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması
suretiyle alınır.Kararlar mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.Üyelerin birbirine
niyabetten oy vermeleri mümkün değildir.Kararlarda oylar müsavi olduğu taktirde
keyfiyet bir daha ki toplantıya bırakılır.Bu toplantıda da oylar müsavi gelirse söz
konusu teklif ret edilmiş olur.Türk Ticaret Kanununun 330 / 2. maddesi hükmü
mahfuzdur.
YETKİ DEVRİ:
MADDE:19- İdare meclisi, sahip olduğu idare, temsil ve ilzam yetkisini doğrudan
doğruya kullanabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi çerçevesinde
kendi üyelerinden teşkil edeceği bir icra komitesine, üyeleri arasından seçeceği bir
veya birkaç murahhas azaya yada dışarıdan tayin edeceği Genel Müdür veya
Müdürlere bırakabilir.
Murahhas üye Genel Müdür veya müdürler, idare meclisince kendilerine
verilen görevleri bilfiil ve sürekli olarak ifa etmekle yükümlü ve bu sıfatları dolayısıyla
kendilerine ödenecek ücret, prim ve ikramiyelere müstahaktırlar.
Dışarıdan tayin edilen idarecilerin görev süreleri idare meclisinin görev
süresiyle sınırlı değildir.
Üç yıl için murahhas üyeliğe Mehmet Nedim YILMAZ (Ayışığı Apt. 352. Sk.
No: 18/19 Ümitköy / ANAKARA ) seçilmiştir.
Genel Müdürlüğe ise Kudret KAYABAŞIOĞLU ( Elvankent A 17 Blok No:39
Etimesgut / ANKARA ) atanmıştır. Mehmet Nedim YILMAZ ve Kudret
KAYABAŞIOĞLU şirketin unvanı altına müştereken veya herhangi bir Yönetim Kurulu
üyesi ile birlikte koyacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler.
Yönetim Kurulu üyeleri ise müştereken atacakları herhangi iki imza ile birlikte
şirketi temsil ve ilzam ederler.
YETKİLİ İMZALAR:
MADDE:20- Şirket adına yapılacak sözleşmelerin, düzenlenecek belgelerin ve
yazılacak yazıların muteber olabilmesi için bunların şirketin Ticaret Unvanı altında
şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ve ya kişilerin imzalarını ihtiva etmesi şarttır.
İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
MADDE:21- İdare meclisi üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında
Genel Kurul tarafından tayin edilecek miktarda aylık ücret veya huzur hakkı ödenir.
İdare meclisi üyelerine ödenecek harcırahlarla, murahhas üye veya üyelere
verilecek ücretlerin, ve sair menfaatlerin miktarı idare meclisi tarafından tespit edilir.
DENETÇİLER:
MADDE:22- Genel kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için iki
denetçi seçer, denetçilere genel kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda aylık ücret
ödenir.
DENETÇİLERİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI:
MADDE:23- Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan ödevleri
yerine getirmek, şirketin iyi bir şekilde idare edilmesi ve şirket çıkarlarının korunması
yönünden gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine tekliflerde
bulunmak ve lüzumu halinde genel kurulu toplantıya çağırarak toplantı gündemini
tayin etmek ve yıllık raporları düzenleyerek genel kurula sunmak zorundadır.
Önemli ve acele hallerde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır.
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri
gerektiği şekilde yapmaktan müteselsilen sorumludur.
HESAP DÖNEMİ:
MADDE:24- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının
sonuncu günü biter.
Birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati surette kurulduğu, tescil ve
ilan edildiği tarihle o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva
eder.
KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ:
MADDE:25- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi
ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye
kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır,
Birinci Temettü:
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda
birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü:
c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan
kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya
veya fevkalade yedek ekçe olarak ayırmaya yetkilidir. (Birinci temettüün
ayrılmasından sonra kalan karın dağıtımı ile ilgili bu fıkrada yer alan hususların esas
sözleşmede aynen bulunması zorunlu olmayıp, düzenleme yetkisi şirkete aittir.)
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış olana kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı
düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas
sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi
sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
KARIN DAĞITILMA ZAMANI:
MADDE:26- Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği
Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare
meclisinin teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme
hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz.
KANUNİ YEDEK AKÇE:
MADDE:27- Birinci tertip kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine
ulaşıncaya kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse
ayrılmaya devam olunur.Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükmü saklıdır.
Bu suretle teşekkül eden kanuni yedek akçe tutarı, esas sermayenin yarısını
geçmedikçe sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda
işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli
tedbirler alınması için sarf edilir.
İLANLAR:
MADDE:28- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 / 4 maddesi hükmü saklı
kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazetede en az bir
hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanununun genel kurulun ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere en az iki hafta önce toplantıya çağrılmasına ilişkin 368. maddesiyle
sermayenin azaltılması ve tasfiye konusundaki ilanlara ilişkin 397 ve 438.
maddelerinde yer alan hükümler mahfuzdur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.
BAKANLIĞA VERİLECEK ANA SÖZLEŞME:
MADDE:29- Şirket bu ana sözleşmeyi çoğaltarak birer örneğini pay sahiplerine
dağıtır ve iki örneği de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na, bir örneğini de Sermaye
Piyasası Kurulu’na sunar.
İLAN VE BİLDİRİM:
MADDE:31- Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız
denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen
usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.
KANUNİ HÜKÜMLER:
MADDE:30- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- Şirketin kurulması için yapılan masraflarla kuruluştan önceki
hazırlık döneminde şirketin maksadını gerçekleştirmek için yapılan giderlerin tamamı,
kati kuruluşu müteakip şirket tarafından aynen kabul ve deruhte edilmiş sayılır.
Geçici Madde 2- Bu ana sözleşmeden doğan Damga Vergisi ortaklar
tarafından taahhüt edilmiş olup sözleşmenin tescil ilan tarihinden itibaren üç ay
içerisinde ilgili Vergi Dairesine beyan edilerek ödenecektir.
KURUCULAR:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı – Tigvaş
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Etsataş Et ve Gıda Maddeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Tigem Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Download

Ana Sözleşme