T.C.
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
DEKANLIĞI
2013
FAALİYET RAPORU
AÇIKLAMA: Bu rehber, 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, “hesap verme sorumluluğu”
çerçevesinde hazırlanacak Birim Faaliyet Raporu için taslak olarak hazırlanmıştır. Rehberde yer alan tablolara
birim tarafından yenileri eklenebilir ya da gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında tablolar geliştirilebilir.
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
I. GENEL BİLGİLER __________________________________________________________________ 1
A. MİSYON VE VİZYON ______________________________________________________________ 1
MİSYONUMUZ ________________________________________________________________________ 1
VİZYONUMUZ ________________________________________________________________________ 1
GELECEK ON YIL İÇERİSİNDE; _______________________________________________________________ 1
TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ; __________________________________________________________ 1
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR _________________________________________________ 2
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER _________________________________________________________ 3
1. FİZİKSEL YAPI _____________________________________________________________________ 3
1.1. Binalar ve Kapalı Alan(m²) ________________________________________________________ 4
1. Tablo: Fakülte Kampüs Alanındaki Binalar Ve Kapalı Alan Ölçümü(m²) _______________________ 4
Mevcut yerleşkedeki yeniden yapılanmada planlama ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir. ______________ 6
Buna göre; _________________________________________________________________________ 6
1.2. Eğitim Alanları Derslikler _________________________________________________________ 6
2. Tablo: Fakültedeki Eğitim Alanları Ve Derslik Tip Ve Kapasiteleri ____________________________ 6
1.3. Ambar Alanları _________________________________________________________________ 8
3. Tablo: Fakültemiz Ambarları Sayı ve Alanları(m²) ________________________________________ 8
1.4. İstanbul Tıp Fakültesi Bina Bilgileri(m²)______________________________________________ 8
4. Tablo: Fakültemizdeki Bina Bilgileri (m²) ______________________________________________ 8
1.5. Fakülte ve Hastane Hizmet Araçları _________________________________________________ 9
5. Tablo: Fakülte Ve Hastane Hizmet Araçları _____________________________________________ 9
1.6. Fakültemizdeki Enerji Tüketimi İstatistikleri __________________________________________ 9
6. Tablo: Fakültemizdeki Elektrik Tüketim Miktarları _______________________________________ 9
7. Tablo: Fakültemizdeki ısı tüketim miktarları ___________________________________________ 10
8. Tablo: Fakültemizdeki su tüketim miktarları ___________________________________________ 11
2. ÖRGÜT YAPISI(İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI) _________________________________ 12
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR_______________________________________________________ 13
3.1. Bilgisayarlar __________________________________________________________________ 13
9. Tablo: Bilgisayar Sayıları __________________________________________________________ 13
3.2. Kütüphane Kaynaklarımız _______________________________________________________ 13
10. Tablo: Kütüphane Kaynak Dağılımı _________________________________________________ 13
11. Tablo: Kütüphane Kaynak Dağılımı _________________________________________________ 14
1. Grafik: İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphane Kaynak Dağılımı______________________________ 14
3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ________________________________________________ 15
12. Tablo: Fakültemizde Sunulan Hizmetlerde Kullanılan Diğer Teknolojik Araçlar Ve Sayıları ______ 15
4. İNSAN KAYNAKLARI ________________________________________________________________ 15
4.1. Akademik Personel ____________________________________________________________ 16
13. Tablo: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Dağılımı ______________________ 16
2. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kadroların Doluluk Oranına Göre Sayısal Dağılımı ____ 17
3. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kadroların Akademik Personelin Sayısal Ve Yüzde
Dağılımı__________________________________________________________________________ 17
14. Tablo: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı ____________ 18
4. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı ___ 18
5. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Ve Yüzde
Dağılımı__________________________________________________________________________ 18
Sayfa I / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
15.
6.
16.
7.
17.
8.
18.
Tablo: Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Bölüm Bazındaki Dağılımı(31.12.2013) _____ 19
Grafik: Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Bölüm Bazındaki Sayısal Dağılımı _______ 19
Tablo: Fakültemizde Görevli (2547-13/B-4 Akademik Personel) __________________________ 20
Grafik: 2547 13/B-4 Gereğince Fakültemizde Görevli Akademik Personelin Sayısal Dağılımı___ 20
Tablo: Akademik Kadrolara Yükseltilen Ve Atanan Öğretim Üyelerinin Dağılımı ______________ 20
Grafik: Akademik Kadrolara Yükseltilen Ve Atanan Öğretim Üyelerinin Sayısal Dağılımı ______ 21
Tablo: Başka Üniversitelerden Üniversitemize Geçici Görevle Gelen Akademik Personelin Dağılımı
21
19. Tablo: Geçici Görevle Fakültemize Gelen Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ________ 22
20. Tablo: Farklı Kurumlardan Fakültemize Bilgi Ve Görgü Arttırmak Üzere Gelenler _____________ 23
21. Tablo: Fakültemize Gelen Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencileri _____________________ 24
4.2. İdari Personel _________________________________________________________________ 27
4.2.1. İdari Personel(657/4.a Personel) ________________________________________________ 27
22. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı ________ 27
9. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı _____ 27
23. Tablo:İTF'de Görevli Tüm Personelin Kadrolarına Göre Sayısal Dağılımı ____________________ 28
10. Grafik: Çalışma Şekline Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı _____________________________ 28
24. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı ________ 29
11. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı ____ 29
12. Grafik:657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Ve Yüzdelik
Dağılımı__________________________________________________________________________ 29
25. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı ______ 30
13. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı _ 30
14. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal ve Yüzdelik
Dağılımı__________________________________________________________________________ 30
26. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş Bakımından Sayısal Dağılımı ______________ 31
15. Grafik: 657’ Ye Tabi Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı __________________________ 31
16. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş Bakımından Sayısal Ve Yüzdelik Dağılımı 31
4.2.2 İdari Personel (657/4.b Personel) ________________________________________________ 32
27. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı ________ 32
28. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Yüzdelik Dağılımı _ 33
17. Grafik: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı ____ 33
18. Grafik: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal ve Yüzdelik
Dağılımı__________________________________________________________________________ 33
29. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı ______ 34
30. Tablo:657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı _________________ 34
4.2.3. İdari Personel Hareketliliği(2013) ________________________________________________ 35
31. Tablo: 2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı (Fakülte Kadrosu) __ 35
19. Grafik: 2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı _______ 35
32. Tablo: 2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı (Fakülte Kadrosu) _ 36
20. Grafik: 2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı _____ 36
33. Tablo: Fakülte Kadrosunda Olup Başka Birimlerde Görevlendirilenler______________________ 37
21. Grafik: Fakülte Kadrosunda Olup Başka Birimlerde Görevlendirilenler ___________________ 37
34. Tablo: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Fakültemizde Çalışan İşçi Sayısı __________ 38
22. Grafik: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Fakültemizde Çalışan İşçi Sayısı _____ 38
35. Tablo: 2013 Yılında Kurumdan Ayrılan Akademik Personel ______________________________ 39
36. Tablo: 2013 Yılında Kuruma Atanan Akademik Personel ________________________________ 39
Sayfa II / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
23. Grafik: 2013 Yılı Kurumumuzdan Ayrılan – Atanan Akademik Personel __________________ 39
5. SUNULAN HİZMETLER ______________________________________________________________ 40
3.1. Eğitim Hizmetleri ______________________________________________________________ 40
3.1.1. Sayısal Olarak İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Durumu ________________________________ 40
37. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 2013-2014 ________________________________ 40
38. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 2013-2014 ________________________________ 41
24. Grafik: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları ______________________________________ 41
39. Tablo: Öğrenci Kontenjanları Ve Doluluk Oranı _______________________________________ 42
25. Grafik: Öğrenci Kontenjanları Ve Doluluk Oranı _____________________________________ 42
40. Tablo: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversiteye Yatay Geçişle Gelen, Ayrılan, Kurum İçi
Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ______________________________________________________ 42
41. Tablo: 2013 Yılı İçinde Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı
42
42. Tablo: Üniversiteler Arasında Yapılmış Olan Anlaşmalar Ve İçeriği ________________________ 43
43. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Halen Okumakta) _____________ 43
3.1.2. 2013 Yılı İçinde Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı Ve Aldıkları Ceza _________________ 44
44. Tablo: 2013 Yılı İçinde Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı
45
45. Tablo: 2013 Öğrenci Durumu _____________________________________________________ 45
3.2. Mezuniyet Öncesi Eğitim Çalışmaları ______________________________________________ 46
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM RAPORU: 2013 YILI _____________________ 46
1. EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA _______________________________________________________ 46
A) PROGRAM (MÜFREDAT) OLUŞTURMA VE İÇERİK BELİRLEME _____________________________________ 47
B) TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI _________________________________________________ 48
C) ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ VE KURULU _____________________________________________ 49
2. YÜRÜTME İLE İLGİLİ GELİŞMELER _______________________________________________________ 50
A) NOKTA OTOMASYON SİSTEMİ _________________________________________________________ 50
B) MULTİDİSİPLİNER MODÜL DERSLERİ (MDM)_______________________________________________ 50
C) HAFTADAN KLİNİĞE YANSIMALAR _______________________________________________________ 50
D) HEKİMLİĞE MERHABA ______________________________________________________________ 50
E) İNTÖRNLERE FİLMLER _______________________________________________________________ 50
F) SEÇMELİ DERSLER _________________________________________________________________ 50
G) CANLI ANATOMİ DERSLERİ ___________________________________________________________ 51
H) KULÜP ETKİNLİKLERİ _______________________________________________________________ 51
İ) TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ETKİNLİKLERİ __________________________________________________ 51
3. DİĞER ÇALIŞMALAR _______________________________________________________________ 52
4. 2014 YILI İÇİN PLANLADIĞINIZ FAALİYETLER MEZUNİYET ÖNCESİ____________________________ 54
SEVGĠLĠ ÖĞRENCĠLERĠMĠZ; __________________________________________________________ 97
SEVGĠLĠ ÖĞRENCĠLERĠMĠZ; ________________________________________________________ 102
3.3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları _____________________________________________ 116
3.3.1. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi Hazırlanmış ve Fakülte Kurulu’nun 05.10.2010 Tarihinde Onayı
İle Pilot Uygulamaya Geçirilmiştir. Yönerge Gereğince Uzmanlık Eğitimi Ve Eşyetkilendirme Kurulu
Oluşturulmuştur (Ek 4). _____________________________________________________________ 116
Sayfa III / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3.2. Yönerge gereğince her anabilim dalında, EN AZ 3 EN FAZLA 5 ÖĞRETİM ÜYESİNDEN OLUŞAN
tıpta uzmanlık eğitimi kurulları oluşturulmuştur (2013) (Ek 5) _______________________________ 116
3.3.3. İstanbul Tıp Fakültesi’nin Eşyetkilendirme Profili Yeni Eklemeler İle Gelişmiştir (Ek 6). ______ 116
3.3.4. Çok Sayıda Anabilim Dalından Uzmanlık Öğrencilerinin Katılacağı Kesitsel Kurslar Geliştirilerek
Devam Ettirilmiştir. (Ek 7- 7.1-7.4) _____________________________________________________ 117
3.3.5. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Kurulu (Ek 8) _________________________________________ 118
3.3.6. Uzmanlar Toplantısı (Ek 9) ____________________________________________________ 118
3.3.7. Yan Dal Eğitimi Yönergesi Uyarınca (Ek 10) ________________________________________ 119
3.3.8. Ölçme-Değerlendirme Toplantısı (Ek 11) _________________________________________ 119
3.3.9. İstanbul Tıp Fakültesi Bülteni (Ek 12) ____________________________________________ 119
3.3.10. Eğitimin Anket İle Değerlendirilmesi ___________________________________________ 119
3.3.11. Rotasyonların Amaç ve Hedefleri (Ek 13) ________________________________________ 119
3.3.12. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Teorik Eğitim Kitabı (Ek 14) _____________________________ 120
3.3.13. İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Yurtiçi ve Yurtdış Akademik Faaliyetlerinin
Desteklenmesi (Ek 15) ______________________________________________________________ 120
3.3.14. Nöbet Akış Şeması _________________________________________________________ 120
3.3.15. Tıbbi Yayın Destek Birimi (Ek 16) _______________________________________________ 120
3.3.16. Türk Dilini Konuşan Ülkeler Kongresi/Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi (Ek 17) ___________ 120
3.3.17. İstanbul Tıp Fakültesi Sağlıklı ve/veya Hasta Gönüllüler Üzerinde Yürütülecek Klinik
Araştırmalar Yönergesi (Ek 18) _______________________________________________________ 120
3.3.18. Kültür Sanat ve Sosyal Aktiviteleri _____________________________________________ 121
3.3.19. Planlanan 2014 Yılı Faaliyetleri ______________________________________________ 121
3.4. Kamu/Sağlık Hizmetleri ________________________________________________________ 122
46. Tablo: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 2013 Yılı Sunulan Hizmet İstatistik
Sonuçları ________________________________________________________________________ 122
4.5. İdari Hizmetler _______________________________________________________________ 124
4.6. Diğer Hizmetler Yeni Açılan/Yenilenen Birimler _____________________________________ 124
4.6.1. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'na bağlı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı kuruldu ____________ 124
4.6.2. Yayın Destek Biriminin Kurulması _______________________________________________ 124
4.6.3. Teknoloji Transfer Ofisi kurulması. ______________________________________________ 124
4.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ___________________________________________________ 125
II.
AMAÇLAR VE HEDEFLER ________________________________________________________ 126
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ __________________________________________________ 126
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER __________________________________________________ 128
ÖNCELİKLER; _______________________________________________________________________ 128
TEMEL POLİTİKA VE İLKELERİ ____________________________________________________________ 128
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER _________________________________ 129
A.
1.
47.
48.
B.
MALİ BİLGİLER(2013) ___________________________________________________________ 129
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (ÖZEL / KATMA BÜTÇE) ______________________________________ 129
Tablo: 2013 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırması__________________________________ 129
Tablo: 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sayısal Verileri. _____________________________________ 129
PERFORMANS BİLGİLERİ ________________________________________________________ 130
Sayfa IV / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
1. BİLİMSEL FAALİYETLER VE GÖREVLENDİRMELER ____________________________________________ 130
1.1. Bilimsel Yayın ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları ___________________________________ 130
49. Tablo: İndexlere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar _____________________________ 130
26. Grafik: İndexlere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar __________________________ 130
1.2. Bilimsel Toplantılar İçin Yapılan Görevlendirmeler ___________________________________ 131
50. Tablo: 2547 Sayılı Kanuna Tabii Personel Yurt İçi Görevlendirmeleri(2013) _________________ 131
51. Tablo: 2547 Sayılı Kanuna Tabii Personel Yurt Dışı Görevlendirmeleri(2013) ________________ 131
52. Tablo: Unvan Ve Katılım Şekline Göre Bilimsel Faaliyetlere Katılım Sayısı(Yurtiçi) ____________ 132
53. Tablo: Unvan Ve Katılım Şekline Göre Bilimsel Faaliyetlere Katılım Sayısı (Yurtdışı) __________ 132
54. Tablo: 2013 Yılına Ait Ayrıntılı Yolluk Harcamaları Tablosu (Tl) ___________________________ 133
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ __________________________ 133
SWOT ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ELDE EDİLEN VERİLERE GÖRE İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE; ______________ 133
ÜSTÜNLÜKLER - GÜÇLÜ YÖNLER __________________________________________________________ 133
ZAYIFLIKLAR - ZAYIF YÖNLER _____________________________________________________________ 133
V.
KURUM YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI _________________________________ 134
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI _______________________________________________________ 134
ÜST YÖNETİCİ OLARAK YETKİM DÂHİLİNDE; ____________________________________________ 134
BU RAPORDA YER ALAN BİLGİLERİN GÜVENİLİR, TAM VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. ___ 134
VI. MEZUNİYET ÖNCESİ EKLERİ _____________________________________________________ 135
EK 1: ____________________________________________________________________________ 135
EK 2: ____________________________________________________________________________ 135
EK 3: ____________________________________________________________________________ 135
VII. MEZUNİYET SONRASI EKLERİ ___________________________________________________ 135
EK 4: ____________________________________________________________________________ 135
EK 5: ____________________________________________________________________________ 135
EK 6: ____________________________________________________________________________ 135
EK 7: ____________________________________________________________________________ 135
EK 7.1: __________________________________________________________________________ 135
EK 7.2: __________________________________________________________________________ 135
EK 7.3: __________________________________________________________________________ 135
EK 7.4: __________________________________________________________________________ 135
EK 8: ____________________________________________________________________________ 136
EK 9: ____________________________________________________________________________ 136
EK 10: ___________________________________________________________________________ 136
Sayfa V / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 11: ___________________________________________________________________________ 136
EK 12: ___________________________________________________________________________ 136
EK 13: ___________________________________________________________________________ 136
EK 14: ___________________________________________________________________________ 136
EK 15: ___________________________________________________________________________ 136
EK 16: ___________________________________________________________________________ 136
EK 17: ___________________________________________________________________________ 136
EK 18: ___________________________________________________________________________ 136
Sayfa VI / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Tablo Dizini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Tablo: Fakülte Kampüs Alanındaki Binalar Ve Kapalı Alan Ölçümü(m²) _______________________ 4
Tablo: Fakültedeki Eğitim Alanları Ve Derslik Tip Ve Kapasiteleri ____________________________ 6
Tablo: Fakültemiz Ambarları Sayı ve Alanları(m²) ________________________________________ 8
Tablo: Fakültemizdeki Bina Bilgileri (m²) ______________________________________________ 8
Tablo: Fakülte Ve Hastane Hizmet Araçları _____________________________________________ 9
Tablo: Fakültemizdeki Elektrik Tüketim Miktarları _______________________________________ 9
Tablo: Fakültemizdeki ısı tüketim miktarları ___________________________________________ 10
Tablo: Fakültemizdeki su tüketim miktarları ___________________________________________ 11
Tablo: Bilgisayar Sayıları __________________________________________________________ 13
Tablo: Kütüphane Kaynak Dağılımı _________________________________________________ 13
Tablo: Kütüphane Kaynak Dağılımı _________________________________________________ 14
Tablo: Fakültemizde Sunulan Hizmetlerde Kullanılan Diğer Teknolojik Araçlar Ve Sayıları ______ 15
Tablo: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Dağılımı ______________________ 16
Tablo: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı ____________ 18
Tablo: Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Bölüm Bazındaki Dağılımı(31.12.2013) _____ 19
Tablo: Fakültemizde Görevli (2547-13/B-4 Akademik Personel) __________________________ 20
Tablo: Akademik Kadrolara Yükseltilen Ve Atanan Öğretim Üyelerinin Dağılımı ______________ 20
Tablo: Başka Üniversitelerden Üniversitemize Geçici Görevle Gelen Akademik Personelin Dağılımı
21
19. Tablo: Geçici Görevle Fakültemize Gelen Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ________ 22
20. Tablo: Farklı Kurumlardan Fakültemize Bilgi Ve Görgü Arttırmak Üzere Gelenler _____________ 23
21. Tablo: Fakültemize Gelen Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencileri _____________________ 24
22. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı ________ 27
23. Tablo:İTF'de Görevli Tüm Personelin Kadrolarına Göre Sayısal Dağılımı ____________________ 28
24. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı ________ 29
25. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı ______ 30
26. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş Bakımından Sayısal Dağılımı ______________ 31
27. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı ________ 32
28. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Yüzdelik Dağılımı _ 33
29. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı ______ 34
30. Tablo:657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı _________________ 34
31. Tablo: 2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı (Fakülte Kadrosu) __ 35
32. Tablo: 2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı (Fakülte Kadrosu) _ 36
33. Tablo: Fakülte Kadrosunda Olup Başka Birimlerde Görevlendirilenler______________________ 37
34. Tablo: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Fakültemizde Çalışan İşçi Sayısı __________ 38
35. Tablo: 2013 Yılında Kurumdan Ayrılan Akademik Personel ______________________________ 39
36. Tablo: 2013 Yılında Kuruma Atanan Akademik Personel ________________________________ 39
37. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 2013-2014 ________________________________ 40
38. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 2013-2014 ________________________________ 41
39. Tablo: Öğrenci Kontenjanları Ve Doluluk Oranı _______________________________________ 42
40. Tablo: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversiteye Yatay Geçişle Gelen, Ayrılan, Kurum İçi
Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ______________________________________________________ 42
41. Tablo: 2013 Yılı İçinde Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı
42
42. Tablo: Üniversiteler Arasında Yapılmış Olan Anlaşmalar Ve İçeriği ________________________ 43
Sayfa VII / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
43. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Halen Okumakta) _____________ 43
44. Tablo: 2013 Yılı İçinde Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı
45
45. Tablo: 2013 Öğrenci Durumu _____________________________________________________ 45
46. Tablo: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 2013 Yılı Sunulan Hizmet İstatistik
Sonuçları ________________________________________________________________________ 122
47. Tablo: 2013 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırması__________________________________ 129
48. Tablo: 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sayısal Verileri. _____________________________________ 129
49. Tablo: İndexlere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar _____________________________ 130
50. Tablo: 2547 Sayılı Kanuna Tabii Personel Yurt İçi Görevlendirmeleri(2013) _________________ 131
51. Tablo: 2547 Sayılı Kanuna Tabii Personel Yurt Dışı Görevlendirmeleri(2013) ________________ 131
52. Tablo: Unvan Ve Katılım Şekline Göre Bilimsel Faaliyetlere Katılım Sayısı(Yurtiçi) ____________ 132
53. Tablo: Unvan Ve Katılım Şekline Göre Bilimsel Faaliyetlere Katılım Sayısı (Yurtdışı) __________ 132
54. Tablo: 2013 Yılına Ait Ayrıntılı Yolluk Harcamaları Tablosu (Tl) ___________________________ 133
Sayfa VIII / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Grafik Dizini:
1. Grafik: İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphane Kaynak Dağılımı ______________________________ 14
2. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kadroların Doluluk Oranına Göre Sayısal Dağılımı ____ 17
3. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kadroların Akademik Personelin Sayısal Ve Yüzde
Dağılımı__________________________________________________________________________ 17
4. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı ___ 18
5. Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Ve Yüzde
Dağılımı__________________________________________________________________________ 18
6. Grafik: Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Bölüm Bazındaki Sayısal Dağılımı _______ 19
7. Grafik: 2547 13/B-4 Gereğince Fakültemizde Görevli Akademik Personelin Sayısal Dağılımı___ 20
8. Grafik: Akademik Kadrolara Yükseltilen Ve Atanan Öğretim Üyelerinin Sayısal Dağılımı ______ 21
9. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı _____ 27
10. Grafik: Çalışma Şekline Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı _____________________________ 28
11. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı ____ 29
12. Grafik:657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Ve Yüzdelik
Dağılımı__________________________________________________________________________ 29
13. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı _ 30
14. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal ve Yüzdelik
Dağılımı__________________________________________________________________________ 30
15. Grafik: 657’ Ye Tabi Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı __________________________ 31
16. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş Bakımından Sayısal Ve Yüzdelik Dağılımı 31
17. Grafik: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı ____ 33
18. Grafik: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal ve Yüzdelik
Dağılımı__________________________________________________________________________ 33
19. Grafik: 2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı _______ 35
20. Grafik: 2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı _____ 36
21. Grafik: Fakülte Kadrosunda Olup Başka Birimlerde Görevlendirilenler ___________________ 37
22. Grafik: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Fakültemizde Çalışan İşçi Sayısı _____ 38
23. Grafik: 2013 Yılı Kurumumuzdan Ayrılan – Atanan Akademik Personel __________________ 39
24. Grafik: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları ______________________________________ 41
25. Grafik: Öğrenci Kontenjanları Ve Doluluk Oranı _____________________________________ 42
26. Grafik: İndexlere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar __________________________ 130
Sayfa IX / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
I.
GENEL BİLGİLER
Üniversitemizin eğitim – öğretim, araştırma, hizmet ve idari birimlerinde Eylül 2006’ da
başlatılan stratejik planlama çalışmaları kapsamında 2006 Ekim ve Kasım aylarında yapılan durum
analizleri ile Fakültenin misyon ve vizyonu belirlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar binlerce hekim
ve bilim insanı yetiştirmiş olan İstanbul Tıp Fakültesi gerek eğitim – öğretim, gerek araştırma ve
gerekse kamu hizmetleri ile temayüz etmiştir. Kuruluş ve varoluş gerekçesiyle yeni kurulan Tıp
Fakültelerine öğretim üyesi yetiştirmiş olan Fakültemiz gelişmiş ülke tıp fakülteleri ile yarışabilecek bir
biçimde gelişmiş ve bu gelişmeyi en üst seviyeye çıkarma gayreti içinde eğitim/öğretim, araştırma ve
kamu hizmeti faaliyetlerini sürdürmektedir.
A. MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz
“İyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun
ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapan ve bilim
insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.”
Vizyonumuz
Gelecek beş yıl içerisinde; tüm paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, araştırmacılar ve hizmet alanları),
(memnuniyetlerini yükseltmek)
Gelecek on yıl içerisinde;
a.
b.
c.
Türkçe öğrenim verilen fakülteler arasında tercih sıralamasında birinci sırada yer almak,
Öğretim üyesi başına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer
almak,
Kolay ulaşılan, 24 saat hizmet sunabilen ve tercih edilen bir merkez olmak.
Temel Değerler ve İlkelerimiz;
•
•
•
•
•
•
•
•
Etik Kurallara uygunluk,
Güvenirlilik ve kalite,
Bilimsellik,
Yaratıcılık ve üretkenlik,
Evrensellik,
Çağdaşlık,
İnsan haklarına ve çevreye saygı,
Katılımcılık
Sayfa 1 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’unun 34., 35, ve 36. maddeleri ile 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde kurulan Fakültemizin organları, bu organların oluşturulması,
seçimi, görev süreleri, görev, yetki ve sorumlulukları 2547 Sayılı Yasa ve Üniversitelerde Akademik
Teşkilat Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
Fakülte organları olan Dekan, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu ile ilgili hükümler 2547 Sayılı
Yasa’nın 16., 17. ve 18.maddelerinde; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 8., 9. ve 10.
maddelerinde düzenlenmiştir.
Fakültenin alt birimlerinden Bölüm, Anabilim, Bilim Dallarının kuruluş ve işleyişine ilişkin
hükümler de Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13., 14., 15., 16., 17. ve
18.maddelerinde düzenlenmiştir.
Bölüm, Anabilim ve Bilim Dalları, eğitim – öğretim, araştırma ve sağlık uygulama hizmetlerinin
yürütüldüğü birimlerdir.
Sayfa 2 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Sayfa 3 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
1.1. Binalar ve Kapalı Alan(m²)
1. Tablo: Fakülte Kampüs Alanındaki Binalar Ve Kapalı Alan Ölçümü(m²)
İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BİNA OTURMA VE KULLANIM ALANLARI
YERLEŞKE ALANI: 112 000 m²
BİNALAR OTURUM ALANI: 31485 m²
BİNALAR KULLANIM ALANI: 161636 m²
Sıra
BİNANIN ADI
BİNANIN OTURMA
ALANI (m²)
BİNANIN KULLANIM
ALANI (m²)
1
DEKANLIK
1060
6720
2
ÇOCUKEVİ
500
1000
3
SU DEPOSU ÜSTÜ ODİTORYUM (Amfiler)
1200
3600
4
HULUSİ BEHÇET KÜTÜPHANESİ
1220
3640
5
14 MART AMFİSİ
625
1280
6
ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ VE MUTFAK
740
1500
7
TEMEL TIP BİLİMLERİ BİNASI
4190
18102
8
CERRAHİ MONOBLOK
7070
54000
9
İÇ HASTALIKLARI
2470
18880
10
NÖROLOJİK BİLİMLER
1215
7834
11
PSİKİYATRİ + MAZHAR OSMAN AMFİSİ
1800
5630
12
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1960
8010
13
DERMATOLOJİ+FİZİKSEL TIP+HİDROKLİM.
1375
4800
14
ACİL CERRAHİ+ACİL DAHİLİYE
1530
5435
15
GÖĞÜS HASTALIKLARI
1030
4060
16
GÖZ HASTALIKLARI
625
4375
17
SPOR HEKİMLİĞİ+MEDİKO+FİZİK TED.POL.
950
3350
18
SUALTI HEKİMLİĞİ
250
1000
29935
153436
TOPLAM
19
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
650
3350
20
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
900
4850
31485
161636
TOPLAM
Sayfa 4 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu





Üniversitemizin Çapa yerleşkesinde konuşlanan İstanbul Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama
Hastanesi yerleşimi itibariyle İstanbul Metropolünün trafiği en yoğun olan iki ana arter arasında
yer almakta ve bu konumu ile adeta bir İLKBAŞVURU merkezi durumundadır.
Fakülte ve bağlı birimleri; 112.000 m² ‘lik alanda, 31.485m² bina oturumu, 161.636 m² kapalı
alanlı ve üçü ikişer bloklu olmak üzere 20 binada hizmet vermektedir.
Hizmet binalarının, eski teknoloji ile yapılmış olması nedeniyle bakım ve onarımları son derece
masraflıdır. Hizmet binalarının çokluğu ve dağınık yapısı personel istihdamı ve hizmet sunumunda
da aşırı zorluklar yaratmaktadır.
Ayrılan, bütçe ödeneğinin yetersiz ve ayrıca tümünün serbest bırakılmaması ihale mevzuatındaki
uzun süreçler nedeniyle de; bütçenin kullanımında sorunlar yaşanmaktadır.
Mevcut yerleşkedeki binaların eski ve olası bir depremde riskli olması nedeniyle, yıkılarak yeniden
yapılandırılması hedeflenmiştir. Yeniden yapılandırma çalışmaları bağlamında imar mevzuatı
gereği nedeniyle; yerleşke içinde bulunan toplam 212 adet parsel tapusunun birleştirilmesi
amacıyla tapu tevhidi çalışmaları tamamlanmıştır. Tapular alınmıştır.
 Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri Artık Bizim…
İstanbul Üniversitesi 60.000 m2 Alana Daha Kavuştu
İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Kampüslerinin tapuları alındı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus
Söylet’in başlattığı kapsamlı dönüşüm bağlamında İstanbul Üniversitesi mevcut arazileri dışında
61.000 m2 yeni araziye kavuşurken iki büyük yerleşkesinin de (Çapa ve Cerrahpaşa) tamamen
sahibi oldu. Özellikle tapusu olmayan yerleşkelerindeki bürokratik sorunları uzun uğraşlar sonucu
çözen İstanbul Üniversitesi, 2013 itibariyle tüm tapularını almış durumda. Özellikle Çapa,
Cerrahpaşa, Avcılar ve Beyazıt Yerleşkelerinde yıllardır devam eden tapu sorunu beş yılda binlerce
imza sonucunda çözüldü. Kamuya, kişilere, İBB’ye ait olan tapular yoğun çalışma ve takip ile
görüşülerek İstanbul Üniversitesi’ne kazandırıldı.
2011 - 2012 ve 2012 – 2013 eğitim – öğretim yılları göz önüne alındığında;
* Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, beklenen bir İstanbul depremine karşı yüksek
risk taşıdığından ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması” nedeniyle (toplam alan 3.625 m² )
yıkılmıştır.
Bu ve diğer binalardaki eskime ve ömrünü tamamlama dolayısıyla İstanbul
Üniversitesi Çapa yerleşkesi yıkılarak yeniden yapılması için proje ihalesi yapılmış ve yapılanma
süreci başlatılmıştır. Yerleşkemizde yıkım/yapım etap etap aynı yerde gerçekleştirileceğinden ilk
aşamada yerleşkenin 1/3 ‘ü yıkılacaktır. Şubat 2013 itibariyle toplam 23.000 m²’nin üzerinde bir
alana tekabül eden bina tahliyesi gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak eğitim alanlarımızdaki
daralma ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla 2013 –
2014 eğitim – öğretim yılında Fakültemize 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sonuçlarına göre
alınacak öğrenci sayılarının asgari % 30 azaltılarak ekteki şekliyle kabulüne ve Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) sonuçlarına göre de yine aynı şartlar göz önüne alınarak 5 öğrenci
alınmasının önerilmesine, 28.01.2014 tarihinde toplanan Fakültemiz Yönetim Kurulunca karar
verilmiştir. Ancak ÖSYM tarafından kontenjanlarımız arttırılmıştır.
Fakültemizdeki gerek bu yıkımlar dolayısıyla meydana gelen alan kısıtı ve gerekse de
yeniden yapılanma sürecinde duyulacak ihtiyaca binaen Rektörlüğümüzce Beyazıt Yerleşkesinde
bulunan İstanbul Huzur Vakfına bağlı İstanbul Esnaf Hastanesi 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 20
yıllığına kiralanarak Fakültemiz birimlerinin kullanımına tahsis edilmiştir.
Sayfa 5 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Mevcut yerleşkedeki yeniden yapılanmada planlama ilkelerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
a. Yeniden yapılanma; sağlık hizmetlerinden yararlanacak hasta ve yakınlarının tüm tıbbi ve
sosyal ihtiyaçları karşılayabilmelidir.
b. Yeniden yapılanma; Fakülte öğrencilerinin eğitim, sportif ve tüm sosyal gereksinimlerini
karşılayabilmelidir.
c. Yeniden yapılanma; çeşitli hasta grupları için güven verecek bir imaja sahip olmalıdır.
d. Yeniden yapılanma; hem çalışanlar için profesyonelliğin gerektirdiği özellikte olmalı, hem
hizmet, hem de Türkiye için; böyle bir kompleksin mevcudiyetinin onurunu paylaşmayı
mümkün kılacak bir gelişmişlik örneği olmalıdır.
Fiziksel koşullarının yetersizliğine rağmen Sağlık Uygulama Hastanemiz, gerek günün
koşullarına göre yenilenebilen bilimsel ve teknik donanım yeterliliğine, gerekse ileri dünya ülkeleriyle
eş zamanlı teknik ve tıbbi uygulama yeterliliğine sahiptir. Bu bağlamda sağlık merkezine başvuran
hastaların tanı ve tedavisi için gerekli ekipman, makine ve teçhizat mevcuttur. Ayrıca araştırma
projelerinde kullanılmak üzere İstanbul Valiliği İl Özel İdare kanalıyla alınan tıbbi cihazlar hizmete
sokulmuştur.
1.2. Eğitim Alanları Derslikler
2. Tablo: Fakültedeki Eğitim Alanları Ve Derslik Tip Ve Kapasiteleri
BİNA ADI
DERSLİK
KATI
On Dört Mart
Kemal Atay
Psikiyatri
Temel Bilimler
Temel Bilimler
Temel Bilimler
İç Hastalıkları
Tevfik Sağlam
Monoblok
Monoblok
Monoblok
Monoblok
Nörolojik Bilimler
Temel Bilimler
Göz Hastalıkları
Ortopedi
Göğüs Hastalıkları
Psikiyatri
Temel Bilimler
Monoblok
Monoblok
İç Hastalıkları
Temel Bilimler
Monoblok
Monoblok
Temel Bilimler
Giriş
Giriş
Giriş
1.Bodrum
1.Bodrum
1.Bodrum
2.Kat
Giriş
1.Kat
1.Kat
1.Kat
1.Kat
2.Kat
Giriş
4.Kat
1.Kat
1.Kat
Giriş
1.Bodrum
1.Kat
1.Bodrum
2.Kat
2.Bodrum
3.Kat
3.Kat
2.Bodrum
DERSLİK ADI
14 Mart Amfisi
Kemal Atay Amfisi
Mazhar Osman Amfisi
Temel Tıp Bilimleri-1
Temel Tıp Bilimleri-2
Temel Tıp Bilimleri-3
Cihat Abaoğlu Amfisi
Tevfik Sağlam Amfisi
Monoblok Amfi 1
Monoblok Amfi 2
Monoblok Amfi 3
Monoblok Amfi4
Nöroloji
Farmakoloji
Göz
Ortopedi
Göğüs Hastalıkları
Psikiyatri
Adli Tıp
İstem
Radyoloji
Romatoloji (B Blok)
Biokimya
Çocuk Cer.
Sefa Karatay (Kbb)
Patoloji
Sayfa 6 / 146
DERSLİK
KODU
DERSLİK
TİPİ
KAPASİTE
KİŞİ
SINAV
KİŞİ
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A23
A24
A28
A32
A33
A34
A35
A37
A29
A38
A39
A40
A41
A42
A30
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Amfi
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
Derslik
491
294
255
231
180
180
180
168
128
128
68
68
170
100
70
60
60
50
50
115
50
50
40
20
50
100
110
60
60
65
55
55
45
45
30
30
25
25
40
40
30
25
25
20
25
20
20
20
10
25
40
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Temel Bilimler
Monoblok
Monoblok
Monoblok
Monoblok
Monoblok
Monoblok
Temel Bilimler
Temel Bilimler
Monoblok
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Temel Bilimler
Monoblok
Monoblok
Monoblok
İç Hastalıkları
Dermatoloji
1.Kat
5.Kat
6.Kat
7.Kat
8.Kat
8.Kat
6.Kat
1.Bodrum
3.Bodrum
1.Kat
4.Kat
6.Kat
4.Kat
1.Bodrum
5.Kat
4.Kat
Kütüphane
Temel Bilimler
İç Hastalıkları
4.Kat
1.Kat
İç Hast.
3.Bodrum
3.Kat
1.Bodrum
Giriş
İç Hastalıkları
Giriş
Anatomi
Giriş
Kardiyoloji
Mikrobiyoloji
Üroloji
Genel Cer. B
Genel Cer. D
Genel Cer. E
Genel Cer. F
Genel Cer. A
Fizyoloji
Fizyoloji (Kolluklu)
Kadın Doğum
4.Kat (B Blok)
6.Kat (B Blok)
Halk Sağlığı
Anesteziyoloji
Plastik ve Reks. Cer.
Kalp Damar Cerrahisi
AD.
4.Kat (B Blok)
Dermatoloji
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A64
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
S. Salonu
S. Salonu
70
30
30
30
30
30
30
45
40
35
25
35
30
50
30
30
15
15
15
15
15
15
20
20
15
10
15
15
25
15
A57
S. Salonu
25
15
A58
A59
S. Salonu
S. Salonu
20
20
10
10
Kardiyoloji
A60
S. Salonu
20
10
Pembe Salon
Biyofizik
İnfeksiyonHast. (B Blok )
B Blok-Öğretim Üyeleri
Katı
Anatomi
A62
A65
A61
S. Salonu
20
S. Salonu
50
45
25
A63
S. Salonu
25
A66
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
P. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
S. Salonu
*S. Salonu: Seminer Salonu
P. Salonu: Pratik Salonu
Eski FTR binası
2.Kat
A Amfisi
Eski FTR binası
2.Kat
B Amfisi
Derslik
3.Kat
SALON 2
Derslik
30
3.Kat
SALON 3
Derslik
18
TEZ ODASI
FTR ABD
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
ORTAK SALON
Derslik
Derslik
S. Salonu
S. Salonu
30
57
15
20
HİSTOLOJİ
S. Salonu
Tıp Eğitimi ABD
Kütüphane
Tıp Eğitimi ABD
Kütüphane
Kütüphane
ESNAF HASTANESİ
ESNAF HASTANESİ
ESNAF HASTANESİ
TEMEL TIP
BİLİMLERİ
-3 KAT
Derslik
Sayfa 7 / 146
50
50
25
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
1.3. Ambar Alanları
3. Tablo: Fakültemiz Ambarları Sayı ve Alanları(m²)
AMBAR SAYISI
AMBAR ALANI
ÖZEL BÜTÇE
20 m2 Özel Bütçe Ambarı
1300 m2 Kütüphane
DÖNER SERMAYE
670 m2 Sarf Ambarı + Tıbbi Cihaz Ambarı
2490 m2 Eczane + Tıbbi Malzeme Ambarı
140 m2 Kit Kimyasal Ambarı
25 m2 Teknik Hizmetler Ambarı
1.4. İstanbul Tıp Fakültesi Bina Bilgileri(m²)
4. Tablo: Fakültemizdeki Bina Bilgileri (m²)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
BİNA BİLGİLERİ
Bina kullanım alanı
(m²)
Binada
toplam
çalışan kişi
sayısı
Kişi başına düşen
alan (m²)
Temel Tıp Bilimleri Binası
18.102
212
85,39
Cerrahi Monoblok Binası
İç Hastalıkları Binası
Ortopedi Binası
Gögüs Hastalıkları + Bilgi İşlem Birimi
54.000
19.000
10.900
4.060
1.348
651
163
124
40,06
29,19
66,87
32,74
Acil Birimler (Cerrahi + Dahiliye)
5.435
FTR, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji Binaları
Spor Hekimliği +Mediko+(bodrm kat güv.ofisi)
Onkoloji Enstitüsü
Dekanlık Binası
4.800
3.350
5.200
6.720
140
20
34,29
167,50
893
7,53
Nöroloji-Nöroşirurji Binaları
7.850
170
46,18
Psikiyatri Binası
Çocuk Psikiyatrisi Binası
Göz Kliniği Binası
5.630
3.625
4.375
76
56
85
74,08
64,73
51,47
Sayfa 8 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
1.5. Fakülte ve Hastane Hizmet Araçları
5. Tablo: Fakülte Ve Hastane Hizmet Araçları
TAŞITIN CİNSİ
BÜTÇE
D. SERMAYE
FON
HİBE
TOPLAM
Kara Taşıtları
Binek Otomobil
Station-Wagon
1
1
Arazi Binek (4-8 kişilik)
Pick-Up (3-6 kişilik)
Midibüs (26 kişilik)
Otobüs (27 kişilik)
Kamyon Tam Yüklü Ağırlığı 3501 Kg.
Ambulans
2
1
3
TOPLAM
3
1
4
Deniz Taşıtları
Gemi
Araştırma Gemisi, Bot v.s.
TOPLAM
GENEL TOPLAM
1.6. Fakültemizdeki Enerji Tüketimi İstatistikleri
6. Tablo: Fakültemizdeki Elektrik Tüketim Miktarları
ELEKTRİK
Toplam Çalışan Sayısı
: 3938
Günlük Elektrik Tüketimi (Ortalama olarak )
:
Kişibaşı
Toplam Mevcuda
Birim Fiyat
Kwh
göre
TL
Kwh
kişi
Tutar
Tutar
TL
TL
Kişi başı
(toplam çal.gör)
Gündüz
5,64
2.061,00
0,19
1,07
391,59
Puant
1,97
722,00
0,33
0,65
238,26
Gece
2,68
980,00
0,12
0,32
117,60
Toplam
10,29
3.764,00
2,04
747,30
Sayfa 9 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
7. Tablo: Fakültemizdeki ısı tüketim miktarları
1-
2-
İç Hastalıkları, Ortopedi, Nörolojik Bilimler, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi binalarını besleyen ısıma merkezi
için;
Toplam çalışan sayısı
:
1070
genel
Toplam tüketilen gaz miktarı
:
540.052
m³
Toplam tüketilen gaz tutarı
:
527.649,00
TL
Toplam çalışan sayısı
:
Toplam ısı ihtiyacının karşılandığı gün sayısı
:
240
gün
Kişi başı günlük tüketim miktarı
:
2,1
m³
Toplam personel sayısına göre günlük tüketim
:
2250
m³
1m³ gaz tüketim bedeli
:
0.8659214
TL
Kişi başı günlük ısı maliyeti
:
1.8210
TL
Toplam personel sayısına göre günlük maliyet
:
1948.51
TL
kişi
Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Monoblok, Dekanlık, Acil Birimler, Onkoloji, Göz Kliğini, Göğüs Hast., Bilgi
İşlem Birim, FTR yatan hasta, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji, Spor Fizyolojisi, 14 Mart, Kemal Atay, T. Sağlam
Anfileri, Kütüphane
Toplam çalışan sayısı
:
2.890
kişi
Toplam tüketilen gaz miktarı
:
1.798.715
m³
Toplam tüketilen gaz tutarı
:
1.630.814.00
TL
Toplam çalışan sayısı
:
Toplam ısı ihtiyacının karşılandığı gün sayısı
:
240
Kişi başı günlük tüketim miktarı
:
1.41266
m³
Toplam personel sayısına göre günlük tüketim
:
4.082
m³
1m3 gaz tüketim bedeli
:
0.8659214
TL
Kişi başı günlük ısı maliyeti
:
1.223
TL
Toplam personel sayısına göre günlük maliyet
:
3.535.19
TL
Sayfa 10 / 146
kişi
gün
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
8. Tablo: Fakültemizdeki su tüketim miktarları
SU
1-
Aylık tüketilen su miktarı ortalama
33807
m³
x
3,74
TL
=
126.438,18
TL
2
Günlük Tütekilen su miktarı ortalama
1126
m³
x
3,74
TL
=
4.211,24
TL
3-
Toplam Mevcuda (3938) göre kişi başı günlük
0,28
m³
x
3,74
TL
=
1,05
TL
4-
Birimlere sayaç merkezlerine mevcutlar ve tüketim değerleri.
a) Ortopedi, Nörolojik Bilimler, Psikiyatri, Çocucuk Psikiyatrisi binalarının bağlı olduğu merkezdeki su
tüketimi 519 kişi
1- Aylık tüketilen su miktarı ortalama
3855
m³
x
3,74
TL
=
14.417,70
TL
2-Günlük tüketilen su miktarı ortalama
128,5
m³
x
3,74
Tl
=
480,59
Tl
0,24
m³
x
3,74
TL
=
0,90
TL
3-Mecvuda göre 519 kişi su miktarı günlük
b) Dekanlık, Kreş, FTR, Dermatoloji, Tıbbi Ekoloji, Kütüphane, Anfiler Mevcut 910 kişi
1- Aylık tüketilen su miktarı ortalama
4169
m³
x
3,74
TL
=
15.592,06
TL
2-Günlük tüketilen su miktarı ortalama
138
m³
x
3,74
TL
=
516,12
TL
3-Mecvuda göre 910 kişi su miktarı günlük
0,15
m³
x
3,74
TL
=
0,56
TL
c) İç Hastalıkları, Monoblok, Göz Hastalıkları, Onkoloji, Acil Birimler, Göğüs Hast. Spor Fizyolojisi, Sualtı
Hekimliği, Bilgi İşlem Birimi
1- Aylık tüketilen su miktarı ortalama
23677
m³
x
3,74
TL
=
88.551,98
TL
2-Günlük tüketilen su miktarı ortalama
789
m³
x
3,74
Tl
=
2.950,86
Tl
3-Mecvuda göre 2219 kişi su miktarı günlük
0,35
m³
x
3,74
TL
=
1,31
TL
1- Aylık tüketilen su miktarı ortalama
2105
m³
x
3,74
TL
=
7.872,70
TL
2-Günlük tüketilen su miktarı ortalama
70,18
m³
x
3,74
TL
=
262,47
TL
0,24
m³
x
3,74
TL
=
0,91
TL
d) Temel Tıp Bilimleri toplam mevcut 290 kişi
3-Mecvuda göre 290 kişi su miktarı günlük
Sayfa 11 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
2. Örgüt Yapısı(İstanbul Tıp Fakültesi Organizasyon Şeması)
Sayfa 12 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Fakültemizde kullanılan bilişim sistemi “hizmet alımı” yoluyla sağlanmaktadır. Programla
personel, öğrenci işleri, maaş işleri, ayniyat işlemleri, istatistik, kayıt ve benzeri hizmetler
yürütülmektedir. Hastane otomasyon sistemi de tüm hasta işlemlerinde kullanılmaktadır.
Rektörlüğümüzce tüm üniversite genelinde kullanılmak üzere İSKOP ve hastanelerde
kullanılmak üzere İSHOP otomasyon projeleri geliştirilmiş olup, bazı birimlerde kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak henüz tüm birimlerde farklılıklar arz eden otomasyon sistemlerinin entegrasyonu
sağlanmamış bu konuda hızla çalışmalar devam etmektedir.
Otomasyon sisteminin tüm bileşenleri ile işleyişe geçilememiş olması nedeniyle arzu edilen
verimin alındığı söylenemez. Daha gelişmiş, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek entegre edilebilir,
kolay ve hızlı ulaşılabilir, uzun vadeli ve geliştirilebilir bir sistemin tüm birimlere kurulması
gerekmektedir. Böyle bir sistemin kurulması ise bilgiye hızla ulaşımını sağlayacak, emek ve personel
istihdamını azaltacak, zaman kayıplarını önleyecektir.
İstanbul Tıp Fakültesi çok geniş ve kapsamlı basılı kütüphanesi ile büyük bir kaynağa sahiptir.
İlaveten öğrencilerimizin yararlandığı internet salonu 76 bilgisayarla hizmet vermektedir. Gerek tıp
öğrencilerimiz, gerek uzmanlık öğrencileri, gerekse diğer araştırmacılar bu kütüphaneden
yararlanmaktadır. Kütüphanemizde çeşitli dillerde 300 – 400 yıl önce yazılmış kitaplar mevcut olup,
elektronik süreli bilimsel dergilere ve kitaplara aboneliğimiz vardır.
3.1. Bilgisayarlar
9. Tablo: Bilgisayar Sayıları
TAŞINIR ADI
ADET
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
329
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
2325
YAZICI
1151
3.2. Kütüphane Kaynaklarımız
Zengin bir kaynakçaya sahip olan Fakültemiz kütüphanesinde;
10. Tablo: Kütüphane Kaynak Dağılımı
BİRİM ADI
HULUSİ BEHÇET KÜTÜPHANESİ
K
T
M
KDB
:Kitap
:Tez
:Makale
:Kitap Dışı Belge
NE
AB
SY
K
NE
T
15688
8000(kayıt
devam
ediyor)
7104
:Nadir Eserler
:Ayrı Basım
:Süreli Yayınlar
Sayfa 13 / 146
AB
M
SY
KDB
TOPLAM
2234
275
33301
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
11. Tablo: Kütüphane Kaynak Dağılımı
CİNSİ
ADEDİ
Kitap
15688
Ciltli – Ciltsiz Dergi
2234 künye (34891 cilt)
Elektronik Veritabanı,
24 adet(online)
Elektronik Kitap
362(online)
PDF Açılımlı Elektronik Dergi
5661(online)
PDF Açılımlı Elektronik Tez
268
Uzmanlık Tezi
7104(Yüksek Lisans tezleri dahil)
tüm öğrencilerimizin, idari ve akademik personelimizin hizmetine,
76 adet Bilgisayar destekli olarak
2 adet Okuma Salonu ve
1 adet İnternet Salonunda sunulmaktadır.
1.
Grafik: İstanbul Tıp Fakültesi Kütüphane Kaynak Dağılımı
18000
16000
15688
14000
Adet
12000
10000
7104
8000
6000
4000
2234
2000
275
0
0
K
NE
T
AB
Kitap, Doküman, Kaynak
Sayfa 14 / 146
M
SY
KDB
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
12. Tablo: Fakültemizde Sunulan Hizmetlerde Kullanılan Diğer Teknolojik Araçlar Ve Sayıları
TÜRÜ
ADET
FOTOKOPİ MAKİNESİ
FAKS MAKİNESİ
BASKI MAKİNESİ
TEPEGÖZLER (SLAYT CİHAZLARI)
PROJEKSİYON CİHAZLARI
TARAYICI
BARKOD YAZICI OKUYUCU, OPTİK OKUYCU
MİKROSKOP
DATA HATTI
SERVER
LCD TV
82
62
4
56
188
47
387
602
5387
23
3
4. İnsan Kaynakları
İstanbul Tıp Fakültesinde 2547 ve 657 Sayılı Yasalara tabi akademik, idari, sağlık, teknik ve
yardımcı hizmet personeli istihdam edilmektedir. Bunlara ilaveten ihale mevzuatı çerçevesinde
“hizmet alımı” yöntemi ile güvenlik, hasta hizmetlisi, teknik eleman, hasta bakım elemanı gibi
personel de çalışmaktadır.
Sayfa 15 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4.1. Akademik Personel
2547 Sayılı Yasa kapsamındaki akademik personelin unvana göre sayısal dağılımı;
13. Tablo: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Dağılımı
AKADEMİK PERSONEL
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Dolu
Profesör
369
Doçent
67
Yrd. Doçent
3
Öğretim Görevlisi
1
Boş
Okutman
Çevirici
Eğitim- Öğretim Planlamacısı
Uzman
20
Uzman(Doç.)
4
Araştırma Görevlisi
8
Araştırma Görevlisi(Uzman)
2
Araştırma Görevlisi(Doçent)
4
Araştırma Görevlisi(Yan Dal Uzm. Öğr.)
45
Araştırma Görevlisi(Tıp. Uzm. Öğr.)
462
Toplam
985
şeklindedir.
Sayfa 16 / 146
Toplam
Kadroların İstihdam Şekline
Göre
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
2.
Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kadroların Doluluk Oranına Göre Sayısal Dağılımı
500
462
450
Personel Sayısı
400
369
350
300
250
200
150
100
67
50
3
1
20
45
4
8
2
4
0
Kadro Unvanı
3.
Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kadroların Akademik Personelin Sayısal Ve Yüzde Dağılımı
Profesör; 369; 38%
Araştırma Görevlisi(Tıp. Uzm.
Öğr.); 462; 47%
Doçent; 67; 7%
Yrd. Doçent; 3; 0%
Araştırma Görevlisi(Yan Dal Uzm.
Öğr.); 45; 5%
Araştırma Görevlisi(Doçent); 4;
0%
Araştırma Görevlisi(Uzman); 2;
Araştırma Görevlisi; 8; 1%
0%
Sayfa 17 / 146
Okutman;
Çevirici;
Eğitim- Öğretim
0; 0;
0%0% Planlamacısı; 0;
Öğretim Görevlisi; 1; 0%
0%
Uzman; 20; 2%
Uzman(Doç.); 4; 0%
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
14. Tablo: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
2547’ YE TABİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
Yaş
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51 Üzeri Yaş
Toplam
Kişi Sayısı
30
344
113
55
140
303
985
Yüzde (%)
3.04
34.9
11.47
5.58
14.21
30,76
100
4.
Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı
400
344
350
303
Personel Sayısı
300
250
200
140
150
113
100
55
50
30
0
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51 Üzeri Yaş
Yaş Aralığı
5.
Grafik: 2547 Sayılı Yasa Kapsamındaki Akademik Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Ve Yüzde Dağılımı
21-25 Yaş; 30; 3%
51 Üzeri Yaş; 303; 31%
26-30 Yaş; 344; 35%
41-50 Yaş; 140; 14%
31-35 Yaş; 113; 11%
36-40 Yaş; 55; 6%
Sayfa 18 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
15. Tablo: Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Bölüm Bazındaki Dağılımı(31.12.2013)
Tam Zamanlı
Toplam
Tam Zamanlı
Toplam
Genel Toplam
Kısmi Zamanlı
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Toplam
Kısmi Zamanlı
DAHİLİ BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Tam Zamanlı
Kısmi Zamanlı
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Profesör
60
60
189
189
120
120
369
Doçent
12
12
34
34
29
29
75
Yard. Doç. Dr.
1
1
0
0
2
2
3
Uzman
2
2
6
6
13
13
21
Araş. Görv.
8
8
0
0
0
0
8
Tıpta Uzm. Öğr.
18
18
249
249
195
195
462
Yan Dal Uzm.
Öğr.
0
0
38
38
7
7
45
Öğr. Gör.
1
1
0
0
0
0
1
AKADEMİK
UNVAN
6.
Grafik: Akademik Personelin İstihdam Şekline Göre Bölüm Bazındaki Sayısal Dağılımı
300
249
Akademik Personel Sayısı
250
195
189
200
150
120
100
60
50
38
34
12
1
2
8
18
0
1
0
6
0
29
0
2
13
0
7
0
0
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
DAHİLİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Bilim Dalları Bazında
Profesör
Doçent
Yard. Doç. Dr.
Uzman
Araş. Görv.
Tıpta Uzm. Öğr.
Yan Dal Uzm. Öğr.
Öğr. Gör.
Bunlara ilaveten kadroları Üniversitemizin diğer birimlerinde olup, 2547 sayılı Yasa’nın 13/b-4
maddesi gereğince Fakültemizde görevli akademik personelin 2013 yılı sonu itibariyle dağılımı;
Sayfa 19 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
16. Tablo: Fakültemizde Görevli (2547-13/B-4 Akademik Personel)
FAKÜLTEMİZDE GÖREVLİ (2547-13/B-4 AKADEMİK PERSONEL)
Profesör
Doçent
Yard. Doç. Dr.
Uzman
Araştırma Gör.
Araştırma
Görevlisi
Okutman
Toplam
20
7
7
4
19
1
58
Kişi Sayısı
7.
Grafik: 2547 13/B-4 Gereğince Fakültemizde Görevli Akademik Personelin Sayısal Dağılımı
25
20
19
Personel Sayısı
20
15
10
7
7
4
5
1
0
Profesör
Doçent
Yard. Doç. Dr.
Uzman
Araştırma Gör.
Araştırma
Görevlisi
Okutman
Kadro Unvanı
17. Tablo: Akademik Kadrolara Yükseltilen Ve Atanan Öğretim Üyelerinin Dağılımı
AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLEN VE ATANAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DAĞILIMI
Kişi Sayısı
Profesör
Doçent
Yard.
Doçent
Öğretim
Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim
Öğretim
Planlamacısı
Araştırma
Görevlisi
Uzman
TOPLAM
16
20
0
0
0
0
0
1
4
41
Sayfa 20 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
8.
Grafik: Akademik Kadrolara Yükseltilen Ve Atanan Öğretim Üyelerinin Sayısal Dağılımı
25
20
Personel Sayısı
20
16
15
10
4
5
0
0
0
0
0
Yard. Doçent
Öğretim
Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim
Öğretim
Planlamacısı
1
0
Profesör
Doçent
Araştırma
Görevlisi
Uzman
Kadro Unvanı
18. Tablo: Başka Üniversitelerden Üniversitemize Geçici Görevle Gelen Akademik Personelin
Dağılımı
BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE GEÇİCİ GÖREVLE GELEN AKADEMİK PERSONELİN DAĞILIMI
(2013)
No
Adı Soyadı
Geldiği Yer
Çalıştığı A.D.
1
Dr. Neşe AKCAN
İ. İli Anadolu Kuzey Kamu Hast.
Çocuk Psikiyatrisi
2
Dr. Erkut KARASU
Namık Kemal Ünv.
Çocuk Psikiyatrisi
3
Araş. Gör. Metin ESER
Pamukkale Ünv.
Çocuk Sağ. Ve Hast.
4
Dr. Didem TAŞTEKİN
Necmettin Erbakan Ünv.
Tıbbi Patoloji
5
Dr. Reyyan EZER
Şişli Etfal Eğt. Ve Araş. Hast.
Çocuk Nörolojisi
6
Dr. Ayhan KAYA
Dokuz Eylül Ünv.
Kardiyoloji
7
Dr. Nihan PARASIZ YÜKSELEN
Şişli Etfal Eğt. Ve Araş. Hast.
Çocuk Nörolojisi
8
Dr. Asuman ÖZEL
Bağcılar Eğt. Ve Araş. Hast.
Anatomi
9
Dr. Esengül KAYAN BOZKULAK
Marmara Ünv.
Psikiyatri
10
Dr. Feride ÜN CANDAN
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Hast.
Çocuk Nörolojisi
11
Dr. Fatma Tuba ALTIN
Göztepe Eğt. Ve Araş. Hast.
Çocuk Psikiyatrisi
12
Dr. Mehmet TURAL
Pamukkale Ünv.
Kardiyoloji
13
Dr. Nergiz SEVİNÇ
Erciyes Ünv.
Enfeksiyon Hast. ve Klinik M.
14
Dr. Ayla ÇULHA
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hast.
Çocuk Nörolojisi
15
Dr. Dilek ACAR
Haydarpaşa Numune Eğt. Ve Araş. Hast.
Çocuk Nörolojisi
16
Dr. Mustafa ÖZTEN
Sakarya Ünv.
Çocuk Psikiyatrisi
17
Dr. Akif AYAZ
Pamukkale Ünv.
Çocuk Sağ. Ve Hast.
18
Dr. Volkan ŞAN
Trakya Ünv.
Çocuk Nörolojisi
Sayfa 21 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
19
Dr. Halil Şafak ŞANIVAR
Kafkas Ünv.
Çocuk Nörolojisi
20
Dr. Uğur TEKİN
Ege Ünv.
Ruh Sağ. Ve Hast.
21
Dt. Aliye Tuğçe TANYERİ
Diş Hekimliği Fakültesi
Anesteziyoloji
22
Dr. Mücella AKGÜN
Şişli Etfal Eğt. Ve Araş. Hast.
Çocuk Nörolojisi
23
Dr. Selcan DEMİR
Medeniyet Ünv.
Çocuk Psikiyatrisi
24
Dr. Gizem ERSOY
Medeniyet Ünv.
Çocuk Psikiyatrisi
25
Dr. Meryem ERAT
Medeniyet Ünv.
Çocuk Psikiyatrisi
26
Dr. Osman AVCI
Medeniyet Ünv.
Çocuk Psikiyatrisi
27
Dr. Ayça ALTINKAYA
İst. Bilim Ünv.
Çocuk Nörolojisi
28
Dr. Ayşenur KAYMAZ ÖNALAN
İst. Bilim Ünv.
Çocuk Nörolojisi
29
Dr. Hatice ÖMERCİKOĞLU
Marmara Ünv.
Çocuk Nörolojisi
30
Dr. Betül KOCAŞ
Kardiyoloji Enst.
Göğüs Hast.
31
Dr. Saadet SAYAN
Sakarya Ünv.
Çocuk Nörolojisi
32
Dr. Erkut KARASU
Namık Kemal Ünv.
Çocuk Sağ. Ve Hast.
33
Dr. Erkut KARASU
Namık Kemal Ünv.
Kadın Hast. ve Doğum
34
Dr. Didem TAŞTEKİN
Necmettin Erbakan Ünv.
Radyasyon Onkolojisi
35
Dr. Didem TAŞTEKİN
Necmettin Erbakan Ünv.
İç Hastalıkları
19. Tablo: Geçici Görevle Fakültemize Gelen Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
GEÇİCİ GÖREVLE FAKÜLTEMİZE GELEN YABANCI UYRUKLU TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ (2013)
No
Adı Soyadı
Geldiği Yer
Çalıştığı Anabilim Dalı
1
Dr. Hüseyin ÇAPAROĞULLARI
Almanya
Ortopedi ve Travmatoloji
2
Dr. Anar MEMMEDOV
Azerbaycan
Üroloji
3
Dr. Mahmudlu MÜŞFİQ
Azerbaycan
Radyoloji
4
Dr. Sevinç EFENDİYEVA
Azerbaycan
Kardiyoloji
5
Dr. Mahmudov Mahir GUMRAH
Azerbaycan
Genel Cerrahi
6
Dr. Feride RESULOVA
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
7
Dr. Gülay MEMMEDOVA
Azerbaycan
İç Hastalıkları
8
Dr. Ceferova Fidan SADAY KIZI
Azerbaycan
Radyoloji
9
Dr. Novruzov Azad RAUF
Azerbaycan
Genel Cerrahi
10
Dr. Aynur GARİBOVA
Azerbaycan
Radyoloji
11
Dr. Hümmetov Azer FERAHİM
Azerbaycan
Genel Cerrahi
12
Dr. Hümmetova Afag DURSUN
Azerbaycan
İç Hastalıkları
13
Dr. Azimov Elman HERBİ
Azerbaycan
Genel Cerrahi
Sayfa 22 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
14
Dr. Safiyeva Aynur KEMAL KIZI
Azerbaycan
Genel Cerrahi
15
Dr. Hatire RAHİMOVA
Azerbaycan
Genel Cerrahi
16
Dr. Memmedli Şahla YUSİF
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
17
Dr. Qocayeva Türkan VAQİF
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
18
Dr. Ezimova Günay YAŞAR KIZI
Azerbaycan
İç Hastalıkları
19
Dr. Sabina VALİYEVA
Azerbaycan
Üroloji
20
Dr. İbadullayev Azer Faig Oğlu
Azerbaycan
Üroloji
21
Dr. Başirov Senan GÜLAĞA OĞLU
Azerbaycan
Genel Cerrahi
22
Dr. İbişova Fidan Arif Kızı
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
23
Dr. Cavadova Aynur ARİF
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
24
Dr. Hasanova RESMİYE
Azerbaycan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
25
Dr. Mehriban EMİROVA
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
26
Dr. Bayramova Ülker ÜFLET KIZI
Azerbaycan
Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahisi
27
Dr. Fidan BAĞIROVA
Azerbaycan
Tıbbi Mikrobiyoloji
28
Dr. Pari HASANOVA
Azerbaycan
Radyoloji
29
Dr. Sevinç İSMAYİLOVA
Azerbaycan
Radyoloji
30
Dr. Elçin HÜSEYİNZADE
Azerbaycan
Radyoloji
31
Dr. Günay NAĞIYEVA
Azerbaycan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
32
Dr. Ayten SADİGOVA
Azerbaycan
Radyoloji
20. Tablo: Farklı Kurumlardan Fakültemize Bilgi Ve Görgü Arttırmak Üzere Gelenler
FARKLI KURUMLARDAN FAKÜLTEMİZE BİLGİ VE GÖRGÜ ARTTIRMAK ÜZERE GELENLER (2013)
No
Adı Soyadı
Geldiği Yer
Çalıştığı Anab. Dalı
1
Dr. Serkan KALAYCI
Namık Kemal Ünv.
Deri ve Zührevi Hastalıkları
2
Doç. Dr. Kemal KARAKAYA
Bülent Ecevit Ünv.
Genel Cerrahi
3
Dr. Yüksel ULU
Bağcılar Eğt. ve Araş. Hast.
Tıbbi Patoloji
4
Dr. Özgür AGDOĞAN
Karadeniz Teknik Ünv.
Plastik, Rekanst. ve Est. Cer.
5
Uzm. Dr. Canan ÜNLÜ
Medeniyet Ünv.
Genel Cerrahi
6
Uzm. Dr. Bernas ALTINTAŞ
Diyarbakır İli Kamu Hast.
Kardiyoloji
7
Yard. Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Dicle Ünv.
Ortopedi ve Travmatoloji
8
Uzm. Dr. Muhammet CEREN
Kanuni Sultan Süleyman Hast.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
9
Yard. Doç. Dr. Gökhan YILMAZER
Yüzüncü Yıl Ünv.
Radyasyon Onkoloji
10
Dr. Barış İKİTİMUR
Cerrahpaşa Tıp Fak.
Kardiyoloji
11
Uzm. Dr. Aslı KIBRIS
Süleymaniye Kadın Hast. ve Doğ.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Sayfa 23 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
12
Dr. Muhammet Murat DİNÇER
Bağcılar Eğt. ve Araş. Hast.
Üroloji
13
Prof. Dr. Neşet KÖKSAL
Kafkas Ünv.
Genel Cerrahi
14
Uzm. Dr. Osman KÖNEŞ
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğt.
Genel Cerrahi
15
Yard. Doç. Dr. Rüya DEVEER
Muğla Sıtkı Koçman Ünv.
Kadın Hastalıkları ve Doğum
16
Yard. Doç. Dr. Senem YAMAN TUNÇ
Dicle Ünv.
Kadın Hastalıkları ve Doğum
17
Uzm. Dr. Egemen CEBECİ
Haseki Eğt. ve Araş. Hast.
İç Hastalıkları
18
Dr. Eylem SEVİNÇ
Erciyes Ünv.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
19
Doç. Dr. Ediz DALKILIÇ
Uludağ Ünv.
İç Hastalıkları
20
Uzm. Dr. Murat ERSOY
İst. Eğt. ve Araş. Hast.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
21
Dr. Seracettin EĞİN
Okmeydanı Eğt. ve Araş. Hast.
Genel Cerrahi
22
Uzm. Dr. Begüm Şirin KOÇ
İst. Bilim Ünv.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
23
Dr. Halide Nur ÜRER
Yedikule Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
24
Uzm. Dr. Tolga TOTOZ
Bağcılar Eğt. ve Araş. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimas.
25
Dr. Resul ARISOY
Zeynep Kadın ve Çocuk Hast.
Tıbbi Genetik
26
Dr. Muhammet BENZER
Yedikule Göğüs Hast.
Genel Cerrahi
27
Dr. Muhammet TUNÇ
Bezmialem Vakıf Ünv.
İç Hastalıkları
21. Tablo: Fakültemize Gelen Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
FAKÜLTEMİZE GELEN YABANCI UYRUKLU TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ (2013)
Adı ve Soyadı
Geldiği Ülke
Çalıştığı Bölüm
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
AZARBAYCAN
Dr.İlahe EYVAZOVA
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ETİOPYA
Dr.Ararso Kedir JİMA
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
AZARBAYCAN
Dr.Orkhan MAMMADOV
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
AZARBAYCAN
Dr.Sevda GULİYEVA
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
AZARBAYCAN
Dr.Aytekin MEHEMMEDELİYEVA
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
AZARBAYCAN
Azad SULTANOV
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BURLGARİSTAN
Lerzan REDZHEB
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
AZARBAYCAN
İlkin QULİYEV
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
TÜRKMENİSTAN
Dr.Agageldi ANNAYEV
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
ARNAVUTLUK
Dr.Florenc SEFERKOLLİ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
AHISHA
Dr.Alfiya SUFİYEVA
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Bahruz ALİYEV
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
TÜRKMENİSTAN
Dr.Aygözel AKMURADOVA
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Fidan HALİLOVA
Sayfa 24 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Günay MURADOVA
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
AZARBEYCAN
Dr.Lale MEHDİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
AZARBEYCAN
Dr.Akif MAMMADOV
İÇ HASTALIKLARI
KIRGIZİSTAN
Dr.Eliza SATAROVA
İÇ HASTALIKLARI
İRAN
Dr.Nazanın MOSHIRZADEH MOAYEDİ
İÇ HASTALIKLARI
BULGARİSTAN
Dr.Alper ERDAN
İÇ HASTALIKLARI
MAKEDONYA
Dr.Ajsun (DAUTİ) IŞIKLAR
İÇ HASTALIKLARI
MOĞALİSTAN
Dr.Bayarmaa KHİSHİGSUREN
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Altay ALİYEV
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Asif AHMADOV
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Vefa SEFEROVA
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Nümune ALİYEVA
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Şirhan EMİKİŞİYEV
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Zeka ABBASOV
İÇ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Nurane GARAYEVA
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Vasif ALİYEV
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Elnur RUFULLAYEV
KADIN HASTALIKLARI Ve DOĞUM
AZERBAYCAN
Dr.Tural İSMAYİLOV
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
NİJERYA
Dr.Toklong Moses FILAM
NÖROLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Gülnar İBRAHİMOVA
NÖROLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Dovlat KHALİLOV
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Natıg VALIYEV
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
YUNANİSTAN
Dr.Mechmet CHODZA
RADYOLOJİ
ARNAVUTLUK
Dr.Admir SULOVARİ
RADYOLOJİ
AHISKA
Dr.Eldar VALİYEV
RADYOLOJİ
KAZAKİSTAN
Dr.Nabi MURTAZAYEV
RADYOLOJİ
ARNAVUTLUK
Dr.Elidor AGOLLİ
RADYOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Nijat ALİSHEV
RADYOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Heydar HÜSEYNOV
RADYOLOJİ
BRUNDİ
Dr.İgor İHEZAGİRE
RADYASYON ONKOLOJİSİ
BULGARİSTAN
Dr.Selnur ÖZKURT
RADYASYON ONKOLOJİSİ
AZERBAYCAN
Dr.Aysel AHMEDOVA
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KIRGIZİSTAN
Dr.Gülzada URAZBEKOVA
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ARNAVUTLUK
Dr.Ada SALAJ
Sayfa 25 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Gasım GASIMZADE
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
YUNANİSTAN
Dr.Hüda PASLI
GÖZ HASTALIKLARI
TATARİSTAN
Dr.Zaur ZAKİEV
GÖZ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Vüsal GULİYEV
GÖZ HASTALIKLARI
UYGUR TÜRKÜ
Dr.Gulhumar ASKER
GÖZ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Maisa ASLANOVA
GÖZ HASTALIKLARI
İRAN
Dr.Tohid ASHRAFİ SOLTANAHMADİ
GÖZ HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Gülnar YUSİFOVA
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
MAKEDONYA
Dr.Nalan (ADEMİ) SEZGİN
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ARNAVUTLUK
Dr.Alketa TOSKA SERT
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
YUNANİSTAN
Dr.Fergial GÜRLER
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
İRAN
Dr.Sara ASGHARİ KALEIBAR
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
AZERBAYCAN
Dr.Aghalar JAVADOV
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
AZERBAYCAN
Dr.Zöhre HAŞİMOVA
GENEL CERRAHİ
AZERBAYCAN
Dr.Vüsal ALİYEV
GENEL CERRAHİ
AZERBAYCAN
Dr.Nail ÖMEROV
GENEL CERRAHİ
AZERBAYCAN
Dr.Firuz GAÇAYEV
GENEL CERRAHİ
ALMANYA
Dr.Cemil Burak KULLE
GENEL CERRAHİ
AZERBAYCAN
Dr.Elnur HÜSEYNOV
ÜROLOJİ
LÜBNAN
Dr.Mohamad KHODR
ÜROLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Asif SADİQLİ
ÜROLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Kamranbay GASIMOV
KARDİYOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Mübariz DADAŞOV
KARDİYOLOJİ
AZERBAYCAN
Dr.Ferruh BAYRAMOV
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
AZERBAYCAN
Dr.Şiraslan BAHŞELİYEV
GÖĞÜS HASTALIKLARI
AZERBAYCAN
Dr.Hicran ORUÇOVA
TIBBİ BİYOKİMYA
AZERBAYCAN
Dr.Parvana MİKAİLOVA
ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HAST.
HIRVATİSTAN
Dr.Ajdan HAJDANİ
Sayfa 26 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4.2.
İdari Personel
4.2.1. İdari Personel(657/4.a Personel)
22. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı
İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)
Dolu
Kadro
Boş
Kadro
Toplam
Kadro
Genel İdari Hizmetler
312
228
540
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
997
468
1465
Teknik Hizmetleri Sınıfı
90
53
143
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
3
1
4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
Din Hizmetleri Sınıfı
1
-
1
Yardımcı Hizmetli
236
637
873
Döner
468
6
474
Toplam
2107
1393
3500
9.
Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı
1600
1400
468
Personel Sayısı
1200
1000
800
600
400
200
228
6
468
312
53
90
0
Genel İdari
Hizmetler
637
997
Sağlık
Hizmetleri
Sınıfı
Teknik
Hizmetleri
Sınıfı
236
1
3
Eğitim ve
Öğretim
Hizmetleri
Sınıfı
0
Avukatlık
Hizmetleri
Sınıfı
İdari Personel Birimleri
Dolu
Boş
Sayfa 27 / 146
0
1
Din
Hizmetleri
Sınıfı
Yardımcı
Hizmetli
Döner
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
23. Tablo:İTF'de Görevli Tüm Personelin Kadrolarına Göre Sayısal Dağılımı
KADRO
Personel Sayısı
Akademik Personel
657 sayılı Kanuna Tabi
657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personel
İşçi
Yabancı Uyruklu 2547
Toplam
985
2107
14
63
76
3245
10. Grafik: Çalışma Şekline Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı
657 sayılı Kanuna Tabi;
2107; 65%
Akademik Personel; 985;
30%
Yabancı Uyruklu 2547;
76; 2%
İşçi; 63; 2%
Sayfa 28 / 146
657/4-B Sayılı Kanuna
Tabii Personel; 14; 1%
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
24. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve
Dokt.
Toplam
Kişi Sayısı
232
350
293
1099
133
2107
Yüzde (%)
11,01
16,61
13,91
52,16
6,31
100
11. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı
1200
1099
Personel Sayısı
1000
800
600
350
400
232
293
133
200
0
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Eğitim Durumu
12. Grafik:657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Ve Yüzdelik Dağılımı
Lisans; 1099; 52%
Y.L. ve Dokt.; 133;
6%
Ön Lisans; 293; 14%
İlköğretim; 232;
11%
Lise; 350; 17%
Sayfa 29 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
25. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı
657’YE TABİ PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI
Yıl
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
Toplam
Kişi Sayısı
442
144
194
239
446
642
2107
Yüzde (%)
20,98
6,83
9,21
11,34
21,17
30,47
100
13. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı
700
642
600
Personel Sayısı
500
446
442
400
300
239
194
200
144
100
0
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
Hizmet Yılı
14. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal ve Yüzdelik
Dağılımı
21 yıl üzeri; 642;
31%
1-3 yıl; 442; 21%
4-6 yıl; 144; 7%
7-10 yıl; 194; 9%
16-20 yıl; 446; 21%
11-15 yıl; 239; 11%
Sayfa 30 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
26. Tablo: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş Bakımından Sayısal Dağılımı
657’ YE TABİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51 Üzeri Yaş
TOPLAM
Kişi Sayısı
152
380
287
367
634
287
2107
Yüzde (%)
7,21
18,04
13,62
17,42
30,09
13,62
100
15. Grafik: 657’ Ye Tabi Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı
700
634
Personel Sayısı
600
500
380
400
287
300
200
367
287
152
100
0
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51 Üzeri Yaş
Yaş Aralığı
16. Grafik: 657/4-A Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş Bakımından Sayısal Ve Yüzdelik Dağılımı
21-25 Yaş; 152
51 Üzeri Yaş; 287
26-30 Yaş; 380
41-50 Yaş; 634
31-35 Yaş; 287
36-40 Yaş; 367
Sayfa 31 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4.2.2
İdari Personel (657/4.b Personel)
27. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı
İDARİ PERSONEL(657/4.B PERSONEL) (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
-
-
-
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
14
-
14
Teknik Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı
-
-
-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
Din Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
Yardımcı Hizmetli
-
-
-
14
-
14
Toplam
Sayfa 32 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
28. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Yüzdelik Dağılımı
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(657/4.B PERSONEL)
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Toplam
Kişi Sayısı
-
-
-
8
6
14
Yüzde (%)
-
-
-
57,14
42,86
100
17. Grafik: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı
9
8
8
Personel Sayısı
7
6
6
5
4
3
2
1
0
0
0
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
0
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Eğitim Durumu
18. Grafik: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı
Y.L. ve Dokt.; 6; 43%
Lisans; 8; 57%
Ön Lisans; 0; 0%
Lise; 0; 0%
Sayfa 33 / 146
İlköğretim; 0; 0%
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
29. Tablo: 657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Hizmet Süresi Bakımından Sayısal Dağılımı
İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 – Üzeri Yıl
Toplam
Kişi Sayısı
14
-
-
-
-
-
14
Yüzde (%)
100
100
30. Tablo:657/4-B Sayılı Kanuna Tabii Personelin Yaş İtibariyle Sayısal Dağılımı
İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
Kişi Sayısı
Yüzde (%)
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51 Yaş Üzeri
Toplam
-
5
5
3
-
1
14
35,71
35,71
21,43
-
7,14
100
Sayfa 34 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4.2.3. İdari Personel Hareketliliği(2013)
31. Tablo: 2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı (Fakülte Kadrosu)
2013 AYRILANLAR
YAġ HADDĠ
EMEKLĠ
EMEKLĠ
GHS
5
SHS
15
THS
1
1
ĠSTĠFA
NAKĠL
TOPLAM
1
17
23
19
39
74
4
5
2
2
15
22
62
117
EÖHS
DHS
YHS
11
TOPLAM
32
1
19. Grafik: 2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı
80
Toplam: 74
70
2013 Yılında Ayrılan İdari Personelin Genel Toplamı:117
60
Personel Sayısı
39
50
Toplam: 23
40
Toplam: 15
Toplam: 5
30
19
20
17
10
0
1
5
GHS
1
2
2
15
SHS
4
1
THS
11
EÖHS
DHS
Personelin Kadro Sınıflarına Göre
EMEKLİ
YAŞ HADDİ EMEKLİ
Sayfa 35 / 146
İSTİFA
NAKİL
YHS
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
32. Tablo: 2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Dağılımı (Fakülte Kadrosu)
ADAY
AÇIKTAN
ASİL
DEVLET HİZMET
YÜKÜMLÜSÜ
NAKİL
MAHKEME
KARARI İLE
TOPLAM
GHS
2
-
-
8
-
10
SHS
19
468
10
27
2
526
THS
-
-
-
4
-
4
EÖHS
-
-
-
-
-
-
DHS
-
-
-
-
-
-
YHS
1
-
-
7
-
8
TOPLAM
22
468
10
46
2
548
2013 BAŞLAYANLAR
20. Grafik: 2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Kadro Sınıflarına Göre Sayısal Dağılımı
600
Toplam: 526
2
27
500
10
2013 Yılında Başlayan İdari Personelin Genel Toplamı:548
Personel Sayısı
400
300
468
200
100
Toplam: 4
Toplam: 10
8
0
19
0
GHS
SHS
Toplam: 8
7
4
THS
EÖHS
DHS
1
YHS
Personelin Kadro Sınıflarına Göre
ADAY
AÇIKTAN ASİL
DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜSÜ
Sayfa 36 / 146
NAKİL
MAHKEME KARARI İLE
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
33. Tablo: Fakülte Kadrosunda Olup Başka Birimlerde Görevlendirilenler
Açıktan Atama ile Gelen
Naklen Atama ile Gelen
Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı
5
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
3
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
-
Teknik Hizmetler Sınıfı
-
TOPLAM
8
Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı
4
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
-
Teknik Hizmetler Sınıfı
1
TOPLAM
6
21. Grafik: Fakülte Kadrosunda Olup Başka Birimlerde Görevlendirilenler
9
TOPLAM; 8
8
7
TOPLAM; 6
Personel Sayısı
6
Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı; 5
5
Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı; 4
4
Sağlık Hizmetleri Sınıfı; 3
3
2
Teknik Hizmetler Sınıfı; 1
1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı; 1
0
Açıktan Atama ile Gelen
Naklen Atama ile Gelen
Birimler
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Sayfa 37 / 146
Teknik Hizmetler Sınıfı
TOPLAM
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
34. Tablo: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Fakültemizde Çalışan İşçi Sayısı
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞINA BAĞLI FAKÜLTEMĠZDE ÇALIġAN
ĠġÇĠ SAYISI
Hastabakıcı
21
HemĢire
Hizmetli
3
Memur
28
ġoför
2
Teknisyen
4
UstabaĢı
5
Toplam
63
22. Grafik: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Fakültemizde Çalışan İşçi Sayısı
30
28
25
21
Personel Sayısı
20
15
10
5
4
5
3
2
0
Hastabakıcı
Hemşire
Hizmetli
Memur
Kadro Türü
Sayfa 38 / 146
Şoför
Teknisyen
Ustabaşı
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
35. Tablo: 2013 Yılında Kurumdan Ayrılan Akademik Personel
S.B
Doçent
Yard.Doç.(Doç.)
Yard.Doç.
Uzman (Doç.)
Uzman
Araş.Gör.(Doç.)
Araş.Gör.(Uzm.)
Araş.Gör
Yan Dal Uzm.Öğ.
T.U.Ö.
TOPLAM
Yan Dal Uzm.Öğ.
T.U.Ö.
T.U.Ö.
YAB.
Profesör
01.01.2013-31.12.2013
Nakil Giden
0
10
0
0
2
0
3
0
0
0
3
18
0
0
0
Ġstifa
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
11
15
0
0
1
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
Vefat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ġht. sür. dolması ned.
iliĢiği kesilen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
70
84
0
0
12
Uzmanlık sın. gir. ned.
iliĢiği kesilen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
11
6
2
1
G.TOPLAM
26
10
0
0
2
1
4
0
0
15
94
152
6
2
14
Emekli (Kendi isteği
ile)
Emekli (YaĢ
Haddinden)
36. Tablo: 2013 Yılında Kuruma Atanan Akademik Personel
S.B
Doçent
Yard.Doç.(Doç.)
Yard.Doç.
Uzman (Doç.)
Uzman
Araş.Gör.(Doç.)
Araş.Gör.(Uzm.)
Araş.Gör
Yan Dal Uzm.Öğ.
T.U.Ö.
TOPLAM
Yan Dal Uzm.Öğ.
T.U.Ö.
T.U.Ö.
YAB.
Profesör
01.01.2013-31.12.2013
Nakil gelen
14
14
0
0
0
2
0
0
0
10
28
68
0
21
0
Açıktan atanan
1
6
0
0
0
2
0
0
2
3
54
68
0
0
20
G.TOPLAM
15
20
0
0
0
4
0
0
2
13
82
136
0
21
20
Akademik Personel Sayısı
23. Grafik: 2013 Yılı Kurumumuzdan Ayrılan – Atanan Akademik Personel
152
136
160
140
120
94
82
100
80
60
40
20
26
15
20
10
0 0
0 0
2 0
1 4
4 0
0 0
0 2
1513
21
6 0
0
Unvan
2013 YILINDA KURUMDAN AYRILANLAR
2013 YILINDA KURUMA ATANANLAR
Sayfa 39 / 146
2
1420
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
5. Sunulan Hizmetler
3.1. Eğitim Hizmetleri
İstanbul Tıp Fakültesinde, eğitim ve öğretim hizmetleri, güçlü öğretim kadrosu ve geniş
araştırma laboratuarı ile yürütülmektedir. Fakültemizde 2905 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu
öğrencilerin; 1193’ü kız, 1712’si erkek öğrencidir. Bu öğrencilerin 227’sı yabancı uyrukludur. 2013 yılı
sonu itibariyle mezun sayısı 346’dır. Mezunların 19’u yabancı uyrukludur. Fakültemize kayıt olan her
öğrenciye sosyal, kültürel ve çalışmalarında yol göstermek, yardımcı olmak için bir öğretim üyesi
danışman olarak belirlenir. Öğretim üyelerimizin yazılı talepleri ile maaşlarından kesilen aidatlardan
140 öğrencimize karşılıksız burs verilmektedir. Seçmeli ders alacak toplam öğrenci sayısı 610 kişidir.
Ancak Dekanlığımızca seçmeli derslerin 30’ar kişilik gruplar halinde yapılmasına izin verildi.
3.1.1.Sayısal Olarak İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Durumu
Öğrenci Sayıları (2013-2014 Yeni Kayıt, 2013-2014 Okuyan, 2012 - 2013 Mezun) Yabancı
Uyruklular dahil olarak aşağıdaki şekildedir.
37. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 2013-2014
Sayfa 40 / 146
Toplam
GENEL
Toplam
KIZ
Toplam
2905
ERKEK
Toplam
1196
Kız
1709
Erkek
Toplam
II. ÖĞRETİM
Kız
İstanbul Tıp
Fakültesi
I. ÖĞRETİM
Erkek
BİRİM ADI
1709
1196
2905
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
38. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları 2013-2014
2013-2014
YENİ KAYIT
2012-2013 MEZUN
ÖĞRENCİ
2013-2014 OKUYAN
BİRİM
İstanbul Tıp
Fakültesi
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
221
287
508
1196
1709
2905
140
209
349
24. Grafik: İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları
3500
Toplam: 2905
3000
Öğrenci Sayısı
2500
1709
2000
1500
1000
500
0
Toplam: 508
1196
287
209
140
221
2013-2014 YENİ KAYIT
Toplam: 349
2013-2014 OKUYAN
Yıl
Kız
Erkek
Sayfa 41 / 146
2012-2013 MEZUN ÖĞRENCİ
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
39. Tablo: Öğrenci Kontenjanları Ve Doluluk Oranı
2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI
Birimin Adı
ÖSS Kont.
Yerleşen
Doluluk Oranı
Boş Kalan
İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Sayısı
417
417
%100
-
25. Grafik: Öğrenci Kontenjanları Ve Doluluk Oranı
450
417
417
100%
400
Öğrenci Sayısı
350
300
250
200
150
100
50
0
0
ÖSS Kont.
Yerleşen
Doluluk Oranı
Boş Kalan
Kontenjan
40. Tablo: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversiteye Yatay Geçişle Gelen, Ayrılan, Kurum İçi
Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE YATAY GEÇİŞLE GELEN, ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN, KURUM
İÇİ GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI
Kurum Dışı
BİRİM ADI
İSTANBUL TIP
Kurum İçi
Gelen
Giden
16
2
Gelen
Giden
-
-
41. Tablo: 2013 Yılı İçinde Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı
Toplam
Diğer
Yüksek
Öğretimden
Çıkarma
6
Başarısızlık
(Azami Süre)
İstanbul Tıp Fakültesi
Öğr. Ücr. Ve Katkı
payı Yat.
Birimin Adı
Kendi İsteği
AYRILANLARIN (KAYDI SİLİNENLERİN) SAYISI
6
Sayfa 42 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
42. Tablo: Üniversiteler Arasında Yapılmış Olan Anlaşmalar Ve İçeriği
ÜNĠVERSĠTE ADI
Köln Üniversitesi
Seconda Üniversita Degli Studi di Napoli
Westfalische Wilhelms- Universitat Münster
Comenius University in Bratislava
Tuebingen Üniversitesi
Humboldt Universitat Zu Berlin
Debrecen Üniversitesi
Rostock Üniversitesi
Radboud Universiteit Nijmegen
Amsterdam Üniversitesi
Ludwig - Maximilians - Üniversitat München
Antwerpen Üniversitesi
Graz Üniversitesi
Pleven Üniversitesi
Warsaw Üniversitesi
Universita Pavla Jozefa Safarika
Justus Liebig University Giessen
Semmelweis University
ÜLKE
Almanya
Ġtalya
Almanya
Slovakya
Almanya
Almanya
Macaristan
Almanya
Hollanda
Hollanda
Almanya
Belçika
Avusturya
Bulgaristan
Polonya
Slovakya
Almanya
Macaristan
EĞĠTĠM DĠLĠ
Almanca
Ġngilizce
Almanca
Ġngilizce
Almanca
Almanca
Ġngilizce
Almanca
Flemenkçe
Flemenkçe
Almanca
Ġngilizce
Almanca
Ġngilizce
Ġngilizce
Ġngilizce
Almanca
Ġngilizce
ġEHRĠ
Köln
Napoli
Münster
Bratislava
Tubingen
Berlin
Debrecen
Rostok
AnlaĢma
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Amsterdam
Münih
Antwerp
Graz
Pleven
Varşova
Giessen
Budapeşte
43. Tablo: İstanbul Tıp Fakültesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Halen Okumakta)
UYRUK ADI
OKUMAKTA OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI 1 KASIM 2013 TARİHİ
İTİBARİYLE ( YENİ KAYIT DAHİL)
Kız
Erkek
Toplam
A.B.D.
2
1
3
AFGANİSTAN
1
11
12
ALMANYA
6
3
9
ARNAVUTLUK
3
AZERBAYCAN
15
29
44
BATI TRAKYA
7
4
11
BOSNA-HERSEK
1
BULGARİSTAN
2
CİBUTİ
3
1
4
6
1
1
DAĞISTAN
1
1
DANİMARKA
1
1
FİLİSTİN
1
FRANSA
1
GÜRCİSTAN
2
HAİTİ
IRAK
1
İNGİLTERE/BİRLEŞİK KRALLIK
1
Sayfa 43 / 146
9
10
1
1
3
1
1
1
2
1
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
İRAN
10
İSVİÇRE
10
20
1
1
KARADAĞ
1
1
KAZAKİSTAN
2
2
KENYA
4
4
KIRGIZİSTAN
2
2
KOSOVA
2
2
1
2
LİBYA
2
2
LÜBNAN
1
1
KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİ
1
MAKEDONYA
1
1
2
MOGOLİSTAN
9
3
12
MOLDOVA
1
1
2
MYANMAR
1
1
NİJER
1
1
NORVEÇ
1
ÖZBEKİSTAN
1
1
1
ROMANYA
2
RUSYA
1
SIRBİSTAN
1
SURİYE
2
3
5
TANZANYA
2
1
3
TAYLAND
1
1
TUNUS
1
1
6
11
8
8
TÜRKMENİSTAN
5
URDUN
UYGUR
2
1
2
1
1
1
YEMEN
3
3
YUGOSLAVYA
1
1
YUNANİSTAN
9
12
21
TOPLAM
94
133
227
3.1.2. 2013 Yılı İçinde Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı Ve Aldıkları Ceza
2013 yılı içerisinde Fakültemizde eğitim görmekte olan öğrencilerimizden disiplin cezası alan
olmamıştır.
Sayfa 44 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
44. Tablo: 2013 Yılı İçinde Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin
Sayısı
Toplam
4
Diğer
Yüks. Öğretimden
Çıkarma
BaĢarısızlık
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
Öğr. Ücr. Ve Katkı
payı Yat.
AYRILANLARIN KAYDINI SĠLDĠRENLERĠN SAYISI
Kendi Ġsteğiyle
BĠRĠM ADI
1
5
45. Tablo: 2013 Öğrenci Durumu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Yeni Kayıt
ÖĞRENCİ SAYISI (YABANCI UYRUKLULAR DAHİL)
446
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI
İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM
446
Okuyan
ÖĞRENCİ SAYISI (YABANCI UYRUKLULAR DAHİL)
2742
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI
İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM
2742
Mezun
ÖĞRENCİ SAYISI (YABANCI UYRUKLULAR DAHİL)
349
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI
İHTİSAS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM
Sayfa 45 / 146
349
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.2. Mezuniyet Öncesi Eğitim Çalışmaları
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM RAPORU: 2013
yılı
1. Eğitimde Yeniden Yapılanma
“İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Eğitim, Öğrenim ve Sınav Yönetmeliği” halen eğitimlerine devam eden
3. , 4. , 5. ve 6. Sınıflar için olmak üzere uygulamada bırakıldı. Ancak 2012-2013 eğitim yılında
başlayan ve yeni entegre sisteme tabi olan öğrenciler (1. ve 2. sınıf ) için 2012’de hazırlanan ve
Senatoda onaylanan “İTF Eğitim, Öğrenim ve Sınav Yönergesi” kullanılmaktadır (Ek1a). Yönerge
kapsamında daha önce üzerinde çalışılan, Fakülte Kurulu ve Senatoda onaylanan entegre eğitim
modeli tıp eğitiminde model olarak uygulamaya geçti. (Ek1b, Ek2).
02 Mart 2009 tarihinde 3 yıl için belirlenen Öğrenim Koordinasyon Kurulu (ÖKK) ve ÖKK içinden
seçilen “Sınıf Program Sorumluları” (SPS) 2012 yılında tekrar seçilmişti. (Koordinatör Üye: Prof. Dr.
Rukiye Eker Ömeroğlu, 1.Yıl: Prof. Dr. Rüstem Nurten, 2.Yıl: Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu Alkaç, 3.Yıl: Prof.
Dr. Tevfik Ecder, 4.Yıl: Prof. Dr. Taner Gören, 5.Yıl: Prof. Dr. Haluk Eraksoy, 6.Yıl:Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan).
SPS’ ler hem eski yönetmeliğe tabi olan öğrenciler için sorumlu olurken hem de yeni yönergeye göre
Dönem Koordinatörleri olarak görev yapmaktadır.
2012 yılında yeni kabul edilen İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ’ ne
uygun bir eğitim sisteminin sürdürülmesi ve yeni düzenlemelerin İTF’ ye uyarlanması çalışmaları halen
sürmektedir. Dekanlık “Eğitim Koordinasyonu” ofisinin oluşturulması için eğitim sekreteri Çiğdem Gök
Dekan Yardımcılığı ofisinde çalışmaya devam etmektedir. Doğum izninde olması nedeni ile 09 Aralık
2013 den itibaren yerine Dilek Şahin bakmaktadır.
Yönerge gereği Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Kurulmuş olup, başkanlığını iki personel ile
birlikte Prof. Dr. Tevfik Ecder yapmaktadır. Merkezin ofisi Dekanlıkta yer almaktadır.
Yönerge ekte sunulmaktadır. Ayrıca İTF web sitesine de eklenmiştir (Ek 3).
Yönerge gereği Dekan Yardımcısı, Öğrenim Koordinatörü, Dönem Koordinatörleri, Tıp Eğitimi
Anabilim Dalı Başkanı (TEAD), Seçmeli Ders Koordinatörleri, en az üç öğrenci temsilcisi, Ölçme ve
Değerlendirme Kurulu Başkanı ile bir önceki dönemin Dekan Yardımcısı ve Öğrenci İşleri
Koordinatöründen oluşan Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK) her 15 günde bir 1 saatlik toplantı
Sayfa 46 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
yapmakta ve sorunlara acil ve yerinde çözüm bulmaktadır. TÖAK kısa dönem sorunların yanı sıra
eğitimin yeniden yapılandırılması için çalışmalarına 2013 yılında da devam etmiştir. Bu etkinlikler
çerçevesinde tüm derslerin, dilimlerin ve dönemlerin eğitim amaç ve hedefleri yazılmaya başlanmıştır.
Eğitim amaç ve hedefleri %90 oranında yazılmış ve tamamlanmış olup İTF Web sitesinde yer
almaktadır.
Öğrencilerin istek ve önerilerini dinlemek ve çözüm bulmak adına Dekan Yardımcısı odasında
her Çarşamba bir saat “Açık Kapı” toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılar web sitesinden de
duyurulmaktadır.
Bu toplantıların dışında ayda bir müfredat toplantıları (Dilim koordinatörleri toplantıları gibi),
ayda bir Ölçme Değerlendirme Toplantıları, ayrıca belirli aralarla Öğrencilere Yönergenin tanıtılması,
sorularının dinlenmesi, yanıtlanması ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayda bir düzenli
olarak TEAD toplantıları yapılmaktadır.
2010 yılında başlatılan “Öğrenci Kurulu” uygulamaları 2012-2013 yılı için de planlandı ve ders
programlarında yer ayrılarak her yarıyıl her sınıf için birer kez yapıldı. Bu toplantılara Dekan, Dekan
Yardımcıları, ilgili sınıfa ders veren anabilim dallarının öğretim üyeleri ve sınıf temsilcileri davet edildi.
Öğrencilerin görüş ve istekleri dinlenerek yerine getirilmek açısından değerlendirildi ve gerekli
girişimler yapıldı. Sorunlar ve çözümler Web sitesinde yer almaktadır.
Öğrenci İşleri Bürosu ile 15 günde bir ve tüm Anabilim Dalı Öğrenci işleri Büroları ile ayda bir
düzenli toplantılar yapılmakta ve sistemin iyileştirilmesi çalışmaları için ortak çalışmalar yapılmaktadır.
a) Program (Müfredat) oluşturma ve içerik belirleme
“Eğitimde Yeniden Yapılanma”
(EYY) kapsamında sistem temelli eğitim modelinin
geliştirilmesi ve planlanması için Ekim 2010’dan itibaren toplantılar yapılmakta ve geçici olarak
tanımlanan koordinatörler ile Ders Dilimleri çalışmaları sürdürülmekte idi. 2012-2013 yılında bu
sistem uygulamaya konulmuştur.
Çatının ana özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

Birinci yıl programında mesleği tanıtım başlıkları içeren bir kısa ders dilimini takiben tıbbi
bilimlere giriş derslerine yer verilir

Hayatın Evreleri 1. Yılda yer alır ve Dönem 1’in son dilimidir.

Sistem temelli ders grupları
1.Yılın sonunda Hareket Sistemi ile Dönem 2 (Normal yapı) olarak başlamaktadır.
Sayfa 47 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu

o
Toplam 2 döngü ile 2.ve 3.sınıflarda ele alınmaktadır.
o
İlk döngü temel bilim ağırlıklı olup 9 ana grup olarak planlanır (Dönem 2)
o
İkinci döngü klinik bilimleri de kapsayacak şekilde ve aynı sırayla yapılır (Dönem3)
Dördüncü ve Beşinci dönemler Stajlar yılı olup mesleğe hazırlık niteliğinde sık görülen
hastalıklar,
probleme
dayalı
eğitim
şeklinde
yeni
başlıklarla
zenginleştirilmesi
planlanmıştır. Küçük stajlarda seçicilik uygulanabilir.

Sistemlerle bağdaşmayan bazı dersler ortak dersler başlığı ile (genel patolojiye giriş gibi)
ayrı bir dilim olarak yer alacaktır.

6. Dönem intörnlük dönemidir.
Bu eğitim çatısı web sitesinde bulunmakta ve ekte de sunulmaktadır (Ek 4).
Yeni sistemin özellikleri şöyle özetlenebilir:
1) Sistem temelli
2) Öğrenci merkezli
3) Seçmeli derslerle zenginleştirilmiş
4) Topluma dayalı
5) Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) uygunluk gösteren
6) Etik, hukuk, iletişim gibi sosyal boyutu ve araştırma metodolojisi, bioistatistik gibi yardımcı
tıbbi alanları kapsayan dikey koridorları olan bir eğitim modeli.
2013 yılında Dönem 3 programı üzerinde çalışılmış, birçok toplantı yapılmıştır. Mayıs 2013’de
Fakülte Kurulundan ve Senatodan geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca stajların entegrasyonu için ön
çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla TEAD’ın hazırladığı taslak üzerinden 4. ve 5. sınıflarda stajları olan
Anabilim Dalları ile ilgili eğitim toplantıları yapılmış ve son şekline getirilmeye çalışılmıştır. Yeni
sistemde 2015-2016 eğitim öğretim yılında yeni düzenlenmiş entegre stajlara geçilecektir.
b) Tıp Eğitimi Akreditasyon Çalışmaları
İstanbul Tıp Fakültesi eğitim programının akreditasyonunun sağlanması için Ulusal Tıp Eğitimi
Akreditasyon Kuruluna (UTEAK) 2012 yılında başvuru yapıldı.
Eylül 2012’de hazırlanan rapor UTEAK’ a sunuldu ancak Aralık 2012 de raporun yeterli
olmadığı konusunda bir yanıt geldi. Bunun üzerine daha kapsamlı bir grup oluşturularak (Ek 5) tekrar
çalışmalar hızlandı ve hazırlanan rapor (Ek 6) Ocak 2013 ilk haftasında UTEAK sekreterliğine
gönderildi.
Sayfa 48 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Öz değerlendirme raporumuz değerlendirildi, 03.06.2013 tarihinde UTEAK ziyaret kurulu
fakültemizi ziyaret etti. Dekanlık, kütüphane vb. ziyareti yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler ile
toplantılar yaptılar. Hazırladıkları rapor (Ek 7) tarafımıza sonuldu. Raporda güçlü ve zayıf yönlerimiz
ayrıntılı olarak belirtildi.
Ziyaret öncesi Fakültemizde farkındalığın artırılması için çeşitli çalışmalar yapıldı.
1) Anabilim Dalları Akademik Kurullarına ziyaret ve bilgilendirme,
2) Logo hazırlanması,
3) Sosyal Medya, İTF Web ve İTF Radyo üzerinden duyurular,
4) Çeşitli Afiş, Poster vb. çalışmalar,
5) Öğrenci toplantıları,
Bu çalışmaların tümü 03.06.2013 tarihinde Dekan Prof. Dr. M. Bilgin Saydam’ın UTEAK ekibine
sunduğu sunumda (Ek 8) yer almaktadır.
Sonunda 25.06.2013 tarihinde mezuniyet öncesi eğitimimizin akredite olduğu bilgisi
tarafımıza ulaştı 18.11.2013 tarihinde UTEAK Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından akreditasyon
belgemiz sunuldu. (Ek 9)
18.11.2013 tarihinde yapılan Akademik Kurulda emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.
c) Ölçme Değerlendirme Merkezi ve Kurulu
Başkanlığını Prof. Dr. Tevfik Ecder ‘in yürütmekte olduğu Ölçme ve Değerlendirme Kurulunun
üyeleri yeni yönergeye göre belirlendi (Ek 10). Bu grup TEAD ve Öğrenci işleri ile beraber çalışarak
sınavların oluşturulması, yönergeye göre değerlendirilmesi, uygulanması, gözetmen listesi
oluşturulması, sınav sonrası ayrıntılı soru analizi yapıp geribildirim yapılmasında aktif olarak
çalışmaktadır. TÖAK toplantılarına aktif katılmaktadır. 2013 yılında yapılan tüm sınavların analizi
yapılmıştır. İyi sorular soru bankalarına aktarılmaktadır. Her dilim başında ve dilim sonunda toplantı
yapılmaktadır. Her dilim sonunda "keypad" lerle öğrencilere anketler uygulanmaktadır. Ek 11 de bir
anket örneği sunulmaktadır. Bu anket sonuçları öğretim üyeleri ile paylaşılmakta ve “Program
Değerlendirme” grubunun projesine yönelik olarak ele alınmaktadır.
Sayfa 49 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Program değerlendirme alanında Ölçme ve Değerlendirme Kurulu çalışmalarına devam
etmektedir (Bkz. UTEAK Raporu). Görevli Kişiler Ekte gösterilmiştir (Ek 12).
2. Yürütme ile ilgili gelişmeler
a) Nokta Otomasyon Sistemi
EYYBİS ve Nokta sistemi çalışmalarından sorumlu kişi Prof. Dr. Ümmühan Alkaç İşoğlu olup bu
konuda Anabilim Dalı temsilcileri (Ek 13) ile çeşitli toplantılar yapılmış ve çalışmalar devam
etmektedir. En son ders izlence formlarının güncellenmesi ve İngilizce olarak sisteme girilmesi
konusunda çalışmalar yürütülmüştür. İngilizce izlenceler anadili İngilizce olan David Chapman
tarafından kontrol edilmiştir.
b) Multidisipliner Modül Dersleri (MDM)
Entegre sisteme geçişte müfredata eklenen multidisipliner modüller 2013 yılında yeni eğitim
sisteminde farklı eğitim yöntemleri olarak bazı dilimlerin içine yerleştirilmiştir.
c) Haftadan Kliniğe Yansımalar
Entegre sisteme geçişte müfredata yerleştirilen “ Haftadan Kliniğe Yansımalar” yeni sistemde
dilimlerin içine yerleştirilmiştir.
d) Hekimliğe Merhaba
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ve Prof. Dr. Tevfik Ecder Koordinatörlüğünde 24 öğretim
üyesinin katılımı ile verilen 33 derste intörnlere yönelik “SON DERSLER SON UYARILAR” alt başlıklı ders
programı 2011 yılında ilk kez uygulandı. 2013 yılında da başarı ile devam etmektedir. (Ek 14)
e) İntörnlere Filmler
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever Koordinatörlüğünde uluslararası standart beceri filmleri
intörnlere 3-4 günlük bir program dahilinde gösterilmekte ve ilgili alanın uzmanları ile tartışma
yapılmaktadır. İlk kez 2013’de yapılmıştır. (Ek 15)
f) Seçmeli Dersler
İstanbul Tıp Fakültesinde 2009-2010 yılından itibaren uygulanan kredili seçmeli dersler
çoğaltılarak geliştirildi. 2012-2013 yılı için sürdürülen dersler yanında yeni ders önerileri hazırlandı,
Fakülte Kurulu ve Senato onayı ile öğrencilerin seçimine açıldı (Ek 16). Seçmeli derslerin tümü (Toplam
Sayfa 50 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
65) ekli listede görülmektedir. 2013’de özellikle Tıpta İnsan Bilimleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve
İngilizce müfredat dersleri açılmıştır.
Ayrıca öğrenciler arasında Sosyal Sorumluluk Proje yarışması düzenlenmiş ve ilk 3'e girenlere
sunu yaptırılması planlanmaktadır.
g) Canlı Anatomi Dersleri
2013 yılında uygulanan bir diğer eğitim yöntemi "Canlı Anatomi Dersleri" idi. Ameliyat salonu
veya girişimsel bir işlem yapılan yerden dersliğe yapılan yayın ve derslikte öğretim üyesinin canlı
olarak videodan ders anlatması esasına dayanan bu derslerde üriner ve genital cerrahi ameliyatı,
kardiyovasküler cerrahi, endoskopi ve gastroskopi vb. konular ele alınmıştır.
h) Kulüp Etkinlikleri
2013 yılında yeni 5 tane kulüp kurulmuş olup, toplam 33 kulüp İstanbul Tıp Fakültesi’nde
faaliyet göstermektedir. 2013’de İTF öğrenci kulüpleri koordinatörlüğüne Prof. Dr. Günay Güngör
21.08.2013 tarihinde atanmıştır. 2013’de her ay düzenli olarak kulüp başkanları ve kulüp sorumlu
öğretim üyeleri ile rutin toplantı yapılması planlanmıştır. Bu toplantılar çok verimli geçmiş ve olumlu
sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Kulüp odalarının olduğu kısımda alt yapı eksiklikleri tamamlanmıştır.
Ayrıca bağış yoluyla 1 adet projeksiyon cihazı, 20 adet satranç takımı sağlanmıştır. 2014 yılı için de 2
adet projeksiyon cihazı, spor ve fitness aletlerinin alınması veya bağış yoluyla elde edilmesi
planlanmıştır. Kulüplere duyurularını asabilmeleri için kendi adlarının olduğu panolar hazırlanmıştır.
Ortak kullanım alanlarında hazırlanan bu panolara ek olarak kulüp odalarının yanına asılacak küçük
panolar da hazırlanmaktadır. Kitaplık kolu adına kitap bağışı ile ilgili 1 hafta süre ile bir stant açılmıştır.
i) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Etkinlikleri
1- Simüle hasta uygulamaları
2- Ölçme ve Değerlendirme Kurs toplantıları (Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine)
3- Bilgisayar destekli beceri eğitimi (1. ve 2. sınıflara)
4- Literatür toplantıları (tüm öğretim üyelerine)
Y Kuşağı: Prof. Dr. Güler Bahadır
e-eğitim: Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu
5- Eğitim Becerileri Kursları
6- Marmara Bölgesi Tıp Fakülteleriyle çok merkezli çalışmalar
Sayfa 51 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3. Diğer Çalışmalar
1- İlk 3 yıl ve 4-6. yıllar için beceri karnesi oluşturuldu (Ek 17) ÇEP çalışmaları esas alındı.
Öğrencilerin kazandıkları beceri için imza almaları gerekmektedir.
2- İTF, ulusal ÇEP çalışmalarına bizzat katıldı. Oluşan ÇEP taslağı öğretim üyelerimize ve
öğrencilerimize gönderildi ve geri bildirim alındı.
3- İ.Ü. Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi çalışmaları çerçevesinde İTF’ de geniş kapsamlı
bilgisayar destekli eğitim konusunda çalışmalara başlandı.
4- İTF Web sitesi İngilizceye Yabancı Diller Bölümünden görevlendirilen bir görevli yardımı ile
çevrilmeye başlandı. Ayrıca bazı sunumlar ve Fakülteyi tanıtan yazılar İngilizceye çevrilerek
web sitesine eklendi.
5- Eğitim etkinliklerini duyuran ayda bir e-bülten gönderilmektedir.
6- 185. Yıl İTF Ders kitapları basılmaya başlandı. Psikiyatri (11.04.2013), Sualtı Hekimliği
(07.05.2013), Anesteziyoloji (25.10.2013), Göğüs Hastalıkları Ders Kitabı 2013 (30.10.2013) ve
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji (18.12.2013) ders notları basılmış olup, Klinik Onkoloji Ders
Kitabı ve Nükleer Tıp kitapları baskıdadır.
7- İstanbul Tabip Odası'ndan mezunlarımızın e-posta adresleri istendi. Alınan eposta adresleri
(Toplam 750) yolu ile mezunlarımıza anket yapılarak eğitim ile ilgili geri bildirimler alınacaktır
ve bu da eğitimin iyileştirilmesi ve program değerlendirme çalışmalarında kullanılacaktır.
8- Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Psikolojik Danışmanlık Etkinlikleri
Verilen Hizmetler:
Bilgilendirme ve rehberlik
Psikolojik danışmanlık
Tanıtım, araştırma-geliştirme ve değerlendirme
2013 yılında toplam 33 öğrenci başvurmuştur.
Nedenleri:
4 öğrenci tıp mesleğini seçmekle ilgili kararsızlık
9 öğrenci kronik ders başarısızlığı
10 öğrenci farklı psikolojik sorunlar
6 öğrenci psikiyatrik görüşmeye yönlendirilmiştir.
Sayfa 52 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
9- İTF Dergisinin iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yazı akışının artırılması
yönünde tanıtım, reklam, özendirme gibi çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir.
10- Ders kitapları Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları,Anesteziyoloji, Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp,
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoji, Klinik Onkoloji, Nükleer Tıp olarak yayınlanmış öğrencilere
dağıtılmıştır.
Sayfa 53 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4. 2014 YILI İÇİN PLANLADIĞINIZ FAALİYETLER Mezuniyet Öncesi
► Ölçme ve değerlendirmenin geliştirilmesi
► CORE (Clinical Objective Reasoning Examination) –Eylül 2014
► 5. Yıl sonu öğrencilere beceri sınavı- Haziran 2014
► Soru bankası-Aralık 2014
► Öğrenciler arasında soru hazırlama projesi -Nisan 2014
► E-Eğitim-Eylül 2014
► Mezunlar anketi-Aralık 2014
► Program değerlendirme çalışmalarının ilerlemesi-Aralık 2014
► Stajların entegrasyonu- Mayıs 2014
► ÇEP’e uygunluk çalışmaları-Ekim 2014
► İTF Dergi Çalışmalarının Konsolidasyonu-Aralık 2014
Sayfa 54 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Ekler Listesi
Ek 1a: Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Fakülte Kurulu onayı
Ek 1b: Entegre Sistem Eğitim Modeli Fakülte Kurulu onayı
Ek 2: Öğrenim planı Senato onayı
Ek 3: Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
Ek 4: Eğitim Müfredat Çatısı
Ek 5: Öz değerlendirme çalışma grubu
Ek 6: Öz değerlendirme Raporu CD’ de
Ek 7: UTEAK Raporu
Ek 8: UTEAK Sunumu CD’de
Ek 9: Akreditasyon Belgesi
Ek 10: Ölçme Değerlendirme Koordinatörleri
Ek 11: Anket örneği CD’de
Ek 12: Program değerlendirme üyeleri
Ek 13: EYYBİS görevlendirme & otomasyon sorumluları
Ek 14: Hekimliğe Merhaba
Ek 15: İntörnlere Filmler
Ek 16: Seçmeli Dersler
Ek 17: Beceri Karnesi
Sayfa 55 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Ek1a
EK 1b
Sayfa 56 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 2 Sayfa 1
Sayfa 57 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 2 Sayfa 2
Sayfa 58 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim
sürecinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili tanımları ve kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği çerçevesinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitim sürecinin yapılandırılması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesi ile ilgili kuralları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin değişiklik yapma yetkisini ilgili birimlere bırakan maddeleri ile 6111 sayılı yasanın 171.
maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yasanın 44/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede yer alan tanımlardan;
a) Dekan: İstanbul Tıp Fakültesi Dekanını,
b) Dekan Yardımcısı: Mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu dekan yardımcısını,
c) Dikey Koridor: Her dönemde kendi başlığı altında yer alan ve profesyonel tutum ve
becerileri ardışık aşamalarla kazandırmayı hedefleyen, biri temel bilimler, diğeri klinik bilimler
Sayfa 59 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
alanından dekan yardımcısı tarafından seçilen iki koordinatör ile yürütülen ve dönem koordinasyon
kurullarında temsil edilen öğrenme alanını,
ç) Dikey Koridor Koordinatörü: İlgili dikey koridorda içeriğin, ders programının, sınavın
planlanması ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerin düzenlenmesinden sorumlu, biri temel bilimler ve
biri klinik bilimler alanlarından üç yılda bir seçilen iki öğretim üyesini,
d) Dilim: Kendi içinde tematik bir bütünlüğü olan, uygulamalı ve teorik derslerin yer
aldığı öğrenim aşamasını,
e) Dilim Koordinasyon Kurulu: İlgili dilimde dersleri olan tüm anabilim dallarının
temsilcilerinin ve dikey koridor koordinatörlerinin bulunduğu ve ders programı içeriği, takvimi ile sınav
içeriğini hazırlamak, uygulamak ve program değerlendirme kurulundan gelen veriler doğrultusunda
gerekli değişiklikleri yapmaktan sorumlu kurulu,
f) Dilim Koordinatörleri: İlgili dilimde içeriğin, ders programının, sınavın planlanması ve
yürütülmesi için gerekli işbirliklerin düzenlenmesinden sorumlu, dilim koordinasyon kurulu tarafından
üç yılda bir, biri temel bilimler ve biri klinik bilimler alanlarından seçilen iki öğretim üyesini,
g) Dilim Sınav Koordinatörleri: Dilim Koordinasyon Kurulu tarafından biri temel bilimler
diğeri klinik bilimler alanından üç yılda bir seçilen ve bu Yönergenin 19. maddesinde açıklanan
görevleri yapan iki öğretim üyesini,
ğ) Dönem: Lisans düzeyindeki öğrenimin temel altı aşamasından her birini tanımlayan
ve bu Yönergenin 6. maddesinde açıklanan basamakları,
h) Dönem Koordinasyon Kurulu: Dönem Koordinatörü, dönemde bulunan dilimlerin,
seçmeli derslerin ve dikey koridorların koordinatörlerinden oluşan; dönemin öğrenim amaçlarına göre
yapılandırılmasından ve dilim sınav katsayılarının belirlenmesinden sorumlu kurulu,
ı) Dönem Koordinatörü: İlgili sınıfta öğrenimin planlanması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinden sorumlu, üç yılda bir Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından dilim
koordinatörleri arasından seçilen öğretim üyesini,
i) Öğrenci İşleri Koordinatörü: Öğrenimin yürütülmesinde öğrencilerle iletişimin
sağlanmasından sorumlu, üç yılda bir Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,
j) Öğrenci Temsilcisi: Öğrencilerin her yıl kendi aralarından seçtikleri her dönem için bir
öğrenciyi,
Sayfa 60 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
k) Öğrenim Koordinatörü: Tüm dönemlerde öğrenimin amaca uygun biçimde
planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi işini koordine eden ve üç yılda bir Dekan tarafından
atanan öğretim üyesini,
l) Ölçme Değerlendirme Kurulu: Dekan tarafından üç yılda bir atanan bir başkan ile her
dilimdeki sınav koordinatörleri (temel ve klinik bilimler alan temsilcileri), öğrenci işleri koordinatörü,
öğrenim koordinatörü ve öğrenci temsilcilerinden oluşan, bu Yönergenin 22. maddesinde tanımlanan
iki temel işlevi yerine getirmekle yükümlü kurulu,
m) Özel Çalışma Koridorları: Tüm dönemler boyunca açılabilecek, öğrencileri sosyal
sorumluluk ya da araştırma becerileri alanında geliştirmeyi hedefleyen öğrenme alanını,
n) Özel Çalışma Koridorları Koordinatörü: Dekan Yardımcısı tarafından görevlendirilen
ve özel çalışma koridoru planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi işini koordine eden öğretim
üyesini,
o) Seçmeli Dersler: Tüm dönemlerde yer alabilen, tıp fakültesi mezununun
biyopsikososyal bütüncül bir bakış açısı kazanması ve kendi öğrenme çerçevesini çizmesine olanak
sağlayacak biçimde düzenlenen alanı,
ö) Seçmeli Dersler Koordinatörleri: Seçmeli derslerin planlanması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesi işini koordine eden ve dekanın üç yılda bir atadığı bir temel ve bir klinik bilimle alan
temsilcisinden oluşan öğretim üyelerini,
p) Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu (TÖAK): 6 yıllık tıp öğrenim programının hedeflere
uygun olarak planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile değişiklik önerilerini geliştirmekten
sorumlu olan komisyonu, ifade eder.
Sayfa 61 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenimin Yürütülmesi
Öğretim dili
MADDE 5 – (1) İstanbul Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretim, Türkçe olarak yapılır.
Dönemlerin tanımları
MADDE 6 – (1) İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrenim süreci her biri bir yıldan oluşan
altı dönemde tamamlanır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemler; tıbbi bilimlere giriş, normal yapı ve fonksiyon ile
patolojik yapı ve fonksiyon dönemleri,
b) Dördüncü ve beşinci dönemler klinik uygulama (Staj) dönemleri,
c) Altıncı dönem, intörn hekimlik dönemidir.
(2) Bu dönemlerin süre ve içerikleri aşağıdaki sırayla belirlenir:
a) Dilimler, dilim koordinasyon kurullarının önerileri ile oluşturulur. Oluşturulan
dilimler, dönem koordinasyon kurulları tarafından takvime yerleştirilir, dilim sınav katsayıları belirlenir
ve TÖAK’a sunulur.
b) TÖAK, dönem koordinasyon kurullarından gelen önerileri İstanbul Tıp Fakültesi
mezuniyet öncesi öğrenim amaç ve hedeflerine uygunluğu bakımından gözden geçirir ve altı yıllık bir
program olarak bütünleştirir.
c) Program TÖAK’ın önerisi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile uygulanır.
ç) Yeni dilimlerin oluşturulması ve/veya dilimlerdeki süre ve içerik değişiklikleri anabilim
dalı, dilim koordinasyon kurulu, dönem koordinasyon kurulu ya da TÖAK’ın konu ile ilgili önerileri
doğrultusunda yukarıda (6.2/a,b.c) bahsedilen sırayla gerçekleştirilir.
d) Birinci dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler on (10) işgünü süre ile birinci
basamak sağlık kuruluşunda; ikinci dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler on (10) işgünü süre ile
Sayfa 62 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda yaz stajı yaparlar. Yaz stajlarını tamamlamış olmak 3.
döneme başlamak için önkoşuldur.
Kredi hesaplamaları
MADDE 7 – (1) Dönemlerde yer alan dilimlerin, seçmeli derslerin, beceri
uygulamalarının, dikey koridorların ve özel çalışma koridorlarının Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
iş yükü tabloları TÖAK tarafından önerilir ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile İstanbul Üniversitesi
Senatosu’na sunulur.
Devam
MADDE 8 – (1) 1., 2., ve 3. dönemlerdeki her bir dilimin teorik derslerine % 70,
uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartı mazeretsiz yerine getirmeyen öğrenci,
ilgili dilim sınavlarına alınmaz, başarısız kabul edilerek “FD” notu ile değerlendirilir ve dilim tekrarı
yapar.
(2) Bir öğrenim yılında tüm dilimlerin ve dikey koridorların uygulamalarına, % 80 devam
zorunluluğu vardır. Bu şartı mazeretsiz yerine getirmeyen öğrenci, dönem sonu sınavına giremez,
başarısız kabul edilerek “FD” notu ile değerlendirilir ve dönem tekrarı yapar.
Mazeretler
MADDE 9 – (1) Mazeretler, İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 24. maddesinin 1. fıkrasının c bendi ve 37. maddesinin 1. fıkrası göz önüne alınarak
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
(2) İstirahat raporları rapor bitim tarihinden itibaren üç (3) işgünü içinde bir dilekçe
ekinde bizzat/1. derece yakını tarafından Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. Aksi takdirde
rapor geçerliğini kaybeder.
Sayfa 63 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar 5
Ölçme değerlendirme sürecinin düzenlenmesi
MADDE 10 – Ölçme değerlendirme sürecini Ölçme Değerlendirme Kurulu bu
Yönergenin ilgili maddeleri uyarınca düzenler ve yürütür.
Sınavlar
MADDE 11 – (1) Dilim Sonu Sınavı: İlgili dilimin bitişinden en geç beş iş günü içinde
teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılan sınavdır. Dilim Sonu sınavındaki soru sayısı ve soruların
anabilim dallarına dağılımı Dilim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir. Dilim Sonu Sınavını, Dilim
Sınav Koordinatörleri, dilim içinde dersi bulunan tüm anabilim dallarından aldıkları sorularla
oluştururlar.
(2) Dikey Koridorların Sınavları: İlgili dönemdeki öğrenim içeriğine uygun bir şekilde
Ölçme Değerlendirme Kurulunun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilen sınavlardır.
(3) Dönem Sonu Sınavı: 1., 2. ve 3. dönemlerin sonunda dilimlerin teorik ve/veya
uygulamalı olarak değerlendirildiği sınavdır. Dönem sonu sınavı, içeriği çekirdek eğitim programı ile
dönemin amaç ve hedefleri gözetilerek ve düzeyi döneme uygun olacak biçimde, anabilim dallarından
gelen ve daha önce zorluk ve ayırıcılık katsayıları dikkate alınan sorularla oluşturulan soru bankası
kullanılarak dilim sınav koordinatörleri tarafından hazırlanır. Ölçme Değerlendirme Kurulu Başkanı ve
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı tarafından gözden geçirilir.
(4) Bütünleme Sınavı: Dönem sonu sınavında olduğu gibi dilimlerin teorik ve/veya
uygulamalı olarak değerlendirildiği sınavdır. Dönem sonu sınavının hazırlandığı şekilde hazırlanır. Dikey
koridorlar için Ölçme Değerlendirme Kurulunun belirlediği esaslara göre, seçmeli dersler için sorumlu
öğretim üyesinin belirlediği şekilde bütünleme sınavı yapılır.
(5) Mazeret Sınavı: Bu Yönergenin 9. maddesi uyarınca kabul edilen mazeretler için
açılan sınavdır. Mazeret sınavı, girilmeyen sınavın hazırlandığı şekilde hazırlanır.
Sayfa 64 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Sınav sonuçlarına itirazda, İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 27. maddesi geçerlidir.
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) İstanbul Tıp Fakültesi’nde başarının değerlendirilmesinde mutlak
değerlendirme yöntemi kullanılır.
(2) Çoktan seçmeli test biçiminde yapılan sınavlarda 5 yanlış bir doğruyu götürür.
(3) Dilim Sonu Sınavında öğrenci dilimde dersi bulunan her anabilim dalına ait
soruların en az % 50’sini doğru yanıtlamak zorundadır; daha azının doğru yanıtlanması halinde eksik
soru sayısının puan karşılığı toplam puanından düşülür.
(4) Dilim Notu: Dilim sonu sınavı notuna, varsa dilim içindeki ödev, proje, vb.
etkinliklerden elde edilen notların, dilim koordinasyon kurulunun belirlediği oranlarda etki etmesiyle
hesaplanır.
(5) Dilim Başarı Notu: Dilim notu ile Dönem Sonu Sınavındaki ilgili dilime ait kuramsal
ve/veya uygulamalı sınav notlarının Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen oranlarda
katılımı ile oluşan nottur.
(6) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) İ.Ü. Önlisans
ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca hesaplanır.
(7) Dönem sonunda yapılan uygulamalı sınavların dilim başarı notuna toplam katkısı %
20’nin altında olamaz. Uygulama sınavının dönem sonu sınavı notuna katkısı ve her bir anabilim
dalının toplam uygulama notuna katkısı, Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.
(8) Dönem sonu teorik sınavında her dilimden 50 ve daha aşağı not alan bir öğrenci
dilim notu ve dönem sonu uygulama sınavı notuna bakılmaksızın o dilimden bütünleme sınavına girer.
(9) Seçmeli Derslerde başarının ölçülmesinde sorumlu öğretim üyesi tarafından
belirlenen yöntem (ödev, proje, sunum, sınav gibi…) kullanılır.
(10) Bir dilimden, dikey koridordan veya seçmeli dersten 60 (CC) ve daha yukarı not
alan bir öğrenci başarılı kabul edilir.
Sayfa 65 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
(11) Başarı Notu 50-59 arasında (DC, DD) olan öğrenci o dilimi/dersi koşullu başarmış
sayılır. Öğrenci isterse koşullu başarılı olduğu dilimlerden/derslerden bütünleme sınavına
girerek not yükseltebilir.
(12)
Mezuniyette
koşullu
başarılı
notların,
başarılı
kabul
edilebilmesi için
öğrencininAGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. AGNO'su 2.00'den küçük olanlar bütünleme
sınavına girerek notlarını yükseltirler.
(13) Başarı Notu 50'nin altında (FF) olan öğrenci o dilim/ders için Bütünleme Sınavı'na
girer.
(14) Ardışık 2 yıl AGNO'su 2.00'nin (60'ın) altında olanlar üst dönemden ders alamazlar.
Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde
açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları
dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota
bakılmadan AGNO hesaplamasında not dökümüne yansır.
(15) İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca (Madde 16/6) bir
öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, bir yılda tanımlanmış zorunlu ve 7 seçmeli
derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar
tam sayıya tamamlanır.
Diplomalar
MADDE 14 – (1) Altı yıllık tıp eğitiminin bütün dönemlerini başarıyla tamamlayanlar
Tıp doktoru diploması almaya hak kazanır.
(2) İkinci dönemi başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri halinde İstanbul Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 32/1. maddesi uyarınca Önlisans Diploması
verilir.
(3) Dördüncü dönemi başarıyla tamamlayanlara talep etmeleri halinde İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 31/1. maddesi uyarınca Lisans
Diploması verilir.
Sayfa 66 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenimin Koordinasyonu
Dilim koordinasyon kurulları
MADDE 15 – (1) Dilim Koordinasyon Kurulları kendi alanlarındaki eğitimi, İstanbul Tıp
Fakültesi’nin öğrenim amaç ve hedeflerinin normal yapı ve fonksiyon, patolojik yapı ve fonksiyon ile
klinik uygulama basamaklarını gözeterek uygulamalı çalışmalar, teorik dersler ve sınavları da
kapsayacak biçimde planlamak ve uygulamaktan sorumludur. Dilim koordinasyon kurulları öğrenim
döneminin başı ve sonunda olmak üzere en az iki kez toplanmak zorundadır. Koordinatörlerin seçimini
izleyerek her kurul kendi toplantı takvimini belirlemek ve yürütmekten sorumludur. Dilim
koordinasyon kurulları her dönem için alt kurullar oluşturabilir.
(2) Dilim Koordinasyon Kurulları ilgili dekan yardımcısının, ilgili anabilim dallarına
gönderdiği davet yazısı uyarınca anabilim dallarının akademik kurulları tarafından üç yıl için
görevlendirilen temsilcilerden ve dikey koridor koordinatörlerinden oluşur. Dilim koordinasyon kurulu
ilk toplantısını dekan yardımcısının daveti üzerine yapar ve aralarından iki kurul üyesini (biri temel
bilimler, diğeri klinik bilimler alanından) koordinatör, iki kurul üyesini dilim sınav koordinatörü (biri
temel bilimler, diğeri klinik bilimler alanından) olarak seçer. Dilim Sınav Koordinatörleri tercihen ölçme
değerlendirme sertifikasına sahip olanlar arasından seçilir, sertifikası bulunmayan koordinatörler ilk ay
içinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ölçme değerlendirme kursuna alınır.
(3) Dilim Koordinasyon Kurullarının görevleri şunlardır:
a) İstanbul Tıp Fakültesi’nin ve dönemin öğrenim amaç ve hedeflerini gözeterek, dilim
için öğrenim amaç ve hedeflerini belirlemek;
b) Bu öğrenim amaç ve hedeflerine uygun olarak dilimlerin içeriğini uygulamalı ve
teorik alanları kapsamak üzere planlamak, ders saatleri ve uygulama saatleri açısından normal yapı ve
fonksiyon, patolojik yapı ve fonksiyon ile klinik uygulama aşamalarına göre düzenlemek;
c) Ölçme ve Değerlendirme Kurulundan gelen değerlendirme araçlarının, öğretim üyesi
ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını, toplanan verilerin Ölçme Değerlendirme Kuruluna
iletilmesini sağlamak;
ç) Dilim Sonu sınavındaki soru sayısı ve soruların anabilim dallarına dağılımını
belirlemek.
Sayfa 67 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
d) Dilim içindeki ödev, proje, vb. etkinliklerden elde edilen notların, dilim sonu sınavı
notuna hangi oranda katılarak dilim notunu oluşturacağını belirlemek.
Dilim koordinatörleri
MADDE 16 – (1) Dilim Koordinatörlerinin görevleri şunlardır:
a) Gerekli gördüğü hallerde Dilim Koordinasyon Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi
oluşturmak, toplantı tutanağının dönem koordinatörlüğüne ulaşmasını sağlamak;
b) Dilim içeriğinde yer alan derslerin öğretim üyelerini bir yedek isimle birlikte anabilim
dalları ile işbirliği yaparak belirlemek;
c) Dilim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ders içeriğini, teorik ders ve
uygulama saatlerini ve dersin sorumlu öğretim üyelerini ayrıntılı olarak belirlemek ve eğitim-öğretim
takvimi üzerine yerleştirmek;
ç) Dilimdeki uygulamalı sınavların organizasyonu için anabilim dalları ile işbirliği ve
gerekli görevlendirmeler için yazışmalar yapmak.
Dilim sınav koordinatörleri
MADDE 17 – (1) Dilim Sınav Koordinatörlerinin görevleri şunlardır:
a) Dilim Sonu Sınavını dilim içinde dersi bulunan tüm anabilim dallarından aldıkları
sorularla oluşturmak ve dilim koordinatörlerini bilgilendirerek gerekli yazışmaları yapmak;
b) Anabilim Dallarından gelen teorik sınav sorularını güçlük ve kapsam yönünden
analiz etmek;
c) Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre sınav sorularında değişiklikler önermek;
ç) Dilim sonu sınavlarının farklı değerlendirme gereçlerini içermesi ve beceri - tutum
değerlendirme başlıklarını kapsaması için dilim koordinatörleri ile birlikte gerekli düzenlemeleri
yapmak;
e) Ölçme Değerlendirme Kuruluna katılıp bir bütün olarak fakülte mezuniyet öncesi
programının ölçme değerlendirme işlevinin geliştirilmesine katkıda bulunmak;
Sayfa 68 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
f) Sınavlarda ihtiyaç duyulan ya da yeni geliştirilen yöntemler için gerekli alt yapı ve
malzeme temini hususunda dilim koordinatörleri aracılığı ile malzeme talebinde bulunmak.
Dönem koordinasyon kurulu
MADDE 18 – (1) Dönem Koordinasyon Kurulu, dönemde bulunan dilimlerin, seçmeli
derslerin ve dikey koridorların koordinatörlerinden oluşur. Her dönemin başında ve sonunda olmak
üzere yılda en az iki kez toplanır.
(2) Dönem Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlk toplantıda; dönem içinde yer alan dilimlerin sürelerini, hangi dilimler sonunda
sınav yapılacağını belirlemek, sınav takvimini gözden geçirmek ve yapılacak değişiklikleri ve bunların
sorumlularını ve sürelerini belirlemek;
b) Dilim notu ile Dönem Sonu Sınavındaki ilgili dilime ait kuramsal ve/veya uygulamalı
sınav notlarının, dilim başarı notuna hangi oranlarda etki edeceğini belirlemek;
c) Dönemin sonunda yapılan toplantıda dönem eğitimini gözden geçirmek, dilim
koordinatörlerinin önerilerini değerlendirmek, dönem sınavı için gerekli kararları almak, bir sonraki yıl
için dönemin öğrenim amaç ve hedeflerini belirlemek;
ç) Toplantı tutanaklarını TÖAK’a iletmek.
Dönem koordinatörü
MADDE 19 – (1) Dönem Koordinatörü, Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından dilim
koordinatörleri arasından seçilir.
(2) Dönem Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Dilim koordinatörlerini dönem başında ve sonunda toplantıya çağırmak;
b) Toplantı tutanaklarını oluşturarak TÖAK’a iletmek;
c) Dönem sınavı için gerekli takvimi oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak;
ç) Dönem sınav sonuçlarının ilanını ve gelen itirazların karara bağlanmasını sağlamak;
d) Kesinleşen sınav sonuçlarının öğrenci işlerine ulaşmasını sağlamak.
Sayfa 69 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Ölçme değerlendirme kurulu
MADDE 20 – (1) Ölçme Değerlendirme Kurulu, sınavların İstanbul Tıp Fakültesi’nde
mezuniyet öncesi eğitimin amaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi, yürütülmesi ve sınavların
niteliğinin geliştirilmesinden sorumludur. Dekanın atadığı bir başkan ve dilim sınav koordinatörleri
arasından biri temel bilimler, diğeri klinik bilimlerden olmak üzere seçilen iki başkan yardımcısı
tarafından yönetilir. Öğrenim Koordinatörü, Öğrenci İşleri Koordinatörü ve dilimlerin sınav
koordinatörleri Ölçme Değerlendirme Kurulu’nun doğal üyesidir. Seçim ve atama işlemlerinden sonra
ilk toplantıda kendi aralarında iş bölümü yaparak aşağıda tanımlanan iki alt kurulu oluştururlar.
Kurullar ilk toplantılarında çalışma takvimlerini ve çalışma yöntemlerini belirler ve yazılı olarak TÖAK’a
iletirler.
(2) Ölçme Araçlarını ve Sınavları Geliştirme Alt Kurulu; mezuniyet öncesi dönemde
yapılan teorik ve uygulamalı sınavların geçerli ve güvenilir olmasını, çağdaş çoklu sınav yöntemlerinin
kullanımını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve sınav güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bu amaçla
hizmet içi kurslar düzenler, alt yapı geliştirilmesi için Dekanlıkla ortak çalışma yürütür, soru bankası
oluşturur, yapılan değerlendirmelere dayanarak sınavların öğrenim amaçlarını ölçme yönünde
geliştirilmesini sağlar. Sınavlar için dilim ve/veya dönem koordinatörlüklerine öneride bulunur. Bu
işlevleri yerine getirebilmek için yapılan toplantıların tutanakları, alt kurul başkanı tarafından
toplantıyı izleyen 2 gün içinde TÖAK’a iletilir.
(3) Program Değerlendirme Alt Kurulu; bir bütün olarak mezuniyet öncesi programın
girdi, süreç, çıktı ve etkileri açısından değerlendirilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri belirler,
geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar, alınan sistematik geri bildirimleri TÖAK aracılığıyla dönem ve
dilim koordinatörlüklerine iletir, bu geri bildirimler doğrultusunda gerekli görülen değişiklik ve
düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur. Bu işlevleri yerine getirebilmek için yapılan
toplantıların tutanakları, alt kurul başkanı tarafından toplantıyı izleyen 2 gün içinde TÖAK’a iletilir.
Tıp öğrenimi ana komisyonu
MADDE 21 – (1) TÖAK, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Öğrenim Koordinatörü,
Öğrenci İşleri Koordinatörü, dönem koordinatörleri, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, seçmeli ders
koordinatörleri, en az üç öğrenci temsilcisi, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı ile bir önceki
dönemin Dekan Yardımcısı, Öğrenim Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Koordinatöründen oluşur.
Komisyon toplantılarına gerektiğinde Özel Çalışma Koridorları Koordinatörü de davet edilebilir.
Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Sayfa 70 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
(2) TÖAK’ın görevleri şunlardır:
a) İstanbul Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi eğitim için temel ilke ve hedefleri
belirlemek;
b) Bu ilke ve hedeflerin dilim ve dönemler düzeyinde yaşama geçmesi için insan gücü ve alt
yapı gereksinimlerini planlamak, karşılanması için Dekanlığa öneride bulunmak;
c) Her eğitim-öğretim yılında en az dört kez toplanarak eğitimin teorik ve uygulamalı
boyutları ile akademik takvim üzerine yerleştirilmesini değerlendirmek ve 6 yıllık bir süreç için
koordinasyonu sağlamak;
ç) Dilim ya da dönemler için dönem koordinasyon kurullarından gelen değişiklik
önerilerini karara bağlamak;
d) Program Değerlendirme Alt Kurulu’nun bulgu ve önerilerine dayanarak 6 yıllık
program için gerekli değişiklik önerilerini dönem koordinatörlerine iletmek.
Sayfa 71 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dekanlık Başarı Ödülleri
Başarı ödülleri
MADDE 22 – (1) Bilimsel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerde bulunmuş öğrenciler,
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından bu alanlarda başarı ödülleri verilerek ödüllendirilir.
(2) Dekanlık tarafından öğrencilere verilebilecek ödüller şunlardır:
a) Bilimsel Başarı Ödülü: Dekan tarafından atanan o yıl en çok atıf alan 3 öğretim
üyesinden oluşturulan jürinin, öğrencilerin çeşitli bilimsel etkinliklerini (yayın, sözlü sunu, poster sunu
vb.) göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda verilen ödüldür.
b) Sanat Ödülü: Dekan tarafından atanan 3 kişiden oluşturulan jürinin, öğrencilerin
sanatsal etkinliklerini göz önüne alarak yaptığı değ
c) Sosyal Sorumluluk Ödülü: Dekan tarafından atanan 3 kişiden oluşturulan jürinin,
öğrencilerin sosyal sorumluluk etkinliklerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda
verilen ödüldür.
ç) Spor Ödülü: Dekan tarafından atanan 3 kişiden oluşturulan jürinin, öğrencilerin
sportif etkinliklerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda verilen ödüldür.
(3) Öğrenciler 6 yıl boyunca yaptıkları etkinliklerle ilgili belgeleri her yıl Şubat ayında
Öğrenci İşleri Bürosuna sunarlar.
Sayfa 72 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 4
Eğitim Müfredat Çatısı
HAFTA
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
1.YARIYIL
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14 15 16
2.YARIYIL
Tıbbî Bilimlere Giriş 1
(Tıbbî Biyoloji, Biyofizik, Genel Biyokimye,
Genel Mikrobiyoloji, Genel Fizyoloji)
Hayatın
Evreleri
(Embriyoloji,
Tıbbî Bilimlere Giriş 2
Hamilelik,
(Tıbbî Biyoloji, Biyofizik, Genel
Yeni Doğan,
Biyokimye, Genel
Ergenlik,
Mikrobiyoloji, Genel Fizyoloji)
Erişkinlik,
Yaşlılık,
Ölüm)
Nitelikli Hekimlik Eğitimi (İletişim, Beceri)
SINAV
I.YIL
Tıbba
Merhaba
1
Hareket 1
Nitelikli Hekimlik Eğitimi (İletişim, Beceri)
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Metabolizma
Kan Lenfoid-Dolaşım-Solunum 1
II.YIL
Sindirim ve
Beslenme
Ürogenital Sinir-Duyu
SİSTEM PATOLOJİLERİNE VE KLİNİĞE GİRİŞ
ve Üreme 1
1
Endokrin 1
Ortak Dersler + Dikey Koridor
Semiyoloji
Hareket 2
III.YIL
Simüle hasta
Ortak Dersler + Dikey Koridor
Kan-Lenfoid
Metabolizma
Dolaşım
Sindirim ve Beslenme
Solunum 2
Endokrin 2
Ortak Dersler ve Pratikler + Dikey
Koridor
Terminoloji
Ürogenital ve Üreme
Sinir, Duyu 2
2
Ortak Dersler ve Pratikler +
Dikey Koridor
STAJLAR
STAJLAR
Ortak Dersler ve Pratikler + Dikey Koridor
Ortak Dersler ve Pratikler + Dikey Koridor
Stajlar (Sık görülen hastalıklar, Seçmeli stajlar vb)
Stajlar (Sık görülen hastalıklar, Seçmeli stajlar vb)
İnternlik
İnternlik
Dikey Koridor
Dikey Koridor
IV.YIL
V.YIL
VI.YIL
Sayfa 73 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 5
Özdeğerlendirme Çalışma Grubu
ÖZDEĞERLENDİRME (ÖDR) ÇALIŞMA GRUBU
Dekan
Prof. Dr. Bilgin SAYDAM
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER
ÖDR Başkoordinatörü
Prof. Dr. Sümer YAMANER
Koordinatör Üyeler
Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
Ayşe DEMİR (Öğrenci Bürosu Şefi)
Çiğdem Gök (Eğitim Sekreteri)
ÖDR maddeleri
Sorumlu Üye ve Yardımcıları
3- Öğrencilerin değerlendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
5- Program değerlendirme
9- Sürekli yenileme ve gelişim
Prof. Dr. Ümit TÜRKOĞLU
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
Prof. Dr. Pınar FIRAT
Prof. Dr. Arif DÖNMEZ
Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA
4- Öğrenciler
6- Öğretim elemanları
8- Yönetim ve yürütme
Doç. Dr. Öner ŞANLI
Prof. Dr. Ayşe MUDUN
Prof. Dr. Rasim MERAL
Prof. Dr. Safinaz YILDIZ
1- Amaç-Hedefler
2- Eğitim programı
7- Eğitsel olanaklar
Doç. Dr. Filiz AKYÜZ
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
Doç. Dr. Ayşin KALE
Uzm. Dr. Beyza ÖZÇINAR
Sayfa 74 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Öğrenciler
3.sınıf öğrencisi
Kerem ŞENCAN
3.sınıf öğrencisi
Özlem KALEOĞLU
3.sınıf öğrencisi
Yusuf ÖZDEMİR
4.sınıf öğrencisi
Merve SEVİ
5.sınıf öğrencisi
Abdulbaki BİLEN
5.sınıf öğrencisi
İsmail MAZLUM
5.sınıf öğrencisi
Taner ABDULLAH
ÖDR KOMİTESİ AD TEMSİLCİLERİ LİSTESİ, UZMANLAR,
UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRENCİLER
ANATOMİ ANABİLİM DALI
BİOFİZİK ANABİLİM DALI
BİOKİMYA ANABİLİM DALI
BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
DEONTOLOJİ ve TIP TARİHİ ANABİLİM DALI
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
MİKROB.ve KLİNİK MİKROB.ANABİLİM DALI
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
ÇOCUK RUH SAĞ.ve HAST.ANABİLİM DALI
ÇOCUK SAĞ.ve HAST.ANABİLİM DALI
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARM. A.DALI
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON A.DALI
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI
Sayfa 75 / 146
Doç. Dr. Ayşin KALE
Doç. Dr. Handan AKÇAKAYA
Prof. Dr. Necla KOÇAK TOKER
Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN
Yard. Doç. Dr. Hakan ERTİN
Prof. Dr. Ümmühan ALKAÇ İŞOĞLU
Prof. Dr. Bülent AHISHALI
Doç. Dr. Zerrin AKTAŞ
Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN
Prof. Dr. Nadir ARICAN
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
Doç. Dr. Behiye ALYANAK
Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Prof. Dr. Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL
Doç. Dr. N. Gülfer OKUMUŞ
Prof. Dr. Nurhan İNCE
Prof. Dr. Melih AKTAN
Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU
Prof. Dr. Betül BAYKAL
Prof. Dr. Ayşe MUDUN
Prof. Dr. Başak YÜCEL
Yard. Doç. Dr. Artür SALMASLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
SUALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP A.DALI
TIBBİ EKOLOJİ ve HİDROKLİMATOLOJİ A.DALI
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
KADIN HAST.ve DOĞUM ANABİLİM DALI
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
KULAK BURUN BOĞAZ HAST.ANABİLİM DALI
NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
PATOLOJİ ANABİLİM DALI
PLAST., REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERR.A.DALI
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Rasim MERAL
Prof. Dr. Safinaz YILDIZ
Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
Prof. Dr. Arif DÖNMEZ
Prof. Dr. Hülya KAYSERİLİ
Prof. Dr. Nüzhet Mert ŞENTÜRK
Prof. Dr. Feryal GÜN
Doç. Dr. N. Umut BARBAROS
Op. Dr. Serhan TANJU
Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM
Prof. Dr. Recep HAS
Prof. Dr. Ufuk ALPAGUT
Prof. Dr. M. Nesil KELEŞ
Doç. Dr. Altay SENCER
Doç. Dr. Önder İ. KILIÇOĞLU
Prof. Dr. Pınar FIRAT
Doç. Dr. Erdem GÜVEN
Doç. Dr. M. Öner ŞANLI
UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ
Üroloji
Selçuk ERDEM
İç Hastalıkları
Mediha ÇAVUŞOĞLU
Adli Tıp
Mehmet Ali MALKOÇ
Kadın Hastalıkları
Pakize Özge KARKIN
Kardiyoloji
Adem ATICI
Çocuk Cerrahisi
Gökçe GÜRFİDAN
İç Hastalıkları
Ramazan ÇAKMAK
Çocuk Sağlığı
Florenc SEFERKOLLİ
İç Hastalıkları
Büşra ALPASLAN
Halk Sağlığı
İlker KAYI
Patoloji
Orhun Çığ TAŞKIN
Kulak-Burun-Boğaz
Necati ENVER
Sayfa 76 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
ÖĞRENCİLER
2.sınıf öğrencisi
Ece BAHÇECİ
2.sınıf öğrencisi
Kerem ŞENCAN
2.sınıf öğrencisi
Özlem KALEOĞLU
2.sınıf öğrencisi
Enes KOYLAN
3.sınıf öğrencisi
Gürkan Umut AY
4.sınıf öğrencisi
Rümeysa ATASAGUN
5.sınıf öğrencisi
Said SÖNMEZ
5.sınıf öğrencisi
Emrecan KIRTAŞ
5.sınıf öğrencisi
Hülya YILMAZ
5.sınıf öğrencisi
Suzan TRABZONLU
5.sınıf öğrencisi
Özge Sevil KARSTARLI
Öğrenci Bürosu Şefi
Ayşe DEMİR
Akreditasyon sekreteri
Çiğdem GÖK
EK 6
Özdeğerlendirme Raporu CD’de dir.
Sayfa 77 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 7 Sayfa 1
Sayfa 78 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 7 Sayfa 2
Sayfa 79 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 7 Sayfa 3
Sayfa 80 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 7 Sayfa 4
Sayfa 81 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 7 Sayfa 5
Sayfa 82 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 8
UTEAK ekibine yapılan sunum CD’de dir.
EK 9
Sayfa 83 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 10
ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLERİ (ÖDK)
Prof. Dr. Tevfik ECDER (ÖDK Başkanı)
Prof. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN (Temel Bilimler Koordinatörü)
Doç. Dr. Ayşin KALE (Klinik Bilimler Koordinatörleri)
ÖDK
DİLİMLER
TEMEL BİLİM
KLİNİK BİLİM
1
Tıbba Merhaba
AYŞİN KALE
TÜLAY ÖZKAN SEYHAN
2
Tıbbi Bilimlere Giriş
FİLİZ AYDIN
SEMA GENÇ
3
Hayatın evreleri
IŞIL ALBENİZ
CEM İYİBOZKURT
4
Hareket
BÜLENT AHISHALI
ATACAN ATALAR
5
Kan ve Lenfoid
GÜHER S. DİRESKENELİ
MELİH AKTAN
6
Dolaşım
LEYLA TAPUL
AYTAÇ ÖNCÜL
7
Solunum
HANDAN AKÇAKAYA
ESEN KIYAN
8
Sindirim ve Beslenme
SEYHUN SOLAKOĞLU
HAKAN YANAR
9
Metabolizma ve Endokrin
GÜL ÖZDEMİRLER ERATA
FİRDEVS BAŞ
10
Ürogenital ve Üreme
SEYHUN SOLAKOĞLU
SAMET TOPUZ
11
Sinir, Duyu
SACİT KARAMÜRSEL
FEZA DEYMEER
12
Semiyoloji
13
15
Sistem patolojilerine giriş
Nitelikli Hekimlik Eğitimi (İletişim ve
beceri vs…)
Bilgilenme ve bilişim (Diğer)
16
Etik ve hukuk
17
Toplum sağlığı
19
SEÇMELİ
14
TEVFİK ECDER
EKREM YAVUZ , IŞIN KILIÇASLAN
ZEYNEP SOLAKOĞLU
AYHAN BİLİR
EK 11
Anket örneği CD’de dir.
Sayfa 84 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 12
PROGRAM DEĞERLENDİRME ÜYELERİ
Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu,
Prof. Dr. Tevfik Ecder,
Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu,
Prof. Dr. Işıl Albeniz,
Doç. Dr. Handan Akçakay
Sayfa 85 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 13
EYYBİS görevlendirme ve otomasyon sorumluları
Sayfa 86 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Öğrenci otomasyon sisteminde ders sorumlu öğretim üyeleri (koordinatörleri)
1. SINIF
Dönem Koordinatörü: Prof. Dr. Rüstem NURTEN
TIBBA MERHABA
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Kamil PEMBECİ - Doç. Dr. Ayşin KALE
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Doç. Dr. Kemalettin KOLTKA – Yrd. Doç. Dr. Hakan ERTİN
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ 1 ve 2
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Rüstem NURTEN - Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Filiz AYDIN - Prof. Dr. Sema GENÇ
HAYATIN EVRELERİ
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Gülbin GÖKÇAY – Prof. Dr. Leyla TAPUL
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Işıl ALBENİZ – Doç. Dr. Cem İYİBOZKURT
HHAREKET
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK - Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Doç. Dr. Bülent AHISHALI – Doç. Dr. Atacan ATALAR
DİKEY KORİDOR
Koordinatörler
Prof. Dr. Güler BAHADIR – Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Ölçme Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU- Doç Dr. Ayşe PALANDUZ
Nitelikli Hekimlik Eğitimi
Koordinatörleri
Prof. Dr. Güler BAHADIR – Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Bilgilenme ve bilişim
Koordinatörleri
Prof. Dr. Rian DİŞÇİ – Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
Etik ve Hukuk
Koordinatörleri
Prof. Dr. Şevki SÖZEN – Doç. Dr. Arın NAMAL
Toplum Sağlığı
Koordinatörleri
Prof. Dr. Selma KARABEY – Prof. Dr. Doğan ŞAHİN
Sayfa 87 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
2. SINIF
Dönem Koordinatörü: Prof. Dr. Ümmühan ALKAÇ-İŞOĞLU
KAN – LENFOİD-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Aytül UYAR – Prof. Dr. Melih AKTAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ - Prof. Dr. Melih AKTAN
DOLAŞIM-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Ümmühan ALKAÇ-İŞOĞLU - Prof. Dr. Taner GÖREN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Leyla TAPUL - Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL
SOLUNUM-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Şule TAMER - Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Handan AKÇAKAYA - Prof. Dr. Esen KIYAN
METABOLİZMA-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Figen GÜRDÖL – Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Gül ÖZDEMİRLER-ERATA – Prof. Dr. Gülden GÖKÇAY
SİNDİRİM-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Gülay ÜZÜM - Doç. Dr. Filiz AKYÜZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU – Doç. Dr. Hakan YANAR
ENDOKRİN-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Figen GÜRDÖL – Prof. Dr. Firdevs BAŞ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Gül ÖZDEMİRLER-ERATA – Prof. Dr. Firdevs BAŞ
ÜROGENİTAL – ÜREME-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Necla TOKER – Doç. Dr. Samet TOPUZ
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU – Doç. Dr. Samet TOPUZ
SİNİR – DUYU-1
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Ahmet USTA - Prof. Dr. Betül BAYKAL
Sayfa 88 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL - Prof. Dr. Feza DEYMEER
PATOLOJİLERE VE KLİNİĞE GİRİŞ
Dilim Koordinatörü
Prof. Dr. Dilek YILMAZBAHYAN - Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Işın KILIÇASLAN - Prof. Dr. Şengül DERBENTLİ
DİKEY KORİDOR
Dilim Koordinatörleri
Prof. Dr. Güler BAHADIR – Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU
Ölçme Değerlendirme Koordinatörleri
Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU- Doç Dr. Ayşe PALANDUZ
3. SINIF
Üçüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu
Prof. Dr. Hasan KUDAT
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tevfik ECDER
Prof. Dr. Melih AKTAN
Prof. Dr. Hasan KUDAT
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Vildan ERTEKİN
Doç. Dr. Alev YILMAZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hakan GÜRVİT
Nöroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Vedat ÇOR
Prof. Dr. Alp ÜÇOK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Berrin UMMAN
Doç. Dr. Murat SEZER
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Esen KIYAN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yaman TEKANT
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Müjdat UYSAL
Sayfa 89 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Biyokimya Anabilim Dalı
Prof.Dr. Mehmet AĞAN
Prof.Dr. Rıdvan İLHAN
Prof.Dr. Işın KILIÇASLAN
Prof. Dr. Ekrem Yavuz
Patoloji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Safinaz YILDIZ
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Prof.Dr. Selim BADUR (Klinik İmmünoloji)
Prof. Dr.Osman Şadi Yenen (KI. Bakteriyoloji, KI. Mikoloji, Viroloji ve Parazitoloji)
Prof.Dr. Nuran YILDIRIM
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
4. SINIF
Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu
Prof. Dr. M. Taner GÖREN
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet DIRICAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç.Dr.Serap KARAMAN
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Pınar YAMANTÜRKÇELİK
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yaman TEKANT
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Prof. Dr.Halim İŞSEVER
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Doç. Dr. Samet TOPUZ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Atacan ATALAR
Radioagnostik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Menduh DURSUN
Doç. Dr. Artur SALMASLIOĞLU
Sayfa 90 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Musa ALTUN
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya KAYSERILI
5. SINIF
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY - 5. Yıl Sınıf Program Sorumlusu
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nilgün ERTEN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Işık ADALET
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Artür SALMASLIOĞLU
Radyodiagnostik Anabilim Dalı
Prof. Dr. MUSA ALTUN
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali Yağız ÜRESİN
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN - Doç. Dr. Şükran POYRAZOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Rabia Candan GÜRSES
Nöroloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Altay SENCER
Nöroşirürji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Başak YÜCEL
Psikiyatri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Behiye ALYANAK
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nevzat ALKAN
Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Alaettin ÇELİK
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Arif DÖNMEZ
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kemal DEĞER
Sayfa 91 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU
Üroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Can BAYKAL
Dermatoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. K. Mehmet TUĞRUL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Orhan ÇİZMECİ
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hüseyin OFLAZ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Esen KIYAN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. S. Alper TOKER
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
6. SINIF
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN - 6. Yıl Sınıf Program Sorumlusu
Prof. Dr. Selçuk MERCAN
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Doç. Dr. Ayşe KILIÇ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER
İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hekimliğe Doğru)
Prof. Dr. Melih AKTAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bülent ERGUN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bedia ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Vehbi Alp ÜÇOK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sayfa 92 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 14
Sayfa 93 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 15
Sayfa 94 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 16
Seçmeli ders listesi
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DERS LİSTESİ
SIRA
NO
DERSİN ADI
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Çağımızın Yeni Tehditleri
2
Araştırma Projesi Nasıl Oluşturulur?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Moleküler Araştırma Yöntemleri
Tıbbi Etik
Deneysel Araştırma Modelleri
E- Tıp Uygulamaları
Kök Hücresi ve Güncel Uygulamaları
Aile Hekimliği
Tıp'ta Bilgisayar
Sağlıkta Sosyal Belirleyiciler
İleri İngilizce
Tıbbi İngilizce
Müzik, Dans ve Tıp
Yaşam Tarzı ve Sağlık
Sağlıklı Yaşam ve Spor
Tıp Tarihinde Büyükler
Müzikle Tedavi Yöntemleri
Veri Tabanı Programları
Eleştirel Düşünme
Tıp Bilişimi ve Uygulamaları
Anket Oluşturma ve Değerlendirme Teknikleri
Algıda Bireysel Farklılıklar ve Öğrenmeye Etkisi
Temel Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri ve Tıpta Uygulanışı
Tıpta Fizik
Tıpta İleri Konulara Biyofiziksel Yaklaşımlar
Oksijen ve Yaşam
Hekimin Filozof Hali
Beslenme ve Sağlık
Çevre Eğitimi
Tarih Boyunca İnsanlığı Etkileyen Hastalıklar
Işık ve Elektron Mikroskobik Araştırma Teknikleri ve Tıpta
Uygulaması
DNA'dan Hücreye
İnflamasyon Biyolojisi
Transplantasyon Biyolojisi
Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler ve Risk Faktörleri
Latin Kültürü
Mesleki İngilizce
Sağlık Psikolojisi
Sağlık Sosyolojisi
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sayfa 95 / 146
Ali AĞAÇFİDAN
Güher SARUHAN
DİRESKENELİ
Rüstem NURTEN
Arın NAMAL
Mehmet KAYA
Levent AVTAN
Ayhan BİLİR
Ayşe PALANDUZ
Halim İŞSEVER
Nuray ÖZGÜLNAR
Erhan TECİMEN
Erhan TECİMEN
Mustafa Nuri YENEREL
Mustafa Taner GÖREN
Bülent BAYRAKTAR
Nuran YILDIRIM
Bilge HAPÇIOĞLU
Rian DİŞÇİ
Zeynep SOLAKOĞLU
Ahmet DİRİCAN
Ahmet DİRİCAN
Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ
Ayhan BİLİR
Rüstem NURTEN
Işıl ALBENİZ
Handan AKÇAKAYA
Mehmet Bilgin SAYDAM
Mübeccel DEMİRKOL
Bilge HAPÇIOĞLU
Nuran YILDIRIM
SINI
F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Leyla TAPUL
1
Filiz AYDIN
Nevin KUYUMCU YALMAN
Fatma SAVRAN OĞUZ
Ali AĞAÇFİDAN
Levent ERTUĞRUL
Erhan TECİMEN
Nilüfer ALÇALAR
Hacer NALBANT
1
1
1
1
1
1
1
1
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Tıpta İnsan Bilimleri I
Tıpta İnsan Bilimleri II
Müzik Tarihine Yolculuk
Toplumcu Tıp Bakış Açısıyla Vaka Tartışmaları
Sosyal Sorumluluk Projesi I
Sosyal Sorumluluk Projesi II
Sosyal Sorumluluk Projesi III
Sosyal Sorumluluk Projesi IV
Sosyal Sorumluluk Projesi V
Hekim ve Hasta Hak ve Yükümlülükleri
Müzik İle Farklı Kültürlere Yolculuk
Eleştirel Düşünmede Oldu Tartışmaları
Akademik İngilizceye Giriş/ Introduction to Academic English
Sözlü Sunum Becerilerini Geliştirme I/Developing Oral
Presentation Skills I
Sözlü Sunum Becerilerini Geliştirme II/Developing Oral
Presentation Skills I
Sözlü Sunum Becerilerini Geliştirme III/Developing Oral
Presentation Skills III
Genel Cerrahide Yenilikler I / Development in general surgery I
Genel Cerrahide Yenilikler II / Development in general surgery
II
İnsanın tıptaki yeri /The human in human medicine
İç Hastalıkları Derlemeleri I /Internal Medıcıne Revıews I
İç Hastalıkları Derlemeleri II /Internal Medıcıne Revıews II
Çocuk Cerrahisi I/ Pediatric Surgery I
Çocuk Cerrahisi II/ Pediatric Surgery II
Kişisel Gelişim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri I /
Personel Development: Be aware of yourself and
manegement of yourskıll I
Kişisel Gelişim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri II /
Personel Development: Be aware of yourself and
manegement of yourskıll II
Kişisel Gelişim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri III /
Personel Development: Be aware of yourself and
manegement of yourskıll III
Sayfa 96 / 146
Hakan ERTİN
Hakan ERTİN
Ümit TÜRKOĞLU
Akif AKALIN
N.Sema GENÇ
N.Sema GENÇ
N.Sema GENÇ
N.Sema GENÇ
N.Sema GENÇ
Ayşe PALANDUZ
Ümit TÜRKOĞLU
Zeynep SOLAKOĞLU
David CHAPMAN
1
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
1
1
Meral AKÇAY
3
Meral AKÇAY
4
Meral AKÇAY
5
Neslihan CABIOĞLU
4
Neslihan CABIOĞLU
5
Rainer BROMER
Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Yaşar Kerem ÇALIŞKAN
Erbuğ KESKİN
Erbuğ KESKİN
2
4
5
4
5
Feyza ERKAN
3
Feyza ERKAN
4
Feyza ERKAN
5
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 17
T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
2013 - 2014 DERS YILI
1. , 2. ve 3. YIL BECERİ KARNESİ
Sevgili Öğrencilerimiz;
Geleceğin yüksek nitelikli hekimlerini yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Tıp Fakültesi’ne hoş geldiniz. Bir hekim
bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için geniş bir bilgiye, bu bilgisine dayanarak tanı ve tedavi işlemlerini
gerçekleştirebilmek için çok sayıda beceriye ve hekimlik değerlerine sahip olmalıdır. Bu nitelikleri kazanmak için altı yıllık
uzun bir öğrenim süreci, becerilerin basamaklandırılarak kazandırılması için kullanılmaktadır.
İstanbul Tıp Fakültesi’nde temel hekimlik becerilerinin her mezunumuza kazandırılabildiğini belgelemek ve sizlerin
de kendinize koyduğunuz öğrenme hedeflerini netleştirebilmenize katkı sağlamak amacı ile ilk üç ve son üç sınıfı kapsayan
iki beceri karnesi düzenlenmiştir. Elinizde bulunan bu karnede yer alan uygulamala,r Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programında bir hekimin mutlaka uygulayabilmesi gereken beceriler olarak tanımlanan bir dizi beceriyi kapsamaktadır
İlk üç sınıfta temel olarak maket üzerinde ya da temel bilimler uygulamalarında yapılan uygulamalar karneye her
becerinin altında adının yazılı olduğu sorumlu anabilim dalları tarafından işlenecektir. Karnelerinizi 1. Sınıfın başında İTF
Öğrenci İşleri ‘den teslim alacaksınız. Karnenizi kesinlikle kaybetmemeniz ve 3.. Sınıfın sonunda her bir beceri için en az bir
imza almış olarak yine öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Yeterlik imzası eksik öğrencilerimizin 4. Sınıfa devam
edebilmesi için yeterlik imzalarını tamamlamış olması gereklidir.
Yetkin birer hekim olarak yetişme hedefinizde size destek olacak, beceri geliştirme hedefleriniz için bir çerçeve çizen
bu uygulamayı titizlikle takip edeceğinizden eminiz.
Başarı Dileklerimizle.
İstanbul Tıp Fakültesi
Sayfa 97 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
B.1. Bir tıp fakültesi mezununun mutlaka öğrenmesi ve/veya kesinlikle ustalaşmış olması gereken beceriler ve
sonuçlarını mutlaka yorumlayabilmesi gereken testler.
Vücut sıcaklığının ölçülmesi
ve izlemi Beceri uygulamaları
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Mikroskopik inceleme için
boyasız (direkt) preparat
hazırlayabilme ve inceleme
yapabilme Mikrobiyoloji
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Laboratuvar örneğini uygun
koşullarda laboratuvara
ulaştırabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Mikroskop kullanımı (gram
inceleme vb. yapabilme)
Mikrobiyoloji, Fizyoloji,
Histoloji, Tıbbi biyoloji,
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Kan basıncı ölçümü Beceri
uygulamaları, Fizyoloji
Laboratuvar Testleri ve
İlgili Diğer İşlemler
Biyolojik materyalle çalışma
ilkelerini uygulayabilme
Beceri uygulaması
Tam kan sayımı ve periferik
yayma yapabilme Fizyoloji
Sedimantasyon ölçümü
Fizyoloji
Sayfa 98 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Kanama ve pıhtılaşma zamanı
ölçümü Fizyoloji
Tam idrar analizi (mikroskopik
inceleme dahil)
Mikrobiyoloji, Biyokimya
Dışkı yayması hazırlama ve
mikroskopik inceleme
Mikrobiyoloji,
Glikometre ile kan şekeri
ölçümü
Biyokimya
Peak-flow metre ile solunum
ölçümü Fizyoloji
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
EKG çekimi Fizyoloji
Dekontaminasyon,
dezenfeksiyon, sterilizasyon,
antisepsi sağlayabilme
Beceri Uygulamaları
Sayfa 99 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Girişimler
Damar yolu açabilme Beceri
uygulaması
Venöz, kapiller kan örneği
alabilme
Beceri uygulaması
Lokal ve sistemik ilaç
uygulamaları
Beceri uygulaması
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Aşı yapabilme
Beceri Uygulamaları
PPD testi uygulayabilme
Beceri Uygulamaları
Uygulanacak ilaçları doğru
şekilde hazırlayabilme
Beceri Uygulamaları
İnsülin enjeksiyon
tekniklerini uygulayabilme
Beceri Uygulamaları
Aşı yapabilme Beceri
Uygulamaları
Yüzeyel sütür koyup
alabilme
Beceri Uygulamaları
Sayfa 100 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
İlk ve acil yardım
için gerekli
girişimler
Hava yolu açıklığını
sağlayabilme, ‘Airway’
yerleştirebilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Beceri uygulaması
Hava yolundaki
yabancı cismi uygun
manevra ile
çıkarabilme (Heimlich)
Beceri uygulaması
Temel yaşam desteği
(kalp masajı ve yapay
solunum) sağlayabilme
Beceri uygulaması
Dış kanamayı
durduracak/
sınırlayacak önlemleri
alabilme
Beceri uygulaması
Burun tamponu
koyabilme Beceri
uygulaması
Atel yapabilme ve
uygulayabilme
Beceri uygulaması
Bandaj ve soğuk-sıcak
kompres
uygulayabilme Beceri
uygulaması
Kas iskelet sistemi
yaralanmalarında ilk
yardım yapabilme
Beceri uygulaması
Hastanın klinik
durumuna uygun
olarak taşınmasını
sağlayabilme Beceri
uygulaması
Oksijen ve
nebulizasyon tedavisi
uygulayabilme Beceri
uygulaması
Sayfa 101 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
2013-2014
DERS YILI
4.- 5. ve 6. YIL
STAJ KARNESİ
Sevgili Öğrencilerimiz;
Geleceğin yüksek nitelikli hekimlerini yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Tıp Fakültesi’ne hoş geldiniz. Bir hekim bireyin ve
toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için geniş bir bilgiye, bu bilgisine dayanarak tanı ve tedavi işlemlerini
gerçekleştirebilmek için çok sayıda beceriye ve hekimlik değerlerine sahip olmalıdır. Bu nitelikleri kazanmak için altı yıllık
uzun bir öğrenim süreci, becerilerin basamaklandırılarak kazandırılması için kullanılmaktadır.
İstanbul Tıp Fakültesi’nde temel hekimlik becerilerinin her mezunumuza kazandırılabildiğini belgelemek ve sizlerin de
kendinize koyduğunuz öğrenme hedeflerini netleştirebilmenize katkı sağlamak amacı ile ilk üç ve son üç sınıfı kapsayan iki
beceri karnesi düzenlenmiştir. Elinizde bulunan bu karnede yer alan uygulamalar Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim
Programında bir hekimin mutlaka uygulayabilmesi gereken beceriler olarak tanımlanan bir dizi beceriyi kapsamaktadır
İlk üç sınıfta temel olarak maket üzerinde ya da temel bilimler uygulamalarında yapılan uygulamalar karneye sorumlu
anabilim dalları tarafından işlenecektir. Karnelerinizi 1. ve 4. Sınıfın başında İTF Öğrenci İşleri ‘den teslim alacaksınız.
Karnenizi kesinlikle kaybetmemeniz ve 3. Ve 6. Sınıfın sonunda her bir beceri için en az bir imza almış olarak yine öğrenci
işlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Yeterlik imzası eksik öğrencilerimizin 4. Sınıfa devam edebilmesi ya da mezun
olabilmesi için yeterlik imzalarını tamamlamış olması gereklidir.
Yetkin birer hekim olarak yetişme hedefinizde size destek olacak bu uygulamayı titizlikle takip edeceğinizden eminiz.
Başarı Dileklerimizle.
İstanbul Tıp Fakültesi
Sayfa 102 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
B.1. Bir tıp fakültesi mezununun mutlaka öğrenmesi ve/veya kesinlikle ustalaşmış olması gereken beceriler ve
sonuçlarını mutlaka yorumlayabilmesi gereken testler
I-UYGULAMALI BECERİLER
Öykü alma, tedaviyi
planlama, kayıt tutma ve
rapor hazırlama
Genel ve soruna yönelik öykü
alabilme
Bildirimi zorunlu hastalıklarda
bildirim yapabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Aydınlatılmış onam alabilme
Hasta kartı ve dosyası
soldurabilme (6.sınıf)
Mental durum
değerlendirmesi,
psikiyatrik öykü alabilme
Hasta dosyası
hazırlayabilme
Doğru kayıt tutma,
bildirimler
Doğru, uygun ve okunaklı
reçete düzenleyebilme /
e-reçete
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Epikriz hazırlayabilme
Hastaların uygun sevk
edilebilmesi
Sayfa 103 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Adli rapor hazırlayabilme
Genel ve Soruna Yönelik Fizik
Muayene
Deri muayenesi
Baş –boyun ve KBB muayenesi
Göz ve göz dibi muayenesi
Solunum sistemi muayenesi
Vücut sıcaklığının ölçülmesi ve
izlemi
Kan basıncı ölçümü
Kalp-damar sistemi muayenesi
Karın muayenesi
Nörolojik muayene
Kas-iskelet muayenesi
Psikiyatrik muayene (5.sınıf)
Meme ve aksiller bölge
muayenesi
Sayfa 104 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Digital rektal muayene
Ürolojik muayene
Jinekolojik muayene
Gebe muayenesi
Çocuk ve yenidoğan
muayenesi
Adli ölü muayenesi
Laboratuvar Testleri ve İlgili
Diğer İşlemler
Biyolojik materyalle çalışma ilkelerini
uygulayabilme
Mikroskopik inceleme için boyasız (direkt)
preparat hazırlayabilme ve inceleme
yapabilme
Laboratuvar örneğini uygun koşullarda
laboratuvara ulaştırabilme
Mikrobiyolojik/patolojik/radyolojik/sintigrafik
inceleme için istek formunu doldurabilme
Mikroskop kullanımı (gram inceleme vb.
yapabilme)
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Sayfa 105 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Dekontaminasyon,
dezenfeksiyon, sterilizasyon,
antisepsi sağlayabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
İlgili enfeksiyona yönelik
örneklerin transportunu ve
inokülasyonunu yapabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Tam kan sayımı ve periferik
yayma yapabilme
Sedimantasyon ölçümü
(otomatik makine ile
ölçülüyor)
Kanama ve pıhtılaşma zamanı
ölçümü
Tam idrar analizi (mikroskopik
inceleme dahil)
Dışkı yayması hazırlama ve
mikroskopik inceleme
Vaginal akıntı örneği
incelemesi (GYE taraması, taze
preparat hazırlama ve bakısı)
Glukometre ile kan şekeri
ölçümü
Peak-flow metre ile solunum
ölçümü
EKG çekimi
Su ve gıda numunesi alabilme
Sayfa 106 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Su dezenfeksiyonu yapabilme
Sularda klor düzeyini
belirleyebilme
Girişimler
Damar yolu açabilme
Venöz, kapiller kan örneği
alabilme
İdrar sondası takabilme
Kan transfüzyonu yapabilme
Lokal ve sistemik ilaç
uygulamaları ve aşı yapabilme,
PPD testi uygulayabilme
Uygulanacak ilaçları doğru
şekilde hazırlayabilme
İnsülin enjeksiyon tekniklerini
uygulayabilme
İlgili enfeksiyona yönelik kültür
örneklerini alabilme (boğaz,
gaita, püy, kan, deri, vücut
sıvıları)
Lavman yapabilme
Nazogastrik sonda
uygulayabilme
Sayfa 107 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Kulak yıkayabilme (pratisyen
bir hekimin yapması gereken
bir girişim değildir.)
Mide yıkayabilme
Doğum sonrası anne bakımını
yapabilme
Yara-yanık bakımı yapabilme
Yüzeyel sütür koyup alabilme,
abse açabilme, v.b. basit temel
cerrahi girişimler ve gerekli
lokal anestezi uygulamaları
Normal spontan doğum
yaptırabilme (epizyo açma ve
onarımı dahil) 4.sınıfta izlem,
intörnlükte yaptırabilme
olarak ayrılması
Yenidoğanın doğum odasında
bakımını yapabilme
Antropometrik ölçümlerin
yapılabilmesi
Vajinal ve servikal örnek
alabilme
İlk ve acil yardım için gerekli
girişimler
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Sayfa 108 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Hava yolu açıklığını
sağlayabilme, ‘Airway’
yerleştirebilme (solunum
sıkıntısının kaynağını
belirleme, ona göre sevk ve
idare yapabilme) (üst ve alt
hava yolu)
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Kas iskelet sistemi
yaralanmalarında ilk yardım
yapabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Hastanın klinik durumuna
uygun olarak taşınmasını
sağlayabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Oksijen ve nebulizasyon
tedavisi uygulayabilme (%100
Oksijen uygulayabilme)
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Hava yolundaki yabancı cismi
uygun manevra ile çıkarabilme
(Heimlich)
Temel yaşam desteği (kalp
masajı ve yapay solunum)
sağlayabilme
Dış kanamayı durduracak/
sınırlayacak önlemleri alabilme
Burun tamponu koyabilme
Burundan yabancı cisim
çıkarabilme (pediatrik
hastalarda özellikle)
Atel yapabilme ve
uygulayabilme
Bandaj ve soğuk-sıcak
kompres uygulayabilme
Sayfa 109 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Sıvı elektrolit dengesini
düzenleyebilme
Göz yaralanmalarında ilk
yardım yapabilme
Zehirlenmeler ile hayvan ısırık
ve sokmalarında ilk ve acil
yardım yapabilme
Acil psikiyatrik hastanın
stabilizasyonunu yapabilme
Psikiyatrik değerlendirme
(6.sınıf)
Antidepresan reçetesi
yazabilme (6.sınıf)
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
II- ENTELEKTÜEL BECERİLER
Bilginin değerlendirilmesi
Klinik tablonun aciliyetini
değerlendirebilme
Öykü, fizik muayene ve vital
bulguları değerlendirebilme
(nabız, solunum, ateş, kan
basıncı)
Normal ve patolojik EKG
bulgularını ayırt edebilme
Radyolojik filmin hangi
incelemeye ve hangi radyolojik
ve sintigrafik bölgeye ait
olduğunu ayırt edebilme
Akciğer grafisinin
değerlendirilebilmesi
İskelet sistemi grafilerini
Sayfa 110 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
değerlendirilebilmesi
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Çocuklarda büyüme ve
gelişmeyi izleyebilme
(persentil eğrileri, Tanner
derecelendirmesi)
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Malnütrisyon ve
dehidratasyonun tanısını,
derecelendirilmesi yapabilme
ve tedaviyi planlayabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Direkt karın grafisinin
değerlendirilebilmesi
Uygun laboratuvar testi ve
diğer tanı araçlarını seçebilme
Sık istenen laboratuvar
sonuçlarını değerlendirebilme
(normal ve patolojik
yorumlama), gerekirse daha
ileri tetkikleri planlayabilme
Ayırıcı tanı yaklaşımı
geliştirebilme
Tedavinin gerekliliğini
değerlendirebilme
İlaç dışı tedaviyi planlayabilme
Akılcı ilaç tedavisi
planlayabilme, uygulayabilme
ve izleyebilme
Sayfa 111 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Özel durumlarda (Çocuklarda,
yaşlılarda, gebelerde,
emzirenlerde, karaciğer ve
böbrek hastalarında ilaç
kullanımı prensiplerine
uyabilme
İlaç dozlarını doğru
hesaplayabilme
Uygulanacak ilaç dozlarını
doğru hesaplayabilme
Ölüm nedenini doğru olarak
belirleyebilme
Yüksek riskli gebelikleri
belirleyebilme ve
yönlendirebilme
Koruyucu hekimlik
uygulamaları
Kişiyi hastalanmadan önce,
çevresiyle birlikte
değerlendirebilme
Öncelikli sağlık sorunları ve
risk gruplarını tanıyabilme
Doğurganlığı düzenleme
danışmanlığı verebilme
Kontrasepsiyon yöntemlerinin
doğru uygulayabilme ve
kullanıcıları izleyebilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Gebe izlemi yapabilme
Gebelikte teratojenik etkiler
konusunda danışmanlık
verebilme
Sayfa 112 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Erken tanı için uygun tarama
yöntemlerini seçebilme,
uygulayabilme ve
yönlendirebilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yenidoğan bebeklerde anne
sütü emme pratiği
kazandırabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Doğum sonrası bakım
yapabilme
Sağlam çocuk izlemi
yapabilme
Yaşa göre beslenmeyi
düzenleyebilme
Bağışıklama yapabilme
Kazalardan korunma
Toplumda bulaşıcı hastalıklarla
mücadele edebilme
İlaçla koruma
Topluma meme ve serviks
tarama bilincinin
kazandırılabilmesi
Menapozda sağlığı izleyebilme
ve yönlendirebilme
Meslek hastalıklarından
korunma
Sayfa 113 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Kronik hastalıkların izlenmesi
ve korunma
Topluma sağlıklı yaşam bilgisi
verebilme (kişisel hijyen, fizik
aktivite, cinsel sağlık,
uyuşturucu, sigara, alkol,
beslenme vb.)
Toplumda risk gruplarına
uygun sağlık eğitimi yapabilme
Sağlık kuruluşlarında ve toplu
yaşam alanlarında
enfeksiyonların önlenmesi
Salgınlarda ve afetlerde
yönetim
Herhangi bir toplumda sağlıkla
ilgili sorunları epidemiyolojik
yöntemler kullanarak
saptayabilme ve çözüm
yollarını ortaya koyabilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
III- İLETİŞİM BECERİLERİ
Çalışma ekibi ile etkili iletişim
kurabilme
Hasta ve hasta yakınlarıyla
etkili iletişim kurabilme
Hastanın toplumsal ve
ekonomik durumunu her
aşamada göz önüne alabilme
Sayfa 114 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Hasta ve hasta yakınlarından
doğru ve yeterli bilgi
edinebilme
Hastaya ve hasta yakınlarına
hastalığı ile ilgili yeterli ve
anlayacağı biçimde bilgi
verebilme
Hastaya ve/veya hasta
yakınlarına olası girişimler/
tedavi seçenekleri hakkında
doğru ve yeterli bilgi
verebilme, tedavi için onay
alınması
Kanser ve engellilik gibi özel
yaklaşım gerektiren
durumlarda iletişime özen
gösterebilme
Meslektaşları ve eğiticileri ile
etkili iletişim kurabilme
IV- BİLGİYE ERİŞME
BECERİLERİ
Gözlemci, sorgulayıcı ve
araştırıcı olabilme
Hekimlik bilgilerini
arttırabilme/ yeni bilgiler
edinebilme yönünde çaba
gösterebilme
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Yeterli
Onaylayanın Adı Soyadı
Tarih
AD.
Makale yazabilme
Bilgi kaynaklarını etkili biçimde
kullanıp yorumlayabilme/
kanıta dayalı bilgiyi ayırt
edebilme
Sayfa 115 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları
3.3.1.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi Hazırlanmış ve Fakülte Kurulu’nun 05.10.2010
Tarihinde Onayı İle Pilot Uygulamaya Geçirilmiştir. Yönerge Gereğince Uzmanlık
Eğitimi Ve Eşyetkilendirme Kurulu Oluşturulmuştur (Ek 4).
Komisyon tarafından hazırlanan İstanbul Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Yönergesi Fakülte
Kurulu’nun 05.10.2010 tarihinde onayı ile uygulamaya geçirilmiştir. Yönerge gereğince Uzmanlık
Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu üyeleri; Temel Bilimlerden 3, Dahili Bilimlerden 5, Cerrahi
Bilimlerden 4 öğretim üyesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş ayrıca her bölüm
başkanlığı tarafından anabilim dalları asistan temsilcileri arasından (Temel Bilimler-Dahili BilimlerCerrahi Bilimler) 3 tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcisini seçmiş oldu. 2012 yılında Yönerge de yapılan
ufak değişiklikler sonucu Üniversite Yönerge Komisyonu tarafından incelenerek, Senato’nun
05.12.2012 tarihli 46. toplantısı ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi kabul edildi.
3.3.2.Yönerge gereğince her anabilim dalında, EN AZ 3 EN FAZLA 5 ÖĞRETİM ÜYESİNDEN
OLUŞAN tıpta uzmanlık eğitimi kurulları oluşturulmuştur (2013) (Ek 5)
Böylece bu alanda birincil sorumluluk alacak olan öğretim üyeleri belirlenmiştir.
3.3.3.İstanbul Tıp Fakültesi’nin Eşyetkilendirme Profili Yeni Eklemeler İle Gelişmiştir (Ek 6).
Üroloji Anabilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı (Re-akreditasyon aşamasında),
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Nükleer
Tıp Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Nöroloji
Anabilim Dalı, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıları Anabilim Dalı’nın
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın Perinatoloji Bilim
Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı,
Ürojinekoloji Bilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı ve Perinatoloji Bilim Dalı Avrupa Tıp
Uzmanları Birliği (UEMS) Eş Yetkilendirme Belgesi almıştır. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı ve
Kardiyoloji Anabilim Dalı Ulusal Meslek Dernekleri Eşyetkilendirme Belgesine sahiptir. İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Terapötik Aferez Birimi, Sağlık Bakanlığı’ndan
çalışma ve eğitim verme ruhsatı almıştır.
Fakültemiz bünyesinde 31 Anabilim Dalı’nın ve 8 Bilim Dalı’nın UEMS’te temsili
bulunmaktadır. Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu’na farklı zamanlarda 36 anabilim dalı,
23 bilim dalı özdeğerlendirme raporu göndermiştir.
Sayfa 116 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3.4.Çok Sayıda Anabilim Dalından Uzmanlık Öğrencilerinin Katılacağı Kesitsel Kurslar
Geliştirilerek Devam Ettirilmiştir. (Ek 7- 7.1-7.4)
Tus sınavını kazanarak görevine yeni başlayan tıpta uzmanlık öğrencileri için zorunlu kurslar
(yılda en az 2 defa yapılacak zorunlu kurslara diğer tıpta uzmanlık öğrencileri isteğe bağlı
katılabileceklerdir.)
1. Asistan Uyum Kursu, Prof. Dr. Güler BAHADIR koordinatörlüğünde Fakültemiz bünyesinde görevli 25
öğretim üyesinin katkılarıyla her TUS’tan sonra standart bir şekilde başta 1 günlük resüsitasyon kursu
olmak üzere çeşitli eklemeler ile 5 günlük bir program halinde gerçekleşen bu kurs ile, tıpta uzmanlık
öğrencilerinin sıcak bir karşılama sonrasında eğitime başlaması sağlanmaktadır. (Ek7.1)
Kurs Tarihleri:
(25-29 Temmuz 2011) (26-30 Aralık 2011) (2-6 Temmuz 2012) (26-30 Kasım 2012)
(24-28 Haziran 2013) (16-20 Kasım 2013) Katılımcı: 503 kişi
2. Temel Cerrahi Eğitimi Kursu :
Türk Cerrahi Derneği tarafından Fakültemizde cerrahi dallarda eğitime başlayan asistanlara verilen
Temel Cerrahi Kursu, 12 Nisan 2012 tarih itibariyle Fakültemiz bünyesindeki öğretim üyelerince 2
günlük kurs olarak dördüncüsü yapılmıştır. (Ek7.2)
Kurs Tarihleri:
(25 Haziran 2011) (12-13 Nisan 2012) (13-14 Eylül 2012) (23-24 Mayıs 2013)
(20-21 Şubat 2014) Katılımcı Sayısı: 99 kişi
3. Temel EKG Kursu : Fakültemizde ihtisasa başlayan tüm tıpta uzmanlık öğrencileri için Kardiyoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL, Prof. Dr. Ahmet Kaya BİLGE ve Çocuk Kardiyolojisi
öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal NİŞLİ tarafından tıpta uzmanlık öğrencisinin katılımıyla EKG Kursu
yapılmıştır. (Ek7.3)
Kurs Tarihleri:
(16 Nisan 2011) (17 Aralık 2011) (27 Mayıs 2012) (23 Kasım 2012) (15 Şubat 2013)
(29 Kasım 2013) Katılımcı Sayısı: 323 kişi
Sayfa 117 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4. BiyoistatistikKursu: Prof. Dr. Rian DİŞÇİ yönetiminde Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
öğretim elemanları tarafından tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak Orta ve İleri Biyoistatistik
konularını ele alan 2 yarım günlük eğitim verilmiştir. (Ek7.4)
Kurs Tarihleri:
16 Eylül 201, 23 Eylül 2011, 30 Eylül 2011, 7 Ekim 2011, 21 Ekim 2011
09 Mart 2012, 16 Mart 2012, 23 Mart 2012, 21 Eylül 2012, 28 Eylül 2012, 5 Ekim 2012, 12 Ekim 2012
1 Mart, 8 Mart, 15 Mart, 22 Mart, 29 Mart 2013
09-10 Ocak 2014, 16-17 Ocak 2014, 23-24 Ocak 2014, 30-31Ocak 2014, 06-07 Şubat 2014,
13-14 Şubat 2014, 20-21 Şubat 2014, 27-28 Şubat 2014
Katılımcı Sayısı: 262
5. Araştırmada Temel İlkeler Kursu
Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ koordinatörlüğünde 10 öğretim üyesinin katkılarıyla
gerçekleşen bir kurs.
Kurs Tarihi:
12 Nisan 2013
Katılımcı Sayısı: 71
3.3.5.Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Kurulu (Ek 8)
Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu tarafından tıpta uzmanlık öğrencilerinin kendilerini
ilgilendiren akademik ve döner sermaye konularında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.
3.3.6.Uzmanlar Toplantısı (Ek 9)
Fakültemizde görevli çok sayıda uzman ve araştırma görevlisinin katılımıyla eğitim, hizmet ve özlük
hakları konularının ele alındığı uzmanlar toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantı neticesinde 3
bölüm temsilcisi seçilmiştir.
UZMAN TEMSİLCİLERİ
Temel Tıp Bilimler Temsilcisi : Uzm. Dr. Ali İlke GÜRSES
Dahili Tıp Bilimler Temsilcisi : Uzm. Dr. Murat KÖSE
Cerrahi Tıp Bilimler Temsilcisi : Uzm. Dr. Ercan BAŞTU
Sayfa 118 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3.7.Yan Dal Eğitimi Yönergesi Uyarınca (Ek 10)
Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu tarafından hazırlanarak, İstanbul Üniversitesi Senatosu
tarafından 05.12.2012 tarihli 46. toplantısı ile kabul edilen Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
gereğince Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Programları oluşturulmuştur. (Ek 10.1)
Yan Dal Uyum Kursu (Ek 10.2)
Hazırlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yönergesi gereğince Prof. Dr. Sema ANAK koordinatörlüğünde
Fakültemizde eğitime başlayan yan dal uzmanlık öğrencilerine yönelik Yan Dal Uyum Kursu
yapılmıştır. (EK 19)
Kurs Tarihi:
25-27 Mart 2013
Katılımcı Sayısı:
8
Biyoistatistik Kursu
Kurs Tarihi:
(5-6 Eylül 2013) (12-13 Eylül 2013) (19-20 Eylül 2013
Katılımcı Sayısı:
37 kişi
3.3.8.Ölçme-Değerlendirme Toplantısı (Ek 11)
Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim kazanımlarını sağlıklı biçimde değerlendirmek amacıyla güncel
ve çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılabilmesine yönelik olarak her anabilim dalını
temsilen 33 öğretim üyesinin katılımı ile 24 Ocak 2014 tarihinde toplantısı düzenlenmiştir.
3.3.9.İstanbul Tıp Fakültesi Bülteni (Ek 12)
Türkiye’nin en eski ve köklü tıp fakültesi olan İstanbul Tıp Fakültesi’nin 185. yılında, Fakültemizin
bilimsel ve sosyal etkinliklerini içeren konular ile birlikte Bültende ASİSTAN ve UZMAN KÖŞESİ
yer almaktadır. Uzman ve asistanların istediği konulardaki hazırlamış oldukları yazı ve yorumlarını
içeren Ġstanbul Tıp Fakültesi Bülteni 2013 yılında 4 sayısını çıkarmıştır.
3.3.10. Eğitimin Anket İle Değerlendirilmesi
Eğitimin değerlendirilmesi amacıyla tüm tıpta uzmanlık öğrencilerine yıl içinde Haziran ve Ekim
aylarında anket uygulaması yapılmakta olup, alınan anket sonuçları asistanların katıldığı anabilim
dalları akademik kurulunda değerlendirmek üzere iletilmektedir.
3.3.11. Rotasyonların Amaç ve Hedefleri (Ek 13)
Fakültemiz anabilim dallarında yapılan rotasyonların kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, birimlerin
hazırlanan taslak üzerinden rotasyonların uygun amaç öğrenim hedeflerini belirleyerek, rotasyonların
ideal şekilde yapilabilmesi için görüş ve önerileri doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Rotasyon Programı oluşturuldu. Anabilim Dalı Eğitim Sorumlularına iletildi.
Sayfa 119 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3.12. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Teorik Eğitim Kitabı (Ek 14)
Her anabilim dalı tarafından tıpta uzmanlık öğrencilerine verilen teorik eğitim müfredatı
belirlenerek kitapçık oluşturuldu.
3.3.13. İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Yurtiçi ve Yurtdış Akademik
Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Ek 15)
Tıpta uzmanlık öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı eğitim kongre vb. faaliyetlere katılması
durumunda yolluk verilmesi için; kaynakların dengeli ve adaletli kullanımı hususunda yönerge
hazırlanarak Fakülte Kurulunun 08.11.2013 tarihli onayı ile Rektörlüğümüze iletilmiştir.
Görevlendirmelerde esas alınacak Kriter Formu hazırlanmıştır.
3.3.14. Nöbet Akış Şeması
Fakültemizde görevli tıpta uzmanlık öğrencilerinin tutmakla yükümlü olduğu nöbetler konusunda
anabilim dallarının kendi nöbet hizmet akış şeması oluşturmaları için; CERRAHİ ve DAHİLİ
BİLİMLER adına örnek akış şemaları oluşturuldu. Fakültemizde 23 Anabilim Dalı kendi nöbet akış
şemasını oluşturdu.
3.3.15. Tıbbi Yayın Destek Birimi (Ek 16)
Medikal İllüstrasyon, Tıbbi Yazım ( İngilizce – Türkçe), Tıbbi Çizim Operatörlüğü ve İstatistik
hizmetlerini içeren Yayın Destek Birimi Yönergesi hazırlanarak 21.05.2013 tarihli Fakülte Kurulu
onayı ile Rektörlüğümüze iletilmiştir. Yönerge uyarınca kurulan Yayın Destek Birimi faaliyetleri:
İstatistik Hizmetleri
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı’nda görevli öğretim elemanları tarafından 9 Ocak 2013
tarih itibariyle Pazartesi, Salı, Perşembe 08:00-13:00, Cuma günü 08:00-16:00 saatleri arasında Hulusi
Behçet Kütüphanesi 3. katında istatistik hizmetleri verilmektedir.
İngilizce Editörlük
İngilizce tıbbi yazım konusunda akademik personele destek vermek amacıyla İngiliz uyruklu
Okutman David Chapman,13.08.2013 tarihinde göreve başlamıştır. Fakültemiz 54 öğretim elemanına
editörlük konusunda destek vermiştir. Ayrıca David Chapman tarafından 5 Kasım 2013 tarih
itibariyle her hafta Salı ve Perşembe günleri 16:30- 17:30 saatleri arasında verilen İngilizce Kursuna
düzenli olarak 11 tıpta uzmanlık öğrencisi katılmaktadır.
3.3.16. Türk Dilini Konuşan Ülkeler Kongresi/Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi (Ek 17)
İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinini katılımı ile gerçekleşen kongrenin 4.’sünün yapılması
planlandı.
3.3.17. İstanbul Tıp Fakültesi Sağlıklı ve/veya Hasta Gönüllüler Üzerinde Yürütülecek
Klinik Araştırmalar Yönergesi (Ek 18)
Yönerge konusunda 15 Ocak 2014 tarihinde yapılan çalıştaya ~100 kişi katıldı. Yönerge taslağı
oluşturuldu; yönerge 12.02.2014 tarihli Fakülte Kurulu’nca kabul edildi. İ.Ü. Yönerge Kabul
Komisyonu’na gönderildi.
Sayfa 120 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.3.18. Kültür Sanat ve Sosyal Aktiviteleri
Tıpta uzmanlık öğrencilerinin kendi içlerinde sosyal paylaşım sitelerinde kapalı grup oluşturmaları,
Fakülte çalışanlarına yönelik sürdürülen egzersiz programlarına 2013 yılında devam edilmektedir.
3.3.19. Planlanan 2014 Yılı Faaliyetleri

İstanbul Tıp Fakültesi Akılcı İlaç ve Laboratuar Kullanımı Cep Kitapları Dizisi Hazırlanması
(1 Ekim 2014)

E-Öğrenme Projesi (Haziran 2014)

E-Karne Projesi (7 Mart 2014)

Radyoloji Eğitimi Pratik Görüntüleme Kursu (Haziran 2014)

Anatomi Diseksiyon Kursu (Mayıs 2014)

Sistem Temelli Olgu Sunumlarında Etik ve Hukuki Boyutun Tartışılması Toplantıları (Mayıs
2014)

İstanbul Tıp Fakültesi Dış İlişkiler Ofisi (Mart 2014)

KAGEM Günleri (4 Nisan 2014)

Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (2014)

Palyatif Tıp Birimi (2014)

Klinik Araştırmaları Yönergesi (12.02.2014)

Teknoloji Transfer Ofisi (kuruluş tarihi: 20 Aralık 2013)

İstanbul Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (İTFAM) (uzak gelecekte…)
Sayfa 121 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
3.4. Kamu/Sağlık Hizmetleri
46. Tablo: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 2013 Yılı Sunulan Hizmet İstatistik
Sonuçları
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ ĠSTATĠSTĠK SONUÇLARI
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
KADRO YATAK
2.940
2.940
2.940
MEVCUT YATAK
1.427
1.524
1.600
1.409
1353
POLĠKLĠNĠKTE MUAYENE OLAN
HASTA SAYISI
950.387
1.012.9
97
1.116.7
58
1.097.7
79
11006
85
YATIRILAN HASTA DAĞILIMI
45.397
42.994
45.635
44.598
42669
TOPLAM TABURCU OLAN HASTA
SAYISI
44.577
98,0
1
42.647
97,8
3
44.644
97,8
44.191
98,2
2
42072
TOPLAM ÖLEN HASTA SAYISI
905
1,99
944
2,17
1.003
2,2
799
1,78
712
TOPLAM ÇIKAN HASTA SAYISI
45.482
100
43.591
100
45.647
100
44.990
100
42784
TOPLAM YATILAN GÜN TOPLAMI
423.371
AMELĠYATLARIN DAĞILIMI
31.844
A TĠPĠ AMELĠYAT
3.289
ÖZELLĠĞĠ OLAN AMELĠYAT
9.659
BÜYÜK AMELĠYAT
8.456
ORTA AMELĠYAT
5.938
KÜÇÜK AMELĠYAT
DOKU VE ORGAN NAKĠLLERĠ
DOĞUMLARIN TOPLAMI
4.502
2.607
1.152
SEZERYAN
1.449
LABORATUARDA YAPILAN TETKĠK
SAYISI
100
10,3
3
30,3
3
26,5
5
18,6
5
14,1
4
239
NORMAL DOĞUM
MÜDAHALELĠ DOĞUM
421.522
6
6.955.6
37
27.827
3.471
9.340
8.156
4.010
2.850
434.229
100
12,4
7
33,5
6
29,3
1
14,4
1
10,2
4
167
100
44,1
9
55,5
8
0,23
100
27.609
3.518
12,7
3.681
9.456
8.832
3.727
2.164
34,1
4
31,8
9
13,4
6
7,81
179
8.658
8.425
3.760
3.085
100
859
37,9
1
788
33,4
636
1.405
62
1.565
66,3
4
1.301
2
0,09
6
0,25
4
Sayfa 122 / 146
9.025.7
86
100
13,3
3
31,3
6
30,5
2
13,6
2
11,1
7
233
2.266
8.521.9
19
2.359
36819
9
409.425
27.697
100
1.941
8.900.2
79
%
27013
3682
8550
7624
13,
6
31,
7
28,
2
3768
14
3389
12,
5
174
100
32,7
7
67,0
3
0,21
1611
558
1051
2
74691
92
34,
7
65,
2
0,1
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ ĠSTATĠSTĠK SONUÇLARI
2013
%
KADRO YATAK
MEVCUT YATAK
POLĠKLĠNĠKTE MUAYENE OLAN HASTA
SAYISI
1353
1140655
GÜNEBĠRLĠK MUAYENE
42731
YATIRILAN HASTA DAĞILIMI
41457
TOPLAM TABURCU OLAN HASTA SAYISI
40775
TOPLAM ÖLEN HASTA SAYISI
619
TOPLAM ÇIKAN HASTA SAYISI
41394
TOPLAM YATILAN GÜN TOPLAMI
350451
AMELĠYATLARIN DAĞILIMI
(GÜNEBĠRLĠK DAHĠL AMELĠYATLARIN
TOPLAMI)
36653
AMELĠYAT TOPLAMI
28799
100,0
0
A TĠPĠ AMELĠYAT
3923
13,62
ÖZELLĠĞĠ OLAN AMELĠYAT
9137
31,73
BÜYÜK AMELĠYAT
7428
25,79
ORTA AMELĠYAT
5354
18,59
KÜÇÜK AMELĠYAT
2957
10,27
GÜNÜBĠRLĠK AMELĠYAT TOPLAMI
7854
100,0
0
3
0,04
ÖZELLĠĞĠ OLAN AMELĠYAT
245
3,12
BÜYÜK AMELĠYAT
879
11,19
ORTA AMELĠYAT
2866
36,49
KÜÇÜK AMELĠYAT
3861
49,16
DOKU VE ORGAN NAKİLLERİ
172
DOĞUMLARIN TOPLAMI
1564
100,0
0
NORMAL DOĞUM
530
33,89
SEZERYAN
1032
65,98
2
0,13
A TĠPĠ AMELĠYAT
MÜDAHALELĠ DOĞUM
LABORATUARDA YAPILAN TETKĠK
SAYISI
7125600
Sayfa 123 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
4.5. İdari Hizmetler
2013 yılında bir İdari Personel Kurulu yapıldı. Fakültemiz Dekanı, Dekan Yardımcıları,Başhekim ve
Fakülte Sekreteri personelin sorunlarını dinlemiş, konuyla ilgili sorular cevaplandırılmıştır.
4.6. Diğer Hizmetler Yeni Açılan/Yenilenen Birimler
4.6.1. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'na bağlı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı kuruldu
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 04 Aralık 2013 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'na bağlı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı kuruldu.
4.6.2.Yayın Destek Biriminin Kurulması
Tıbbi Yazım ( İngilizce – Türkçe), Tıbbi Çizim Operatörlüğü ve İstatistik hizmetlerini içeren
Yayın Destek Birimi kurulmuştur.
Kuruluş tarihi: 4 Ocak 2013
Yayın Destek Biriminin Faaliyet Alanları
Hizmet Başlangıç Tarihi
1. İstatistik Hizmetleri
2. İngilizce Editörlük
3. Tıbbi Çizim Operatörlüğü
9 Ocak 2013
13 Ağustos 2013
Yapılandırma aşamasında
4.6.3.Teknoloji Transfer Ofisi kurulması.
TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destek Programı kapsamında
desteklenmeye değer bulunan on üniversitenin sözleşmeleri 30 Ocak 2014 tarihinde TÜBİTAK Feza
Gürsey Konferans Salonu’nda imzalandı.
TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR?
Teknoloji Transferi, Üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş
ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünüdür. İstanbul
TTM ve İTF TTO, fikir ve önerileri, fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, toplumun, ülke
ekonomisinin, üniversitenin ve araştırıcıların faydasına dönüştürülmesi sürecinde yardımcı olur.
HAKKIMIZDA
İstanbul Tıp Fakültesi, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 2013 yılında
(İTF-TTO) hayata geçirildi.
Sayfa 124 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
(İstanbul Üniversitesi-TTM), TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer
Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2013 yılı 1513Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen 10
üniversite arasında yer almıştır. Bu proje kapsamında İstanbul Tıp Fakültesin bilgi potansiyeli göz
önüne alınarak İTF-TTO kuruldu.
AMACIMIZ
İstanbul Tıp Fakültesin bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya,
ekonomik değere dönüşümünü ve sağlık alanında üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek amacıyla
faaliyet gösteren etkin bir arayüz olmak
4.7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Fakültemizde Yönetim Hizmetleri, başta 2547 sayılı Yasa ve buna bağlı olarak çıkarılan
Yönetmelikler olmak üzere ilgili yasalar çerçevesinde İcra edilmektedir. Atamalar Üniversite
Rektörünün uhdesindedir. Satınalmalar ihale mevzuatı çerçevesinde yapılır. Harcamalar bütçe
olanakları ve verilen ödenekler çerçevesinde Bütçe Kanunu’na uygun olarak yapılmaktadır. Özel
(Katma) Bütçe harcama yetkisi Dekanlığımıza, bunun dışındaki döner sermaye gelirlerinden hasta başı,
avans ve kredilerin harcama yetkisi ise Hastane hizmetleri açısından Başhekimlik yetkisindedir.
Sayfa 125 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
II.
AMAÇLAR VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Stratejik Program 1:
Stratejik Program 2:
Amaç
Hedef
Daha etkin
Ġstanbul Tıp Fakültesinde eğitim, araştırma ve sağlık
çalışan bir
hizmetlerine yönelik tüm işlevlerin amaca uygun ve
örgütlemenin
verimli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bir
oluşturulması.
yapılanmanın oluşturulması.
Çalışanların
motivasyonunun
güçlendirilmesi.
Eğitim ve Öğretim
Stratejik Program 3:
Sisteminin
yapısının
geliştirilmesi.
Maliyet
Stratejik Program 4:
Kaynakların Etkin
Kullanımı ve yeni
kaynak yaratma.
Stratejik Program 5:
Stratejik Program 6:
Ġstanbul Tıp Fakültesinde çalışanların kurumsal
kimliğinin ve iş doyumunun oluşturulması.
Ġstanbul Tıp Fakültesindeki eğitim ve öğretim sisteminin
ulusal ve uluslararası hedefler dikkate alınarak
geliştirilmesi.
Ġstanbul Tıp Fakültesi’nde var olan mali kaynakların
etkin, adil ve şeffaf kullanılmasını ve yeni kaynakların
yaratılmasının sağlanması.
Bilimsel
Ġstanbul Tıp Fakültesinde görevli bilim insanı ve
araştırmaların
adaylarının bilimsel araştırma uygulamalarının sayı ve
geliştirilmesi.
kalitesinin artırılması.
Çalışma
güvenliğinin
sağlanması.
Ġstanbul Tıp Fakültesi hizmet binalarının olası
depremlere karşı yeniden yapılandırılması, yeni
yerleşke ve hizmet binalarının depreme dayanıklı hale
getirilerek güvenli çalışma ortamının sağlanması.
Stratejik Planlama Çalışmalarında Belirlenen Amaç Ve Hedefler Doğrultusunda Sonuçlanan
Ve Sonuçlanma Aşamasına Gelen Çalışmalar:
Stratejik planlama çalışmalarında yapılan öneri doğrultusunda sağlık uygulama hastanesinin
ayrı bir yapıya kavuşturulması ve işletmecilik ilkelerine göre yönetilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda Rektörlüğümüzce hazırlanarak, Üniversitemize bağlı tüm hastanelerde uygulanmak
üzere; 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ ile bu hedefler uygulamaya geçirilmiştir. Bu yöndeki
yeniden yapılanma çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir.
Sayfa 126 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
Bu bağlamda hastane yönetiminde bugünkü modern yönetim anlayışı çerçevesinde;
1.
Tıbbi Süreçler Yöneticiliği,
a. Cerrahi Bölümü Tıbbi Süreç Yöneticiliği
b. Dahili Bölümü Tıbbi Süreç Yöneticiliği
2.
İnsan Kaynakları Süreç Yöneticiliği,
3.
Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği,
4.
Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği,
5.
Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği,
6.
Genel İdare Süreç Yöneticiliği
şeklinde süreç yöneticilikleri oluşturularak Merkez Müdürü’ne (Başhekim) bağlı olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Stratejik Program 2 çerçevesinde çalışanların motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak
kurumsal kimlik ve iş doyumunun oluşturulması için tüm hizmet alımı, sağlık ve idari personelimize
yönelik muhtemelen ülkemizde bir ilk olarak Akademik Genel Kurullara benzer bir şekilde Personel
Genel Kurulları yapılmaya başlanmıştır. Bu kurullarda personele gündem çerçevesinde kurumla ilgili
meydana gelen gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulunulmuş ve interaktif olarak personelin
sorun ve görüşleri dinlenmiş, personelin soruları cevaplandırılmıştır.
Stratejik Program 3 çerçevesinde Fakültemiz mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası
eğitiminin akredite edilmesi için çalışmalar başlatılmış, mezuniyet öncesi eğitim akreditasyonu için
gerekli başvuru yapılmıştır. Akreditasyon çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili kurulun yerinde
incelemesi ve Sayın Dekanımızın sunumu sonrasında mezuniyet öncesi eğitimimiz akredite olmuştur.
Stratejik Program 4 çerçevesinde 5018 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda
faaliyetlerin sürdürülmesine özen gösterilmekte olup yeni kaynakların yaratılması konusunda
araştırmalar devam etmektedir.
Stratejik Program 5 çerçevesinde Fakültemizde görevli bilim insanı ve adaylarının bilimsel
araştırma uygulamalarının sayı ve kalitesinin artırılması konusunda mevzuatın ve kaynakların izin
verdiği ölçüde destek verilmiştir.
Stratejik Program 6 çerçevesinde hizmet binalarının olası depremlere karşı yeniden
yapılandırılması, yeni yerleşke ve hizmet binalarının depreme dayanıklı hale getirilerek güvenli çalışma
ortamının sağlanması amacıyla Rektörlüğümüzün başlatmış olduğu tapu tevhid işlemleri ve diğer
yerleşke alanı ile ilgili sorunlar çözülmüş ve yerleşkenin tapuları alınmıştır. Kampus alanında yeniden
yapılanma ile ilgili olarak 2012 yılının ilk haftasında gerekli projeyi hazırlamak üzere bir firmayla
anlaşmaya varılmış, taraf firmaca çalışmalar başlamış olup, Ekim 2012 tarihi itibariyle proje
sonuçlanmıştır. Binaların yapımı ile ilgili olarak TOKİ ile protokol imzalanmıştır.
Yukarıda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda;

Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi,

Kalite ve standardizasyonun korunması ve yükseltilmesi,
Sayfa 127 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu

Sağlık Uygulama Mevzuatına uyumun sağlanması,

Bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesi,

Ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması,

Personel istihdamının planlanması çalışmaları,
Konusunda büyük bir aşama kat etmekle birlikte yoğun çalışmalar devam etmektedir.
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Öncelikler;
İstanbul Tıp Fakültesi hizmet binalarının olası bir depreme karşı güçlendirilmesi veya
yıkılarak daha kullanışlı, efektif ve tarihi yarımadaya uyumlu mimari tarzı ile akıllı binaların yapılarak
çalışma güvenliğinin sağlanması birinci öncelikli politikayı oluşturmaktadır. Zira İstanbul Tıp
Fakültesinde görevli insanlar yaşamak ve yaşatmak zorunda olan bir ekiptir. Deprem güvenliği
bulunmayan binalarda, insanlara müdahale ederek insanların yaşatılmasını sağlamak mümkün
değildir.
Temel Politika ve İlkeleri
 Adil, şeffaf ve hesap verebilirlik,

Güvenirlilik ve kalite,

İnsan haklarına ve çevreye saygı,

Katılımcılık ve ekip çalışma ruhu yaratma,

Evrensellik ve çağdaşlık

Etik kurallara uygunluk,

Yaratıcılık ve üretkenlik,

Bilimsellik olarak özetlenebilir.
Sayfa 128 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
III.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER(2013)
1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Özel / Katma Bütçe)
47. Tablo: 2013 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırması
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GENEL BÜTÇE TUTARI : 102.655.000,00.-TL
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER :2013
1-Bütçe Uygulama Sonuçları (Özel / Katma Bütçe)
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
SIRA
EKONOMİK KODU
AÇIKLAMA
EKLENEN
DÜŞÜLEN
YIL SONU HARCAMA
1
38.06.00.01.09-4.1.00-2-01.1
MEMURLAR
76.440.000
2
38.06.00.01.09-4.1.00-2-01.2
657 S.K. 4/B
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
ÜCRETLERİ
9.500
1.956.743
74.492.577
66.000
165.326
-
3
38.06.00.01.09-4.1.00-2-02.1
SOS.GÜVEN.KUR.
4
38.06.00.01.09-4.1.00-2-02.2
4/B SOSYAL GÜVENLİK
PRİMİ ÖDEMELERİ
-
1.460.350
20.000
28.000
300
5
38.06.00.01.09-4.1.00-2-03.2
TÜK.YÖN.MALZ.
6.182.000
655.516
30.000
6
38.06.00.01.09-4.1.00-2-03.3
YOLLUKLAR
170.000
-
-
146.877
7
38.06.00.01.09-4.1.00-2-03.5
HİZMET ALIMI
258.000
30.000
-
209.670
8
38.06.00.01.09-4.1.00-2-03.7
BAKIM ONARIM
86.000
5.000
-
90.989
9
38.06.00.01.09-4.1.00-2-03.8
KÜÇÜK BİNA ON.
21.000
-
-
20.827
10
38.06.00.01.09-4.1.00-2-03.9
TEDAVİ
-
-
-
18.623.000
231.029
17.162.578
47.034
6.805.942
SIRA
EKONOMİK KODU
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
EKLENEN
DÜŞÜLEN
YIL SONU
HARCAMA
1
38.06.00.01-07.3.1.00-2-03.2
TÜK.YÖN.MALZ.
789.000
-
-
787.616
48. Tablo: 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sayısal Verileri.
KANUN
104.165.000
EKLENEN
900.342
KBÖ
KESİNTİ
KES. %
104.165.000
DÜŞÜLEN
ÖDENEK
SERBEST
BLOKE
3.696.534
101.368.808
101.368.808
Sayfa 129 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Bilimsel Faaliyetler ve Görevlendirmeler
1.1. Bilimsel Yayın ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları
49. Tablo: İndexlere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
İNDEXLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR
Uluslararası
Makale
Birim Adı
İstanbul
Tıp
Fakültesi
Ulusal Makale
Türkçe
İngilizce
98
90
357
Uluslararası
Bildiri
Ulusal Bildiri
Türkçe
İngilizce
-
-
3
Kitap
(Çeviri/bölüm
dahil)
Toplam
-
548
188
26. Grafik: İndexlere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
400
350
Yayın Sayısı
300
250
Toplam: 188
200
357
150
90
100
50
98
0
Uluslararası Makale
Ulusal Makale
Ulusal - Uluslararası
Sayfa 130 / 146
3
Uluslararası Bildiri
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
1.2. Bilimsel Toplantılar İçin Yapılan Görevlendirmeler
Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler düzenlenmekte, düzenlenen bu tür faaliyetlere
öğretim elemanlarının katılması sağlanmaktadır. Bu konudaki bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
50. Tablo: 2547 Sayılı Kanuna Tabii Personel Yurt İçi Görevlendirmeleri(2013)
2013 YILI YURT İÇİ GÖREVLENDİRMELER
1
Kez
2
Kez
3
Kez
4
Kez
5
Kez
6
Kez
7
Kez
8
Kez
9
Kez
10
Kez
11
Kez
12
Kez
Profesör
91
63
26
22
18
6
5
2
3
2
1
Doçent
24
12
8
5
2
1
1
Uzm. Dr.
21
2
3
2
Tıpta Uzm. Öğr. Dr.
96
33
9
1
TOPLAM
232
220
138
120
36
30
11
1
13
Kez
15
Kez
17
Kez
3
1
1
36
15
17
26
Kez
1
1
100
36
49
24
AÇIKLAMA
TOPLAM
GENEL TOPLAM 1064
Fakülteyi temsilen veya re’sen yapılan görevlendirmeler dışındaki tüm görevlendirmeler bütçe
yetersizliği nedeniyle kendi olanakları ile yapılmıştır.
51. Tablo: 2547 Sayılı Kanuna Tabii Personel Yurt Dışı Görevlendirmeleri(2013)
2013 YILI YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER
1
Kez
2
Kez
3
Kez
4
Kez
5
Kez
6
Kez
7
Kez
10
Kez
11
Kez
Profesör
83
46
12
14
9
10
5
1
1
Doçent
19
8
11
1
1
Uzm. Dr.
12
9
2
1
Tıpta Uzm. Öğr. Dr.
46
1
TOPLAM
160
128
46
Kez
1
1
75
68
50
60
35
10
11
46
AÇIKLAMA
TOPLAM
GENEL TOPLAM: 643
Fakülteyi temsilen veya re’sen yapılan görevlendirmeler dışındaki tüm görevlendirmeler bütçe
yetersizliği nedeniyle kendi olanakları ile yapılmıştır.
Ayrıca 657 Sayılı Kanuna Tabi 307 Personel 2013 Yılı İçerisinde Yurt İçinde ve Yurt Dışına
Görevlendirilmişlerdir.
Sayfa 131 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
52. Tablo: Unvan Ve Katılım Şekline Göre Bilimsel Faaliyetlere Katılım Sayısı(Yurtiçi)
BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILMA KONUMLARINA GÖRE DAĞILIM
Yurt İçi
Konuşmacı
3
5
22
30
Toplam:650
Toplam: 162
127
73
Toplam: 52
Yolluklu
Dinleyici
106
UDP / Araştırma Fonu
Yolluklu
48
Konuşmacı
UDP / Araştırma Fonu
33
Dinleyici
Konuşmacı
21
Tıpta Uzm. Öğr.
Yolluklu
Dinleyici
402
UDP / Araştırma Fonu
Yolluklu
Uzman
UDP / Araştırma Fonu
194
Doçent
Konuşmacı
Dinleyici
Profesör
Toplam: 200
Genel Toplam: 1064
53. Tablo: Unvan Ve Katılım Şekline Göre Bilimsel Faaliyetlere Katılım Sayısı (Yurtdışı)
BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILMA KONUMLARINA GÖRE DAĞILIM
Yurt Dışı
Dinleyici
Konuşmacı
UDP / Araştırma Fonu
Yolluklu
Dinleyici
Konuşmacı
UDP / Araştırma Fonu
Yolluklu
Dinleyici
Konuşmacı
UDP / Araştırma Fonu
Yolluklu
Tıpta Uzm. Öğr.
Yolluklu
Uzman
UDP / Araştırma Fonu
130
Doçent
Konuşmacı
Dinleyici
Profesör
268
16
10
39
78
4
2
6
25
11
2
28
22
1
1
Toplam:424
Toplam: 123
Toplam: 44
Toplam:52
Genel Toplam: 643
Bütçede yeterli ödenek olmaması nedeniyle çok az sayıda olmak üzere İstanbul Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Proje destekli, diğerleri de kendi olanakları ile görevlendirilmektedir.
Birçok öğretim üyemiz ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluş, sivil toplum örgütlerinde başkan
veya yönetim kurulu üyesi olarak temsil edilmektedir.
Sayfa 132 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
54. Tablo: 2013 Yılına Ait Ayrıntılı Yolluk Harcamaları Tablosu (Tl)
YIL
VERİLEN
ÖDENEK
HARCAMA
İSTENEN
EK
ÖDENEK
ÖDEME TÜRÜ
KİŞİ SAYISI
ÖDENEN
TUTAR
YÜZDELİK
DİLİM
2013
170.000
146.877
0
YOLLUK
144
146.877
86,40
IV.
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SWOT Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Verilere Göre İstanbul Tıp
Fakültesinde;
Üstünlükler - Güçlü Yönler

Nitelik – nicelik ve sayısal olarak yeterli, yenilikçi, deneyimli, güncel bilgiye sahip öğretim üyesi
kadrosu, akademik çalışma kapasitesi ve kalitesi,

Köklü ve güvenilir bir unvana sahip olması,

Çok kültürlü ve çağdaş bir yapısının olması,

İstanbul Metropolünde yer alması,

Multidisipliner çalışmaya elverişli ve referans merkezi olması,

Uluslararası ilişkilerin güçlü olması,

Hasta kapasitesi,

Hastayı sahiplenme ve hasta okulu yoluyla hastaları bilgilendirme hizmetlerinin devamlılığı.
Zayıflıklar - Zayıf Yönler

Hizmet binalarının eski ve yıpranmış olması,

Yerleşkenin sıkışık yapılanması ve sosyal alanların yetersizliği,

Sayısal olarak personel yetersizliğine bağlı otelcilik ve bakım hizmetlerinin istenilen düzeyde
olmaması,

Mevzuattan kaynaklanan bürokratik engeller, ihalelerin ağır işlemesi ve uzun zaman alması,

Akademik ve kamu hizmetlerinin ayrılmamış olması,

Aidiyet duygusunun zayıflamış olması, motivasyon eksikliği,

Mali bağımlılık,

Yabancı dil eğitiminin olmaması,

Otomasyon sisteminin yeterli olmaması,

Bütçe yetersizlikleri.
Sayfa 133 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
V.
KURUM YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ve Sayıştay
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.(Mart 2014/İstanbul)
Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
Sayfa 134 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
VI.
MEZUNİYET ÖNCESİ EKLERİ
EK 1:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ
ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU (Mezuniyet Öncesi Eğitim Çalışmaları)
EK 2:
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ (Mezuniyet
Öncesi Eğitim Çalışmaları)
EK 3:
İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DİLİM (KURAMSAL) DEĞERLENDİRME FORMU (2013-2014) (Mezuniyet
Öncesi Eğitim Çalışmaları)
VII.
MEZUNİYET SONRASI EKLERİ
EK 4:
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ HAZIRLANMIŞ VE FAKÜLTE KURULU’NUN 05.10.2010 TARİHİNDE
ONAYI İLE PİLOT UYGULAMAYA GEÇİRİLMİŞTİR. YÖNERGE GEREĞİNCE UZMANLIK EĞİTİMİ VE
EŞYETKİLENDİRME KURULU OLUŞTURULMUŞTUR (2013) (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 5:
YÖNERGE GEREĞİNCE HER ANABİLİM DALINDA, EN AZ 3 EN FAZLA 5 ÖĞRETİM ÜYESİNDEN OLUŞAN
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULLARI OLUŞTURULMUŞTUR (2013) (Mezuniyet Sonrası Eğitim
Çalışmaları)
EK 6:
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NİN EŞYETKİLENDİRME PROFİLİ YENİ EKLEMELER İLE GELİŞMİŞTİR (Mezuniyet
Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 7:
ÇOK SAYIDA ANABİLİM DALINDAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN KATILACAĞI KESİTSEL KURSLAR
GELİŞTİRİLEREK DEVAM ETTİRİLMİŞTİR. (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 7.1: Asistan Uyum Kursu:
EK 7.2: Temel Cerrahi Eğitimi Kursu
EK 7.3: Temel EKG Kursu Kursu:
EK 7.4: Orta ve Ġleri Biyoistatistik Kursu:
Sayfa 135 / 146
İstanbul Üniversitesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2013 Faaliyet Raporu
EK 8:
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KURULU (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 9:
UZMANLAR TOPLANTISI (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 10:
YAN DAL EĞİTİMİ YÖNERGESİ UYARINCA (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 10.1: Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Programı:
EK 10.2: Yan Dal Uyum Kursu:
EK 11:
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 12:
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 13:
ROTASYONLARIN AMAÇ VE HEDEFLERİ (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 14:
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TEORİK EĞİTİM KİTABI (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 15:
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN YURTİÇİ VE YURTDIŞINA AKADEMİK
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 16:
TIBBİ YAYIN DESTEK BİRİMİ (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
EK 17:
TÜRK DİLİNİ KONUŞAN ÜLKELER KONGRESİ/AVRASYA SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Mezuniyet Sonrası
Eğitim Çalışmaları)
EK 18:
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SAĞLIKLI VE/VEYA HASTA GÖNÜLLÜLER ÜZERİNDE YÜRÜTÜLECEK KLİNİK
ARAŞTIRMALAR YÖNERGESİ (Mezuniyet Sonrası Eğitim Çalışmaları)
Sayfa 136 / 146
Download

2013 yılı Dekanlık Faaliyet Raporu