T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
2 Mart 2014
PAZAR
Sayı : 28929
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ DOWN SENDROMU UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak
kurulan, İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına,
faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Down Sendromu konusunda güncel bilimsel gelişmeleri izlemek, katkıda bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek, veri
toplamak ve sonuçlandırmak, her düzeyde araştırmayı teşvik etmek, personel ve bilim adamı
yetiştirmek, Down Sendromu hastalığının ve yol açtığı hafif veya orta seviyedeki zihinsel, fiziksel gelişim ve motor geriliğinin düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve diğer bilim
kuruluşları ile işbirliği kurmak, güncel kılavuzlar doğrultusunda yapılacak kapsamlı çalışmalarla moleküler anlamda 21. kromozomdaki biyokimyasal süreçleri çözmek, öğrenme potansiyellerini ve becerilerini arttırmak, Down Sendromlu bireylere her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye
yönelik sağlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Down Sendromu alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Down Sendromu tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, 21. kromozomdaki biyokimyasal süreçleri
çözmeyi hedefleyerek Down Sendromlu bireylerin öğrenme potansiyellerini ve becerilerini
arttırmak.
c) Down Sendromlu bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağlık kurul heyeti
oluşturmak, özürlülük ölçütü sınıflandırması ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul
Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca sağlık kurulu raporlarını hazırlamak.
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
ç) Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek.
d) Down Sendromu alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
e) Down Sendromu alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans,
seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
f) Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün Down Sendromu hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor,
bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
g) Down Sendromlu bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik
sağlık hizmeti vermek. Down Sendromlu bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi
ve psikososyal rehabilitasyon yapmak.
ğ) Down Sendromu hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile
ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak.
h) Yükseköğretim kurumlarında Down Sendromlu bireylerin eğitim-öğretim alabilmelerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile işbirliği yaparak Down Sendromlu bireylerin engellilik derecesine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşebilme olanaklarını oluşturmak.
ı) Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
i) Down Sendromu ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
j) Teknik tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.
k) Down Sendromu ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak.
l) Rektör tarafından verilecek Down Sendromu alanındaki görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Rektör tarafından tıp fakültesinde tam gün statüdeki çocuk sağlığı ve
hastalıkları anabilim dalı ve bilim dalları, çocuk cerrahisi anabilim dalı, psikiyatri anabilim
dalı, moleküler biyoloji ve genetik anabilim dalı öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür olarak
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir.
Müdür bulunmadığı zamanlarda, Müdüre müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve
vekâlet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri
şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak, hizmetlilerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı
durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.
f) Kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.
g) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre
sunmak.
ğ) Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim üyelerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı ve tüm bilim dalları, çocuk cerrahisi anabilim dalı, psikiyatri anabilim dalı veya moleküler biyoloji ve genetik
anabilim dallarından olmaları şarttır.
(2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak
üzere ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Müdürün getirdiği konularda karar almak.
ç) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SPİNA BİFİDA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak
kurulan, İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat,
yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Spina Bifida hastalığının etyolojisini araştırmak,
omuriliğin gelişim bozukluğuna bağlı olarak oluşan sinir hasarının beraberinde getirdiği komplikasyonların önlenmesi, mesane, böbrek ile beyindeki hidrosefali ve diğer ek anomalilerin ve
bunlara bağlı gelişen nörojenik, psikolojik, kardiyolojik, gastrointestinal problemlerin çözülmesi ve tedavi edilmesi konusunda çalışmalar yapmak. İntrauterin dönemde Spina Bifida hastalığının tanısının konulması, Spina Bifidalı çocukların doğumdan sonra ilk 8 saat içinde ameliyatlarının başarıyla yapılması, takiplerinin kalite standartları açısından Üniversite disiplini
altında akredite bir hizmet şeklinde multidisipliner yapılması ve her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye
yönelik sağlık hizmeti ile psikososyal rehabilitasyon verilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Spina Bifida alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri
izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Spina Bifida tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, Spina Bifidalı bireylerin fiziksel gelişimlerini
ve motor becerilerini arttırmak.
c) Spina Bifida bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağlık kurulu heyeti
oluşturmak, özürlülük ölçütü sınıflandırması ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca sağlık kurulu raporlarını hazırlamak.
ç) Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek.
d) Spina Bifida alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
e) Spina Bifida alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer,
kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna
ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
f) Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün Spina Bifida hastalığı ile ilgili bilinçlendirici
etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten,
proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
g) Spina Bifidalı bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık
hizmeti vermek. Spina Bifidalı bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı tıbbi ve psikososyal rehabilitasyon yapmak.
ğ) Spina Bifida hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile
ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak.
h) Yükseköğretim kurumlarında Spina Bifidalı bireylerin eğitim-öğretim alabilmelerine
yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile işbirliği yaparak Spina Bifidalı bireylerin engellilik derecesine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşebilme olanaklarını oluşturmak.
ı) Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
i) Spina Bifida ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması
ile ilgili çalışmalar yapmak.
j) Teknik tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.
k) Spina Bifida ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak
ülkenin sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak.
l) Rektör tarafından verilecek Spina Bifida alanındaki görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Rektör tarafından tıp fakültesinde tam gün statüdeki çocuk sağlığı ve
hastalıkları anabilim dalı ve bilim dalları, çocuk cerrahisi anabilim dalı, çocuk beyin cerrahisi
bilim dalı, çocuk ortopedisi bilim dalı, radyoloji anabilim dalı, moleküler biyoloji ve genetik
anabilim dalı öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür olarak üç yıllık süre için görevlendirilir.
Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı
olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür bulunmadığı zamanlarda,
Müdüre müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun sürerse yeni
Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri
şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak, hizmetlilerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı
durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.
f) Kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.
g) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre
sunmak.
ğ) Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim üyelerinin çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı ve tüm bilim dalları, çocuk cerrahisi anabilim dalı, radyoloji anabilim dalı veya moleküler biyoloji ve genetik
anabilim dallarından olmaları şarttır.
(2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak
üzere ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Müdürün getirdiği konularda karar almak.
ç) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
2 Mart 2014
PAZAR
Sayı : 28929
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
SAYI: 2011/348-2011/782 E-K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Omar ve Wıdad oğlu 10/07/1972 Aleppo D.lu
Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ZAKARI ABALID hakkında
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
Mahkememizin 03/11/2011 tarih ve 2011/348 esas, 2011/782 karar sayılı ilamı sanık hakkında
verilen mahkumiyet hükmünün 5271 s. CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca açıklanmasının geriye
bırakılmasına ve sanığın 5237 s. CMK'nun 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi
tutulmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz edilmediğinden kararın
kesinleştiği, sanığın suçtan zarar kurumun uğramış olduğu zarar olan 372,96 TL'nin Cilvegözü
Gümrük Müdürlüğü Reyhanlı Ziraat Bankasındaki 1000-5473 nolu hesabına bir (1) ay içerisinde
yatırarak makbuzunu mahkememize ibraz etmesi gerektiği, aksi takdirde hakkında verilen
hükmün açıklanacağı ilanen tebliğ olunur.
1329
—————

SAYI: 2011/450-2011/904 E-K
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Fatoum oğlu 1949 Aleppo D.lu
Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden JAMİL BARBANA hakkında
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
Mahkememizin 01/12/2011 tarih ve 2011/450 esas, 2011/904 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında
verilen mahkumiyet hükmünün 5271 S. CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca açıklanmasının geriye
bırakılmasına ve sanığın 5237 S. CMK'nun 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi
tutulmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın tefhim tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde usulen temyiz
edilmediğinden kesinleştiği, sanığın suçtan zarar gören kurumun uğramış olduğu zarar olan
1.849,67 TL'nin 924,82 TL'sini iki taksit halinde ödediği, bakiye kalan 924,85 TL'nin sanık
tarafından ödenmesi için tebligat çıkarılması gerektiği ancak sanığın adresi belli olmadığından
tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine
karar verilmiş olup, sanığın suçtan zarar gören kurumun uğramış olduğu zarar olan
1.849,67TL'den bakiye kalan 924,85TL'nin Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Reyhanlı Ziraat
Bankasındaki 1000-5473 nolu hesabına bir (1) ay içerisinde yatırarak makbuzunu mahkememize
ibraz etmesi gerektiği, aksi takdirde hakkında verilen hükmün açıklanacağı ilanen tebliğ olunur.
1330
2014 Şubat Günsüzleri
1200-18
Kılıç
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2009/288
Davacı
: K.H.
Sanık
: OGULBAYRAM ATAYEVA, Meret ve Avedan kızı, 15/05/1957
YALKYM doğumlu, Etlik Kasalar Giresun Cad. Feza Aptı 38/3
Merkez/ANKARA adresinde oturur.
Suç
: Mühürde Sahtecilik
Suç Tarihi : 03/09/2007
Suç Yeri
: Ankara
Karar Tarihi : 27/12/2013
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında mühürde
sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda
mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiş olup, sanık OGULBAYRAM ATAYEVA
bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1331
—— •• ——
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2011/1251
Karar No : 2012/909
Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak,
suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/04/2012 tarihli ilamı ile
191/1.f.2.c, 54 maddesi gereğince UYUŞTURUCU TED. VEYA DENET. SERB. TEDB. (TCK
191/2) cezası ile cezalandırılan İsmail ve Hatice oğlu, 11/03/1970 doğumlu, İzmir, Ödemiş,
Ocaklı mah/köy nüfusuna kayıtlı AKIN EROĞLU'na gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
1328
—— • ——
Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:
ESAS NO : 2012/684
KARAR NO : 2012/1017
Görevli memura etkin direnme suçundan sanık MEHMET KARADAĞ hakkında
Mahkememizde yapılan yargılama sonunda:
Hatay İli Yayladağı İlçesi Görentaş Köyü Nüfusuna kayıtlı. Hatay Merkez Akevler
Mahallesi 4. Alan Sokak Caddesi Bila sayılı yerde otutur, ayrıca Hatay Merkez Akevler Mahallesi
27. Sokak No. 9 da oturur, Ahmet ve Hafıza oğlu 25/01/1977 Yayladağı Doğumlu
(379994550789 T.C. Kimlik Nolu, MEHMET KARADAĞ’a,
PTT aracılığıyla tebligat yapılamadığı, açık adresinin tespit edilemediği, Mernis
Adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından, hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş
olmakla,
Mahkememizin 2012/684 Esas 2012/1017 Karar sayılı 23/11/2012 tarihli ilamıyla;
Görevi yaptırmamak için direnme suçundan, 5237 S. TCK.nun 265/1, 62, 50/1-a, 52, 52/4
maddeleri gereğince 3000,00,-TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İşbu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı
taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri
gereğince ilanen tebliğ olunur.
1582/1-1
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden:
ESAS NO
: 2013/51
KARAR NO
: 2013/191
KARAR TARİHİ : 18.06.2013
SUÇ TARİHİ
: 28.12.2010
SUÇ
: İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak
SEVK MADDESİ : As. C.K.nun 144 TCK.nun 257/2. 353 S.K.nın 16. maddeleri.
SANIK KİMLİĞİ : Hüseyin ÖZTÜRK, (T.C.No.13814867738) Ali ve Leyla oğlu, 1990
doğumlu, Samsun Terme Dumantepe Köyü nüfusuna kayıtlı.
Terhisinde; Zafer Mah. Güldağı Sk.No.20/1 Bahçelievler İstanbul'da
oturur.
HÜKÜM ÖZETİ : İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak suçundan sanık Hüseyin
ÖZTÜRK hakkında mahkememizce As. C.K.nun 144, T.C.K.nun 257/2, 62, 231/9, 231/7 ve
231/8 maddeleri uyarınca sanık hakkında NETİCETEN İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA, NETİCETEN (1.393,57) TL. tutarındaki hazine zararının
denetim süresince aylık taksitler ve 10 eşit taksit halinde ödemek suretiyle tamamen giderilmesi
koşuluyla yukarıda tayin edilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ
edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün
Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş
bu karara karşı 353 Sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak
suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.
1183/1
—————
ESAS NO
KARAR NO
KARAR TARİHİ
SUÇTARİHİ
SUÇ
SEVK MADDESİ
SANIK KİMLİĞİ
:
:
:
:
:
:
:
2013/549
2013/346
01.08.2013
15.01.2010-09.02.2010
İzin Tecavüzü
As. C.K.nun 66/1-b, TCK.nun 58, 53 ve 62 maddeleri.
Kayhan YILDIZ, (T.C.No.10510583610) Hüseyin ve Fatma oğlu,
1987 doğumlu, Ağrı Doğubeyazıt Tutak Köyü nüfusuna kayıtlı.
Terhisinde; Sette Sk. No. 27 Buharkent Aydın'da oturur.
HÜKÜM ÖZETİ: İzin Tecavüzü suçundan sanık Kayhan YILDIZ hakkında
mahkememizce As. C.K.nun 66/1-b maddeleri uyarınca sanığın cezasından 62 maddesi gereğince
sanık hakkında NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
TCK.nın 50/1-a, 52/2 ve 52/4 Maddeleri gereğince beher gün karşılığı 20.00 TL. hesabıyla paraya
çevrilerek NETİCETEN (6000) TL. ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINI, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen,
sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri
gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ
edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca sanığa tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle,
bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ
olunur.
1183/2
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 12
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:
VAN
Esas No : 2009/283
Karar No : 2013/190 Müt.
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Garip ANLAMAZ, Zülküf oğlu, Güllizar'dan doğma,
01.01.1987 doğumlu, Muş İli, Varto İlçesi, Kaynarca köyü nüfusuna kayıtlı. Tatvan 6’ncı
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken Terhisli 1987/2 tertip Muhabere Er.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 12491830974
Yukarıda açık kimliği yazılı Hükümlü Terhisli Muhabere Er Garip ANLAMAZ hakkında
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 08.02.2013 gün ve 2009/283
Esas, 2013/190 Müt. Karar sayılı duruşmasız işlere ilişkin kararıyla;
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 19.01.2009 tarih ve
2009/283-129 esas ve karar sayılı hükmü ile hükümlü Mu.Er Garip ANLAMAZ hakkında emre
itaatsizlikte ısrar ve üste hakaret suçlarından hükmolunan Yirmi Beş Gün ve Beş Ay hapis
cezasına ilişkin hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 231/5’inci maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231’inci maddesinin
8’inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu
süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin
UYGULANMAMASINA,
Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde,
kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak
DAVANIN
DÜŞMESİNE
KARAR
VERİLMESİ
YÖNÜNDE
DEĞERLENDİRME
YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü
hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA,
Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin
TCK.nun 63’üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda
cezasından MAHSUBUNA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Garip ANLAMAZ'ın bulunamayışı nedeniyle
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair
karar Hükümlü Garip ANLAMAZ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31.
maddeleri gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü Garip
ANLAMAZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
içinde Hükümlü Garip ANLAMAZ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre
itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya
Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun
197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık
tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği,
Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere
itiraz edilebileceği Hükümlü Garip ANLAMAZ'a ilanen tebliğ olunur.
1161
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:
VAN
Esas No : 2010/306
Karar No : 2013/96 Müt.
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Emrah EPREM, Bektaş oğlu, Bahriyeden doğma, 03.07.1988
doğumlu, Malatya İli, Merkez ilçesi, Sancaktar mahallesi nüfusuna kayıtlı. Van/Erciş 108 nci
Topçu Alay Komutanlığı emrinde görevliyken Terhisli Topçu Er. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numarası: 24368312650
Yukarıda açık kimliği yazılı Hükümlü Terhisli Topçu Er Emrah EPREM hakkında Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 15.01.2013 gün ve 2010/306 Esas,
2013/96 Müt. Karar sayılı duruşmasız işlere ilişkin kararıyla;
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 21.09.2010 tarih ve
2010/306-1713 esas ve karar sayılı hükmü ile hükümlü Emrah EPREM hakkında izin tecavüzü
suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 231/5 nci
maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin
8' inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu
süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin
UYGULANMAMASINA,
Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde,
kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak
DAVANIN
DÜŞMESİNE
KARAR
VERİLMESİ
YÖNÜNDE
DEĞERLENDİRME
YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü
hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA,
Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin
TCK.nun 63 ncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda cezasından
MAHSUBUNA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Emrah EPREM'in bulunamayışı nedeniyle
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair
karar Hükümlü Emrah EPREM'e' tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31.
maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü
Emrah EPREM'e tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
içinde Hükümlü Emrah EPREM tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz
başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye
Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3
ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak
katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak
23 ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz
edilebileceği Hükümlü Emrah EPREM'e ilanen tebliğ olunur.
1162
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 14
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından:
VAN
Esas No : 2009/854
Karar No : 2013/322 Müt.
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Bayram KÖSE, Murat oğlu, Rabia'dan doğma, 01.01.1986
doğumlu, Sinop İli, Boyabat İlçesi, Günpınar köyü nüfusuna kayıtlı. Van İl Merkez Jandarma
Komutanlığı emrinde görevliyken Terhisli Jandarma Er. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
67735081490
Yukarıda açık kimliği yazılı Hükümlü Terhisli Jandarma Er Bayram KÖSE hakkında Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 08.02.2013 gün ve 2009/854 Esas,
2013/322 Müt. Karar sayılı duruşmasız işlere ilişkin kararıyla;
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 28.05.2009 tarih ve
2009/854-762 esas ve karar sayılı hükmü ile hükümlü J. Er Bayram KÖSE hakkında firar
suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 Sayılı CMK.nun 231/5’inci
maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231’inci maddesinin
8' inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu
süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin
UYGULANMAMASINA,
Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde,
kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak
DAVANIN
DÜŞMESİNE
KARAR
VERİLMESİ
YÖNÜNDE
DEĞERLENDİRME
YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü
hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA,
Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin
TCK.nun 63 ncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda cezasından
MAHSUBUNA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Bayram KÖSE'nin bulunamayışı nedeniyle
hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair
karar Hükümlü Bayram KÖSE'ye tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31.
maddeleri gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü Bayram
KÖSE'ye tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde
Hükümlü Bayram KÖSE tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1’inci maddesine göre itiraz
başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye
Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3
ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak
katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak
23 ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz
edilebileceği Hükümlü Bayram KÖSE'ye ilanen tebliğ olunur.
1163
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli 668.688,41 TL. 10/03/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması
gereken güvence tutarı da 67.000,00 TL. olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa
esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen 01 grup Petrol Yağları cinsi eşya;
açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük
Kompleksi adresindeki ihale salonunda 11/03/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.
Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet
adresimiz ile (0) (432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
1484/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 1.111 TL ile en çok 85.413,12 TL arasında değişen;
10/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 115 TL en çok
8.550 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence
tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, çekici,
kamyon, karavan vb 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi
(Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki
Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 11/03/2014 tarihinde saat
09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı
bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 )
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı
Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
1492/1-1
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
TKİ Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüze ait İş Makinelerinde kullanılmak üzere yedek parça temini işi
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/22483
1 - İdarenin
a) Adresi
: TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad.
Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı Çan/ÇANAKKALE
b) Telefon ve Faks numarası
: Tel: 0286-4162001
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
d) İnternet adresi
: www.cli.gov.tr.
Faks: 0286-4163700
2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İşletme Müdürlüğümüze ait İş Makinelerinde kullanılmak
üzere 30 Kalem yedek parça temini işi.
b) Teslim yeri
: ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
3 - İhalenin
a) İhale Usulü
: Açık İhale
b) Yapılacağı yer
: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati
: 19/03/2014 - 15.00
d) Dosya no
: 248-KÇLİ/2014-0169
4 - İhaleye ait dökümanlar;
- Ankara’da
: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire
Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA
- İzmir’de
: TKİ İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. sokak
No: 3 Bornova/İZMİR
- Çan’da
: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk
Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800
7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 30,00 TL (Posta yoluyla 40.00TL)
yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dökümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 19/03/2014 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
1503/1-1
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 5,33 TL ile en çok 104.831,96 TL arasında değişen;
11.03.2014 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,53 TL, en çok
10.483,20 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 52 Grup Muhtelif Eşya (Kitap, Düğme,
Etiket, Filtre, Valf, Boş Şişe, Elektronik Kart, Kondansatör, Kayış, Diyot, Halter Barı, Çakmak,
Çadır, Çelik Vida vs ); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı
Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 12/03/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131151-153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
—— •• ——
1554/1-1
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara Gümrük Müdürlüğünden:
ENVER FUAT KARAGÖZLÜ VE ORTAKLARI KOLL. ŞTİ. (5100034644) firması
adına tanzimli 23.10.1997 tarihli, 97/DI-3454 sayılı DİİB kapsamında Müdürlüğümüzde işlem
gören 19.11.1997 tarihli, IM013984 sayılı giriş beyannamelerinden kaynaklanan 5.848,00,-TL
İdari Para Cezası ve 31.030,00,-TL KDV olmak üzere toplam = 36.878,00,-TL alacağına ilişkin
24.01.2014 tarihli, 708 ve 9727 sayılı yazımızla adı geçen firmanın bilinen adresi Çevreyolu
Buğday Pazarı bitişiği Otopark binası MALATYA ve Turgut Temelli Cad. Eren İş Merkezi Kat: 4
MALATYA'ya gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve
müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin
ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37. maddesi
gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük
Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.
1583/1-1
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Beldesi, 174 ada,3 parsel üzerindeki 113031 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 27. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 55758 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 395 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali
ÖZLÜTIRAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16623, Oda Sicil
No:49409) ve Necdet DURSUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7571, Oda Sicil No:12099) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 28589
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1328 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/1/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Merkez İlçesi, Kötekli Mahallesi, 3 pafta, 988 parsel üzerindeki 756550 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (1) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına
kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4007, Oda Sicil No:5798), Cüneyt ŞAHİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:18809, Oda Sicil No:58596), Erdener BOSTANCI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5000, Oda Sicil No:10936) ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1329 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/2/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 16 parsel üzerindeki 636119 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin
ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No:14189),
Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1431, Oda Sicil No: 26890), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67401) ve Onur UZ’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.
Kimlik No:73162097904) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1330 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/3/1-1
—————
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 7 parsel üzerindeki 525679 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Halim Kamil
ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246, Oda Sicil No: 7147), Saim
Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:331, Oda Sicil
No:11176), Emre AÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70421) ve Ümüt
KARAKUŞ’ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71357) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1331 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/4/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki 878475
YİBF nolu (A1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c),
(f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. ve 4.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu
denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20596, Oda Sicil No:14658) ve Habip ARI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1332 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/5/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki 878480
YİBF nolu (A2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c),
(f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. ve 4.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu
denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20596, Oda Sicil No:14658) ve Habip ARI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1333 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/6/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki 878489
YİBF nolu (A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve
(f) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı
1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu denetim elemanları Tahsin
YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658),
Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil
No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 19.02.2014 tarihli 1332 ve 1333
sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 1546
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1546 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1334 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/7/1-1
—————
AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42142 ada, 4 parsel üzerindeki 881718 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 351617 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı
1750 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Ahmet BURSALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15108,
Oda Sicil No:16448), Turgay ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:23592, Oda Sicil No:63273), Aytaç IŞIKDEMİR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:23527, Oda Sicil No:38731), Bedriye ÇİMEN (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5, Oda Sicil No:14629), Kamil SÖNMEZ (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69671) ve Savaş ÇAKIR’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:16537085588) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1335 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/8/1-1
—————
Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 1228 ada, 4 parsel üzerindeki 96856 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Feyzi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:773, Oda Sicil
No:29937) ve Duygu KAYA (KONDAKÇI)’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:61080) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1336 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/9/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük Belediyesi, 101 ada, 2 parsel üzerindeki 191543 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Abdurrahim ULUADAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3562, Oda Sicil No:13714), Zekiye YAĞCI (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7969, Oda Sicil No:15772), Hüseyin ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Bekir ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Denetçisi, Denetçi No:5921, Oda Sicil No:6063), Mehmet KOLAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:63228), Ömer Serkan KOÇYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:60985) ve Korkut AZERİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
64854) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1337 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/10/1-1
—————
Mezon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Evrenseki Belediyesi, 202 ada, 1 parsel üzerindeki 641249
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51201-53480 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12366, Oda Sicil No:20123), Fehmi Gündüz SOKULLU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9489, Oda Sicil No:11020), Ali Koray
GÜNDOĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78001), Rahmi ÜZÜMCÜ (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10157) ve Nesrin SOKULLU’nun (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:11491) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1338 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/11/1-1
—————
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 124 ada, 129 parsel üzerindeki 272765 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26.maddesinin 7. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti ile sorumlu denetim
elemanları Fethi ACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7294, Oda Sicil
No:22787), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil
No:6416) ve Ali İhsan ÇELİKNALÇA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:8125) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1339 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/12/1-1
—————
Bilkent Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Serik ilçesi, Belek Belediyesi, 486 parsel üzerindeki 223737 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 213198 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı
487 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilkent Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10786, Oda
Sicil No:6160) ve Ali Mete TÜRKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:70293) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1340 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/13/1-1
—————
Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Akseki ilçesi, Cevizli Belediyesi, 233 ada, 3 parsel üzerindeki 533547 YİBF
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1341
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/14/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Hüseyin Can BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:786, Oda Sicil No:25134), İsmail YÜKSEK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12249, Oda Sicil No:9758), Yakup AYDINOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522), Selçuk
SARIMEHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil
No:19818), Harun ARIDICI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45079) ve
Murat ÇELİKTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72448) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014
tarihli ve 1342 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1561/15/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 236 ada, 3 parsel üzerindeki 136915 nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b)
fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6426, Oda Sicil No:10704) ve Sercan VURAL’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1343 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/16/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 236 ada, 4 parsel üzerindeki 148591 nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b)
fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yahya KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7274, Oda Sicil No:10803), Hasan POSTACI (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6426, Oda Sicil No:10704) ve Sercan VURAL’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1344 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/17/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 724 ada, 7 parsel üzerindeki 36187 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1345 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/18/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 144 parsel
üzerindeki 59893 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
(c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil
No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Şükrü ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4292, Oda Sicil No:16025), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506) ve Coşkun ÖZDEN’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52904) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1346 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/19/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 817 ada, 11 parsel üzerindeki 84555 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Şükrü ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4292, Oda
Sicil No:16025), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda
Sicil No: 10069), Zeki BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5251, Oda Sicil No:6907), Kantemir YÜCEANT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1068, Oda Sicil No:19929), Oktay KİREMİTÇİ (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6303, Oda Sicil No:3743), Mehmet GENÇAY (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5081, Oda Sicil No:20169), Hasan
KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506) ve
Hüriye DERE (ULUSAL)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58737) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1347 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/20/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Belediyesi, 133 ada, 17 parsel üzerindeki 237554
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522)denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1348 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/21/1-1
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Belediyesi, 133 ada, 16 parsel üzerindeki 237553
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1349 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/22/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 3021 parsel üzerindeki 231440 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1350 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/23/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 2
parsel üzerindeki 216296 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk
Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semra AKKURT (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6342, Oda Sicil No:31379), Durmuş Ali AKDAĞ
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5423, Oda Sicil No:17830) ve Adnan
ACAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52702) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli
ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1353 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/24/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 2
parsel üzerindeki 216297 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk
Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli
ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1352 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/25/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Antalya İl Özel İdaresi sınırları içerisinde bulunan 103 ada, 2
parsel üzerindeki 216299 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk
Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli
ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1351 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/26/1-1
—————
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 1400 ada, 16 parsel üzerindeki 44758 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat
Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4262, Oda Sicil No:6384), Muhlis TURAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4282, Oda Sicil No:25645) ve İlker EYİLİKBİLİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:55467) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1354 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/27/1-1
—————
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 580 parsel üzerindeki 185720 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama
Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması bölümünün (b) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret
Odasına kayıtlı 314 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ramazan VURAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6065, Oda Sicil No:6924), Aziz MÜÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4346, Oda Sicil No:16695), Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Denetçisi, Denetçi No:4262, Oda Sicil No:6384), Tuncay KÖKSAL (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5962, Oda Sicil No:11131), Hüseyin TOPAÇOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67668), Orhan ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:22585) ve İlker EYİLİKBİLİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:55467) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1355 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/28/1-1
—————
Ersa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 121 ada, 16 parsel (eski 9 ve 10 parsel) üzerindeki 151411 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Tamer ÇATAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6827, Oda Sicil No:2569), Kemal İNCEÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:8691, Oda Sicil No:10557), Fahrettin SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6510, Oda Sicil No:12027), Selim Sami GÜNGÖRDÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9282, Oda Sicil No:983), Mevlüt ÖZGEYİK (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7306, Oda Sicil No:61090) ve Süleyman
TÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65156) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1356
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1561/29/1-1
—————
15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Antalya İli, Alanya İlçesi,
Türkler Beldesi, 104 pafta, 47 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulan 11624 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 541 nolu
yapı denetim izin belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin 29.07.2012 tarihli
ve 28368 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yürütmeyi durdurma kararı ile cezası kesintiye
uğramıştır. Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl Yapı
Denetim Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Orta Akdeniz Yapı
Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 1
(bir) yıllık ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 297 günlük ceza süresinin
düşülerek uygulanması, durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması
Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1357 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/30/1-1
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 24/12/2013 tarih ve 4788-95 sayılı Kararı ile, MYG/3112-2/29123 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu
tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle
Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil
etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/1/1-1
—————
Kurulun 26.12.2013 tarih ve 4801-11 sayılı Kararı ile;
Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:691 (Tapuda: Gökçeler Köyü Parsel
No.914) Seyhan / ADANA” adresinde kurulu tesiste faaliyet göstermek üzere Kurumdan
24.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27453 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan, fakat söz konusu
lisansı 16.04.2013 tarihinde sonlandırılan Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin, ilgili tesisinde 23.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime
ilişkin sonuçlar uyarınca tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin (bitkisel
yağ) akaryakıta katılması ve istasyonda bulundurulması eylemlerini gerçekleştirmesinin, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, ayrıca
anılan eylemin söz konusu tüzel kişi tarafından iki takvim yılı geçmeden tekrarlanmasından
dolayı, Asfa 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında, fiil tarihi (23.10.2012) itibariyle yürürlükte olan 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 üncü ve 6 ncı
fıkraları ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 326.222,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Anılan Karar uyarınca, 326.222,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank),
Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu ilanen tebliğ edilir.
1569/2/1-1
—————
Kurul’un 26/12/2013 tarih ve 4801-28 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012
tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık
teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü
fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası
uygulanması kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/3/1-1
—————
Kurulun 30/10/2013 tarihli ve 4673/23 sayılı Kararı ile; 31/01/2013 ve 07/03/2013 tarihli
tespitlere göre, Eğriyar Mevkii Hacıhamza Kasabası No:10 Kargı ÇORUM adresinde faaliyet
gösteren 24.06.2009 tarihli ve BAY 939-82/26199 sayılı lisanslı akaryakıt istasyonunu Cihangir
BAŞKAYA’ya kullandıran Hacı Hamzalı Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin, bu fiiliyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği ve bayilik lisansının Genel Hükümler başlıklı birinci
bölümünde “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda
başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmü gereğince, lisanslı akaryakıt tesisinde
ilgili düzenlemelere uygun hareket etmek koşuluyla faaliyet göstermesi gerekirken, lisanslı
akaryakıt tesisini Kurul izni almadan bir başkasına kullandırdığı ve yazılı savunmada öne sürülen
gerekçelerin yapılan fili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Hacı Hamzalı
Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı
Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e/3) bendi, aynı
fıkranın (f) bendi hükmü uyarınca 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususları 7201 sayılı
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/4/1-1
—————
Kurul 27/11/2013 tarih ve 4727/5 sayılı Kararı ile, 28.04.2011 tarihli ve BAY/93982/29372 sayılı bayilik lisansı sahibi Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında akaryakıt istasyonundan alınan numunelerin ODTÜ-PAL’da yapılan
analizi neticesinde düzenlenen 17.12.2012 tarihli ve PAL-12-737-1534 ve PAL-12-737-1535
sayılı analiz raporlarından solvent özelliği gösterdiğinin anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu
istasyonda 07.10.2012 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün
bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL, akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tank ile gizli
düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince 13.592-TL, olmak üzere toplamda 176.703.-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL (Yüzyetmişaltıbinyediyüzüç TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı
veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/5/1-1
—————
Kurul’un 26/12/2013 tarihli ve 4801/37 sayılı Kararı ile; Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri
Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt
bendi, aynı maddenin (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
uyarınca toplam 231.073,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 231.073,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
1569/6/1-1
—————
Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/80 sayılı Kararı ile; 2011-2012 yılları içerisinde
lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat
Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
1569/7/1-1
—————
Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/73 sayılı Kararı ile; 2011-2012 yılları içerisinde SeyPet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı
akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendi hükümlerine
aykırılık teşkil ettiği ve sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterildiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
uyarınca Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
1569/8/1-1
—————
Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/78 sayılı Kararı ile; 2011-2012 yılları içerisinde SeyPet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne toplamda yaklaşık 3,7
milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış
Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
1569/9/1-1
—————
Kurul’un 21/11/2013 tarihli ve 4720/17 sayılı Kararı ile; 06/08/2013 tarihli denetimde
tespit edildiği üzere, dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası
hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca Osman VANOĞLU - Osman Petrol’ün yazılı savunmasının alınmasına karar
verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
1569/10/1-1
—————
Kurul’un 05/12/2013 tarihli ve 4749/84 sayılı Kararı ile; 17/04/2012 tarihinde yapılan
denetim sonucunda tespit edildiği üzere, istasyonunda tağşiş / hile amacıyla akaryakıta
karıştırılabilecek ürünler bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine
aykırı olması sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca Saygün Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda İnşaat Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
1569/11/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 27.11.2013 tarih ve 4727-8 sayılı Kararı uyarınca; 29.05.2007 tarih ve
BAY/939-82/22186 lisans numaralı Kübra Tekstil ve Petrol Ürünleri İnşaat Uluslararası
Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Çayırova Mah. Ali Haydar
Efendi Caddesi No:1 Gebze/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda
27.02.2013 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine
ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket
ettiğinden 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince
170.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/12/1-1
—————
21.11.2013 tarihli ve 4720-22 sayılı Kurul Kararı ile 18.04.2013 tarih ve BAY/93982/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii İstanbul Yol Üzeri
Km/10 Gümüşhacıköy/Amasya adresinde bulunan
MAVİ-GÖL PETROL NAKLİYE
KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda
03.10.2013 tarihinde yapılan denetimde bayisi olduğu dağıtıcısının ürünlerini pazarladığı
anlaşılacak şekilde belirtileri bulundurmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ne aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın MAVİ-GÖL PETROL
NAKLİYE KUYUMCULUK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
1569/13/1-1
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 19/12/2013 tarih ve 4779-23 sayılı Kararı ile, 6940316625 vergi kimlik
numaralı Özimpet İnşaat Petrol Ürünleri Oto Yedek Parça Kimya ve Elektrik Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’nin, 23/11/2012 tarihinde, “Çınarlık Beldesi Yukarı Eğercili Mahallesi Atatürk
Bulvarı No: 92 Çarşamba / SAMSUN” adresinde 19.06.2012 tarih ve BAY/939-82/31156 sayılı
istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye
Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin 5015 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve mezkur kişinin 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen
“Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile
bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği gerekçesiyle, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma
gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağının bilinmesi
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/14/1-1
—————
Kurulun 31/10/2013 tarihli ve 4683/2 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığı
tarafından, Koparan Mevkii, Ankara Yolu 35. Km Kalehisar Köyü (PAFTA: H33.A.20.A ADA:
185 PARSEL: 9) / ÇORUM adresinde 30.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30767 lisansı
kapsamında Özkoparan Petrol ve Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış
Ticaret Limited Şirketince işletilen akaryakıt istasyonunda 17/10/2012 tarihinde yapılan
denetimde, Marker XP cihazıyla yapılan ölçümde motorin numunesinin ulusal marker seviyesinin
geçersiz çıktığı ve TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P00983001 sayılı analiz raporu
ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunesinin Ulusal Marker Ölçümünde marker
seviyesinin GEÇERSİZ ve aynı zamanda Teknik Düzenlemelere de AYKIRI olduğu; akaryakıta
solvent ve yağ karıştırıldığı tespit edildiğinden, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen
ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, Tağşiş
ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması eyleminin, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket olduğu
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, söz konusu tüzel kişinin
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum
adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
1569/15/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 38
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/76732
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel
Müdürlüğü
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
YEAŞ Yeniköy Termik Santralı
İl/İlçe
İşletme Müdürlüğü
Muğla/Milas
Adresi
Milas Ören Karayolu 22. Km.
Milas/Muğla
Tel-Faks
0252 5580290 (Tel)
0252 5580291 (Fax)
Posta Kodu
48201
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
TÜMENCİOĞLU İnşaat Taahhüt
Turizm Hayvancılık Komisyonculuk
Taşımacılık
Temizlik
Pazarlama
Madencilik Petrol Ürünleri İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi
Adresi
Cumhuriyet Cad. Gülpınar Apt. No:7/2
Muğla
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
8740116396
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Ticaret Sicil No: Muğla/3639
Oda Sicil No: 008239
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1624/1-1
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
2 Mart 2014 – Sayı : 28929
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
1
— İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
5
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
9
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
15
c - Çeşitli İlânlar
17
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
40
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

yürütme ve idare bölümü