T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
27 Şubat 2014
PERŞEMBE
Sayı : 28926
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6525
Kabul Tarihi: 20/02/2014
MADDE 1 ‒ 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı
Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer
alan uzman erbaş kadrosu 3.000 adet artırılmıştır.
MADDE 2 ‒ 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2 ‒ a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,
b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim
haklarına ilişkin usul ve esaslar,
c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,
ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,
d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması
ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,
e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve
faaliyetleri veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her
türlü duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar hakkında uygulanacak usul
ve esaslar,
yönetmelikle düzenlenir.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 208. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
MADDE 3 ‒ 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu iş
yerleri tapu sicilinde Hazine adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 4 ‒ 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 ‒ İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC)
tüzüğü kapsamında Enstitünün masrafları Türk Standardları Enstitüsünün bütçesinden
31/12/2018 tarihine kadar karşılanabilir.”
MADDE 5 ‒ 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde
yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 ‒ 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Milli
Eğitim Uzmanlığına ve Milli Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik
ve Spor Denetçiliğine” ibaresi eklenmiştir.
b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI”
bölümünün (g) bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.
c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI”
bölümünün (g) bendine “Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.
ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendine “Enerji ve
Tabii Kaynaklar Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 ‒ 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş,
mevcut (E) fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.
“E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
(çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla)
hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni
verilir.”
MADDE 8 ‒ 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması
kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri
tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”
MADDE 9 ‒ 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı
EK MADDE 4 ‒ Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu hakkını kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul, bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen
adaylar arasından seçer. Üniversitenin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz.
Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin
hak, yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi
sıfatıyla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla
ortaklarına karşı sorumludur. Üniversitenin rücu hakkı saklıdır.”
MADDE 10 ‒ 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 ‒ Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu
kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay içinde toplanacak şekilde genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre içinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa
yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı
gündeminde, kooperatif ana sözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının
ve yönetim kurulu üye seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin
görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erer.
Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların
usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.”
MADDE 11 ‒ 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık
ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık
bağlanamaz.”
MADDE 12 ‒ 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca, 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”
MADDE 13 ‒ 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Biruni Üniversitesi
EK MADDE 156 ‒ İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu
tüzel kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 14 ‒ 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
MADDE 15 ‒ 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde
ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların
çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve
memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının
uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu
mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.
112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından
250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”
MADDE 16 ‒ 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun
evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması
hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması
kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar,”
MADDE 17 ‒ 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Olimpik sporculara yardım
GEÇİCİ MADDE 13 ‒ Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak
yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında
en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.
Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate
alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.
Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”
MADDE 18 ‒ 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il
veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu
bulunmaması hâlinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali
tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
hâlinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde
vali, bir vali yardımcısını başkan vekili olarak; büyükşehir belediye başkanı, genel sekreteri
veya genel sekreter yardımcısını; il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını toplantılarda kendisini temsil etmek üzere görevlendirebilir.”
MADDE 19 ‒ 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“h) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini,
i) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek
veya tüzel kişiyi,”
MADDE 20 ‒ 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “il
özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 21 ‒ 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.”
MADDE 22 ‒ 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Müteşebbis heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü
fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan
illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 23 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Finansal kiralama
EK MADDE 1 ‒ OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu
edilebilir. Bu durumda:
a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.
b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.
c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.
d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce
herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel
kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının
vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal
kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından
finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.
Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif amaçlı
işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.
Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimin tasarrufunda
olursa olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.”
MADDE 24 ‒ 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa edilen ve hizmet amaçlı kullanılan bina ve müştemilatı bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebi hâlinde
ise müştereken kullanılır.”
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
MADDE 25 ‒ 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12 ‒ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği
kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki
ve mükellefiyetler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir.”
MADDE 26 ‒ 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 ‒ İstanbul ilinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması
muhtemel hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu
sıfatıyla sağlamış olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İl Özel İdaresine karşılıksız
tahsis edilmiş krediler, İstanbul İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ardından İstanbul Valiliğine tahsisli olarak yılı yatırım programında yer almaksızın kullandırılmaya devam
edilir.
Birinci fıkrada belirtilen projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı yeni kredileri, İstanbul Valiliğine tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine
ilişkin hükümleri bu madde kapsamındaki krediler için uygulanmaz.”
MADDE 27 ‒ 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı,
İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır.”
MADDE 28 ‒ 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin
son fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan
yararlanan mahalleye dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”
MADDE 29 ‒ 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 30 ‒ 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(10) Bu madde uyarınca yapılan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar Resmî
Gazete’de yayımlanan son listenin ilan tarihinden beş yıl sonra Hazineye irad kaydedilir.”
MADDE 31 ‒ 5664 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Bu maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin son ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye
irad kaydedilir.”
MADDE 32 ‒ 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması
ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 ‒ (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinin (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç, diğer
şartları taşıyan ve 65 yaşını doldurmuş veya ölmüş olmaları sebebiyle spor müşaviri olarak
atanamayanların kendileri ya da bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca aylık bağlanan eş ve
çocuklarına, bu Kanun hükümlerine göre bağlanan aylıklar % 100 oranında artırılarak ödenir.”
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
MADDE 33 ‒ 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesi “Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı
aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:” şeklinde değiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 34 ‒ 5902 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar
deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.”
MADDE 35 ‒ 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı” olarak ve
18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 ‒ (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını
içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi
ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il
müdürlüklerinin norm kadroları dâhilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı
geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını
yapmak
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler
ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi
sağlamak
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler
için depolar kurmak ve yönetmek
g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek
ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale
ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak
h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak
k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak
(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla
konulacak ödenekten yapılır.
(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış
ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”
MADDE 36 ‒ 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
MADDE 19 ‒ (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu
müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak
müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.”
MADDE 37 ‒ 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 ‒ (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983
tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I)
sayılı cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde
ayrı bir bölüm hâlinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek
ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.
(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve
acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme,
çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu
puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş
kadro sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı
sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların
başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak
olan boy ve kilo koşulları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama
ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif
görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son
yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen
en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen
afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için
harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 38 ‒ 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 ‒ (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri
ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan
her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık
bünyesine alınan il afet ve acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında
bulunan her türlü taşınmaz Maliye Bakanlığınca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye
devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan,
taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli
(2) sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan
işlerde görevlendirilir. Bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm hâlinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar
mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için
ihdas edilen kadrolara hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılır.
(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları
tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü
zam ve tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli
ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili
çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak
esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması
hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya
kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak
herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı
ödenmesine son verilir.
(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma
arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları
kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.
(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır
devri ile taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın
bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yetkilidir.
(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda
sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
MADDE 39 ‒ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak
olanlar, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek
kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme,
kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır.”
MADDE 40 ‒ 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda
imtiyaz tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin
ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 41 ‒ 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici
11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 ‒ Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla
yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun
221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı
personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci
maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar
hariç) anılan tarih itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır);
ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme
net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya
pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.
Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi,
devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde
öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme
oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında
öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan
“Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre
ayrıca ek ödeme yapılmaz.”
MADDE 42 ‒ 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 9 uncu
sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 43 ‒ 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 44 ‒ 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “iki” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç)
bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.”
MADDE 45 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MADDE 8/B ‒ (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek
b) Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak
c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen
aksaklıklar hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak
ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge,
defter ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.
Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 46 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2 ‒ Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile ilgili bölümüne eklenmiştir.”
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
MADDE 47 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan
“yirmi” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 48 ‒ 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 ‒ (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik
sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ekli (3) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir. Bu şekilde yapılan atamalar hakkında, 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 49 ‒ 112 Acil Çağrı merkezlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (4) ve (5)
sayılı listelerde yer alan kadrolar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadro ihtiyacını
karşılamak üzere ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. Ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolara yapılacak atama
işlemleri, her bir yıl için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayısının üçte birini geçmemek
üzere, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.
Ekli (7) ve (8) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili bölümlerine
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokrom
İşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir Alüminyum İşletmesi ve
100. Yıl Gümüş İşletmesi müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik
görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı kazandığı hâlde sınavlarının
iptal edilmesi nedeniyle görevlerine başlayamayanlardan, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekli tam iş göremezlik geliri bağlananlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar hariç olmak
üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde aranan genel şartları kaybetmemiş olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde, anılan Genel Müdürlük veya bağlı
birimlerinde memur unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanırlar. Bu fıkra çerçevesinde
atama işlemi yapılmasıyla birlikte memur unvanlı pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde
ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde çerçevesinde ataması yapılanlar bir ay içinde Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir hak sağlanmaz.
MADDE 50 ‒ Bu Kanunun;
a) 18, 22 ve 26 ncı maddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 30 ve 31 inci maddeleri 26/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 40 ıncı maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 51 ‒ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
26/2/2014
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı : 2014/5979
27 Eylül 2013 tarihinde New York’ta imzalanan ve 13/2/2014 tarihli ve 6523 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve
Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 4313047 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Karar Sayısı : 2014/5980
Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500.000.000 ABD
Doları tutarında kredi sağlanmasına ilişkin 10/2/2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 13/2/2014 tarihli ve 4028 sayılı
yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/5975
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 13/2/2014 tarihli ve 3098 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Karar Sayısı : 2014/5976
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Alanya Tıp Fakültesi kurulması; Millî
Eğitim Bakanlığının 6/2/2014 tarihli ve 542880 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ALA
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
H. YAZICI
T. YILDIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Karar Sayısı : 2014/5977
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının 13/2/2014 tarihli ve 393 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
M. ŞİMŞEK
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
F. IŞIK
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
13/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5977 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 42 – 12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 12.00’dan başlayarak
18 Şubat 2014 Salı günü saat 24.00’a kadar Sincan-Batıkent metro seferlerinden yararlananlar,
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar 12/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Karar Sayısı : 2014/5978
Erzurum İlinde tesis edilecek Yenihayat Hidroelektrik Enerjisi Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan
Bakanlığın 14/2/2014 tarihli ve 4806 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
26 Şubat 2014
69471265-305-1470
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Şubat 2014 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
26 Şubat 2014
68244839-140.03-59-113
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 26/2/2014 tarihli ve 69471265-305-1470 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Şubat 2014 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
ATAMA KARARLARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/156
1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Hafiz Osman ŞAHİN’in atanması, 657
sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
26/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Emrullah İŞLER
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/154
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Nesrin
ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
26/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ayşenur İSLAM
Başbakan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/155
1 ‒ Açık bulunan birinci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Şevki AKKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
26/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Akif Çağatay KILIÇ
Başbakan
Gençlik ve Spor Bakanı
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe
ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez programı kapsamında yükseköğretim kurumları ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma ve geliştirme projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, Bakanlık ve diğer kurum, firma, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı
ile sonuçları teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri olarak sonuçlanan veya mevcut ürün
ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeye yönelik, doğacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının
ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş çalışmaları,
b) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel,
bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
c) Ar-Ge web portalı: San-Tez programı çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme,
izleme ve sonuçlandırma süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım
uygulamasını,
ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) Birim: Kurumun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya kurum tarafından belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,
e) Büyük işletme: Ülkemizde yerleşik KOBİ niteliğini aşan işletmeyi,
f) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere, proje sözleşmesinde belirtilen ve proje sürecinde geçici olarak görev alan
öğretim üyesi veya uzman personeli,
g) Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye
yönelik sistemli çalışmayı,
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
ğ) Destek kapsamına alınan proje bütçesi: Kurum hissesi dışında kalan, projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli harcamalardan oluşan tutarı,
h) Firma: San-Tez projesinde proje ortağı olarak yer alan, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de
yerleşik işletmeleri,
ı) Firma yetkilisi: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiyi,
i) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,
j) Gerçekleşme raporu: Proje yürütücüsü tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanıp,
dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları,
zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgiyi içeren raporu,
k) Gerçekleştirme görevlisi: Proje özel hesabı kapsamında yapılacak harcamalarda işin
yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerine yönelik olarak harcama
yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,
l) Hakem: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca belirlenerek Bakanlık tarafından yükseköğretim kurumları öğretim elemanları
ve gerek duyulması halinde ilgili kamu kurumlarında görevli uzman personel arasından görevlendirilen uzman kişiyi,
m) Harcama yetkilisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa tabi kurumlarda bu Kanun hükümleri uyarınca belirlenen harcama yetkilisini,
n) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, harcamaların faaliyetlerle uyumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından
düzenlenen raporu,
o) İzleyici: Desteklenmesi uygun bulunan San-Tez projelerinin incelenmesi amacıyla
yükseköğretim kurumları öğretim elemanları arasından Bakanlık tarafından görevlendirilen,
projeden bağımsız çalışan, konusunda uzman kişiyi,
ö) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,
p) Kurum: Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan proje karşılığı hesaplarına
para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarını,
r) Muhasebe yetkilisi: İlgili kurumun muhasebe yetkilisini,
s) Proje başvuru dokümanı: Projenin değerlendirilebilmesi için projenin konusu ve amacı, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı ve iş paketi faaliyetleri, projenin gerçekleştirileceği firmanın Ar-Ge altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgilerin yaratacağı katma değer verimliliği ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi
birikiminin ticarileştirilmesine yönelik hedef ve stratejilere ilişkin bilgi ile tahmini maliyetleri
içeren yazılı veya elektronik ortamda oluşturulan dokümanı,
ş) Proje kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun
imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutarı,
t) Proje mutemedi: Proje yürütücüsü veya proje yürütücüsü tarafından görevlendirilen
kişiyi,
u) Proje ortakları: Projenin gerçekleştirileceği kurumu, proje yürütücüsünü ve firmayı,
ü) Proje özel hesabı: Bakanlık bütçesinde, San-Tez projelerine yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerin ilgili transfer tertibinden tahakkuka bağlanarak aktarıldığı
kamu bankalarının birinde, program adı ve proje kod numarası belirtilerek kurum adına açtırılan
hesabı,
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
v) Proje sonuç raporu: Proje süresinin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde
proje sonuçlarını, projenin firma ve ekonomi üzerindeki beklenen etkisini gösteren Bakanlıkça
belirlenen formata uygun olarak hazırlanan raporu,
y) Proje sözleşmesi: Desteklenen projenin, Bakanlık adına Genel Müdürlük, ilgili kurum, proje yürütücüsü ve firma arasında akdedilen; projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe
planı, idari ve mali hükümler ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,
z) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projeye ilişkin raporların
verilmesinden, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan ve proje ile ilgili yazışmaları yapan doktora derecesine sahip öğretim elemanı,
aa) San-Tez programı: Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen,
teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, kurum ve sanayici işbirliği
ile hazırlanan ve Bakanlık tarafından yürütülen programı,
bb) San-Tez projesi: San-Tez programı kapsamında yürütülen projeleri,
cc) San-Tez proje kodu: Genel Müdürlük tarafından projelere verilen kodu,
çç) San-Tez proje değerlendirme komisyonları: San-Tez programı kapsamında değerlendirmeye alınacak projeler ile hakemlerin belirlenmesi amacıyla 11 inci maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını Genel Müdürlüğün yürüteceği değerlendirme komisyonlarını,
dd) San-Tez programı yürütme grubu: San-Tez programında Genel Müdürlük tarafından
görevlendirilen ve programa yönelik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personelden oluşan
grubu,
ee) Temel araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek
için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı,
ff) Tez öğrencisi: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans veya doktora yapan öğrencileri,
gg) Uygulamalı araştırma: Yeni bilgi edinme ve belirli sorunlara çözüm bulma amacıyla
yürütülen, belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelmiş araştırmayı,
ğğ) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren
ürünü,
hh) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni
ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle
üretilmesinde kullanılan yöntemi,
ıı) Yardımcı araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev
alan, yürütücü dışındaki en az doktora düzeyindeki araştırmacıları,
ii) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Kapsamı, Destek Türü ve Miktarı, Destek Süresi
Destek kapsamı
MADDE 5 – (1) Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji
tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya
deneysel geliştirme aşamasında olan projeler, bu Yönetmelik hükümlerine göre desteklenir.
(2) Üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları, kısmi olarak desteklenebilir.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Destek türü ve miktarı
MADDE 6 – (1) San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklinde olup, bu program çerçevesinde verilebilecek destekler, söz konusu program için Bakanlık
bütçesinde öngörülen toplam ödeneği geçemez.
(2) Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları
aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.
b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi
olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.
c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini
nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.
ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi
olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.
(3) Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla %40
olarak uygulanır ve kalan tutar firma katkı payına eklenir.
Destek süresi
MADDE 7 – (1) Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilir.
Desteklenecek harcama ve gider kalemleri
MADDE 8 – (1) San-Tez programı kapsamında, genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir:
a) Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
ç) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
d) Personel giderleri.
e) Proje kurum hissesi.
f) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri.
(2) Desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalara ilişkin hususlar uygulama usul ve esaslarında belirlenir.
Proje kurum hissesi
MADDE 9 – (1) Kurum hissesi proje bütçesinde ayrı bir kalem olarak belirlenir ve toplam proje bütçesine eklenir.
(2) Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Kurum hissesi,
proje hesabı dışında başka bir hesapta tutulamaz. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir.
(3) Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren harcanamaz ve
kalan miktar firma ve Bakanlığa projeye katkıları oranında iade edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Proje Değerlendirme Komisyonları,
Değerlendirme, Karar ve Sözleşme
Başvuru
MADDE 10 – (1) Proje başvuruları San-Tez programının uygulama usul ve esaslarında
belirlenen içerik ve biçime uygun olarak Genel Müdürlüğe yapılır.
(2) Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini kapsayan duyurular Bakanlık
internet sitesinden yapılır.
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
San-Tez proje değerlendirme komisyonları ve ön değerlendirme
MADDE 11 – (1) San-Tez projelerinin ön değerlendirmesi, Genel Müdürlükçe belirlenecek teknoloji alanları için ayrı ayrı oluşturulan San-Tez proje değerlendirme komisyonları
tarafından yapılır.
(2) San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından Genel Müdürlükçe iki yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden
oluşur ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır.
(3) San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak ön değerlendirmelerde, proje başvuru dokümanının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu değerlendirilir.
(4) Yapılan ön değerlendirme neticesinde, yatırıma veya temel araştırmaya yönelik olduğu anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmaz ve bu program kapsamında desteklenmez.
Değerlendirme
MADDE 12 – (1) San-Tez projelerinin değerlendirmesi; San-Tez proje değerlendirme
komisyonlarınca seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır.
Hakemler, akademik kariyeri bulunan tercihen yükseköğretim kurumlarında veya araştırma
kurumlarında görevli bilim insanları arasından ve gerek duyulması halinde ilgili kamu kurumlarında görevli uzman personel arasından seçilir.
(2) Hakemler, San-Tez projelerini Genel Müdürlükçe yürürlüğe konulacak uygulama
usul ve esaslarda yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirir.
(3) San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında
hakemlerce karar verilir.
(4) Yapılacak nihai değerlendirme için gerek duyulması halinde proje ortakları da proje
değerlendirme toplantısına davet edilir.
Karar
MADDE 13 – (1) Karar, Genel Müdürlük tarafından Bakanlığın internet sitesinden ilan
edilir.
Sözleşme yapılması
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen projenin
yürütüleceği kurum, proje yürütücüsü, ilgili firma ve Bakanlık arasında akdedilen sözleşme;
a) Projenin süresi ve toplam bütçesi,
b) Desteklenecek giderler,
c) Desteğin aktarma dönemleri ve miktarı,
ç) Proje kapsamında satın alınan malzemeler ile makine ve donanımın proje bitimindeki
mülkiyet hususu,
d) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı paylaşımı,
e) Proje personel ödemeleri,
f) Projede meydana gelecek değişiklikler ve ödenek aktarımı hususu,
g) Proje yürütücüsünün ve firmanın sorumlulukları,
ğ) Projenin sonuçlandırılması veya sözleşmenin fesih edilmesi,
h) İdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususları,
kapsar.
(2) Desteklenen projelerde bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla sözleşmede belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Destek miktar ve dönemleri yılı bütçe kanunlarında bu amaçla tefrik edilen ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama
programına uygun olarak belirlenir.
(3) Kararın ilan tarihini takip eden altı ay içerisinde sözleşmesi yapılmayan projeler
iptal edilmiş sayılır.
(4) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve Muhasebeleştirme İşlemleri, Haksız veya Fazla Ödeme
Proje özel hesabı
MADDE 15 – (1) Projenin yürütüldüğü kurum tarafından kamu bankalarından birinde
San-Tez projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka
hesabından yapılır.
Bakanlık ve firma katkısı
MADDE 16 – (1) Bakanlık ve firma katkısı, proje sözleşmesinde belirtilen dönemler
itibariyle proje özel hesabına aktarılır. Firma tarafından taahhüt edilen ve ödeme dönemlerine
uygun olarak proje özel hesabına yatırılması gereken miktarların yatırılmaması halinde, bu
ödeme gerçekleşinceye kadar Bakanlıkça destek sağlanmaz.
(2) Bakanlık katkısının ödenmesinde, ödeme belgesine proje sözleşmesinin ilgili kısımları bağlanır.
Satın alma ve ihale işlemleri
MADDE 17 – (1) Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında
1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f)
Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Kararda belirlenen esaslara, vakıf üniversitelerinde ise kendi alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır.
(2) Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın
alınamaz, alınması halinde bunlara ait bedeller proje özel hesabına iade edilir.
(3) Teknik şartnamenin hazırlanması, satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili muayene ve
kabul komisyonları proje personeli tarafından yerine getirilir. Proje personeli ayrıca, ihale komisyonlarında da teknik üye olarak yer alır.
Projeye ilişkin harcamalar
MADDE 18 – (1) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki olan proje
dokümanlarında yer alan ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi
esastır. Yapılan harcamalara ilişkin mali ve hukuki sorumluluk kuruma aittir.
Avans ve mahsup işlemleri
MADDE 19 – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci
maddesi gereğince yılı bütçe kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak il merkezleri
için belirlenen avans limitinin on katına kadar avans verilebilir.
(2) Avans talebi ilgili birime yapılır. Talep edilen avans tutarı, proje hesabında yer alan
tutarların kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe
yetkilisince en geç iki iş günü içerisinde yürütücü tarafından belirlenen proje mutemedinin
banka hesabına aktarılır. Proje mutemedinin görevlendirilmesine ilişkin yazıda mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve bir ayı geçmemek üzere avansın hangi süre içinde mahsup edileceği belirtilir.
(3) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili birim tarafından proje bütçesine uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir.
(4) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilmez.
(5) Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun
mahsubu yapılmadan yeni avans verilmez.
(6) Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı proje yürütücüsü
ve/veya sorumlu proje mutemedi tarafından imzalanır.
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 20 – (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ya da
fatura yerine geçen belgeler ilgili kurum adına San-Tez proje kodu belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin düzenlenen fatura ya da fatura yerine geçen
belgeler proje yürütücüsü tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır" şerhi düşülerek imzalanır.
(2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince bağış işlem seçeneği
ile taşınır işlem fişi düzenlenerek kurumun envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları
kullanacak proje yürütücüsüne ya da proje yürütücüsünün belirleyeceği proje kapsamında kurumda çalışan bir başka kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise muayene
kabul komisyon tutanağı düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.
(3) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının
uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, proje sözleşmesinde belirlenen şekilde ve Bakanlığın onayı ile ya kurumun
kayıtlarında kalır ya da proje ortağı firmaya devredilir.
(4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje
kapsamında alınan makine donanımın mülkiyeti ile ilgili tasarruf Bakanlığındır.
Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme
MADDE 21 – (1) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider işlemleri bu Yönetmelik ve genel hükümler çerçevesinde kurumun ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.
(2) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise ilgili kurumun belirlediği
harcama yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç 2 iş günü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.
Muhasebe işlemleri
MADDE 22 – (1) Proje özel hesabına transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.
(2) Proje giderlerinin ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan Ar-Ge web portal içerisinde, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle kurumca muhasebe
kayıtları tutulur.
Harcamalara ilişkin belgelerin muhafazası
MADDE 23 – (1) San-Tez projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili kurumda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.
Yapılacak harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler
MADDE 24 – (1) Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme
karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelerin bağlanması esas
olup bunun dışında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır.
Sahte belgelerin tespiti, haksız veya fazla ödeme
MADDE 25 – (1) Proje ile ilgili sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve bilgi
verilmesinden dolayı haksız ve yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, Bakanlık tarafından
proje iptal edilir ve yapılan ödemeler projenin yürütüldüğü kurumdan kanuni faizi ile genel
hükümlere göre tahsil edilir. Ayrıca fiilin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
açısından suç teşkil etmesi halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
(2) Proje özel hesabına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların dışında Bakanlık tarafından desteklenen proje kapsamında sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda;
a) Fazla ödenen tutar Bakanlık tarafından projenin yürütüldüğü kuruma bildirim yapılmasını takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iade,
b) Fazla ödenen tutarın yürütücü kuruma bildirilmesini takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iade edilmemesi durumunda, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil,
edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlama, İzleme, Durdurma, İptal, Değişiklik Bildirimi ve Sonuçlandırma
Raporlama ve izleme
MADDE 26 – (1) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir.
İzleyici, proje yürütücüsü tarafından kendisine gönderilen gerçekleşme raporunu da dikkate
alarak projeyi yerinde inceler ve izleme raporunu hazırlayarak Ar-Ge web portalı üzerinden
ve/veya ıslak imzalı olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık, izleyiciyi gerekli görülen durumlarda
da projeyi izlemek üzere görevlendirebilir.
(2) Bakanlık gerek duyması halinde izleyici değişikliği yapabilir.
(3) Bakanlık destek sürecinde ya da projenin tamamlanmasının ardından proje faaliyetlerinin incelenmesi ve proje sonuçlarının takip edilmesi amacıyla proje ortaklarından her
türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir; belirleyeceği San-Tez proje yürütme grubu üyelerini, gerektiğinde projeyi yerinde inceleme ve proje sonuçlarını takip etmekle görevlendirebilir.
Desteğin durdurulması ve iptali
MADDE 27 – (1) Yapılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına
uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulabilir.
(2) Mücbir sebeplerle veya proje ortaklarının kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler firmanın ve/veya
proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulabilir.
(3) Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık tarafından proje yeniden
başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.
(4) Durdurma sonrasında, proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Bakanlık tarafından
yapılan inceleme sonucu yürütülmeleri olanaksız hale geldiği tespit edilen projeler, Bakanlık
tarafından iptal edilir.
(5) Projenin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yürütücüsüne,
firmaya ve kuruma bildirilir.
(6) Projenin iptal edildiği durumlarda proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar
ve niteliğine bağlı olarak, kalan sarf malzemesinin mülkiyetinin tasarrufu Bakanlığın yetkisindedir. Projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak,
benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından Bakanlığa yazılı olarak bilgi
verilir.
(7) Proje yürütücüsünün kusur ve ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolayı iptal
edilen projede görev alan proje yürütücüsü, iki yıl boyunca San-Tez programı kapsamında görev alamaz.
(8) İptal edilen projelerde, kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini
izleyen 30 gün içerisinde Bakanlık tarafından bildirilen banka hesabına iade edilir. İade edilmediği takdirde, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil edilir. Bakanlık, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden mahsup etme yetkisine haizdir.
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
(9) İptal edilen projelerde proje ortağı firmanın kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda firma, 2 yıl boyunca San-Tez programı desteklerinden yararlanamaz.
(10) Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan desteklendiği tespit edilen projeler, Bakanlık
tarafından iptal edilir.
Değişiklik bildirimi ve onay süreci
MADDE 28 – (1) Program kapsamında desteklenen projeler ile ilgili kapsam, süre,
bütçe ve idari konularda gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe sunulan değişiklik talepleri, San-Tez
programı yürütme grubu tarafından, gerek görülmesi halinde izleyici görüşü de dikkate alınmak
suretiyle değerlendirilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
(2) Projelerde satın alınması öngörülen mal ve hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla makine donanım, sarf malzeme ve hizmet alımı kalemleri arasında yapılacak aktarmalar ile seyahat kaleminden diğer kalemlere yapılacak aktarmalar, proje yürütücüsü
tarafından değişikliklere ait gerekçeler belirtilmek suretiyle kuruma ve Bakanlığa bilgi verildikten sonra gerçekleştirilir.
Proje sonuçlandırma işlemleri
MADDE 29 – (1) San-Tez programının uygulama usul ve esaslarına uygun olarak proje
sonuçlandırma işlemleri gerçekleştirilir.
Projenin erken sonlandırılması
MADDE 30 – (1) Projenin erken sonlandırılmasına yönelik bir talep olması halinde,
proje ortakları gerekçeli bir yazıyla Genel Müdürlüğe başvurur. Talebin, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi durumunda proje sonuçlandırma işlemleri yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluklar
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir.
a) Projenin yürütüldüğü kurum; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve
hukuki yönden bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülmesinden, projelerin değerlendirme
ve izleme aşamalarında, hakeme, izleyiciye, Bakanlığın görevlendirdiği personele gerekli araç
ve ortamların sağlanmasından ve gerekli bilgi akışının sağlanmasından, sözleşme hükümlerine
uymaktan,
b) Proje ortağı firma; proje kapsamında yapılacak harcamalar için kendi yükümlüğündeki tutarları proje özel hesabına zamanında aktarmaktan, sözleşme hükümlerine uymaktan
tüzel kişilik olarak,
c) Proje yürütücüsü; desteklenen projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında hakeme, izleyiciye, Bakanlığın görevlendirdiği personele gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli bilgi akışının
sağlanmasından, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en fazla iki ay içinde projenin bilimsel
ve teknik tüm gelişimi ile ilgili sonuçları kapsayan sonuç raporunun düzenlenmesi ve Bakanlığa
teslim edilmesinden, harcama ve giderlerin proje gereklerine uygunluğundan proje adına,
ç) Hakem/Komisyon üyesi; proje önerisinin, yürütücü ve firma tarafından sağlanacak
sözlü, yazılı, görsel bilgileri de dikkate alarak değerlendirilmesinden, Bakanlık tarafından istenen değerlendirme formunun hazırlanmasından ve soruların yanıtlanmasından ve gizlilik
esaslarına riayet edilmesinden,
d) İzleyici; desteklenmesi uygun bulunan projeyi kurum ve proje ortağı firmayı gerektiğinde yerinde ziyaret ederek ve Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip
değerlendirilmesinden, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,
e) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi 5018 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde,
sorumludur.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Gizlilik
MADDE 32 – (1) Bu destek programına yapılan proje başvurularının değerlendirme
ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, yürütücü ve firmaya ait ticari gizli bilgi veya hizmete özel bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla
aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler ile değerlendirme sürecinde görev alan kişiler ile ilgili bu süreçte oluşan her türlü bilgi ve belgeleri 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun kapsamı dışındadır.
(2) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davrandığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespit edilen kişi ve kuruluşlar Bakanlık desteklerinden yararlanamaz ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.
(3) Proje başvurularının değerlendirme ve izleme sürecinde görevlendirilen hakem/komisyon ve izleyicilerin bu görevlendirmeye ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporları, bu
kişilerin mesleki ve kişisel haklarını koruma altına alma amacı ve gerektiğinde kurum ve proje
ortağı firmayı yerinde birden fazla ziyaret etme durumları da dikkate alınarak, proje başvurusunda bulunan kurum ve proje ortağı firmaya ve üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletilmez. Bu
değerlendirme raporları 4982 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.
(4) Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Proje ile
ilgili gizli bir bilginin açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5846 sayılı Kanun
çerçevesinde gereken işlemler başlatılır.
Fikri ve sınaî mülkiyet hakları
MADDE 33 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, proje sözleşmesinin
eki olmak üzere, proje ortakları arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.
(2) Proje yürütücüleri, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul
edilen makalelerin bir örneğinin Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren
hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğundadır.
Mücbir ve haklı sebepler
MADDE 34 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık,
ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun
ya da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir
sebebin yetkili/ilgili merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur.
(3) Bakanlık ile proje ortaklarının birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda
gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması
veya geç ulaşması halleri ile Bakanlığın elektronik hizmetinde oluşan aksamalar, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir. Bu durumda
haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belgelendirilmesi gerekir.
(4) Bakanlık tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı Genel Müdürlüğe tahsis
edilen bütçe ve nakit imkânları dahilinde geçerli olup, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir.
Kamu kaynaklı diğer destekler
MADDE 35 – (1) Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez
programı kapsamında desteklenmez.
(2) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan destekler ile 28/2/2008 tarihli ve 5746
sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile 13/6/2006
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan “Ar-Ge indirimi” tanımı altında
Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşlara sağlanan destekler bu madde kapsamında değerlendirilmez.
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
San-Tez proje değerlendirme komisyon üyeleri, hakemler ve proje izleyicilerine
yapılacak ödemeler
MADDE 36 – (1) San-Tez proje değerlendirme komisyonunda görev alan öğretim üyeleri ile hakem ve izleyici olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde ödeme yapılır.
(2) Katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler
MADDE 37 – (1) Desteklenen projelerde;
a) Proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenecek tutarı geçmemek üzere,
b) Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile projede görev yapan diğer proje personeline,
proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir.
Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları
MADDE 38 – (1) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
Program adının kullanımı
MADDE 39 – (1) San-Tez, resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların eklerinde, yazılı, görsel ve benzeri ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde kullanılabilir.
Uygulama usul ve esasları
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kurallar ve desteğin mekanizmalarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
Proje özel hesabında kalan bakiye
MADDE 41 – (1) Proje özel hesabında kalan bakiye, Bakanlık ve proje ortak/ortaklarının yapmış oldukları katkı oranında banka hesaplarına iade edilir.
Denetim
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 5/7/2007 tarihli ve 26573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında desteklenen projeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca desteklenmesine
karar verilen projeler de, yeni Yönetmelik hükümleri çerçevesinde desteklenmeye devam edilir.
Yetki
MADDE 44 – (1) Bakanlık ülke için önem arz eden teknolojik ve/veya stratejik alanlar
belirleyebilir ve bu alanlarda proje çağrısına çıkmaya yetkilidir.
(2) Bakanlık, belirlenen alanlardaki projelerin desteklenmesine öncelik verebilir.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLEN
UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi
Hizmetleri Uzman Yardımcıları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılarının mesleğe
alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları, uzmanlığa atanma ile uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam
edilen Çalışma Uzman Yardımcısı ve Uzmanı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve
Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı ve Uzmanı olarak atanacaklar ile Uzman
Yardımcılığı giriş sınavına katılacak adaylar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 36/A maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Birim amiri: İlgili genel müdürlükte görev yapan daire başkanı ve üstü yöneticiyi,
ç) Genel Müdür: Çalışma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadroları için Çalışma Genel
Müdürünü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadroları için Dış İlişkiler
ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürünü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadroları için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Çalışma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadroları için Çalışma Genel Müdürlüğünü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadroları için Dış
İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
ve Uzman Yardımcısı kadroları için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) Giriş Sınavı: Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü veya
yalnızca sözlü sınavı,
f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Kurul: Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulunu,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) PDB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,
ı) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
i) Uzman: Çalışma Uzmanı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ile İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanını,
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
j) Uzman yardımcısı: Çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısını,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) Yeterlik sınavı: Çalışma Uzmanlığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığı, İş Sağlığı
ve Güvenliği Uzmanlığı yeterlik sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş
Giriş sınavı ve duyuru
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, kadro
ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda yapılır. Giriş sınavı
yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Yazılı sınav,
ihtiyaç duyulması halinde ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
da yaptırılabilir.
(2) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türleri
ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli
ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, öğrenim dalları ve kontenjanları ile diğer hususlar
son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan
tiraj olarak yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ilanında belirtilecek KPSS puan türündeki yabancı dil ağırlığı % 50’den az olamaz.
Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî
ve idarî bilimler fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört
yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
şartları aranır.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlığın
internet sitesinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) KPSS sonuç belgelerinin aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden
edinilen çıktısı.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumunca
onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
ç) Özgeçmiş.
d) Sınav ilanında yer alması halinde sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, PDB’ye son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar elden teslim edilir veya posta yoluyla ulaştırılır. Giriş sınavına başvuru; ilânda belirtildiği
takdirde internet erişimi üzerinden de yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Giriş sınavına hazırlık komisyonu
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına hazırlık komisyonu; Müsteşar onayı ile Personel Dairesi
Başkanının başkanlığında PDB’den iki ve ilgili genel müdürlükten iki olmak üzere en az şube
müdürü veya uzman düzeyinde toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı onayda beş yedek üye
tespit edilir.
(2) Giriş sınavına hazırlık komisyonu; giriş sınavı ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması, gerekli şartları taşıyan adayların başvuru evrakının kabulü ve kaydı, aday listelerinin hazırlanması ve ilan edilmesinin sağlanması, adayların T.C. kimlik numaraları, ad ve soyadları
ile KPSS puanlarının doğruluğunun ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol edilmesi, başvurulara ilişkin olarak yapılan itirazların yedi gün içerisinde sonuçlandırılması hususlarını yürütür.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Giriş sınavına katılabileceklerin isimleri PDB tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Bu şekilde ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına
alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.
(2) Yazılı sınav yapılması halinde, PDB tarafından sınava girme hakkı kazanan adaylara
fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi
yer alır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav
giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.
(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; Bakan onayı ile Müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, ilgili genel müdürlükten genel müdür ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından
tespit edilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı onayda belirtilen
niteliklere sahip beş yedek üye tespit edilir.
(2) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Giriş Sınavı Komisyonunca yapılır.
(3) Gerek görülmesi halinde yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan
öğretim üyeleri de Giriş Sınavı Komisyonu üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde
görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.
(4) Giriş Sınavı Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Giriş Sınavı Komisyonunun üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının
katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek
puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) çağrılır.
(2) Yazılı sınav, mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak duyuruda belirlenen alan bilgisi, Bakanlığın görev alanına giren temel konular ve ilgili konularda klasik veya
test şeklinde yapılır.
(3) Yazılı sınav, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, çalışma hayatı ile iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuat, yabancı
dil, hukuk, iktisat, maliye, mühendislik, uluslararası çalışma mevzuatı, uluslararası ekonomik
ilişkiler, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği mevzuatı konuları arasından ilgili Genel Müdürlük tarafından seçilerek sınav ilanında belirtilen konularda yapılır.
(4) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde
gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular, zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak suretiyle Giriş Sınavı Komisyon başkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların
huzurunda açılır.
(5) Yazılı sınav, Giriş Sınavı Komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.
(6) Yazılı sınav puanı, sınavın klasik usulde yapılması halinde Giriş Sınavı Komisyon
başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle tespit edilir.
(7) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır.
(8) Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle PDB tarafından ilan edilir.
(9) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.
(10) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap
kağıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıdı ve tutanaklar, zarf içine konularak, kapatılıp mühürlendikten sonra Giriş Sınavı Komisyonu başkanına teslim edilir.
(11) Tutanaklar gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.
(12) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.
Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek
puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü
sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava alınır.
(2) Giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı
giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.
Adaylar, KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere sıralamaya tâbi
tutulur. KPSS puan türü itibariyle sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav ilanında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan,
(b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.
(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ilanı ve itiraz
MADDE 13 – (1) Başarı sıralaması; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan
aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayların puanlarının
eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla
atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek
aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla bir sonraki
giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.
(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, asil ve yedek
listede yer alan adaylara yazılı olarak bildirilir.
(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.
(5) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Giriş
Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren sınav kurulu
tarafından en fazla yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 14 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.
(2) Atanamayanların başvuru belgeleri, giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay
içinde talepleri halinde ilgililere iade edilir.
Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar;
a) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin
olarak adayın yazılı beyanı,
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,
ç) Mal bildirimi yazılı beyanını,
sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip tebligatta belirtilen süre içerisinde
PDB’ye teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar, 15 inci maddenin birinci fıkrasında
sayılan belgeleri teslim etmeleri şartıyla başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı kadrolarına
otuz gün içerisinde atanırlar. Asıl listeden uzman yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlayamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerlerine altı ay içerisinde başarı sırasına göre yedek aday listesinden atama yapılabilir.
(2) Atanma işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde yasal mazereti bulunmadığı halde başvuruda bulunmayan ve gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(4) Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak Devlet
Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Uzman yardımcılığı süresi ve çalışma düzeni
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bağlı
oldukları daire başkanı veya üstü yöneticiler tarafından belirlenen uzmanların refakatinde ve
onların gözetiminde çalışırlar. Bu çalışmalarında bağlı oldukları daire başkanı ve üst yöneticilere karşı sorumludurlar.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja
tabi tutulurlar.
(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için PDB tarafından ilgili Genel Müdürlüğün
görüşü de dikkate alınarak müsteşarlık makamından alınan onaya istinaden üç yıllık bir süreyi
kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Bakanlığın ve ilgili Genel Müdürlüğün görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,
b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, ilgili Genel Müdürlük dışında Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda tecrübe edinilmesi amacıyla uzman yardımcılarının Bakanlık birimleri arasında da rotasyona tabi tutulmasını, gerekli görülmesi halinde meslekleriyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
yürütülen ve onbeş işgününü aşmayan eğitim faaliyetlerine katılmalarını, yazışma, rapor yazma,
inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
ç) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
d) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
e) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
f) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara
katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile
uygulama yeteneği kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı
Tez konusunun belirlenmesi ve hazırlama süresi
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve
refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet
süresinin bitiminde, tez konusunun belirlenmesi için ilgili Genel Müdürlük tarafından daha
önce belirlenen tez konuları arasından seçtiği veya kendisinin belirlediği üç tez konusunu bağlı
bulunduğu Genel Müdürlüğe sunar. İlgili Genel Müdürlük en geç bir ay içerisinde tez konusunu
belirler ve uzman yardımcısına tebliğ eder.
(2) Uzman yardımcısının belirtilen süre içinde geçerli bir mazeret olmaksızın tez konularını sunmaması halinde Genel Müdürün re’sen önereceği konular arasından aynı usulle tez
konusu belirlenir.
(3) Tez konusu belirlenen uzman yardımcısı, daire başkanı veya dengi ya da üstü yöneticiler, bağlı bulunduğu birimde görev yapan uzmanlar veya üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı belirler.
(4) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak
hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi
ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
(5) Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir.
Tezin teslimi ve ek süre verilmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini tez danışmanının raporuyla birlikte ilgili Genel Müdürlüğe teslim eder.
(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Ek süre içinde
tezini teslim etmeyenler hakkında 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu
MADDE 21 – (1) Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulu, Bakan onayı ile Müsteşar veya bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, ilgili genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile uzmanlar arasından seçilen beş üyeden oluşur. Gerek görülmesi
halinde Kurulda yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim görevlileri
de görevlendirilebilir. Ayrıca, üç yedek üye belirlenir. Kurul üye tamsayısıyla toplanır ve oy
çokluğuyla karar alır. Asıl üyelerin herhangi bir sebeple toplantıya katılamamaları halinde, yedek üyeler Kurula katılırlar.
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
(2) Kurul başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
Tez değerlendirme ve sözlü savunma
MADDE 22 – (1) Genel Müdürlük, uzmanlık tezlerini teslim tarihinden itibaren 15
gün içerisinde değerlendirilmek üzere Kurul üyelerine gönderir. Üyeler, tezleri teslim tarihinden
itibaren kırk beş gün içerisinde inceler. Üyelerce tezlerin incelenmesinden sonraki bir ay içerisinde uzman yardımcısı tez savunması için çağrılır.
(2) Uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Kurul, gerekli durumlarda tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.
(3) Savunma sonunda Kurul üyelerinin her biri, teze ilişkin puanlamasını yapar. Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Üyelerin verdiği notların aritmetik ortalaması en
az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Tezin başarısız bulunması halinde, Kurul tarafından tezin başarısız sayılmasına ilişkin gerekçeli rapor hazırlanarak ilgiliye tebliğ edilir.
(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi
başarısız sayılır.
Tezin başarısız bulunması
MADDE 23 – (1) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda
yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlaması veya aynı tezi düzelterek sunması
için Kurul kararıyla bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
İkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler hakkında 26 ncı madde hükümleri uygulanır.
(2) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi 22 nci maddede belirtilen usul
ve esaslara göre yapılır.
Yeterlik sınavı
MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil Bakanlıkta en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.
(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç bir ay içinde Kurul tarafından yapılır. Yeterlik sınavı konuları, ilgili Genel Müdürlük tarafından sınavdan en az dört ay önce belirlenerek ilan edilir.
(4) Kurul üyeleri, yazılı ve sözlü sınavın her bir aşamasında ayrı ayrı not verir. Yazılı
sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav başarı notu, Kurul üyelerinin yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında verdikleri puanların aritmetik ortalamalarının birlikte değerlendirilmesi ile bulunur.
(5) Yeterlik sınavının her bir aşamasında üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olması halinde aday başarılı sayılır.
(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. İkinci sınavda başarılı olamayan veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 26 ncı
madde hükümleri uygulanır.
(7) Yeterlik sınavı sonunda kabul edilmiş bir tez örneği ile birlikte sınava ilişkin her
bir üyenin verdiği notu gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim edilerek PDB’ye gönderilir.
Sonuçlar, Bakan onayından sonra ilgililere tebliğ edilir.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Uzmanlığa atanma
MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığına giriş tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Bakanlığa ibraz edilmesi,
şartları aranır.
Başarısızlık hali
MADDE 26 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya sınav
hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 27 – (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek.
b) Bakanlığın stratejik planında belirtilen ve birimini ilgilendiren politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
c) Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.
ç) Birimin çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve
eğitim programlarına katılmak.
d) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
e) Birim amirince verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer
görevleri yapmak.
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek.
b) Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek,
yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.
c) Birimin görev alanında yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli
dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak.
ç) Birimin görev alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve
eğitim programlarına katılmak.
d) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, görevlerinin mevzuata, plan ve
programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından birim amirine karşı sorumludurlar.
(2) Uzman ve uzman yardımcıları, mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu
sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet içi eğitim
MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, ilgili Genel Müdürlüğün görev ve
faaliyetleri çerçevesinde; politika oluşturulması, strateji geliştirilmesi, analiz yapılması, verimliliğin artırılması, iş görme kapasitesinin yükseltilmesi, kariyerin geliştirilmesi, bilimsel ve
teknolojik değişim ve gelişmelere uyum sağlanması, bilgi ve birikimlerinin artırılması ile kişisel
ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla, uygun görülecek zamanlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan sürekli hizmet içi eğitimine tabi tutulabilirler. Bu amaçla
eğitim planının hazırlanmasından ve yürütülmesinden PDB ile ilgili Genel Müdürlük sorumludur.
Yurtdışı eğitimi
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla
Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına
gönderilebilirler.
Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 32 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki
görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve
gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 8/9/2010 tarihli ve 27696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik
Sınavları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Mevcut uzman ve uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu
maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde Bakanlıkta uzman yardımcısı kadrosunda
bulunanların tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları, önceki Yönetmelik
hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST, KALİBRASYON
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal
Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test,
Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına
ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt Komisyonlar: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan alt çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) İlgili Anabilim ve Bilim Dalları: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test,
Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarında görev alan fakültelerin ilgili anabilim ile bilim dallarını,
ç) Merkez (BİYOMEDKAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
e) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5– (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol
çalışmalarını kapsayan süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmak.
b) Mevcut standartları geliştirmek ve uygulamalar yapmak, bu alanda eğitimler düzenlemek.
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
c) Biyomedikal cihazların uluslararası standartlara uygun olarak kalibrasyon, validasyon ve kalite kontrol test hizmetlerini vermek.
ç) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak işbirliği sonucunda, tanı ve tedavi
amaçlı cihaz teknolojilerini geliştirmek.
d) Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, çalışmalar ve projeler
yapmak.
e) Teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak ürün geliştirmek.
f) Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak medikal
cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test, kalibrasyon, ölçme değerlendirme ve benzeri konularda uygulama ve araştırmalarını yapmak.
b) Üniversite bünyesinde biyomedikal kalibrasyon laboratuvarı kurmak, kalite kontrol
testleri yapmak ve kalibrasyon hizmeti vermek.
c) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme çalışmaları yapmak.
ç) Sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi noktasında yeni gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri vermek.
d) Medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerin hazırlanması, medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları için danışmanlık
hizmeti vermek.
e) Biyomedikal cihaz tasarımları yapmak ve prototipler geliştirmek.
f) Merkezin amaçlarına uygun program geliştirmek.
g) Hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
ğ) Medikal cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak.
h) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs, sergi ve
benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.
ı) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili alanda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri
arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere ilgili alanda çalışmaları olan
öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona
erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu
Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak.
g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından
önerilen Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde Yönetim Kurulu olağanüstü toplanır.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.
e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya
Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık
eder. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.
Alt komisyonlar
MADDE 13 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin amaçları
doğrultusunda çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturulabilir. Alt komisyonların görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat, bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu
kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma
sahasında faaliyette bulunmak.
b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetlerini etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek için çaba sarf etmek.
c) Diğer çalışma birimleri ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek.
ç) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim
faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak ya
da bu konularda ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HÜCRE, DOKU, ORGAN NAKLİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku,
Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ
Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ç) Merkez (İKÇÜ-YAŞAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ Nakli
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
f) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, her türlü hücre, doku ve organ nakli uygulamasını
çağdaş uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını
işleyip ihtiyacı olanlara tedavi amaçlı kullandırmak, doku ve organ nakli konularındaki yeni
gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, konuda yeni teknikler geliştirmek, hücre, doku ve organ sağlamak ve toplumun her kesiminin hücre, doku ve
organ nakli konularında bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak
öğretim elemanı yetiştirilmesini teşvik eder ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve olanakları hazırlar.
b) Merkez ilgi alanına giren özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve
bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli eleman gönderir, yurt dışından bu
amaçla gelenleri kabul eder.
c) Merkez alanıyla ilgili üniversite öğretim üyeleri, üniversite ile ortak kullanım protokolü olan Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki uzman hekimler merkezde görevlendirilebilir
ve merkez amacına uygun olarak çalışmalarını sürdürürler.
ç) Üniversitede hücre, doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik eder.
d) Merkez ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal
ve uluslararası kongreler düzenler, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verir ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapar.
e) Hücre, doku ve organ nakliyle ilgili Üniversitede yapılacak bilimsel çalışmalara,
araştırma ve tez çalışmalarına, projelere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği dahilinde
destek verebilir ve proje takibini gerçekleştirir.
f) Merkez araştırma, uygulama için gerekli laboratuvarları kurar ve diğer olanakları
sağlar. Kurulan bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için çalışmalar
yapar.
g) Hastalara transfer edilecek olan hücre ve dokuların dünyadaki en üst standartlara uygun GMP koşullarına göre üretilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
ğ) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle, bilgi alışverişinde bulunur
ve işbirliği yapar.
h) Yükseköğretim Kanunu amaç ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapar.
ı) Alanıyla ilgili çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Görevleri ve Proje Çalışma Grupları
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; hücre, doku ve/veya organ nakli alanında çalışmaları bulunan
Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere,
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür görevi başında olmadığında yardımcısı kendisine vekâlet eder. Göreve
vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan proje çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,
yürütmek ve denetlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amacına uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, idari personel üzerinde gözetim ve denetim yapmak.
e) Merkez için bir arşiv kurmak.
f) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte
hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak.
g) Merkez için proje desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan
destek elde etmek amacıyla yapılacak başvuru çalışmalarını organize etmek.
ğ) İstendiğinde ve yıl sonunda bilimsel aktivite faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun
da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki
diğer dört üye, Müdür tarafından önerilen; konu itibarıyla özellikle hücre, doku ve organ nakli
alanlarından en az birinde çalışmış, Üniversitenin öğretim üyeleri ve gerektiğinde Üniversitenin
ortak kullanım protokolü yaptığı Sağlık Bakanlığı hastanelerinin eğitim görevlileri arasından
Rektör tarafından seçilir ve üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu; gerektiğinde
Müdürün çağrısı ve hazırlayacağı gündemle olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu; üyelerin
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda ise
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Danışma Kurulunun üyelerini önermek.
c) Hücre, doku ve organ nakli konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının çağdaş uluslararası düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici veya sürekli proje çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) İlgili mevzuat gereğince merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
e) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe
sunulmak üzere görüş hazırlamak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen en az biri hukukçu öğretim üyeleri arasından ve diğerleri hücre, doku ve organ nakli alanında projeler yapmış, bu alanda uluslararası yayınları olan ve Üniversitenin bu konuda ki çalışmalarına destek
verebilecek olan yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
belirlenen en az on kişi ile proje çalışma gruplarında yer alan üyelerden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez
toplanır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin
açıklanıp tartışılması, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmektir.
Proje çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında proje çalışma grupları
kurulabilir. Her bir proje çalışma grubunun üyeleri tarafından seçilen bir öğretim elemanı, Danışma Kurulunda doğal üye olarak görev alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek
ve Üniversitenin birlikte kullanım veya işbirliği protokolü yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları gereğince görevlendirilmesinde sakınca bulunmayan elemanlarca karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez elemanları tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKÂYET DENETİMİ İÇİN
ALINACAK NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI
ANALİZ VE REFERANS KURUM LABORATUVARLARI İLE
ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/4)
Kimyevi gübre analiz kuruluşları
MADDE 1 – (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi
Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi
gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi/ERZURUM, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi/BİNGÖL, Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA,
Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/MERSİN, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/
YALOVA, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/ERZİNCAN, Antep Fıstığı Araştırma
İstasyonu/GAZİANTEP, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu/ISPARTA, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal
Meteoroloji Araştırma İstasyonu/KIRKLARELİ, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu/KONYA, Ege tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen/İZMİR, Orta Karadeniz
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu/TOKAT, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/
ŞANLIURFA, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR, Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü/SAMSUN, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuvar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab.
Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Profesyonel Çevre Analiz Laboratuar Gıda Tarımsal ve
Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic.
Ltd. Şti./MARDİN, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./ANKARA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic.
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim.
San. Tic. A.Ş./İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA,
AG Pür Analiz Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti./İZMİR, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda
San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San.
ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA laboratuvarlarında analiz ettirilecektir.
Organik gübre analiz kuruluşları
MADDE 2 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda
Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim
İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik gereği, piyasa
ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi/BİNGÖL, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Çukurova
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve
Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu/KIRKLARELİ,
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/
ŞANLIURFA, Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İZMİR, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak,
Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş./KONYA, Düzen
Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA,
Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit
Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Profesyonel Çevre Analiz laboratuar
Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic.
A.Ş./ANKARA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım
Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda
Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya Sanayi
ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, AG Pür Analiz Laboratuvar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti./İZMİR, BSK
Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su İnş.
Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA laboratuvarlarında analiz
ettirilecektir.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Usul ve esaslar
MADDE 3 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik
gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.
Kimyevi gübre referans kuruluşlar
MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları
ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş/İZMİT Laboratuvarı referans kuruluş
olarak belirlenmiştir.
Organik gübre referans kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.
Analiz ücretleri
MADDE 6 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik
gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ek-1’de yer alan listede belirtilen
ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat
talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.
Analiz ücretlerinin ödenmesi
MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst
yazı ile teslim edilmesinden itibaren otuz gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz
ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 21/2/2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi
ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analiz ve Referans
Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE
TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/5)
MADDE 1 – 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 21/3/2014 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son
müracaat tarihi, 31/12/2013 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/5/2013
28647
—— • ——
KURUL KARARI
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BASIN İLÂN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA
YAYINLANACAK İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK
MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI
GENEL KURUL KARARININ BAZI MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR
GENEL KURUL KARARI
Karar No: 201
21 Şubat 2014
MADDE 1 – Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli
ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gazetelerin her sayfasının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine Matbaalar
Kanunu hükümlerine uygun olarak çalışan bu yerdeki matbaalarda basılması gerekir. Ancak,
günlük fiili satışı 1.000 adedin üzerindeki veya yüzölçümü 2.25 metrekarenin altında olmayan
gazeteler söz konusu baskı işlemlerini, aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da gerçekleştirebilirler.”
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmış ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Gazetelerin, mücbir sebepler dışında, baskılarının günlük asgari fiili satış adedi kadarını ara vermeden bir defada aynı matbaada tamamlaması mecburidir.
Gazeteler basın sanayiindeki gelişmelere uygun olarak, dizgi-tertip ve baskı tekniğine
özen göstermek ve rahatlıkla okunabilmek için, baskı hatalarını en aza indirmek, dizgi-tertip
ve baskı tekniğinin gerektirdiği her türlü tedbiri almak zorundadır.”
MADDE 3 – Aynı Genel Kurul Kararının 50 nci maddesinde yer alan “1.60 metrekareden” ibaresi “1.50 metrekareden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Genel Kurul Kararının 52 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, fikir işçisi sıfatıyla sarı basın kartı taşıyanlar ile yazar ve düzeltmenlerin yanı
sıra, asgari fikir işçileri kadrosunda yer alan yalnız bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla 4857 sayılı
İş Kanunu’na göre engelli sayılan ve bu durumlarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler
için yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Genel Kurul Kararının 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gazetelerin aylık resmî ilân kontenjanı, kendilerine ait “gösterge”nin, her ayın sonunda
hesaplanacak “resmî ilân katsayısı” ile çarpılması sonucunda bulunur.
Resmî ilân katsayısı, bir yerde bir ay boyunca yayınlatılan resmî ilân tutarının, o yerde
yayınlanan ve yayınlama hakkına sahip gazetelerin gösterge sayıları toplamına bölünmesiyle
elde edilir.
1. Resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayıları aşağıda belirtilmiştir.
A. Siyasî Gazeteler:
a) Aylık ortalama yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiilî satış adedi İstanbul,
Ankara ve İzmir’de 10.000’den, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde ise 5.000’den az olmayan
gazeteler için 180,
b) Diğerleri için 150,
B. Ticaret Gazeteleri:
a) Abone adedi 3.000’den az olmayanlar için 150,
b) Diğerleri için 120,
C. Meslek Gazeteleri için 30.
2. En az oniki ay süreyle kesintisiz olarak resmî ilân yayınlayan gazetelere, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, her farklı özellik için resmî ilân kontenjanlarına
esas teşkil eden ve yukarıda belirlenen esas gösterge sayılarına:
A. 51 ve 52 nci maddelerde kendi türleri için öngörülen fikir işçisi sayısının görevleriyle
orantılı olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan;
a) İki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/8’i,
b) Yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan gazetelere 1/8’i,
c) Yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan ve günlük fiili satışı 25.000’den az olmamak üzere üç katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/3’ü,
d) Bu Karar’ın 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına tabi olarak resmi ilân ve reklâm yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir işçileri sayısının görevleriyle orantılı üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulundurmaları halinde 1/3’ü,
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
B. 51 ve 52 nci maddelerde kendi türleri için öngörülen fikir işçisi sayısının görevleriyle
orantılı olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin dışında yayınlanan;
a) İki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/6’sı,
b) Yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan ve 3 katı kadar fikir işçisini yalnız kendi
kadrosunda bulunduran gazetelere 1/3’ü,
c) Yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiili satışı 2.500’den az olmamak üzere
dört katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/2’si,
d) Yukarıdaki b veya c alt bendleri hükümlerinden yararlanan gazetelerden, resmî ilân
kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısının öngördüğü asgarî yüzölçümünün iki katından
az olmamak şartıyla, rulo (bobin) kâğıt işleyen baskı makinelerinde basılan gazetelere 1/3’ü,
e) Bu Karar’ın 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına tabi olarak resmi ilân ve reklâm yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir işçileri sayısının görevleriyle orantılı üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulundurmaları halinde 1/3’ü,
C. Yayınlandığı yerin dışında da, mevkute dağıtımı amacıyla kurulmuş, yurt genelinde
bayilik teşkilâtı bulunan kuruluşlar tarafından günlük fiilî satış adedinin tamamını yayın yeri
ile birlikte, her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az %70’inde, günü gününe, dağıtıma sunarak satan ve istenmesi durumunda bu hususu belgelendiren gazetelere 1/3’ü,
D. Resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısına göre tespit edilmiş günlük
asgarî fiilî net satış adedinden az olmamak şartıyla;
a) Yayınlandığı yer dışında da en az bir yerde daha basılan gazetelere 1/6’sı,
b) Yayınlandığı yer dışında birden fazla yerde basılan gazetelere 1/3’ü,
oranında ek gösterge uygulanır.
3. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin dışında kalan yerlerde yayınlanan ve yüzölçümü
2.25 metrekareden az olmayan gazetelerden:
A. Günlük fiili satış ortalaması (1.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/6’sı,
B. Günlük fiili satış ortalaması (2.500) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/4’ü,
C. Günlük fiili satış ortalaması (5.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/3’ü,
D. Günlük fiili satış ortalaması (10.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/2’si oranında ek gösterge uygulanır.
4. Kadrosunda internet editörü bulunduran ve yayınlama ödevinde bulundukları resmi
ilânları gazetelerine ait internet sitesinde düzenli olarak yayınlayan ve internet sitelerini düzenli
olarak güncelleyen gazetelere esas gösterge sayılarının 1/10’u oranında ek gösterge uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Genel Kurul Kararının 73 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Ancak, asgari fikir işçileri kadrosunda yer alan yalnız bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla
4857 sayılı İş Kanunu’na göre engelli sayılan ve bu durumlarını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler için yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.”
MADDE 7 – Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
27 Şubat 2014
PERŞEMBE
Sayı : 28926
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI

İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden:
ESAS NO : 2012/244
KARAR NO : 2013/1318
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK
suçundan İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 26/11/2013 tarih ve 2012/244 Esas, 2013/1318 Karar
sayılı ilamı ile, sanığın üzerine atılı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan
yapılan yargılama sonunda olayın oluş ve işleniş biçimi gözlemlenen pişmanlığı takdiren dikkate
alınarak hakkında hüküm verilmeden önce denetimli serbestlik kararı verilmesinin sanığın
yararına olduğu kanısına varılmakla;
a - 5560 sayılı yasa ile değişik 5237 sayılı yasanın 191/2 md uyarınca sanığın kişiliği
sosyal ve kültürel durumu gözlemlenen pişmanlığı takdiren dikkate alındığında TEDAVİ VE
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA
b - 5560 sayılı yasa ile değişik 5237 sayılı yasanın 191/3 md uyarınca sanığın durumunu
takip edip denetimli serbestlik süresince 3 aylık dönemler halinde mahkememize rapor sunmak ve
bu sürede sanığa rehberlik yapmak üzere uzman görevlendirilmesine
c - Sanık hakkında hükmedilen ve tedavisi boyunca devam edecek olan denetimli
serbestlik tedbirinin 5560 sayılı yasa ile değişik 5237 sayılı yasanın 191/4 md uyarınca
tedavisinin sona ermesinden itibaren 1 YIL SÜRE İLE DEVAM ETTİRİLMESİNE
d - Sanığa tedavi denetimli serbestlik tedbirlerinin gereklerine uygun davranması halinde
hakkında açılmış olan kamu davasının 5560 sayılı yasa ile değişik 5237 sayılı yasanın 191/5 md
uyarınca düşürüleceğini, tedavi ve denetimle serbestlik tedbiri gereklerine uygun davranmadığı
takdirde hakkında kamu davasına devam olunup hüküm verileceği yolunda uyarı yapılmasına
(uyarı yapılamadı)
Sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Nurettin oğlu, 27/08/1983 D.lu, Kütahya Simav
Karacahisar Mah. nüfusuna kayıtlı ve Adalet Mah. 2131/20 Sok. No: 3/B Karşıyaka/İZMİR
adresinde oturur Engin KOCATÜRK'e karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201
Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE
İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
1035
2014 Şubat Günsüzleri
1300-1
Kılıç
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Tuzluca Sulh Hukuk Hakimliğinden:
Sayı : 2013/6 Tereke
Mahkememiz yukarıda numarası yazılı tereke dosyasında verilen tensip kararı gereğince;
Zeynalabidin ve Şirin kızı, 01/07/1913 Tuzluca doğumlu Safiye DUYGUN'un vefat ettiği
tarihte yürürlükte bulunan 743 sayılı TMK. m. 561 uyarınca ölen Safiye DUYGUN'un mirasçıları
varsa mirasçı olduklarını bildirmesi; alacaklıları ile borçlularının alacak ve borçlarını
mahkememize yazılı olarak dayanak belgeleri ile bildirmeleri için yapılacak olan 2. ilan
tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği, yapılacak çağrının kefalet sebebiyle alacaklı ve borçluları
da kapsadığı, süresi içinde bildirim yapılmazsa alacak ve borçların tutulacak deftere
kaydedilemeyeceği, resmi deftere göre kabul edilen mirasın mirasçıya sadece deftere yazılmış
borçlarla geçeceği, bu suretle mirasın geçmesinin mirasın açıldığı tarih olan 01/05/1993
tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği, alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı
mirasçıların kendi kişisel malları ile sorumlu olmadığı gibi terekeden geçen mallar ile de sorumlu
olmadığı, devlet mirasçı ise devletin yalnızca miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumlu
olduğu, yapılacak 2. ilandan sonraki 1. Ayın sonundan itibaren 1 ay süreyle defterin ilgilerce
incelenebileceği ilan olunur.
1471/1-1
—— • ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DİJİTAL VERİ DEPOLAMA VE İŞLEME SERVER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1. Türk Kızılayı’nca görüntü, fotoğraf, ses dosyalarının dijital ortama aktarılması ve
arşivlenmesi işinde kullanılmak üzere “Dijital Veri Depolama ve İşleme Server Sistemi” ilanen
ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır.
2. Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3. İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4. Firmaların ihale zarflarını en geç 17 MART 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 MART 2014 günü saat 11:00’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
1541/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok 38.063,85 TL arasında değişen;
11/03/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL ile en
çok 3.806,39 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, kamyonet, kamyon,
motorsiklet, kapalı kasa kamyonet ve minibüs cinsi 33 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz
Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda
Tiyatrosu Salonunda 12/03/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç
ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326)
(285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araca Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
1411/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNU UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 2,71.-TL ile en çok 200.000.-TL arasında değişen; 05/03/2014
günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.-TL en çok 20.000.-TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı şartname eki listede gösterilen (Güneş Gözlüğü, Gresyağı, Adaptör, Soket, Entegre kablo,
Cep Telefonu, Traş makinası, Sigara sarma makinası, Kol Saati, Video kamera, Şarz cihazı, Cep
Tel. Bataryası, Kumaş, Kulaklık, Makaron, Sigara filtresi, Nargile Kömürü, Testere, havalı
matkap, Rondela ve Rulman vb.) 90 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme
Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki
ihale salonunda 06/03/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve
söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243
43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel
karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
1490/1-1
—— • ——
ELEKTRİK MOTORLARININ BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/22506
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 11 Kalem (394 Adet) lokomotiflere ait elektrik
motorlarının bakım-onarımı, teknik şartnameye göre
yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 18/03/2014 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
18/03/2014 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1489/1-1
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR
YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale kayıt No
: 2014/20467
İhale Dosya No
: YNK-GEL/2014-0058
1 - İdarenin
a) Adresi
: Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas
karayolu 8. km. Yatağan/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05
c) Elektronik posta adresi
Faks:(0 252) 572 59 03
: [email protected]
2 - İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği Türü Miktarı
: 2 kalem Çelik Özlü Çelik Halat Mal Alımı işi 82,55
mm.lik hoist halatı 472 metre, 82,55 mm.lik drag halatı
580 metre
b) Teslim Yeri
: YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Merkez
ambarı Yatağan/Muğla
c) İşin Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
Sözleşme imzalanmasından sonra 3 gün içinde işe
başlanacaktır.
3 - a) İhalenin yapılacağı yer : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Toplantı
Salonu Yatağan/MUĞLA
b) Tarih ve Saati
: 17.03.2014 - 14.00
4 - İhale dokümanları:
- YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km.
Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00(Elli)TL. Karşılığı aynı
adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
6 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.
7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müdürlüğü Genel
Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim
günü olmalıdır.
10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.
11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup,
(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir
12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr
1390/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessese Müdürlüğümüz Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralanması hizmet alımı işi açık
ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.
1. İdarenin
a) Adresi
: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111
b) Telefon ve faks numarası
: (236) 613 23 26 (4 hat)
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
45500 Soma/MANİSA
Fax 612 20 13 - 613 20 13
2. İhale konusu hizmetin a) İhale
Niteliği - Türü - Miktarı
Müessese
Kayıt No
İhale Tarih
Dosya No
1740 saatlik lastik tekerlekli
yükleyici
Süre
Müdürlüğümüze
bağlı iş sahalarında bir adet
1
ve Saati
kiralama
2014-21806
2014-375
hizmet
11.03.2014
14:00
365
takvim
günü
alımı işi.
b) Yapılacağı yer
: ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.
c) İşin süresi
: İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.
d) İhale usulü
: Açık ihale
3. İhalenin Yapılacağı yer
: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/
MANİSA
4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111
45500
Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),
ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene
Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir.
5. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
1479/1-1
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr.
([email protected])
1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale
dokümanı bedeli:
S.
No
İhale kayıt
No
1-
2014/21753
2-
2014/21770
İşin Adı-Ayrıntıları
Enveriye-Konya hattı Afyon-Akşehir
ve Argıthan-Çavuşçugöl istasyonları
arası demiryolu hattında muhtelif
yerlerde 120 Km UIC 60 ray profiline
sahip R 260 (900 A) kalitesinde
raylardan mamul hatta gerilim (stres)
alınarak
uzun
kaynaklı
ray
oluşturmak için 6.666 adet makineli
ray alın kaynağı yapılması hizmet
alım işi satın alınacaktır.
Basmane-Afyon-hattı
DumlupınarAfyon istasyonları arası demiryolu
hattında 3600 adet makineli ray alın
kaynağı yapılması hizmet alım işi
satın alınacaktır.
İhale
Tarihi
11/03/2014
İhale
Saati
14.30
20/03/2014
14.30
İhale
Doküman
Bedeli
250,00
TL
250,00
TL
2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet makineli ray alın kaynağı hizmet alımı yerli
isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş
veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV
dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1510/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
BETON TRAVERSLERİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ VAGONLARINA
YÜKLENMESİ, HATTAN ÇIKAN ESKİ BETON TRAVERSİN VAGONLARDAN
BOŞALTILARAK, İSTİFLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İdarenin:
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
a) Adresi
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr.
([email protected])
1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati:
S. İhale Kayıt
No
İşin adı-Ayrıntıları
No
İhale
İhale
Tarihi
Saati
Çobanlar İstasyonunda 75.000 adet, Çay istasyonunda
25.000 adet, Sultandağı istasyonunda 25.000 adet, Argıthan
istasyonunda 25.000 adet ve Ilgın istasyonunda 50.000 adet
1- 2014/21993 olmak üzere 200.000 adet B70 beton traversin hızlı yol 12/03/2014 14.30
yenileme makinesine yüklenmesi ve hattan çıkan 200.000
adet B58 beton traversin vagonlardan indirilmesi ve
istiflenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.
Afyonşehir İstasyonunda 75.000 adet ve Dumlupınar
İstasyonunda 30.000 adet olmak üzere 105.000 adet B70
2- 2014/22359 beton traversin hızlı yol yenileme makinesine yüklenmesi ve 25/03/2014 14.30
105.000 adet B58 beton traversin vagonlardan indirilmesi ve
istiflenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.
2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet beton travers yükleme, boşaltma ve istifleme hizmet
alımı yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş
veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar
Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedellerden temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1512/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 112
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait üzerinde kagir hizmet binası, lojman ve bahçe bulunan
Merkez Cumhuriyet Mahallesi 46 pafta, 54 ada 24 parsel no'lu 3009,84 m2 yüzölçümlü
taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince KAPALI
TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.
2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.
3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde;
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek
teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla
tespit edilir." denilmektedir.
4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin % 3'dür. Geçici teminat nakit olarak
Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet
hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna
uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen
tarih ve saatte yapılacaktır.
6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kagir hizmet binası, lojman ve bahçeye ait
şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde)
görülebilir.
7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,
a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya
banka teminat mektubu,
b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c -Tebliğe esas İkametgah belgesi,
d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)
e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak
edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim
olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
f - Noter tasdikli imza sirküsü.
g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,
h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,
j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,
8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra
No
İli
İlçesi
1
Erzincan
Merkez
İlan olunur.
Cinsi
ve Mevki
Kagir hizmet
binası, lojman
ve bahçe
Toplam
Muhammen
Bedel TL.
(KDV) Hariç
Geçici
Teminat
Miktarı
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
4.000.000,00
120.000,00
19.03.2014
10.30
1407/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPTIRILACAKTIR
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce,
aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre kapalı teklif usulü ile Özel Eğitim Tesisi yapmak şartı ile
yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.
İLİ
: Gaziantep
İLÇESİ
: Şehitkamil
MAHALLESİ
: İncilipınar
CİNSİ
: Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ(m2)
: 8.534,80 m²
PAFTA NO
: 19
ADA NO
: 4743
PARSEL NO
:2
MUHAMMEN BEDELİ
: 15.512.787,80 TL
GEÇİCİ TEMİNAT
: 465.383,63 TL
İHALE GÜNÜ
: 12/03/2014
İHALE SAATİ
: 14:00
VAKIFLAR MECLİSİ KARARI : 25.11.2013 Tarih ve 676/564 Sayılı Karar
A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili
Olarak;
1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren yapılmaya
başlanması,
2 - Kira bedellerinin;
a) İlk 3 yıl aylık kirasının 3.000,00 TL + İhale Artış Tutarı,
b) 4. yılın aylık kirasının 20.000,00 TL + İhale Artış Tutarı,
c) 5. yıldan (5. yıl dahil), işin süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira
bedelinin ÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında
arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
3 - Kiraların mülhak Mustafa Ağa Çeşmesi Vakfına (Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı),
ve mazbut Sinan Efendizade Hacı Ahmet Vakfının tapudaki hisseleri oranında (% 69,27831,
% 30,72169), belirlenecek banka hesaplarına yatırılması,
4 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde inşaat
süresinde belirlenen aylık kira bedelinin alınması,
5 - İmar durumu değişikliği veya herhangi bir nedenle iyileştirme olması halinde yeniden
değerlendirme yapılarak kira bedellerinin tespit edilmesi, imarda ya da parselin kadastral
durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve har türlü
masrafın karşılanması,
6 - İşin süresinin, 3 (üç) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 40 (kırk) yıl olması,
7 - İlk üç yıl içinde; yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve
kuruluşlara onaylatılması, inşaatın gerçekleştirilmesi, bu işlemlere ilişkin tüm finansmanın
sağlanması
8 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine ve ilgili diğer mevzuata aykırı
herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden sözleşme süresi dolmadan tahliye edilmesi
halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceği, yapılacak olan masrafların sözleşme süresi
sonunda her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname alınması,
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması,
10 - Mimari proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla
olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,
11 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla
kullanılmaması,
12 - İmar durumu ve mimari proje dikkate alınarak hazırlanacak ve İdarenin uygun
görüşünü müteakip ilgili kamu kuruluşlarının onayını alacak uygulama projesine göre 40 (Kırk)
yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonuna kadar,
inşaatın yapılması dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla)
tesisin inşa edilerek yapım karşılığı kiralanması işidir.
B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy
Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, 5, 6, 7 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde
bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun
huzurunda yapılacaktır.
C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 - 12.00 ile 14.00 16.00 saatleri arasında; İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar
Güven İş Merkezi, Kat: 4, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge
Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğünde görebilirler ve Gaziantep Vakıflar
Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki
TR200001500158007276003629 nolu hesabına 500,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi
halinde temin edilebileceklerdir.
D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
1) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını
koyacakları iç zarfı,
2) Kanuni ikametgah belgesi,
3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
4) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,
5) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
6) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,
7) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
8) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin
%10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)
9) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair
belgeyi,
10) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu
Yoktur Belgesi,
11) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici
çalıştırılması ile ilgili taahhütname,
12) Teknik personel taahhütnamesi,
13) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,
14) Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR200001500158
007276003629 hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Gaziantep
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici
teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
15) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,
Dış zarf içine koyarak 12.03.2014 günü ihale saati olan 14.00’e kadar İncilipınar
Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, 5, 6, 7
Şehitkamil/GAZİANTEP bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu
Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.
16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi,
resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat
kaydolunur.
19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
1126/1-1
—— • ——
8 KALEM PARÇA İMAL ETTİRİLECEKTİR
EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan; 8 kalem parça imali ve İşletme’ye teslimi işi açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2014/21071
1. İdarenin
a) Adresi
: Yeni Yalova Yolu 15. Km Ovaakça/BURSA
(Posta adresi: PK: 41 16105 Gençosman-BURSA)
b) Telefon ve faks numarası
: 224 267 11 70
267 11 77
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: euas.gov.tr
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1- Ground bushing (2 adet), 2- Retainer ring 1 (4
adet), 3- Retainer ring 2 (4 adet), 4- Splash disc (2
adet), 5- Bearing housing (2 adet), 6- Guide
bearing housing (2 adet), 7- Bearing housing (2
adet), 8- Thrust bearing housing (2 adet)
b) Teslim Yeri
: EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
İşletme Müdürlüğü ambarı
c) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) gün
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
İşletme Müdürlüğü İhale Odası
b) Tarihi ve Saati
: 18.03.2014 Salı günü saat 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası
belgesi;
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi
4.1.5. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.7. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 Türk Lirası karşılığı (EÜAŞ
Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir veya
doküman bedelini Vakıfbank şube kodu: 699 TR430001500158007286608322 no’lu hesaba
yatırarak ve kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere firma adresine gönderilebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son
fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
1412/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Contract Awarded by QCBS (EIB-CB1.6)
İstanbul İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Biriminden:
Name of Project
: Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency
Preparedness Project (ISMEP) TURKEY
Project ID
: 24383
Contract description
: Consultancy Services for Construction Supervision of
Göztepe Training and Research Hospital in Istanbul
(EIB-CB1.6)
Scope of contract
: The Contract covers Consultancy Services for
Construction Supervision of Göztepe Training and
Research Hospital in Istanbul
Duration
: The duration of completion of Consultants’ Services is
60 months
Publication Reference
: OJEU 2012/S 154-256131, 11.08.2012
Publication Date of the
Procurement Notice
: August 11, 2012
Contract signature date
: February 13, 2014
Contract price
: 7,817,800.00- USD (Exclusive of VAT inclusive of
other local taxes)
Name of the winning
Consultant
: Khatib & Alami Consulting Engineers Offshore SAL
(Lebanon) / TimA Engineering Consultancy Ltd. Co.
(Turkey) JV.
Awarded Bidder
Name & Address of awarded bidder:
Khatib & Alami Consulting Engineers Offshore SAL (Lebanon) / TimA Engineering
Consultancy Ltd. Co. (Turkey) JV.
Technical Score
Financial Score
Final Score
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (USD)
7,817,800.00-
: 69,82
: 100
: 89,82
Name of evaluated bidder(s):
1. Khatib & Alami Consulting Engineers Offshore SAL (Lebanon) / TimA Engineering
Consultancy Ltd. Co. (Turkey) JV.
Technical Score
Financial Score
Final Score
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (USD)
7,817,800.00*Converted Prices
: 69,82
: 100
: 89,82
: 15,148,551.06 TL
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Name of evaluated bidder(s):
2. Aecom Ltd. (UK) / Aecom Turkey Danısmanlık ve Muhendislik Ltd. (Turkey) / Koltek
Müsavirlik A.Ş. (Turkey) JV.
Technical Score
Financial Score
Final Score
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (EURO)
6,390,650.00.*Converted Prices
: 69,75
: 91,70
: 88,09
: 16,520,469,32 TL
Name of evaluated bidder(s):
3. Broaddus&Associates Inc. (USA) / Allen&Sharriff- Consortio International (ASCI)
Ltd. (UAE) / KMD Architects (USA) / Üçer Consultant Engineering Inc. (Turkey) / IPMC
International Project Management Architecture Engineering and Consulting Co. Inc. (Turkey) JV.
Technical Score
Financial Score
Final Score
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (USD)
9,977,150.00.*Converted Prices
: 70,50
: 78,36
: 86,17
: 19,332,723.56 TL
Name of evaluated bidder(s):
4. Hill International NV (Netherland) / Metroplan Müşavirlik Mühendislik San. ve Tic.
Ltd. Şti. (Turkey) / Transtech Engineers Inc. (USA) / Aymaz Mimarlık Müh. Ltd. Şti. (Turkey)
JV.
Technical Score
: 66,81
Financial Score
: 69,47
Final Score
: 80,70
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (USD-TL)
USD 1,730,526. and TL 18,452,800.00. *Converted Prices
: 21,806,040.23 TL
*(August 16, 2013 15:30 local time; EURO 1=TL 2,5851; USD 1=TL 1,9377).
Rejected Bidder(s)
Name of rejected bidder(s):
Bid price at bid opening:
Reason(s) for rejection:
1515/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1. Aşağıda ölçüleri ve miktarı belirtilen Türk Bayrağı ve Atatürk posteri alımı 14 Mart
2014 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
CİNSİ VE ÖZELLİĞİ
S. NO
MİKTARI
1.
70 x 105 CM TÜRK BAYRAĞI
7.000 ADET
2.
100 x 150 CM TÜRK BAYRAĞI
10.000 ADET
3.
100 x 150 CM ATATÜRK POSTERİ
1.000 ADET
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin
edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 303 73 79 - 303 73 80
1539/1-1
—————
MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
1. Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı muhtelif tanıtım malzemeleri kapalı teklif alma usulüyle
satın alınacaktır.
CİNSİ
S.NO
MİKTARI
İHALE TARİHİ VE SAATİ
10.000 Adet
17 MART 2014 Saat: 14.30
7.000 Adet
18 MART 2014 Saat: 14.30
1.
THK Amblemli Çanta
2.
THK Amblemli Duvar Saati
3.
THK Amblemli Şapka
20.000 Adet
19 MART 2014 Saat: 14.30
4.
THK Amblemli Anahtarlık
20.000 Adet
20 MART 2014 Saat: 14.30
5.
THK Amblemli Nakışlı Anahtarlık
20.000 Adet
21 MART 2014 Saat: 14.30
6.
THK Amblemli Termometre
10.000 Adet
24 MART 2014 Saat: 14.30
7.
THK Amblemli Üye Rozeti
150.000 Adet
25 MART 2014 Saat: 14.30
8.
THK Amblemli Kurşun Kalem
200.000 Adet
26 MART 2014 Saat: 14.30
9.
6’lı Kuru Boya Kalemi
30.000 Takım
27 MART 2014 Saat: 14.30
10.
Mavi Poşet
10.000 Kg.
28 MART 2014 Saat: 14.30
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.
3. İhale şartnameleri Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki İhale ve
Kontrat Yönetim Müdürlüğünden her bir şartname için 30,00.-TL karşılığında temin edilebilir.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 303 73 79 - 303 73 80
1540/1-1
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
ARAÇ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:
1. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 9 adet binek
(+ 8 adet opsiyonel) ve 2 adet opsiyonel minibüs 8+1 koltuk kapasiteli, hizmet taşıtının sürücüsüz
ve akaryakıt hariç araç kiralama ihalesi 06 Mart 2014 Perşembe günü saat:14.30’da kapalı teklif
alma usulüyle ihale edilecektir.
2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.
3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin
edebilirler.
4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 303 73 79-303 73 80
1538/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Haççekadın Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı İzmir 12. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 01/11/2012 tarihinde kesinleşen, 07/09/2012 tarih ve E: 2012/715, K: 2012/283
sayılı kararı gereği dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
1531/1-1
—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutlar
karşılığında anlaşılmış bulunan tapulu ve gecekondu hak sahiplerinin 01.03.2014 tarih ve saat
12.00 yapılacak daire kura çekilişi, ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İlanen duyurulur.
1535/1-1
—————
Belediye Encümenimizin 13.02.2014 gün ve 365/523 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 20.02.2014 gün ve 491/1061 sayılı kararı onaylanan 84246/Ek Nolu
Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ada/Parsel
61337/6
61337/7
Mevkii
GÜZELYAKA
GÜZELYAKA
—— • ——
1536/1-1
Adalet Bakanlığından:
İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/5 Esas (Kapatılan Kadıköy 2.
Asliye Ticaret Mahkemesi 2003/658 Esas) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473
sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde
Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu
dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği
ilân olunur.
1514/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Sebahattin SARIGÜL’ün (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18858, Oda Sicil No:60715) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma
kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1201 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/1/1-1
—————
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 30 pafta, 2368 ada, 3 parsel üzerindeki 158288 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kenan ŞİMŞEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7097,Oda Sicil No:4376), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1511, Oda Sicil No: 12763) ve Alper BALIKÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:65636) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve
27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1202 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/2/1-1
—————
588585 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanında Mustafa Müjdat RIZVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17084, Oda Sicil No:11807), Ahmet GÜLKOKAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5710, Oda Sicil No:12067), Sezai AKSOY (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4445, Oda Sicil No:18115), Mustafa GÖNCÜ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:178, Oda Sicil No:21199),
Süleyman ASLANBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7337, Oda
Sicil No:13768) ve Cevat KARAKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
20864) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması
işleminin iptal edilerek yerine Ömer KOCADAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5688, Oda Sicil No:38632), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve Fatih DEMİR’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65363) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması,
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1203 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
1459/3/1-1
—————
Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 331 ada, 4 parsel üzerindeki 642452 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 26206 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 803 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları
Şendur OĞUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11119, Oda Sicil No:12908),
Hatice ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8968, Oda Sicil No: 29668) ve
Ümit YÖRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59504) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1204 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/4/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 4767 ada, 4 parsel üzerindeki 92025 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları
Ali Rıza DURANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2337, Oda Sicil
No:1531), Erol UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8203, Oda Sicil No:
10256), Şükrü SAVAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10321,
Oda Sicil No:13852), Erkal AKAND (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4504, Oda Sicil No:6462) ve Şuayp ÖZKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:63935) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1205 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/5/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Buldan ilçesi, 690 ada, 57 parsel üzerindeki 265634 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları
Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda Sicil
No:10019), Erol UZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8203, Oda Sicil No:
10256) ve Burcu BİNGÜLLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70977)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.09.2013 tarihli 7286 sayılı ve
14.02.2014 tarihli 1205 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1206 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/6/1-1
—————
Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Buldan ilçesi, 792 ada, 8 parsel üzerindeki 244513 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil
No:7021), Ömer GÖKSU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11234, Oda Sicil
No:30691), Erol GÜNGÜR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12410, Oda Sicil No:34301), Ahmet MUTLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9869, Oda Sicil No:27035), Hasan AK (Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10611, Oda Sicil No:20176) ve Alper Özge ERİM’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53796) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Mavikent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1207 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/7/1-1
—————
İnteraktif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş ili, Merkez ilçesi, 146 ada, 39 parsel üzerindeki 710205 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3715-3907 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret
Odasına kayıtlı 1401 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnteraktif Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
kuruluş ortağı veya yetkilisi Cengiz DURSUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:72376), Diaettin ÖZKAN (Mimar, Oda Sicil No:40714) sorumlu denetim elemanları Ulvi
ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9299, Oda Sicil
No:23171), Ali TEKİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3475, Oda Sicil
No:5229) ve Şevket ASİL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6051, Oda
Sicil No:13788) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1208 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/8/1-1
—————
Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 452 ada, 12 parsel üzerindeki 736011 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı
1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil
No:19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297,
Oda Sicil No:59165) sorumlu denetim elemanları Fahri KARAKOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5287, Oda Sicil No: 5951) ve Adem DURKAL (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17155, Oda Sicil No: 20929) ve Fatma
TALİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15053) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1209 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/9/1-1
—————
Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 452 ada, 12 parsel üzerindeki 775255 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı
1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil
No:19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297,
Oda Sicil No:59165) sorumlu denetim elemanları Ahmet ÇALIŞ ( Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5868, Oda Sicil No: 7763), Alparslan SEYREK (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20323, Oda Sicil No: 54275) ve Fehmi
Talip DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87009) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014
tarihli ve 1210 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/10/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Hakkani Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kavakyolu Beldesi, 318 ada, 8 parsel üzerindeki 801974
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7318 Ticaret Sicil No ile Erzincan
Ticaret Odasına kayıtlı 1478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakkani Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Murat KORT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 18535, Oda Sicil No:56423) sorumlu denetim elemanları Kenan
HİŞMANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13000, Oda Sicil
No:22754), Nazmi KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7701, Oda Sicil
No: 7013), Elif YÜRÜMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85481) ve
Muhammed DAŞTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92639) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1211 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/11/1-1
—————
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 29L3 pafta, 2055 ada, 1 parsel üzerindeki 112856 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1511, Oda Sicil No: 12763) ve Sebahattin ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 19058) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve
27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1212 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/12/1-1
—————
M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ve Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi, F19C04A3C pafta, 162 ada, 11 parsel
üzerindeki 152159 ve 281583 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672-
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
396254 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Salih
ÖMEROĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2215, Oda Sicil No:
15448) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına
kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
10918, Oda Sicil No: 13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10568, Oda Sicil No: 14691), Eşref YÜZSÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1460, Oda Sicil No: 30975) ve Mehmet BULUT’un (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39763) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
M.T.M. Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve
28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1213 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/13/1-1
—————
Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 L-1C pafta, 821 ada, 4 parsel üzerindeki 715969 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Mehmet EBREM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 15319, Oda Sicil No:12097), Hidayet DİLEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No:30524), Başar CANDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 65540) ve Şenol DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 38124) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı,
10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1214 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/14/1-1
—————
Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L-1C pafta, 821 ada, 4 parsel üzerindeki 715955 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Mehmet EBREM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 15319, Oda Sicil No:12097), Hidayet DİLEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No:30524), Başar CANDAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 65540), Şenol DEMİRBAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 38124) ve Mümtaz KURTULUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
28507) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Adakent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve 1214
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1215 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/15/1-1
—————
3T Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Yeditepe Mahallesi, 19 K-1D pafta, 4213 ada, 1 parsel
üzerindeki 648421 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 31523 Ticaret
Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 888 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3T
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kadir ATAŞ (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19678, Oda Sicil No:55956), Dursun Ali TAŞTAN
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67660) sorumlu denetim elemanları Aliye
Sema ÖZEMİR (ÖZTAHTACI) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7446, Oda
Sicil No:11461) ve Ali FIRAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12256,
Oda Sicil No:17311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1216 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/16/1-1
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Düzce İli, Yığılca İlçesi, 41 ada, 3 parsel üzerindeki 615720 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendi, 6.maddesinin 3. fıkrası ve 28. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce
Ticaret Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Ali BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3006, Oda Sicil No: 16013) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1218
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/17/1-1
—————
Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Düzce İli, Merkez İlçesi, 165 ada, 2 parsel üzerindeki 866529 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (f) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi ve 6.maddesinin 3. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına
kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2638,
Oda Sicil No:10122) ve Orhan Yüksel AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7315, Oda Sicil No:16770) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1217 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/18/1-1
—————
EGD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 37053 ada, 8 parsel üzerindeki 905422 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 123833 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 517 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip EGD Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Niyazi
YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5895, Oda Sicil No:
11139) ve Merve Nur ŞENKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93761)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1219 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/19/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281031 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Kaya PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2359,
Oda Sicil No: 31205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 161 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 161 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1220 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/20/1-1
—————
Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281033 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Kaya PEKER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2359,
Oda Sicil No: 31205) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Karşıyaka Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 14.02.2014 tarihli ve 1220
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1221 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/21/1-1
—————
Yükseliş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45246 Ada, 4 parsel üzerindeki 593464 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 157418 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
73 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yükseliş Yapı denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları İrfan BOZKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:19918, Oda Sicil No:28583), Yusuf USTA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1232, Oda Sicil No:14542), Remzi BÜYÜKAKGÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1355, Oda Sicil No:28453), Osman KUNT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1354, Oda Sicil No: 28010), İhsan BERK (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12412, Oda Sicil No: 4862), Cevdet SEYİDOĞLU (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2190, Oda Sicil No:6792), Fazıl
NACARLI ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41830), Alper GÜRBÜZ (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75728), Murat KARAKUŞ ( Elektrik Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28571) ve Bekir KIZILGÜL’ün (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67210) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1222 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/22/1-1
—————
Safran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24C-3A pafta, 1729 ada, 12 parsel üzerindeki 591633 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637937 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Fazilet KARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12552, Oda Sicil No:14838), Necmettin BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5866, Oda Sicil No:26789) ve Erman TARKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 66387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1223 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/23/1-1
—————
Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 17 pafta, 10198 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları
Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda Sicil No:9471) ve Cem BELLİ’nin (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11615, Oda Sicil No:36297) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014
tarihli ve 1224 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/24/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ata 2 Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24b-4d pafta, 1957 ada, 7 parsel üzerindeki 246028 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 522270-469852 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 412 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata 2 Yapı Denetim
Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Abdullah DÖNMEZ’in (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 14917, Oda Sicil No:1038) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1225 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/25/1-1
—————
Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, 13 pafta, 173 ada, 9 parsel üzerindeki 581358 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramadan CESUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1343, Oda Sicil No:18810), İdris TELCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1867, Oda Sicil No:10959), Mustafa Yaşar NARİNOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1404, Oda Sicil No:32136) ve Namık EREN’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21266) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1226 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/26/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Avsallar Belediyesi, 1680 parsel üzerindeki 249176 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkraları ile ve Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (d) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207) ve Feral SÜRÜCÜOĞLU
(CENGİZ)’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6565, Oda Sicil No:16613)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1227 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/27/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2542 ada 8 parsel üzerindeki 226751 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ve (e) fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1228 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/28/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12323 ada 1 parsel üzerindeki 221331 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde
ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1229 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/29/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 12323 ada 1 parsel üzerindeki 221340 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde
ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1230 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/30/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 3928 ada 9 parsel üzerindeki 221173 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ile (e) fıkrasında, 6.
maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1231 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/31/1-1
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 2542 ada 9 parsel üzerindeki 220733 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ilk paragrafı ile (e) fıkrasında ve Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1232 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
—————
1459/32/1-1
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 11149 ada 1 parsel üzerindeki 217466 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında, 6. maddesinde ve
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1233 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/33/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 6005 ada 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (j) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa HINÇAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5470, Oda Sicil No:10662), Cengiz ERGİN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9667, Oda Sicil No:6193), Süheyla
BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11271, Oda Sicil
No:3551), Ahmet Galip KOÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15115, Oda Sicil No: 9805), Gülcan AKKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12445, Oda Sicil No:36251) ve Yalçın KAPLAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:37477) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.03.2013 tarihli 28589 sayılı ve
02.01.2014 tarihli 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos)
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/34/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak Belediyesi, 208 ada 1 parsel üzerindeki 188150 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
14.02.2014 tarihli ve 1234 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1235 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/35/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 7696 ada 13 parsel üzerindeki 280231 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4717, Oda Sicil No:23051), Muhittin SERT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:9108, Oda Sicil No:3004) ve Zafer Timur YALÇIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı
Oda Sicil No:59220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1236 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/36/1-1
—————
Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 57 ada, 7 parsel üzerindeki 182908 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Abdülcelil HAKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5747, Oda
Sicil No:31362), Erol SOYDAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7796, Oda
Sicil No:10069), Adil ERKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9798, Oda
Sicil No:26925), Şenel FINDIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10267, Oda
Sicil No:10652), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No:1550, Oda Sicil
No: 17942), Nesrin TOKER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6085, Oda Sicil
No:20350), Hüriye DERE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58737), Uğur
ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62588) ve Mehmet KAYAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:50720) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Seçkin Yapı denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/37/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 11158 ada, 1 parsel üzerindeki 197047 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (e) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Serpil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7687, Oda Sicil No:39998), Cemil AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5367, Oda Sicil No:46616), Ömer KUK (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1566, Oda Sicil No:28150), Özcan ÖZDEMİR (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40219) ve Süleyman ÖĞÜT’ün (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67822) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarihli
ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1238 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/38/1-1
—————
Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, 20KII pafta, 643 ada, 4 parsel üzerindeki
748799 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve
(g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5022 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı
730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Mustafa Ekmel UYSAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:675,
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Oda Sicil No: 8446), Mustafa TEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14071, Oda Sicil No: 27325) sorumlu denetim elemanları Bekir ÜNÜVAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8158, Oda Sicil No: 4752) ve Mustafa DİNÇ’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32644) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre yerine getirmediği
anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Celal
KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 653, Oda Sicil
No:28131), Ahmet Lütfü AKDUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 654, Oda Sicil No:22845) sorumlu denetim elemanları Ahmet Murat ÜLKER (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4146, Oda Sicil No: 16235), İbrahim ÇIRPAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13469, Oda Sicil No: 25099) ve Çağatay
KOCAMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79454) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli 28663
sayılı ve Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736
sayılı Resmi Gazete ilanları ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptallerine konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptallerinin devam ettirilmesi,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1239 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/39/1-1
—————
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 12643, Oda Sicil No: 31076), Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15696, Oda Sicil No: 28227), Sait Okan OLGUN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13552, Oda Sicil No: 12839), Uğur TORUNOĞLU (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11807, Oda Sicil No: 11885), Kadir TAN
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12474, Oda Sicil No: 3810),
Mehlika LİMON (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79764), Osman Cengiz
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
ÇINAR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29299) ve Levent SOYLU’nun
(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33632) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1240
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/40/1-1
—————
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları
Firuzan ATAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15696, Oda Sicil
No:28227), Metin DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12519, Oda
Sicil No:11970), Kadir TAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12474, Oda Sicil No:3810) ve Onat MÜFTÜOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:89930) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1241 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/41/1-1
—————
Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Hülya DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12643, Oda Sicil No:31076) ve Yoldaş MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:53955) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 14.02.2014 tarihli 1240 sayılı ve
14.02.2014 tarihli ve 1241 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1242 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/42/1-1
Sayfa : 140
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 67 ada, 85 parsel üzerindeki 705485 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına
kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf ASLAN
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373) sorumlu denetim
elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679,
Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419,
Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1243 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/43/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 67 ada, 107 parsel üzerindeki 700012 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş
Ticaret Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:36479), Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil
No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Hatice ERGÜN ÜNAL’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2470, Oda Sicil No:55633) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve 28801
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1244 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/44/1-1
—————
Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Sırrın Mahallesi, 2753 ada, 8 parsel üzerindeki 756070 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa
Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut KILIÇ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu denetim elemanları Hülya BEYAZ TUNÇ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19205, Oda Sicil No:31989), Nurcan
DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11508, Oda Sicil
No:39074), Hüseyin Arif BAYCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19442,
Oda Sicil No:28872) ve Ahmet POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:89248) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1245 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/45/1-1
—————
As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Antakya İlçesi, Antakya Belediyesi, 33L-Ib pafta, Saraycık ada, 3156 parsel
üzerindeki 519966 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (b), (e) ve (1) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10856-11898
Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 738 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Cihat ATEŞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20783, Oda Sicil No:66270) sorumlu denetim
elemanları Muhammet Sinan BAHADIRLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:9971, Oda Sicil No:6164), Mehmet Yaşar DURĞUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12862, Oda Sicil No:18333), Ömer Hayyam ÖZGÜVEN’in (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11787, Oda Sicil No:11765) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
As-Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve
28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1246 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/46/1-1
Sayfa : 142
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5.
fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Beyhan DURUKAN’ın (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3640, Oda Sicil No:6939) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1247 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/47/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 1079 ada, 20 parsel üzerindeki 655468 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına
kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin DİRİCAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:46331) sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No:14189), Nevzat Kemal ATABEYOĞLU
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Halil
KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil
No:34719), Harun BAKKAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60545) ve
Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1248 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/48/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 407 ada, 5 parsel üzerindeki 529038 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına
kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin DİRİCAN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:46331) sorumlu denetim elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 143
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719) ve Tuğrul KUM’un
(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1249 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/49/1-1
—————
Damla Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 62-72 pafta, 390 ada, 9 parsel
üzerindeki 782847 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35385 Ticaret
Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Furgan ÖZRENDECİ (Şirket Müdürü,
Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23136, Oda Sicil No:31729), Çağlar
ATLAMIŞ (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72918) sorumlu
denetim elemanları Hacı Ahmet ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17091, Oda Sicil No:35376) ve Abdulkadir KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:89429) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1250 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/50/1-1
—————
Özge Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 285-509 pafta, 5332 ada, 1 parsel üzerindeki 798817 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35588 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret
Odasına kayıtlı 1733 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özge Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet DOĞAN (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23797, Oda Sicil No:66978) sorumlu denetim elemanı Muzaffer
ACUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21938, Oda Sicil No:17351)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1251 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/51/1-1
Sayfa : 144
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
AGM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C05C3D pafta, 3463 ada, 5 parsel üzerindeki 826279
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35540 Ticaret Sicil No ile Kayseri
Ticaret Odasına kayıtlı 1622 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AGM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hakkı KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18795, Oda Sicil No:58111), sorumlu denetim elemanı Halit YİĞİT’in (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10422, Oda Sicil No:11422) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1252
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/52/1-1
—————
Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Fatih Mahallesi, 409 ada, 8 parsel üzerindeki 520111 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522396 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
14.02.2014 tarihli ve 1253 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/53/1-1
—————
Yarkın Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 29 pafta, 81 ada, 14 parsel üzerindeki 560511 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 454668-402250 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 299 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yarkın Yapı Denetim A.Ş.
ile sorumlu denetim elemanı Ahmet BULUT’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11989, Oda Sicil No:9964) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1254 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/54/1-1
—————
Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Esentepe Mahallesi, 6/14 pafta, 2724 ada, 1 parsel
üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 5252 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 644 nolu
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Troya-17 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Mehmet Çetin ERSAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10407, Oda
Sicil No:9471) ve Cem BELLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11615, Oda Sicil No:36297) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/55/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Mahallesi 425 ada, 19 parsel üzerindeki
794677 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1255 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/56/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Dulkadiroğlu Mahallesi 1429 ada, 1 parsel üzerindeki
804498 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1257 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/57/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 7257 ada, 8 parsel üzerindeki
783155 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1258 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/58/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 656 ada, 203 parsel üzerindeki
795554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1259 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/59/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Akçakoyunlu Mahallesi, 129 ada, 16 parsel üzerindeki
803295 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1260 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/60/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 322 ada, 36 parsel üzerindeki
811824 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
Sayfa : 148
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1261 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/61/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 682 ada, 1 parsel üzerindeki
728170 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1262 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/62/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, 497 parsel üzerindeki 764732 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi
ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4.
maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18300, Oda Sicil No:56192) ve
sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1263 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/63/1-1
—————
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 4124 ada, 3 parsel üzerindeki
794663 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları, 3. maddesi, 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.
fıkrası, 2. fıkrasının (b) bendi, 4. maddesinin (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10787 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına
kayıtlı 1148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Burak KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18300, Oda Sicil No:56192) ve sorumlu denetim elemanı Yavuz Mehmet Sıraç GÖKSU’nun
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:174, Oda Sicil No:5985) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kırkaltı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1264 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/64/1-1
—————
Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45640 ada, 10 parsel üzerindeki 909954 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 305501 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı
1759 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Miraç Yapı Güvenliği Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Semra ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13082, Oda Sicil No:27458 ), Mevlüde Nuray AKARÇAY (Mimar, Proje ve
Sayfa : 150
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12008, Oda Sicil No:10740 ), Yılmaz İNECİK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13336, Oda Sicil No:20743 ) ve Dursun KESİM’in
(İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:40168034028) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1265
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/65/1-1
—————
Proden Proje Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Mamak İlçesi, 36361 ada, 10 parsel üzerindeki 842064 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 155750 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 62 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Proden Proje Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Halil ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:34, Oda Sicil
No:6520) ve Fuat YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:566, Oda
Sicil No:9449) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1266 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/66/1-1
—————
Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adıyaman ili, Gölbaşı İlçesi, 13 ada, 1023 parsel üzerindeki 715446 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4930 Ticaret Sicil No ile Adıyaman Ticaret
Odasına kayıtlı 1330 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortakları veya yetkilisi Hasan ATAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16713, Oda Sicil No:52529), Şeyhmus BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16786, Oda Sicil No:63692), sorumlu denetim elemanları Kenan TOKER
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:171, Oda Sicil No:15038), Mahmut
KADIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20224, Oda Sicil No: 28540) ve
Enver DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81945) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve
28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1267 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/67/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Germencik İlçesi, 38 ada, 73 parsel üzerindeki 78591 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 196
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 447, Oda
Sicil No:7033), Orhan ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
2457, Oda Sicil No:13352), Soner ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:889, Oda Sicil No:10220), Tarkans Zorlu KOŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 58199), Ahmet KIZILKAYA (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 25060) ve Ahmet KEŞCİ’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
33513) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve
28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1268 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/68/1-1
—————
Demirden Ağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 395 ada, 11 parsel üzerindeki 259627 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, 3. maddesinde,
Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 60959 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 589 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Demirden Ağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Hurşit
Han DEMİRDEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5986, Oda Sicil No:
37518), Ömer GACIROĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46690) ve
sorumlu denetim elemanları Kemal ÖZALIÇ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 10833, Oda Sicil No: 8521), Bünyamin YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8672, Oda Sicil No: 24588), Erhan MERT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 604, Oda Sicil No: 8835), Gülşah SARIÇAM (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50561) ve Serap BÖLÜKBAŞI’nın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, TC. No: 50305010846) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1269 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/69/1-1
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, F-122 Pafta (YDS kaydında 247DY2A Pafta), 5269 ada, 26
parsel üzerindeki 548304 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 628605
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 723 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülfem ACIKARAOĞLU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14088, Oda Sicil No: 36071), Orhan
ATILGAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12624, Oda Sicil No: 16042),
Sertaç FIRAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76520) ve Aytaç FENERCİ’nin
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1270 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/70/1-1
—————
ETF Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Pendik İlçesi, G22B11B4A Pafta, 8108 ada, 6 parsel üzerindeki 280233 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 625781 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 695 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF Pendik Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Ersin KASAPOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12530, Oda Sicil No: 14807), Ali DULKADİR(İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3182, Oda Sicil No: 13563), Zafer KARAHAN’ ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11213) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1271 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/71/1-1
—————
Hisarcık Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, K34C05C3A Pafta, 7040 ada, 6 parsel üzerindeki 876368
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35463 Ticaret Sicil No ile Kayseri
Ticaret Odasına kayıtlı 1679 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hisarcık Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortakları veya yetkilisi Zeki ÖZDİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21753 Oda Sicil No: 26063), Mustafa KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7574, Oda Sicil No: 26163) ve sorumlu denetim
elemanları Mehmet OĞUZMERT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21961,
Oda Sicil No: 11467) ve Mehmet TEKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:8750) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 153
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1272 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/72/1-1
—————
Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F198B25D2C Pafta 216 ada, 1 parsel üzerindeki 598949
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun; 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2626 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Burhan Cavit MARANGOZ (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda Sicil No:9039), İbrahim MENGİ (Makina
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:655, Oda Sicil No:5917), Hüseyin UYSAL
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5469, Oda Sicil No:14027), Ömer
DİNLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6463, Oda Sicil No: 5149) ve
Poyraz GÜNGÖR’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75043) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 14.02.2014
tarihli ve 1273 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/73/1-1
—————
Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 138 ada, 1 parsel (YDS kaydında 11-6 Parsel) üzerindeki
208123 YİBF nolu(1a, 1b ve 6a, 6b blokları) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
49867 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Denaş Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Yaşar BUMİN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6618, Oda Sicil No: 6387) ve Harun BAKKAL’ ın ( İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60545) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve 28808
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 14.02.2014 tarihli ve 1274 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1459/74/1-1
Sayfa : 154
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çankaya Belediye Başkanlığından:
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI : Atamer VAROL
ADRESİ
: Bilinmiyor
Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen
proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 03.01.2014 gün ve 138/6957 sayılı tespit zaptına
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Atamer VAROL 'a 2.226,86.-( İki Bin İki
Yüz Yirmi Altı Türk Lirası Seksen Altı Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi
Belediye Encümeninin 09.01.2014 gün ve 83 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse
konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız
ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza
tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 09.01.2014 gün ve 83 sayılı karar, 7201 sayılı
tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen
tebliğ olunur.
1233/1/1-1
—————
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI : İsmail KAYA
ADRESİ
: Bilinmiyor
Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen
proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 07.01.2014 gün ve 138/6954 sayılı tespit zaptına
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince İsmail KAYA 'a 986,23.-( Dokuz Yüz
Seksen Altı Türk Lirası Yirmi Üç Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 07.01.2014 gün ve 75 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar
tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata
elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği
mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 07.01.2014 gün ve 75 sayılı karar, 7201 sayılı
tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen
tebliğ olunur.
1233/2/1-1
—————
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI : Nurten TOKTAŞ
ADRESİ
: Bilinmiyor
Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen
proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 26.12.2013 gün ve 136/6893 sayılı tespit zaptına
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Nurten TOKTAŞ 'a 1.870,44.-( Bin Sekiz
Yüz Yetmiş Türk Lirası Kırk Dört Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 07.01.2014 gün ve 68 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar
tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata
elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği
mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 07.01.2014 gün ve 68 sayılı karar, 7201 sayılı
tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen
tebliğ olunur.
1233/3/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 155
Çankaya Belediye Başkanlığından:
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI : Özlem ERDİR AKER
ADRESİ
: Bilinmiyor
Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen
proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 17.12.2013 gün ve 136/6881 sayılı tespit zaptına
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Özlem ERDİR AKER 'a 2.060,10.-( İki Bin
Altmış Türk Lirası On Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 24.12.2013 gün ve 6003 sayılı karan ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu
karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve
tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza
tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24.12.2013 gün ve 6003 sayılı karar, 7201
sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza
ilanen tebliğ olunur.
1233/4/1-1
—————
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI : Evin GÜRSAN
ADRESİ
: Bilinmiyor
Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen
proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 11.12.2013 gün ve 136/6873 sayılı tespit zaptına
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Evin GÜRSAN 'a 948,30.-( Dokuz Yüz
Kırk Sekiz Türk Lirası Otuz Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 17.12.2013 gün ve 5928 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu
karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve
tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza
tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 17.12.2013 gün ve 5928 sayılı karar, 7201
sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza
ilanen tebliğ olunur.
1233/5/1-1
—————
İLANEN TEBLİGAT
MUHATABI : Veli GÖZÜTOK
ADRESİ
: Bilinmiyor
Beytepe Mahallesi, İmarın 158 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen
proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 03.01.2014 gün ve 138/6956 sayılı tespit zaptına
istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Veli GÖZÜTOK 'a 951,65.-( Dokuz Yüz
Elli Bir Türk Lirası Altmış Beş Kuruş ) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 09.01.2014 gün ve 84 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar
tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata
elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği
mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince alınan 09.01.2014 gün ve 84 sayılı karar, 7201 sayılı
tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen
tebliğ olunur.
1233/6/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 156
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/171361
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Karayolları Genel Müdürlüğü/
11. Bölge (Van) Müdürlüğü
İl/İlçe
Van/Merkez
Adresi
Selimbey Mah. İskele Cad./Van
Tel-Faks
0432 214 93 40 – 0432 214 93 58
Posta Kodu
65090
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ercüment Bayar
K.Karabekir Cad. Uğur Sok. Aydeniz
Adresi
İş Merkezi Kat: 4 No: 39 Van
T.C. Kimlik No.
61351147424
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Birliği, Esnaf ve Sanatkar Sicil
Müdürlüğü
65/23762
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1505/1/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 157
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/171361
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Karayolları Genel Müdürlüğü/
11. Bölge (Van) Müdürlüğü
İl/İlçe
Van/Merkez
Adresi
Selimbey Mah. İskele Cad./Van
Tel-Faks
0432 214 93 40 – 0432 214 93 58
Posta Kodu
65090
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Dinçer Turizm Taşımacılık İnşaat
Adı/Unvanı
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
1. Coşgen Ap. No: 95/11 Antalya
T.C. Kimlik No.
27517136978
Vergi Kimlik/
2990042313
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
Mehmet Ali Dinçer
Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad.
Adresi
6. Yasaklama
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
26222
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1505/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 158
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2011/113165
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
İl/İlçe
Ankara/Dikmen-Çankaya
Adresi
Çetin Emeç Bulvarı No: 5
Tel-Faks
(0312) 4800810 – (0312) 4800945
Posta Kodu
6450
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İnta Mühendislik Mimarlık İnşaat
Adı/Unvanı
Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 56. Sok. No: 16/9 Ata
Adresi
Apt. Balgat/Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Vergi No: 4780055822
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ankara Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Tic. Sicil No: 148456,
No.
Oda Sicil No: 27/10787
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(24)
Yıl
7. Yasaklamanın
( )
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1537/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 159
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Eskişehir İnönü Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Eskişehir/İnönü
Adresi
Eskişehir İnönü
Tel-Faks
0222 591 23 57
Posta Kodu
26670
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Memet Mortaş
Kümbet Yeniköy Köyü No: 62
Adresi
İnönü/Eskişehir
T.C. Kimlik No.
13753819614
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 160
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Konya Defterdarlığı-Milli Emlak
Müdürlüğü
İl/İlçe
Adresi
Konya
Tel-Faks
0332 236 56 00
Posta Kodu
42060
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Metin Kalın
İsmil Kasabası, Gölbaşı Mah. 88. Sokak
Adresi
No: 6 Karatay-Konya
T.C. Kimlik No.
40723725538
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/2/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 161
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Safranbolu Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Karabük/Safranbolu
Tel-Faks
0370 712 11 78-0370 712 11 77
Safranbolu Hükümet Konağı 1.
Adresi
Kat Yenimahalle-Safranbolu
Karabük
Posta Kodu
78600
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mesut Gül
Ergenekon Mah. Ergenekon Cad.
Adresi
No: 34/6 Merkez/Karabük
T.C. Kimlik No.
17804253280
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/3/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 162
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Denizli Defterdarlığı Milli Emlak
Müdürlüğü
Çaybaşı Mahallesi 1583 Sokak
No: 7 Denizli
20100
İl/İlçe
Denizli/Merkez
Tel-Faks
0258 261 18 80-0258 261 45 48
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Salih Fidan
Adresi
Yukarı Mahalle Çevreyolu Caddesi
No: 15 Başkarcı Kasabası/Denizli
T.C. Kimlik No.
27100538028
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/4/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 163
Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Bursa Defterdarlığı Harmancık
Malmüdürlüğü
Özel İdare İşhanı Kat: 4
Harmancık/Bursa
16770
İl/İlçe
Bursa/Harmancık
Tel-Faks
0224 881 21 67
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Saniye Çoban
Başaran Mah. 2. Bayraklı Sk. No: 1/3
Adresi
Osmangazi/Bursa
T.C. Kimlik No.
24985442334
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/5/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 164
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Afyonkarahisar Defterdarlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Afyonkarahisar Defterdarlığı
Adresi
Posta Kodu
03030
İl/İlçe
Afyonkarahisar
Tel-Faks
0272 213 87 01-06
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Yusuf Başpınar
İstiklal Mah. 217. Sk. No: 8
Adresi
Afyonkarahisar
T.C. Kimlik No.
15775381018
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/6/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 165
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli
Emlak Müdürlüğü
İl/İlçe
Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No: 1 Tel-Faks
Posta Kodu
Afyonkarahisar/Merkez
0272 213 87 06
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Celil Kızılkaya
Yunus Emre Mah. Genç Osman Cad. No: 3
Adresi
Fethibey Kasabası/Afyonkarahisar
T.C. Kimlik No.
24208098126
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/7/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 166
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Afyonkarahisar Defterdarlığı Emirdağ Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı/Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Emirdağ Malmüdürlüğü
Emirdağ Hükümet Konağı Ek Bina
Adresi
3. Kat
Posta Kodu
03600
İl/İlçe
Afyonkarahisar/Emirdağ
Tel-Faks
0272 442 25 33/441 20 12
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Nazif Çelik
Adresi
Tabaklar Köyü No: 55 Emirdağ
T.C. Kimlik No.
24670060454
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/8/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 167
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli
Emlak Müdürlüğü
İl/İlçe
Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No: 1 Tel-Faks
Posta Kodu
Afyonkarahisar/Merkez
0272 213 87 06
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Davut Zenkin
Yunus Emre Mah. Menderes 3 Cad. Ulu
Adresi
Cami İmamı lojmanları Fethibey
Kasabası/Afyonkarahisar
T.C. Kimlik No.
20338226972
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/9/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 168
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Otlukbeli Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı - Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Otlukbeli Kaymakamlığı
Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Otlukbeli-Erzincan
Adresi
Otlukbeli-Erzincan
Tel-Faks
0446 361 26 22
Posta Kodu
24510
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Tahsin Özyürek
Fatih Mahallesi Bayındır Sokak No: 8
Adresi
Otlukbeli/Erzincan
T.C. Kimlik No.
40966180880
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/10/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 169
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Gümüşhane Defterdarlığı Milli
Emlak Müdürlüğü
Hükümet Konağı Kat: 3
Gümüşhane
29000
İl/İlçe
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
0456 213 12 67
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Bahri Demirhan
İnkılap Mah. Hatip Cad. Uslu Sok.
Adresi
No: 19 Daire: 2 Ümraniye/İstanbul
T.C. Kimlik No.
12740258436
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/11/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 170
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Ulukışla Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Ulukışla Kaymakamlığı
Malmüdürlüğü
Hükümet Konağı Ulukışla/Niğde
Posta Kodu
İl/İlçe
Niğde/Ulukışla
Tel-Faks
0388 511 20 62-0388 511 21 29
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ali Okyay
Şeyh Şamil Mh. Türkü Sk. No: 3/18
Adresi
Selçuklu/Konya
T.C. Kimlik No.
47251690048
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/12/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 171
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Niğde Defterdarlığı (Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü)
İl/İlçe
Niğde/Merkez
Adresi
Hükümet Meydanı Niğde
Tel-Faks
0388 232 32 91-0388 232 45 43
Posta Kodu
51200
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Cumali Takkun
Adresi
Hacıabdullah Kasabası Niğde
T.C. Kimlik No.
242124550038
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Kayıtlı değildir.
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/13/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 172
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Gaziantep Defterdarlığı Milli
Emlak Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Hükümet Konağı
Gaziantep
27090
İl/İlçe
Gaziantep/Merkez
Tel-Faks
0342 231 16 60-0342 232 02 40
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vakkas Demir
Gültepe Toki Konutları C1-12 Blok kat 7
Adresi
iç kapı No: 32 Altındağ/Ankara
T.C. Kimlik No.
13691162896
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
1 (Bir) Yıl
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/14/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 173
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Gaziantep Defterdarlığı Milli
Emlak Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Hükümet Konağı
Gaziantep
27090
İl/İlçe
Gaziantep/Merkez
Tel-Faks
0342 231 16 60-0342 232 02 40
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mahli Kılavuzoğlu
Alleben Mah. İncilipınar Sokak Coşkun
Adresi
Apt. No: 16 Kapı No: 6 Gaziantep
T.C. Kimlik No.
11828240950
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
1 (Bir) Yıl
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/15/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 174
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Çamlıdere Malmüdürülğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Çamlıdere Malmüdürlüğü
Çamlıdere Hükümet Konağı
Adresi
Çamlıdere/Ankara
Posta Kodu
06740
İl/İlçe
Çamlıdere/Ankara
Tel-Faks
0312 753 21 37
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Dursun Durdu
Adresi
Avdan Köyü Çamlıdere/Ankara
T.C. Kimlik No.
10330172568
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/16/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 175
Nallıhan Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Nallıhan Malmüdürlüğü
Nallıhan Hükümet Konağı
Nallıhan/Ankara
06920
İl/İlçe
Ankara/Nallıhan
Tel-Faks
0312 785 47 40
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Aydeniz Erol
Gazi Mahallesi 114 Sokak No: 7/2
Adresi
Çayırhan Nallıhan/Ankara
T.C. Kimlik No.
18061048008
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
(X)
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/17/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 176
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Polatlı Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı Polatlı Malmüdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Ankara/Polatlı
Adresi
Hükümet Konağı Polatlı
Tel-Faks
0312 6231083
Posta Kodu
06900
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Ünver Küçükyaman
Halil Küçükyaman
Zafer Mah. Saray Sk. Başak Apt.
Teomanpaşa Mah. 2235. K. 16/1
No: 32/1 Polatlı/Ankara
Kepez/Antalya
13855192172
13870191662
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/18/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 177
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı/Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Batman Defterdarlığı
İl/İlçe
Batman/Merkez
Adresi
Hükümet Konağı C Blok Kat: 1
Tel-Faks
0488 215 44 32/0488 213 90 45
E-Mail
[email protected]
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Kadir Ekinci
Adresi
İluh Mh. 612 Sk. No: 15 Merkez/Batman
T.C. Kimlik No.
60979461226
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/19/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 178
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Maliye Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Kars Defterdarlığı (Milli Emlak
Müdürlüğü)
İl/İlçe
Kars/Merkez
Adresi
Ortakapı Mah. Ordu Cad. No: 91
Tel-Faks
0474 223 17 85-0474 212 69 36
Posta Kodu
36100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Can Kardeşler İnş. Nak. Tem. Oto Kir.
Taahhüt Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic.
Limited Şti.
Adresi
Ortakapı Mah. Tahtacılar Cad. No: 19
Kars
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
1980424649
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/20/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 179
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Sivas Defterdarlığı (Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü)
İl/İlçe
Sivas/Merkez
Adresi
Sivas/Merkez
Tel-Faks
0346 221 20 68-0346 223 57 98
Posta Kodu
58030
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ali Darıcı
Adresi
Karşıyaka Mah. 54. Sk. No: 16 Sivas
T.C. Kimlik No.
24052995770
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/21/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 180
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Suşehri Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Suşehri Malmüdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Sivas Cad.
Hükümet Konağı Suşehri
58600
İl/İlçe
Sivas/Suşehri
Tel-Faks
0346 311 46 18-311 40 91
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Süleyman Cangiz
Mustafa Kemal Mah. 3101 Sok. No: 42/1
Adresi
Ataşehir/İstanbul
T.C. Kimlik No.
56311482684
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/22/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 181
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Sivas Defterdarlığı Milli Emlak
Müdürlüğü
İl/İlçe
Sivas-Merkez
Adresi
Sivas Defterdarlığı
Tel-Faks
0346 221 20 68-0346 223 57 90
Posta Kodu
58600
E-Mail
www.milliemlak.gov.tr
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Metin Taşkıran
Karayün Köyü Baynuzözü (Esenyurt)
Adresi
Mezrası-Sivas
T.C. Kimlik No.
33694674776
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
(X)
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/23/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 182
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Kelkit Malmüdürlüğü (Milli
Adı
Emlak Servisi)
İl/İlçe
Gümüşhane/Kelkit
0456 317 27 27
Adresi
Hükümet Binası Büyükcami Mah.
Tel-Faks
Posta Kodu
29600
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Muzaffer Kartal
Adresi
Öbektaş Beldesi Kelkit/Gümüşhane
T.C. Kimlik No.
33271568870
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/24/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 183
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Bolu Defterdarlığı (Milli Emlak
Müdürlüğü)
İl/İlçe
Bolu/Merkez
Adresi
Bolu/Merkez
Tel-Faks
374 215 03 18-19/374 212 77 81
Posta Kodu
14100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Samet Sarı
Hisartepe Mah. 108 Tepe Evler No: 34
Adresi
Gemlik-Bursa
T.C. Kimlik No.
32368193612
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/25/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 184
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Maliye Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Kütahya Defterdarlığı (Milli
Emlak Müdürlüğü)
İl/İlçe
Kütahya/Merkez
Adresi
30 Ağustos Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı
Tel-Faks
223 61 15
Posta Kodu
43020
E-Mail
kü[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Dorukhan Mad. Enerji Mak. Montaj Nak.
İnşaat Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
Durak Mah. Mehmet Serdaroğlu Sok.
No: 2 Kat: 1 Tavşanlı/Kütahya
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
3100571970
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/26/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 185
Tercan Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Tercan Malmüdürlüğü
Tercan Hükümet Konağı Kat: 2
Adresi
Tercan/Erzincan
Posta Kodu
24800
İl/İlçe
Erzincan/Tercan
Tel-Faks
0446 441 30 19
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Zeki Karasu
Adresi
Sarıkaya Köyü No: 185 Tercan/Erzincan
T.C. Kimlik No.
43933085836
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/27/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 186
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Tercan Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Tercan Malmüdürlüğü
Tercan Hükümet Konağı Kat: 2
Adresi
Tercan/Erzincan
Posta Kodu
24800
İl/İlçe
Erzincan/Tercan
Tel-Faks
0446 441 30 19
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Niyazi Akdağ
Adresi
Sarıkaya Köyü Tercan/Erzincan
T.C. Kimlik No.
42511133280
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/28/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 187
Tercan Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Tercan Malmüdürlüğü
Tercan Hükümet Konağı Kat: 2
Tercan/Erzincan
24800
İl/İlçe
Erzincan/Tercan
Tel-Faks
0446 441 30 19
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Hasan Güreşçi
Balyayla Köyü Akmezar Düzü Mevkii
Adresi
Tercan/Erzincan
T.C. Kimlik No.
30805523534
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/29/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 188
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
Tercan Malmüdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Tercan Malmüdürlüğü
Tercan Hükümet Konağı Kat: 2
Adresi
Tercan/Erzincan
Posta Kodu
24800
İl/İlçe
Erzincan/Tercan
Tel-Faks
0446 441 30 19
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ercan Hançer
Adresi
Sarıkaya Köyü No: 57 Tercan/Erzincan
T.C. Kimlik No.
39181244248
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1525/30/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 189
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/151602
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim
Bakanlık/Kurum
Kurulu/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Karamanoğlu Mehmetbey
Adı
Üniversitesi İdari ve Mali İşler
İl/İlçe
Karaman
Daire Başkanlığı
Adresi
Yunus Emre Yerleşkesi
Tel-Faks
0 338 226 22 20 – 0 338 226 22 29
Posta Kodu
70100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Tayama CNC San. Tic. Ltd. Şti.
Tahir Şahin
Muratpaşa Mah. K5/21 İstanbul Tower
Sultançiftliği Mah. Ordu Cad. 30.
İş Merkezi 19 34030
Sokak Kutlu Park Evleri D Blok
Bayrampaşa/İstanbul
D. 20 Sultangazi/İstanbul
Adresi
T.C. Kimlik No.
59761353290
Vergi Kimlik/
3320418593
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
İstanbul Ticaret Odası
802952
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1544/1-1
Sayfa : 190
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 191
Sayfa : 192
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 193
Sayfa : 194
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 195
Sayfa : 196
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 197
Sayfa : 198
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
1524/1-1
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 199
Sayfa : 200
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 201
Sayfa : 202
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 203
Sayfa : 204
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 205
Sayfa : 206
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 207
Sayfa : 208
RESMÎ GAZETE
27 Şubat 2014 – Sayı : 28926
İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
KANUN
6525 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
1
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/5979 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet
Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
2014/5980 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500.000.000 ABD Doları
Tutarında Kredi Sağlanmasına İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
21
55
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5975 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı
Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan
Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/5976 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Alanya Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2014/5977 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf
Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2014/5978 Erzurum İlinde Tesis Edilecek Yenihayat Hidroelektrik Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
65
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
66
ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları
67
YÖNETMELİKLER
— Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
60
63
64
68
79
89
93
TEBLİĞLER
— Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin
Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2014/4)
— Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)
102
KURUL KARARI
— Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile
Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 21/2/2014 Tarihli ve 201 Sayılı Genel Kurul Kararı
102
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
97
105
106
120
199
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 70 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete