İNCESU BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI DENETİMİNE TABİ YAPILAR İÇİN RUHSAT
EVRAKLARI
ACG GLOBAL YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
TEL : 233 40 04 FAX:233 40 03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Ruhsat dilekçesi
Numarataj (KBB'den alınacak)
İmar çapı (güncel)
Tapu fotokopisi
Mal sahibi nufüs cüzdanı fotokopisi
Noter onaylı vekaletname (Mal sahibi vekalet vermiş ise)
Müteahhitin;
Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi (mal sahibi-müteahhit arasında)
Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Vergi levhasının sureti
İmza beyannamesi (sirküleri)
Sicil Tasdiknamesi
Müteahhitlik yazısı (KBB'den alınacak)
Geoteknik kaydı yazısı (KBB'den alınacak)
Geoteknik değerlendirme sorumlusu sicil durum belgesi
Mimari proje müellifi sicil durum belgesi
Statik proje müellifi sicil durum belgesi
Elektrik proje müellifi sicil durum belgesi
Mekanik tesisat proje müellifi sicil durum belgesi
HUS
Aplikasyon Krokisi
İnşaat durum belgesi
Kot Raporu
Harç Bildirimi
Otopark hesabı bilgi formu
Makbuzlar (İnşaat+Kanal)
Yapı denetim izin belgesi ( Renkli fotokopi )
İmza sirküleri
YİBF formu
Taahhütname (yapı denetiminin işi yapacağına dair)
Yapı denetimi hizmet sözleşmesi
Yapı denetim firmasının denetçilerinin ve kontrol müh.ikametgah
Noter onaylı denetçi belgeleri (yapı denetimden)
Kat mülkiyeti
Demir metraj
Beton metrajı
Peyzaj krokisi
Şantiye şefi sicil durum belgesi
Şantiye şefi ikametgah ilmuhaberi
Şantiye şefliği hizmet sözleşmesi
Proje kontrol formları
İş yeri teslim tutanağı dilekçesi (+eki 3 nüsha tutanak) (Ruhsat verildikten sonra)
EVRAKLAR LİSTEDEKİ SIRAYA GÖRE DİZİLECEKTİR
BÜTÜN EVRAKLARIN ASLI VEYA ASLI GİBİDİR'İ TESLİM EDİLECEKTİR
Projeler ve hesapları (Statik, Mimari, Elektrik, Sıhhi Tesisat)
Mimari + Statik projeler CD ortamında
Download

Mal sahibi nufüs cüzdanı fotokopisi Ruhsat dilekçesi