T.C.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)
ŞİKAYET NO
:03.2014/3246
KARAR TARİHİ:27/12/2014
RET KARARI
ŞİKAYETÇİ
: N.Ç'nin vekili Av. M.B.
ŞİKAYET EDİLEN İDARE
: Milli Savunma Bakanlığı
TSK Mehmetçik Vakfı (re'sen)
ŞİKAYETİN KONUSU
: Şikayetçi vekili, müvekkilinin askerlik görevini
ifa ederken sakatlandığını ancak gerekli
tedavilerin yapılmadığı için sakat kaldığını,
şu an çalışamaz durumda olduğunu ve
yakınlarının yardımı ile zor şartlar altında
hayatını sürdürdüğünü iddia ederek,
müvekkilinin tedavisinin yapılmasını ve kendisine
TSK Mehmetçik Vakfından gelir bağlanmasını
talep etmektedir.
ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ
: 18.07.2014
Şikâyet başvurusu üzerine yapılan ön inceleme sonucunda;
I. USÛL
A. Şikâyet Başvuru Süreci
1) Şikâyet başvurusu, 18.07.2014 tarih ve …. evrak kayıt sayısı ile Kurumumuz kayıtlarına giren
ve posta vasıtasıyla gönderildiği anlaşılan dilekçe ile yapılmıştır. Şikayet başvurusunun karara
bağlanması için 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
41/1­a maddesi ve İmza Yetkileri Yönergesinin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
uyarınca, şikayetin incelenmesine ve araştırmasına geçilmiş, 2014/…. Şikayet No.lu dosyaya
ilişkin Ret Kararı önerisiyle Kamu Başdenetçisine sunulmuştur.
B. Ön İnceleme Süreci
2) Yapılan ön inceleme neticesinde, şikâyet konusunun kurumumuzun görev alanına girdiği,
şikâyetçinin menfaat ihlali koşulunu taşıdığı, idari başvuru yollarının tüketildiği, şikâyetin
süresinde yapıldığı ve diğer ön inceleme konularında da bir eksiklik bulunmadığı, bu nedenle
şikayetin inceleme ve araştırmasına engel bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir.
II. OLAY VE OLGULAR
A. Şikâyetçinin Konu Hakkındaki Açıklamaları ve İddiaları
3) Şikayetçi vekili, müvekkili N.Ç'ın, 22.11.2012 tarihinde, askerlik görevini yapmak için 5'inci
P.Eğt.Tuğ.K.lığı Slh.Eğt.Tb.K. Sivas'taki birliğine katıldığını ve acemi eğitimi sırasında
hastalanması sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sivas İli
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildiğini,
28.01.2013 tarih ve … No'lu sağlık kurulu raporu ile üç ay yatak istirahati verildiğini ardından bu
raporun Genelkurmay Başkanlığı Etimesgut Asker Hastanesi Baştabipliği tarafından 30.01.2013
tarih ve ….. hastane protokol numarası ile uygun bulunduğu ve müvekkilin durumunun C/63'e
uyduğu, hava değişimi sonucunda ameliyat olması gerektiğinin kararlaştırıldığını,
4) Müvekkili N.Ç'ın, hava değişimi süresinden sonra, usta birliği olan, 34'üncü Hd. Tug. 4'üncü
Hd. Tb. 1'inci Hd. BL. K.lığı Şemdinli/Hakkâri'deki birliğine gittiğini ve daha önceki raporu
gereğince hastaneye sevkini ve ameliyat olmak istediğini birliğine bildirdiği bunun üzerine, Van
Bölge Hastanesine sevk edildiğini, hastanede müvekkiline MR filmi için, 20 gün sonraya randevu
verildiği ve ardından müvekkilinin birliğine döndüğü ancak daha sonra MR için gitmek istediğini
belirtmiş ise de yetkililerin personel yetersizliği gerekçe göstererek gönderilmediğini,
5) Müvekkilinin, muvazzaflık süresinin 12 aya indirilmesi sonucu, 01.01.2014 tarihinde erken
terhis edildiğini, neticede zamanında ameliyat edilmediği için müvekkilinin şu anda
oturamadığını, dizlerinde ezilme olduğunu, eğilemediğini, hiçbir işte çalışamadığını, ayakta
duramadığını, tenekeden yapılmış baraka bir evde kalmakta olduğunu ve sakat durumda
bulunduğunu, iddia ve ifade ederek,
6) Müvekkilinin tedavisinin yapılması ve kendisine bir gelir bağlanmasına yönelik taleplerle
Kurumumuza başvurduğu anlaşılmıştır.
B. İdarenin Şikâyete İlişkin Açıklamaları
7) Kurumumuz tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na yazılan 24/07/2014 tarih ve ....... ­…. sayılı
bilgi­belge isteme yazısına (Ek­2) istinaden adı geçen Bakanlıktan alınan 12/09/2014 tarih ve ……
­….­14/Sağ.D.Rp.İnc.ve İşl.­….. sayılı cevabi yazıda(Ek3/A);
7/1. N.Ç'ın safahatı incelendiğinde; askere alınmadan önce kendi el yazısı ile doldurup imzaladığı
"Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" nda(Ek3/B),
sağlığının kötü olduğunu, son 3 yıl içinde hastanede yattığını belirttiği,
7/2. 20 Kasım 2012 tarihinde askere sevk edildiği,
7/3. 28 Ocak 2013 tarihinde Sivas Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği tarafından ameliyat
edilerek hakkında "Lomber Disk Hernisi (Laminektomi, Diskektomi), Üç Ay Hava Değişimi
Uygundur" kararlı sağlık kurulu raporu düzenlendiği(Ek­3/C),
7/4. 3 (üç) ay hava değişimi sonrası 6 ay daha askerlik yaptığı ve 01 Ocak 2014 tarihinde sağlam
olarak terhis edildiği,
7/5. Yine kendi el yazısı ile doldurup imzaladığı "Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu
Hakkında Bilgi Formu"nda(Ek­3/D) askerlik süresi içerisinde ameliyat olduğunu ve askerlik
sırasında herhangi bir kaza ve yaralanma geçirmediğini, belirttiğinin tespit edildiği,
7/6. N.Ç isimli terhisli erin askerlik hizmetine başlamadan önce de rahatsızlığının mevcut olduğu
ve askerlik hizmeti içerisinde tedavi edildiği anlaşıldığından halen hakkında yapılacak herhangi
bir işlem bulunmadığı,
hususları ifade edilmiştir.
8) Kurumumuz tarafından TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü'ne yazılan 09/12/2014 tarih
ve ……… ­….. sayılı bilgi­belge isteme yazısına(Ek­4) istinaden adı geçen Vakıftan alınan
12/12/2014 tarih ve VAKIF:…..­…. ­14/Yrd. Md. (Yrd. Anlz.) sayılı cevabi yazıda(Ek­5);
8/1. TSKMEV'nin; TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği gereğince, askerlik hizmeti sırasındaki
hastalık ve yaralanma nedeniyle askerî hastane baştabiplikleri tarafından, haklarında "Askerliğe
Elverişli Değildir" kararlı sağlık raporu verilen ve bu rapora istinaden terhis edilen erbaş ve erlerin
durumlarının incelenmesini müteakip MSB Sağ. D. Bşk.lığınca bu rapora istinaden malul veya
engelli kararının verilmesi halinde maddi yardımda bulunulduğu,
8/2. N.Ç'ın vekili Av. M.B.vasıtası ile TSK Mehmetçik Vakfına kendisine maddi yardım yapılması
için 28 Şubat 2014 tarihli dilekçesi ile gerçekleşen müracaatının incelendiği ve dilekçesi ekinde
gönderilen belgelerden askerlik hizmetinden normal terhis olduğunun tespit edildiği, bu sebepten
dolayı TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği gereği kendisine herhangi bir yardım yapılamayacağı
hususunun 05 Mart 2014 gün ve VAKIF: 0681 ­ 715­ 14/Yrd. Md. (Yrd. Anlz.) sayılı yazı(Ek­1/F)
ile Av. M.B.'ye bildirildiği,
8/3. TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan yardımların TSK Mehmetçik Vakfı
Yönetmeliği'nde belirtilen kriterler doğrultusunda yapıldığı, söz konusu şahsa yardım
yapılabilmesi için; askerî hastane tarafından hakkında "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık
kurulu raporu verilmesinin gerektiği ve şahsın TSK Mehmetçik Vakfına müracaatına istinaden söz
konusu raporun Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından
değerlendirilmesinin gerektiği, MSB Sağ. D. Bşk.lığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu
şahsın maluliyetine neden teşkil eden hastalık veya sakatlanmanın askerlik süresi içerisinde olan
bir hastalık/sakatlanma olduğunu belirtilmesi ve kendisine herhangi bir maluliyet derecesi
verilmesi durumunda yardım yapılmakta olunduğu, hususları açıklanmıştır.
C. Olaylar
9) Şikâyetçi vekili, müvekkilinin askerlik görevini ifa ederken sakatlandığını ancak gerekli
tedavilerin yapılmadığı için sakat kaldığını, şu an çalışamaz durumda olduğunu ve yakınlarının
yardımı ile zor şartlar altında hayatını sürdürdüğünü, Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan
başvuruların sonucunda, müvekkili ile ilgili yapılacak bir işlem olmadığının taraflarına
bildirildiğini belirterek müvekkilinin tedavisinin yapılması ve kendisine bir gelir bağlanmasına
yönelik taleplerle Kurumumuza başvurduğu anlaşılmıştır.
10) Kurumumuz tarafından şikayet konusu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve
TSKMehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü'ne (TSKMEV) yazılan bilgi­belge isteme yazılarına
istinaden alınan görüş yazıları ve ekleri dosyaya konulmuştur.
D. Kamu Denetçisinin İnceleme ve Araştırma Bulguları
11) Şikâyet konusu olay ile ilgili olarak, şikâyetçinin iddialarına Kararın "A. Şikâyetçinin Konu
Hakkındaki Açıklamaları ve İddiaları" başlıklı bölümünde, şikâyet edilen kurum olan Milli
Savunma Bakanlığı ve TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü'nün cevaplarına ise Kararın,
"B.İdarenin Şikâyete İlişkin Açıklamaları" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, dosya
kapsamında şikâyetçi iddiaları ile MSB ve TSKMEV'nin şikâyet konusuna ilişkin cevap ve
değerlendirmeleri birlikte ele alındığında;
12) Milli Savunma Bakanlığı'na verilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına iletildiği belirtilen
taleplerine ilişkin bir bilgi alınmadığı ifade edilerek mezkûr taleplerin tekrarlandığı 08.04.2014
tarihli dilekçeye(Ek1/G) cevaben Milli Savunma Bakanlığı'nın 14.05.2014 tarih ve …… sayılı
yazısında(özetle) (Ek­1/H); N.Ç'ın 28 Ocak 2013 tarihinde Sivas Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi
Polikliniği tarafından ameliyat edilerek hakkında "Lomber Disk Hernisi (Laminektomi,
Diskektomi), Üç Ay Hava Değişimi Uygundur" kararlı sağlık kurulu raporu düzenlendiği, Sivas
Devlet Hastanesi tarafından verilen hava değişimi raporunun 30 Ocak 2013 tarihinde Etimesgut
Asker Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği tarafından onaylandığının tespit edildiği, bu kapsamda
hava değişim sonrası birliğine katılarak altı ay daha askerlik yapan ve sağlam olarak terhis edilen
N.Ç hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığına ilişkin bilgilere yer verildiği,
13) Diğer taraftan, şikayetçinin sevk edildiği Sivas Numune Hastanesi'ni, 28.01.2013 tarih ve …
No'lu sağlık kurulu raporuna ilişkin olarak; Genelkurmay Başkanlığı Etimesgut Asker Hastanesi
Baştabipliği tarafından 30.01.2013 tarih ve ….. hastane protokol numaralı kararında; "Sivas Devlet
Hastanesinin 28.01.2013 tarih ve … sayılı sağlık kurul (laminektomi+diskektomi, üç ay hava
değişimi ) kararı yasal olarak geçerlidir. Halen durumu C/63 E uyar. Hava değişimi bitiminde
ameliyat olduğu merkezden ameliyat raporu ve epikriz temin edip asker hastanelerine başvurması
gerekir." yönünde karar verdiği,(Ek­1/J)
anlaşılmıştır.
III .HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. İlgili Mevzuat
14) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 58 nci maddesinde, hastalanan
askerlerin muayene ve tedavilerinin kendi kıta ve kurumlarının kadrolarında gösterilen tabiplerce
yapılacağı, kadroda gösterilen tabiplerin bulunmaması halinde oradaki diğer kıta veya askeri
kurumların tabiplerinden biri, yoksa mahalli askeri hastane tabiplerinden biri, askeri hastane
bulunmuyorsa sırası ile hükümet, belediye veya resmi vazifeli sivil tabiplerden biri, bunlar da
mevcut değilse sivil tabiplerden birinin kıta veya kurum tabibi olarak görevlendirileceği
belirtilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin "H­ Sağlık İşleri" başlıklı bölümünde yer alan
272 ve müteakip maddelerinde de mezkur Kanun hükmüne paralel düzenleme getirilmiştir.
15) TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği'nin 78 nci maddesinde, TSKMEV'nın amacına yönelik
olarak gerçekleştirdiği yardım işlemlerinin; Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı askerlik hizmeti
esnasında, şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden (intihar dâhil) erbaş ve erlerin
(Mehmetçiklerin) bakmakla yükümlü oldukları yakınları (hak sahipleri) ile malul gazi olan veya
engelli hale gelen Mehmetçiklere ve çocuklarına yapılan yardımları kapsadığı, bununla birlikte,
yardım yapılabilmesi için gerekli temel koşulların belirtildiği 79 uncu maddenin (ç) bendinde;
hastalık veya yaralanma sonucunda "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurulu raporunun
verilmiş olması gerektiği (d) bendinde ise; MSB Sağlık D.Bşk.lığınca bu rapora istinaden malul
veya engelli kararının verilmiş olması gerektiği, belirtilmiştir.
16) Anılan Yönetmeliği "Yardım Uygulamasına Yönelik Usul Ve Esaslar" başlıklı 86 ncı
maddesinde; yardım müracaatlarının değerlendirilmesi, yardımların planlanması ve ödenmesi
sırasında uygulanan usul ve esaslar belirtilmiştir, madenin birinci fıkrasının (a) bendinde; yardım
yapılabilmesi için erbaş ve erlerin hizmette iken, şehit olmaları veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybetmeleri (intihar dâhil), malul gazi olmaları veya engelli hale gelmeleri (intihara teşebbüs
nedeniyle gerçekleşenler dâhil), (b) bendinde; malul gazi veya engelli sayılabilmek için; (1) Askerî
hastane tarafından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesi, (2) MSB Sağlık Dairesi
Başkanlığınca; (a) "Askerliğe Elverişli Değildir" kararının verilmesine neden olan hastalık veya
arızanın askerlik süresi içerisinde oluştuğunun, (b) Bu hastalık veya arıza nedeni ile malul gazi
veya engelli hale geldiğinin, (c) Malul gazi veya engelli hale gelmişse maluliyet derecesinin
bildirilmesi gerektiği, düzenlemelerine yer verilmiştir.
B. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme ve Gerekçe
17) İdare ile şikayetçi vekili arasındaki uyuşmazlığın; N.Ç isimli vatandaşın askerlik görevi
sırasında sakatlandığı ve gerekli tedavisi yapılmaması nedeniyle sakat duruma düştüğü iddiasıyla,
müvekkilinin tedavisinin yapılarak kendisine yardım bağlanmasına yönelik taleplerinin reddine
ilişkindir.
18) Şikayetçi müvekkili N.Ç'ın, askere alınmadan önce kendi el yazısı ile doldurup imzaladığı
"Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu"nda(Ek3/B)
sağlığının kötü olduğunu, son 3(üç) yıl içinde hastanede yattığını belirttiği, 20 Kasım 2012
tarihinde askere sevk edildiği, 28 Ocak 2013 tarihinde Sivas Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi
Polikliniği tarafından ameliyat edilerek hakkında "Lomber Disk Hernisi (Laminektomi,
Diskektomi), Üç Ay Hava Değişimi Uygundur" kararlı sağlık kurulu raporu düzenlendiği(Ek­3/C),
3 (üç) ay hava değişimi sonrası 6(altı) ay daha askerlik yaptığı ve 01 Ocak 2014 tarihinde hizmetini
tamamlamak suretiyle terhis edildiği(Ek­1/K),
19) Şikayetçinin müvekkili N.Ç'ın kendi el yazısı ile doldurup imzaladığı "Terhis Öncesi
Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu"nda(Ek­3/D) askerlik süresi içerisinde
ameliyat olduğunu ve askerlik sırasında herhangi bir kaza ve yaralanma geçirmediği hususlarını
belirttiği görülmüştür.
20) Kararın "A. İlgili Mevzuat" başlıklı bölümünde yer verilen hüküm ve açıklamalar ile
dosya kapsamı çerçevesinde, somut olay değerlendirildiğinde;
21)Sivas Numune Hastanesi'nin 28/01/2013 tarihli ve … kayıt sıra no.lu Sağlık Kurulu Raporu ile
birlikte, şikayetçinin kendi el yazısı ile doldurup imzaladığı "Yükümlülere Yoklamalarda
Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ve "Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık
Durumu Hakkında Bilgi Formu" nda belirtilen hususların yanı sıra şikayetçinin askerlik terhis
belgesinde yer verilen hizmet süresini tamamlamak suretiyle terhis olduğuna ilişkin bulguların
mevcudiyeti gözönüne alındığında;
22) Şikayetçi vekilinin, şikayetçideki rahatsızlığın askerlik görevini ifa ederken meydana geldiği
ve gerekli tedavisinin yapılmadığı için sakat kaldığı yönündeki iddiaların ispatına esas teşkil
edecek yeterli bilgi ve belgenin dosya kapsamında mevcut olmadığı, söz konusu iddianın aksine
TSK'nın şikayetçinin askerlik görevini ifa ederken sağlıkla ilgili yaşadığı sorunlarına duyarlı
davranıp gerekenleri yaptığı, şikayetçi vekilinin, şikayetçi hakkında iddia ettiği sağlık sorunları ile
ilgili olarak TSK'ya bir kusur yüklenemeyeceği, bu itibarla şikayetçi vekilinin iddialarına itibar
edilemediği değerlendirmeleri neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı ile TSK Mehmetçik
Vakfı'nca yapılan işlemlerde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir husus tespit edilemediği,
kanaat ve sonucuna varılmıştır.
C.
İnsan Hakları Yönünden Değerlendirme
23) Anayasamızın 10 uncu maddesinde ifadesini bulan ''kanun önünde eşitlik'', Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 13 üncü maddesindeki ''etkili başvuru'', 14 üncü maddesindeki ''ayrımcılık
yasağı'' ve 17 inci maddesindeki ''hakların kötüye kullanılmasının yasaklanmasına" vb. aykırı
davranıldığına ilişkin herhangi bir bulgu ve bilgiye rastlanmamıştır.
D.
İyi Yönetişim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
24) 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim
ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde "Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin, insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük,
yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap
verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı,
savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara
karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin
korunması gibi iyi yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ile tutum veya davranışta bulunup
bulunmadığını gözetir ve iyi yönetim ilkelerine uyar." hükmü yer almaktadır.
25) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 41 inci maddesine göre '' iyi bir yönetim hakkı'' nın
uygulamada ne anlama geldiğini açıklayan ve ülkemizin de aday üye olduğu Avrupa Birliğinin
müktesebatının bir parçası olan '' Avrupa Doğru İdare Davranış Yasasında '' iyi yönetim ilkeleri
de ortaya konulmuştur.
26) Şikâyetçi vekilinin 03.02.2014 tarihli dilekçesine; Milli Savunma Bakanlığı tarafından
13.02.2014tarihinde süresi içinde cevap verildiği, söz konusu cevabi yazıda şikayetçinin talebi ile
ilgili olarak hangi Kuruma başvurulması gerektiği, ilgili mevzuat hükmüne ilişkin açıklamaya da
yer verilmek suretiyle bildirilmiş olup, bu yönüyle ve kanunilik ilkesi bakımından idarenin iyi
yönetişim ilkelerine uygun ve takdir edilmesi gereken bir davranışta bulunduğu
değerlendirilmiştir.
27) Şikâyetçi vekilinin 08.04.2014 tarihli dilekçesine; Milli Savunma Bakanlığı tarafından
14.05.2014 tarihinde süresi içinde cevap verildiği, söz konusu cevabi yazıda şikâyetçinin talebinin
yerine getirilememe gerekçesinin, Bakanlık'larını ilgilendiren yönüyle makul ve gerekçeli bir
şekilde açıklandığı ve iyi yönetişim ilkelerine uygun bir davranışta bulunulduğu
değerlendirilmiştir.
28) Şikâyetçi vekilinin, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü'ne verdiği 28.02.2014 tarihli
dilekçeye; TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 05.03.2014 tarihinde ve süresi içinde cevap verilmiş,
söz konusu cevabi yazıda şikâyetçinin talebinin yerine getirilememe gerekçesi, ilgili mevzuat
hükümlerine ilişkin açıklamalara yer verilmek suretiyle izah edilmiş olup, bu yönüyle ve kanunilik
ilkesi kapsamında TSK Mehmetçik Vakfı, iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket etmiştir. Diğer
taraftan bu karara karşı hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceği ve süreleri hakkındaki
bilgiye cevap yazıda yer verilmemesi nedeniyle TSK Mehmetçik Vakfı'nın bundan böyle bu
konuyu da gözardı etmeyeceği beklenmektedir.
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT
I. Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması
29) 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli RET kararının ilgiliye tebliğinden
itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.
II. Yargı Yolu
30) 2709 Sayılı 1982 Anayasası'nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Başlıklı 40 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında, "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü yer almakta olup, 6328 sayılı Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;
­Şikâyetçinin, müvekkiline yardım bağlanmasına yönelik talebinin TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından reddine ilişkin şikâyet konusu yapılan uyuşmazlık ile ilgili olarak TSK Mehmetçik
Vakfı'nın, Medeni Kanun Hükümlerine göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi olması nedeniyle
varsa arta kalan süre içinde ilgili Adli Yargı mercilerine, yargı yolu açıktır.
­Bununla birlikte şikâyetçinin, müvekkilinin tedavisinin yapılarak kendisine yardım bağlanmasına
ilişkin talepleri ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nca tesis edilen idari işleme karşı varsa arta
kalan süre içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine, yargı yolu açıktır.
V. KARAR
Açıklanan gerekçelerle ve dosya kapsamına göre şikayetin REDDİNE,
Kararın şikayetçi vekiline ve Milli Savunma Bakanlığı ile TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürlüğü'ne tebliğine,
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.
M.Nihat ÖMEROĞLU
Kamu Başdenetçisi
Download

TSK Mehmetçik Vakfından Gelir Bağlanması Talebi Kararı