T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
24 Ağustos 2014
PAZAR
Sayı : 29098
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6721
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 18/8/2014 tarihli ve 14015 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
18/8/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
Ö. ÇELİK
Millî Savunma Bakanı V.
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
YÖNETMELİKLER
Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarına ait yabancı dil hazırlık programları, zorunlu
yabancı dil öğretimi ve yaz okulu eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve
Meslek Yüksekokullarına kayıtlı olan yabancı dil, mesleki yabancı dil ve uluslararası öğrenciler
için Türkçe dahil olmak üzere, tüm hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri
kapsar. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddeleri, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt birim koordinatörlüğü: Hazırlık Birimi, Kurslar Birimi, Kafkasya ve Slav Dilleri
Birimi, Doğu ve Uzak Doğu Dilleri Birimi ve Batı Dilleri Birimi Koordinatörlüğünü,
b) AODK: Avrupa ortak dil kriterlerini (Common Europen Framework of Reference
for Languages: CEFR),
c) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki
kez yapılan sınavları,
ç) Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunu,
d) Bütünleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan, hazırlık sınıfına devam eden
ve yılsonu sınavında başarısız olan öğrencilerin girdiği sınavı,
e) Dönem ara sınav notu: Dört temel dil becerisi için ayrı ayrı yapılan sınavlardan elde
edilen puanların ağırlığına göre saptanan döneme ait vize notunu,
f) Dört temel dil becerisi: Avrupa Ortak Dil Kriterleri düzey tanımlamalarında kullanılan
okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini (Ek),
g) Meslekî yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş önlisans ve lisans öğrencilerine eğitimleri boyunca verilen mesleğe yönelik yabancı dil
derslerini,
ğ) Muafiyet ve düzey belirleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan, hazırlık
programına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olacaklar ile hazırlık sınıfına devam edeceklerin yabancı dil seviyelerini ve bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen sınavı,
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
h) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girilen sınavı,
ı) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
k) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık
eğitim-öğretimini,
l) Yabancı dil/seçmeli ikinci yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini
ve bunun dışındaki diğer yabancı dil derslerini,
m) Yaz okulu: Yaz döneminde uygulanan yabancı dil ve Türkçe hazırlık destek programını,
n) Yılsonu Sınavı: Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavı,
o) Yüksekokul Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
ö) Yüksekokul Müdürlüğü (Müdürlük): Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
p) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı ve kapsamı
MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciyi, Tablo 2’de belirtilen B1 dil düzeyi asgari puanlarına ulaştırmaktır. Ancak, hazırlık sınıfında verilecek eğitimin
en az 700 saat olması durumunda öğrencilerin asgari B2 yeterlik düzeyine ulaşması gerekir.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretimi, alt birim özelliklerine göre; öğrenci
merkezli modern yaklaşımlar, laboratuvar, ödev ve proje çalışması gibi uygulamalardan oluşur.
Bu eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasından,
Yüksekokul Yönetim Kurulu adına alt birim koordinatörlüğü sorumludur.
(3) Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler öğrencinin dört temel dil
becerisini geliştirecek şekilde haftada en az 20, en fazla 30 ders saati olarak düzenlenir. Bu
programlar, Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.
(4) Hazırlık sınıfları müfredatı, ilgili hazırlık birim koordinatörlüğü tarafından belirlenir,
Yüksekokul Kurulu kararıyla kesinleşir.
(5) Gerekli hallerde alt birim koordinatörlüğünde “Program Geliştirme Grubu”, “Sınav
Hazırlama Grubu”, “Akademik Gelişim Grubu” ve “Ölçme ve Değerlendirme Grubu” gibi çalışma
grupları oluşturulur. En az üç öğretim elemanından oluşacak gruplar ilgili alt birim koordinatörlüğünün önerisiyle ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla üç yıl süreyle görevlendirilirler.
Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler aşağıdaki şekildedir:
a) Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,
b) Kısmen (en az % 30) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,
c) Türkçe hazırlık eğitimi alması gereken uluslararası öğrenciler.
(2) Hazırlık sınıflarına misafir öğrenci kabul edilmez.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim süresi bir yıldır.
(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrencilerden bir yıl süreli
hazırlık sınıfı eğitimi sonunda başarısız olanlar yaz okuluna devam edebilir ve/veya takip eden
eğitim-öğretim dönemi başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler. Bu
sınavdan da başarılı olamayan öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında derslere devam
edebilir veya yılsonu sınavına ve/veya bir sonraki eğitim-öğretim dönemi başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Hazırlık sınıfında devamsızlıktan dolayı kalan öğrenciler sadece eğitim-öğretim dönemi başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan programlara kayıtlı uluslararası öğrencilerden yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyenler, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırır. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri geçerlidir. Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa başlama
hakkını elde ederler.
(4) Hazırlık sınıfında kayıt dondurulması, ilgili eğitim-öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Kayıt dondurma sebebinin ortadan kalkması halinde öğrenci
kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna dilekçe ile başvurabilir. İlgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulunun Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci seviye tespit sınavına tâbi tutulur. Bu sınavın sonucunda, düzeyine uygun sınıf
bulunması halinde, öğrenci hazırlık sınıfına devam eder. Düzeyine uygun sınıf bulunmaması
halinde öğrenci, takip eden eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimine başlar. Öğrencinin kayıt
dondurma öncesinde aldığı notlar dikkate alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Derslere Devam, Muafiyet ve Yeterlilik
Sınav esasları
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıflarında; muafiyet ve düzey belirleme sınavı, dönem içi
sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanan, kısa sınavlar haricindeki bütün sınavlar
AODK düzey tanımlarına göre dört temel dil becerisini ölçer ve ilgili alt birim koordinatörlüğü
tarafından gerçekleştirilir.
Muafiyet ve düzey belirleme sınavı
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tabloda belirtilen dil
seviyelerinden hangisine sahip olduğunu ölçen sınavdır.
(2) Muafiyet ve düzey belirleme sınavı, eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilir.
(3) Yabancı dil hazırlık eğitimi gerektiren programlara kayıtlı öğrencilerden yeterlilik
koşullarını yerine getirmemiş olanlar da bu sınava girer.
(4) Dört temel dil becerisini ölçen bu sınavın sözlü bölümüne girebilmek için diğer bölümlerden alınan puanın ortalaması en az 45 olmalıdır.
(5) Muafiyet ve düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrenci, kayıtlı olduğu lisans
programına devam eder.
(6) Hazırlık eğitimi sırasında bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan Tablo-2’de
belirtilen yabancı dil yeterliliğini gösterir belgelerden birini ibraz eden ve yazılı talepte bulunan
öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
(7) Muafiyet ve düzey belirleme sınavında B1 dil basamağında olan veya not ortalaması
en az 65 olan öğrenciler kayıtlı olduğu lisans programına devam eder ve başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verilir.
(8) Muafiyet ve düzey belirleme sınavında görev yapacak Yabancı Diller Yüksekokulu
öğretim elemanları hazırlık birim koordinatörlüğü tarafından önerilir ve Yüksekokul Yönetim
Kurulunca görevlendirilir. Diğer fakülte ve yüksekokulların her biri 1-50 arası öğrenci için en
az bir öğretim elemanını görevlendirir. Bu görevlendirmeler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından koordine edilir.
(9) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden
65 puanın altında not alanlardan; puan aralığı 0-30 olanlar A1.1 (başlangıç), 31-49 olanlar A1.2
(başlangıç-orta), 50-64 olanlar ise A2 (orta düzey) grubuna yerleştirilir.
Dönem içi değerlendirme sınavları
MADDE 9 – (1) Dönem içi değerlendirme sınavları kısa sınavlar ve ara sınavlardan
oluşur.
(2) Kısa sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir:
a) Sınavların yapılacağı günler öğrencilere bildirilmez.
b) Sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir.
c) Her yarıyıl en az iki, en fazla altı adet kısa sınav yapılır.
ç) Dönem içinde yapılan proje, ödev çalışması, sunum ve benzeri çalışmaların her biri
bir kısa sınav olarak değerlendirilebilir.
d) Kısa sınavların ortalaması yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılır.
e) Bu sınavların mazeret hakkı yoktur.
(3) Ara sınavların özellikleri aşağıdaki gibidir:
a) Dört temel dil becerisini ölçen ara sınavların amacı öğrenciyi yılsonu sınavına hazırlamaktır.
b) Her yarıyıl içinde en az bir ara sınavı olmak üzere yıl boyunca en az iki ara sınavı
yapılır.
c) Her bir dil becerisinden alınan ara sınav notlarından dönem ara sınav notu elde edilir.
Derslerin ara sınav notundaki ağırlıkları programdaki ders saatine göre belirlenir.
ç) Sınav tarihleri, sınavdan en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders saatidir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir.
d) Ara sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz.
e) Ara sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programında ve yaz okulunda okuyan öğrenciler
yapılan toplam derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere ve sınavlarına giremezler. Ancak bir sonraki
eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.
Bu sınavdan da başarısız olmaları durumunda, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek
zorundadırlar. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yılsonu sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.
Yılsonu sınavı
MADDE 11 – (1) Yılsonu sınavı dört temel dil becerisini ölçer. Yeterliliğe katkısı
% 60’tır.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
(2) Yılsonu notunun belirlenmesinde dört temel dil becerisinin ağırlıklı oranları aşağıdaki gibidir:
(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez.
(4) Yılsonu sınavının mazeret hakkı yoktur.
(5) Yılsonu sınavında başarısız olanlar bütünleme sınavına girebilir, yaz okuluna devam
edebilir veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.
Bütünleme sınavı
MADDE 12 – (1) Yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
(2) Dört temel dil becerisini ölçen bütünleme sınavı hazırlık eğitim-öğretimi sonunda
öğrencinin yabancı dil düzeyinin yeterli düzeye ulaşıp ulaşmadığını belirler.
(3) Bütünleme sınavı puanının hesaplanmasında yılsonu sınavına ilişkin 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen puanlama esasları geçerlidir.
(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler.
(5) Bütünleme sınavında başarısız olanlar yaz okuluna devam edebilir veya bir sonraki
eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet ve düzey belirleme sınavına girebilirler.
Başarı durumu
MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla yeterlilik ve başarı notu; ara
sınavların ortalamasının % 30'u, yıl içinde yapılan kısa sınavların ve sınıf içi çalışmalarının,
ödev, proje, sunu ve benzeri çalışmaların ortalamasının % 10'u, yılsonu sınavının % 60'ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler
basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. Yeterlilik ve başarı notu 65 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır. Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksekokul Müdürlüğünce
başarı belgesi düzenlenir.
Muafiyet
MADDE 14 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyete ilişkin hususlar
aşağıdaki gibidir:
a) Üniversitenin birimlerinin ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavını Yabancı Diller
Yüksekokulu yapar.
b) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavının tarihi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir.
Sınav güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret
sınav hakkı verilmez.
c) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, Üniversitenin hazırlık programı bulunmayan birimlerinin öğrencileri girer.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
ç) Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, Üniversiteye kayıt sırasında kayıt yaptırdığı
birime başvurur. Her birim başvuru evrakını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sınava girecek öğrencilerin isimlerini düzenleyerek Yüksekokul
Müdürlüğüne bildirir. Müdürlük sınav sorularını, sınav tertip ve düzenini ayarlayarak sınavı
yapar. Öğrenciler sınavlara, akademik takvimde belirtilen günde, Müdürlük tarafından ilan edilen saat ve yerde girmek zorundadır.
d) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil
hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de
muaf sayılırlar.
e) Bir öğrencinin ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından başarılı sayılabilmesi
için, Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü
maddesi hükmüne göre en az 60 notu alması gerekir.
f) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla YDS’den 50 ve üzeri
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden geçer puanı aldığını belgeleyenler ortak zorunlu yabancı dil
derslerinden muaf tutulur.
(2) Yabancı dil hazırlık programına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla muaf sayılırlar.
a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede,
o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimlerinin
en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayan ve bu durumlarını belgeleyenler, muafiyet ve
düzey belirleme sınavından başarılı sayılırlar.
b) Yüksekokul tarafından gerçekleştirilen muafiyet ve düzey belirleme sınavından veya
Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası sınavlardan Tablo 2’de belirtilen puanlara sahip olan öğrenciler hazırlık programından muaf sayılırlar. Tablo 2’de yer alan
sınavların yanı sıra, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından kabul edilecek diğer sınavlar da yabancı dil yeterliliğinden başarılı sayılmak için kullanılabilir.
c) Yatay geçiş yoluyla veya dikey geçiş sınavıyla kayıt yaptıran öğrenciler için de Tablo 2’de
belirtilen yeterlilik koşulları geçerlidir.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
ç) Daha önce, Kafkas Üniversitesi veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık
programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar yabancı dil hazırlık programından
muaftır.
d) Daha önce öğrencisi olduğu bir üniversitede, kayıtlı olduğu dönemde söz konusu
üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil muafiyet sınavını en az 65 veya dengi bir notla
başarmış olduğunu belgeleyenler muaf sayılırlar.
(3) Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler, Türkçe hazırlık programından
muaf tutulurlar.
a) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimlerinin en az son
3 yılını bu kurumlarda tamamlayan ve bu durumlarını belgeleyenler.
b) Tablo 2’de belirtilen muafiyet koşullarını yerine getirenler ve belgeleyenler.
Sınavlarda mazeret, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini, mazeretin sona erdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde belgeleri ile birlikte
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Hastalık nedeniyle sınavlardan mazeretli sayılabilmek için sağlık raporu almak gereklidir. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenlere bir sınav hakkı tanınır. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler ilgili sınavdan başarısız sayılır.
(2) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav sonuçlarını ve kâğıtlarını
sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul öğrenci işlerine teslim eder.
(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Müdürlüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan komisyonlar tarafından,
en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak Yüksekokul Yönetim
Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.
(4) Geçerli mazereti olmaksızın ara sınavlara girmemiş öğrenciler ilgili sınavdan sıfır
puan almış sayılırlar.
Hazırlık eğitim-öğretiminde başarısızlık hali
MADDE 16 – (1) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde ÖSYM
tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe
olan eş değer bir programa, eş değer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş
puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.
(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlar ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlarda, hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki muafiyet ve düzey belirleme sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Yabancı dille eğitim-öğretim yapan
program öğrencileri ile kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri muafiyet ve düzey belirleme sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa
başlatılmaz.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
(3) Hazırlık sınıfı olan Türkçe programlarda hazırlık programına devam ettikleri ilk
yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler; talep etmeleri
halinde bir kereye mahsus olmak üzere bir sonraki yıl yabancı dil hazırlık programını tekrarlayabilir. Bu öğrenciler hazırlık programında başarısız olsalar bile ilgili programa devam edebilir, ancak kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olması gerekir.
Hazırlık sınıfları yaz okulu
MADDE 17 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yaz
okulu programı açılabilir. Eğitim-öğretim yılı sonunda başarısızlıktan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu haktan yararlanabilirler. Bu Yönetmelik hükümleri yaz okulunda da uygulanır.
Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince yaz okulu
programı süresi yedi hafta olup başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.
Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri
MADDE 18 – (1) Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara
bağlanır. Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar
veya meslek yüksekokulunun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.
Seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri
MADDE 19 – (1) Hazırlık programı olan birimlerin anabilim dalı/bölümlerinde hangi
dilde/dillerde seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersleri okutulacağına birimin kendisi karar verir. Bunun için ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit
ederek eğitim-öğretim yılı başlamadan iki ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep
üzerine Yüksekokul Müdürlüğü seçmeli ikinci yabancı dil ve ileri yabancı dil dersini/derslerini
açar ve yürütür.
Mesleki yabancı dil dersleri
MADDE 20 – (1) Mevzuat veya ders programında mesleki yabancı dil dersi/dersleri
bulunan birimler, bu derslerin eğitim-öğretiminde Yüksekokuldan faydalanabilir. Bunun için
ilgili birim, açılacak derslerin kapsamı, içeriği ve kredilerini tespit ederek eğitim-öğretim yılı
başlamadan iki ay önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir. Bu talep üzerine Yüksekokul Müdürlüğü mesleki yabancı dil dersini/derslerini açar ve yürütür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kafkas Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 25/7/2011 tarihli ve 28005 sayılı Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının
lisansüstü eğitim programlarında bulunan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Öğretim planlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri ve gerekli durumlarda
en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları tarafından verileceği ilgili EABDAK’nın
teklifi, EYK’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Gerekli
durumlarda Üniversite dışından öğretim üyesi görevlendirmesi de yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(7) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK
tarafından belirlenir. Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya
Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yükseköğretim kurumları lisansüstü programları veya Üniversitenin yüksek lisans
programları arasında başka bir EABD’de en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programdan
aldığı derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için
100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri
puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az yedi ders, bir seminer
ve bir tez çalışması olmak üzere en az 90, en çok 120 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak
zorundadır. Bir seminer dahil iki yarıyılda 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, biri ders diğeri tez döneminde olmak üzere
iki seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, uzmanlık
alan dersi, biri ders diğeri tez döneminde olmak üzere iki seminer ve tez çalışması olmak üzere
270 AKTS krediden oluşur.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerden bir seminer dahil 60 AKTS
krediyi, lisans derecesiyle kabul edilenlerden ise bir seminer dahil 120 AKTS krediyi başarıyla
tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.
(3) Yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci tez aşamasında en az 120 AKTS
krediyi tamamlamak zorundadır.
(4) Öğrenciler danışmanın isteği, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer enstitü programlarında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.
(5) Lisans dersleri; ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve
yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.
(7) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesi tarafından, danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık olarak 8 teorik saati geçmeyecek şekilde açılır. Uzmanlık
alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.
(8) Uzmanlık alan dersi, seminer, tez ve yeterlik sınavı ulusal kredisiz olup sınavları
başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.
(9) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu, katılım tutanağı ve elektronik
ortamda yazılmış bir kopyası CD olarak EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları her yarıyılın sonunda ve bir sonraki yarıyılın ders kaydından
önce olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavın yer, tarih ve saati ilgili EABD’nın önerisi ve
EYK’nın kararı ile belirlenir.
(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve EYK’nın belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesi jüriye seçilecek üyelerin iki katı
kadar üye ismini Enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere beş kişiden oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. EYK önerilen adaylar arasından asil
ve yedek jüri üyelerini belirler. Enstitü, görevlendirme yazılarını, Enstitü Yönetim Kurulu Kararını ve sınav evraklarını EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci konuyla ilgili yazılı olarak
bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD
başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımıyla yapılır. Bir başka yükseköğrenim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması halinde dışarıdan çağrılacak yedek üye sınava
davet edilir.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
(4) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla
karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya
sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır
ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonuna kadar tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı
tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD
başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDAK’ın önerisi ve
EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tez önerisi savunması ve tezin yürütülmesi”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Doktora tez jürisi, ilgili EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü
öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun
ilgili anabilim dalı öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Öğrencinin
ikinci tez danışmanı olması ve tez savunma sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilmesi durumunda tez savunma jürisi yedi asil ve üç yedek üyeden oluşur.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi EYK’nın onayı ile kesinleşir. Öğrenci
EYK’nın karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.”
“(5) Jüri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri arasından bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Dinleyicilere açık olan
tez savunma sınavı; en az altmış, en çok doksan dakikadan oluşur.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/7/2012
28343
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12-
10/7/2013
13/2/2014
28703
28912
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL SANATLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, organlarını, organların görev ve yetkilerini ve
çalışma esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TEKSAUM): Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Çalışma Esasları
Merkezin çalışma esasları
MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma esasları şunlardır:
a) Hatay ipekçiliği ve ipek dokumacılığında sorunların tespit edilmesi, belgelenmesi,
var olanların korunması ve kaybolmaya yüz tutan eserlerin/ürünlerin yeniden üretime geçirilmesi, desteklenmesi adına projeler yapmak.
b) Yerel tekstil sanatları, özellikle Hatay ipekçiliği ve ipek dokumacılığında karşılaşılan
sorunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma doğrultusunda uygulamalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek.
c) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan tekstil çalışmalarını araştırıp değerlendirme suretiyle malzeme, işçilik, tasarım, üretim ve koruma çalışmaları ile Hatay ipekçiliği ve ipek dokumacılığına gerekli destek ve kaynağı sağlamak.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
ç) Tekstil sanatları ve ipekli dokumalar alanında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, kongre, sempozyum, panel ve kurs benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, bu toplantılara katılım göstermek ve bu gibi hizmetlerle Üniversite, Hatay ili ve ülke tanıtımına katkıda bulunmak.
d) Merkez kapsamında ipekli dokumacılığa yönelik bir atölye kurarak, Üniversitede
örnek dokuma çalışmaları yapmak, akademisyen ve öğrencilerle bilgi paylaşımını sağlamak.
e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak,
yayınları desteklemek, yayın çalışmalarına katılmak, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda uzman akademisyenlerle çalışmak, uzman akademisyen yetiştirilmesine katkı sağlamak, öğretim elemanlarının tekstil sanatları konusunda yurt
içi ve yurt dışı eğitim, araştırma ve sergi yapması gibi konularda teşvik etmek, öğretim elemanlarının karşılıklı değişim programlarıyla hareketliliğini sağlamak.
g) Tekstil sanatlarında ve özellikle ipek dokumalarda geçmişten günümüze kadar dokunmuş örnekleri sanatsal ve teknik özellikleri ile inceleyip Hatay yöresine ait ipekli dokumaların standartlarını belirlemek, geleneksel yorumlarla beraber çağdaş, güncel yorumlara da yer
vermek, devamlılığına katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversitenin ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma
ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı
seçer. Müdür yardımcılarından biri Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı toplantılarda
Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevleri de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına
uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.
e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
f) Merkezi yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları
aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi; Müdürün Üniversite öğretim elemanları içerisinden önereceği dört aday arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Yönetim Kurulu; yılda en az iki defa olağan, gerekli durumlarda, Müdürün
daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar verir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.
c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.
ç) Araştırmacıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini
değerlendirmek.
d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum, sergi gibi faaliyetleri
düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile
alanda akademik veya mesleki deneyimli en fazla beş kişiden oluşturulur.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.
b) Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak.
c) Tekstil sanatları araştırmaları konusunda sorunları belirleyerek tartışma açmak ve
çözüm önerileri oluşturmak.
ç) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek
sağlamaya çalışmak.
d) Müdürün daveti üzerine ve Müdürün başkanlığında her yıl en az bir kez toplanmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Dekan: Uludağ Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
ç) Faaliyet: Kuramsal dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, işyeri eğitimi,
bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer, pratik çalışma, atölye, klinik uygulamaları
vb. eğitim ve öğretim etkinliklerini,
d) Fakülte: Uludağ Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
f) İlgili kurul: Uludağ Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını veya yönetim kurullarını,
g) Meslek yüksekokulu: Uludağ Üniversitesine bağlı önlisans düzeyinde eğitim-öğretim
yapılan meslek yüksekokullarını,
ğ) Müdür: Uludağ Üniversitesine bağlı yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek
yüksekokulu müdürlerini,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
k) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,
l) Yönetim Kurulu: Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
n) Yükseköğretim Kurumu: Uludağ Üniversitesi dışındaki diğer üniversiteleri,
o) Yüksekokul: Uludağ Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan
yüksekokulları
ifade eder.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul, Kayıt Yenileme ve Katkı Payı ile İlgili Esaslar
Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans öğretimine alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
İlk kayıt
MADDE 6 – (1) İlk defa kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir. İstenen belgelerin
aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği de kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair öğrenci adayının yazılı beyanı esas alınır ve kaydı yapılır.
Kayıt olan aday, Üniversite öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Süresi içinde
ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, kayıt ve dolayısıyla Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde şahsi nedenlerle kaydını yaptıramayacak durumda olan
adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri kanuni temsilcileriyle veya noter veyahut yurt
dışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla yapılabilir.
Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş işlemleri
MADDE 7 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversiteye bağlı birimlere
yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenerek
ilan edilir. Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişlerde kabul esasları şunlardır:
a) Kurum içi-kurum dışı yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
b) Kurum içi yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayıları, ilgili kurullar tarafından belirlenir
ve Senatonun onayına sunularak her akademik yıl başlamadan ilan edilir.
c) Yatay geçiş ile üniversiteye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri Senato tarafından
kabul edilen yönerge ile düzenlenir.
ç) Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin
geldiği kurumda geçirmiş olduğu süreler dikkate alınarak hesaplanır.
Dikey geçiş işlemleri
MADDE 8 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere Senato tarafından kabul
edilen yönerge hükümlerine göre programdan alması gereken dersler belirlenerek eğitime devam hakkı verilir.
(2) Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için 26/3/2012 tarih ve 28245 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenciler 26/3/2012 tarih ve 28245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi olurlar.
(4) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun
belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilirler.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi ve özel öğrenci
MADDE 9 – (1) Öğrenci değişimi ve özel öğrencilik, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 18/2/2009 tarihli ve 27145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim
Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Senato
tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir. Öğrenciler; yukarıda bahsedilen tüm yönetmelik
ve esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarında değişim öğrencisi olarak bir veya iki yarıyıl
öğrenim görebilirler.
Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce Senato tarafından kabul
edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sorumlu olmaları halinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra derslere yazılır ve bu dersleri değiştirebilirler. Öğrenci, kaydını
yapmakla yükümlü olup tüm kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.
(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam
edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen azami öğrenim süresinden
sayılır.
(3) Öğrencinin sadece otomasyon sisteminden ders kaydını yaptırması ya da sadece
katkı tutarını ödemiş olması hali, kayıt yenileme için yeterli değildir. Kayıt yenileme için her
ikisinin de yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
Katkı payı, öğrenim ücreti
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim
ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl ödemek zorundadır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim
ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, her bir dönem
için öğrenim ücreti alınır.
Kimlik kartı
MADDE 12 – (1) Üniversiteye ilk kaydını yaptıran öğrenciye Üniversite öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, azami öğrenim süreleri içerisinde geçerlidir.
(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, ulusal ya da yerel bir gazetede yayımlanmış
ilân üzerine yazılı başvuruya dayalı olarak yeniden kimlik kartı verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar
Eğitim - öğretimin niteliği, kapsamı ve türleri
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi,
Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile programlarda tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.
(2) Üniversitede eğitim-öğretim; örgün öğretim ve ikinci örgün öğretim, uzaktan eğitim,
yaygın eğitim ile yaz öğretimi türlerinden ibarettir.
(3) Eğitim-öğretimin kapsamı; ilgili akademik birimin özelliğine göre kuramsal dersler,
uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, işyeri eğitimi, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması,
staj, seminer, pratik çalışma, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri eğitim-öğretim etkinliklerinden oluşur.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
(4) Birinci örgün öğretim öğrencilerinin ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim
öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders almasına izin verilmemesi esastır. Ancak, Çift
Anadal, Yandal ve değişim öğrencileri ile zorunlu haller için Senato izin verebilir.
(5) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların zorunlu veya seçmeli
oldukları, saatleri ve derslerin AKTS kredileri birimlerin önerileri dikkate alınarak ilgili kurulca
belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(6) İşyeri eğitimi, staj, bitirme projesi, tez ve benzeri eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim aşağıdaki esaslara göre yarıyıl veya yıl esasına göre
düzenlenir:
a) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından
oluşur.
b) Bir yarıyıl yetmiş iş gününden, bir yıl yüz kırk iş gününden az olamaz.
c) Resmi tatil günleri ile yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin
önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.
(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurul önerisi ile cumartesi ve/veya pazar günleri ders
ve/veya sınav yapılabilir.
(4) Senato, yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir; yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato
tarafından kabul edilen yönerge çerçevesinde uygulanır.
Yabancı dil/yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 15 – (1) Yabancı dil öğretimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak
26/3/2012 tarihli ve 28245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile düzenlenir.
Öğrenim süresi
MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı
dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; iki yıllık önlisans programlarını azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarını azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarını azami sekiz yıl, altı yıllık lisans programlarını azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
(2) Azami öğrenim süresinin aşılması durumunda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.
Önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması, muafiyet ve intibak işlemleri
MADDE 17 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun veya Üniversitenin bir bölüm
ya da programına kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek Üniversitede aynı
veya farklı bir bölüm ya da programı kazanan ve yeniden kaydını yaptıran öğrenciler ya da bir
yükseköğretim kurumundan ayrılan ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay geçişle
gelen öğrenciler ders muafiyeti isteğinde bulunabilirler.
(2) Önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması (muafiyet ve intibak) Senato tarafından
kabul edilen yönerge ile düzenlenir.
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Danışmanlık
MADDE 18 – (1) Bölüm veya program kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim
elemanı belirler. Danışman, öğrencinin kariyer planlaması doğrultusunda derslere yazılmasında,
bırakmasında, değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili konularda istemesi halinde öğrenciye yardımcı olur.
Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az % 70, uygulama, laboratuvar,
işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az % 80 oranında devamı zorunludur. Bu şartın yerine
getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, sınavlara alınmaz ve not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir.
Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir.
(2) Türkiye’yi Üniversiteyi ve kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul kararı
ile resmi olarak görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin
hesabında dikkate alınmaz.
İzinli ayrılma
MADDE 20 – (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim
kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan
lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden
sayılmaz. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından itibaren on iş gününde yapılması zorunludur. İzinli sayılan
öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.
(2) Öğrencilere, hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve ilgili kurulun uygun gördüğü nedenlerle yarıyıl süresi içinde talepleri halinde izin
verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç on
iş günü içinde ilgili birime başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.
Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır.
Disiplin
MADDE 21 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.
Özel uygulamalar
MADDE 22 – (1) Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği kredili sistemin uygulanma şekli ile ders planlarında işyeri eğitimi, staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin
yer aldığı birimlerde bu etkinliklerin yapılış şekli bu konuda Senato tarafından kabul edilen
yönerge veya esaslara göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme
Zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön şartlı dersler ve ön şart dersleri
MADDE 23 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya
programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir. Bunlardan;
a) Zorunlu dersler, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir.
b) Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir. Bu
dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da
değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli derslerin, mezuniyet için
alınması gereken toplam AKTS kredisinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenmesi
esastır. Seçmeli dersler aynı düzeydeki bir başka bölümün veya programın dersi de olabilir.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca zorunlu yabancı dil hazırlık uygulanan programlarda yabancı dille verilen zorunlu ve seçmeli derslerin sınavları da
yabancı dilde yapılır.
(2) Bazı dersler nitelikleri açısından; aşağıdaki şekilde ön koşul dersleri ve ön koşullu
dersler olarak sınıflandırılır:
a) Ön koşul dersi: Öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarmak zorunda olduğu derstir.
b) Ön koşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha fazla ön koşula
bağlı ise bu ders ön koşullu bir derstir.
(3) Bir ön koşullu ders bir ya da birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda;
a) Ön koşullu dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı
şeklini ayrı ayrı belirleyerek ders planında belirtir.
b) Ön koşullu dersler, her bir ön koşul önerisi için ilgili alt kurulların gerekçeli önerileri
ile ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(4) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, kredili
ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihen ilk dört
yarıyıl için planlanan derslerdir.
(5) Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince
Yabancı dil dersi seviye tespit sınavında başarılı olanların notları transkriptine işlenir. Geçer
not alamayanlar birinci sınıfta Yabancı dil dersini almak zorundadır.
(6) Tüm dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredisine sayılır.
Derslerin kredi değerleri
MADDE 24 – (1) Her dersin AKTS kredisi ders planında belirtilir.
(2) AKTS kredisi, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadar
çalışma gerektirdiğini belirten değerdir.
Ders planları
MADDE 25 – (1) İlgili diploma programına kayıtlı öğrencinin öğretim hayatı boyunca
alması gereken derslerin listesidir. Ders planındaki dersler; kuramsal dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, işyeri eğitim ve benzeri çalışmaları kapsar.
(2) Ders planları, ilgili alt kurulların önerileri dikkate alınarak ilgili kurul tarafından
her yıl mayıs ayına kadar belirlenir. Ders planları Senatonun onayından sonra kesinleşir. Bununla birlikte önceki yıllarda belirlenmiş olan ders planlarında; bilim alanında oluşan gelişmeler
nedeniyle öğretime başlanacak yıl için zorunlu değişiklikler yapılabilir.
(3) Ders planlarında; her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu
veya seçmeli oldukları, kuramsal ders saati, uygulamalı ders saati, AKTS kredisi ve eğer var
ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ders planda yer alan derslerin
AKTS kredilerinin toplamı her yarıyıl için 30 olmak zorundadır.
Ders açma ve derslerin şubelere ayrılması
MADDE 26 – (1) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(2) Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı her akademik yıl başında Senato
tarafından belirlenir.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
(3) Zorunlu derslerde ilgili kurul kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir. Derslerin
şubelere ayrılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerden bazıları uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
Ders tanıtım
MADDE 27 – (1) Her ders için ilgili kurul tarafından koordinatör atanır. Ancak; eğitim
birimleri ortak derslerine birim kurullarınca; bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine
ise bölüm kurullarınca koordinatör atama işlemi yapılır. Koordinatör ders öğretim planını ilgili
öğretim elemanlarının görüşünü alarak hazırlar.
(2) Her ders için hazırlanan Ders Öğretim Planı kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.
Ders yükü ve ders alma
MADDE 28 – (1) Ders yükü: Öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü, ait olduğu
bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.
(2) Öğrenci, katkı payını ödedikten sonra, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde
belirtilen azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ikinci yarıyıldan itibaren ders kaydını
yaptırmadan ya da yarıyıl için öngörülen AKTS kredisi altında kalan dilediği sayıda derse kayıt
yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.
(3) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sisteminden, öğrenci tarafından yapılır.
(4) Öğrenciler birinci yarıyıldaki tüm derslere kayıt yapmak zorundadır.
(5) Önceki yarıyıllardaki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı yarıyıllarda ise en
alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir üst yarıyıldaki derslere kayıt yaptırılır.
Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan itibaren başlar. Buna göre;
a) GANO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler, dönemsel AKTS kredi yükü 30 AKTS’ye,
b) GANO’su 2.00-2.99 arasında olan öğrenciler, dönemsel AKTS kredi yükü 36
AKTS’ye,
c) GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, dönemsel AKTS kredi yükü 42 AKTS’ye
kadar ders alabilirler.
(6) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse
de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.
(7) Ders çakışmalarına bu Yönetmeliğin 19. maddesinin (1.) fıkrasında belirtilen devam
koşulları dikkate alınarak izin verilir.
(8) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar, bu derslerin
yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.
(9) Seçmeli dersin yeterli öğrenci sayısına ulaşamaması nedeniyle açılmaması durumunda; akademik takvimde belirtilen tarihlerde derse kaydı iptal edilen öğrenciler açık bulunan
seçmeli derslere kayıt yaptırabilir.
(10) Dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda;
alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı
GANO hesabına katılır.
(11) Öğrenciler süresinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremezler.
(12) Kuramsal ve uygulama kredisi olmayan ders ve stajlar genel akademik not ortalamasına katılmaz.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Bir dersten başarısız olan, devamsızlıktan kalan ya da bir dersi alması
gereken yılda/yarıyılda alamayan/almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yılda/yarıyılda almak zorundadırlar.
(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için daha önce aldıkları ve
başardıkları veya muaf oldukları derslere, yeniden kayıt olabilir. Öğrencinin bu dersler için yeniden kayıt, devam ve belirlenen yıl/yarıyıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi
gerekir.
(3) Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık
nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu dersler için de yeniden kayıt, devam ve belirlenen
yıl/yarıyıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.
(4) Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar edebileceği gibi, dersin
ait olduğu yarıyılda yer alan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.
(5) Derslerin tekrar edilmesi durumunda;
a) Tekrar edilen, zorunlu ders ise GANO alınan en son not üzerinden,
b) Tekrar edilen, seçmeli ders ise GANO alınan en yüksek not üzerinden
hesaplanır.
Sınavlar ve değerlendirmeler
MADDE 30 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları her yarıyıl
için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcında bölümün veya programın önerisi dikkate
alınarak, açıldığı bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve duyurulur.
(2) Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın
ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; Nutuk dersi ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait
en çok iki dersin sınavı yapılabilir.
(3) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıkları
ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan
üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.
(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(5) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin ara sınavının
yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi de
% 60’tır. Bir dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde sınavdan
yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve başarı notu
olarak doğrudan (FF) notu verilir.
(6) Bir dersin sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış
olmak ve derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Aynı kod numarası ile belirlenen
uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü,
yazılı, uygulamalı veya yarıyıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.
(7) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde ettiği
halde sınava giremeyen veya girdiği halde (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenciler bu derslerden bütünleme sınavına girebilir.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
(8) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl
sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.
b) Bütünleme sınav notları o derse ait yarıyıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o
derse ait yarıyıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna
çevrilir. Bu durumda GANO hesabı bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
hesaplanır.
c) Dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, öğretmenlik uygulamaları ile yaz öğretiminde alınan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.
(9) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları akademik takvimde belirlenen tarihler
arasında, dersin okutulduğu bölüm veya program başkanlığınca tarihi, saati ve yeri belirtilerek
programlanır ve ilân edilir.
(10) Öğretim elemanı ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının kağıtlarını, soru ve
cevaplarını, sınav tutanakları ile birlikte yarıyıl sonunda tutanak karşılığında birim yönetimine
teslim eder. Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.
(11) Bölümün veya programın tüm derslerin dönem sonu başarı notları sınavların bitimini izleyen en geç üç gün içinde ilân edilir.
(12) Mazeret sınavları, birim yönetim kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli
nedenlerden ya da sağlık raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı ara sınava giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ile dersi
veren birim yönetimine başvurmak zorundadır. Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve
ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.
(13) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim
yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın en geç son haftasına kadar
mazeret ara sınavları yapılır.
Ek sınav
MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav
hakkı verilir:
a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten
çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar
ek sınav hakkı verilir.
b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli
2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC),
(CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.
(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o
derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna
çevrilir.
(3) Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için,
bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen iki iş günü
içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin
durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak
öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve
sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Dönem sonu başarı notları
MADDE 32 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı
(BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl değerlendirme sistemiyle değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir.
(2) Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı dereceleri
HBAS ve YSSL sınırlarına bağlı kalınarak, dersi veren öğretim elemanları tarafından harf notları belirlenir. HBAS ve YSSL sınırları altında not alan öğrenciler doğrudan başarısız sayılarak
FF notu alırlar.
(3) Başarı dereceleri, harf notları, ağırlık katsayıları ve diğer işaretler aşağıdaki gibidir.
a)
Harf Notu
Ağırlık Katsayısı
Başarı Derecesi
Mükemmel
AA
4.00
Pekiyi
BA
3.50
İyi
BB
3.00
Orta
CB
2.50
Geçer
CC
2.00
Koşullu Geçer
DC
1.50
Koşullu Geçer
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
b) Diğer işaretler ve anlamları şunlardır:
1) (D) Devamsız: Derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dahil
edilir.
2) (S) Süren Çalışma: Sürmekte olan ders/dersler için öğrenciye verilir. (S) GANO hesabına katılmaz.
3) (E) Eksik: Yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle
laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E)
alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini
tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür.
Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının
önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına
kadar uzatılabilir.
4) (G) Geçer: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olan öğrenciye verilir. (G)
GANO hesabına katılmaz.
5) (M) Muaf : Dikey geçişle lisans programlarına gelen öğrencilerin önlisans programında aldığı ve denkliği bölüm veya program başkanlığının önerisi birim yönetim kurulunca
tanınan derslere verilir.
6) (K) Kalır: Eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olan öğrenciye verilir.
(K) GANO hesabına katılmaz.
7) (İ) İptal: Mezuniyet Toplam AKTS Kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan ve muadelet/muafiyeti de yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler
için mezuniyet öncesi tüm transkriptlerinde bu ders İptal (İ) ile işaretlenir, (İ) ile işaretlenen
bu tip dersler mezuniyet sonrası verilen transkript ve diploma ekinde yer almaz.
Akademik not ortalaması
MADDE 33 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her yarıyıl sonunda hesaplanan (YANO)
ve (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
GANO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıtlı bulunduğu akademik
yılın güz veya bahar yarıyılına devam etmeyen öğrencilerin devam edilen yarıyıl sonunda oluşan YANO’ları bahar yarıyılı sonunda GANO’ya dönüşür.
(2) YANO ve GANO, ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması,
alınan derslerin AKTS kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.
(3) YANO ve GANO, öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.
(4) Öğrencinin ilgili yarıyıl/yılda öngörülen seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alması durumunda; en yüksek not aldığı dersler GANO hesabında dikkate alınır.
(5) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin mezuniyet koşullarını
sağlamaları halinde lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans programında
muaf tutulan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notlarındaki
maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden üç iş günü içinde
dersin kodunun ait olduğu idari birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına
iletilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğretim elemanınca not
düzeltilir.
Başarılı öğrenci
MADDE 35 – (1) GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF),
(FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.
(2) Çift Anadal/Yandal programlarında Senato tarafından kabul edilen yönergede belirtilen şartları sağlayan öğrenciler başarılı kabul edilir.
Onur/yüksek onur öğrencileri
MADDE 36 – (1) Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, yaz öğretimi hariç, güz
ve bahar dönemi sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00–3.49 olanlar, onur öğrencisi; 3.50
ve daha yüksek olanlar, yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri
almış ve başarmış olmaları gerekir.
(2) Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir.
Öğrencilerin başarı belgeleri, birimleri tarafından kendilerine verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Kayıt Silme ve Ayrılma
Diploma verilme koşulları
MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik; lisans
programında en az 240 AKTS kredilik; Veteriner Fakültesinde en az 300 AKTS kredilik, Tıp
Fakültesinde ise en az 360 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en
az 2.00 olan ve programa ait diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu
programın lisans veya ön lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.
(2) Mezuniyet genel akademik not ortalaması, 4.00 üzerinden hesap edilir. Genel akademik not ortalamaları 3.00 - 3.49 olan öğrenciler, onur; 3.50 veya daha yukarı olanlar, yüksek
onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumları diplomalarında belirtilir.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
(3) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı,
önlisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve
diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı,
anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ile Öğrenci İşleri Daire
Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve dekan, yüksekokul,
meslek yüksekokulu ve konservatuvar mezunlarının diplomaları Rektör ve müdür tarafından
imzalanır.
(4) Üniversite diplomalarına soğuk damga ve sıcak hologram uygulanır.
(5) Mezun olan öğrenciler, diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noterden düzenlenen vekaletnameyle tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.
(6) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan ulusal bir
gazetede yayımlanan kayıp ilânı ve nüfus cüzdan suretlerini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak; diplomanın tahrip olması halindeyse eski diploma ve nüfus cüzdan suretlerini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma hazırlanır. Yeniden düzenlenecek diplomalarda öğrencinin sicil ve mezuniyet bilgileri korunarak işlem yapılır.
(7) Mezuniyetten sonra evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğine
ilişkin evraklar ile ilgili birime başvurulması halinde diplomanın arkasına tarih konularak değişikliğe ilişkin şerh düşülebilir. Değişikliğe ilişkin evraklar ile diploma; şerh düşülmek, imzalanmak ve onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir. Diploma defterinde her iki birim tarafından da gerekli açıklama işlemi yapılır.
(8) Mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmalarının ve sınavların başarılmasına,
varsa stajların tamamlanmasına bağlı olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mezun edildiği tarihtir.
(9) Çift anadal lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ikinci anadala ilişkin ilgili
bölümünün ders planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen AKTS kredi alt sınırı kadar
dersi başarması ve gerekli GANO’yu sağlaması gerekir.
(10) Öğrencinin yazılı başvurusu ile genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz öğretiminden yararlanma isteğinin ilgili birim yönetim kurulunun uygun bulması halinde mezuniyet işlemleri yaz öğretiminden sonraki akademik başarısına göre yapılır.
Alt düzeyde diploma alma, meslek yüksekokuluna geçiş
MADDE 38 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler; ön lisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans
Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir. Bunun için;
a) İlgili lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan ve en az
120 AKTS kredisini sağlayan öğrencilere, başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir.
b) Eğitim süresi dört yıl ve üzerinde olan fakültelerde ilk iki yılı başarı ile tamamlayanlara ve en az 120 AKTS kredisini sağlayarak fakülteden ayrılmaları durumunda ön lisans
diploması, ilk dört yılını tamamlayanlara da lisans diploması verilir.
c) Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
(2) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans
programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya
tamamlayamayanlar, ilgili birim ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Kayıt silme, kendi isteği ile kaydını alma, ayrılma
MADDE 39 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olan öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu
kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunan öğrencilerin kendi isteği
ile Üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birime
dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların öğrenci dosyası, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün
birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çift Anadal, Yan Dal Programları
Çift anadal lisans programları
MADDE 40 – (1) Bir lisans programına kayıtlı ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerden isteyenlere, kendi lisans programlarına ek olarak çift anadal programını izleme ve ikinci
bir lisans diploması almalarına izin verilebilir.
(2) Çift anadal programlarına ait hususlar, Senato tarafından düzenlenir.
Yan dal programları
MADDE 41 – (1) Öğrenimini başarıyla yürütmekte olan öğrencilerden isteyenlere,
aynı zamanda aynı düzeydeki bir programda belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak
suretiyle sertifika almalarına izin verilebilir.
(2) Yan dal programlarına ait hususlar, Senato tarafından düzenlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili kurul veya ilgili yönetim kurulu kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 14/9/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı ve daha öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı ve daha öncesinde üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, mezuniyet için gereken AKTS kredi yükünü sağlayamamaları
durumunda, kayıtlı oldukları programların tüm ders ve çalışmalarından başarılı olmaları ve
GANO’sunun en az 2.00 olması halinde mezun olmaya hak kazanır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
24 Ağustos 2014
PAZAR
Sayı : 29098
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2011/227
Karar No
: 2012/73
Sanık
: GANRIETA POCHKUHUA, TAMAZİ ve NANİ kızı,
01/01/1974 GÜRCİSTAN doğumlu.
Suç
: 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Tarihi
: 25/03/2011
Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. Cümle
Verilen Ceza Miktarı
: 10 AY HAPİS (ERTELİ) , 2000 TL ADLİ PARA, 2
YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3)
Karar Tarihi
: 16/02/2012
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
7658
—————
HÜKÜM ÖZETİ
: 2010/429
: 2013/3
: IOSEBI MIROTADZE, GAYOS ve NANİ oğlu, 1982
GÜRCİSTAN doğumlu.
Suç
: Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
Suç Tarihi
: 29/07/2010
Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 116/1
Verilen Ceza Miktarı
: 10 AY HAPİS, TECİLLİ
Karar Tarihi
: 09/01/2013
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
7659

Esas No
Karar No
Sanık
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013/5 Tereke
Davacı Gelir İdaresi Başkanlığı vekili Av. Beşte Akçay tarafından Davalılar Esma
Akbınar, Derya Özdemir, Deniz Sazak aleyhine muris Ramazan Akbınar'ın terekenin resmi
tasfiyesi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince Muris Ramazan
Akbınar'dan alacaklı olanların ve Muris Ramazan Akbınar'a borçlu olanların tespit edilmesi
amacıyla alacaklarını ve borçlarını bildirmek için ilanen tebliği gerekmiştir.
Bu itibarla Muris Ramazan Akbınar’dan alacaklı olanların ve Muris Ramazan Akbınar'a
borçlu olanların tespit edilmesi amacıyla alacaklarının ve borçlarının bildirilmesi ilanen tebliğ
olunur.
7336
—— •• ——
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
ESAS NO
: 2013/296
KARAR NO
: 2013/821
KARAR TARİHİ : 23.12.2013
SUÇ TARİHİ
: 02.08.2005-05.03.2011
SUÇ
: Firar
SEVK MADDESİ : As. C.K.nun 66/1-a TCK.nın 63 maddesi
SANIK KİMLİĞİ : Ali KARA, (T.C.No.27199767378) Osman ve Hatun oğlu, 1971
doğumlu, Giresun Tirebolu Cintaşı Mah. nüfusuna kayıtlı.
Terhisinde; Kanarya Mah. Hüthüt Sk. No. 19/1 Küçükçekmece
İstanbul'da oturur.
HÜKÜM ÖZETİ : Firar suçundan sanık Ali KARA hakkında mahkememizce As.
C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca sanık hakkında takdiren on bir ay yirmi gün hapis cezası ile
cezalandırılmasına, T.C.K.nun 62, 50/1-a, 52/2 ve 52/4'ncü Maddeleri gereğince beher gün
karşılığı 20.00 TL. hesabıyla paraya çevrilerek NETİCETEN (7000) TL. BİN TÜRK LİRASI
ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI, sanığın yokluğunda verilen bu kararı,
sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.
ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. Maddesi
uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan
veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının
olduğu ilanen tebliğ olunur.
7339
—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 Kg. kepek alımı kapalı zarf ile teklif
alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 04.09.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
4. Nihai teklifler en geç 04.09.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66
Faks : 397 33 71 – 74
7670/1-1
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg. (50 Ton) Nişasta alımı kapalı zarf
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 11.09.2014 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
4. Nihai teklifler en geç 11.09.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74
7629/1-1
—————
İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval irmik altı un alımı kapalı zarf ile
teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 16.09.2014 Salı günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4. Nihai teklifler en geç 16.09.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve
Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74
7630/1-1
—————
MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. margarin, teklif alma usulüyle
alınacaktır.
2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin
edilebilir.
3. Teklifler en geç 02.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve
Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74
7631/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
YURTİÇİ VE ULUSLARARASI 45 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlükleri yetiştirmesi 21 baş
erkek safkan Arap Tayı ve 24 baş dişi safkan Arap Tayı (Toplam 45 baş) açık arttırma usulüyle
tek tek satılacaktır.
2 - İhale 09.09.2014 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay başına 10.000,00 TL dir.
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
5.1. Yurt İçinden Katılacak Müşterilerden İstenilecek Belgeler :
a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi.
5.2. Yurt Dışından Katılacak Müşterilerden İstenilecek Belgeler :
a) Kanuni ikametgâhı olması, (Adres Beyanı)
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi, gerçek kişilerin de imza sirkülerini ibraz etmesi,
d) Yurtdışındaki firma veya şahıs adına teklif verecek olan temsilcilerin, temsilci
olduklarını gösterir belge, temsil edilen şahıs veya firma adına belgeyi imzalayan kişinin imza
sirküleri. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz
edilecektir.
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan olunur.
ADRES:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km.
Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75-76
Faks : 0 224 689 64 96
7649/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlük Makamının 21.07.2014 tarih ve 6100 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği gereği;
Aytest İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin Gökçebel Mah. İnönü Cad. No: 19/A Yalıkavak/MUĞLA
adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Muğla İl Yapı Denetim Komisyonunun
(İYDK) 03.10.2013 tarih ve 48-2013-57 sayılı kararı ile, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 330 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi”nin
iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
7683/1-1
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 5160-11
Karar Tarihi : 07/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/08/2014 tarihli toplantısında; Altınbaş Petrol ve
Ticaret A.Ş.’nin; DEP/2023-4/25774 sayılı depolama lisansı kapsamında Barbaros Mahallesi
Derince/KOCAELİ adresinde faaliyette bulunan Kocaeli Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine
ilişkin depolama tarifesinin, günlük depolama hizmet bedeli 0,50 TL/m3 ve hizmet başına
alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedeli 15 TL/m3
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
7698/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5160-10
Karar Tarihi : 07/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/08/2014 tarihli toplantısında; Altınbaş Petrol ve
Ticaret A.Ş.’nin; PİL/2023-3/25760 sayılı iletim lisansı kapsamında Barbaros Mahallesi
Derince/KOCAELİ adresinde faaliyette bulunan Kocaeli İletim Tesisine ilişkin iletim tarifesinin,
benzin ve motorin türleri için 3000 m3/Yıl ve bir sevkiyatta iletilecek akaryakıt miktarı 400
m3’ten düşük ise talep reddedilir, günlük iletim hizmet bedeli 3,50 TL/m3, münferiden
fiyatlandırılan hizmetler için alınan depolama yan hizmet bedeli 0,50 TL/m3
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
7699/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5160-9
Karar Tarihi : 07/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/08/2014 tarihli toplantısında; Altınbaş Petrol ve
Ticaret A.Ş.’nin; DEP/654-6/15759 sayılı depolama lisansı kapsamında Altınova Mahallesi Kale
Mevkii, Hacılar Beldesi/KIRIKKALE adresinde faaliyette bulunan Kırıkkale Akaryakıt
Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin, günlük depolama hizmet bedeli 0,50
TL/m3 ve hizmet başına alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedeli 15 TL/m3
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
7700/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5160-8
Karar Tarihi : 07/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/08/2014 tarihli toplantısında; Altınbaş Petrol ve
Ticaret A.Ş.’nin; PİL/2023-3/25759 sayılı iletim lisansı kapsamında Hacılar Beldesi Altınova
Mahallesi Kale Mevkii Hacılar/KIRIKKALE adresinde faaliyette bulunan Kırıkkale İletim
Tesisine ilişkin iletim tarifesinin, benzin ve motorin türleri için 3.000 m3/Yıl ve bir sevkiyatta
iletilecek akaryakıt miktarı 400 m3’ten düşük ise talep reddedilir, günlük iletim hizmet bedeli
3,50 TL/m3, münferiden fiyatlandırılan hizmetler için alınan depolama yan hizmet bedelinin 0,50
TL/m3 ve belediye boru hattı güzergahı kira bedelinin 3 TL/m3
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
7701/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5160-7
Karar Tarihi : 07/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/08/2014 tarihli toplantısında; Altınbaş Petrol ve
Ticaret A.Ş.’nin; DEP/767-16/17137 sayılı depolama lisansı kapsamında Kutlukent Beldesi Çay
Çiçeği Sokak Tekkeköy/SAMSUN adresinde faaliyette bulunan Samsun Akaryakıt Depolama ve
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin, günlük depolama hizmet bedeli 0,50 TL/m3 ve
hizmet başına alınacak teslim alma/teslim etme hizmeti bedeli 15 TL/m3
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
7702/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5160-6
Karar Tarihi : 07/08/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/08/2014 tarihli toplantısında; Altınbaş Petrol ve
Ticaret A.Ş.’nin; PİL/4567-3/33154 sayılı iletim lisansı kapsamında Kutlukent Beldesi Çay
Çiçeği Sokak Tekkeköy/SAMSUN adresinde faaliyette bulunan Samsun İletim Tesisine ilişkin
iletim tarifesinin, benzin ve motorin türleri için 3.000 m3/Yıl ve bir sevkiyatta iletilecek akaryakıt
miktarı 400 m3’ten düşük ise talep reddedilir, günlük iletim hizmet bedeli 5 TL/m3, münferiden
fiyatlandırılan hizmetler için alınan depolama yan hizmet bedeli 0,50 TL/m3 ve belediye boru
hattı güzergahı kira bedeli 3 TL/m3
olacak şekilde tadil edilmesine,
karar verilmiştir.
7703/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5137-2
Karar Tarihi : 23/07/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2014 tarihli toplantısında;
a)Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/09/2013 tarih ve
4632-10 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2013 yılı dağıtım gelir gereksiniminin aşağıdaki şekilde
revize edilmesine,
Lisans Sahibi Tüzel Kişi:
Lisans No:
Lisans Türü:
Faaliyet:
Uygulama Dönemi:
EPE 0:
Dağıtım Gelir Gereksinimi (TL)
A (Sabit)
B (Değişken)
Verimlilik Parametresi (X)
Kayıp Kaçak Hedefi
Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
ED/2958-2/1769
Dağıtım Lisansı
Dağıtım
01/01/2011-31/12/2015
182,40
2011
2012
2013
89.706.346
105.730.509
117.263.187
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,73%
1,83%
4,25%
10,03%
10,03%
10,03%
2014
118.231.371
100,00%
0,00%
4,25%
10,03%
2015
110.936.144
100,00%
0,00%
4,25%
10,03%
b) Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 22/10/2013 tarih ve
4669-10 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2013 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde
revize edilmesine
Gelir Farkı
2011 ŞKOİİG
2013 Gelir
Düzeltme
Düzeltme
2013 Gelir
Gereksinimi
Bileşeni
Bileşeni
Tavanı
TÜFE=212,42
TL
TL
TL
TL
Dağıtım
133.771.581
-15.381.611
-6.743.982
111.645.988
karar verilmiştir.
7704/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5137-1
Karar Tarihi : 23/07/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2014 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası
Tarifeler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında
Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri
çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin dördüncü uygulama döneminin 1/1/2015
(dahil) – 31/12/2017 (dahil) olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
7705/1-1
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
09.02.206
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 23.7.2014 –74
KARAR TARİHİ VE NO
: 23.7.2014 – 2945
Toplantı Yeri
AYDIN
Aydın İli, Çine İlçesi, Sağlık Mahallesi, Asaryakası-Kestanelik Mevkiinde yer alan
Prehistorik Kaya Resimleri Nekropol Alanı’nın tescili esas tespit çalışması yapılarak tescil fişi,
rapor ve sit haritası Müdürlüklerine bağlı Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanarak yazıları ekinde gönderildiğine ilişkin Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 14.03.2014 tarih ve 1485 sayılı yazısı, söz konusu alanın 5226 ve 3386 sayılı
kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.maddesi
kapsamına Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I.(Birinci) Derece
Arkeolojik sit olarak aynı yasanın 7.maddesi gereğince tescil edilerek koruma altına alınması
gerektiğine ilişkin Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 07.03.2014
tarihli raporları, tescile ilişkin Kurum Görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 20.03.2014 tarih ve 874 sayılı, 06.05.2014 tarih ve 1383 sayılı, 06.05.2014 tarih
ve 1384 sayılı yazıları, Kurumlardan gelen Kurum Görüşlerinin belirtildiği, Maden İşleri Genel
Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 252290 sayılı yazısı, Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve 1271-7092 sayılı yazısı, Çine Kadastro Şefliğinin 04.06.2014
tarih ve 538 sayılı yazısı, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünün 17.06.2014 tarih ve 1208332
sayılı yazısı, Çine Belediyesinin 20.06.2014 tarih ve 468 sayılı yazısı, Aydın Büyükşehir
Belediyesinin 15.07.2014 tarih ve 653 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü Uzmanlarının 22.7.2014 tarih ve 3756 kayıt numaralı raporları okundu. Ekleri ve
konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Aydın İli, Çine İlçesi, Sağlık Mahallesi, Asaryakası-Kestanelik Mevkiinde yer alan
Prehistorik Kaya Resimleri Nekropol Alanı’nın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden
kararımız
eki
1/25000
ölçekli
M19-c3
topoğrafik
harita
üzerinde
işaretlendiği
ve
koordinatlandırıldığı şekilde I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin ve hazırlanan tescil
fişinin uygun olduğuna karar verildi.
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
7678/1-1
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.06.2014-94
Karar Tarihi ve No
Toplantı Yeri : SAMSUN
: 27.06.2014-1945
Amasya İli, Taşova İlçesi, Karsavul Köyü, Kayadibi Mevkii’nde, Müze Müdürlüğü
Uzmanlarınca tespit edilen 297, 298, 300 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Höyüğün,
tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 838
sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü
14.04.2014 tarih ve 64538 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.04.2014 tarih
ve 003153 sayılı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 474 sayılı,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü 20.05.2014 tarih ve 805 sayılı, Amasya
Valiliği İl Özel İdaresinin 31.05.2014 tarih ve 4728 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.06.2014 tarih ve 253 sayılı İnceleme
değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Taşova İlçesi, Karsavul Köyü, Kayadibi Mevkii’nde, Müze Müdürlüğü
Uzmanlarınca tespit edilen 297, 298, 300 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Höyüğün,
ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar
ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kaçak kazı
çukurlarının müze denetiminde kapatılmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I. derece
arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve
Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
7679/1-1
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.05/317
Toplantı Tarih ve no : 07.08.2014 – 132
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
ESKİŞEHİR
: 07.08.2014 - 2639
Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Kırka Mahallesi, Kocaçeşme Mevkii’nde tespit edilen
Höyük’ün tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin
Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.07.2011 tarih, 2382 sayılı yazısı ve eki
15.07.2011 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin
iletilmesi konusunda Kurul Müdürlüğünün 11.11.2011 tarih, 633 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 05.12.2011 tarih, 524029-78466 sayılı yazısı, öneri sit sınırlarının kadastral
paftada belirlenmesi konusunda Kurul Müdürlüğünün 17.09.2012 tarih, 2713 sayılı ve 06.06.2014
tarih, 2010 sayılı yazıları, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 26.06.2014 tarih, 7229
sayılı yazısı ve 31.07.2014 tarih, 31.07.2014 gün ve 5266 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Kırka Mahallesi, Kocaçeşme Mevkii’nde tespit edilen Erikli
Höyük’ün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve
koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına,
söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin
geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
7686/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.04/67
Toplantı Tarih ve no : 08.08.2014 – 133
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
ESKİŞEHİR
: 08.08.2014 - 2660
Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Sarıdayı Köyü, Yellieyrek Mevkii’nde tespit edilen Yerleşim
Alanı’nın tescili konusunda 08.05.2014 tarih, 2443 sayılı Kararımız uyarınca faaliyeti etkilenen
kurum görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğünün 22.05.2014 tarih, 1786 sayılı,
Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 29.05.2014 tarih, 1854 sayılı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih, 254137-53032 sayılı yazıları, 31.07.2014 tarih ve 5265 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Sarıdayı Köyü, Yellieyrek Mevkii’nde tespit edilen
Yellieyrek Yerleşimi’nin III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescil fişi, koordinatlı sit
sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh
konulmasına, III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma
koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na
ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki
ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
7687/1-1
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.10/110
Toplantı Tarih ve no : 06.08.2014 – 131
Toplantı Yeri
Karar Tarih ve no
ESKİŞEHİR
: 06.08.2014 - 2611
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Güneytepe Köyü, Bulancak Mevkii sınırları içerisinde
tespit edilen Güneytepe Bulancak Mevkii Nekropolüne ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesine ilişkin Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze
Müdürlüğü) 16.07.2013 tarih ve 24632497-165/941 sayılı yazısı ve eki 15.07.2013 tarihli Müze
Müdürlüğü uzman raporu, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.08.2014 tarih ve 5320 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Güneytepe Köyü, Bulancak Mevkii sınırları içerisinde
tespit edilen Güneytepe Bulancak Mevkii Nekropolünün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak
tesciline, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın
uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin
05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, alanda yer alan
kaçak kazı çukurlarının yerel idarelerce Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak
uygulama sonrası rapor ve fotoğraflarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine,
kaçak kazı yapanların tespiti halinde suç duyurusunda bulunulmasına, sit sınırları içerisinde
madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai
müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
7688/1-1
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
24 Ağustos 2014 – Sayı : 29098
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6721 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)
ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların
Tasarrufunda
Bulunan
Malvarlığının
Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar
YÖNETMELİKLER
— Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Türkçe
Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
5
14
17
20
33
34
36
55
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete