T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
7 Temmuz 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29053
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/690
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür ÖZASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59
ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
6/7/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/691
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Prof. Dr. Ahmet
Haluk DURSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
6/7/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ömer ÇELİK
Başbakan
Kültür ve Turizm Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
YÖNETMELİKLER
Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/6/2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yılı, sınavlar dahil her biri onaltı haftalık güz ve
bahar dönemi olarak düzenlenir. Bunların dışında ihtiyaca göre üçüncü dönem olarak yaz dönemi de açılabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini değiştirebilir.
(2) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir.
Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldığı derslere ekleme
veya silme yapabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, Üniversiteden özel öğrenci statüsünde
almış oldukları kredili derslerden en çok dördünü lisansüstü programı içerisinde saydırabilir.
Bu işlem öğrencinin başvurusu ile ilgili EABD’nin teklifi ve FBEYK kararı ile gerçekleştirilir.
Daha fazla ders sayılması ile ilgili özel durumlar ilgili EABD’nin teklifi ile FBEYK tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/6/2013
28690
—— • ——
Adnan Menderes Üniversitesinden:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) GANO ve DANO tek harfli notlar hariç, her dersten alınan notun o dersin AKTS
kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir. GANO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren programı kapsamında
almış olduğu tüm derslerin en son notları, DANO ise öğrencinin o dönem almış olduğu tüm
derslerden aldığı notlar dikkate alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
(2) Çift anadal ve/veya yandal yapan öğrencilerin GANO’su, öğrencinin anadal, ikinci
anadal ve/veya yandal programları kapsamında aldığı tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır.
Çift anadal veya yandal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu ve anadal
programına sayılmayan dersler transkript ve diploma ekinde yer alır ancak GANO’ya dahil
edilmez.”
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/8/2013
28732
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12-
24/2/2014
14/5/2014
Haliç Üniversitesinden:
28923
29000
—— • ——
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede
tamamlayabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Tezsiz yüksek lisans programını en çok altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için
en çok oniki, lisans derecesi olan öğrenciler için en çok onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte
belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Sanatta Yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Bu süre içinde sanatta yeterlik programını tamamlayamayan öğrenci,
daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/8/2013
28725
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
13/3/2014
Haliç Üniversitesinden:
Sayısı
28940
—— • ——
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen orta öğretim kurumları
mezunları veya bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin önlisans ve lisans programlarında yer alan derslere Üniversite Senatosunca belirlenen esaslar çerçevesinde
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin
diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere Rektörlük
tarafından durumlarını gösteren bir belge verilir.”
(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
(3) Özel öğrencilik Üniversitedeki herhangi bir programa kayıt hakkı vermez. Özel öğrenciler en çok 3 dönem için kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin herhangi bir
önlisans veya lisans programlarına yerleşmesi durumunda daha önce başarılı oldukları derslerin
başarı notları aynı şekilde kabul edilir.
(4) Özel öğrencilerin Üniversitenin disiplin ve ödeme koşullarını yerine getirmedikleri
takdirde Üniversite ile ilişkileri kesilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/6/2012
28331
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
10/9/2012
28407
2-
8/11/2012
28461
3-
21/7/2013
28714
4-
31/7/2013
28724
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/10/2013 tarihli ve 28798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 − (1) I. II. ve III. Sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı
(preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili dersin teorik
ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.
(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); III. IV. ve V. Sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı
ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bunlardan;
a) III. sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte
Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi
poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı
ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
b) IV. ve V. sınıf klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara
göre yapılır.
(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime
uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı
başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.
(4) Öğrenciler, yıl sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü
oldukları pratik veya klinik uygulama (staj) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak,
belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.
(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
(6) Gerekli olduğu durumlarda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı
ders ve staj yapılması ve yine pratik uygulamalı ders ve staj için dışarıdan öğrenci başvuruları;
18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.
(7) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan III. ve IV. sınıf öğrencileri, başarılı
oldukları derslerde ilgili Anabilim Dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.
(8) V. Sınıf öğrencileri, Dekanlık tarafından görevlendirilen danışman yönetiminde bir
bitirme ödevini başarı ile tamamlamak zorundadır.”
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Staj sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılır. Klinik uygulama ödevleri (staj barajları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlandığı takdirde staj sonu sınavı yapılır. IV. ve V. sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar ve staj
barajları tamamlanmadığında uyulması gereken kurallar, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.”
“(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme
için kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu
ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazeret
sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi
ve fakülteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret
sınav hakkı verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı; yıl
içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde
edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından
en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yıl sonu sınavında önce pratik sınav sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava
alınırlar. Staj sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri
başarısız sayılırlar.
(3) Ders Kurulları sınavlarının puan ortalamasının %60’ı ile ders kurulu yıl sonu sınavının %40’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır. Ancak, ders kurulları puan ortalaması 80 ve
üzerinde olan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde, yıl sonu sınavına girmezler. Ders
kurulları puan ortalaması, yıl sonu sınav puanı olarak kabul edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Pratik çalışmalardan olan laboratuar/preklinik çalışması, tartışma,
seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’undan fazlasına, pratik çalışmaların ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F1) notu alır
ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında
yapılır. Derslerde yoklama yapılmasından öğretim üyesi, devamsızlıkların hesaplanarak takip
edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki oranlar aşıldığında, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak
başarısız sayılır ve (E) notu alır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik 22/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/10/2013
28798
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE
İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları
dikkate alınarak her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun değer ve şartlarla en uygun zamanda serbest piyasa
koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve birimlerinin ihtiyaç
duyduğu her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve
yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
151 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Birim: İstanbul Esenyurt Üniversitesinin eğitim-öğretim birimleri ile idari birimlerini,
c) Genel Sekreter/ Genel Sekreterlik: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreterini/
Genel Sekreterliğini,
ç) Mal ve hizmet: İstanbul Esenyurt Üniversitesi için ihtiyaç duyulan her türlü menkul
veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetleri,
d) Muayene ve Kabul Komisyonu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Muayene ve Kabul
Komisyonunu,
e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör/Rektörlük: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
g) Satın alma ve ihale: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak her çeşit alım, kiralama
ve yapım işlemleri ile niteliğine bakılmaksızın bunlara benzer tüm işlemleri,
ğ) Satın Alma ve İhale Komisyonu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Satın Alma ve İhale
Komisyonunu,
h) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
ı) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle sözleşme imzalanan istekliyi
ifade eder.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Organlar ve
Satın Alma ve İhalelere İlişkin Esaslar
Satın alma ve ihale işleriyle ilgili kişi ve komisyonlar
MADDE 5 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti
bu yetkisini kısmen veya tamamen Başkana, Mütevelli Heyeti Üyelerine veya üniversite personeline devredebilir.
(2) Satınalma ve İhale Komisyonu; Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından
görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanını Mütevelli Heyeti belirler. Satın
Alma ve İhale Komisyonunun görevi; her yıl Mütevelli Heyetinin belirlediği tutarın üzerinde
olan ve Rektörlük tarafından komisyon gündemine alınmasına karar verilen her türlü satın alma
ve ihalelere karar vermektir. Her yıl Mütevelli Heyetinin belirlediği tutarın altında kalan veya
komisyon gündemine alınmayan tüm satın alma ve ihaleler Rektörlükçe yürütülür.
(3) Muayene ve Kabul Komisyonu; Satınalma ve İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen alımların tamamlanmasına müteakip, işin istenilen vasıfta olduğunun tespitine yetkili
olarak Rektörlükçe görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Ödeme yapılabilmesi için, Muayene ve Kabul Komisyonunun, uygunluk içeren kararı imzalayıp Rektörce onaylanması gerekir.
(4) Komisyonlar üye tam sayısı çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.
Aynı üye her iki komisyonda birden görev alamaz.
Satın alma ve ihale esasları
MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale esasları şunlardır:
a) Cari yıl bütçesinde yer almayan kalemden harcama yapılması, Başkan, Rektör ve/veya
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen imza sahiplerinin yetkisindedir.
b) Mal ve hizmet alımı mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılır.
c) Mal ve hizmet alımlarında; sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını da taşıyan
en uygun teklif tercih edilir.
ç) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin
aksamaması, ancak gereksiz mal stoklarından da kaçınılması için Üniversite tarafından gerekli
tedbirler alınır.
d) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilir ve anlaşılabilir şekilde hazırlanır,
ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı bilgiler verilir ve rekabet
için birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.
Satın alma ve ihale talepleri
MADDE 7 – (1) Birimlerin satın alınmasını istedikleri mal veya hizmetin konusunu
ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan talepler, akademik birimler tarafından Rektörlüğe,
idari birimler tarafından Genel Sekreterliğe iletilir.
(2) Genel Sekreter gelen talepleri Rektörün onayına sunar. Rektör, talepleri inceledikten
sonra işin gereği için Satın Alma ve İhale Komisyonuna veya Genel Sekretere iletir.
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
(3) Genel Sekreter, satın alma ve ihale taleplerini Mütevelli Heyetçe belirlenen yetkilendirmeler çerçevesinde onay makamına sunar. Onaydan sonra talep/talepler, Bütçe Daire
Başkanlığına bildirilir.
(4) Satın alma ve ihale talebi veya onayı otomasyon sistemi üzerinden de yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme
Satın alma ve ihale usulleri
MADDE 8 – (1) Satın alma ve ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Doğrudan satın alma usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Kapalı teklif usulü,
ç) Pazarlık usulü.
(2) Satın alma ve ihalelerde en az iki teklif alınır. Doğrudan satın alma usulüne göre
yapılan alımlarda, iki teklif alınma şartı aranmaz.
(3) Satın alım ve ihalelerde hangi usulün uygulanacağına Rektör karar verir.
(4) Satın alma ve ihalelerde, istekli veya isteklilerden alım şartları elektronik posta,
faks veya mektup yoluyla temin edilir. Değerlendirme sonucunda seçilen isteklilerden nihai
teklif alınır ve alım sonuçlandırılır.
Doğrudan satın alma usulü
MADDE 9 – (1) Alım tutarına bakılmaksızın aşağıdaki hallerde doğrudan satın alma
usulü uygulanır:
a) Önceden alımı yapılan mal, demirbaş, teknoloji ve hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alım yapılan kişi veya kurumdan alınması,
b) Mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda yapılan alımlar,
c) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle yapılacak acil alımlar,
ç) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar,
d) Günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda
gibi olağan hizmetler, küçük donanım ve yazılım alımları,
e) Fikri ve sınai mülkiyet hakları alımları,
f) Her türlü alanda danışmanlık ve projelendirme hizmetleri alımları,
g) Alanında uzmanlaşmış sanatçı, bilim insanı, kişi ve kuruluşlara yaptırılan sanatsal,
bilimsel ve teknik özelliklere sahip işlere ilişkin mal ve hizmet alımları,
ğ) Gayrimenkul kiralama ve satın alımları,
h) Laboratuvar sarf malzemeleri alımları,
ı) Süreli ve süresiz yayın alımları,
Kapalı teklif usulü
MADDE 10 – (1) Kapalı teklif usulünde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu
bir zarfa konulduktan sonra kapatılır. Zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif
verdiği konu, açıkça yazılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun şartnameye uygun olarak hazırlanması, istenen belge ve ek bilgilerin verilmesi gerekir.
Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatların rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça
yazılması, teklif mektuplarının teklif veren tarafından imzalanması gerekir. En uygun teklif
sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
Açık teklif usulü
MADDE 11 – (1) Açık teklif usulü; niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı
tekliflerin açık olarak veya faks, e-posta ya da internet ortamında alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür. En uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir.
Pazarlık usulü
MADDE 12 – (1) Pazarlık usulünde, işin nitelik, özellik ve gereğine göre belirlenen
en az iki istekliden yazılı teklif alınır. Aranan koşulları taşıyan isteklilerle alım, satım veya kiralama şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır ve satın alma sonuçlandırılır.
Yönetmelik kapsamı dışındaki satın almalar
MADDE 13 – (1) Yönetmelik kapsamı dışındaki satın almalar şunlardır:
a) Akademik ve idari personel ücretleri.
b) Pazarlık imkânının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak satın alımlar.
c) Bedeli ne olursa olsun elektrik, telefon, internet, kablo tv, su, iletişim, reklam ve ilan,
posta, kargo ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli
yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerle ilgili alımlar.
ç) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı
yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde, sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma talebi yapılmasına gerek duyulmadan yapılan hizmet alımları.
Teslim alma ve ödeme
MADDE 14 – (1) Satın alma ve ihale konusu işler tamamlandıktan sonra muayene ve
kabul komisyonu toplanır, işin niteliğine uygun olarak tamamlandığına kanaat getirildiği takdirde Rektörün onayına sunulur. Onaylanan karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere Bütçe
Daire Başkanlığına iletilir.
(2) Acil durumlarda ve/veya satın alma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işlerde
ise ödeme yapılabilmesi için, talep sahibinin alınan mal ve hizmetin uygunluğunu kontrol ederek teslim alması gerekir.
(3) Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, Bütçe Daire Başkanlığına iletilerek kaydı
yapılır ve yüklenici ile anlaşılmış ödeme planı çerçevesinde ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartname ve Sözleşmeler, Teminatlar ve İhalenin Kesinleşmesi
Şartnameler ve sözleşme
MADDE 15 – (1) Yapılacak alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine
göre talep eden birim tarafından hazırlanır, Rektör tarafından onaylanır.
(2) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça, fiyat ve nitelik açısından en uygun
teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde yüklenici, Rektörlük
tarafından gerek duyulması halinde sözleşmeyi imzalamaya ve eğer sözleşmede öngörülmüş
ise de kesin teminatı yatırmaya davet edilir.
Geçici teminat
MADDE 16 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden idarece belirlenecek oranda geçici teminat alınabilir.
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Kesin teminat
MADDE 17 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin ihale bedeli üzerinden belirlenecek oranda kesin teminat alınabilir.
İhalenin kesinleşmesi
MADDE 18 – (1) Fiyat ve nitelik açısından en uygun teklifi veren firma ile yapılan
görüşmeler neticesinde mutabakata varılması halinde sonuç, ilgili yükleniciye bildirilir. Üniversite tarafından belirlenen sürede işe başlamayan veya sözleşmeyi imzalamayan, sözleşmede
belirtilmiş ise kesin teminatı yatırmayan yüklenici, ihaleyi kaybetmiş sayılır. Bu durumda alınan
geçici teminat iade edilmez, Üniversiteye irat kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı yürütür.
—— • ——
Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm
dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti talebinde bulunanların durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrenciler, istedikleri takdirde, yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna gerek duyulmaksızın öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilere istedikleri takdirde,
diplomaları iade edilir. Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı
payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için
tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Senato tarafından belirlenir.
(2) Yürürlükte olan ilgili mevzuat gereğince yükümlü oldukları halde katkı payını ya
da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, ilgili kurul tarafından yapılmasına karar verilen Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar, takip eden dönemde kayıtlı
oldukları programda sunulan 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde (ı) bendinde belirtilen
dersleri alabilirler. Bu dönem öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal öğrenim süresinden
sayılmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı
(Z aldığı) veya başarısız olduğu (F aldığı) dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Ancak birbirini takip eden iki yarıyıl AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenci;
başarısız olduğu, koşullu geçtiği ve bulunduğu yarıyıla kadar (bulunduğu yarıyıl hariç) hiç almadığı dersleri alarak AGNO’sunu 2.00 veya üzerine yükseltmek zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Eğitim dilinin İngilizce olarak belirlenmediği bölümlerde A2 düzeyinde İngilizce;
Almanca olarak belirlenmediği bölümlerde A2 düzeyinde Almanca yabancı dil seviyesini belgeleyen öğrenci, ilgili yabancı dil derslerinden muaf tutulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmek için, derslere ve çalışmalara %70’ten az olmamak üzere katılmak zorunludur. Hazırlık sınıflarında devamsızlık ders saati, toplam ders
saatinin % 20’sini aşamaz.”
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavının bitiminden sonra
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava yarıyıl/yılsonu sınavına girme
hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda başarısız olan öğrenciler girebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait dönem içi notu ile dönem
sonu notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna
katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Sınıfın başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı
ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir. Başarı notu, katsayıları ve tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
a)
Başarı Notu
Ağırlık/Açıklama
AA
Pekiyi
Katsayı
4,00
BA
Çok İyi
3,50
BB
İyi
3,00
CB
Orta Üstü
2,50
CC
Orta
2,00
DC
Koşullu Geçer
1,50
DD
Koşullu Geçer
1,00
FF
Geçmez/Başarısız
0,00
0,00
FZ
Devamsız/Başarısız
G
Geçer/Başarılı
-
K
Kalır/Başarısız
-
Durum Notu
Açıklama
E
Eksik
-
I
İzinli
-
M
Muaf
-
S
Yarıyıl sonu sınavına girmemiş
-
b) Ortalamaya katılan notlar aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu notlar, öğrencinin bir
derste/çalışmada gösterdiği başarı düzeyini belirtmek için o dersin/çalışmanın sorumlusu öğretim elemanı tarafından verilir. Bu notlardan;
1) AA, BA, BB, CB ve CC; geçer notları,
2) DC ve DD; koşullu geçer notları (AGNO’nun en az 2.00 olması kaydıyla öğrenci
bu dersi başarmış kabul edilir.),
3) FF ve FZ (devam zorunluluğu olan derslerde devam şartını yerine getirmemiş olan
öğrenciye verilen not) başarısız notu,
temsil eder.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
c) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
1) G (Geçer) notu, notu G veya K olarak tanımlanmış olan bir dersin tamamlandığını
göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.
2) E (Eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle
ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. E notunun, yarıyıl notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir.
Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar
uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler
dersin verildiği bölümün önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu ilgili yönetim kurulu
kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen E notu kendiliğinden FF notuna
dönüşür.
3) I (İzinli) notu, bu Yönetmeliğe uygun olarak izinli sayılan öğrencilere verilir.
4) M (Muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
5) S (Yarıyıl sonu sınavına girmemiş) notu, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. S notu, bir
sonraki yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilmezse, öğrencinin notu FF olur.
Ancak, uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir.
Uzatılan süre, izleyen yarıyılın ders ekleme-bırakma süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için
izinli sayılır.
ç) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde, ilgili öğretim elemanının yanlışlığı
gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili fakülte dekanlığına en geç izleyen yarıyılın kayıt döneminin
sonuna kadar bildirmesi gerekir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar ilgili yönetim kurulu tarafından verilir. Notlardaki yanlışlıklar izleyen yarıyılın kayıt döneminin sonuna kadar giderilmediği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Staj uygulaması ve işletmelerde uygulamalı eğitim yürüten programlardaki mesleki
uygulamalar gibi dersler G/F notları ile değerlendirilir ve not ortalamasına katılmaz.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/7/2013
28714
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
7 Temmuz 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29053
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Çifteler Sulh Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2012/4
KARAR NO : 2012/41
Tehdit, Hakaret, Basit Yaralamaya Teşebbüs suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 12/03/2012 tarihli ilamı ile sanıklar Onur Esen ve Cevdet Esen hakkında
Beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karara verilmiş olup, Ramazan ve Nurhan
kızı, 02/03/1988 doğumlu, Eskişehir, Han, Gökçeyayla mah/köy nüfusuna kayıtlı MERYEM
BİDAV tüm aramalara rağmen bulunamamış, yapılan adres soruşturmasında da adresi tespit
edilemediğinden gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Yasanın 29. ve 30 maddeleri uyarınca hüküm özetinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Mahkememizin 12/03/2012 tarih ve 2012/4 esas 2012/41 karar sayılı ilamı ile sanık
Cevdet Esen'in TCK 125/1, 106/1-1 cümle, CMK. 223/2-b maddeleri gereğince beraat, sanık
Onur Esen'in TCK. 86/2, 31/3, 62, 52/2, CMK. 231, 231/8, 231/10, 231/11 maddeleri gereğince
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma ilişkin hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Beraat hükmü açısından kararın tebliğden itibaren 1 hafta
içinde Yargıtay'da temyize tabi olduğu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmü açısından
kararın tebliğden itibaren 1 hafta içinde Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraza tabii
olduğu, bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu
ilan olunur.
5586
—————

DOSYA NO : 2012/4
KARAR NO : 2012/41
Tehdit, Hakaret, Basit Yaralamaya Teşebbüs suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve
karar numarası yazılı 12/03/2012 tarihli ilamı ile sanıklar Onur Esen ve Cevdet Esen hakkında
Beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karara verilmiş olup, Ramazan ve Nurhan
kızı, 05/02/1980 doğumlu, Eskişehir, Çifteler, Merkez mah/köy nüfusuna kayıtlı SULTAN
KONAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yapılan adres soruşturmasında da adresi tespit
edilemediğinden gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Yasanın 29. ve 30 maddeleri uyarınca hüküm özetinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Mahkememizin 12/03/2012 tarih ve 2012/4 esas 2012/41 karar sayılı ilamı ile sanık
Cevdet Esen'in TCK 125/1, 106/1-1 cümle, CMK. 223/2-b maddeleri gereğince beraat, sanık
Onur Esen'in TCK. 86/2, 31/3, 62, 52/2, CMK. 231, 231/8, 231/10, 231/11 maddeleri gereğince
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma ilişkin hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Beraat hükmü açısından kararın tebliğden itibaren 1 hafta
içinde Yargıtay'da temyize tabi olduğu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmü açısından
kararın tebliğden itibaren 1 hafta içinde Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraza tabii
olduğu, bu süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu
ilan olunur.
5587
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:
VAN
Esas No : 2013/609
Karar No : 2013/507
SANIK KİMLİĞİ -Muzaffer HOŞÇA, Fikret ve Zühre oğlu, 03.10.1979 doğumlu,
Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Kurtuluş mahallesi nüfusuna kayıtlı. Muş/Malazgirt 108/1'inci Topçu
Tabur 2'nci Batarya Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli Topçu Er. Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Numarası: 57862601050
Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Topçu Er Muzaffer HOŞÇA hakkında Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 11.12.2013 gün ve 2013/1112 Esas,
2013/622 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle;
Sanık Topçu Er Muzaffer HOŞÇA'nın hakkında, üç aydan sonra gelmek suretiyle bakaya
kalmak suçundan verilen CMK' nın 231/5 vd. maddeleri uyarınca açıklanması geri bırakılmış olan
Ağrı 12.Mknz.P.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesi'nin 24.06.2008 tarih ve 2004/73 E., 2008/475 Müt.
sayılı kararı ile 14.12.2004 tarih ve 2004/73-734 EK. sayılı MAHKÜMİYET HÜKMÜNÜN
ORTADAN KALDIRILMASINA,
14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı yasanın 3. maddesiyle değişik 1111
sayılı Askerlik Kanunu'nun 89/4- (a) maddesi uyarınca yoklama kaçaklarından birlikte yoklamaya
tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş
bulunanlar için son kafilenin gönderilmesi tarihinden itibaren dört ay içinde gelmek fiili, bunu
barışta ilk kez işleyenler yönünden maktu idari para cezasını gerektirir kabahate dönüştürüldüğü,
5237 sayılı TCK'nın 7/1-2.C, 6217 sayılı Kanunun 3 ve 4 maddeleri, Kabahatler Kanununun 20/1,
20/4 ve 20/2- (c) maddeleri uyarınca bu kabahat nedeni ile öngörülen üç yıllık soruşturma
zamanaşımı süresinin de dolmuş olması nedeniyle sanık hakkında İDARİ PARA CEZASI
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
Sanığın adli sicil kayıtlarında bulunan, Ağrı 12.Mknz.P.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesi'nin
24.06.2008 tarih ve 2004/73 E., 2008/475 Müt. sayılı mahkumiyet hükmüne ilişkin kaydın, 5352
sayılı Adli Sicil Kanununun 4/2.maddesi ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 13/2 maddesi uyarınca,
fiilin Kanunda suç olmaktan çıkarılmış olması nedeniyle SİLİNMESİNE, karardan bir suretin,
kesinleşmesi beklenmeksizin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine, talebe uygun temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.
Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Muzaffer HOŞÇA'nın bulunamayışı nedeniyle
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık
Muzaffer HOŞÇA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30.ve 31.maddeleri
gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Muzaffer
HOŞÇA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde
Sanık Muzaffer HOŞÇA tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'nci maddesine göre temyiz
isteminin, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri
Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353
Sayılı Kanunun 197/3’üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya
Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile
de olabileceği, bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık Muzaffer HOŞÇA'ya
ilanen tebliğ olunur.
4928
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İKİ ADET TAŞINMAZ MAL SATIŞI AYRI AYRI İHALE EDİLECEKTİR
Kadıköy Belediye Başkanlığından:
1. Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 286 pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı 204.00 m2
sahalı (imar durumu dosyasındadır.) taşınmaz 1.938.000,00.-TL. muhammen bedel üzerinden
satılacaktır. Geçici teminatı 58.140,00.-TL, dosya satış bedeli 550,00.-TL’dır.
2. Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346.00 m2
sahalı taşınmaz 3.287.000,00.-TL. muhammen bedel üzerinden satılacaktır. Geçici teminat
98.610,00.-TL, dosya satış bedeli 550,00.-TL’dir.
Yukarıda muhammen bedelleri ile teminat miktarları yazılı olan taşınmaz mal satış işleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile
22/07/2014 Salı günü saat 14.00’da Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No: 2 Kadıköy/İstanbul
adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda Kadıköy Belediye
Encümenince şartnamelerindeki kayıtlar uyarınca ayrı ayrı ihale edilecektir. İlan edilen işleri ait
şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için
şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale gününden 1 gün öncesi
21/07/2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar 550,00.-TL. bedel karşılığında alınacaktır.
İsteklilerin;
a - Kanuni ikametgah, (onaylı)
b - Nüfus sureti, (onaylı)
c - Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı
ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d - Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekalet namesi ile imza beyannamesi,
e - İhaleye katılacak yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret
sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespit edeci belgeler,
f - Yabancı şirketlerin (c) fıkrasında yazılı şartlara aiz bulunması, (Türkiye’de şubesi
olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş bulunacaktır)
g - Ortak girişim olarak talipli olunması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h - Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu
(teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)
ı - Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale
saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5885/1-1
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
SU ARITMA SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TAMİR VE BAKIMININ
YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Su arıtma sisteminin iyileştirilmesi için tamir ve bakımının yapılması Hizmet Alımı
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/76645
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız, Su arıtma sisteminin iyileştirilmesi için
tamir ve bakımının yapılması işidir. Söz konusu işin
ayrıntıları teknik şartnamede belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: İşe Başlama Tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 23.07.2014 Çarşamba Günü - Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
4.2.1 - Teklif sahipleri, işin ifasında kullanacağı malzeme, cihaz, ekipman, araç ve
gereçlere ait ISO 9001 veya benzer Kalite Yönetimi Belgesi ile CE uygunluk belgesini teklif
dosyalarında sunmak zorundadır. İstenilen belgelerin eksik olması durumunda teklifleri
değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Akçaağıl Köyü Şeker
Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR adresinde görülebilir ve TL. 59,00- (Ellidokuz Türk Lirası)
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
11- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
12 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5910/1-1
—————
GÜNEŞ ENERJİSİ SICAK SU SİSTEMİ TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI
HİZMETİ ALINACAKTIR
Güneş Enerjisi Sıcak Su Sistemi Tamir ve Bakımının yapılması Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş.
Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale
Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/76636
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız, Güneş enerjisi sıcak su sisteminde mevcut
42 adet panelin, Elektronik Kontrol Cihazının,
sirkülasyon pompasının tamir ve bakımı ile sistemde
mevcut panel ve borulara ısı izolasyonu yapılması
işidir. Söz konusu işin ayrıntıları teknik şartnamede
belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe Başlama Tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 24.07.2014 Perşembe Günü - Saat 14:00
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 -Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Akçaağıl Köyü Şeker
Fabrikası Mevkii 40200 -KIRŞEHİR adresinde görülebilir ve TL. 59,00- (Ellidokuz Türk Lirası)
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
11 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
12 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5909/1-1
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
FABRİKAMIZ ÇİFTÇİ DİNLENME BİNASI 2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ
SÜRESİNCE KİRAYA VERİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Çiftçi Dinlenme Binasının 2014/2015 kampanya dönemi süresince Kiraya
verilmesi işi Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200
MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862216130 - 3862216138
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği adres
: Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
2 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir
b) Tarihi ve saati
: 22.07.2014 - 10:00
c) İşin süresi
: 2014/2015 kampanya dönemi süresince
3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a - Teklif vermeye yetkili Gerçek veya Tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri veya
imza beyannamesi
b - Bağlı bulunduğu Oda veya Sanayi Odası Belgesi
c - Tüzel kişiliğe ait Ticaret Sicil Gazetesi
d - İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
e - Vekaleten ihaleye katılması halinde Noter Onaylı Vekaletname
f - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
g - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası)
karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
5.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
10. İhalede, gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya
kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11. Bu ihale, 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5911/1-1
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Bolu Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bolu Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi
Bölgesine ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 - İdarenin adresi
: Yeni Tabakhaneler 2 Nolu Sok. No: 1 Gerede/
BOLU
a) Niteliği, türü ve miktarı
: OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Bolu - Gerede
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif bedeli (2014 Tedaş B.F. ile) : 4.090.000.-TL
f) Geçici teminatı
: 286.300.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu.
2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu
Söğütözü-ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 23/07/2014 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda
Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Gerede
Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Yeni Tabakhaneler 2 Nolu
Sok. No: 1 Gerede/BOLU adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No:
154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
5903/2-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 24
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
1 - Üniversitemiz ‘‘Öğrenci Sosyal Merkezinde’’ kiralaması yapılmak üzere belirlenen
3.920 m2’lik taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi uyarınca
Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.
İşin Cinsi
Öğrenci Sosyal
Merkezinde’’
Taşınmaz
Kiralama İşi
İhale Şekli
Kira
İhale
İhale
Süresi
Tarihi
Saati
22.07.2014
10.00
1 (bir) Yıllık Kira
Geçici
Muhammen
Teminat
Bedeli -¨
Bedeli -¨
957.957,50 ¨
28.738,73 ¨
2886 D.İ.K.
35 inci
10
maddesinin (c)
(on)
bendi uyarınca
Yıl
Açık İhale
2 - Şartname ve ekleri, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar
Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
3 - Şartname ve eklerinin satış bedeli 500,00 ¨ (beşyüz ¨)’dir. Ancak posta yoluyla
yapılacak satışlarda şartname bedeline ilave olarak 25.00 ¨ posta ücreti alınacaktır.
4 - İhale, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
toplantı salonunda (Kurupelit/SAMSUN) yapılacaktır.
5 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
a) İhaleye katılacak gerçek kişilerin kimlik belgesi ile ikametgâh belgesi, tüzel kişilerin
ikametgâh belgesi,
b) Tebligat adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresleri,
c) Gerçek veya tüzel kişilerin, ilk ilân tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde kesintisiz
olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili
Meslek Odasından aldığı belge,
d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde pilot ortağın ilk ilân tarihinden önceki 5 (beş) yıl
içerisinde kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından yada ilgili Meslek Odasından aldığı belge,
e) Gerçek kişilerin, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgesi,
tüzel kişilerin, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
g) İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerin,
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
h) İhaleye katılacak olan istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
i) İhaleye katılacak olan isteklinin, şartname ve eklerini satın aldığını gösterir İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığından alınmış belgeleri,
j) İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK Prim Borcu ve Vergi Borcu olmadığını
gösterir belgeleri,
k) İhaleye katılan isteklilerin, bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan
ihaleden men yasağı olmadığına dair belgeleri,
l) İhaleye katılacak gerçek kişilerin veya tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin sabıka
kayıtları, İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak kişilerin sabıka kayıtları,
m) İhaleye katılacak İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim
Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve ortakların ayrı ayrı (a), (b), (e), (g),
(j) (k) ve (l) fıkralarında belirtilen belgeleri.
n) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş
olması zorunludur.
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, muhammen kira bedelinin %25’inden az olamaz.
b) Yukarıdaki bentte belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden
fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması
halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka referans mektupları ortaklıktaki hisseleri
oranında, değerlendirilecektir.
(3) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
vermesi gerekmektedir.
6 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye
katılamazlar.
7 - İstekliler ihale saatine kadar istenilen belgelerle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kurupelit/SAMSUN adresine müracaat etmeleri
gerekir.
8 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.
9 - Telefon, Telgraf, Faks, Teleteks ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul
edilmez.
10 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
5693/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
TAŞINABİLİR XRF SPEKTROMETRE CİHAZI ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Taşınabilir Xrf Spektrometre Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/74798
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
06800 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 201 20 55 – 0312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı, 4 Adet Taşınabilir Xrf Spektrometre
Cihazı
b) Teslim yeri/yerleri
: MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve
Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı
c) Teslim tarihi/tarihleri
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama
talimatı tebliğinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22/07/2014 – 10.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla
aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde
sunacaklardır.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması
a) Cihaz için teklif veren üretici/yetkili firma, satış sonrası cihaz için servis ve teknik
hizmeti verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili bakanlıktan alınan Hizmet Yeterlilik belgesine
sahip olmalıdır.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
Cihaz için teklif veren üretici/yetkili firma cihaza ait servis bilgilerini, teknik
dokümanları, kullanım-bakım talimatları ve diğer dokümanları Türkçe olarak teslim etmelidir.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
Üretici/yetkili firma en az son 5 yılı kapsayan ve Türkiye’de bulunan referanslarını
gösteren referans listesine sahip olmalıdır.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
5763/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Gedik Üniversitesinden:
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANLARI
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Profesör ve Doçent
kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde
öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;
Aranan Şartlar;
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme Yönetimi, Pazarlama alanında yapmış
olmak ve Yönetim Ekonomisi alanında ileri düzeyde çalışmalarda bulunmuş olmak,
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü;
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Aranan Şartlar;
Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip,
Makine Mühendisliği-Makine Elemanları dalında Doçentlik Belgesi almış ve Triboloji,
Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Sistemleri, Endüstriyel Tasarım ve imalat konusunda
uzmanlaşmış olmak, en az 10 yıl fiili sanayi deneyimine sahip olmak, Yurt dışında doktora
yapmış olmak tercih sebebidir. Adayların çok iyi derecede Almanca ve İngilizce hâkimiyeti tercih
edilecektir.
Adayların;
- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- 1 Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Sureti
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış
Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin
Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
Akademik
Unvan
Birimi
Bölümü
İktisadi,
İdari ve
Sosyal
Bilimler
Fakültesi
Siyaset
Bilimi ve
Kamu
Yönetimi
Prof.
1
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Doç.
1
Adet
Özel Koşullar
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını
İşletme Yönetimi, Pazarlama alanında
yapmış olmak ve Yönetim Ekonomisi
alanında ileri düzeyde çalışmalarda
bulunmuş olmak,
Mühendislik Fakültelerinin Makine
Mühendisliği
Bölümünden
lisans
derecesine sahip, Makine MühendisliğiMakine Elemanları dalında Doçentlik
Belgesi almış ve Triboloji, Yenilenebilir
Enerji Teknolojisi Sistemleri, Endüstriyel
Tasarım
ve
imalat
konusunda
uzmanlaşmış olmak, en az 10 yıl fiili
sanayi deneyimine sahip olmak, Yurt
dışında doktora yapmış olmak tercih
sebebidir. Adayların çok iyi derecede
Almanca ve İngilizce hâkimiyeti tercih
edilecektir.
Başvuru adresi
Gedik Üniversitesi
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı
İlgili Kişi : Hülya ELİBOL
Adres
: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL
Tel
: 0216 4524585-86/1158
Fax
: 0216 452 87 17
5908/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde Öğretim
Üyeleri alınacaktır.
İLAN BAŞLAMA TARİHİ
: 07.07.2014
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Müracaat) : 22.07.2014
FAKÜLTE
Tıp Fakültesi
BÖLÜM /
ANABİLİM
DALI
Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı
ÖĞRETİM
ÜYESİ
BAŞVURU ŞARTLARI
KADRO
SAYISI
Göz Hastalıkları Uzmanlığı olması
Profesör
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme (Türkçe)
Bölümü
Profesör/
Doçent
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat (Türkçe)
Bölümü
Profesör/
Doçent
“TC Maltepe Üniversitesi
Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterleri”ni sağlamak.
Muhasebe Finansman Uzmanlığı
olması
“TC Maltepe Üniversitesi
Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterleri”ni sağlamak.
İktisadi Düşünceler Tarihi veya
İktisat Tarihi Uzmanlığı olması
“TC Maltepe Üniversitesi
Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterleri”ni sağlamak.
1
1
1
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Profesörler İçin:
Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1A- EK1-B formları (Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız)
* Nüfus Cüzdan Sureti
*Fotoğraf (2 Adet),
* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce
Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik
Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt
dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
Doçentler İçin:
* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1A- EK1-B formları (Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız)
* Nüfus Cüzdan Sureti
* Fotoğraf (2 Adet),
* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce
Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik
Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt
dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
Not: İlan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Posta ile veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5853/1-1
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
7 Temmuz 2014 – Sayı : 29053
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Esenyurt Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk-Alman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
Sayfa
1
2
2
3
4
5
7
11
12
15
17
28
47
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR