T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
2 Haziran 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29018
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-4214
28 Mayıs 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 2 Haziran 2014 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli
Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-134-292
28 Mayıs 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 28/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4214 sayılı yazınız.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 2 Haziran 2014 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli
Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
YÖNETMELİKLER
Canik Başarı Üniversitesinden:
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YARATICI ENDÜSTRİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesine bağlı olarak kurulan Canik Başarı Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Canik Başarı Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Mimarî, tasarım, görsel sanatlar, müzik, performans sanatları, film, tiyatro, radyo
ve televizyon, yazılı edebiyat ve basım, reklamcılık, pazarlama, yaratıcı yazılım uygulamaları
ve benzerleri ile üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
b) Yaratıcı endüstriler ile ilgili alan ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak
araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
c) Araştırma alanları ile bunlarla ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.
ç) Lisans ve lisansüstü programlara gerekli desteği sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yaratıcı endüstriler ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan her konuda araştırma,
inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Yaratıcı endüstriler konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, sempozyumlar, kongreler, televizyon programları, film festivalleri düzenlemek
ve bu bağlamdaki girişimci eğilimleri desteklemek.
c) Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler, araştırmalar ve programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik
etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.
ç) Yapacağı her türlü faaliyetler ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti
sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcıları
b) Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin yaratıcı endüstriler konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında
bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcılarının da görevi
sona erer.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür Yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması
halinde Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer.
Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre
bilgi vermek.
e) Yıllık faaliyet raporunu süresi içerisinde Rektöre sunmak.
f) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim, konferans, panel gibi
aktiviteleri programlamak ve gerçekleştirmek.
(2) Müdür; Merkezin araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin planlanan şekilde
düzenli olarak yürütülmesinden, Merkezin geliştirilmesinden, yapılan bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(3) Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur.
Müdür ve Yardımcıları dışındaki diğer üyeler; Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürce
önerilen, Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan, seçilecek üye sayısının iki katı öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler
yeniden seçilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az dört üye ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için
alt komisyonlar oluşturabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerileri doğrultusunda yaratıcı endüstriler alanıyla alakalı olmak üzere
proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek.
b) Merkezin yıllık çalışma programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak
karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idarî personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.
Merkezin birimleri
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili aşağıdaki birimler
oluşturulur.
a) Yazılı edebiyat ürünleri ve basım
b) Mimari, tasarım ve görsel sanatlar
c) Müzik ve performans sanatları
ç) Film, radyo ve televizyon
d) Reklamcılık ve pazarlama
e) Yaratıcı yazılım ve uygulamalar
(2) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) Birinci fıkrada belirtilenler dışında, gerektiğinde ve Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde başka birimler kurulabilir.
(4) Birimlerin her biri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre seçilen ve
Müdür tarafından görevlendirilen bir birim sorumlusu tarafından yönetilir.
(5) Her birim birden fazla proje çalışması yürütebilir. Birim sorumlusu, ilgili projelerin
yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ALÜMİNYUM
TEST EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum
Test Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Eğitim ekibi: Merkez eğitim ekiplerini,
c) Eğitim yürütücüsü: Merkezin eğitim yürütücülerini,
ç) Merkez (ALUTEAM): Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Proje ekibi: Merkezin proje ekiplerini,
f) Proje yürütücüsü: Merkezin proje yürütücülerini,
g) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Alüminyum üretiminin her alanında Türkiye'nin kalkınma hedefleri de göz önünde
bulundurularak, ileri ve yenilikçi teknoloji alanlarında öncelikle Türk sanayisinin ihracata yönelik rekabet gücünün arttırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek, çözümüne katkı sağlamak, çözülmesi için yöntemler önermek ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak.
b) Alüminyum sanayisinde, sektörlere özel eğitim programları hazırlanarak nitelikli iş
gücünün oluşturmak.
c) Alüminyum hammadde, ara ürün ve son ürün testlerinin ulusal ve uluslararası şartlara
uygun yapılması ve sertifikalandırılması sağlayarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı
sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Alüminyum imalat ve şekillendirme sektöründe hizmet vermekte olan özel ve kamu
kuruluşları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların araştırma ihtiyaçları olan konularda, öncelikleri
ülke gereklerine uygun biçimde belirleyerek, yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik
sistemler ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; sanayide kullanılmakta olan ürün,
işlem, yöntem ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmaları
imkanlar dahilinde desteklemek.
b) Alüminyum sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için eğitim faaliyetlerini hazırlanmak, sunmak, desteklemek ve takibini yapmak.
c) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını sanayicilere duyurmak, gerektiğinde uygulama yapmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya yöntemin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek, gerektiğinde pilot tesisler kurmak.
ç) Alüminyum üretim ve şekillendirme sektöründe kullanılmakta olan üretim ve yönetim yöntemleri ile işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak,
işlem, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin
özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı
olmak ve sistem analizi yapmak.
d) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile alüminyum üretim ve şekillendirme sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve alt yapıyı kurmak ve ülke araştırmacılarına, diğer kurumlara açık olarak işletmek, araştırmacılar
için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek, ihtiyaç duyulanları gerek
kendisi, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmek.
e) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı
sayıda prototip üretim yapmak.
f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak, yayımlar yapmak, araştırma-geliştirme fuarı düzenlemek veya katılmak.
g) Merkezin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlarına uygun olarak,
sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli
araştırma-geliştirme projelerini sözleşmeli olarak yapmak, uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı
stratejik araştırmalar yapmak.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
ğ) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler kurmak
ve/veya ortak olmak.
h) Merkezin, araştırıcı ve teknik personelini eğitmek, Üniversitelerde, sanayi kesiminde
ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.
ı) Kuruluş ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak aşağıda tanımlanan araştırma,
geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek, ayrıca ilgili sanayi kuruluşu ve kişilere teknik danışmanlık ile analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetleri vermek:
1) Araştırma projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, gizlilik koşulları,
varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları, hizmeti talep
eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile
belirlenmiş olmak kaydıyla, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ya da teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalardır.
2) Geliştirme projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, gizlilik koşulları,
varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek
miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları, hizmeti talep
eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile
belirlenmiş olmak kaydıyla araştırma sonuçlarının, faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün,
yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ya da mevcutların teknolojik açıdan
iyileştirilmesi ve/veya ürün/üretim yöntemleri bazında yenilik yaratılması için kullanılmasına
yönelik geliştirme çalışmaları ile teknoloji uyarlamalarını içeren çalışmalardır.
3) Prototip üretim projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, gizlilik koşulları, varsa diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi
destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları, hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla sözleşme ile belirlenmiş olmak kaydıyla, herhangi bir ürünün, üretimi esnasında karşılaşılabilecek
sorunların tespiti amacıyla Merkez bünyesindeki teçhizat ve işgücü kullanımı ile sayılı miktarda
üretilerek incelenmesini içeren çalışmalardır.
4) Teknik danışmanlık: Konusu, kapsamı, süresi, özel şartları, gizlilik koşulları ve ücreti,
hizmeti talep eden kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi ile imzalanan bir veya birden fazla
sözleşme ile belirlenmiş, herhangi bir konuyu inceleyerek önerilerde bulunmayı, bir işletmenin
karşı karşıya bulunduğu bir problemin çözümlenmesine yönelik incelemeler yaparak önerilerde
bulunmayı veya envanter ve veri tabanı hazırlanması veya kaynak taraması ve buna dayalı yorumları içeren hizmetlerdir.
5) Analiz, muayene ve ölçme, inceleme: Bir maddenin veya ürünün özelliklerini belirlemek, herhangi bir konuyu incelemek veya bir işletmedeki durumu belirlemek üzere, belirlenen ücret karşılığı verilen hizmetlerdir.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör tarafından; Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin iş yüküne paralel olarak, yeterli sayıda
müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, müdür
yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir. Müdürün altı aydan daha
fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Yerine aynı usulle
yeni bir görevlendirme yapılır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun belirlediği genel stratejiler doğrultusunda Merkez faaliyetlerinin
düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Merkezin amacına, faaliyetlerine uygun her türlü kararı almak ve uygulamak.
c) Rektörün uygun görüşü ile Merkez araştırma ve proje planlamaları ile bütçelerinin
oluşturulması, yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, neticelendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak.
ç) Merkez organları arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezde ihtiyaç duyulan personeli belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Yıllık bütçeyi hazırlamak, kabul edilen yıllık bütçeyi uygulamak, yıl sonunda gelirgider, hesapları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Gerekli hallerde Yönetim ve Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
g) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin en üst yönetim ve karar organıdır. Merkezin idare ve icrasından sorumludur. Yönetim Kurulu; metalurji ve malzeme konusunda en
az bir uzman olmak kaydıyla ve Mütevelli Heyeti tarafından tayin edilen beş kişi ve Müdür ile
birlikte toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü Üniversite kadrosunda
olmak kaydıyla alüminyum sektöründe çalışmış/çalışan sanayicilerden de seçilebilir. Üyeler
iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan
üyenin süresi ile sınırlı olmak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu
üyeliği fahridir. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
(2) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde üyelerin en az 1/3’ünün
Müdüre yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
oyçokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı
ile ilgili kararları almak ve uygulamak.
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde
değiştirilmesi için teklifte bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren,
ulusal ve uluslararası alanda alüminyum imalatı konusunda uzman teorik ve pratik bilgi birikimine sahip on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Danışma Kurulunun başkanlığını yapar.
Danışma Kurulu üyelerinin tamamı alüminyum sanayisinde çalışmış/çalışanlardan da seçilebilir. Danışma Kurulu üyeliği fahridir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin ölüm, istifa ya da herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyenin süresi
ile sınırlı olmak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır ve tüm kararlarını toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile alır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulu ve
Müdüre tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkezin eğitim faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmak.
c) Sektörle ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeleri yapmak.
ç) Makinelerin ve teçhizatların tedarik sürecine yardımcı olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Merkezin gelirleri ve giderleri
MADDE 14 – (1) Merkezin gelirleri; Merkez faaliyetlerinden, projelerinden, hizmetlerinden elde edilen gelirler, her türlü bağış ve yardımlar ve benzeri gelirlerdir.
(2) Merkez faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yapılan tüm harcamalar Merkezin giderlerini oluşturur.
(3) Merkez bütçesi Merkez gelir ve giderlerinden oluşur. Her hesap dönemi öncesinde
Merkez bütçesi Müdür tarafından Rektörün onayına sunulur.
Danışmanlık, analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinde ücretlendirme
MADDE 15 – (1) Merkez bünyesindeki araştırmacıların ve/veya teknik danışmanlık
hizmetlerinin ve Merkez imkanları kullanılarak yapılacak olan analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetlerinin ücretlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdür tarafından belirlenir.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 16 – (1) Karşılıklı yazılı anlaşma ile belirlenmediği takdirde, Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Üniversitenin tüzel kişiliğine aittir. Gizlilik anlaşması karşılıklı olarak imzalanmamış tüm çalışmaların Merkez
tarafından yayınlanması, sonuçlarının makale ve benzeri şekilde basılmasına izin verilmesi
ve/veya konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantılarda sunulması, çalışmadan sorumlu
proje yöneticisinin onayı ile yapılır.
(2) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet
hakları ile ilgili ikili anlaşmalarda Müdür, Merkezi temsil eder. Merkez bünyesinde yapılan
anlaşmalarda, taraflardan ez az birinin talebi üzerine gizlilik anlaşması imzalanır. Gizlilik anlaşması, çalışmadaki tüm taraflar için bağlayıcıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Proje ekipleri ve proje yürütücüleri
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim
projelerini yürütmek üzere Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur.
Proje ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.
(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her
bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
Eğitim faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu konularda
eğitim planlarının, dokümanların, makine/teçhizatın ve eğitim ortamlarının hazırlanması konularında Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan eğitim ekibi oluşturulur. Eğitim ekibindeki
kişilerden biri Müdür tarafından eğitim koordinatörü olarak görevlendirilir.
(2) Eğitim personelinin oluşturulmaları, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları,
her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.
İdari birimler
MADDE 19 – (1) Gerekli olduğu hallerde Rektörün uygun görüşü ile Merkez idari birimleri Müdür tarafından oluşturulur. Merkez idari birimlerinde görev alan personelin ücretleri
Merkez bütçesinden karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Öğrencilerin ödeyeceği yıllık eğitim-öğretim ücretleri, bu ücretlerin
ödeme süresi ve biçimi ile kontenjanların bursluluk oranları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin işlemleri Senato kararlarına göre uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci ve dördüncü fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten ve danışmanlarının görüşünü alarak derslerini seçtikten sonra dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde kaydını
yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler ile çift anadal ve yan dal programlarına
ilişkin işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim ve öğretim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgi seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık
eğitiminden sorumlu birimler tarafından hazırlanan Düzey Belirleme Sınavı/Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler, yerleştirildikleri lisans programına kaydedilir. Ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav puanları
Senato kararıyla yeterli görülenler de yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar.
(2) Üniversiteye bağlı diploma programlarına Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla
kabul edilecek öğrencilerin ve Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerin hazırlık
programından muaf olabilmeleri için geldikleri veya mezun oldukları üniversitenin yabancı
dil hazırlık programından başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir. Başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversitede yapılacak Düzey Belirleme Sınavı/Yabancı Dil Yeterlik
Sınavına girmeleri ve başarmaları gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye eğitim-öğretim yılı başında, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.”
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Akademik takvim; güz ve bahar dönemlerinden oluşan akademik yıla ilişkin kayıt,
ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar. Akademik takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları
ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadırlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Lisans öğrencilerinin sınıf tanımlamasında aşağıda verilen AKTS değerleri esas
alınır. Öğretim planından en az 50 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlayanlar ikinci sınıf, en az
100 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlayanlar üçüncü sınıf, en az 160 AKTS’lik dersi başarıyla
tamamlayanlar ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanırlar.”
“(4) Önlisans ve lisans öğrencileri, öğrenimlerine; ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersleri çakışmamak, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
kredi sınırlarına uymak ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak şartıyla
devam ederler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrencilerin her dönemde alacakları seçimlik dersler, kayıtlı bulundukları programın bölüm başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir. Programın öngördüğü
seçmeli dersler, öğrencinin danışmanının da onayı alınarak program ve Üniversite seçmeli
derslerinden alınabilir.
(2) Bir ders için birden fazla grup oluşturulması hususu ilgili birimin teklifi üzerine fakülte ve yüksekokul kurullarınca belirlenir.
(3) Öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci
hafta içinde kayıt yaptırmış oldukları derslerde, danışmanının görüşünü alarak değişiklik yapabilir ya da bırakabilirler. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, öğrencinin mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi ile gerçekleşir.
(4) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan
olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS,
öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama,
seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim planında gösterilir.
İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı, Senatoda onaylanır.”
“(2) Bir eğitim ve öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi
60 olup lisans programları için dördüncü yıl sonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 240,
önlisans programları için ise ikinci yıl sonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 120’dir.”
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Her öğrenci bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan ders faaliyetlerine aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır:
a) ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere, herhangi bir yarıyılda gözetim listesinde bulunmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.25’ten küçük olanlar en çok 32 AKTS, 2.25 ile 2.99
arası olanlar en çok 35 AKTS, 3.00 ve daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.
b) Son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu ortalamalara bakılmaksızın ilgili birim yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan
ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, önceki kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Bunun için
öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri, onaylı ders içerikleri ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği, ilgili
kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin
29 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir. Söz
konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.
Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı kredisi, o dersin AKTS kredi değerinin dönem sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.”
“(3) Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda ya da yıllık sistemi uygulayan programlarda dönem sonunda aldığı derslerin başarı notlarının AKTS kredileriyle çarpımları toplamının, ilgili yarıyıldaki derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer
alan rakam 5’ten küçük ise aşağı, 5 veya üstü ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.”
“(4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, öğrenimi
süresince almış olduğu tüm derslerin başarı notlarının ders AKTS kredileriyle çarpımları toplamının aldığı tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. AGNO’ya
tekrar edilen dersten alınan en son not eklenir. W notu alınan ders, dönem ortalamasına eklenmez.”
“(5) Başarı notları yeterli (YT) ile takdir edilen dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.”
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başarısızlık durumu/gözetim listesi
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, aşağıda belirtilen durumlarda gözetim listesine alınır:
a) Önlisans programlarının birinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları 1.50’nin altında olan öğrenciler.
b) Lisans programlarının birinci ve ikinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not
ortalamaları 1.80’in altında olan öğrenciler.
c) Lisans programlarının üçüncü sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları
2.00’nin altında olan öğrenciler.
(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en fazla 30
olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları veya şartlı başardıkları
dersleri yarıyıl gözetmeksizin alırlar. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını
belirtilen düzeylerin üzerine yükselten öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler.
Ders tekrarı yapılan yarıyıllar, eğitim ve öğretim süresinden sayılır.
(3) Tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 ağırlıklı genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri en fazla üç dersten, öğrenimi süresince
bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde telafi sınavı hakkı verilir. Bu
durumda olan öğrenciler, telafi sınav hakkından yararlanmak için dilekçe ile sınava girmek istedikleri dersleri belirterek, danışman ve ilgili birim yöneticisinin onayı ile Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına müracaat ederler.
(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere dersin hangi yarıyıla ya da yıla ait olduğuna bakılmaksızın bütünleme
sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde bir sınav (tek ders sınavı) hakkı
daha verilir. Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına
giremez.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Bitirme çalışmasının şekli ve esasları ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Üniversite bünyesindeki lisans programlarında bitirme çalışması ve staj dahil bütün
derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması, önlisans programlarında bitirme
çalışması ve staj dahil bütün derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere önlisans diploması
verilir. Diplomalarda yer alacak bilgiler, Senato tarafından belirlenir.”
“(3) Üniversiteden mezun olan öğrenciye, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam
ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve stajını,
başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not döküm belgesi (transkript) verilir.”
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, ulusal
bir gazetede ilan verilmesi şartıyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine dair ibare konulur.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin madde başlığı ve dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici ayrılma/kayıt dondurma”
“(4) Öğrenci, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve bunlara benzer nedenlerle
eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde
ilgili birim yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurma tercihini kullanabilir. Otuz gün şartı, ilgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği mücbir sebepler için geçerli değildir. Kayıt dondurulmuş yarıyılların ücreti Mütevelli Heyetinin belirlediği miktarda
tahsil edilir.”
MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2012
28226
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/6/2013
28690
—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENERJİ EKONOMİSİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Enerji piyasalarının yapısı ve özellikleri, işleyiş mekanizmaları; enerji türlerinin talep
ve arzının dinamikleri, maliyetleme ve fiyatlama süreçleri; enerji yatırımları ve benzeri alanlarda makro ve mikro ölçeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, disiplinler arası
çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek, raporlar üretmek, matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak; konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri akademik etkinliklerde
bulunmak.
b) Ekonometri, çevre ekonomisi, finans, endüstriyel organizasyon, işletme ve yönetim,
mikro ve makro ekonomi, kaynak ekonomisi gibi uygulamalı ekonominin enerji ile ilgili alanları yanında, mühendislik, jeoloji, politik bilimler ve ekoloji gibi disiplinlerle ilgili olarak Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, yerel yönetim ve özel sektör
kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, akademik ve uygulamalı faaliyetler düzenlemek ve
düzenlenen faaliyetlere katılmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İklim değişimi ve politikası, risk analizi ve arz güvenliği, enerji ve ekonomik büyüme, enerji altyapılarının ekonomisi, enerji türevleri, sürdürülebilirlik, enerji arz ve talebi belirleyicileri ve elastikiyetleri, enerji piyasaları ve yasal çerçeve, enerji politikası ve benzeri
enerji ekonomisinin içeriğini oluşturan alanlarda veri ve bilgi toplamak, üretmek ve değerlendirmek.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
b) Enerji sektörünü, bu sektörün belli başlı piyasalarını, enerji politikaları ve uygulamalarını, ulusal ve uluslararası planda ve ekonomik analiz perspektifinden hareketle yakından
izlemek.
c) Enerji ihtiyaçları ile bu alana yapılan kaynak tahsislerinin ve diğer enerji politikalarının ekonomik etkinlik temelinde analizine yönelik olarak, akademik araştırma ve analizler
yapmak ve yaptırmak, ulusal enerji politikası konusunda öneriler geliştirmek ve bunları tartışmaya açmak.
ç) Enerji piyasalarına yönelik spesifik konularda piyasa araştırma ve analizleri yapmak,
yaptırmak ve bu alanda somut projeler geliştirmek.
d) Enerji sektörüne ve piyasalarına yönelik mesleki formasyon, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programları geliştirmek ve uygulamaya koymak.
e) Bu faaliyetler sonucu oluşan bilgi birikiminin yaygınlaştırılması ve paylaştırılmasına
yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.
f) Tüm bu konulara ilişkin olarak, Üniversitenin farklı akademik birimleri başta olmak
üzere, diğer akademik kurumlar, özel ve tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek
çalışma ortamları oluşturmak ve işbirliği yapmak.
g) Ekonomik gelişmelerin, kamu karar ve uygulamaların enerji ekonomisi ile ilgili alanları nasıl etkilediğini ölçümleyerek, sürdürülebilir ve ekonomik enerji kullanımı konusunda
önerilerde bulunmak, kalitatif ve kantitatif raporlar ve modeller üretmek.
ğ) Yatırım karar vericileri için stratejik danışmanlık sağlamak, yeni teknolojik ürünlerin
fayda-maliyet analizini ortaya koymak.
h) Enerji ekonomisi ile ilgili alanlarda üniversite, enstitü, endüstri, ulusal ve yerel yönetimler arasında iletişim ağını oluşturmak ve bilgi alışverişi sağlamak, ulusal ve uluslararası
düzeylerde akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar arasında bilimsel araştırma bağlarını
güçlendirmek, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan akademik ve/veya idari personel arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa
süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının
da görevi sona erer.
(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin
ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim
Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe
sunmak.
d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin akademik ve/veya idari personeli arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç
üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,
görev alabilecek birimleri tespit etmek.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.
ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika
konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik ve/veya idari personeli,
Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler
yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve
öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine
yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
(2) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimleridir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez birimleri ve proje grupları da kurulabilir.
(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdür ve Yönetim Kurulunca
değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca
aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.
(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi
üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Mekân ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı enstitüler
tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından
yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programları çerçevesindeki eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulamalar ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19,
44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim-öğretim programının yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin tarih ve dönemlerinin belirlendiği ve Senato tarafından kabul edilen zaman çizelgesini,
c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim dalı: Türk-Alman Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim dalını,
e) Anabilim dalı akademik kurulu: İlgili anabilim dalının lisansüstü eğitim programlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
f) Anabilim dalı kurulu: İlgili anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan
kurulu,
g) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında
Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmayı,
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
ğ) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,
h) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
ı) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, düzeyini, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan, uluslararası
şeffaflığı ve eğitim sonucunda kazanılan niteliklerin (diploma, derece, sertifika ve benzeri)
ulusal/uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmayı amaçlayan ve diploma ile birlikte verilen
belgeyi,
i) Enstitü: Türk-Alman Üniversitesine bağlı enstitüleri,
j) Enstitü kurulu: İlgili enstitünün müdür, müdür yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
k) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
l) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez danışmanı: Enstitüde tezli veya tezsiz lisansüstü programına kayıtlı öğrencilere
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
o) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
p) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az
on dört haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,
r) YDS/ÜDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar
Lisansüstü programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim - Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Açık olan lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve kabul şartları, anabilim dalı akademik kurulunun teklifi dikkate alınarak enstitü
kurulunca belirlenir ve Senato onayı ile karara bağlanır.
(3) Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla lisansüstü öğretim yapmak
üzere bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı
kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile
atanır.
(4) Yükseköğretim Kurulu kararıyla lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt
içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yurt içi yükseköğretim kurumları ile ilgili ortak programları, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
(5) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen
süre içinde teslim etmeyen veya eksik teslim eden adayların başvuruları işleme konmaz. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(6) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.
(7) Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha
az ise ilgili enstitü yönetim kurulu o yarıyıl için söz konusu lisansüstü programın açılmamasına
karar verebilir.
Derslerin belirlenmesi ve ders görevlendirmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü,
anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak,
anabilim dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler için tez danışmanının
atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan
dersi, ilgili anabilim dalında öğrencinin ihtiyacını karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak
seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her yarıyıl ile yaz tatillerinde
de devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.
(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya
birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde yukarıdaki
usule uygun ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından da görevlendirme yapılabilir.
(5) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili
esaslar ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatoca belirlenir.
Sınav jürisi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınav jürileri, ilan edilen her program
için üç asil, iki yedek olmak üzere, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitülerde lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-Almanca veya Almanca, gerek görüldüğünde Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-Almanca
veya Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu yabancı dildeki derslerden almak zorundadırlar. Hangi anabilim dalında
hangi dilde öğretim yapılacağı anabilim dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 9 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarına alınacak öğrenci sayısı, anabilim dalı başkanlığınca anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak
enstitüye teklif edilir. Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
kesinleşir.
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
(2) Doğrudan veya yatay geçiş yöntemi ile öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma şartları, istenilen belgeler ve diğer hususlar ilanla duyurulur. Bu ilanda
yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.
Kayıt dondurma
MADDE 10 – (1) Öğrencinin başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en
fazla dört yarıyıl kayıt dondurma işlemi yaptırabilir. Kayıt dondurma başvuruları yarıyıl başında, kayıt yenileme dönemi içerisinde yapılır. Kaydı dondurulan öğrencinin o yarıyıl öğrenim
süresine dâhil edilmez.
Mezuniyet
MADDE 11 – (1) Kayıtlı olduğu tezli veya tezsiz program çerçevesinde aldığı lisansüstü dersleri, tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programında tezini başarıyla tamamlayan ve en az 3,00 AGNO ile anabilim dalı programlarında belirtilen şartları yerine getiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları
Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans diplomasına
veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan
bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Öğrencilerin şartlı ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir.
(2) Başvurduğu alana ilişkin puan türünde ALES’ten en az 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir.
(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, eğitimin tamamen veya kısmen
yabancı dilde yapıldığı programlarda, programın gerektirdiği yabancı dildeki ÜDS/YDS’ından
en az 75; Türkçe ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 50 dil puanı almış olmaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan, yukarıda belirtilenlere
eşdeğer puan almış olanlar da ilgili yabancı dil şartını yerine getirmiş kabul edilirler. Anabilim
dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu puanlar değiştirilebilir. En az son üç
yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o
ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumları veya yükseköğretim kurumlarında
eğitim görüp, öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar başvuru için aranan yabancı dil puanı
koşulundan muaftır.
(4) Enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü kurulu tarafından kabul edilen
ve Senato tarafından onaylanan diğer şartlara sahip olmaları gerekir.
(5) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi
ALES puanı (%50), lisans not ortalaması (%20) ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucu (%30)
etki edecek şekilde toplanarak yapılır. Programa yerleştirilebilmek için toplam puanın, en yüksek nottan başlanarak yapılacak not sıralamasında kontenjan dâhilinde kalması gerekir. Enstitü
yönetim kurulu, gerekli görülen durumlarda puan barajı getirebilir.
Doktora programlarına başvuru ve kabul
MADDE 13 – (1) Doktora programına başvuran adayların programın öngördüğü bir
tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yurt dışı
fakülte veya yüksekokullardan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu
puan türünde ALES’ten en az 60 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
(2) Doktora programlarına başvuran adayların, eğitimin tamamen veya kısmen yabancı
dilde yapılması planlanmış programlarda, programın gerektirdiği yabancı dilde, ÜDS/YDS’ından en az 75, Türkçe doktora programlarında programın gerektirdiği dilde en az 60 dil puanı
almaları gerekir. Uluslararası kabul gören ve eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan, yukarıda
belirtilenlere eşdeğer puan almış olanlar da ilgili yabancı dil şartını yerine getirmiş kabul edilirler. Anabilim dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu puanlar değiştirilebilir.
En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu
bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumları veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar başvuru için aranan yabancı
dil puanı koşulundan muaftır.
(3) Doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ALES
puanı (%50), yüksek lisans mezuniyet notu (%20) ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucu
(%30) toplanarak yapılır. Programa yerleştirilebilmek için toplam puanın, en yüksek nottan
başlanarak yapılacak not sıralamasında kontenjan dâhilinde kalması gerekir. Enstitü yönetim
kurulu, gerekli görülen durumlarda puan barajı getirebilir.
Yurt dışı öğrenci başvuru şartları
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurdukları programın durumuna
uygun ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen fakülte ya da yüksekokullardan lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
(2) Başvurdukları lisansüstü eğitim programının dilinin Almanca veya İngilizce olması
durumunda, program dilinde ve en az üç yıl süreli (lise, lisans, yüksek lisans veya doktora gibi)
bir programı tamamlayarak diploma almış olmaları ya da bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında belirtilen yeterlik şartlarından birini sağlamaları gerekir.
(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil bilgisi yeterliliği konusunda Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.
(4) Yurt dışı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin diğer şartlar, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi alınarak Senato tarafından belirlenir.
Yabancı dil hazırlık
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında Senato tarafından belirlenen
yabancı dil asgari yeterlik düzeyini sağlayamayan öğrenciler için 4/12/2008 tarihli ve 27074
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca
yabancı dil hazırlık programı açılabilir.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe hazırlık programı açılması ve kabul şartları
konusunda Senato karar verir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı
alanlarda almış olanlar.
b) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı ile aynı
bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
c) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar.
ç) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programıyla aynı bilim dalında
aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.
(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda
geçirilen iki yarıyıllık süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora yeterlik
programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler
ilgili lisansüstü programına başlayamazlar.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili kurul
önerisi üzerine Senato onayı ile yürütülür.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olan veya yedinci veya sekizinci
döneme kayıt yaptırmış ve önceki dönemlerdeki derslerinden başarılı olan öğrenciler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere
kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam
ve başarı durumu enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.
(2) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez; aldıkları dersleri ve notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler başarılı oldukları dersleri yüksek
lisans programlarında kredili dersler olarak saydırabilirler.
(3) Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve
Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadırlar.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir anabilim dalında veya eşdeğer
eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programlarında ilk yarıyılını başarıyla tamamlamış olanlar, Üniversitenin lisansüstü programlarına
yatay geçiş yapabilirler.
(2) Yatay geçiş yapmak isteyenlerin Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlamış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin programa kabul ve intibakına
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karar
verilir.
(3) İlgili anabilim dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri
yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne bildirir.
Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Yüksek lisans ve doktora programlarına ancak ikinci yarıyıl başında yatay geçiş yapılabilir.
(5) Yatay geçişle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim
kurulu, her program için en fazla ilan edilen kontenjan sayısı kadar yedek aday belirleyebilir.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda
istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti,
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 20 – (1) Öğrencilere ders seçme/tez/proje ve yükümlü olmaları halinde ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler
Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(2) Yürürlükte olan mevzuat gereğince yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Tez danışmanı atanması
MADDE 21 – (1) Her öğrenci için tez danışmanı, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite öğretim üyeleri
arasından ve en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da atanabilir.
(2) Gerekçelendirmek şartıyla tez danışmanı yurt içi ve yurt dışı farklı yükseköğretim
kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya
kadar bu görevi anabilim dalı başkanı yürütür.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman atanmasını gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanının gerekçeli raporu, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı bir yükseköğretim kurumunda çalışan doktoralı öğretim görevlisi olabileceği gibi doktora yapmış olup yükseköğretim kurumu dışında kamu veya özel sektörde çalışan araştırmacılar arasından da seçilebilir.
(4) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(5) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık
nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin tez danışmanlarının görevleri sona erer.
Ders alma ve bırakma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
(2) Dersler; zorunlu, seçmeli, seminer, tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında eğitim-öğretim programlarında yer alır.
(3) Yarıyıl başında kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders almabırakma günlerinde ders alma, ders değiştirme, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.
(4) Lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığı görüşü ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilirler.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
Değişim programları
MADDE 23 – (1) Anlaşma ve ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj
programları uygulanabilir. Öğrenciler değişim programları çerçevesinde, bir veya iki dönem
ilgili üniversitelere gönderilebilir, yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci
kabul edilebilir.
(2) Anlaşma ve ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi
ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır. Derslerin isim olarak birebir
örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir.
(3) Değişim programlarını yürütülme şekli Senato tarafından belirlenir.
(4) Anlaşma ve ikili anlaşmalar çerçevesinde çift diploma ve ortak diplomaya yönelik
ortak program yürüten bölümlerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları notları, olduğu
gibi not durum belgesine işlenir.
(5) Anlaşma ve ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen
öğrencilerin işlemleri; Anlaşma ve ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurul
kararı ile yürütülür.
Ders saydırma
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin değişim programları çerçevesinde veya özel öğrenci
statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış
olduğu ve başarılı olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla saydırılabilir.
(2) Lisansüstü öğrencisinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari ders kredisinin yarısını geçemez.
Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere %70 devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, o dersin
ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye (Z) notu verilir.
Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için devam şartı aranır.
(2) Başarısız olunan dersin takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırılmış olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olunan dersin yerine başka bir lisansüstü dersi
alınabilir.
(3) Örgün eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin
tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.
Sınavlar
MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilirler.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam şartını yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye (S) notu verilir. Öğretim
üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri
çalışmaları da yarıyıl sonu sınavı yerine sayabilirler.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, sınava girip de başarısız
duruma düşen veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler girer. Bütünleme notu yarıyıl/yılsonu
notu olarak işlenir. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye (S) notu verilir.
ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavıdır. Bütünleme sınavının mazereti yoktur.
Ders değerlendirme esasları
MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(2) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim üyesi tarafından
aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Senato lisansüstü programlarla ilgili devam,
sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav
sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlarda değişiklik yapabilir.
a)
Ağırlık/Açıklama
Başarı Notu
AA
Pekiyi
4,00
BA
Çok iyi
3,50
BB
İyi
3,00
CB
Orta Üstü (Koşullu Geçer)
2,50
CC
Orta (Koşullu Geçer)
2,00
DC
Geçmez
1,50
DD
Geçmez
1,00
F
Geçmez/Başarısız
0,00
G
Geçer/Başarılı
Durum Notu
Açıklama
E
Eksik
I
İzinli
M
Muaf
S
Yarıyıl sonu sınavına girmemiş
T
Tez çalışması devam ediyor
Y
Yeterliliğe hazırlanıyor
Z
Devamsız
b) Ortalamaya katılan notlar aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu notlar, öğrencinin bir lisansüstü dersinde gösterdiği başarı düzeyini belirtmek için o dersin öğretim üyesi tarafından
verilir. Bu notlardan;
1) AA, BA ve BB; geçer notları,
2) CB ve CC; koşullu geçer notları (bu notları alan öğrencinin, AGNO’sunun en az 3.00
olması kaydıyla bu dersi şartlı olarak başarmış kabul edilir),
3) DC ve DD; geçmez notları,
4) F; başarısız notu
temsil eder.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
c) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir.
1) G (Geçer) notu, tez jürisinin onayladığı teze ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından,
2) Notu G veya F olarak tanımlanmış olan tez dersi hariç bir dersin tamamlandığını
göstermek üzere dersin öğretim üyesi tarafından,
3) Öğrencilerin Üniversitede izledikleri lisansüstü programına kabul edilmeden önce
başka lisansüstü programlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasından; ilgili enstitü
yönetim kurulunun nakillerini onayladığı dersler için, enstitü yönetim kurulu tarafından,
4) Kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki öğrenimi sırasında Üniversite dışındaki
yükseköğrenim kurumlarından alınmış ve başarıyla tamamlanmış lisansüstü derslerde ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından
verilir.
5) E (Eksik) notu, dersi veren öğretim üyesinin kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. E notunun, yarıyıl
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin
verildiği enstitü anabilim dalının önerisi üzerine ve o anabilim dalının bağlı bulunduğu birimin
yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen E notu kendiliğinden F notuna dönüşür.
6) I (İzinli) notu; bu Yönetmeliğe uygun olarak izinli sayılan öğrencilere verilir.
7) M (Muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
8) S (Yarıyıl sonu sınavına girmemiş) notu, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. S notu, bir
sonraki yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilmezse, öğrencinin notu F olur. Ancak, uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir.
Uzatılan süre, izleyen yarıyılın ders ekleme-bırakma süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için
izinli sayılır.
9) Y (Yeterliliğe hazırlanıyor) notu, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına
girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilir.
10) T (Tez çalışması devam ediyor) notu, teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının
başarıyla sürmesi halinde, çalışmalarının izleyen yarıyılda da devam edebilmesi için tez danışmanı tarafından verilir.
11) Z (Devamsız) notu, devam zorunluluğu olan derslerde devam şartını yerine getirmemiş olan öğrenciye verilen nottur.
ç) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde, ilgili öğretim üyesinin yanlışlığı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne en geç izleyen yarıyılın kayıt döneminin
sonuna kadar bildirmesi gerekir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir. Notlardaki yanlışlıklar izleyen yarıyılın kayıt döneminin sonuna kadar
giderilmediği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
(3) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.
(4) Ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin belgeler yedi günlük not itiraz süresinin
sonunda enstitüye teslim edilir.
Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 29 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) her bir dersten elde edilen
başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonuçların toplamının, toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4
ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.
(3) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan ya da sınavına
girilen koşullu geçtiği derslerde son not geçerlidir.
(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir.
Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre yürütülür.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının
ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.
Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Not düzeltmesi konusunda kararı enstitü
yönetim kurulu verir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar
Yüksek lisans programı
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.
Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim yöntemi ile yürütülebilir.
Amaç
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı
olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,
d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara
uygulayabilmesini kazandırmayı
amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem
projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar
Kapsam
MADDE 33 – (1) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda
bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak şartıyla enstitü
anabilim dalı akademik kurulunun öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile dönem projesinden
oluşur. Dönem projesi dersi, son yarıyılda alınır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden de seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 70 puan almak
ve not ortalaması en az 85 olmak şartıyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim dalı
akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl,
azami altı yarıyıldır. Belirlenen öğrenim süresi içerisinde programda yer alan dersleri ve dönem
projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücretini ödemek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda olanların,
ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Dönem projesi
MADDE 35 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği
bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu atanmasını takip eden akademik
takvimdeki ders alma-ders bırakma günlerinin sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek
üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(4) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini
tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp
bağlı bulunduğu anabilim dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.
(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen
öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar
Kapsam
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak şartıyla enstitü anabilim dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile tez çalışmasından oluşur.
(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın
görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.
(3) Tezli yüksek lisans programları yurt içi/yurt dışı ortak veya çift diplomalı yüksek
lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri
ilgili mevzuata göre belirlenir.
Süre
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl uzatmayla azami altı yarıyıldır. Azami süre içinde kredili derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenci, ilgili dönem için öngörülen
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek şartıyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Bu Yönetmelik uyarınca tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda programı tamamlayabilirler.
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tez konusu, öğrenci ve tez danışmanı tarafından birlikte
belirlendikten sonra hazırlanacak tez önerisi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşüyle
beraber, öğrencinin yüksek lisans derslerini tamamladığı yarıyılı takip eden ilk yarıyılın başına
kadar anabilim dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla kesinleşir.
(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler
tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra
enstitü yönetim kuruluna sunulur.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları
bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazarak altı nüsha halinde, jüri
önünde sözlü savunmasının yapılabilmesi için enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, danışmanın yazısıyla anabilim dalı başkanlığına teslim eder.
(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir. Eğitim
dili Türkçe ve bir yabancı dil olan programlarda tez Türkçe veya ilgili yabancı dilde yazılabilir.
Eğitim dili tamamen bir yabancı dil olan programlarda tez ilgili yabancı dilde yazılır.
(3) Yüksek lisans tez sınavı jürisi, danışmanın ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ya
da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere en az üç, en fazla beş asıl
ve iki yedek üyeden oluşturulur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tezin jüri üyesine
teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.
(5) Sınav, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.
Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 40 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(2) Jüri üyeleri aralarından birini başkan seçer. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi
yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça sınav izleyicilere açıktır ve en az 45, en çok 90 dakika
sürelidir.
(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yedek üye davet edilir. Jüri üyeleri sınava uzaktan erişim yöntemi ile katılabilirler. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için
durum bir tutanakla tespit edilerek jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir
sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez
hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri
üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.
(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen
tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilebilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
(8) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları sağlamak
kaydıyla yüksek lisans tezinin son şekli verilmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim
eden öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Yüksek lisans
programını tamamlamış kabul edilen öğrenciye, programın adı enstitü müdürü ve Rektörün
imzasını taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir. Diplomaya öğrencinin mezuniyet tarihi,
diploma numarası, T.C. kimlik numarası yazılır ve tez başlığı eklenebilir.
(2) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte programın niteliklerini, alınan dersleri
ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir diploma eki de verilir.
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar
Amaç
MADDE 42 – (1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili
araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir
bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini
ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini
amaçlayan bir programdır.
Kapsam
MADDE 43 – (1) Doktora programı, toplam 90 AKTS’den az olmamak şartı ile enstitü
anabilim dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve doktora tez çalışmasından oluşur.
(2) Öğrenci, doktora programlarındaki dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda
ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına
kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere
kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması şartıyla, yüksek lisans programı dersleri arasından
da seçebilirler.
(3) Doktora programları yurt içi/yurt dışı ortak veya çift diplomalı doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
(4) Doktora öğrencileri tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren her
yarıyıl açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredili
olup Senato tarafından belirlenen usullere göre yürütülür.
Süre
MADDE 44 – (1) Doktora programını tamamlama süresi normal olarak sekiz yarıyıl,
dört yarıyıl uzatmayla azami 12 yarıyıldır. Yükümlülüklerinin tümünü yerine getiren öğrenciler
en az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programını altı yarıyılda da bitirebilirler.
(2) Azami süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, ilgili
dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam
etmek üzere kayıt yaptırabilirler.
(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için altı ay ek süre verilir.
(5) Süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
Doktora yeterlik sınavı ve yeterlik komitesi
MADDE 45 – (1) Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci
doktora yeterlik sınavına alınır.
(2) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine ve analitik bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrencinin başvurusu, danışmanın
uygun görüşüyle anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Öğrenciler en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süre sonunda yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Belirlenen dönemlerde iki defa üst üste sınava girmeyen veya iki defa başarısız
olan öğrenciye danışmanın önerisi, doktora yeterlik komitesinin uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla çalışma alanıyla ilgili en çok üç ders daha aldırılır ve kendisine iki yeterlik sınav hakkı daha verilir. Yine başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.
(5) Doktora yeterlik sınavları anabilim dalı akademik kurulunca önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve üç yıl görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(6) Doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az birisi Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla üç veya
beş kişilik sınav jürileri teşkil eder.
(7) Doktora yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Üç kişiden oluşan
jüride en az bir, beş kişiden oluşan jüride en az iki jüri üyesi Üniversite dışından belirlenir.
(8) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve cevaplar tutanak altına alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve
yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Bu sınavlardan
herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavında başarısız sayılır ve takip eden yeterlik
sınavı döneminde zorunlu haller dışında aynı jüri önünde, başarısız olduğu sınavı tekrarlar. Sonuç jüri başkanı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde tez
izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanın yanı
sıra ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.
(3) Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.
Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anabilim
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.
(4) Tez izleme komitesi tez konusu değişikliği önerebilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar. Enstitü
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez öneri savunma sınavı
reddedilmiş sayılır. Bu durumdaki öğrenci en geç üç ay içinde tekrar öneri sunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin tez önerisi, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir
ve öğrenci yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda öğrenci altı ay içinde yeni tez önerisi savunmasına alınır. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci
üç ay içinde yeni tez önerisini savunmaya alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi, öğrenci tez çalışmasını tamamlayıncaya kadar yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur.
Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, danışman tarafından toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak
değerlendirilir.
(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir.
Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 48 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırladığı tezini danışmanın yazısı ile sekiz nüsha halinde enstitüye teslim eder.
(2) Eğitim- öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir. Eğitim
dili Türkçe ve bir yabancı dilde olan programlarda tez Türkçe veya ilgili yabancı dilde yazılabilir. Eğitim dili tamamen bir yabancı dil olan programlarda tez ilgili yabancı dilde yazılır.
(3) Doktora tezi sınav jürisi, danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde
bulunan üç öğretim üyesi, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka
bir yükseköğretim kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan iki öğretim üyesinden olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
tez savunma sınavına katılabilir.
(4) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tezin jüri üyesine
teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo gönderi belgesi ile tespit edilir.
Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 49 – (1) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alırlar. Jüri üyeleri aralarından birini başkan seçer. Tez savunması, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda ve
alanıyla ilgili bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Sınavın yeri ve tarihi en az üç gün önceden ilan edilir. Sınav en az 60, en çok 120 dakika sürelidir ve izleyicilere
açıktır.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
(2) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri üyelerinin uzaktan erişim yolu ile toplantıya katılması mümkündür. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı jüri başkanı tarafından
tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Enstitü en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav
günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
(3) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri başkanı tarafından
tez sınavını izleyen üç iş günü içinde jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte enstitüye teslim
edilir.
(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.
(5) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre
içinde öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak danışmanının yazısı ile tezini enstitüye teslim eder
ve bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenciler,
ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek şartıyla öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir.
Doktora diploması
MADDE 50 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin son şekli verilmiş
ciltlenmiş dört kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.
(2) Bu şartları yerine getiren öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir.
(3) Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, programın adı ve tez başlığının yer aldığı, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanmış doktora diploması verilir. Diplomaya öğrencinin mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır.
(4) Öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki de verilir. Diploma ekinde öğrencinin
gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 51 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli
öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 1/4/2009 tarihli ve 5849
sayılı Kanunla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma
ve ilgili mevzuat hükümleri Senato kararları ile uygulanır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
2 Haziran 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29018
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/906
Karar No : 2014/77
Mahkememizin 06/02/2014 tarih 2012/906 Esas 2014/77 Karar sayılı karan ile Karşılıksız
Yararlanma suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 163/3, 62/1-2, 50/1-a, 52/2 maddeleri
uyarınca 6.000.00 TL Adli Para Cezasına karar verilen Ali ve Müfide'den olma 10/09/1965
Antakya doğumlu, Hatay Defne Sümerler Mah/Köyü nüfusunda kayıtlı, 44740218684 TC Kimlik
Nolu, TC vatandaşı NECMETTİN POLAT'ın bildirdiği adresinin yetersiz olması nedeniyle
bulunamadığı gibi, tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla;
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ BELGEDE
İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağını, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
İlan olunur.
4482
—— • ——

Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:
Esas No : 2013/385
Karar No : 2013/719
Mahkememizin 13.12.2013 gün ve 2013/385 esas 2013/719 karar sayılı kararı ile Mustafa
oğlu, 1979 doğumlu, Bayburt, Merkez, Çayıryolu nüfusuna kayıtlı BEKİR SARIKAYA
hakkında;
Hırsızlık suçundan; TCK'nun 142/1-e. 143, 35, 58/7 maddeleri uyarınca bir (1) yıl iki (2)
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında TCK.nun 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının
uygulanmasına,
Mala zarar verme suçundan; TCK.nun 151/1, 58/7 maddeleri uyarınca dört (4) ay hapis
cezası ile cezalandırılmasına ve TCK.nun 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanmasına
karar verilmiş olup, sanık bütün aramalara rağmen bulunup tebligat yapılamamıştır.
7201 sayılı yasa gereğince iş bu ilamın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar
verilmiş olup, ilan olunur.
4487
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan-İnsar oğlu 1983 D.lu Suriye-Halep
nüfusuna Kayıtlı olan Abdullatif Kamil hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 17/04/2014 tarih ve 2014/273 esas, 2014/325 karar sayılı
ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4369
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamza-Fatima oğlu 1988 D.lu Suriye-HalepAzez nüfusuna Kayıtlı olan Ömer KIRMIZ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/298 esas, 2014/340 karar
sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4370
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İsmail-Kadriye oğlu 1985 D.lu Suriye-HalepAzez nüfusuna Kayıtlı olan Abdullah WAİSİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/312 esas, 2014/346 karar
sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4371
—————
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemal-Semira oğlu 1982 D.lu Suriye-HalepAzez nüfusuna Kayıtlı olan Rami ATTAR hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/04/2014 tarih ve 2014/288 esas, 2014/343 karar
sayılı ilamı ile karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı
tebliğ olunur.
4372
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4 ÜNİTELERE AİT REGLAJ HAVA
KOMPRESÖRÜ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1-4 Ünitelere Ait Reglaj Hava Kompresörü Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü
satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 1 Adet
b) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Sözleşme imza tarihi itibariyle 90 takvim günüdür.
d) Dos. No
: YAT SEAS 14/42
2014/45799
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 18.06.2014 Çarşamba günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ Ambarı
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve ¨ 50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı
hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 - Teklifler 18.06.2014 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
4575/1-1
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
ÇUVAL AĞZI DİKİŞ MAKİNESİ VE KIVIRMA APARATLI ÇUVAL BESLEYİCİ
ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İKN
: 2014/61139
1 - İdarenin
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: 2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Çuval Ağzı Dikiş Makinesi ve 1 Adet Kıvırma
Aparatlı Çuval Besleyici
b) Teslim yerleri
: Çuval Ağzı Dikiş Makineleri Afyon, Bor, Burdur,
Eskişehir Şeker Fabrikaları, Kıvırma Aparatlı Çuval
Besleyici Ereğli Şeker Fabrikası
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 110 (Yüzon) takvim
günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 16.06.2014 Pazartesi günü, saat 14.00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve KDV dahil
75,00 TL. (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 16.06.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14
06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
4692/1-1
—— • ——
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN
BALAST VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM
BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/59958
1 - İdarenin ;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 24.06.2014 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110- TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
4650/1-1
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
CEB-WB6-YAPIM-02 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE
MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):
TÜRKİYE
Proje Adı
: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
: CEB-WB6-YAPIM-02
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Atatürk Öğrenci Yurdu Sosyal Binaları Yeniden Yapım
İnşaatı Sözleşme Paketi
Projenin Kapsamı
: İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Atatürk Öğrenci Yurdu
Sosyal Binaları Yeniden Yapım İnşaatı
Projenin Süresi
: 330 Gün
Sözleşme İmza Tarihi
: 21 Mayıs 2014
Kazanan Teklif Sahibi
Kazanan Teklif Sahibi
Zarf Açılışı Teklif
Fiyatı KDV Hariç
(TL)
Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. ve
Tic. A.Ş.
19.740.000,00
Değerlendirilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif
Değerlendirmeye Alınan Teklif
Fiyatı KDV Hariç
Sahipleri
(TL)
1.İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol
Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
Nihai Teklif Fiyatı KDV
Hariç (TL)
19.740.000,00
Değerlendirmeye Alınan
Teklif Fiyatı KDV Hariç
(TL)
17.579.072,70
17.579.072,70
19.740.000,00
19.740.000,00
21.571.000,00
21.571.000,00
23.432.000,00
23.432.000,00
5.Kulak İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
24.870.000,00
24.870.000,00
6.Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş.
25.880.000,00
25.880.000,00
2.Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. ve
Tic. A.Ş.
3.Zek-San İnşaat Tic. Ve San. Ltd.
Şti.
4.Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd.
Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak.
Gıda San. A.Ş. O.G.
Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif
Reddedilen Teklif Sahipleri
Fiyatı KDV Hariç
(TL)
İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol
Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
17.579.072,70
Reddedilme Nedenleri
İhale Dokümanının “Teklif
Sahibine Talimatlar” Madde
30 ve Madde 4.5. gereğince
elenmesine karar verilmiştir.
4631/1-1
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 22,50 TL ile en çok 146.245,66 TL arasında değişen;
09.06.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,25 TL, en çok
14.624,57 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, muhtelif oto aksam ve
parçaları, radyo kasetçalar, muhtelif taklit kol saati, dekor amaçlı kılıç ve kama, araç sireni, şarj
cihazı, cep telefonu kulaklığı vb. 27 grup eşya, açık artırma suretiyle, Doğu Karadeniz Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu- İskender Paşa Mahallesi Liman
İçi/TRABZON adresindeki ihale salonunda 10.06.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır.
Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı,
güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter
onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı
örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
4644/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 250,00 TL. ile en çok 1.478.304,00 TL. arasında değişen;
10/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,00 TL, en çok
100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Mobilya Menteşesi, Rulman, Plastik Askı,
Boş Konteyner, Dikiş ipliği, Kol Saati, Laptop, Arıza ölçme cihazı, Balast, Granit, Kağıt, Metal
dedektör, Taş, Kumaş, Fotoğraf makinası ve PVC muşamba cinsi eşyadan oluşan 80 grup eşya;
açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 11/06/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı
telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL.
bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
4648/1-1
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN
ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
TŞFAŞ - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerini Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş.
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/59439
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30 (37) - 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız 2014/2015 Pancar Kampanyası süresince
Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile (±%20
toleranslı) 220.000 Ton, Sabit Pancar Boşaltma
makinesi ile (±%20 toleranslı) 250.000 Ton Pancarın
Boşaltılması,
Makinelerinin
İşletilmesi,
Temizlenmesi ile bakım-onarım ve revizyonunun
yaptırılması hizmet alımı işidir.
b) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: 2014/2015 Kampanya Dönemi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.06.2014 - Saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1 - İş deneyim belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1 - İş makineleri (kepçe, loader ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak
kabul edilir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet
ihalesinde Seyyar ve Sabit Pancar boşaltma makinelerine Kısmi teklif verilebileceği gibi, her
ikisine birden de teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
4610/1-1
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:
İşin adı
: SANTRİFÜJ POMPA alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/59396
Dosya no
: 1421473
1 - İdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Santrifüj Pompa (11 adet)
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 17.06.2014 Salı günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1 - Pompalara ait performans eğrileri.
4.2.2 - Santrifüj pompalar için TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgeleri.
4.2.3 - Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 17.06.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
4647/1-1
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI İLE PANCAR ANALİZ LABORATUARI
HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
TŞFAŞ - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ile Pancar Analiz Laboratuarı
Hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı
yönetmeliği esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/59442
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii- Kırşehir
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30 - 37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız
Kalite
ve
İşletme
Kontrol
Laboratuarında 25 işgücü, Pancar Analiz
Laboratuarında 36 işgücü olmak üzere hizmetlerinin
yürütülmesi için toplam 61 işgücü çalıştırılması
işidir.
b) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: Kalite İşletme Kontrol Laboratuarında ±%20
toleranslı 110 gün, Pancar Analiz Laboratuarında
±%20 toleranslı 90 gün
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 17.06.2014 Salı Günü, Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.2.1 - İş deneyim belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale
konusu iş benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1 - Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme
Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı (Makineli TahmilTahliye ve Nakliye işleri hariç) her türlü iş, Benzer iş Olarak Kabul Edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TR karşılığı Kırşehir Şeker
Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - Kırşehir Şeker Fabrikası adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet
ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
4611/1-1
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
3 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İLE 4 ADET DOĞAL MİNERALLİ
SU ARAMA SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR
Bolu İl Encümeni Başkanlığından:
Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Hacıhalimler Köyü hudutları içerisindeki doğal mineralli su
arama sahasına ait 3000 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Kürkçüler Köyü hudutları içerisindeki
jeotermal kaynak arama sahasına ait 100 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Karamurat Köyü
hudutları içerisindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 4999.88 hektarlık alanda, Mudurnu
İlçesi, İğneciler Köyü hudutları içerisindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 3669,61
hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Tosunlar Köyü hudutları içerisindeki doğal mineralli su arama
sahasına ait 4469,74 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Bölücekova Köyü hudutları içerisindeki
jeotermal kaynak arama sahasına ait 700 hektarlık alanda ve Mudurnu İlçesi, Karataş Köyü
hudutları içerisindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 4720,14 hektarlık alanda arama
haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici
teminatı yazılı bulunan 3 adet jeotermal kaynak arama sahası ile 4 adet doğal mineralli su arama
sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin
1.fıkrasının (c) bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye
çıkarılmıştır.
İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
İhale Edilerek
Ruhsatlandırılacak Saha
Bolu İli, Merkez İlçe
Kürçüler Köyü
Bolu İli, Göynük İlçesi
Bölücekova Köyü
Bolu İli, Mudurnu İlçesi
Karataş Köyü
Bolu İli, Mudurnu İlçesi
Hacıhalimler Köyü
Bolu İli, Mudurnu İlçesi
Karamurat Köyü
Bolu İli, Mudurnu İlçesi
İğneciler Köyü
Bolu İli, Mudurnu İlçesi
Tosunlar Köyü
Cinsi
Jeotermal
Kaynak
Jeotermal
Kaynak
Jeotermal
Kaynak
Doğal
Mineralli Su
Doğal
Mineralli Su
Doğal
Mineralli Su
Doğal
Mineralli Su
Muhammen
Geçici
Bedeli
Teminat
30.000,00 TL
25.000.00 TL
80.000,00 TL
30.000.00 TL
42.000.00 TL
32.000.00 TL
40.000.00 TL
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a - Gerçek Kişiler;
1 - Nüfus cüzdan sureti
9.000,00 TL
7.500,00 TL
24.000,00 TL
9.000,00 TL
12.600,00 TL
9.600,00 TL
12.000,00 TL
İhale Tarihi
ve Saati
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
24.06.2014 Saat: 14:00
ve müteakiben.
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
3 - Noterden onaylı imza beyannamesi
4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
6 - İhale dokümanının alındığına dair 500 -TL’lik banka makbuzu
7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
b) Tüzel Kişiler;
1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası
belgesi,
2 - Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği
hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,
3 - Vergi Levhası (onaylı),
4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık
sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine
sunmaları gerekmektedir.
7 - İhale dokümanının alındığına dair 500.-TL’lik makbuz.
8 - Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa
e-posta adresi,
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel
İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler teklilerini sözlü olarak vermek üzere
yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.
İlan olunur.
4676/1-1
—— • ——
GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı için Gezici Ekip Otomasyon Kiti Alım İhalesi idari ve teknik
şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 17.06.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 17.06.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
4667/1-1
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
2 Haziran 2014 – Sayı : 29018
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Canik Başarı Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
2
6
12
16
21
39
41
55
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete