ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
Dekan: Prof. Dr. M. Bilgin Saydam
1
2
Sunu AkıĢı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ. GÖR., YRD. DOÇ., DOÇ. VE PROF. ATAMALARI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLANAN FAALĠYETLER
Sunu AkıĢı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ. GÖR., YRD. DOÇ., DOÇ. VE PROF. ATAMALARI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLANAN FAALĠYETLER
MEZUNĠYET ÖNCESĠ EĞĠTĠM
►EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
►ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
►SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
►DĠĞER FAALĠYETLER
AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
►2014 YILI ĠÇĠN PLANLANAN FAALĠYETLER
5
2013
485
13
15
17
2
532
2012
410
11
31
17
3
472
2011
407
10
33
16
23
489
2010
400
10
57
15
0
482
2009
400
10
30
0
1
441
2008
349
10
32
0
10
401
TOPLAM
2516
64
198
65
39
2817
Toplam Öğrenci Sayısı
ÖSS
Fakülteye
Kontenja
Kayıt Yılı
nı
ÖSS dıĢı Kontenjan
Af
Yabancı
Yatay GeçiĢ Kanunuyla Öğrenci
(Okul
Uyruklu
ile Gelen Gelen Öğrenci Toplamı
Birincileri)
Öğrenci
Öğrenci
Sayısı
Sayısı
Sayısı
2008 yılı öncesi kayıt yaptırıp mezun olamayan
2008-2014 Yılları Arasında GeliĢ ġekline Göre
Fakültemize Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları
87
2905
6
ĠTF ÖSYM Kontenjanları
600
498
Öğrenci Sayısı
500
410
410
417
421
2009 YILI
2010 YILI
2011 YILI
2012 YILI
400
359
318
318
318
318
318
2003 YILI
2004 YILI
2005 YILI
2006 YILI
2007 YILI
300
200
100
0
2008 YILI
2013 YILI
Yıl
7
TÜRKĠYE’DE TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
ÜNĠVERSĠTE
ÖSYM KONTENJANLARI
2011
2012
2013
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
417
421
498
CERRAHPAġA TIP
287
308
369
CERRAHPAġA TIP (ĠNG)
57
62
77
ANKARA TIP
282
287
444
HACETTEPE TIP
179
175
211
HACETTEPE TIP (ĠNG)
149
154
185
EGE TIP
303
308
369
DOKUZ EYLÜL TIP
241
246
298
MARMARA (ĠNG)
134
139
170
8
2010-2013 YILLARI ARASINDA FAKÜLTELERĠN TERCĠH
SIRALAMASI *
2010
Sıra
2011
Sıra
2012
Sıra
2013
Sıra
CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ (ĠNGĠLĠZCE)
2
2
1
1
HACETTEPE TIP FAKÜLTESĠ (ĠNGĠLĠZCE)
1
1
1
2
HACETTEPE TIP FAKÜLTESĠ (TÜRKÇE)
3
3
2
3
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
4
4
3
4
CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ (TÜRKÇE)
5
5
4
5
MARMARA ÜNĠV.TIP FAKÜLTESĠ (ĠNGĠLĠZCE)
6
6
5
6
FAKÜLTE ĠSMĠ
* Vakıf Üniversiteleri DıĢında
FAKÜLTEMĠZDE EĞĠTĠM GÖRMEKTE OLAN
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ SAYISI (227)
140
133
120
Öğrenci Sayısı
100
94
80
60
40
20
0
KIZ
ERKEK
Cinsiyet
10
2008-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA FAKÜLTEMĠZDE EĞĠTĠM GÖRMEKTE OLAN
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ SAYISI (227)
(YÖS, Kültür AnlaĢması, Ġslam Kalkınma Bankası, Türk ve Akraba Toplulukları)
227
57
29
32
33
30
31
15
2008 YILI
ÖNCESİ
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Toplam
11
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
► 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Entegre Eğitim Sistemine
geçildi.
► 2012’de yeni yönerge hazırlandı.
“Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi”
► Eğitimden sorumlu TÖAK (Tıp Öğrenimi Ana Komisyonu):
Dekan Yard., Eğitim Koordinatörü, Dönem (1-6) Koordinatörleri, Öğrenci ĠĢleri Koordinatörü,
Seçmeli Ders koordinatörü, Ölçme Değerlendirme Birim Koordinatörü, Bir Önceki Dekan Yard. ,
TEAD BaĢkanı, Öğrenci ĠĢleri Büro Ģefi
►15 günde bir düzenli toplantılar
► Dönem Koordinatörleri baĢkanlığında, Dilim Koordinatörleri ve ders
veren AD öğretim üyeleri ile eğitim yılı baĢında ve her dilim (4-6 hafta)
öncesi toplantı
12
EĞĠTĠM PROGRAMININ AġAMALARA / YILLARA GÖRE
TEMEL ÖZELLĠKLERĠ
►Sistem temelli
►Yatay ve dikey entegre
►Seçmelilerle zenginleĢtirilmiĢ
►Topluma dayalı
►Öğrenci merkezli
►Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) uyumlu
13
EĞĠTĠM PROGRAMININ
AġAMALARA / YILLARA GÖRE DAĞILIMI
► Birinci dönem
: Tıbbi bilimlere giriĢ dönemi
► Ġkinci dönem
: Normal yapı ve fonksiyon dönemi
► Üçüncü dönem : Patolojik yapı ve fonksiyon dönemi
► Dördüncü dönem: Klinik uygulama (Staj) dönemi I
► BeĢinci dönem : Klinik uygulama (Staj) dönemi II
► Altıncı dönem : Ġntörn hekimlik dönemi
14
15
DĠKEY KORĠDORLAR
►Ġyi Hekimlik Uygulamaları
►Biyoistatistik
►Etik ve Hukuk
►AraĢtırma Planlaması
►Tıpta Bilgisayar ve e-Tıp
►ĠletiĢim
16
FARKLI EĞĠTĠM YÖNTEMLERĠ
NEJM
17
FARKLI EĞĠTĠM YÖNTEMLERĠ
18
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD)
► Tıp Eğitimi Doktorası alan 1 sosyolog
► Alan uzmanları ile zenginleĢmesi önemli
► Etkinlikleri:
► Simule hasta laboratuvarı
► Beceri Laboratuvarı uygulamaları (1. ve 2. sınıflar)
► Öğretim üyelerine dönük eğitici geliĢim programları
► AD’ları ve dilim sınav sorumlularına dönük ölçme
değerlendirmeyi geliĢtirme programları
► DıĢ kurumlara ilk yardım eğiticisi, ilk yardım kursları, eğitici
geliĢim kursları
► Marmara Bölgesi Tıp Fakülteleri TEAD’ları ile çok merkezli
çalıĢmalar
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME KURULU
► Ölçme Değerlendirme Bürosu
► Aylık Toplantılar
► Dilim Sonu “keypad” ile öğrencilerden geribildirim alınması
► Program Değerlendirme Projesi
► Dilim sınavlarının
► düzenlenmesi, değerlendirilmesi, standardize edilmesi
► Her sınav sonrası soru analizi
► Öğretim üyelerine geribildirim
► Öğretim üyeleri ile sistematik ölçme değerlendirme toplantıları
► Soru bankası oluĢturmak
2012 ĠTF Eğitim ve Öğretim Yönergesi uyarınca çalıĢmaktadır.
20
Amaç ve Öğrenim Hedefleri Doğrultusunda Çoklu
Değerlendirme Yöntem ve Gereçlerinin Kullanımı
Temel Bilimler
Kuramsal
(Bilgi Alanı)
Beceri alanı
Çoktan seçmeli testler,
YapılandırılmıĢ sözlü
Klinik Bilimler
Çoktan seçmeli testler,
Uzun yazılı sınavlar,
Kısa yazılı sınavlar
Döngülü sınav,
OSCE,
YapılandırılmıĢ
YapılandırılmıĢ sözlü,
performans,
Uygulama
YapılandırılmıĢ uygulama
Seçmeli Dersler
Çoktan seçmeli
testler,
Uzun yazılı sınavlar,
Kısa yazılı sınavlar
Rapor
Ödev
Sunum
Beceri Laboratuvarı
 EleĢtirel düĢünme
: ödev
 Simule hasta
: kontrol listeleri
 Tıbbi kompozisyon yazımı
OSCE= Objektif YapılandırılmıĢ Klinik Sınav
21
SEÇMELİ DERSLER
FAKÜLTEMĠZDEKĠ SON BEġ YILDA AÇILAN SEÇMELĠ DERS SAYILARI
70
65
Seçmeli Ders Sayısı
60
52
53
2011-2012
2012-2013
50
40
35
36
2009-2010
2010-2011
30
20
10
0
2013-2014
Yıl
22
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM SEÇMELİ DERSLER
DERSĠN ADI
SIRA NO
SORUMLU ÖĞRETĠM ÜYESĠ
SINIF
1
Çağımızın Yeni Tehditleri
Ali AĞAÇFĠDAN
1
2
AraĢtırma Projesi Nasıl OluĢturulur?
Güher SARUHAN DĠRESKENELĠ
1
3
Moleküler AraĢtırma Yöntemleri
Rüstem NURTEN
1
4
Tıbbi Etik
Arın NAMAL
1
5
Deneysel AraĢtırma Modelleri
Mehmet KAYA
1
6
E- Tıp Uygulamaları
Levent AVTAN
1
7
Kök Hücresi ve Güncel Uygulamaları
Ayhan BĠLĠR
1
8
Aile Hekimliği
AyĢe PALANDUZ
1
9
Tıp'ta Bilgisayar
Halim ĠġSEVER
1
10
Sağlıkta Sosyal Belirleyiciler
Nuray ÖZGÜLNAR
1
11
Ġleri Ġngilizce
Erhan TECĠMEN
1
12
Tıbbi Ġngilizce
Erhan TECĠMEN
1
13
Müzik, Dans ve Tıp
Mustafa Nuri YENEREL
1
14
YaĢam Tarzı ve Sağlık
Mustafa Taner GÖREN
1
15
Sağlıklı YaĢam ve Spor
Bülent BAYRAKTAR
1
16
Tıp Tarihinde Büyükler
Nuran YILDIRIM
1
17
Müzikle Tedavi Yöntemleri
Bilge HAPÇIOĞLU
1
18
Veri Tabanı Programları
Rian DĠġÇĠ
1
19
EleĢtirel DüĢünme
Zeynep SOLAKOĞLU
1
20
Tıp BiliĢimi ve Uygulamaları
Ahmet DĠRĠCAN
1
21
Anket OluĢturma ve Değerlendirme Teknikleri
Ahmet DĠRĠCAN
1
22
Algıda Bireysel Farklılıklar ve Öğrenmeye Etkisi
Ümmühan ĠġOĞLU ALKAÇ
1
23
Temel Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri ve Tıpta UygulanıĢı
Ayhan BĠLĠR
1
24
Tıpta Fizik
Rüstem NURTEN
25
Tıpta Ġleri Konulara Biyofiziksel YaklaĢımlar
IĢıl ALBENĠZ
1
23
1
26
Oksijen ve YaĢam
Handan AKÇAKAYA
1
27
Hekimin Filozof Hali
Mehmet Bilgin SAYDAM
1
28
Beslenme ve Sağlık
Mübeccel DEMĠRKOL
1
29
Çevre Eğitimi
Bilge HAPÇIOĞLU
1
30
Tarih Boyunca Ġnsanlığı Etkileyen Hastalıklar
Nuran YILDIRIM
1
31
IĢık ve Elektron Mikroskobik AraĢtırma Teknikleri ve Tıpta Uygulaması Leyla TAPUL
1
32
DNA'dan Hücreye
Filiz AYDIN
1
33
Ġnflamasyon Biyolojisi
Nevin KUYUMCU YALMAN
1
34
Transplantasyon Biyolojisi
Fatma SAVRAN OĞUZ
1
35
Cinsel Temasla BulaĢan Etkenler ve Risk Faktörleri
Ali AĞAÇFĠDAN
1
36
Latin Kültürü
Levent ERTUĞRUL
1
37
Mesleki Ġngilizce
Erhan TECĠMEN
1
38
Sağlık Psikolojisi
Nilüfer ALÇALAR
1
39
Sağlık Sosyolojisi
Hacer NALBANT
1
40
Tıpta Ġnsan Bilimleri I
Hakan ERTĠN
1
41
Tıpta Ġnsan Bilimleri II
Hakan ERTĠN
1
42
Müzik Tarihine Yolculuk
Ümit TÜRKOĞLU
1
43
Toplumcu Tıp BakıĢ Açısıyla Vaka TartıĢmaları
Akif AKALIN
1
44
Sosyal Sorumluluk Projesi I
N.Sema GENÇ
1
45
Sosyal Sorumluluk Projesi II
N.Sema GENÇ
2
46
Sosyal Sorumluluk Projesi III
N.Sema GENÇ
3
47
Sosyal Sorumluluk Projesi IV
N.Sema GENÇ
4
48
Sosyal Sorumluluk Projesi V
N.Sema GENÇ
5
49
Hekim ve Hasta Hak ve Yükümlülükleri
AyĢe PALANDUZ
1
50
Müzik Ġle Farklı Kültürlere Yolculuk
Ümit TÜRKOĞLU
51
EleĢtirel DüĢünmede Oldu TartıĢmaları
Zeynep SOLAKOĞLU
1
24
1
52 Akademik Ġngilizceye GiriĢ/ Introduction to Academic English
David CHAPMAN
1
53 Sözlü Sunum Becerilerini GeliĢtirme I/Developing Oral Presentation Skills I
Meral AKÇAY
3
54 Sözlü Sunum Becerilerini GeliĢtirme II/Developing Oral Presentation Skills I
Meral AKÇAY
4
Sözlü Sunum Becerilerini GeliĢtirme III/Developing Oral Presentation Skills
III
Meral AKÇAY
5
56 Genel Cerrahide Yenilikler I / New Development in general surgery I
Neslihan CABIOĞLU
4
57 Genel Cerrahide Yenilikler II / Development in general surgery II
Neslihan CABIOĞLU
5
58 Ġnsanın tıptaki yeri /The human in human medicine
Rainer BROMER
2
59 Ġç Hastalıkları Derlemeleri I /Internal Medıcıne Revıews I
YaĢar Kerem ÇALIġKAN
4
60 Ġç Hastalıkları Derlemeleri II /Internal Medıcıne Revıews II
YaĢar Kerem ÇALIġKAN
5
61 Çocuk Cerrahisi I/ Pediatric Surgery I
Erbuğ KESKĠN
4
62 Çocuk Cerrahisi II/ Pediatric Surgery II
Erbuğ KESKĠN
5
55
63
KiĢisel GeliĢim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri I / Personel
Development: Be aware of yourself and manegement of yourskıll I
Feyza ERKAN
3
64
KiĢisel GeliĢim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri II / Personel
Development: Be aware of yourself and manegement of yourskıll II
Feyza ERKAN
4
65
KiĢisel GeliĢim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri III / Personel
Development: Be aware of yourself and manegement of yourskıll III
Feyza ERKAN
5
25
SEÇMELĠ DERSLER
►Tıpta Ġnsan Bilimleri
►AraĢtırma Metodolojisi
►Ġngilizce Seçmeli Dersler
►Sosyal Sorumluluk Projeleri
►Diğer …
26
27
MEDICAL LECTURES IN ENGLISH
28
MEDICAL LECTURES IN ENGLISH
Sözlü Sunum Becerilerini GeliĢtirme I
Developing Oral Presentation Skills I, II and III
Meral AKÇAY
Genel Cerrahide Yenilikler I
New Developments in General Surgery I and II
Neslihan CABIOĞLU
KiĢisel GeliĢim: Kendini tanıma ve yönetme becerileri I
Personal Development: Be aware of yourself and management of
your skills I, II and III
Feyza Erkan
Ġç Hastalıkları Derlemeleri I , II
Internal Medicine Reviews I, II
YaĢar Kerem
ÇALIġKAN
Çocuk Cerrahisi I
Pediatric Surgery I and II
Ġnsanın tıptaki yeri
The human in human medicine
Akademik Ġngilizceye GiriĢ
Introduction to Academic English
Erbuğ KESKĠN
Rainer BRÖMER
David CHAPMAN
29
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠ
30
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ DOLAġIMI
2013-2014 ÖĞRETĠM YILI ERASMUS DEĞĠġĠM PROGRAMI
GELEN ÖĞRENCĠ
17
GĠDEN ÖĞRENCĠ
15
2013-2014 ÖĞRETĠM YILI FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI
GELEN ÖĞRENCĠ
4
GĠDEN ÖĞRENCĠ
1
31
2009-2014 YILLARI ARASINDA ERASMUS KAPSAMINDA
FAKÜLTEMĠZE GELEN ÖĞRENCĠLER
18
17
16
Öğrenci Sayısı
14
12
10
10
10
10
10
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
8
6
4
2
0
2013-2014
Yıl
32
2009-2014 YILLARI ARASINDA ERASMUS KAPSAMINDA
FAKÜLTEMĠZDEN GĠDEN ÖĞRENCĠLER
16
15
14
13
Öğrenci Sayısı
12
10
8
8
7
6
6
4
2
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Yıl
33
2009-2014 YILLARI ARASINDA ERASMUS KAPSAMINDA
GELEN TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI=57
16
15
14
Öğrenci Sayısı
12
10
8
6
5
5
5
4
4
2
5
4
3
2
2
2
1
1
2
1
0
Belçika
Romanya
Slovakya
Antwerpen Carol Davila Comenius
Üniv.
Üniv.
Ünv.
Macaristan
Hollanda
Avusturya
Debrecen
Üniv.
Erasmus
Üniv.
Graz Üniv. Humboldt Lleida
Ludwig Charite
Ünivesitesi Maximilians
Üniv.
Almanya
İspanya
Almanya
Ülke/Üniversite
Almanya
Slovakya
Münster Pavla Jozefa
Üniv.
Safarik Üniv.
Hollanda
Almanya
Radboud
Üniv.
Rostock
Üniv.
Almanya
Polanya
Tuebingen
Varşova
Üniv.
Üniversitesi
34
2009-2014 YILLARI ARASI ERASMUS KAPSAMINDA GĠDEN
TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI=49
8
7
7
6
Öğrenci Sayısı
6
6
5
4
4
3
3
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
Hollanda
Slovakya
1
0
Hollanda
Belçika
Amsterdam Antwerpen
Üniv.
Slovakya
Macaristan
Avusturya
Almanya
Almanya
Comenius
Üniv.
Bratislava
Debrecen
Üniv.
Graz
Humboltd
Üniv.
Köln Üniv.
Almanya
Hollanda
İtalya
Polonya
Ludwig Maastricht Napoli Üniv. Nicolas
Maximilians
Üniv.
Copernicus
Üniv.
Üniv.
Collegium
Medium
Nijmegen
Üniv.
İtalya
Macaristan
Almanya
Polnya
Pavol Jozef
Seconda Semmelweis
Safarik Univ. Üniversita
Üniv.
İn Kosice Degli Studi di
Napoli
Tübingen
Varşova
Üniv.
Ülke/Üniversite
35
Öğrenci Sayısı
2009-2014 YILLARI ARASINDA FARABĠ PROGRAMI ĠLE
FAKÜLTEMĠZE GELEN ÖĞRENCĠLER
Yıl
36
2009-2014 YILLARI ARASINDA TURKMSIC PROGRAMI ĠLE
FAKÜLTEMĠZDEN GĠDEN ÖĞRENCĠLER
19
17
12
Sonuçlanmadı
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
TURKMSIC:Turkish Medical Students’ International Committee / Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği)
2012-2013
2013-2014
37
FAKÜLTEMĠZDE FAALĠYET GÖSTEREN KULÜPLERĠMĠZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ATATÜRKÇÜ DÜġÜNCE KULÜBÜ
BĠLGĠSAYAR KULÜBÜ
ÇEVRE VE KÜLTÜR ĠLĠġKĠLERĠ KULÜBÜ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI KULÜBÜ
FELSEFE KULÜBÜ
FOLKLÖR KULÜBÜ
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
GERĠATRĠ VE GERONTOLOJĠ KULÜBÜ
KADIN ÇALIġMALARI KULÜBÜ
KAYAK KULÜBÜ
KĠTAP KULÜBÜ
MÜZĠK KULÜBÜ
ÖBAK
RESĠM VE HEYKEL KULÜBÜ
SĠNEMA KULÜBÜ
SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
SUALTI SPORLARI KULÜBÜ
TIP ÖĞRENCĠLERĠ, TOPLUM SAĞLIĞI, HEKĠM HAKLARI ÇALIġMA KULÜBÜ,
TĠYATRO KULÜBÜ
TURKMSIC
TÜRK TARĠHĠ VE SANATLARI KULÜBÜ
TIP FELSEFESĠ KULÜBÜ
ERSMUS VE ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠMĠ KULÜBÜ (ESEC)
DOĞAL HAYATI VE HAYVANLARI KORUMA KULÜBÜ
HALKÇI SAĞLIK KULÜBÜ
GEZĠ VE EĞLENCE KULÜBÜ
YEMEK KULÜBÜ
GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ
SĠNĠR BĠLĠM KULÜBÜ
NADĠR HASTALIKLAR
KARDĠYOLOJĠ KULÜBÜ
2013 YILINDA
KURULAN
KULÜPLERĠMĠZ
38
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ
► Öğrenci Bürosu ile 15 günde bir toplantı
► AD Öğrenci Büroları ile ayda bir toplantılar
► Senede 2Ģer kez 1.- 6. Sınıf Öğrenci Kurulları
► Sorun: Kalıcı nitelikli eleman eksikliği
39
UTEAK AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 15 Haziran 2013’te akredite oldu.
40
ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU
A.
B.
Fakültenin Tanıtımı
Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal
standartlarının karĢılanma durumu
1.
Amaç ve hedefler
5.
Program değerlendirme
6.
Öğretim elemanları
7.
Eğitsel kaynaklar ve
olanaklar
-misyon, vizyon
-genel, yıl, ders kurulu, staj bazında
2.
3.
Eğitim programı
-eğitim modeli, yöntemler
-topluma dayalı özellikler
-ÇEP uyumu
Öğrencilerin
değerlendirilmesi
Öğrenciler
-seçimi
-öğrenci temsiliyeti, eğitim
yönetimine katılım
-danıĢmanlık, iletiĢim
-Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif
olanaklar
-akademik kadro politikası
-seçim, atama, yükseltme kriterleri
-öğretim görevlilerinin görev ve
sorumlulukları
-eğitici geliĢim programları
-sürekli mesleksel geliĢim
-akademik birim, alt yapı, olanaklar
-klinik eğitim ortamı
-araĢtırma eğitimi fırsatları
-ulusal, uluslararası iĢbirliği
-yöntemler, duyurulma
-geçerlilik, güvenirlik çalıĢmaları
4.
-sistemi, paylaĢımı
8.
Yönetim yürütme
9.
Sürekli yenilenme ve geliĢim
-fakülte yönetim yapısı
-eğitim örgütlenmesi
-yönetim kadrosu
C. Ekler
ÇEP: Çekirdek Eğitim Programı
41
42
Sınıf ve Dersliklerin Durumu
FAKÜLTEMĠZDEKĠ DERSLĠK SAYILARI
52
55
55
54
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Sınıf - Derslik Sayısı
59
2009-2010
Yıl
43
DERSLĠKLER ve KĠġĠ KAPASĠTELERĠ
(60 ve üzeri kiĢi kapasitesine sahip olan derslikler)
NO
DERSLĠK ADI
KAPASĠTE KĠġĠ
1
14 MART AMFĠSĠ
491
2
FARMAKOLOJĠ DERSLĠĞĠ
100
3
HALĠT ZĠYA KONURALP DERSLĠĞĠ
68
4
KAZIM ARISAN AMFĠSĠ
128
5
KEMAL ATAY AMFĠSĠ
294
6
MAZHAR OSMAN AMFĠSĠ
255
7
PATOLOJĠ DERSLĠĞĠ
100
8
CĠHAT ABAOĞLU AMFĠSĠ
180
9
SEFA KARATAY DERSLĠĞĠ
68
10
ġĠNASĠ HAKKI ERER AMFĠSĠ
128
11
TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ-1 AMFĠSĠ
231
12
TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ-2 AMFĠSĠ
180
13
TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ-3 AMFĠSĠ
180
14
TEVFĠK SAĞLAM AMFĠSĠ
168
15
GÖĞÜS HASTALIKLARI DERSLĠĞĠ
60
16
GÖZ HASTALIKLARI DERSLĠĞĠ
70
17
ĠSTEM
115
18
NÖROLOJĠ AMFĠSĠ
170
19
ORTOPEDĠ DERSLĠĞĠ
60
20
MĠKROBĠYOLOJĠ DERSLĠĞĠ
70
TOPLAM
3116
44
DERSLĠKLERĠN KĠġĠ KAPASĠTELERĠ
AMFĠLER KAPASĠTESĠ
SON 5 YILDA
KAPANAN
TOPLAM
OTURMA
KAPASĠTESĠ
3019
520
SON BEġ YILDA
SON 5 YILDA AZALAN TOPLAM
AÇILAN AMFĠ
OTURMA
KAPASĠTESĠ
__
520
ġU ANDA
OTURMA
KAPASĠTESĠ
SON 5 YILDA
AÇILAN DERSLĠK
KAPASĠTESĠ
2499
222
45
Sınıf ve Dersliklerin Yenilenmesi
►Öğrenci sayımızın artmasına rağmen
derslik sayısının artmaması
►Dersliklerde yenileme çalıĢmaları var
ancak yetersiz
►Entegre eğitim nedeni ile küçük
dersliklere gereksinim artıĢı
46
DĠĞER FAALĠYETLER: Mezuniyet Öncesi
►Bilgisayar destekli beceri eğitimi verilmekte:
1 ve 2. dönemlere
►Beceri karnesi: ilk 3 yıl ve 4-6. sınıflar için
hazırlandı ve uygulanmakta
►Ulusal ÇEP çalıĢmalarında ĠTF aktif rol aldı
►ĠTF-web çalıĢmaları
►ĠTF-web (Ġngilizce) çalıĢmaları
►e- Bülten (ayda bir)
►Ders kitapları
ÇEP: Çekirdek Eğitim Programı
47
185. YIL DERS KĠTAPLARI PROJESĠ

Basılan 7 kitap
Psikiyatri
 Göğüs Hastalıkları
 Anesteziyoloji
 Su Altı Hekimliği
 Tıbbı Ekoloji
 Klinik Onkoloji
 Nükleer Tıp
Basım aĢamasındakiler

ÇEP: Çekirdek Eğitim Programı
 Tıp Tarihi
 Ortopedi
48
185. YIL DERS KĠTAPLARI PROJESĠ
49
REHBERLĠK, PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK VE SOSYAL DESTEK
BĠRĠMĠ PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ETKĠNLĠKLERĠ
Verilen Hizmetler:
• Bilgilendirme ve rehberlik
• Psikolojik danıĢmanlık
• Tanıtım, araĢtırma-geliĢtirme ve değerlendirme
2013 yılında
Toplam 33 öğrenci baĢvurmuĢtur.
4 öğrenci tıp mesleğini seçmekle ilgili kararsızlık
19 öğrenci kronik ders baĢarısızlığı
10 öğrenci farklı psikolojik sorunlar
6 öğrenci psikiyatrik görüĢmeye yönlendirilmiĢtir.
50
6. YIL PROGRAM KĠTAPÇIĞI
Ġstanbul Üniversitesi
Ġstanbul Tıp Fakültesi
2013-2014
DERS YILI
ALTINCI YIL
EĞĠTĠM PROGRAMI
ÖĞRENCĠ EL KĠTABI
1, 2 VE 3. YIL BECERĠ KARNESĠ
4, 5 VE 6. YIL STAJ KARNESĠ
Öğrenci Bilimsel AraĢtırmaları ve Kongreler
ĠTF kampüsü içinde yer alan Ġ.Ü. Deneysel Tıp AraĢtırma ve
Uygulama Enstitüsü’nde öğrencilerimizin araĢtırma yapmaları
teĢvik edilmekte, ÖBAK üyesi öğrencilerimiz araĢtırma
projelerinde yer almaktadırlar.
24 yıldır uluslararası katılımlı ÖBAK Kongresi
düzenlenmektedir.
Öğrencilerin kongre katılımları ĠÜ SKS tarafından. yönetim kurulu kararları
doğrultusunda desteklenmektedir.
55
2009-2014 YILLARI ARASINDA KONGRELERE
KATILAN ÖĞRENCĠ SAYILARI
ĠTF
Dergi ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları
58
2014 YILI ĠÇĠN PLANLADIĞINIZ FAALĠYETLER
Mezuniyet Öncesi
► Ölçme ve değerlendirmenin geliĢtirilmesi
► CORE (Clinical Objective Reasoning Examination) –Eylül 2014
► 5. Yıl sonu öğrencilere beceri sınavı- Haziran 2014
► Soru bankası-Aralık 2014
► Öğrenciler arasında soru hazırlama projesi -Nisan 2014
► E-Eğitim-Eylül 2014
► Mezunlar anketi-Aralık 2014
► Program değerlendirme çalıĢmalarının ilerlemesi-Aralık
2014
► Stajların entegrasyonu- Mayıs 2014
► ÇEP’e uygunluk çalıĢmaları-Ekim 2014
► ĠTF Dergi ÇalıĢmalarının Konsolidasyonu-Aralık 2014
ÇEP: Çekirdek Eğitim Programı
59
Sunu AkıĢı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ.GÖR., YRD.DOÇ., DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA SAYISI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLADIĞINIZ FAALĠYETLER
BĠLĠMSEL FAALĠYETLERE KATILIM
2013 YILI GÖREVLENDİRMELER
Ulusal
1Kez
2 Kez
3 Kez
4 Kez
5 Kez
6 Kez
7 Kez
8 Kez
9 Kez
10 Kez
11 Kez
12 Kez
Profesör
91
63
26
22
18
6
5
2
3
2
1
3
Doçent
24
12
8
5
2
1
1
Uzm. Dr.
21
2
3
2
Tıpta Uzm.
Öğr. Dr.
96
33
9
1
Uluslararası
1
13 Kez
15 Kez
17 Kez
1
1
1
1
1 Kez
2 Kez
3 Kez
4 Kez
5 Kez
6 Kez
7 Kez
10 Kez
11 Kez
Profesör
83
46
12
14
9
10
5
1
1
Doçent
19
8
11
1
1
Uzm. Dr.
12
9
2
1
Tıpta Uzm. Öğr. Dr.
46
1
Unvan
1
Ulusal
Uluslararası
Sayı
Katılım
Sayı
Katılım
Profesör
244
686
181
424
Doçent
54
128
40
70
Uzman
29
49
24
40
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
140
201
52
52
Toplam
467
1064
297
593
Öğretim Üyesi
Ulusal
Recep Güloğlu (Genel Cerrahi)
17 kez
Fatma Oğuz Sarvan (Tıbbi Biyoloji)
15 kez
Öğretim Üyesi
Uluslararası
Ateş Kadıoğlu (Üroloji)
11 kez
Çiğdem Kayacan
(Tıbbi Mikrobiyoloji)
10 kez
BĠLĠMSEL FAALĠYETLERE KATILIM
2013 YILI GÖREVLENDİRMELER
Ulusal
Konuşmacı
Dinleyici
2013
Son 5 yıl
ort.
2013
Son 5 yıl
ort.
Profesör
402
671
194
98
Doçent
106
114
48
22
Uzman
30
42
22
29
Tıpta Uzman Öğr.
73
104
127
158
Toplam
611
930
391
308
Uluslararası
Konuşmacı
Dinleyici
2013
Son 5 yıl
ort.
2013
Son 5 yıl
ort.
Profesör
272
301
130
201
Doçent
78
56
39
50
Uzman
25
19
6
27
Tıpta Uzman Öğr.
22
37
28
35
Toplam
397
413
203
312
Yurt İçi Görevlendirmeler
Yurt Dışı Görevlendirmeler
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için
(2013 yılında 3 kişi)
GÖREVLENDĠRME KRĠTER FORMU
Adı Soyadı:
Birimi:
Ġhtisas Süresi ve BaĢlama Tarihi:
Kongre Adı:
Kongre Yeri:
BAġVURU VE KATILIM KOġULLARI
1) Görev Niteliği:
2) Anabilim Dalı Onayı:
3) Akademik Kurul Kararı:
4) Katılım ġekli:
5) Davet Mektubu, Türkçe Tercümesi:
6) BaĢvuru Tarihleri:
7) Toplantının veya ÇalıĢılacak Kurumun Değerlendirilmesi
(Gidilecek üniversitenin, üniversitelerin değerlendirildiği farklı
sınıflamalarda üst sıralarda olması –özellikle ilk 100 üniversite
arasında olması tercih edilir.
8) Desteklenecek Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sayısı (bölümlerin
akademik performansı gözönüne alınarak; Ġstanbul Üniversitesi
yükseltme ve atama kriterlerine göre puanlanarak) değerlendirilir ve
her yıl temel bilimler, cerrahi bilimler ve dahili bilimlerden
gönderilecek asistan sayısı tekrar belirlenir.)
9) YurtdıĢındaki kongreler (UEMS/EACCME kriterlerine göre en az
10 krediye sahip olması, yurt içinde ise TTB ve/veya UEMS
tarafından kredilendirilmesi yeterlidir)
Sunu Akışı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ.GÖR., YRD.DOÇ., DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA SAYISI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLADIĞINIZ FAALĠYETLER
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
PROJE TÜRÜ
KĠġĠ
ÖDENEN TUTAR
YAYIN ÖDÜL PROJELERĠ (YÖP)
1
74.994,00
ULUSLARARASI YAYINLARA YÖNELĠK DESTEK PROJELERĠ
(UDP)
67
347.410,00
TEZ PROJELERĠ
136
577.541,00
ACĠL ĠHTĠYAÇ PROJELERĠ (ACĠP)
10
46.307,00
ÇOK DĠSĠPLĠNLĠ ÖNCELĠKLĠ ALAN PROJELERĠ (ÖNAP)
7
734.903,00
BĠLĠMSEL YAYIN YAPAN ARAġTIRICILARA DESTEK PROJELERĠ
(BYP)
37
306.373,00
NORMAL KAPSAMLI BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ
39
780.818,00
IRP PROJESĠ
1
5.580,00
GÜDÜMLÜ PROJELER
4
3.267.500,00
302
6.141.426,00
TOPLAM
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILIM
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILIM
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILIM
Sunu Akışı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ.GÖR., YRD.DOÇ., DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA SAYISI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLADIĞINIZ FAALĠYETLER
ULUSLARARASI (ISI) YAYINLAR TÜRLERĠNE GÖRE
DAĞILIM GRAFĠĞĠ-2013
Toplam Yayın Sayısı: 458 (WoS) / 510 (GoogleSch)
Özgün Makale Sayısı: 327 (WoS)
Kaynak: ISI Web of Science 14.02.2014
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
YILLARA GÖRE ÖZGÜN MAKALE SAYILARI
2009-2013
Kaynak: ISI Web of Science 14.02.2014
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
TOPLAM YAYIN SAYISINA KATILIM
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ TOPLAM YAYIN SAYISI (WoS)
1821
Ġstanbul Tıp Fakültesi toplam yayın sayısı (WoS)
Toplam yayın sayısına Ġstanbul Tıp Fakültesinin katkısı
458
25.1%
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ TOPLAM ÖZGÜN MAKALE SAYISI
1402
Ġstanbul Tıp Fakültesi toplam özgün makale sayısı (WoS)
327
Toplam orijinal makale sayısına Ġstanbul Tıp Fakültesinin katkısı
23,3%
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Özgün Makale
1402
327
Atıf
503
163
Yayın başına
Atıf ortalaması
0.36
0.5
8
6
h-index
Kaynak: ISI Web of Science 14.02.2014
PLASTİK, REKOSTRÜKTİF ve ESTETİK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
GENEL TIP
Anabilim Dallarına göre SCI / SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanan
makaleler (2013)
Kaynak: ISI Web of Science 14.02.2014
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAYINLARININ
ÖĞRETĠM ÜYELERĠNE ORANI
ÖĞRETĠM ÜYESĠ SAYISI
DOÇENT
PROFESÖR
TOPLAM ULUSLARARASI ÖZGÜN MAKALE
SAYISI-2013
465
71
394
327
Değer 20.01.2014 tarihi itibariyle tespit
edilmiĢ olup, bu tarihten sonra da
ortalama 40 yayın (2013 için) indekse
girmektedir.
0,7
ÖĞRETĠM ÜYESĠ BAġINA MAKALE
SAYISI
34
34
Sunu Akışı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ.GÖR., YRD.DOÇ., DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA SAYISI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLADIĞINIZ FAALĠYETLER
Akademik Kadroda Mevcut Durum
Harici
Toplam
Sağ.Bak.
Yan Dal
Asist.
Sağ.Bak.
Asist.
Yab.Uyr.
Asist.
01.02.2014
Açıklamalar
Araş.Gör.
kadr.Tıpta
Uzm.Öğr.
Araş.Gör.
kadr.Yan Dal
Uzm.Öğr.
Araş.Gör.
kadr.Uzm.
ünv.alanlar
Araş.Gör.
kadr.Doç.
ünv.alanlar
Araştırma
Görevlisi
Uzm.kadr.
olup,Doç.
ünv.alanlar
Yard.Doç.
60
10
1
0
1
2
1
8
1
1
0
18
103
2
0
0
2
DAHĠLĠ TIP BĠL.
189
33
0
0
0
5
0
0
1
1
27
249
505 48
41
13
102
CERRAHĠ TIP BĠL.
120
369
24
67
2
3
0
0
0
1
13
20
3
4
0
8
2
4
0
2
6
33
195
462
365 26
973 76
0
41
0
13
26
130
GENEL TOPLAM
Uzm.
Doçent
Öğr.Gör.
Yard.Doç.
kadr.olup,
Doç.ünv.al.
Profesör
TEMEL TIP BĠL.
ANABİLİM DALI
Unvan
Sayı
Profesör
369
Doçent
67
Uzman
137
Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi
59
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyruklu
Toplam
579 ( % 100)
503 ( % 86)
76 ( % 14)
1152
Uluslararası Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Dağılımı
Azerbaycan
Arnavutluk
Bulgaristan
Ġran
Yunanistan
Makedonya
Türkmenistan
Kırgızistan
Ahıska
Kazakistan
Tataristan
Almanya
Lübnan
Hırvatistan
Nijerya
Uygur Türkü
Brundi
Etiyopya
Moğolistan
TOPLAM
44
5
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
76 KiĢi
Tüm tıpta uzmanlık
öğrencilerinin %
14’ü
SON 5 YILDA TIPTA UZMANLIK /
YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Ġhtisasa BaĢlayan
KiĢi Sayısı
2009 Ġlkbahar
Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri
Uzmanlık Veren Ġhtisasa BaĢlayan Uzmanlık Veren
KiĢi Sayısı
KiĢi Sayısı
KiĢi Sayısı
68
2009 Sonbahar
83
2010 Ġlkbahar
62
2010 Sonbahar
51
2011 Ġlkbahar
63
2011 Sonbahar
69
2012 ilkbahar
66
2012 Sonbahar
66
2013 Ġlkbahar
38
2013 Sonbahar
60
Genel Toplam
626
103
8
19
127
11
19
123
9
9
112
13
8
86
32
23
551
73 82
78
ĠTF 1926 Yılı Ġtibariyle Uzmanlık Listesi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI
Anatomi Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Çocuk Ruh Sağ. Ve Hast. Anabilim Dalı
Çocuk Sağ. Ve Hast Anabilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kardiyoloji ve Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Anabilim Dalı
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Toplam
100
143
7
62
15
195
522
15
15
43
516
142
14
129
51
31
1595
27
97
110
28
180
274
34
12
37
33
6
3389
ĠTF 1926 Yılı Ġtibariyle Uzmanlık Listesi
CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
349
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
496
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
789
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
17
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
251
Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı
663
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
47
Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı
183
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
78
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
218
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
41
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
73
Üroloji Anabilim Dalı
130
ĠTF 1926 Yılı Ġtibariyle Uzmanlık Unvanı alan
Öğretim Elemanı Sayısı
7246
3335
Ġstanbul Tıp Fakültesi
Ġlk Uzman Doktorumuz
Dr. Lütfi SABRĠ 13.05.1926
Dahiliye
Son Uzman Doktorumuz
Dr. Selçuk ERDEM 26 Aralık 2013 Üroloji
85
2013 yılı uzmanlık tezi veren birimler
ANABĠLĠM DALI
Tıpta Uzm. Yan Dal
Öğr.
Uzm. Öğr.
ANABĠLĠM DALI
Tıpta Uzm. Yan Dal
Öğr.
Uzm. Öğr.
Nöroloji
Nükleer Tıp
Çocuk Ergen ve Ruh Sağ. ve Hast.
Sualtı Hek. ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Ekol. Ve Hidroklimatoloji
Anesteziyoloji
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
2
1
7
1
1
9
3
9
2
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4
2
8
1
5
4
4
K.B.B. Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, rekonst. Ve Estetik Cerrahi
Üroloji
Tıbbi Patoloji
Toplam Sayı
Mikrobiyoloji
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Spor Hekimliği
Aile Hekimliği
Tıbbi Farmakoloji
Ġç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
3
1
3
2
1
1
19
1
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikrobiyoloji
Kardiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehb.
Radyoloji
16
6
Genel Toplam
1
3
3
1
2
3
107
1
23
130
86
2547 s. kanuna tabi öğretim elemanı
ihtiyaç tablosu (talep bildiren)
İHTİYAÇ DUYULAN AKADEMİK KADRO
ANABİLİM DALI
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ABD
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞK.
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI BAŞK.
ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI BAŞK.
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞK.
ÇOCUK CERRAHİSİ ABD BAŞK.
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞK.
TIBBİ GENETİK ABD BAŞK.
TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞK.
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞK.
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞK.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD BAŞK.
BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ABD
KULAK BURUN BOĞAZ ABD BAŞK.
KALP DAMAR CERRAHİSİ ABD BAŞK.
RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD BAŞK.
TIBBİ PATOLOJİ ABD BAŞK.
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞK.
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞK.
TIBBİ ANABİLİM DALI BAŞK.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ABD BAŞK.
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ABD BAŞK.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD BAŞK.
HALK SAĞLIĞI ABD BAŞK
İhtiyaç
PROF. DR.
DOÇ. DR.
2
1
YARD. DOÇ UZM. DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
4
2
7
2
5
1
3
4
4
1
1
1
3
1
1
9
3
2
2
4
5
2
2
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1
2
5
2
10
2
1
Prof.
Doç.
Yard.
Doç.
Uzm.
Araştırma
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Toplam
5
9
8
19
63
4
108
2547 s. kanuna tabi öğretim elemanı
ihtiyaç tablosu (henüz talep bildirmeyen)
Prof.
Aile Hekimliği
Anatomi
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast.
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Deontoloji ve Tıp Tarihi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Cerrahisi
Ġç Hastalıkları
Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kardiyoloji
Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrobiyoloji
Nöroloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Nükleer Tıp
Ortopedi
Radyoloji
Spor Hekimliği
Sualtı ve Hiperbarik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Ekoloji
Doç.
Uzman
AraĢtırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
2547 s. kanuna tabi öğretim elemanı
ihtiyaç tablosu (talep bildiren)
Öğretim Görevlisi
3%
Prof. Dr.
5%
Doç. Dr.
7%
Yard. Doç.
6%
Uzm. Dr.
17%
Araştırma Görevlisi
62%
İhtiyaç
Prof.
Doç.
Yard.
Doç.
Uzm.
Araştırma
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Toplam
5
9
8
19
63
4
108
34
2011
2012
2013
3
3
3
58
56
67
379
383
369
440
442
439
2547 s. kanuna tabi
öğretim elemanları emekli tablosu
50
43
45
40
34
33
35
30
25
Kendi isteği
22
22
20
15
10
Toplam
15
12
10
9
10
2010
2011
6
Yaş Haddi
11
12
65
5
0
2009
Toplam (5 yıl)
2012
2013
Kendi Ġsteği
YaĢ Haddi
Toplam
77
48
135
657 SAYILI KANUNA TABĠ
KADRO ĠHTĠYAÇLARI
ÜNVANI
HEMġĠRE
•
ADEDĠ
150
MEMUR
25
BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ
25
SEKRETER
10
ODĠOMETRĠST
5
LABORANT
10
ECZACI
5
FĠZYOTERAPĠST
5
PSĠKOLOG
10
BĠYOLOG
10
SOSYAL HĠZMETLER UZMANI
2
SANTRAL MEMURU
2
HASTABAKICI
20
HĠZMETLĠ
20
TOPLAM
299
Odiometris; Fizyoterapist; 5 Sosyal Hiz. Uzm.; 2
5
Eczacı; 5
Biyolog; 10
Santral mem.;
2
Hemşire
Psikolog; 10
Laborant; 10
Memur
Sekreter;
10
Bilgisayar
İşletmeni
Hizmetli
Hastabakıcı
Hastabakıcı; 20
Hemşire; 150
Hizmetli; 20
Sekreter
Laborant
Psikolog
Biyolog
Bilgisayar
İşletmeni; 25
Memur;
25
Eczacı
657 SAYILI KANUNA TABĠ KADRO
Dolu
BoĢ
ĠDARĠ PERSONEL
Kadro
Kadro
(KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE)
Toplam
Kadro
Genel Ġdari Hizmetler
312
228
540
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
997
468
1465
Teknik Hizmetleri Sınıfı
90
53
143
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
3
1
4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
Din Hizmetleri Sınıfı
1
-
1
Yardımcı Hizmetli
236
637
875
Döner
468
6
474
Toplam
2107
1393
3502
Personel Genel Kurulu
Ġlk olarak 2011 yılında baĢlayan, Fakültemiz yöneticileri ve tüm idari
personelin katılımı ile yılda ortalama 3 kez yapılmakta olup
95
bilgilendirme ve personelin soru ve sorunları görüĢülmektedir.
Sunu Akışı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ.GÖR., YRD.DOÇ., DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA SAYISI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLANAN FAALĠYETLER
UEMS (AVRUPA TIP UZMANLARI BİRLİĞİ) VE UZMANLIK DERNEKLERİNDEN EŞ YETKİLENDİRME
BELGESİ ALAN ANABİLİM/BİLİM DALLARI
Anabilim / Bilim Dalı
Akredite eden kuruluş
Başlangıç tarihi
Üroloji
UEMS
Ekim 2005
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Re-akreditasyon aşamasında)
UEMS
Temmuz 2006-Temmuz 2011
Kadın Hastalıkları ve Doğum
UEMS
Eylül 2008
Genel Cerrahi
Ulusal
Nisan 2009
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
UEMS
Ocak 2010
Perinatoloji (Kadın Hast. ve Doğum)
UEMS
Mayıs 2010
Gastroenterohepatoloji (İç Hastalıkları)
UEMS
Haziran 2010
Nükleer Tıp
UEMS
Ocak 2011
Göğüs Cerrahisi
UEMS
Eylül 2011
Radyasyon Onkolojisi
UEMS
Ocak 2012
Nöroloji
UEMS
Mart 2012
Deri ve Zührevi Hastalıklar
UEMS
Eylül 2012
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ulusal
Ocak 2012
Reprodüktif Endokrinoloji (Kadın Hast. ve Doğum)
UEMS
Haziran 2012
Ortopedi ve Travmatoloji
Ulusal
Temmuz 2012
Ürojinekoloji (Kadın Hast. ve Doğum)
UEMS
Ağustos 2012
Jinekolojik Onkoloji (Kadın Hast. ve Doğum)
UEMS
Mayıs 2013
Kardiyoloji
Ulusal
Temmuz 2013
Toplam 13 Anabilim Dalı, 5 Bilim Dalı Akredite olmuĢtur
UEMS AKREDİTASYON RAPORU
İstanbul Tıp Fakültesi
UEMS Temsili olan
Akredite olan
Anabilim Dalı
44
31
9
Bilim Dalı
64
8
5
• Akredite olabilecek
– Anabilim Dallarının % 29’u,
– Bilim Dallarının % 63’ü akredite olmuĢtur
Sunu Akışı
EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ VE SORUNLAR
2013 YILI ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN PROJELERĠ
2013 YILI FAKÜLTE AKADEMĠSYENLERĠNĠN BĠLĠMSEL YAYINLARI
2013 YILI ARAġ.GÖR., YRD.DOÇ., DOÇENT VE PROFESÖR ATAMA SAYISI
AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL KADRO ĠHTĠYAÇLARI
MEZUNĠYET SONRASI AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI
SINIF VE DERSLĠKLERĠN YENĠLENMESĠ
DĠĞER FAALĠYETLER
2014 YILI ĠÇĠN PLANLADIĞINIZ FAALĠYETLER
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM FAALİYETLERİ
Uzmanlık Eğitimi ve EĢyetkilendirme Kurulu
(UEEK)
tarafından
tıpta uzmanlık öğrencileri ve yan dal uzmanlık öğrencilerine
her TUS ve YDUS sonrası dönemler halinde
eğitim toplantıları ve kurslar
düzenlenmektedir.
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Ġçin Eğitim Kurs ve
Toplantıları 2011-2013
Kurs Adı
Tarihleri
Katılımcı Sayısı
(25 - 29 Temmuz 2011) (26 - 30 Aralık 2011) (2-6 Temmuz 2012) (2630 Kasım 2012) ( 24-28 Haziran 2013 ) (16-20 Kasım 2013)
503
(16 Nisan 2011) (17 Aralık 2011) (27 Mayıs 2012) (23 Kasım 2012)
(15 ġubat 2013) (29 Kasım 2013)
323
(12 Mart - 12 Haziran 2012) (18 Aralık 2012- 18 Mart 2013)
40
(25 Haziran 2011) (12-13 Nisan 2012) (13-14 Eylül 2012)
(23-24 Mayıs 2013)
75
5) Biyoistatistik Kursu
(16 Eylül, 23 Eylül, 30 Eylül, 7 Ekim, 21 Ekim 2011) (09 Mart, 16
Mart, 23 Mart 2012) (21 Eylül, 28 Eylül, 5 Ekim, 12 Ekim 2012)
(1 Mart, 8 Mart, 15 Mart, 22 Mart, 29 Mart 2013)
208
6) AraĢtırmada Temel
Ġlkeler Kursu
12 Nisan 2013
67
1) Asistan Uyum Kursu
2) Temel EKG Kursu
3) Ġngilizce Kursu
4) Temel Cerrahi Eğitimi
Kursu
Genel Toplam
1216
T. C.
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
Ġstanbul Tıp Fakültesi
ANABĠLĠM DALLARI
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ
TEORĠK EĞĠTĠM PROGRAMI
2013
Her anabilim dalı tarafından tıpta
uzmanlık öğrencilerine verilen teorik
eğitim müfredatı belirlenerek kitapçık
oluĢturuldu.
Anabilim Dalı TUK tarafından belirlenen
rotasyonların amaç ve hedefleri
belirleyerek birimler arası protokoller
yapıldı.
Nöbet Hizmet AkıĢ ġeması
(36 anabilim dalının 23’ü oluĢturdu)
Tez Yazım Kılavuzu (Revizyon 2013)
Bilgisayar Ortamında Jüri Tespiti
Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Sınavlarında
görev alacak jüri üyelerinin tespit edilmesi
Fakülte Yönetim Kurulunda
bilgisayar ortamında gerçekleĢtirilmektedir.
ĠTF UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ KURULU
Öğretim Üyesi
Asistan
24 Mayıs 2011
1
5
8 Haziran 2011
1
7
4
65
4
67
8
121
1
29
31 Ekim 2012
3
70
19 Haziran 2013
9
61
9 Ekim 2013
5
122
5
227
Tarih
YAPILANDIRILMIġ SÜREÇ
30 Haziran 2011
02 Kasım 2011
30 Mayıs 2012
14 Ağustos 2012
(Yabancı uyruklu)
22 Ocak 2014 Uzman / Tıpta uzmanlık Öğrencisi (Ortak Toplantı)
ĠTF UZMAN KURULU
Tarih
Öğretim Üyesi
Uzman
15 Aralık 2011
4
86
1 Kasım 2012
3
62
3 Temmuz 2013
3
57
22 Ocak 2014 Uzman/Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Ortak Toplantısı
5
35
Fakültemizde Eğitim Amaçlı Bulunan
Öğretim Elemanı Sayısı – Son 5 yıl
2009
2010
2011
2012
2013
Yurtiçi
Bilgi-Görgü
Rotasyon
33
95
30
106
35
25
30
38
43
43
Yurtdışı
5
22
15
25
34
Toplam
133
158
75
93
120
Öğretim Elemanı
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
158
133
120
93
75
2009
2010
2011
Öğretim
Elemanı
2012
2013
Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Programı (2013)
YAN DAL UYUM KURSU
YAN DAL TEORĠK EĞĠTĠM
PROGRAMI
YAN DAL ROTASYON PROGRAMI
Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
* Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı
*Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı
* Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı
*Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
* Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
* Büyüme GeliĢme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
*Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı
* Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı
* Hematoloji Bilim Dalı
* Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
* Pediatrik Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
* Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.Bilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
* Allerji Bilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Anabilim Dalı
* Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Anesteziyoloji Hastalıkları Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nöroloji Hastalıkları Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Ġç Hastalıkları Hastalıkları Anabilim Dalı
* Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Toplantıları
Kurs Adı
Tarihleri
Katılımcı
Sayısı
Yan Dal Uyum
Kursu
25-27 Mart 2013
8
(5-6 Eylül 2013) (12-13 Eylül 2013)
(19-20 Eylül 2013)
37
Biyoistatistik
Kursu
Yayın Destek Birimi
Tıbbi Yazım ( Ġngilizce – Türkçe), Tıbbi Çizim Operatörlüğü ve Ġstatistik
hizmetlerini içeren Yayın Destek Birimi kurulmuĢtur.
KuruluĢ tarihi: 4 Ocak 2013
Yayın Destek Biriminin Faaliyet Alanları
Hizmet BaĢlangıç Tarihi
1.
2.
3.
Ġstatistik Hizmetleri
Ġngilizce Editörlük
Tıbbi Çizim Operatörlüğü
9 Ocak 2013
13 Ağustos 2013
Yapılandırma aĢamasında
Yayın Destek Birimi Ġstatistik Hizmetleri
Birimi
Aile Hekimliği
Adli Tıp
Anatomi
Ġç Hastalıkları
Anesteziyoloji
Ana Çocuk Sağlığı
Çocuk Sağlığı
Çocuk Ruh Sağlığı
Çocuk Cerrahisi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Plastik Cerrahisi
Sualtı Hekimliği
Üroloji
Biyofizik
Ortopedi ve Trav.
Kardiyoloji
Nükleer Tıp
Tıp Eğitimi
Kalp Damar Cerrahi
Ruh Sağlığı
KiĢi
3
2
1
11
9
1
20
3
2
2
1
1
3
2
4
2
3
3
1
4
Talep Sayısı
6
2
4
21
12
1
45
8
7
2
1
1
8
12
13
2
8
4
1
5
KiĢi
Talep Sayısı
Göz Hastalıkları
3
4
DiĢ Hekimliği
3
5
Mikrobiyoloji
2
3
Beyin ve Sinir Cerrahi
3
6
HemĢirelik Müdürlüğü
3
11
Radyoloji
2
4
Tıbbi Patoloji
4
6
Spor Hekimliği
1
1
Enfeksiyon Hastalıkları
2
4
Çevre Yönetimi Birimi
1
1
Tıbbi Biyokimya
Kadın Hasta..ve
Doğum
1
1
4
8
Nöroloji
1
7
Tıbbi Biyoloji
4
4
Fizyoloji
2
2
Diyabet
2
3
Göğüs Cerrahisi
Fizik Tedavi
1
2
1
3
Birimi
Toplam : 119 KiĢi, 237 kez müracaat etmiĢ (9 Ocak 2013 – 20 Ocak 2014)
Yayın Destek Birimi
Ġngilizce Editörlük
• Ġngilizce tıbbi yazım konusunda akademik personele destek vermek
amacıyla Ġngiliz uyruklu Dr. David Chapman,13.08.2013 tarihinde göreve
baĢlamıĢtır.
• Fakültemiz 54 öğretim elemanına editörlük konusunda destek vermiĢtir.
• David Chapman tarafından 5 Kasım 2013 tarih itibariyle her hafta Salı ve
PerĢembe günleri 16:30- 17:30 saatleri arasında verilen Ġngilizce Kursuna
düzenli olarak 11 tıpta uzmanlık öğrencisi katılmaktadır.
Yayın Destek Birimi
Tıbbi Çizim Operatörlüğü
Ġlk Deneme ÇalıĢması
Türk Dilini KonuĢan Ülkeler Kongresi /
Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi
Tarih
Yer
Katılımcı
Toplam Katılımcı
TÜRK
TOPLULUKLARI
TIP KONGRESĠ
30 Eylül 20111 Ekim 2011
Azerbaycan Tıp
Üniversitesi
BaküAzerbaycan
Ġ.Ü. 16 farklı
anabilim ve bilim
dalından 35
akademik katılımcı
500
2. AVRASYA
SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ
KONGRESĠ
28-29 Eylül 2012
PriĢtine
Üniversitesi,
PriĢtine, Kosova
Ġ.Ü. 14 farklı
anabilim ve bilim
dalından 38
akademik katılımcı
150
3. AVRASYA
SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ
KONGRESĠ
26-27 Eylül 2013
Sofya
ÜniversitesiSofya,
Bulgaristan
Ġ.Ü. 12 farklı
anabilim ve bilim
dalından 21
akademik katılımcı
140
4. AVRASYA
SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ
KONGRESĠ,
25 - 27 Eylül 2014
Ohri,
Makedonya
Türk Dilini KonuĢan Ülkeler Kongresi/
Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi
ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ BÜLTENĠ
Ġstanbul Tıp Fakültesi Sağlıklı ve/veya
Hasta Gönüllüler Üzerinde Yürütülecek
Klinik AraĢtırmalar Yönergesi
• 15 Ocak 2014 tarihinde yapılan çalıĢtaya ~100 kiĢi katıldı.
• Yönerge taslağı oluĢturuldu; yönerge 12.02.2014 tarihli Fakülte Kurulu’nca
kabul edildi. Ġ.Ü. Yönerge Kabul Komisyonu’na gönderildi.
ĠTFmed ile iliĢkiler
ĠTF öğrencilerine burs (41 öğrenci)
185. yıl ders kitapları 1827 2012
1.
2.







E-Atık Projesi
Emekli Öğretim Üyeleri Video arĢivi
Mezuniyet Töreni Organizasyonu
5. Sınıf Öğrencileri Nöbet Takımı Temini
1. Sınıf Öğrencileri AçılıĢ Töreni (Önlük Giyme Töreni, Stetoskop temini)
Sosyal Projeler
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
9.
Psikiyatri
Göğüs Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Sualtı Hekimliği
Tıbbı Ekoloji
Klinik Onkoloji
Nükleer Tıp
Nostalji Gecesi, Kahvaltı Organizasyonu, Selanik Gezisi, Anı Nesneleri…
Sağlıkla ilgili tarihi mekanlar ve müzeler projesi
• 2 toplantı (33 temsilci, 16 hastane, 13 müze)
121
PLANLANAN 2014 YILI FAALĠYETLERĠ
 Ġstanbul Tıp Fakültesi Akılcı Ġlaç ve Laboratuar Kullanımı Cep Kitapları Dizisi
Hazırlanması (1 Ekim 2014)
 E-Öğrenme Projesi (Haziran 2014)
 E-Karne Projesi (30 Nisan 2014)
 Radyoloji Eğitimi Pratik Görüntüleme Kursu (Haziran 2014)
 Anatomi Diseksiyon Kursu (Mayıs 2014)
 Sistem Temelli Olgu Sunumlarında Etik ve Hukuki Boyutun TartıĢılması
Toplantıları (Mayıs 2014)
 Ġstanbul Tıp Fakültesi DıĢ ĠliĢkiler Ofisi (Mart 2014)
 KAGEM Günleri (4 Nisan 2014)
 Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (2014)
 Palyatif Tıp Birimi (2014)
 Klinik AraĢtırmaları Yönergesi (12.02.2014)
 Teknoloji Transfer Ofisi (kuruluĢ tarihi: 20 Aralık 2013)
 Ġstanbul Tıp Fakültesi AraĢtırma Merkezi (ĠTFAM) (uzak gelecekte…)
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Eğitiminde
e-Karne Kullanımı
Bilgi ĠĢlem Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Fevzi
Çizmecioğlu
tarafından
Tıpta
Uzmanlık
Öğrencilerinin ihtisas süresi içinde geçen zorunlu
eğitim ve klinik faaliyetlerinin elektronik ortamda
takibini kolaylaĢtırmak amacıyla hazırlanmakta
olup, 7 Mart 2014 tarihi itibariyle anabilim
dallarında uygulamaya geçilecektir.
ĠTF TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
E-KARNE ÖRNEĞĠ
1. YIL
2.YIL
3.YIL
4. ve 5. YIL
Yeni baĢlayan tüm tıpta uzmanlık
öğrencileri için “Asistan Uyum Eğitimi
Kursu”
Mortalite/morbidite toplantılarına her ay düzenli olarak asistanların katılması ve 200 kelimeyi geçmeyecek rapor haline getirmesi ve rehber
hocasına onaylattıktan sonra anabilim dalı bilgisinde UEEK gönderilmesi gerekmektedir.Sistem otomatik olarak (son 10 gün, 7 gün ve 1 gün kala)
asistana uyarı gönderecek ve süre dolduğunda kapanacaktır. Ancak mazeretmeri uygun görülenlerin manuel giriĢleri yapılabilecektir.
Yayın Ġrdelemesi, Tıpta uzmanlık öğrencilerinin birinci yıldan itibaren her yıl en az 1 uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmıĢ bir
makaleyi okuması, rehber öğretim üyesi gözetiminde sunması ve tartıĢmaya açması gereklidir. Seçtiği yayın ile ilgili değerlendirmesini 500
kelimeyi geçmeyecek rapor haline getirmesi ve rehber hocasına onaylattıktan sonra UEEK iletilmek üzere anabilim dalı baĢkanlığına elektronik
ortamda iletmesi gerekmektedir. Sistem otomatik olarak (son 3 ay, 1 ay 7 gün kala) asistana uyarı gönderecek ve süre dolduğunda kapanacaktır.
Seminerler, asistanın ikinci yıldan itibaren tek baĢına veya en fazla ikili gruplar halinde rehber öğretim
Temel Cerrahi Eğitimi Kursu (Türk üyesi gözetiminde seminer hazırlaması ve sunması gereklidir. 500 kelimeyi geçmeyecek rapor haline
Cerrahi Derneği tarafından) Cerrahi
getirmesi ve rehber hocasına onaylattıktan sonra UEEK iletilmek üzere anabilim dalı baĢkanlığına
branĢlarda görevi asistanlara (Anestezi elektronik ortamda iletmesi gerekmektedir. Sistem otomatik olarak (son 3 ay, 1 ay 7 gün kala) asistana
ve Patoloji hariç)
uyarı gönderecek ve süre dolduğunda kapanacaktır.
En az 1
En az 1
En az 2
kongre/sempozyum/kursun en az kongre/sempozyum/kursun en az kongre/sempozyum/kursun en az
bir gün sürmesi (asistana son 6 ay, bir gün sürmesi (asistana son 6 ay, bir gün sürmesi (asistana son 6 ay,
Temel EKG Kursu (Tüm branĢlaradaki 3 ay hatırlatma gelsin sistem
3 ay hatırlatma gelsin sistem
3 ay hatırlatma gelsin sistem
assitanlar için)
kapansın)
kapansın)
kapansın)
Konsültasyon nedir? Ne değildir? Nasıl
Bioistatistik Kursu
yürütülür? E-kurs
Aralık ayında /Ulusal ve uluslar
arası yayın yapıp yapmadığı
Ameliyat öncesi hazırlık Kursu
sorgulasın(asistana 6 ay, 3 ay 1 ay
(E-kurs)
hatırlatma gelsin sistem kapansın)
Klinisyenler Ġçin Pratik Görüntüleme
Kursu Videoları çekim aĢamasında
Tez konusu alıp almadığı
Klinisyenler için temel laboratuar
sorgulansın 2. yılın sonunda
yöntemleri Plan aĢaması
asistana 3ay,1 ay kala hatırlatılsın
BOARD sınavına girmek * ( 6 ay
Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Yönetim Birimi
(BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi=BKYS)
• BKYS ÇalıĢmaları
– Misyon &Vizyon & Kalite Politikası
Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve Kalite Politikaları
Fakültemiz birimlerine genelgeler ile bildirilmiĢ ve
çalıĢanların görebileceği alanlarda ilan edilmiĢtir.
Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Yönetim Birimi
(BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi=BKYS)
• BKYS ÇalıĢmaları
– Organizasyon ġemaları ve Görev Tanımları
– Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı kapsamında;
– 9 Organizasyon ġeması
– 62 Görev Tanımı
hazırlanarak ADEK ile paylaĢıldı.
Ġstanbul Tıp Fakültesi Kalite Yönetim Birimi
(BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi=BKYS)
• BKYS ÇalıĢmaları
– Tıpta Uzmanlık Eğitim ve Öğretimin
GerçekleĢtirme Süreci
–
–
–
–
–
–
Öğrenci Kabulü Süreci
Eğitim ve Öğretim Programının Yürütülme Süreci
Ölçme ve Değerlendirme Süreci
Kayıt Dondurma Süreci
ĠliĢik Kesme ve Ayrılma Süreci
Mezuniyet Süreci
Ġlgili süreçlere ait faaliyetler tanımlanarak ADEK ile paylaĢıldı.
1
8
2
7
2
0
1
4
132
133
Download

4 - İstanbul Tıp Fakültesi