T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
30 Kasım 2014
PAZAR
Sayı : 29191
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/7016
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru
ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve 113945 sayılı yazısı üzerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 73, 80 ve geçici
2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri
MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen
geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci
fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen
sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk
taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015
tarihine karar uzatılmıştır.
(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden
itibaren bir ay uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Taksimetre Muayene Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Damga: Muayene servisleri tarafından muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan
taksimetrenin, ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına, muayene işlemleri tamamlandıktan sonra geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve
üzerinde bu Yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği bilgileri taşıyan kelebek mühürleme sistemini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İlk muayenenin geçerlilik süresi iki yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk
muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik
süresine bakılmaksızın muayene servislerince muayenesi en geç üç iş günü içerisinde yapılır.
Muayene servisleri tarafından muayenesi yapılmayan taksimetreler taksilerde kullanılamaz.”
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası, aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(8) Tarife değişikliklerinde ise ilgili kurum/kuruluşlar tarafından tarifenin yayımlanıp,
tamir-ayar servisleri tarafından taksimetrelere tarife yüklemesi yapıldıktan sonra en geç on beş
gün içerisinde periyodik muayenesi muayene servislerine yaptırılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Damgalamada kelebek mühür kullanılmalı, bağlantı elemanı çelik tel olmalı ve
taksimetrelerin tüm marka ve modellerine uygulanabilmelidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Servis, taksilerde kullanılan tüm marka ve model taksimetrelerin muayenelerini
bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirmekle yükümlüdür.
(2) Servis, başvuruda ibraz ettiği işaretlemeleri içeren tek tip damga dışında damga kullanamaz.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
—— • ——
Ahi Evran Üniversitesinden:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dahil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve
kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
c) Merkez: Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Müdür yardımcısını,
e) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.
b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirilmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.
c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygulamaları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilmesine katkı sunmak.
ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak programlar geliştirmek.
d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak.
e) Herhangi bir alanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan programların da ötesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak
için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.
f) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı
sağlayacak uygulamalar geliştirmek.
g) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düzeyine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına olanak sağlamak.
ğ) Hedef kitledeki bireylerin zekâ ve ilgi düzeyleri ile yetenek alanlarına göre eğitim
alabilmelerine olanak sağlamak.
h) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin
eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek.
ı) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak.
i) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve
sosyal olarak da gelişmelerine olanak sağlamak.
j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek
en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocuk ve gençlerin bilim eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına mevcut politikaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar,
kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.
ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri Merkezin imkânlarından yararlandırmak.
d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme
alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri
planlı bir şekilde uygulamak.
e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak
ve/veya danışmanlık yapmak.
f) Hedef kitledeki bireylerin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin
pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına
olanak sağlamak.
g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak,
kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.
ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve kuruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.
h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırlama, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek.
ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil
kursları düzenlemek.
i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eğitime dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar
gerçekleştirmek.
k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir
araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek.
m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve
anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.
n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin
belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Koordinatörler.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe
vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin çocuk eğitimi
konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin
dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da
görevi sona erer. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcısını değiştirebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.
c) Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak.
ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
f) Görevlendirilecek personel için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânlar hususunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar
ile iletişim kurmak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.
b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.
(2) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında; müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde
uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye
ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez ve gerekli hallerde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını
belirlemek.
c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.
d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile kararları almak.
e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü,
katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.
f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.
(3) Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri
de değerlendirerek karar alır.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin
amaç ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen
ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere
en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk
şartı aranmaz.
(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
(4) Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve koordinatörler Danışma
Kurulunun doğal üyeleridir.
Koordinatörler ve görevleri
MADDE 13 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk
oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal
bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi
ve diğer hususlarda, Danışma Kurulundan, Üniversitenin öğretim elemanlarından, kurum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirir.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür gerektiğinde koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında Müdüre karşı sorumludur.
(3) Koordinatörün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçekleştirmek, etkinlikleri
ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda görev alan akademik
ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek, program süresince katılımcıların sağlık ve
güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri almak, programa
ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin düzeyine uygun
olacak şekilde oluşturmak, programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen ve programın genel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve sorumlu olduğu
programı yürütmektir.
(4) Koordinatör, Yönetim Kurulunca açılması onaylanan programları Müdürün onayından sonra uygular.
(5) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, spor, dil ve edebiyat alan koordinatörlükleri
ile faaliyetlerine başlar. Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına,
Danışma Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere,
Rektör ve Müdürün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Bartın Üniversitesinden:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/8/2014 tarihli ve 29089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasının birinci paragrafı ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde en fazla iki programa şahsen, posta yoluyla
veya elektronik ortamda, istenilen belgelerin örneği ile Enstitüye başvurabilir. Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylardan belgelerin asılları veya onaylı örnekleri istenir. Adayın başvurduğu
lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.”
“1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK’e onaylatmış olmak, hazırlık sınıfları
hariç en az on dönem süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir. Lisans
derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si,
lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav puanının %20’si ve YDS veya eşdeğerindeki
yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı
notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu
60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden
en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans
programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerde tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 50’nin altında olan adaylar başarısız
kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilandaki asıl aday
listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı
örneklerini ilanda belirtilen süre içinde Enstitüye teslim ederek sadece bir programa kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir. Belirtilen
süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının, sıra ile Enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar
kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.”
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
“(2) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen
süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve
anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı başkanlığına teslim etmeleri,
anabilim dalı başkanlığınca da en geç 15 gün içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Ders
kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o dönemin eğitim programında
mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri
silebilir. Lisansüstü eğitim öğrencileri bulunduğu döneme ait gerekli 30 krediyi aldıktan sonra
alttan kalan kredilerini tamamlamak üzere üç derse kadar alabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50),
doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en
az 80 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilere,
asgari not ortalamasını sağlayıncaya kadar danışmanları tarafından not ortalamasının düşük
olduğu dersler veya bu derslerin yerine diğer seçmeli veya zorunlu derslerden aldırılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
Enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunmasının bu sınavına girmeyen öğrenci ile ilgili durum sınav jürisinin tutanağı ile Enstitüye bildirilir ve ilgili öğrenci müteakip dönemlerde kaydını yaptırarak, tez savunma sınavına yeniden
alınır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.”
“(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi
reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.
Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez
ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(5) Yeterlik sınavına girmeyen veya girip de sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki
dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.”
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
“(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve uzmanlık alanı, danışmanlık ve seminer hariç
en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, dönem başlamadan en az on gün içinde
başvurmak koşuluyla Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
Enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu sınav jürisinin tutanağı ile Enstitüye bildirilir ve
ilgili öğrenci müteakip dönemlerde kaydını yaptırarak, tez savunma sınavına yeniden alınır.
Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65 – (1) Uzmanlık alan dersi haftalık ders programında gösterilir.
(2) Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için haftalık dört saat olarak verilir. Danışman,
birden fazla öğrenciye uzmanlık alan dersi verebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/8/2014
29089
—— • ——
Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE İLE MÜCADELE UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Diyetisyen: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev alan
beslenme program uzmanını,
ç) Doktor: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev alan doktorları,
d) Egzersiz Terapisti: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev
alan uygulayıcı-asistanı,
e) Egzersiz Programcısı: Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görev alan spor uzmanı-hareket bilimleri uzmanını,
f) Merkez (BTÜ-OMAM): Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
g) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ğ) Protokol: İlgili hastane ile yapılan Obezite ile Mücadele İşbirliği Protokolünü,
h) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
ı) Üniversite: Batman Üniversitesini,
i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Obezitenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerine etkileri ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,
b) Obezite problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek, egzersiz programları hazırlamak ve uygulatmak,
c) Obezitenin nedenlerini araştırmak, yöre ve ülke çapındaki sıklığını belirlemek, bireyleri ve toplumu bilinçlendirmek,
ç) Obezite ile ilgili bilimsel ve tıbbi araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı
bir birim olarak sağlıklı yaşamı teşvik etmek,
d) Obezite ile mücadele ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi yönünde model, strateji,
plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Obezite ve sağlıklı yaşam ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları
yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
b) Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ilgili kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak “Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programının” ve “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının” uygulanmasına yönelik tüm faaliyetleri planlamak; gerçekleştirilen
uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
c) Obezite ile Mücadele Danışma ve Yürütme Kurullarının kurulması, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulunun Üniversite bünyesinde kurulmasının sağlanması,
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
ç) Obezite ile mücadele çalışmalarına esas oluşturması amacıyla yerelde yaşa, cinsiyete,
bölgelerde ve sosyo-ekonomik düzeye göre fazla kiloluluk ve obezite görülme sıklığını belirlemek ve risk faktörlerine yönelik mevcut durumu saptamak,
d) Toplumu obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirmek ve bilinçlendirilmek,
e) İlköğretim ve ortaöğretim okulları ile üniversitede obezite ile mücadelede yeterli ve
dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazandırılması,
f) İş gücü kaybını önlemek ve verimliliği arttırmak; bu kapsamda üniversite çalışanların
yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için toplu beslenme hizmetlerini düzenlemek, fiziksel
aktivite imkânlarını arttırmak ve obeziteden kaynaklanan sağlık risklerini azaltmak,
g) Üniversitedeki, ildeki ve bölgedeki bireylere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmaya yönelik fiziksel aktivite imkânlarını oluşturmak, iyileştirmek ve yaygınlaştırmak,
ğ) Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyleri fazla kiloluluk ve obezite açısından değerlendirmek, obezite teşhisi konan hastaların danışmanlık ve tedavilerini yapmak, obezite ve
obezite ile ilişkili kronik hastalıkların tedavisinin yol açtığı sağlık harcamalarını ve obezite
sıklığını azaltmak,
h) Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve obezite konularında toplumun bilgilendirilmesi amacıyla yazılı ve görsel basını etkin bir şekilde kullanmak ve buna yönelik faaliyetler geliştirmek,
ı) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmaya yönelik
bilgilendirme toplantıları ile amaca uygun kurs hizmetlerini düzenlemek,
i) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon
görevlerini yerine getirmek,
j) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile Yüksek Lisans ve Doktora
tez konularında spor ve sağlık sektörünün bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak,
k) Çalışma alanına giren; obezite ve sağlıklı yaşam çalışmalarının yapılabilmesi için
üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir
biçimde yararlanılmasını sağlamak,
l) İlgili kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için kamu ve özel sektör hastaneleri ile
benzeri çalışmalara destek veren kuruluşlarla ortak çalışmalar planlamak,
m) Obezitenin engellenmesi ve sağlıklı yaşam amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için üniversitede mevcut laboratuvar ve makina-teçhizat envanter
çalışması yürütebilecek birim oluşturmak,
n) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda spor ve sağlık sektörünün beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının sektör ile paylaşılmasını sağlamak,
o) Obezite ve sağlıklı yaşam konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,
ö) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,
p) Merkezi, ulusal ve uluslararası alanda obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları
yapmak,
r) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü
iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,
dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
s) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
ş) Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek amacıyla, uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve
bunların uygulamaları ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,
t) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları Proje Grupları, İnceleme Birimleri ve Görevleri
Merkezin Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,
f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında
ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,
c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre
yardımcı olmak.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya
dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından,
Rektörün birini seçerek görevlendireceği Müdür adaylarını belirlemek,
b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,
c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını
görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,
ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak,
d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.
Danışma Kurulu ve Görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim
Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri;
sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum
veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar
oy çokluğuyla alınır.
Proje Grupları, İnceleme Birimleri ve Bunların Görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlar doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile obezite ve egzersiz araştırmaları, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulur.
Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ PETROL ARAŞTIRMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Laboratuvar (BTÜ-PAL): Merkez Bünyesindeki Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Laboratuvarını,
ç) Merkez (BTÜ-PAM): Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Batman Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Petrol ve doğalgaz sektörünü ilgilendiren petrol, doğalgaz, jeotermal arama ve üretim,
rafinaj ve taşıma ile ilgili konularda araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak,
kamu ve yerli-yabancı özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak,
b) Yukarıda sıralanan konularda yurt içi ve yurt dışındaki araştırma merkezlerinde ve
endüstride olan gelişmeleri takip etmek ve mevcut bilgileri Türkiye’ye kazandırmak,
c) Petrol sektöründe değişik alanlarda uygulanan metotlarda ve teknolojide geliştirici,
özgün bilimsel araştırma ortamı oluşturularak yaratıcılığı özendirmek,
ç) Petrol, doğalgaz ve jeotermal şirketlerinin talep edecekleri servis hizmetlerini vermek, bu çerçevede petrol ve ürünlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilebilmesi amacıyla
analizleri yapmak ve analiz yöntemlerini geliştirmek,
d) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim ve seminerler vermek,
e) Komşu ve diğer ülkelerdeki petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji konularında araştırma yapan bilimsel ve benzeri kuruluşların amacına uygun konularda işbirliği yapmak,
f) Petrol, doğalgaz ve jeotermal endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak ve ihtiyaçlara
cevap verecek düzeye gelince Petrol Araştırma Enstitüsü olabilmek için gerekli çalışmaları
yapmak,
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
g) Petrol, doğalgaz ve jeotermal aramacılığı konularında fizibilite çalışmaları yapmak;
sondaj, tamamlama ve kuyu test programlarını hazırlamak ve yerli-yabancı özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak,
ğ) Petrol, doğalgaz ve jeotermal teknolojisinin geliştirilmesi yönünde bölgesel, ulusal
ve uluslararası faaliyetler kapsamında plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi
gibi konularda faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları ve ülkemizdeki diğer Petrol
Araştırma kurumları ile ilgili konularda işbirliği yapmak,
b) Petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme
çalışmaları yapmak, uygulanabilir yöntemler elde etmek ve yapılan faaliyetlere teknik katkıda
bulunmak,
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında kurs, kongre,
seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantıları düzenlemek,
ç) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kuruluşlarla
ortaklaşa iş yapmak ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek,
d) Petrol, doğalgaz ve jeotermal endüstrisinin test, analiz ve fizibilite, kuyu programları
taleplerini karşılamak,
e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda sağlanan bulguların gizlilik kapsamına
girmemesi kaydıyla; bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde
her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje,
kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
f) Üretilen ve geliştirilen yöntemleri ve teknolojiyi danışmanlık ve eğitim kursları aracılığıyla endüstriye aktarmak,
g) İlgili yerli-yabancı kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,
ğ) Merkez ile üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,
h) Petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklarının aranmasını, üretilmesini teşvik etmek
amacıyla uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını
yürütmek,
ı) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda petrol, doğalgaz ve jeotermal araştırma konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları
yapmak,
i) Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji araştırma
ve geliştirme bilincini kazandırmak,
j) Yürütülmekte olan araştırma projeleri ile Yüksek Lisans ve Doktora tez konularında
enerji sektörünün bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak ve tez konularının
seçiminde; öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin
göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının sektör ile paylaşılmasını sağlamak,
k) Petrol, Doğalgaz ve Jeotermal alanına giren; geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde
mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,
l) Sektördeki kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren
kurum veya kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak ve planlamak,
m) Araştırma ve geliştirme amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversite'de mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanter çalışması yürütebilecek
birim oluşturmak,
n) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışma ve görevleri yapmak.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) İdari ve Laboratuvar Birimleri ile Proje Grupları.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç (3) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki (2) kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün vekâlet
vereceği yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin vereceği karar ile bir Yönetim Kurulu üyesi vekâlet eder. Yönetim Kurulunun kimin vekâlet edeceğine karar verememesi durumunda, petrol, doğalgaz ve
jeotermal enerji konularında en fazla bilgi ve iş tecrübesine sahip Yönetim Kurulu üyesi Rektör
onayı alınarak vekâlet yetkisini alır. Vekâlet oniki (12) aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Yönetim Kurulunun belirlediği miktarların üzerindeki proje tekliflerini Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlük makamına sunmak,
d) Merkezin teknik ve idari işlerini yürütmek, Merkezde görev yapacak her türlü idari
ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra önerileri
Rektörün onayına sunmak,
e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
f) Yurtiçi ve yurtdışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,
g) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını
ve bütçe önerisini hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve takiben Rektörlüğe sunmak,
ğ) Laboratuvar birimlerinin, proje gruplarının, idari ve teknik personelinin düzenli ve
etkili çalışmasını sağlamak,
h) Laboratuvar birimlerinin yöneticilerini Yönetim Kurulunun olurunu alarak belirlemek,
ı) Laboratuvar demirbaşlarının takibi ve korunması için tedbirleri almak,
i) Danışma Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında
ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,
c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre
yardımcı olmak.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil en fazla yedi
(7) kişiden oluşur. Üyeler, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından veya istekleri halinde ilgili
kamu veya özel kurum ve kuruluşlarından Rektör tarafından üç (3) yıl süreyle görevlendirilir.
Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek olan öğretim üyelerinin en az birisinin yeraltı
kaynakları, petrol ve doğalgaz sektörü konularında üniversite öğretim üyelerinden olma şartı
aranır. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek olan öğretim üyelerinin en az birisinin
kimya mühendisliği, yakıt analizi sektörü konularında üniversite öğretim üyelerinden ve/veya
görevlilerinden olma şartı aranır. Üyelerden en fazla bir tanesi yurt içindeki başka bir üniversiteden Rektör onayıyla belirlenebilir. Belirlenecek Yönetim Kurulu üyesinde petrol ve petrol
ürünleri analizi konularında uzmanlık şartı aranır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görev
süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda
en az üç (3) kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili eğitim ve deneyime sahip kişiler de görüşleri alınmak amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak bu kişiler
oy kullanamaz.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından,
Rektörce seçilerek görevlendirilecek Müdür adaylarını belirlemek,
b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,
c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını
görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,
ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak,
d) Müdürce getirilecek konular hakkında karar vermek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarında etkinliği ve verimliliği
arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere istekleri halinde ilgili kamu veya özel kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından
Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.
(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak Merkez çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
İdari ve laboratuvar birimleri ve proje grupları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Merkezin
amaçları doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet
alanlarında görev yapmak üzere İdari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir.
(2) Merkezin İdari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Grupları; kuruluş amaçları ve görevleri Yönetim Kuruluca belirlenen esaslara göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/35)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile
bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Aschem Petrokimya San. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda, Mısır Arap Cumhuriyeti (Mısır) menşeli “Polistiren”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun
yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, “3903.19.00.00.00 – Diğerleri” gümrük tarife
istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “Polistiren”dir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Damping iddiası
MADDE 4 – (1) Normal değer, yerli üretim dalının maliyetleri çerçevesinde, fabrika
çıkış aşamasındaki fiyatları esas alınarak hesaplanmıştır.
(2) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde ise Temmuz 2014’e ait ihraç teklifinden yararlanılmıştır.
(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada
(fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup, Mısır menşeli şikayet konusu ürün için hesaplanan
damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.
Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) Mısır menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının 2011-2013 dönemi
arasında mutlak olarak artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.
(2) Yerli üretim dalının üretim, satış ve pazar payı gibi göstergelerinin 2011-2013 yılları
arasında dalgalanma gösterdiği ve 2013 yılında şikayet konusu ürüne ilişkin karlılığın 2011
yılına oranla azaldığı belirlenmiştir.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
(3) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Mısır menşeli
söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, Mısır’ın Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına
ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan nüshasına yer
verilerek, soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların, soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri
mümkün bulunmaktadır.
(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili olarak sunulan
diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur.
Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon
ve faks numaraları belirtilir.
(7) Soruşturma süresince, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır.
İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler.
Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Süreler
MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 7 nci maddenin
beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde, soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili
mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 10 veya 204 77 22
Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: [email protected]
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
30 Kasım 2014
PAZAR
Sayı : 29191
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2014/11366
SUÇ
: İİK’nun 345/a maddesine muhalefet etmek
SUÇ T.
: 16/05/2011
SANIK
: Necdet abanoz : (Seyit Ahmet, Meliha oğlu, 17/09/1955 doğumlu) Atatürk
Mah. Sakin Sokak No: 7 İç Kapı No: 7 Büyükçekmece/İSTANBUL
adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesinden verilen
26/12/2013 gün ve 2011/180 E. 2013/459 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.’nun 316. Maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile İlanen tebliğine, tebligat kanunun 28, 29 ve 31. Maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
Onama, Bozma isteyen 14/04/2014 gün ve icra bölümü 2014/58528 sayılı tebliğnamesinin tebliğ
edilmiş sayılacağı ilan olunur.
10489
—————
:
:
:
:
2014/17012
Resmi belgede sahtecilik
13/11/2012
Lali FRANGULASHVILI: (Vajiko, İzoda kızı, 25/05/1969 doğumlu)
Babataş Mah. Karadenizli Kemal Caddesi No: 1 Fethiye/MUĞLA adresinde
ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
24/01/2013 gün ve 2012/971 E. 2013/60 K. Sayılı hükmün cumhuriyet savcısı tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı yasanın 2. Maddesi ile CMUK.’nun 316.maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine tebligat kanununun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen
01/09/2014 gün ve 11/2013/189918 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
10490

ESAS NO
SUÇ
SUÇ T.
SANIK
30/12/2014
Pazar
Yargıtay
Kılıç
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/97
Karar No : 2014/230
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Suriye uyruklu,
Ahmad ve Amına oğlu, 29.01.1949 D.lu. Furkan C. Aleppo - Suriye adresinde oturur M. ADEL
KICHOUR hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı
yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 100,00.-TL. Adli para cezası ile
cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın
adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik
özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik
5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın
5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle
denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına
alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde
açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın
DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün
açıklanacağının sanığa ihtarına, TCK. 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve nitelikleri
KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara
rağmen sanık M. ADEL KICHOUR' a tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında ilan
edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.
10130
—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az -19,39 TL ile en çok 370.890,52 TL arasında değişen;
10/12/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok
37.090,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 68 grup eşya (çay, su motoru, cam kase,
cam tabak, mutfak tüpü, kamyon lastiği, teşbih, bileklik, kolye, imame, araç mp3, kol saati, opel
tigra arka bagaj kaputu, kullanılmış elektrikli güç motoru, depo, cep telefonu ve aparatları, pirinç,
sıvı yağ, çorap, parmaksız eldiven, devir ayar kartı, yapıştırıcı, sigara kağıdı, tüp, ziftli kağıt, arı
kovanı, hurma, kürek, el arabası, zımpara makinesi, levye, mengene, balyoz, kot ölçme aleti,
kömür vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı
Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 11/12/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr
internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
10497/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili
maddeleri gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları,
adaylarınhttp://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yuk
seltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları
gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER:
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan
müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet
fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Profesörler 6 (altı)
takım, Doçentler ise 4 (dört) takım dosya.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Birimi
Bölümü
Anabilim
Dalı
Mühendislik
Fakültesi
Makine ve
İmalat
Mühendisliği
Makine ve
İmalat
Mühendisliği
Profesör
Mühendislik
Fakültesi
İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Doçent
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Doçent
Tarım
Bilimleri ve
Teknolojileri
Fakültesi
Toprak
Bilimi ve
Bitki
Besleme
Toprak
Bilimi ve
Bitki
Besleme
Profesör
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat
Maliye
İktisat
Maliye
Kadro
Unvanı
Doçent
Doçent
Kadro
Derecesi
Adet
Açıklama
1
1
Sürdürülebilir
Ulaştırma alanında
çalışmaları olmak.
1
1
Enerji ve Su
Kaynakları ile ilgili
çalışmaları olmak.
1
1
Doçentliğini
Bilgisayar ve Bilişim
Mühendisliğinde
almış olmak.
1
1
Bitki Besleme ve
Gübreleme üzerine
çalışmaları olmak.
1
Uluslararası İktisat
alanında Doçentlik
belgesini almış olmak
ve Uluslararası Enerji
Politikaları ile
Finansal Kriz
Alanlarında çalışma
yapmış olmak.
1
Doçentliğini Maliye
alanında almış ve
Mali Hukuk alanında
çalışmaları olmak.
1
1
10543/1-1
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Adalet Bakanlığından:
Hizan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/186 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde yer
alan Hizan İcra Müdürlüğünün 2012/16 Esas sayılı takip dosyası ve İstanbul 11. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2012/27 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan
olunur.
10520/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA
2013 YILI GAYRİSAFİ
NO
NOTERLİĞİN ADI
GELİRİ
1ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
214.178,23.-TL.
2AFYONKARAHİSAR ALTINCI NOTERLİĞİ
307.035,00.-TL.
3AKSARAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
287.790,53.-TL.
4ALAŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ
328.120,05.-TL.
5BARTIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
396.383,90.-TL.
6BODRUM ALTINCI NOTERLİĞİ
540.384,14.-TL.
7BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ
294.455,46.-TL.
8BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ
266.396,95.-TL.
9BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ
178.420,11.-TL.
10BOYABAT NOTERLİĞİ
336.024,85.-TL.
11ÇORLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
354.921,01.-TL.
12DİNAR NOTERLİĞİ
344.242,41.-TL.
13FETHİYE YEDİNCİ NOTERLİĞİ
338.159,66.-TL.
14GEREDE NOTERLİĞİ
298.940,57.-TL.
15GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ
257.422,29.-TL.
16KARABÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
349.027,11.-TL.
17KARACABEY BİRİNCİ NOTERLİĞİ
542.349,51.-TL.
18KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
259.621,56.-TL.
19KAŞ NOTERLİĞİ
717.571,95.-TL.
20KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
222.229,22.-TL.
21KOZAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
423.916,75.-TL.
22KOZAN İKİNCİ NOTERLİĞİ
343.572,19.-TL.
23MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
174.428,08.-TL.
24MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ
227.810,52.-TL.
25NEVŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ
622.928,46.-TL.
26ORTACA NOTERLİĞİ
870.822,52.-TL.
27PAZARCIK NOTERLİĞİ
293.228,26.-TL.
28SARUHANLI NOTERLİĞİ
265.147,03.-TL.
29SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
248.804,16.-TL.
30TİRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
366.160,79.-TL.
31TURGUTLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ
413.689,54.-TL.
10521/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 1 ada, 472 parsel üzerindeki 729844 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 640191 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
752 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mustafa Kemal YILDIZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10563, Oda Sicil No:10674), Yaşar YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13783, Oda Sicil No:3266), Mehmet BÜYÜKBEKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:63665), Muhammet Lütfi DEĞER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:79498) ve Özge GÜMÜŞLÜ’nün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37170)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
24.11.2014 tarihli ve 31232 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/1/1-1
—————
Alf Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 21 pafta, 114 ada, 15 parsel üzerindeki 899601 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 706679 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 1577 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alf Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Hasan Alhan KAYHAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:19762, Oda Sicil No:35394), Doğan Hilmi ÖZSOY (Mimar, Proje Ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20082, Oda Sicil No:18328) ve Yunus KUYUMCU’nun (İnşaat Teknik
Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.Kimlik No:52273037290) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31198
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/2/1-1
—————
BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 7 pafta, 12641 parsel üzerindeki 252808 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 583105 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
561 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BST Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Adnan ARAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11544, Oda Sicil
No:29893) ve Mustafa Adil ÖZKIVANÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:23843) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31197 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/3/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İdayapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 85/1 pafta, 774 ada, 57 parsel üzerindeki 644114 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (b) bendinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 627135 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 696 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdayapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanı İsmail AKARÇAY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:9691, Oda Sicil No:12024) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31196 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/4/1-1
—————
Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ender KESKİN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965, Oda Sicil No:58383),Ömer
BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398, Oda Sicil
No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31228 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/5/1-1
—————
Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772419 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965, Oda Sicil
No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398,
Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi,
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31229 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/6/1-1
—————
Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772543 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ender KESKİN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965, Oda Sicil No:58383),Ömer
BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24398, Oda Sicil
No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı)
ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 24.11.2014 tarihli ve 31228,
31229 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 989 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 989 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31225 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/7/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841240 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31253 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/8/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840961 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.07.2014 tarih ve 6098 sayılı,
24.11.2014 tarih ve 31253 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/9/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841237 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31248 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/10/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840974 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31245 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/11/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840952 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31240 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/12/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki
758828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No
ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu
denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585,
Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88970) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
No:71979) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31195 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/13/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki
758814 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No
ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu
denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585,
Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88970) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/14/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840968 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/15/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841239 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/16/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki
758789 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No
ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu
denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585,
Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88970), Abdulkadir GÜRLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:13683) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71979)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31188 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/17/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841241 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459), sorumlu denetim elemanları
Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil
No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785 ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31251 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/18/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki
749480 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No
ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı
Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Çağrı ÖZDEMİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Oda
Sicil No:57439), Selçuk BERKOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4658), Ünal
SARIHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398), sorumlu denetim elemanları
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil
No:29423), Mehmet Akif ÖZEKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7858,
Oda Sicil No:13349), Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379,
Oda Sicil No:3715), Gürer CÜCE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739),
Selçuk BERKOL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4658) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve 28834
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/19/1-1
—————
Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C-15C-3C pafta, 3107 parsel üzerindeki 763767 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum
Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Timur ÇİÇEK(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:20746), Ramazan Cem ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66804),
sorumlu denetim elemanları Bilal ÇEVİKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17117, Oda Sicil No:12594), Ahmet ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17043, Oda Sicil No:26638), Mehmet KUTLUTÜRK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14865, Oda Sicil No:242141), Timur ÇİÇEK (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20746), Kaan ÇAÇARON (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:89824), Derya ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:85299) ve Orçin HAZIR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87397)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
24.11.2014 tarihli ve 31187 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/20/1-1
—————
Muğla ili, Merkez ilçesi, 3/1 pafta, 946 parsel üzerindeki 750906 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim HUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Oda Sicil No:16340, Oda Sicil No:31852), Deniz SEVİNÇLİ (Elektrik Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39705), sorumlu denetim elemanı İbrahim HUZ’un (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Oda Sicil No:16340, Oda Sicil No:31852) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
24.11.2014 tarihli ve 31235 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/21/1-1
—————
1124 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip 3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 10.07.2014 tarihli ve 29056 sayılı
Resmi Gazete ilanında kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet İhsan ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82554)hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilerek yerine Herdem DOĞRUL’un (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45313) denetim faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması,
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
24.11.2014 tarihli ve 31230 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/22/1-1
—————
Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, 259 ada, 32 parsel üzerindeki 858299 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında, Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında, 16. maddesinin 10. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4352 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Odasına kayıtlı 1226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Recep MOR (Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67945), Ahmet Cevdet UYANIK ( Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:69311), sorumlu denetim elemanları Ayşe Aynur TÜMER (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14338, Oda Sicil No: 64308), Ali TURGUT (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17440, Oda Sicil No:3405), İsmail Fatih
KARAMEHMETO (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73059), Taşkın
DAŞDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82906) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014
tarihli ve 31234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/23/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son
fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Can AKDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17833, Oda Sicil No:38236) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma
kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31233 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/24/1-1
—————
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 304 ada, 234 parsel üzerindeki 563292 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.
maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı
Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet
YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No:
17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/25/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, 5/14 pafta, 2475 ada, 11 parsel üzerindeki 762056 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575115 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 505 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ayşe Sevgi ŞENOL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 6884, Oda Sicil No: 32690), Selma ÇEŞMECİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 2963, Oda Sicil No:30926) ve Abdullah TOPCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 66921) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31133 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/26/1-1
—————
Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 2753 ada, 58 parsel üzerindeki 905268 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637937, Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı
792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’ ile sorumlu denetim
elemanları Mehmet KARADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15303, Oda
Sicil No: 7831), Muammer ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15338,
Oda Sicil No: 7728), Cevat AYBET (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1504,
Oda Sicil No: 5205), Bülent KARAASLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
47910) ve Özcan DURMAZ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:
28574163242) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.01.2011 tarihli ve 27806 sayılı,
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/27/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 1137 ada, 6 parsel üzerindeki 627897 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail ZENGİN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6998, Oda Sicil No: 16378),
Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda Sicil
No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda
Sicil No: 10238), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
15954, Oda Sicil No: 23692), Vahap KIRAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
76016) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31135 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/28/1-1
—————
Kapaklı Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 31K2C2B pafta, 499 ada, 12 parsel üzerindeki 913757 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4435 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret
Odasına kayıtlı 1972 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapaklı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Yusuf TOTU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
13277, Oda Sicil No: 6206), Şükrü GÜNDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1153, Oda Sicil No: 27334), Şener ÇAPİN (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15734, Oda Sicil No: 9111), Ekrem SAVERİ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4019, Oda Sicil No: 3807) ve Gökhan
SOYASLAN’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. NO: 59929034900) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014
tarihli ve 31136 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/29/1-1
—————
754758 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Aydın Barış Yapı
Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin
13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İbrahim Özgür TUFAN (Şirket Müdürü,
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) hakkında uygulanan denetim
faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 24.11.2014
tarihli ve 31137 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/30/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 30K3C pafta, 1850 ada, 12 parsel üzerindeki 866342
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638, Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No:32053), Kamil İzzet UZUN (Makina Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10550, Oda Sicil No: 10343), Salim Bingöl ÖZADAK
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1403, Oda Sicil No: 12128), Halil
İŞGÖR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16199, Oda Sicil No: 14758),
Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12984, Oda Sicil No:
28095), Hakan OKUŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74032) ve Ali Kemal
GÜNAY’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 29887852076) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı,
29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31138 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/31/1-1
—————
Ünal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4763 ada, 19 parsel üzerindeki 672759 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 3.
Maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5, 6, 7, ve 9. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 67210 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 907
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Vecihi OLUT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3005,
Oda Sicil No:1658), Şinasi GÜNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 3575, Oda Sicil No: 14967) sorumlu denetim elemanları Kadriye SOYKUT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11985, Oda Sicil No: 5294), Şinasi GÜNER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3575, Oda Sicil No: 14967) ve İlhan SUCAR’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56809) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31139 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/32/1-1
—————
Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7367 Ticaret Sicil No ile Rize
Ticaret Odasına kayıtlı 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçüm Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet ÇOLAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396), Hamit PİRİM (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15490, Oda Sicil No:18434), Hayrettin SAĞBAŞ (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737), sorumlu denetim
elemanları Mehmet ÇOLAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 17135, Oda Sicil No:15396), Hamit PİRİM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 15490, Oda Sicil No:18434), Hayrettin SAĞBAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31140 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/33/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5.
fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Melik Atilla ŞENGÜL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87389) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi
Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31141 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/34/1-1
—————
Betonarme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Karabük İli, Safranbolu İlçesi, 121 ada, 10 parsel üzerindeki 891992 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (e) öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 5898-6893 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret Odasına kayıtlı 1561
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Betonarme Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Cafer ÇELİKÖRS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19533, Oda
Sicil No: 5592), Nermin KAYNAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12587)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
24.11.2014 tarihli ve 31143 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/35/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.1B pafta, 126 ada, 67 parsel üzerindeki 548622 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Ahmet İBİŞOĞLU (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11611, Oda Sicil No: 4688) ve Bekir ASLAN’ın (
Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6416, Oda Sicil No: 14087)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31144 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/36/1-1
—————
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 82 parsel üzerindeki 556011 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.maddesindeki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Kemal ERTUNÇ ( Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294) ve Ahmet US’un ( Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14304, Oda Sicil No: 26742) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve 28696
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/37/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 44
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ATL/4874 ve 4949 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama
ruhsatını terk için 13.11.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.
10503/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 24.11.2014
Karar No: 6758
ŞİRKETİN:
● TİCARİ UNVANI
: N.V. Turkse Perenco
● MERKEZİ
: Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam
Hollanda
● TEBLİGAT ADRESİ
: Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa, Ankara
● MÜRACAAT TARİHİ
: 30.05.2014
RUHSATIN:
● MAHİYETİ
: Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V.
Turkse Perenco Şirketine 15.06.2010 tarihinde verilmiş
olan AR/NTP/4749 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı
Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci
fıkrasına göre intibakının yapılması.
● YÜZÖLÇÜMÜ
: 49.661 hektar
● İNTİBAKTAN SONRAKİ
PAFTA NUMARAS
● KAPSADIĞI İL
: AR/NTP/K/L45-A
: Diyarbakır
● İNTİBAKTAN SONRAKİ
YÜZÖLÇÜMÜ
: 60.673 hektar
KARAR:
N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4749 hak sıra no.lu petrol arama
ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu
tespit edilmiştir.
N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri
gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş
ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi
şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.
10504/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No. ve Tarihi : 91 - 31.10.2014
Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi
: 1269 - 31.10.2014
KAYSERİ
Kayseri ili, Sarız ilçesi, Büyükörtülü Mahallesi’nde bulunan, tapunun 144 ada, 6
parselinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz ile tapunun 144 ada, 8 parselinde Kamu Ortak
Malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan Aşağı Küçük Örtülü Höyüğü’nün Kurulumuzun
29.09.2005 tarih ve 375 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarının iptaline, tapunun 116 ada, 1
parsel ile 117 ada, 104 parseli üzerindeki 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhlerinin kaldırılmasına;
yeniden belirlenen sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ve kadastral harita
üzerindeki şekliyle uygun olduğuna, tapunun 144 ada, 8 no.lu parselindeki 1. Derece arkeolojik
sit alanı şerhinin devamına ve 144 ada, 6 no.lu parsele 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi
konulması gerektiğine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.
10523/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı No. ve Tarihi : 91 - 31.10.2014
Toplantı Yeri
Karar No. Ve Tarihi
: 1257 - 31.10.2014
KAYSERİ
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yuvalı Mahallesi’nde bulunan, tapunun 260 ada, 1
parselinde kamu ortak malı adına kayıtlı taşınmazda yer alan Tilki Tepesi Tümülüsü’nün 2863
sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve
1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz
konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; bahse konu alandaki
kaçak kazı çukurlarının Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde Kayseri
Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat
yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kocasinan Kaymakamlığınca alınarak, söz
konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.
10524/1-1
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.06.2014-106
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.06.2014-3869
31.11/25
TOPLANTI YERİ
ADANA
Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı-Kıcı Mahalleleri sınırları içinde bulunan ve Mülga Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2011 gün ve 7150 sayılı kararı ile
Müze Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen
Çakmaktepe Nekropol Alanı sit alanı sınırlarına ilişkin Kurulumuzun 29.04.2014 gün ve 3593
sayılı kararı, Hatay Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.05.2014 gün ve 1911 ve
05.06.2014 gün ve 2158 sayılı yazıları ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 09.05.2014 ve
02.06.2014 günlü uzman raporları, Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının tespitine ilişkin Bölge
Kurulu Müdürlüğünün 28.04.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Hatay İli, Belen İlçesi, Çakallı-Kıcı Mahalleleri sınırları içinde bulunan 1. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescilli Çakmaktepe Nekropol Alanı sit alanı sınırlarına ilişkin Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının Kurulumuz üyelerince
düzeltilmiş şekline göre hazırlanan kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli
topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze
kadar Çakallı Mahallesi 633-930 ve Kıcı Mahallesi 327-1074 nolu parsellere tapuda şerh
verilmemişse “1. derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden istenmesine, sit
alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği belirlenen kararımız eki Geçiş
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
10486/1-1
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
30 Kasım 2014 – Sayı : 29191
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2014/7016 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit
Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
1
YÖNETMELİKLER
— Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
16
TEBLİĞ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/35)
20
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
2
3
9
11
23
24
25
55
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR