T.C.
İNEGÖL
2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO
:2005/210
KARAR NO
:2006/400
C.SAV. ES. NO
:2005/554
KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
HAKİM
C:SAVCISI
KATİP
DAVACI
KATILAN
SANIK
MÜDAFİ
SUÇ
SUÇ TARHİ
SUÇ YERİ
KARAR TARİHİ
:Zekeriya SAMANCI
37184
:Halim GÖKSU
37203
:Bilginur GÜLÇİÇEK
56132
:K.H.
:Bursa Dişhekimleri Odası-Bursa
:…………………………………..
:Av.Ünal Rubacı-Av.Varol Sarılar-Atatürk Bulvarı No:6/b Kat:2 İnegöl
:1219 sayılı yasaya muhalefet
:23.12.2004
:Sinanbey Mah. İnegöl
:29.06.2006
Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde
yapılan açık yargılama sonucunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1219 sayılı yasaya muhalefet suçundan dolayı 1219 sayılı yasanın41.maddesi
gereğince cezalandırılması için sanık hakkında kamu davası açılmıştır.
Sanık savunmasında; Suçlamayı kabul etmediğini, 15 yıldan beri laboratuar işlettiğini,
olay tarihinde dişhekimliği odasından gelen görevlilerin geldiğinde iş yerinde kendisi gibi diş
teknisyeni olan İlhan Demirtaş’ın eşi Melahat Demirtaş’ın bulunduğu, Melahat Demirtaş’ın
ağzındaki total protezin hasar gördüğünden tamir ettirmesini istediğini, bu protez üzerinde
çalıştığını ancak Melahat’ın ağzında çalışma yapmadığını, amcası Ferruh Ulusoy’un diş
teknisyeni damadı Emin Akıncının ise diş hekimi olup birlikte çalıştıklarını Emin Akıncı’nın
ayrıldığını amcasının da 1996 yılında vefat ettiğini, yengesinin satması için iş yerindeki diş
hekimine alt eşyalarının bulundurduğunu, kendisine ait olmadığını savunmuştur.
Tutanak tanığı Şaziye Oktay beyanında; il sağlık müdürlüğü görevlilerince olay
tarihinde diğer görevli arkadaşları ile sanığın iş yerine gittiklerini, ilk görgüsünün berber
koltuğundan dönüştürülmüş diş hekimi koltuğu olarak kullanılan koltukta bir bayanın
oturmakta olduğunu, sanığın bayanın ağzında çalışmakta olduğunu, hemen yan tarafta
bulunan diş hekimlerince kullanılan sterilizetörün sıcak olduğunu açtığında içerisinde diş
hekimlerince kullanılan eşyalar gördüğünü, iş yerinde de diş hekimlerince kullanılan
malzemeleri gördüklerini tutanak tuttuklarını beyan etmiştir dedi.
Tutanak tanığı Mustafa Ragıp Doğan beyanında; diğer tanığın anlatımı doğrular
nitelikte beyanda bulunmuş sanığın diş hekimi koltuğunda oturan bayanın yanında ayakta
durduğunu, kendisinin diş hekimi olması nedeni ile sanığın bulunduğu pozisyonun hastasının
ağzında çalışma yapma pozisyonu olduğunu gördüğünü, beyan etmiştir.
Tutanak tanığı Metin Bozkurt beyanında; Sanığın olay günü diş hekimi koltuğunda
oturmakta olan bayanın üzerine yayılmış ağzında muayene yaptığını çalışma yaptığını
gördüğünü iş yerinde hekimlerce kullanılan malzemeler olduğunu tespit ettiğini, koltukta
bulunan kadının isminin Melahat olduğunu kendisine sorduğunda ağzında köprü yaptırmak
için bulunduğunu söylediğini beyan etmiştir.
Savunma tanığı Melahat Demirtaş beyanında; ………………’un eşinin yakın arkadaşı
olduğunu eşinin de diş teknisyenliği yaptığını, ağız içinde protez olan üst damak kırılınca
eşinin İstanbul’da bulunması nedeni ile …………………..’un iş yerine gittiğini, protez
damağını çıkarttığını ve kendisine verdiğini, diş hekimlerinden geldiğini söyleyen görevlilerin
tutanak tuttuklarını ancak …………………..’un kendisini muayene etmediğini muayene
edilecek durumunda olmadığını, sadece kendisinin kırılan damağının tamirini istediğini ve
bunu yaptırırken de normal koltukta oturduğunu beyan etmiştir.
Savunma tanığı Ergin Bekil beyanında; …………………… ile aynı iş yerinde
çalıştıklarını, ……………………’un amcasının ölmesi üzerine eşinin Ferruh Ulusoy’dan
kalan eşyaları satması için iş yerlerinde bulunduğunu eşyaların kendileri ile ilgisinin
bulunmadığını, görevliler geldiğinde Melahat Demirtaş’ın protez olan damağında kırık olması
nedeni ile tamirat için bulunduğunu beyan etmiştir.
Savunma tanığı Mediha Ulusoy beyanında; Eşinin diş teknisyeni olduğunu 1996
yılında vefat ettiğini, damadı Emin Akıncının diş doktoru olduğunu el konulan eşyaların
damadına ait iken eşine kaldığını, eşinin de vefat etmesi nedeni ile eşinin kardeşinin oğlu olan
………………………’a satması için verdiğini sanığın bu eşyalarla ilgisinin olmadığını beyan
etmiştir.
Sanığın diş protez diploması olup olmadığı araştırması yapılmış ………………….
edince diş teknisyeni imtihanını kazandığını diplomasını Ankara Sağlık Bakanlığı ağız ve diş
sağlığı bölümünde olduğunu ancak bir türlü gidip alamadığını beyan etmiş ve esnaf ve
sanatkarlar sicilinde …………. diş protez laboratuarı unvanı ile diş teknisyenliği yaptığı
anlaşılmıştır.
El konulan eşyalar üzerinde alınan bilirkişi raporunda: söz konusu eşyaların genel
sağlık hizmetleri ve diş hekimliğinde kullanıldığına dair rapor verildiği görülmüştür.
Sanığa ait nüfus ve sabıka kaydı getirilip duruşmada okunmuştur.
İddia makamı mütalaasında; sanığın üzerine atımlı suç yapılan yargılama sonucunda
sabil olduğundan 1291 sayılı yasanın 5181 yasa ile değişik ek 7 maddesi gereğince
cezalandırılması ve el konulan eşyaların müsaderesine karar verilmesini talep ve mütalaa
etmiştir.
Sanığın üzerine atılı 1219 sayılı yasaya muhalefet etmek suçunu işlemediği, Melahat
Demirtaş isimli şahsa diş hekimlerine yapılması gereken muayene ve müdahaleyi
yapmadığını iş yerinde yalnızca diş hekimlerince bulundurulması gereken el konulan
eşyaların kendisine ait olmadığını ve ilgisinin bulunmadığını savunmuş ise de mahkememizce
bu savunmaya itibar edilmemiştir.
23.12.204 tarihinde Bursa il sağlık müdürlüğü ve Bursa Diş hekimleri odası
görevlilerince sanık …………………………….’un işlettiği Sinanbey Mahallesi Letafet Sok
no:2’de ki iş yerine gidildiğinde Melahat Demirtaş isimli bayanın sanığın iş yerinde
bulunduğu sanık savunması ve tanık anlatımına göre ağız içinde protez olan üst damak
kırılması nedeni ile sanığın iş yerinde bulunduğu kesindir ve sanık ve tanık Melahat Demirtaş
her ne kadar sanığın kendisini muayene etmediğini diş hekimlerince kullanılan muayene
koltuğunda oturmadığını söylemişler ise de dinlenen tutanak tanıkları anlatımına göre o an
için sanığın tanık Melahat Demirtaş’ın ağzında diş hekimleri gibi çalışma yaptığı, hemen
yanında diş hekimlerince kullanılan sterlizetörün sıcak olması nedeni ile kullanıldığı, tespit
edilmesi nedeni ile bu yöndeki savunma ve tanık anlatımı kabul edilmemiştir.
1219 sayılı yasanın ek 7.maddesine göre diş protez teknisyenlerinin sahip oldukları
diploma ve belgeleri hak kazandığı unvanlardan başkaları kullanamayacakları, hastalarla
doğrudan doğruya mesleki ilişkiye giremeyeceklerdi, laboratuarlarından münhasıran diş
hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçleri bulunduramayacakları ek
4.maddesindeki belirleme sınırlar dışında her hangi bir çalışma yapamayacakları, tavsiyede
bulunamayacakları yönündeki düzenlemeye aykırı hareket ettiği ve bu şekilde üzerine atılı
suçu işlediği mahkememizce kabul edildiğinden sanığın cezalandırılmasına ve el konulan
eşyaların zoralımına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Sanık …………………………’un üzerine atılı 1219 sayılı yasaya muhalefet etmek
suçunu işlediği mahkememizce sabit görüldüğünden, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi ve
sosyal durumu göz önüne alındığında sanığın 1219 sayılı yasanın ek 7 maddesi gereğince
taktiren 3 yıl hapis ve 1000 YTL Adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığa üzerine atılı suçu ilk kez işlediği anlaşılmakla iş yeri ruhsatnamesinin 1 yıl süre
ile geri alınmasına,
Sanığa verilen sonuç cezanın nevi ve miktarı göz önüne alındığında 647 sayılı yasanın
4 ve 6. maddelerini uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığa yediemin olarak bırakılan bir adet aren marka berbere koltuğu ile Bursa diş
hekimleri odasınca tutulan tutanakta belirtilen 13 kalemden ibaret eşyaların il sağlık
müdürlüğünde olduğu anlaşılmakta 1219 sayılı yasanın ek 7 maddesi gereğince
ZORALIMINA,
Sanığın sarfına sebebiyet verdiği 7 adet davetiye gideri 24,50 YTL bilirkişi ücreti 50
YTL toplam 74,50 YTL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Dair sanık ve müdafinin yüzüne karşı katılanın yokluğunda, C.Savcısı Halim
Göksu’nun huzuru ile duruşmada hazır bulunan taraflar için, hükmün açıklanmasından
itibaren, duruşmada hazır bulunmayan taraflar için kararın tebliğinden itibaren, 7 gün
içerisinde, Yargıtay ilgili ceza Dairesine gönderilmek üzere hükmü veren mahkemeye bir
dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması sureti ile temyiz yolu açık
olarak talebe uygun olarak verilen karar alenen ve usulen tefhim kılındı. 29.06.2006
Katip
Hakim 37184
(Mahkûmiyet)
T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
C.S.E. NO
: 2006/143
: 2007/63
: 2006/106
HAKİM
C.SAVCISI
KATİP
: Mustafa AK
: Fehmi GEDİK
: Canan İLKAY
K
A
R
A
R
40066
40142
95887
DAVACI
MÜDAHİL
: K.H.
: ISPARTA DİŞHEKİMLERİ ODASI adına başkan Hüdayi KARTÖZ,
Mimar Sinan C., Vakıflar İşhanı – ISPARTA
MÜDAHİL VEKİLİ : Av. Mehmet KARTÖZ, Isparta Barosu avukatlarından, Mimar Sinan
C. , Vakıflar İşhanı - ISPARTA
SANIK
: 123SUÇ
SUÇ TARİHİ
KARAR TARİHİ
: 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet
: 12.04.2006
: 13.02.2007
Yukarıda açık kimliği ve müspet yazılı sanıklar hakkında açılan kamu
davalarının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;
İDDİA
: Şarkikaraağaç C. Başsavcılığının 05.05.2006 gün ve 2006/106 Esas2006/45 İd. Sayılı iddianamesiyle; sanıkların Adli Emanetin 2006/33 sırasında kayıtlı bulunan
ve dişhekimliğinde kullanılan aletlerle dişhekimliğine ait muayene ve müdahalede
bulundukları, suç tarihinde Şarkikaraağaç İlçe Merkezinde tanık Ergün Dağdelen’in dişlerini
yapma konusunda 100,00.YTL. na anlaştıkları, aletlerle ölçü alarak diş protezi yapmak için
hazırlığa başladıkları, bu sırada yakalandıkları, sanıkların dişhekimliği veya teknisyenliği
konusunda ruhsat ve diplomalarının olmadığı, böylece atılı suçları işledikleri, bu nedenle
sanıkların ayrı ayrı TCK.nun 37/1 maddesi delaletiyle 1219 sayılı kanunun 5181 sayılı
Kanunun 1. maddesi ile değişik 41. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları ve TCK.nun
54. maddesi uyarınca adli emanetteki eşyaların müsaderesine karar verilmesi istemi ile
Şarkikaraağaç Asliye Ceza Mahkememizde kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA
: Sanık ………….. savunmasında; müsmet suçu kabul etmediğini, suç
tarihinde Gaziantep İlinden yola çıkıp Balıkesir iline doğru gittikleri sırada Şarkikaraağaç
ilinde mola verdiklerini, sabahleyin kahvehaneye gidip çay içtikleri sırada diğer sanıklar …..
ve …..’nun bir vatandaş ile görüştüğünü, bu vatandaşın diş tamir ettireceğini söylemiş
olduğunu, kendisinin araçta kaldığını, ele geçirilen aletlerin kendisine ait olmadığını, ….. ve
………..’un diş tamir işlerini yaptıklarını, kendisinin yapmadığını, dişhekimliği diploması ve
resmi belgelerinin olmadığını savunmuştur.
Sanık …………….. savunmasında; müsnet suçu kabul etmediğini,
suç tarihlerinde ……….’nin arabasıyla Balıkesir iline doğru gittikleri sırada Şarkikaraağaç
ilçesinde mola verdiklerini, sabahleyin kahvehaneye gidip çay içtikleri sırada ………’nun
yemek parası çıksın diyerek diş aletlerini masanın üzerine koyduğunu, bu sırada diğer sanık
……..’nin bir vatandaş ile görüştüğünü, bu vatandaşın diş tamir ettireceğini söylemiş
olduğunu, ismini bilmediği bu vatandaşın diş kalıbı ölçüsünü aldıklarını, kendisinin de merak
ettiğinden …….. ve ………’ya yardım ettiğini ve diş kalıbı hazırlamaya başladığını, ….. ve
…….’nin diş tamir işlerini yaptıklarını, kendisinin yapmadığını, dişhekimliği diploması ve
resmi belgesinin olmadığını savunmuştur.
Sanık ………………….savunmasında; müspet suçu kabul
etmediğini, suç tarihinde …….’nin askerdeki oğlunu görmek için Gaziantep ilinden yola çıkıp
Balıkesir iline doğru gittikleri sırada Şarkikaraağaç ilçesinde mola verdiklerini, kahvehaneye
gidip çay içtikleri sırada diğer sanık …….’nin bir vatandaşa diş tamir edebileceğini ve ucuza
yapacağını söylediğini, bu kişi ile 100,00.YTL.na anlaştıklarını, ancak diş tamir
edemeyeceğimizi anlayınca anlaşmanın sona erdiğini, hiç para almadıklarını, ….. ile
kendisinin sadece ölçü aldığını, herhangi bir işleme başlamadıklarını, dişhekimliği diploması
ve resmi belgelerinin olmadığını savunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Tanık Argun Dağdelen beyanında; Olay tarihinde sanıklardan
ikisinin başkasının işlettiği Ziraat Bankası karşısındaki çay ocağına geldiklerini, burada çay
içtikten sonra iki şahsın çay ocağı içinde bir şahıs da çay ocağının dışında kontrol maksadıyla
bekleyerek çay ocağı içinde kendisine dişçi olduklarını, çürük dişinin olup olmadığını
sorduklarını, içeride oturan iki kişiye çürük dişinin olduğunu söylediğini, 9 adet eksik ve
çürük dişinin karşılığında içeride oturan iki kişinin kendisinden 170 YTL. istediklerini,
kendisinin de 100 YTL. vermeyi kabul ettiğini ve bu şekilde anlaştıklarını, buradan kendisinin
dükkanına gittiklerini, dükkanına sanıklardan ikisinin içeriye girdiğini, bu iki sanık haricinde
diğer üçüncü sanığın dışarıda gözcülük yapmak için beklediğini ve içeriye girmediğini,
kendisinin bu kişilerin sahte diş doktorları olduğunu bir şekilde anladığını, sanıkların ağzının
kalıbını aldıklarını, kalıp kuruyacak iken sivil polislerin kendisinin dükkanına geldiklerini, bu
üç şahsı alarak Emniyete götürdüklerini beyan etmiştir.
Bilirkişi Keziban Doğanay 13.04.2006 tarihli beyanda; kendisine
tevdii edilen eşyaların dişhekimleri tarafından kullanılması gereken eşyalar ve aletler
olduğunu, bu aletlerin bir kısmı diş hekimleri tarafından kullanılması gereken ve bir kısmı da
diş teknisyenleri tarafından kullanılması gereken aletlerden olduğunu, sıhhi hiçbir özellikleri
olmadığını, bunların kullanılması halinde insan sağlığına zarar verme ihtimalinin yüksek
olduğunu beyan etmiştir.
İddia makamı esas hakındaki mütalasında: Yapılan yargılama
sonunda toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre; sanıkların Adli Emanetin 2006/33
sırasında kayıtlı bulunan ve dişhekimliğinde kullanılan aletlerle dişhekimliğine ait muane ve
müdahalede bulundukları, suç tarihinde Şarkikaraağaç İlçe Merkezinde tanık Ergün
Dağdelen’in dişlerini yapma konusunda 100.YTL. na anlaştıkları, aletlerle ölçü alarak diş
protezi yapmak için hazırlığa başladıkları, bu sırada polislerin olay yerine gelmeleri üzerine
yakalandıkları, sanıkların
dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve
diplomalarının olmadığı, sanıkların bu şekilde atılı suçları işledikleri sabit bulunduğundan
sanıkların ayrı ayrı TCK.nun 37/1. maddesi delaletiyle 1219 sayılı kanunun 5181 sayılı
Kanunun 1. maddesi ile değişik 41. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve
TCK.nun 54. maddesi uyarınca adli emanetteki suçta kullanılan eşyalarının müsaderesine
karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa etmiştir.
Mahkememizce sanıkların kısmi savunma ve beyanlarına, tanık Argun
Dağdelen’in mahkememiz kanaatine uygun bulunan beyanlarına ve bilirkişinin mahkememiz
kanaatine uygun bulunan beyanlarına ve tüm dosya kapsamındaki kayıt ve belgelere itibar
edilerek mahkememiz kesin kanaati oluşturulmuştur.
Mahkememizin olay hakkındaki kanaatinde; Yapılan yargılama ve
tüm dosya kapsamındaki delillere ve iddia makamının esas hakkındaki mütaalasında beyan
ettiği üzere; sanıklar …………………………… ve ……………..’ın dişhekimliği veya
teknisyenliği konusunda ruhsat ve diplomalarının olmadığı halde gezici olarak ruhsatsız diş
tamiri ve protezi yapmak üzere olay tarihinde Şarkikaraağaç ilçe merkezine geldikleri,
sanıkların ilçe merkezindeki Ziraat Bankası yanındaki kahvehaneye girerek burada oturmakta
olan tanık Argun Dağdelen’e, çürük dişinin olup olmadığı sorduklarını, tanığın çürük dişinin
olduğunu söylemesi üzerine 9 adet eksik ve çürük dişinin karşılığında sanıklarla 100 YTL
vermek üzere aralarında anlaştıkları, buradan tanığın dükkanına gittikleri; dükkanda
sanıklardan ikisinin içeri girdiği, bu iki sanık haricinde diğer üçüncü sanığın dışarıda
gözcülük yapmak için beklediği ve içeriye girmediği, tanığın ağzının kalıbını almaları
sonrasında olay yerine gelen sivil polislerin sanıkları tanığın dükkanında aletleri ve eşyaları
ile birlikte yakalayarak eşyalarına el koydukları, bu şekilde sanıkların Adli Emanetin 2006/33
sırasında kayıtlı bulunan ve dişhekimliğinde kullanılan aletlerle dişhekimliğine ait muayene
ve müdahalede bulundukları, sanıkların dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve
diplomalarının olmadığını kendilerinin de ikrar ettikleri, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 5 ve 6. maddesine göre; hususi muayenehane açmak
veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabibin
muayenehanesini açması ve bu mahalde sanatını icra ettiği sırada başka bir mahalde muayene
ve tedavi yapamayacağının belirtildiği, kaldı ki, sanıkların dişhekimliği veya teknisyenliği
konusunda ruhsat ve diplomalarının da olmadığı, sanıkların diplomasız ve ruhsatsız ve izinle
çalışmaları gerekli mahal dışında diş tamir ve protezi yaptıkları, tanık Argun Dağdelen’in 9
adet diş kalıbını aldıkları ve bu şekilde sanıkların suçun işlenmesi için gerekli tüm eylemleri
yaptıkları ve suçun unsurlarının tamamlanmış olduğu, bu şekilde atılı suçları işledikleri sabit
bulunduğundan sanıkların ayrı ayrı TCK. nun 37/1 maddesi delaletiyle 1219 sayılı kanunun
5181 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik 41. maddesi uyarınca ayrı ayrı
cezalandırılmalarına karar verilmiş ve Adli Emanetin 2006/33 sırasında kayıtlı suçta
kullanılan alet ve eşyaların TCK.nun 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir.
Mahkememizce yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamı nazara
alınarak yukarıda gerekçeleriyle anlatılan vicdani kanaatimiz doğrultusunda aşağıda tesis
edilen hükmü kamu adına vermek gerekmiştir.
HÜKÜM
: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Sanıklar ………………..ve ……………….’ın asli maddi iştirak
iradeleri ile dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve diplomalarının olmadığı
halde gezici olarak ruhsatsız diş tamiri ve protezi yaptıkları sabit bulunduğundan eylemlerine
uyan TCK.nun 37/1 maddesi delaletiyle 5181 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik 1219
sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca suçun işlenmesindeki şekil ve özellikler, suçun
işlendiği yer, suçun konusunun önem ve değeri ve meydana gelen zarar ve fiilin diğer
özellikleri nazara alınarak sanıkların takdiren ayrı ayrı 3 yıl hapis ve 1000,00 YTL. adli para
cezası ile cezalandırılmalarına,
2- Sanıkların suçlarını dolaylı olarak ikrarları lehlerine takdiri indirim
nedeni kabul edilerek, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 62/1. maddesi uyarınca
cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanıkların ayrı ayrı takdiren 2 yıl 6 ay
hapis ve 833,00. YTL. adli para cezası ile cezalandırılmalarına,
Sanıklar hakkında kanuni ya da takdiri başkaca artırım ya da indirim
nedeni uygulamasına takdiren yer olmadığına,
3- Sanıklara verilen hapis cezasının miktarına ve cezanın caydırıcı
olması gereğine ve suçunun işlenmesindeki özelliklere göre 5237 sayılı Yeni Türk Ceza
Kanunun 50/1. maddesi uyarınca sanığa verilen hapis cezasının tedbire ve adli para cezasına
çevrilmesine kanunen ve takdiren yer olmadığına,
4- Sanıklara verilen cezaların miktarına ve cezaların caydırıcı olması
gereğine ve sanıkların gezici olarak ve sağlık şartlarına uygun olmayan ortamlarda diş tamir
ve protezleri yaparak kişilerin hayat ve sağlıkları açısından giderilmesi imkansız sonuçların
doğmasına neden olabilecekleri nazara alınarak ve verilen hapis cezasının ertelenmesi
halinde ileride suç işlemekten çekineceğine dair mahkememize olumlu kanaat gelmediğinden,
5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunun 51/1. maddesi uyarınca sanıklara verilen HAPİS
CEZALARININ
ERTELENMESİNE
TAKDİREN
VE
KANUNEN
YER
OLMADIĞINA,
5- Sanıklara verilen hapis cezası ve adli para cezasının ayrı ayrı
infazına,
6- Sanıklar hakkında 5237 sayılı Yeni Trük Ceza Kanununun 53/1-2-3
maddesi uyarınca sanıkların kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkümiyetin
kanuni sonucu olarak;
1-a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden;
bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya
bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya
seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları
kullanmaktan,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette
bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel
kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek
erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılmalarına,
2- sanıkların kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla mahkûm oldukları
hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar bu haklarını kullanmaktan yasaklanmalarına,
3- Mahkum oldukları hapis cezası ertelenmeyen hükümlülerin kendi
altsoyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetki ve haklarını kullanmasının
yasaklanmalarına,
7- Sanıklara verilen cezadan gözlem altında geçen sürelerinin 5237
sayılı TCK:nun 63. maddesi uyarınca MAHSUBUNA,
8- Sandıkların suçta kullandıkları sanıklara ait Adli Emanetinin
2006/33 sırasında kayıtlı dişhekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçlerin ve
eşyaların 1219 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca ve bunun dışında kalan suçta kullanılan
eşyaların 5237 sayılı Yeni T.C.K. nun 54/1 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,
9- Sanıkların kendi kusurundan ileri gelen ve aşağıda dökümü yapılan
toplam 25,30 YTL. yargılama giderinin CMK.nun 324 ve 325. maddeleri gereğince ayrı suç
işleyen sanıklar Nebi Tokmak, Mahmut Çadır ve Şiho Korkmaz’dan müteselsil olarak tahsili
ile hazineye irat kaydına,
Dair, talebe uygun olarak verilen karar sanıklar ………………….ve
……………’ın ve müdahil Dişhekimleri Odası Vekili Av. Mehmet Kartöz’ün yokluklarında
C.Savcısı Fehmi GEDİK 40142 huzuru ile CMK.nun 231. maddesi uyarınca sanıklar
……………….ve ………………….’a ve müdahil Dişhekimleri Odası Vekili Av. Mehmet
Kartöz’e hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile
veya zabıt kâtibine yapacakları beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yasa yollarına
başvurma hakları bulunduğu bildirilerek ve hüküm fıkrası açıkça okunarak ve gerekçesi ana
çizgileriyle anlatılarak açıkça okunup anlatıldı. 13.02.2007
KÂTİP 95887
Yargılama Gideri Dökümü
1 tebligat gideri
1 talimat gideri
1 müzakkere gideri
1 talimat gideri
İ talimat gideri
Toplam
HÂKİM 40066
:
: 3,50.YTL.
: 90.Ykr.
: 1,60.YTL.
: 17,40.YTL.
: 1,90.YTL.
: 25,30.YTL.
ÖZET: dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve diplomalarının olmadığı halde gezici
olarak ruhsatsız diş tamiri ve protezi yapan sanıkların cezalandırılması hk.
T.C.
ŞARKİKARAAĞAÇ
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas no
Karar no
C.S.E no
:2006/83
:2007/94
: 2006/61
Hakim
C. Savcısı
Katip
:Mustafa Ak
40066
:İbrahim Yalçın42201
:Canan İlkay
95887
Davacı
Müdahil
:K.H.
:Isparta Dişhekimleri Odası adına başkan Hüdayi Kartöz
Mimar Sinan Caddesi, Vakıflar İşhanı – Isparta
Müdahil Vekili:Av.Ramazan Erdoğan Oruç, Isparta Barosu avukatlarından, Şarkikaraağaç-Isparta
Sanıklar
:12Suç
:1219 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
:24.01.2006
Karar Tarihi :22.02.2007
Yukarıda açık kimliği ve müsnet suçları yazılı sanıklar hakkında açılan kamu davalarının
mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;
İddia
: Şarkikaraağaç C. Başsavcılığının 24.02.2006 gün ve 2006/61 Esas 2006/27 İd. Sayılı
iddianamesiyle; sanıkların suç tarihinde Şarkikaraağaç İlçesi Çiçekpınar Kasabasında diploma, ruhsat
ve sertifikaları olmadığı halde isteklilerin ucuz fiyattan ancak dişhekimlerine yapılabilecek diş
dolgularını ve protez dişlerin tamir işlemlerini yapmak suretiyle atılı suçları işledikleri, bu nedenle
sanıkların ayrı ayrı 1219 sayılı kanunun 41. ve TCK.nun 53.maddeleri uyarınca ayrı ayrı
cezalandırılmaları istemi ile Şarkikaraağaç Asliye Ceza Mahkememizde kamu davası açılmıştır.
Savunma
: Sanık ………………… savunmasında; müsnet suçu kabul edilmediği, kendisinin
babadan kalma seyyar dişçilik yaptığını, ancak herhangi bir diploma ve ruhsatının olmadığını bu işi
yaparken sadece şahısların diş ölçülerini alarak tanıdığı diş laboratuarına götürüp orada dolgu ve
protez dişler yapıldıktan sonra kendisinin bu dişleri ilgililerine götürerek taktığını, kesinlikle diş
dolgusu ve protez yapmadığını, diş tamiri yapmadığını 25.01.2005 tarihli C.Başsavcılığındaki
savunmasını tekrarla olay tarihinde 3 kişinin ayrı ayrı kendi rızalarıyla kırık bulunan dişlerini tamir
ettiklerini ve taktıklarını, karşılığında 65,00 YTL aldıklarını, jandarma tarafından muhafaza altına
alınan dişhekimliği malzemelerinin de kendilerine ait olduğu savunulmuştur.
Sanık ……………….. savunmasında; müsnet suçu kabul etmediğini, suç tarihinde
ağabeyi …………………………’ın yanında bulunduğunu, kesinlikle diş tamiri, ölçü alma ve diş
dolgusu yapmadığını, ağabeyinin kendisinin yanına gelmesini istediği için onun yanında bulunduğunu,
25.01.2005 tarihli C.Başsavcılığındaki savunmasındaki savunmasını tekrarla olay tarihinde 3 kişinin
ayrı ayrı kendi rızalarıyla kırıl bulunan dişlerini tamir ettiklerini ve taktıklarını, karşılığında 65,00
YTL aldıklarını, jandarma tarafından muhafaza altına alınan dişhekimliği malzemelerinin de
kendilerine ait olduğunu savunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Müdahil Dişhekimleri Odası Başkanı Hüdayi Kartöz alınan beyanında;
sanıkların gezici dişçilik yaptıklarını, sanıkların halkın sağlığı için büyük tehlike arz eden HEPATİT
ve AİDS gibi yaygın bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olan bu tür girişimlerin çok büyük
sorunlara yol açtığını, hiçbir yasala ve bilimsel tarafı olmadan çalışan sahte dişhekimleriyle mücadele
etmenin hem insanlık hem de devletin temsilcisi olarak yasal zorunluluk olduğunu beyan etmiştir.
Tanık Mevlüt Gündoğdu beyanında; Olay tarihinde yaklaşık bir haftadır Çiçekpınar
kasabasında diş tamir ve dolgusu üzerine çalışan sanıkların bulunduğunu duyduğunu, kahvehaneye
gittiğinde sanıkların kendisinin tamir edilecek iki adet dişinin kancalarını yapmak için her iki sanığın
1
kendisini muayene ettiklerini ve iki adet dişinin kancalarını tamir ettiklerini ve kendisinden 30,00 YTL
para istediklerini ve kendisinin sanıklara bu parayı verdiğini, sanıkların çalışma ruhsatları olup
olmadığını bilmediğini beyan etmiştir.
Tanık Adem Yılmaz beyanında; olay tarihinde Çiçekpınar Kasabasındaki kahvehanesini
işlettiği sırada sanıklar …………………….. ve …………………….’ın kahvehaneye geldiklerini, diş
dolgusu ve diş damağı yaptıklarını söylediklerini, kendisininde bir dişinin dolgusu düştüğünden her iki
sanığa bu dolguyu kahvehanesinde yaptırdığını, karşılığında 10,00 YTL para istediklerini, sanıklara
10,00 YTL para verdiğini, bu sanıkların çalışma ruhsatı olup olmadığını bilmediğini ve sormadığını
beyan etmiştir.
Tanık Osman Çot beyanında; olay tarihinde sanıklar ………………….. ve
…………………..’ın Çiçekpınar Kasabasında Adem Yılmaz’ın işlettiği kahvehanesine geldiklerini,
kendisinin de bir tane dişinin takma olduğundan sanıkların diş tamiri yaptıklarını söylemeleri üzerine
bu sanıklara bir adet dişini yaptırdığını, sanıklara 15,00 YTL para ödediğini, sanıkların dişçilik
konusunda yetki belgelerini veya diplomaları olup olmadığını bilmediğini beyan etmiştir.
Tanık Mustan Kaynak beyanında; olay tarihinde Çiçekpınar Kasabası Çördük
mahallesindeki köy odasında oturduğu sırada sanıklar ……………………. ve …………………….’ın
köy odasına geldikleri ve dişçi malzeme ve aletlerine benzer aletleri çantasından çıkardıklarını, alçıdan
yapılmış diş kalıpları üzerinde çalışma yapmaya başladıklarını, sanıkların kimin dişini çektiğini ve
kimlerin ağzından kalıplarını alarak kimlere iş yaptıklarını bilmediğini, bu sanıkların şüphelendiği
için, ayrıca terörist olma ihtimali olduğundan ve ayrıca vatandaşın hastalık kapmaması için karakola
bilgi verdiğini beyan etmiştir.
Ankara Dişhekimleri Odasına yazılan müzakereye 30.06.2006 tarihinde verilen cevapta,
sanıklar ………………………ve …………………….’ın oda kayıtlarına rastlanılmadığı bildirilmiştir.
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında: Yapılan yargılama sonunda toplanan delillere ve
tüm dosya kapsamına göre; sanıkların Adli Emanetin 2006/5 sırasında kayıtlı bulunan ve
dişhekimliğinde kullanılan aletlerle dişhekimliğine ait muayene ve müdahalede bulundukları, suç
tarihinde Şarkikaraağaç İlçesi Çiçekpınar Kasabasında tanıklar Adem Yılmaz, Mevlüt Gündoğdu ve
Osman Çot’un dişlerini yapma konusunda ücret karşılığı, tanık Adem Yılmaz’ın bir diş dolgusu için
10,00 YTL tanık Mevlüt Gündoğdu’nun iki adet diş kancası için 30,00 YTL ve tanık Osman Çot’un
bir diş tamiri için 15,00 YTL ücret alarak diş tamiri yaptıkları, bu sırada jandarmanın olay yerine
gelmeleri üzerine yakalandıkları, sanıkların dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve
diplomalarının olmadığı, dişhekimleri odasına kayıtları bulunmadığı, sanıkların bu şekilde atılı suçları
işledikleri sabit bulunduğundan sanıkların ayrı ayrı TCK.nun 37/1.maddesi delaletiyle 1219 sayılı
kanunun 5181 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 41.maddesi uyarınca ayrı ayrı
cezalandırılmalarına ve TCK.nun 54.maddesi uyarınca Adli Emanetin 2006/5 sırasında kayıtlı suçta
kullanılan eşyaların müsaderesine karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa etmiştir.
Mahkememizce sanıkların kısmi savunma ve beyanlarına, tanıkların mahkememiz kanaatine
uygun bulunan beyanlarına ve tüm dosya kapsamındaki kayıt ve belgelere itibar edilerek mahkememiz
kesin kanaati oluşturulmuştur.
Mahkememizin olay hakkındaki kanaatinde; Yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamındaki
delillerle ve iddia makamının esas hakkındaki mütalaasında beyan ettiği üzere; sanıklar
……………….. ve ……………………….’ın dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve
diplomalarının olmadığı halde gezici olarak ruhsatsız diş tamiri ve protezi yapmak üzere olay tarihinde
Şarkikaraağaç ilçesi Çiçekpınar kasabasına geldikleri, sanıkların Adli Emanetin 2006/5 sırasında
kayıtlı bulunan ve dişhekimliğinde kullanılan aletlerle dişhekimliğine ait muayene ve müdahalede
bulundukları, suç tarihinde Şarkikaraağaç İlçesi Çiçekpınar Kasabasında tanıklar Adem Yılmaz,
Mevlüt Gündoğdu ve Osman Çot’un dişlerini yapma konusunda ücret karşılığı anlaştıkları, tanık
Adem Yılmaz’ın bir diş dolgusu için 10,00 YTL, tanık Mevlüt Gündoğdu’nun iki adet diş kancası için
30,00 YTL ve tanık Osman Çot’un bir diş tamiri için 15,00 YTL ücret alarak diş tamiri yaptıkları, bu
sırada jandarmanın olay yerine gelmeleri üzerine yakalandıkları, jandarmanın sanıkları aletleri ve
eşyaları ile birlikte yakalayarak eşyalarına el koydukları, bu şekilde Adli Emanetin 2006/5 sırasında
kayıtlı bulunan ve dişhekimliğinde kullanılan aletlerle dişhekimliğine ait muayene ve müdahalede
bulundukları, sanıkların dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve diplomalarının
olmadığını kendilerinin de ikrar ettikleri, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının Tarzı İcrasına
dair Kanunun 5 ve 6.maddesine göre; hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis
2
eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabibin muayenehanesini açması ve bu mahalde
sanatını icra ettiği sırada başka bir mahalde muayene ve tedavi yapamayacağının belirtildiği, kaldı ki
sanıkların toplum sağlığı için çok ciddi tehlike arz eden ve devletin ve hastalıkların büyük sağlık
harcamalarına neden olucu eylemlerde bulundukları, bu şekilde atılı suçları işledikleri sabit
bulunduğundan sanıkların ayrı ayrı TCK.nun 37/1.maddesi delaletiyle 1219 sayılı kanunun 5181 sayılı
Kanunun 1.maddesi ile değişik 41.maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiş ve
Adli Emanetin 2006/5 sırasında kayıtlı suçta kullanılan alet ve eşyaların TCK.nun 54/1.maddesi
uyarınca müsaderesine karar verilmiştir.
Mahkememizce yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak yukarıda
gerekçeleriyle anlatılan vicdani kanaatimiz doğrultusunda aşağıda tesis edilen hükmü kamu adına
vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Sanıklar ………………………. ve ……………………….’ın asli maddi iştirak iradeleri ile
dişhekimliği veya teknisyenliği konusunda ruhsat ve diplomalarının olmadığı halde gezici olarak
ruhsatsız diş tamiri ve protezi yaptıkları sabit bulunduğundan eylemlerine uyan TCK.nun
37/1.maddesi delaletiyle 5181 sayılı Kanunun 1.maddesi ile değişik 1219 sayılı Kanunun 41.maddesi
uyarınca suçun işlenmesindeki şekil ve özellikler, suçun işlendiği yer, suç konusunun önem ve değeri
ve meydana gelen zarar ve fiilin diğer özellikleri nazara alınarak sanıkların takdiren ayrı ayrı 3 yıl
hapis ve 1000,00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmalarına,
2-Sanıkların suçlarını dolaylı olarak ikrarları lehlerine takdiri indirim nedeni kabul edilerek,
5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 62/1.maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanıkların ayrı ayrı takdiren 2 yıl 6 ay hapis 833,00 YTL adli para cezası ile
cezalandırılmalarına,
Sanıklar hakkında kanuni ya da takdiri başkaca artırım yada indirim nedeni uygulanmasına
takdiren yer olmadığına,
3-Sanıklara verilen hapis cezasının miktarına ve cezaların caydırıcı olması gereğine ve suçun
işlenmesindeki özelliklere göre 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunun 50/1.maddesi uyarınca sanıklara
verilen hapis cezasının tedbire ve adli para cezasına çevrilmesine kanunen ve takdiren yer olmadığına,
4-Sanıklara verilen cezaların miktarına ve cezaların caydırıcı olması gereğine ve sanıkların
gezici olarak ve sağlık şartlarına uygun olmayan ortamlarda diş tamir ve protezleri yaparak kişilerin
hayat ve sağlıkları açısından giderilmesi imkansız sonuçların doğmasına neden olabilecekleri nazara
alınarak ve verilen hapis cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceğine dair
mahkememize olumlu kanaat gelmediğinden, 5237 sayılı Yeni Ceza Kanunun 51/1.maddesi uyarınca
sanıklara verilen HAPİS CEZALARININ ERTELENMESİNE TAKDİREN VE KANUNEN YER
OLMADIĞINA,
5-Sanıklara verilen hapis cezası ve adli para cezasının ayrı ayrı infazına,
6-Sanıklara hakkında 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunun 53/1-2-3.maddesi uyarınca
sanıkların kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezalarına mahkumiyetlerinin kanuni sonucu
olarak;
1-a)Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi
altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve
hizmetlerde istihdam edilmekten,
b)Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,
c)Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d)Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya
denetçisi olmaktan,
e)Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir
meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,
yoksun bırakılmalarına,
2-sanıkların kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla mahkûm oldukları hapis cezalarının infazı
tamamlanıncaya kadar bu haklarını kullanmasının yasaklamalarına,
7-Sanıklara verilen cezadan gözlem altında geçen sürelerin 5237 sayılı TCK.nun 63.maddesi
uyarınca MAHSUBUNA,
3
8-Sanıkların suçta kullandıkları sanıklara ait Adli Emanetinin 2006/5 sırasında kayıtlı
dişhekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçlerin ve eşyaların 1219 sayılı Kanunun
41.maddesi uyarınca ve bunun dışında kalan suçta kullanılan eşyaların 5237 sayılı TCK.nun 54/1
maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,
9-Sanıkların kendi kusurundan ileri gelen ve aşağıda dökümü yapılan toplam 14,30 YTL
yargılama giderinin CMK.nun 324 ve 325.maddeleri gereğince ayrı suç işleyen sanıkların
…………….. ve ………………………..’tan müteselsil olarak tahsili ile hazineye irat kaydına,
Dair, talebe uygun olarak verilen karar sanıklar ……………. ve ………………’ın ve sanıklar
………………. ve ………………….. müdafii Av. Mehmet Demirel’in ve müdahil Dişhekimleri
Odası başkanı Hüdayi Kartöz ve vekili Av.Ramazan Erdoğan Oruç’un yokluklarında C.Savcısı
İbrahim Yalçın 42201 huzuru ile CMK.nun 231.maddesi uyarınca sanıklar ……………….. ve
……………… müdafii Av. Mehmet Demirel’e ve müdahil Dişhekimleri Odası vekili Av. Ramazan
Erdoğan Oruç’a hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile
veya zabıt katibine yapacakları beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yasa yollarına başvurma hakları
bulunduğu bildirilerek ve hüküm fıkrası açıkça okunarak ve gerekçesi ana çizgileriyle anlatılarak
açıkça okunup anlatıldı. 22.02.2007
KATİP 95887
Yargılama Gideri Dökümü
1 müzakere gideri
: 90 Ykr
1 talimat gideri
: 9,90YTL
1 talimat gideri
: 3,50YTL
TOPLAM
:14,30YTL
4
TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR
(HAPİS+APC.)
T.C.
AYDINCIK
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SAYI
Esas No
Karar No
C.Sav.E.No
: 2008/62
: 2008/98
: 2008/82
Hakim
C.Savcısı
C.Savcısı
Katip
: Mehmet ÇOBAN
: Mehmet ŞİRİN ACAR
: Ahmet ATAMAN
: Emine AZGIN
41963
42129
98107
102781
Davacı
İhbar Eden
Sanık
Müdahil
Suç
: K.H
: Mersin Dişhekimleri Odası
:
: Av. Günay ARSLAN – PTT Karşısı Aydıncık
: 1219 Sayılı Yasaya Aykırılık (Diş Protez Teknisyeni Olmasına Rağmen Diş
Hekimlik mesleğini yürütmek )
Suçun İşl. Yer : Belediye binası Kat: 3 Aydıncık
S.İşl.Zaman dil
: Gündüz
Suç Tarihi
: 04.06.2008
Karar Tarihi
: 26.11.2008
Mahkememizce yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının
yapılan anlaşma sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Aydıncık C.Başsavcısı 02/07/2008 tarih ve 2008/82 E.Sayılı iddianamesi ile; Mersin
Diş Hekimleri Odası’nın 05.05.2008 tarih ve 297 sayılı ihbar yazısıyla yukarıda açık kimlik bilgileri
yazılı diş teknisyeni olan ……………………….’ün Belediye Binası Kat 3 Aydıncık adresinde diş
hekimliği mesleğini icra etmeye yönelik işyeri açıp ve çalıştırdığının bildirildiği Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından 04.06.2008 tarihinde sanığın belirtilen adresteki işyerinde yapılan keşifte,
işyerinde gidildiğinde klinik bölümüne girildiğinde kilinikte diş hekimliği koltuğunda tanık Hasan
Çınkı’nın muayene edilir vaziyette ve sanık tarafından ağzından ölçü alınırken görüldüğü, kliniğin
gezilmesinde diş hekimlik koltuğunun tablası üzerinde iki adet lokal anestezide kullanılan ultracain
iğnelerinin kullanılmış olduğu, enjektörün tablanın üzerinde olduğu, tedavi gören tanığın ağzından
alınan ölçü taşının diş hekimlik koltuğunun tablası üzerinde olduğu, klinikte bulunan sterilizatörün
içinde oniki adet diş çekim aleti olduğunun tespit edildiği, sanık …………………..’ ün müdafii
huzurunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmasında, 2002 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan
diş protez teknisyenliği belgesi aldığını, 2002 yılından beri Aydıncık ilçesinde diş protez teknisyenliği
işini yaptığını, laboratuvar olarak kullandığı işyerinde bulunan diş hekimliği koltuğu, sterilizatör ve
bunun içinde içindeki oniki adet diş çekim aletini hatıra olarak bulundurduğunu, diş hekimliği
mesleğine mahsus bu aletleri kullanmadığını, hastalarla birebir mesleki ilişki içerisine girmediğini,
laboratuarında diş hekimliği koltuğunda görülen Hasan Çınkı’nın diş protezinin kırılmış olması
nedeniyle tamir işi yaptığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği, tanık Hasan Çankı
beyanında, sanık ……………………….’ün alt iki dişini yapacağını, C.savcısı işyerine geldiğinde
sanığın ağzından ölçü aldığını, sanığın lokal anestezi iğnesi yaptığını ve sonra ağzında çalışmaya
başladığını söylediği, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun
4.maddesi’nde belirtilen “Diş protez teknisyenliği, diş hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü, model
ve kayıtlar üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ve diş hekiminin vereceği
bilgilerle istekler dikkate alınarak, ağız protezleri, çene yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve
gerektiğinde yapılmış protezlerle aygıtları onarmak işlemleri ile sınırlıdır.” Yine Ek 7. maddede
belirtilen “Diş protez teknisyenleri; sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazandırdığı
unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla doğrudan doğruya mesleki ilişkiye giremezler,
laboratuarlarında münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçleri
bulunduramazlar. Ek 4 üncü maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamazlar,
tavsiyede bulunamazlar.” hükümlerine aykırı olarak hasta ile doğrudan mesleki ilişkiye girerek ve
işyerinde münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan diş hekimliği koltuğu, koltuğa
bağlı airatör başlığı, sterilizatör ve on iki adet diş çekim aletini bulundurduğu, ancak diş hekimi eliyle
hastadan alınabilecekken tanık Mustafa Çankı’dan ağız ölçüsü aldığı, hastaya anestezi iğnesi yaptığı,
açıklanan şekilde sanık ………………………’ün 1219Sayılı Yasaya aykırılık suçunu işlediği iddia
olunarak sanığın eylemine uyan 12919 sayılı Yasanın Ek 4 ve ek 7 maddesi delaletiyle 41.Maddesi,
TCK.M.54/4 ve 53.Maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunmuştur.
SAVUNMA; 1992-1993 yıllarında Selçuklu Üniversitesinde Sağlık Bakanlığının açmış
olduğu diş protez teknisyenliği sınavlarına girerek kazandığını, daha sonra yazı ile belgeyi
göndereceklerini söylediklerini, bu süre zarfında vefat eden diş hekimi Karahan Taşkıran’ın yanında
çalıştığını, 2001 yılında Karahan Taşkıran vefat ettiğini, ailesinin olayın geçtiği yerdeki işyerini tüm
aletleri ile birlikte kendisine bıraktıklarını, kendisinin muhafaza ettiğini, 2002 yılında sağlık
bakanlığından yazı gelmesi üzerine diş protez teknisyenliği belgesini aldığını, olay günü Karahan
Taşkıran’ın kendisine bırakmış olduğu işyerinde tanık Hasan Çankı’nın Anamurda taktırmış olduğu
protez dişinin kırıldığını söylemesi ve kendisinden tamir etmesini istemesi üzerine Hasan Çankı’nın
diş protezini onarırken C.Savcısı ve diğer görevli kişilerin gelerek tespit yaptıklarını, tespit edilen
aletleri kullanamayacağını ve çalışamayacağını belirttiklerini yasal işlem yaptıklarını, kesinlikle Hasan
Çankı’nın ağzında çalışmadığını, getirmiş olduğu diş protezini onardığını, sadece görevi gereği
protezler üzerinde çalışma yaptığını, ağızda çalışma yapmadığını, atılı suçlamayı kabul etmediğini,
beraatini talep ettiğini, Karahan Taşkıran’ın yanında diş protez teknisyeni olarak görev yaptığını, olay
tarihinde yapılan tespitte aletlerin çalışmasını sağlayan güç kaynağının elektriğe bağlı olmasının
sebebinin aletlerin akıllı saatlere benzediğini, bu nedenle belli saat sonra şarjları bittiği için çalışamaz
olduklarını, bu aletleri muhafaza etmek için çalıştırdığını beyan etmiş, yine esas hakkındaki
savunmasında, hastanede diş bakımı ve diş tedavisi ücretsiz yapılırken kendisinin ücretli olarak diş
bakımı yapmasının mümkün olmadığını, bunun mantığa aykırı olduğunu, sadece vatandaşların
mesleğinin elverdiği ölçüde daha önce yaptırmış oldukları dişlerin kırılması nedeniyle tedavi yaptığını,
ağızda çalışma yapmadığını beyan etmiş, ek savunmasında eski savunmalarını tekrar ettiğini, suçsuz
olduğunu, beraatını talep ettiğini bildirmiştir.
Sanık müdafi mahkememize ibraz ettiği 25/11/2008 havale tarihli esasa ilişkin yazılı
savunmasında; müvekkilinin teknisyen görevinin ötesinde bir fiilde bulunduğuna dair mahkumiyetine
yeterli açık ve kesin kanıt elde edilemediğinden beraatine kara verilmesini talep ettiğini bildirmiştir.
Tanık Hasan Çankı beyanında; olay tarihinde sanığın işyerine daha önce Anamur’da yaptırdığı
dişlerini kontrol ettirmek için geldiğini, diş çektirmediğini, daha önce Anamur’da taktırdığı dişlerin
düştüğünü, bu nedenle sanığın sadece dişlerini kontrol ettiğini, iğne vurmadığını beyan etmiştir.
Tanık Kaan Bıyıklıoğlu beyanında olay günü Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile sanığın
bulunduğu yere geldiğini, talimat doğrultusunda yaptığı incelemede, kendisinin sanığı bizzat diş
ölçüsü alırken gördüğünü, diş ölçüsü almasının daha doğrusu hastanın ağzında çalışma yetkisinin diş
doktoruna ait olduğunu, teknisyenin böyle bir yetkisi olmadığını, ayrıca odada bulunan aletlerin de diş
hekiminin kullandığı aletler olduğunu beyan etmiştir.
Tanık Bilgin Doymuş beyanında; daha önceden Aydıncık ilçesinde faaliyet gösteren diş
hekimi Karahan Taşkıran’a malzeme sattığını, bu malzemeler arasında diş koltuğu aletler vs. olduğunu
daha sonra vefat ettiğini duyunca eşine başsağlığı dilemeye gittiğinde genelde kendilerinin de ikinci el
malzeme sattıkları için Karahan Taşkıran’a ait malzemeleri ne yapmayı düşündüğünü sorduğunda
Karahan’ın yanında çalışan teknisyen arkadaşı ………………………………’e bağışladıklarını
söylediklerini beyan etmiştir.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINDA; Mersin Diş Hekimleri Odası
Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığına, Aydıncık ilçesinde bağımsız olarak diş teknisyeni işini yapan
………………………….’ün diş hekimlik mesleğini icraya yönelik işyeri açıp çalıştırdığının ihbar
edilmesi üzerine Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 04/06/2008 tarihinde sanık
……………………’ün Belediye binası Kat:3’deki adresinde yapılan keşifte işyerinin Klinik
bölümüne girildiğinde klinikte bulunan tanık Hasan Çankı’nın muayene edilir vaziyette ve sanık
tarafından ağızdan ölçü alınırken tespit edildiği, klinikteki diş hekimlik koltuğunun tablası üzerinde
lokal anestezide kullanılan iki adet ultracain iğnelerin kullanılmış olduğu, enjektörün tabla üzerinde
olduğu, yine tedavi gören tanığın ağızdan alınan ölçü taşının bu şekilde koltuğun tablası üzerinde
olduğu, klinikte bulunan sterilezatörün içinde 12 adet diş çekim aletinin olduğu tespit edildiği,
Sanık …………………………’ün savunmasında 2002 yılında Sağlık Bakanlığında diş protez
teknisyenliği belgesi aldığı, bu tarihten itibaren Aydıncık ilçesinde diş protez işi yaptığı, laboratuar
olarak kullandığı iş yerinde bulunan diş hekimlik koltuğu Stabilizatör içindeki 12 adet diş çekim
aletinin daha önce yanında çırak ve kalfa olarak çalıştığını beyan ettiği halen ölü bulunan diş hekimi
Karahan Taşkıran’dan kendisine hatıra olarak kaldığını, diş hekimlik mesleğine mahsus bu aletleri
kullanmadığını, hastalarla birebir mesleki ilişki içerisine girmediğini, laboratuarında diş hekimliği
koltuğunda oturduğu tespit edilen tanık Hasan Çankı’nın diş protezinin kırılmış olması nedeniyle tamir
işi yaptığını beyan ettiği,
Tanık Hasan Çankı’nın beyanında sanık ……………………………’ün alt iki dişini
yapacağını, sanığın ağzından ölçü aldığını, lokal anestezi iğnesi yaptığını ve ağzında çalışmaya
başladığını, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan keşifle beyan ettiği,
Sanığın açıklanan şekilde diş protez teknisyeni olmasına rağmen hasta ile doğrudan doğruya
mesleki ilişki içerisine girdiği, laboratuarında mulhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte
kullanılan araç ve gereç bulundurmak suretiyle 1219 SY. Yasaya Aykırılık suçunu işlediği sanık
savunması, Mersin Dişhekimleri Odası’nın ihbar yazısı, tanık Hasan Çankı’nın beyanı, keşif zaptı ve
dosya kapsamından anlaşıldığından,
Sanığın 1219 SY.nın ek 4 ve ek 7 maddeleri delaletiyle 41.md TCK..53 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına ve suçta kullandığı dişhekimlik koltuğu, airlatör, sterilizatör ve 12 adet diş çekim
aleti TCK nın 54/1maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala
olunmuştur.
DELİLERİN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ; Mahkememizce yapılan
yargılamada değerlendirilen tüm delillerden açıkça anlaşılacağı üzere; Mersin Diş Hekimleri Odası
Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığına Aydıncık ilçesinde bağımsız olarak diş teknisyeni işini yapan
………………………………’ün diş hekimlik mesleğini icraya yönelik işyeri açıp çalıştırdığının ihbar
edilmesi üzerine Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 04/06/2008 tarihinde sanık
………………………’ün Belediye binası Kat:3’deki adresinde yapılan keşifte, işyerinin klinik
bölümüne girildiğinde klinikte bulunan tanık Hasan Çankı’nın muayene edilir vaziyette ve sanık
tarafından ağzından ölçü alınırken tespit edildiği, klinikteki diş hekimlik koltuğunun tablası üzerinde
lokal anestezide kullanılan iki adet ultracain iğnelerinin kullanılmış olduğu, enjektörün tabla üzerinde
olduğu, yine tedavi gören tanığın ağzından alınan ölçü taşının bu şekilde koltuğun üzerinde olduğu,
klinikte bulunan sterilezatörün içinde 12 adet diş çekim aletinin olduğu tespit edildiği, böylece
dosyada mevcut belgeye göre Diş Protez Teknisyeni Olmasına rağmen Diş Hekimliği Mesleğini
Yürütmek suçunu işlediği kuşku götürmez bir şekilde anlaşılmıştır.
Her ne kadar sanık, atılı suçu işlemediğini, dişhekimliği faaliyetinde bulunmadığını, sadece
protez dişleri onardığını, ağızda çalışma yapmadığını savunmuş ise de keşif zaptıu tanık Hasan
Çankı’nın hazırlık beyanı (Tanığın yargılama sırasındaki beyanı hazırlık beyanı ile tamamen
çelişmesi nedeniyle tanığın hazırlık beyanına itibar edilmiştir), teknik bilirkişi tanık Kaan
Bıyıklıoğlu’nun beyanı karşısında sanığın bu yöndeki savunmasına itibar edilmemiştir.
Suçta kullanılan aletlerin sanığa bırakılmış olması sanığın da bunları suçta kullanmış olması
ve suçun işlenmesine tahsis etmesi karşısında suçta kullanılan aletler müsadere edilmiştir.
Tüm bu nedenlerle sanığın üzerine atılı müsnet suçu işlediği, sanığın samimi ikrarı,
müştekinin beyanları, doktor raporları, nüfus ve sabıka kayıtları, iddia ve tüm dosya kapsamı ile sabit
görülüp sanığın atılı suçtan cezalandırılması gerektiği kanaatine varılarak aşğıdaki şekilde hüküm
kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Sanığın üzerine atılı “Diş Protez Teknisyeni Olmasına Rağmen Diş Hekimliği Mesleğini
Yürütmek” suçu dosya kapsamı ile sabit olup eylemine uyan;
1-1219 sayılı yasanın ek 4 ve 7.maddeleri yollamasıyla 5728 sayılı yasanın 26.maddesi ile
değişik 1219 sayılı yasanın 41.maddesi gereğince suçun işleniş özellikleri sanığın güttüğü amaç ve
saiki, şahsi ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak takdiren 3 YIL HAPİS VE 300 GÜN ADLİ
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri hafifletici neden olarak kabul ve
takdiri ile verilen cezasının 5237 sayılı TCK. nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında
indirilerek sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS VE 250 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen gün adli para cezasının 5237 sayılı TCK. nın 52.maddesi gereğince sanığın
ekonomik durumu nazara alınarak günlüğü takdiren 20 YTL.den olmak üzere paraya çevrilerek
sanığın 5.000 YTL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın verilen adli para cezasının, cezanın miktarı, sanığın sosyal
ve ekonomik
durumunazara alınarak 5237 sayılı TCK.nın 52/4 maddesi gereğince 20 eşit aylık taksitlerle sanıktan
tahsiline, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan cezanın tümden tahsiline ve yasal ihtara
rağmen ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine, sanığa ihtarına (ihtar edildi).
5237 sayılı TCK.nın 51.maddesi gereğince sanığa verilen adli para cezasının ertelenmesine yer
olmadığına,
Sanığın 5237 Sayılı TCK.nun 53/1.maddesinde ön görülen a,b,d ve e bentlerinde belirlenen
belli hakları kullanmaktan cezası infaz oluncaya, c bendindeki hakkı ku7llanmaktan ise koşullu
salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına,
Sanığa verilen hapis cezasının miktarı nazara alınarak sanık lehine 5237 sayılı TCK.nın 51 ve
CMK.nın 231.maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına
Sanığın suçta kullandığı ve suçun işlenmesine tahsis ettiği yediemin Yaşar Özdemir’e
bırakılan 1 adet diş hekimliği koltuğu, 12 adet diş çekiminde kullanılan aletler ve diş hekimliği
koltuğuna bağlı denksan kobra ar marka airatör başlığını çalıştıran makinenin 5237 sayılı TCK.nın
54/1.maddesi gereğince MÜSADERESİNE
Sanığın sarfına neden olduğu 3 davetiye (13,50 YTL) ve keşif ücreti (137,41YTL) giderinden
oluşan toplam 150,91 YTL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Karar kesinleştiğinde 5271 S. CMY.nın 324/4 maddesi uyarınca Harçlar Yasası hükümlerine
göre yargılama giderinin tahsili için harç tahsil müzekkeresi yazılıp Mal Müdürlüğü’ne verilmesine.
Dair;5271 sayılı CMK.nın 232/6 ve 291.maddeleri uyarınca sanığın yüzünde, sanık müdafi
Av.Günay Arslan’ın yokluğunda Cumhuriyet Savcıları Mehmet Şirin ACAR (42129) ve Ahmet
ATAMAN (98107)’ın katılımı ile isteme uygun olarak, tethim tarihinden itibaren 7 gün içinde
mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Katip’e beyanda bulunmak sureti ile
TEMYİZ yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı.
26.11.2008
Katip 102781
Hakim 41963
T.C.
BURSA
1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No
Karar No
C.Savcılığı Esas No
:2002/640
:2008/163
:2002/7672
Hakim
C.Savcısı
Katip
:Fahrettin Baş
:Ali Aydemir
:Gülgün Demirel
Davacı
Katılan
:K.H.
:Bursa Dişhekimleri Odası Başkanlığı, Aktarhüssam Mah. Değirmen Sok. 9/B
Merkez-Bursa
:Av. Fatma Berrin Şişmangil
:
:1219 sayılı Kanuna Aykırılık
:01/03/2002
:Alemdar mh Ormanlar yolu sk no:57 Bursa
:05/03/2008
Vekili
Sanık
Suç
Suç Tarihi
Suç Yeri
Karar Tarihi
33309
25144
93068
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma
sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanığın suç tarihinde diploması olmadığı halde dişhekimliğine ilişkin faaliyetleri suç yeri
adresinde bulunan araç ve gereçler ile yerine getirdiği iddiası ile 1219 sk 3575 sk değişik 41 maddesi
uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmıştır.
Sanık savunmasında atılı suçlamayı kabul etmediğini, diş teknisyeni olduğunu Zafer Betül
Güven isimli diş tabibi ile ortak çalışma yaptıklarını bir ara ayrıldıklarını daha sonra tekrar birlikte
çalışma önerisinde bulunduğunu kabul ettiğini ve kendisine sen iş yerini ayarla birlikte bundan sonra
çalışalım dediğini, bunun üzerine söz konusu iş yerini ayarladığını, iş yerindeki araç gereçlerin önceki
ortaklığa ilişkin olduğunu iş yerinde gerekli onarım hazırlıkları yapmakta iken görevlilere tutanak
tutulduğunu beyan etmiştir.
Tanık Zafer Betül Akar (Güven) tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, Bursa Dişhekimleri
Odasından yapılan araştırmada da tanığın odadaki kaydının 06.01.1997 tarihinde silindiğini
belirtmiştir.
Sanığın savunmasında her ne kadar Zafer Betül Akar ile birlikte çalışacağı belirtilmiş ise de
Zafer Betül Akar’ın Bursa il sınırları içinde Dişhekimliği faaliyetini yürütmesi için oda kaydının
bulunmadığı, dolayısı ile sanığın savunmasının tamamen cezadan kurtulmaya yönelik soyut ve delile
dayanmayan savunma niteliğinde olduğu kanaatine varıldığından tanığın araştırılmasından
vazgeçilmiş bu nedenle mevcut deliller ile sanığın atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Sanığın daha önce aynı suçtan infaz tarihi itibari ile tekerrüre esas alınamayan
mahkumiyetinin bulunmaması nedeni ile suç kastının yoğunluğunu gösterdiğinden cezanın alt
sınırından ayrılmak sureti ile hüküm verilmiş ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve
cezanın ertelenmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.
Suç tarihinde söz konusu yasada 3575 sayılı kanunla yapılan değişik halin yürürlükte olduğu
2.06.2004 tarihinde 5181 sayılı kanunla 41 maddede değişiklik yapıldığı, bu değişiklikle anılan
eyleme 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1.000 YTL den 3.000 YTL ye kadar adli para cezasının ön
görüldüğü yine daha sonra 07.02.2008 tarihinde 5728 sayılı kanunla yapılan değişiklikle yine 3 yıldan
5 yıla kadar hapis cezasının ve 1.000 güne kadar adli para cezasının ön görüldüğü, bu hükümlerin
sanığın aleyhine olduğu anlaşılmış bu nedenle suç tarihinde yürürlükte olan 3575 sayılı kanun
değişikliğine göre sanık hakkında aşağıdaki şekilde hüküm verilmiştir.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-sanığın üzerine atılı suçu sabit görüldüğünden eylemine uyan ve lehine olan 1219 sayılı
kanunun 3575 sayılı kanunla değiştirilen ve 5728 sayılı kanunla değiştirilmesinden önceki 41/1
maddesi uyarınca suçun işleniş özellikleri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın suç kastının
yoğunluğu dikkate alınarak, sınırda ayrılmak sureti ile takdiren 1YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanık hakkında başkaca artırım ve indirim sebebinin uygulanmasına yer olmadığına
3-Sanığın geçmişteki haline göre daha önce aynı tür suçtan mahkumiyetinin bulunması nedeni
ile cezasının ertelenmesi halinde suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde yeterli kanaat
oluşmadığından sanığın cezasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer
olmadığına
4-Sanığın iş yerinde bulundurduğu 1 adet hasta koltuğu, Siemens-artilex Unit diye tabir edilen
dişhekimliği aleti, Ağız aynası, Simanspatülü, davye, elevatör, ampuljetokain ve dental şırınganın
1219 sk 41 maddesi gereğince MÜSADERESİNE
5-katılan taraf kendisini vekile temsil ettirdiğinden Avukatlık Ücret tarifesi gereğince
hesaplanan 500 YTL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,
6-Yargılama nedeni ile yapılan posta gideri 28 YTL Birlikişi ücreti 50 YTL olmak üzere
toplam 78 YTL’nin sanıktan tahsilini
Dair; sanığın yokluğunda katılan vekilinin yüzüne karşı iddia makamı C.Savcısı Ali Aydemir
olduğu halde isteme uygun tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe
veya zabıt katibine yapılacak beyanla Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar
usulen açıkça okunup anlatıldı. 05.03.2008
Katip 93068
Download

Mahkeme Kararları - Türk Dişhekimleri Birliği