TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI
(ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE)
ĠÇĠNDEKĠLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Genel kurallar
“Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi”
Derslik kuralları
Sınav Kuralları
Kıyafet Kuralları
Güvenlik ve İdari Kurallar
Okuldan erken ayrılma
Bilgisayar kullanım kuralları
Müzik derslikleri kuralları
Resim derslikleri kuralları
Çok amaçlı salon kuralları
Kütüphane kuralları
Elektronik aletler kullanım kuralları
Öğrenci dolaplarının kullanım kuralları
Okula getirilmesi yasak olan eşya ve maddeler
Yemekhane kuralları
Servis kuralları
Kayıp ve bulunan eşyalar
Revir kuralları
Tatbikatlar
Okul Aile Birliği
Ziyaret / Veli randevu sistemi
Günlük zaman çizelgesi
Devamsızlık ve geç kalma
Sosyal etkinlik çalışmaları
Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
Öğretmen ve Öğrenci Ajandası
TED ALANYA KOLEJİ
DİSİPLİN POLİTİKAMIZ
1
Okullarda disiplin, öğrenme ve öğretme sürecini yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu
amaçla TED Alanya Koleji Okullarında disiplin ile ilgili bir politika oluşturulmuş olup TED Alanya
Koleji Ailesinin bu kurallara uymada göstereceği duyarlılık, başarıya ulaşmamızda en büyük
yardımcımız olacaktır.
TED Alanya Koleji Okullarının disiplin politikalarının oluşturulmasında ve uygulamada İlkokul
ve Ortaokulda “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nden, Lisede “Orta Öğretim Kurumları
Yönetmeliği”nden faydalanılmaktadır.
Disiplin uygulamaları sürecinde olan öğrencilerimizin, kişilik haklarının korunmasına, gizliliğin
sağlanmasına ve öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesine en üst düzeyde özen gösterilir.
ÖĞRENCĠLERĠMĠZDEN BEKLENTĠLERĠMĠZ
Öğrencilerimizden;
a) Atatürk ilke ve inkılâplarını kendisine rehber edinip, bunları korumaları,
b)Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi
olduklarını unutmamaları; öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve
çevresindeki kişilere karşı saygı, hoşgörü, sabır, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
c)Demokrasi ve insan haklarına saygılı, insan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve
davranışa dönüştürmüş olmaları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin millî,
insanî ve evrensel değerleri benimsemeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli
bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını ailesinin, toplumun, milletinin ve insanlığın yararına sunmaları,
ç)Okulda kendilerine sunulan uluslar arası standartlardaki eğitimi özümseyerek bilimsel düşünme
becerilerini geliştirmeleri, öğrenmeyi öğrenmeleri, üretken olabilmeleri, bilgiye ulaşabilmeleri,
iletişim kurabilmeleri, bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri, eğitim sürecine aktif olarak katılmaları,
yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanıp geleceğe hazırlanmaları,
d)Öğrencilerin, okul dil politikamız gereği verilen eğitimlerden azami ölçüde yararlanıp
dünyadaki gelişim ve değişimleri izleyebilecek düzeyde bir yabancı dilin yanı sıra yeterli düzeyde
ikinci bir yabancı dili de öğrenmeleri,
e)Okulda kendilerine sunulan olanaklardan yararlanarak en az bir spor dalı ile uğraşmaları, ileriki
yaşamlarında da spor alışkanlığını devam ettirmeleri, sağlığına gereken önemi vermeleri,
f)Okula ve derslere düzenli devam etmeleri, başarılı olmak için çok çalışıp, zamana muhtaç
olduklarını unutmamaları,
g)Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları,
ğ)Güzel ve nazik tavır sergilemeleri, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,
h)Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, tüm çalışmalarda arkadaşları ile
dayanışma içerisinde olmaları, ekip çalışmalarında rol almaları,
ı)Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı
işler yaparak geçirmeleri,
i)Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları ve onları geliştirmek
için katkıda bulunmaları,
j)Okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,
k)Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan (sigara, içki, vb.) maddeleri kullanmamaları, bu tür
maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları, alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu
konuda örnek davranışlar sergilemeleri; her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların
oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,
l)Topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
m)Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları,
siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları,
bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,
n) Yasalar, yönetmelikler ile toplumun ve okulun etik kurallarına uymaları,
beklenir.
2
OKUL KURALLARIMIZ
Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına
saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla TED Alanya Koleji olarak tüm
öğrencilerin bu kuralları benimsemelerini ve uygulamalarını, velilerin de bu kuralların uygulanmasına
destek olmalarını beklemekteyiz.
GENEL KURALLAR
Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı okulda geçerli olan genel kurallar hakkında
öğrencileri bilgilendirir.
1.Okula zamanında gelinir.
2.Koridorlarda bir kaza meydana gelmemesi için koşulmaz, gürültü yapılmaz.
3.Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
4.Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.
5.Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamaz, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette
bulunamaz, kavga etmez, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
6.Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak zorunda olup bu etkinlikler
sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranırlar.
7.Okul ve çevresini temiz tutar bu sayede doğanın korunmasına katkı sağlar. Okuldaki kapalı ve
açık tüm ortak kullanım alanlarında çöp ve atık bırakmaz, bunları en yakın çöp kutusuna atmakla
yükümlüdür.
8.Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.
9.Derslikler ile okuldaki tüm kapalı alanlara (kantin hariç) yiyecek ve içecekle girilmez.
10.Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle
yükümlüdür. Verilen zarar, zarar veren öğrenci tarafından karşılanır.
11.Öğrenciler derslik dışındaki kütüphane, laboratuarlar, bilgisayar odası, spor salonu, müzik ve
resim odası vb. eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kuralları ile temizlik kurallarına uyarlar.
12.Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar.
13.Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.
14.Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.
15.a)Öğrenciler yanlarında fotoğraf makinesi, kamera, ses kayıt cihazı, vb. elektronik aletler
getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar ilgili okul müdür yardımcısının bilgisi ve izni dışında
kullanamazlar.
b)Okula girişte öğrenciler cep telefonlarını danışmada bulunan kutulara koymak zorundadırlar,
okul içinde cep telefonu kullanamazlar.
c)Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili Müdür
Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür Yardımcısı, kendisine teslim
edilen bu aletleri, belirlenen bir zamanda öğrenci velisine teslim eder.
d)Okula getirilen aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda okulun herhangi
bir sorumluluğu yoktur.
e)Öğrenciler gerektiğinde halkla ilişkiler bölümündeki telefonları izin almak suretiyle
kullanabilirler.
16.Öğrenci ders günü sonunda kitap, defter, çanta, giyecek vb. eşyasından ihtiyaç duyduklarını
çantasına yada yanına alır, kalanları kendi dolabına koyar, sınıfta veya başka bir alanda bırakmaz.
Bırakılan eşyadan öğrencinin kendisi sorumludur.
17.Bayrak Törenleri
a)Çalışma haftası Pazartesi günü bayrak töreni ile başlar ve cuma günü bayrak töreni ile biter.
Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de bayrak töreni yapılır.
b)Bayrak törenlerine okulda bulunan öğrencilerin tümü katılmak zorundadır.
c)Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olur, sessiz
olarak komut verilmesini bekler ve Ġstiklal MarĢı’nı yüksek sesle söyler.
d)Törenler, hava koşullarına bağlı olarak bahçede, konferans salonunda ya da koridorda yapılır.
3
e)Törenlerde duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul
müdürünün onayını alarak yaparlar.
18.Duyurular bayrak törenleri öncesinde, veli mektubuyla, SMS ya da internet kanalı ile yapılır.
Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her türlü yazı, duyuru, bülten, vb.
ulaştırmakla yükümlüdür.
19.Öğrenci dolaplarının tahsisi ve kullanımı
a)Her öğretim yılı başında öğrencilerin sınıflardaki bireysel dolaplarının dağılımı ilkokulda sınıf
öğretmenleri tarafından, ortaokulda ve lisede müdür yardımcıları tarafından yapılır.
b)Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Dolaplar okul
yönetiminin belirlediği zamanlarda sınıf öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından temizlenir,
düzenlenir.
c)Dolaplar, okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanır,
dolaplara okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz.
d)Dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur.
e)Okul yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir.
20.Kayıp eĢyalar
a)Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili müdür yardımcısına
teslim edilir.
b)Müdür yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar.
c)Kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde (para, ziynet eşyası vb.değerli eşyalar hariç)
“Kayıp Eşya Dolabına” gönderilir.
d)“Kayıp Eşya Dolabındaki” eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir. Bu süreden
sonra kayıp eşya dolabı boşaltılır.
21.Geç Kalma ve Devamsızlık
Geç kalma;
a)Öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır bulunmakla
yükümlüdür.
b)İlk derse özürsüz geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısı odasına gider, “Geç Kâğıdı” alır ve
dersliğe gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına ders öğretmeni tarafından G (geç) yazılır
ve derse kabul kâğıdı ders defterinde muhafaza edilir.
c)Müdür yardımcısından “Geç Kâğıdı” alarak sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır ve “yarım gün
özürsüz devamsız” işlemi yapılır.
d)İlk dersin dışında derslere geç gelen öğrenci için (okul içinde bulunmasından dolayı) derse kabul
kâğıdı verilmez, devamsızlık işlemi uygulanır.
e) Özürsüz geç kalmanın tekrarı halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır, bu yaptırımlar hakkında
veli bilgilendirilir.
3 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısının sözlü uyarısı, velinin bilgilendirilmesi,
6 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısının yazılı uyarısı, velinin bilgilendirilmesi,
Devam eden geç kalma durumunda disiplin işlemi başlatılır.
f) Özürlü geç kalma, öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı, öğretmen
gözetiminde sınıf dışında yapılan etkinlikler ve revirde bulunması vb. nedenlerle geç kaldığı
durumlardır. İlgili birimlerden alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre müdür
yardımcısının vereceği yazılı belge ile sınıfa dönülür.
Devamsızlık;
a)Her gün ilk derste alınan yoklamalar ilgili ders öğretmeni tarafından halkla ilişkiler birimine
iletilir. Halkla ilişkiler birimi, mazereti bilinmeyen öğrenci için velilerini arayarak okula gelmeme
nedenini öğrenir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir.
b)Devamsızlık ile ilgili iş ve işlemler İlkokul ve Ortaokulda “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”,
Lisede “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.
22. Sağlık sorunu nedeniyle revire gitme
Okul reviri (A)Blok Zemin Kattadır ve bir hemşire görev yapar.
Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri
tarafından revir kuralları hakkında bilgi verilir.
Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci, aşağıdaki revir kurallarına uyar.
4
A.Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (acil durumlar
dışında) sırasıyla:
a)Öğretmeninden izin alır.
b)Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider.
c)Revire giden öğrenciye gerekli müdahale yapıldıktan sonra;
Dersliğine geri gönderilebilir. Bu durumda öğrenci, sağlık görevlisi tarafından imzalanmış
revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek öğretmenine teslim eder, öğretmen bu kağıdı ders
defteri içinde muhafaza eder.
Bir süre müşahede altında tutulabilir. Müşahede sonunda şayet öğrenci dersliğine geri
gönderilir ise sağlık görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile derslik/sınıfına
giderek, öğretmenine teslim eder, öğretmen bu kağıdı ders defteri içinde muhafaza eder.
İlgili müdür yardımcısı veya rehber öğretmen tarafından velisi aranarak revirde
tutulmasına ya da eve gönderilmesine birlikte karar verilebilir. Bu durumda öğrenci velisi
ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrencinin durumu ilgili
öğretmen/öğretmenlere bildirilir.
Veli ile işbirliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebilir. Bu durumda da,
öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine
ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun
olanaklarıyla gönderilir. Durum ilgili öğretmen/öğretmenlere bildirilir.
B.Acil bir durumda revire gidildiğinde,
a)İlgili Müdür Yardımcısı (olmadığı durumlarda okul müdürü tarafından görevlendirilecek bir
müdür yardımcısı) revir tarafından bilgilendirilir,
b)Müdür Yardımcısı revire öğrencinin yanına gider,
c)Okul Doktoru/ Hemşiresi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi gerektiği
belirtildiğinde Müdür Yardımcısı veya rehber öğretmen tarafından öğrenci velisini bilgilendirir,
d)Okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa veli tarafından telefon
konuşmasında belirtilen sağlık kurumuna götürülür,
e)Okul aracı ya da ambulans ile öğrenci nakli yapılmak durumunda kalındığında bir sağlık
personeli öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gider, öğrenciyi velisine teslim eder.
f)Çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderilir ve aynı zamanda veli
bilgilendirilir.
C.Öğrenci sağlığı ile ilgili bilgiler ve bu bilgilere ait değişiklikler öğrenci velisi tarafından okul ile
paylaşılmalıdır.
D. Öğrenciler okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları isimlerini yazarak revire teslim ederler,
yanlarında bulunduramazlar.
23.Sağlık sorunu dıĢında okuldan erken ayrılma
a)Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle yemeği süresi dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar.
b)Sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılmak isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar.
Velisi tarafından yazılmış ve imzalanmış bir dilekçeyi öğrenci aynı gün sabahı ilgili
müdür yardımcısına teslim eder.
İstek müdür yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkabilmesi
için kendisine “Okuldan Ayrılabileceğine Dair İzin Kağıdı” verilir, öğrenci izin kağıdını
yoklama defterine koyar.
Okul saatlerinde öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin öğrenciyi almak için
bizzat okula gelmesi gerekir.
Şayet öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, öğrencinin okuldan ayrıldığı ilgili müdür
yardımcısı tarafından servis şirketine bildirir.
Öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, ilgili müdür yardımcısı
tarafından veli ve öğrenciye kararın gerekçesi belirtilerek bilgilendirme yapılır.
24.Rehberlik Servisine gitme
Rehberlik servisine gitmek isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar.
a)Rehberlik servisinden randevu kâğıdı alır. Rehber öğretmen randevu alan öğrencileri ve randevu
saatlerini ilgili müdür yardımcısına bildirir.
b)Randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek imzalatıp izin ister.
c)Rehber öğretmen randevunun başlangıç ve bitiş tarihlerini bu kâğıda yazar ve imzalar.
5
c)Öğrenci rehberlik servisinden dönüşünde randevu kâğıdını ders öğretmenine teslim eder.
Öğretmen, öğrencinin sınıfa geliş saatini randevu kâğıdına yazar ve imzalar, sınıf defterinin içine
koyar.
25.Ziyaret/Veli randevu sistemi
a)Veliler, halkla ilişkiler bölümünden önceden telefon aracılığı ile başvurup görüşmek istedikleri
yönetici, öğretmen yada diğer okul birimlerinden randevu talep ederler.
b)Öğrencinin velisi olmayan şahıslar ile arkadaş, mahkeme kararı ile öğrenci velayetine sahip
olmayan anne-baba, vb. randevu talebinde bulunamaz.
c)Ziyaretçi okul giriş kapısında kimliğini bırakıp, ziyaretçi kartı alarak okula girer.
d)Randevu talebi sonucu okula gelen kişiler (A) Blok girişindeki veli görüşme bölümünde
görüşmelerini yaparlar. Okul içinde başka bölümlere izinsiz giremezler.
e)Tören, gösteri, sunum vb. etkinliklerin yapılacağı özel günlerde öğrenci yakınları öğrenci yasal
velisi sorumluluğunda, onlarla birlikte okula giriş yapabilirler.
f)Zorunlu durumlarda öğrencinin okuldan alınabilmesi için öğrenci yasal velisi ilgili müdür
yardımcısına yazılı bildirimde bulunur. Müdür yardımcısının onayı ve denetimi ile ziyaret ve okuldan
ayrılma gerçekleştirilir.
26.Okula getirilmesi yasak olan eĢya ve maddeler
Aşağıda belirtilenler, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır.
a)Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku
bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,
b)Sigara, alkol veya bağımlılık yapan maddeler,
c)Maddi değeri yüksek olan eşyalar (bu malzemelerin kaybolması durumunda sorumluluk
öğrenciye aittir),
d)Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.
e)Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri
tarafından konu hakkında bilgi verilir. Bu eşya ve maddelerin okula getirilmesi halinde, durum okul
müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir. Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı
ile değerlendirir.
27.Tatbikatlar
a)Okulda zaman zaman, acil bir durumda, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılacağını ve
nasıl davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma yerlerini ve buralarda neler
yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini kavramak amaçları ile “Bina Boşaltma ve Deprem
Tatbikatları” yapılır.
b)Tatbikatlara tüm öğrenci, öğretmen, çalışanlar ile o anda okulda bulunan tüm ziyaretçiler
katılmak zorundadır.
c)Tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı hakkında öğrencilere
önceden bilgi verilir.
e)Tüm öğrenciler, kendi can güvenlikleri açısından, her öğretim yılı başında dersliklerde ve
koridorlarda bulunan “Tahliye Talimatlarını” okumak, acil çıkış kapılarını ve toplanma yerlerini
öğrenmekle yükümlüdürler.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci
belirtilen adımlar uygulanır.
davranışları hakkında izleme sürecinde
6
KIYAFET KURALLARI
Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı okulda geçerli olan kıyafet kuralları hakkında
öğrencileri bilgilendirir.
1.Öğrenciler okulun belirlemiş olduğu kılık kıyafet kurallarına uygun olarak giyinmek
zorundadırlar.
2.Kolye, yüzük, bilezik, küpe, vb. aksesuar takamazlar.
3.Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.
4.Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.
5.Okulda sadece beden eğitimi derslerinde veya spor karşılaşmalarında okulun belirlediği spor
kıyafetleri giyilir. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde (aksi okul
yönetimince belirtilmediği sürece) spor kıyafeti soyunma odalarında çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti
ile gelinir.
6.Cumartesi ya da sosyal etkinlik günlerinde serbest kıyafetle okula gelinir ancak, 2 ve 3. maddede
belirtilenlere ilave olarak aşırı spor ve /veya aşırı abiye giysiler giyilemez.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci
belirtilen adımlar uygulanır.
davranışları hakkında izleme sürecinde
SINAV KURALLARI
Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri okulda geçerli olan sınav
kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
İlkokul 4. sınıftan itibaren lise 12.sınıfalar da dahil olmak üzere bu sınıflar için ders yılı süresince
her yarıyılda üç sınav dönemi vardır. Bu sınavlar “Ortak Sınavlar” Şeklinde yapılır.
Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar “Sınav Takvimi” ile dönemlik olarak ilan edilir.
1.Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına ve yönergelerde belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.
2.Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de
uygulayabilir.
3.Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. Sınavda
gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.
4.Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve
bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez
veya ortak kullanılmaz.
5.Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları (yönergeleri) dikkatle
okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler.
Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez.
6.Sınav başladığı andan itibaren ilk 10 dakika içinde sınavla ilgili anlaşılamayan hususlar
sorulabilir. Öğrencilerce yöneltilen sorular, herhangi bir sorunun nasıl cevaplanacağı veya verilmiş bir
cevabın kontrolü şeklinde olamaz. Yabancı dil sınavlarında soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin
veya cümlenin anlamı soru olarak yöneltilemez. Sorular dersin ilgili branş öğretmeni ya da görevli
bulunan öğretmenler tarafından cevaplanır. Bir başka öğrencinin cevap vermesi suçtur.
7.Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez.
8.Sınav kâğıdına öğrenci bilgileri ile soru ve yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.
9.Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına
bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.
10.Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen
düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir.
11.Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini
bozamaz.
12.Sınava ek süre verilmişse, sınavını tamamlayan ve ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin
verilen öğrenci derslikten/sınav salonundan uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin/sınav salonunun
önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremezler.
13. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün,
saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.
7
Sınav sırasında yukarıda kural olarak belirtilen davranışlara uymayan öğrenciler gözetmen
tarafından sözlü olarak uyarılır. Davranışın tekrarı durumunda, sınavın düzenini bozmayacak
şekilde sınav gözetmeni durumu ilgili branş öğretmeni ile Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür
Yardımcısı olaya hemen müdahale eder ve sınavın sağlıklı bir şekilde bitmesini sağlar. Sınavdan
sonra öğrenciyi önceki davranışlarını da değerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da olumsuz
davranışların giderilmesi için öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar
uygulanır.
DERSLĠK KURALLARI
Öğretim yılı başında sınıf öğretmeni, sınıfta uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri
bilgilendirir; öğrencilere derslikte bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış
kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır.
1.Okulumuzda derslere giriş ve çıkışlarda zil çalınmamaktadır. Öğrenciler zaman çizelgesine
göre, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.
2.Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan
yerlerinden kalkmazlar.
3.Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.
4.Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan
kaçınır, kötü söz söylemezler.
5.Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar.
6.Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.
7.Derslerde ipod-walkman vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar.
8.Derste hiçbir şey yiyemezler.
9. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda
bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler. Dersliklerde bıraktıkları eşyalardan
kendileri sorumludurlar.
10.Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar, derslik içindeki araç-gereçler ile diğer
malzemeyi izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar veremezler; verilen zararlar öğrenci tarafından telafi
edilir
11. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin
tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.
12. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve
sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür yardımcıları tarafından yapılır. Öğrenciler
dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir
sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
LABORATUAR KURALLARI
Öğretim yılı başında ders öğretmeni, laboratuarda uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri
bilgilendirir; öğrencilere laboratuarda bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış
kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Bütün ilk yardım malzemelerinin(yangın söndürücü,
musluklar, vb.) yerini gösterir. Öğrenciler laboratuarlarda derslik kurallarının yanı sıra aşağıda
belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar.
1.Laboratuara izinsiz girip çıkmak yasaktır.
2.Laboratuarlarda öğretmen yokken, izinsiz, tek başına çalışılmaz.
3.İlkokul öğrencileri laboratuar dersi için kendi sınıfında öğretmenini bekler ve beraber sıra ile
gider.
4.Deney çalışmasına başlamadan önce deney dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.
8
5.Laboratuarlarda doğru kullanılmadığında tehlikeli olabilecek araç ve gereçler bulunduğundan
düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket edilmez. Sözlü veya yazılı bütün
kurallara dikkatle uyulur, anlaşılamayan bir husus varsa ilgili öğretmene sorulur.
6.Öğretmen izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere
dokunulmaz.
7.Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde
yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.
8.Laboratuarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez; laboratuar malzemeleri bu amaçla
kullanılmaz.
9.Deneyler sadece öğretmenin öğrenciye anlattığı ve gösterdiği şekilde yapılır, öğrencilerce farklı
bir yöntem izlenmez.
10.Laboratuarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre gözlük, eldiven vb. vücudu koruyucu
ekipmanlar kullanılır.
11.Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı giyilir.
12.Laboratuarda tehlikeye yol açacağından dolayı uzun saçlar muhakkak arkada toplanır,
öğretmenlerde olsa dahi sallantılı takılar çıkarılır, bol elbise giyilmez.
13.Deney sonucunda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanır.
14.Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.
15.Deneysel çalışma bittikten sonra kullanılan malzemelerin, deney düzeneğinin ve deney
tezgahının temizliği gereken özenle yapılır, masalar temiz ve düzenli bırakılır, eller su ve sabun ile
yıkanır.
16.Laboratuarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
3 D DERSLĠĞĠ KURALLARI
Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, 3 D dersliğinde uyulması gereken kurallar hakkında
öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere derslikte bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp,
yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler 3 D dersliğinde, derslik kurallarının yanı
sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar.
1.3 D Dersliğine öğretmenlerle birlikte girilip birlikte çıkılır.
2.Derslikte bulunan eşyalar izinsiz kullanılmaz, izinsiz olarak derslik dışına çıkarılmaz.
3.Derslikte buluna eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
MÜZĠK DERSLĠĞĠ KURALLARI
Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, müzik dersliği ve odasında uyulması gereken kurallar
hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere müzik dersliği ve odasında bulunan tüm malzemeleri ve
kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler müzik
dersliklerinde, derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar.
1.Müzik dersliği veya odasına müzik öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.
2.Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.
3.Müzik dersliği ve odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
4.Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.
5.Evden getirilen müzik enstrümanları 1. ders saatinden önce müzik bölümüne teslim edilir, son
ders saatinden sonra alınır.
6.Müzik dersliği veya odasından çıkarken araç ve gereçleri yerine koyar, sırasını temiz bırakır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci
belirtilen adımlar uygulanır.
davranışları hakkında izleme sürecinde
9
RESĠM, TEKNOLOJĠ VE TASARIM DERSLĠĞĠ KURALLARI
Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, resim ile teknoloji ve tasarım dersliklerinde uyulması
gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere dersliklerde bulunan tüm malzemeleri
ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler resim
dersliklerinde derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar.
1. Öğrenciler derslikte başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.
2. Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.
3. Araç-gereçleri ve okul eşyalarını dikkatli kullanır.
4. Öğrenci resim dersliğindeki malzemeleri izinsiz kullanmaz.
5. Resim dersliğinden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.
6. Resim dersliğinden çıkarken araç ve gereçleri yerine koyar, masasını temiz bırakır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci
belirtilen adımlar uygulanır.
davranışları hakkında izleme sürecinde
BĠLGĠSAYAR DERSLĠĞĠ ĠLE DĠĞER DERSLĠK VE BĠRĠMLERDEKĠ ELEKTRONĠK
EġYALARI KULLANMA KURALLARI
Öğretim yılı başında ders öğretmeni, bilgisayar dersliğinde uyulması gereken kurallar hakkında
öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere dersliklerde ve diğer birimlerde bulunan malzemeleri ve
kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. Öğrenciler bilgisayar
dersliğinde, derslik kurallarının yanı sıra aşağıda belirtilen kurallara da uymak zorundadırlar.
1. Dersliklerdeki içi elektronik aletlerin kullanımı için öğrenciler ders öğretmeni, tarafından
yönlendirilir.
2.Öğrenciler derslikteki elektronik aletleri eğitim amacı dışında bir başka amaçla kullanamaz. Bu
aletlerin amacı dışında kullanılması halinde, durum önce ilgili müdür yardımcısına yazılı/sözlü
bildirilir ardından okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir.
3.Öğrenciler, bilgisayarlarda sadece öğretmen gözetiminde ve izniyle çalışabilir. Öğretmenler
söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.
4.Öğrenciler, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb.
yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler.
5.Bilgisayarlarda, eğitsel oyunlar dışındaki oyunlar oynanmaz. Amaç dışı kullanılması kesinlikle
yasaktır.
6.Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamaz.
7.Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamaz.
8.Aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak, başkalarına ait dosya
yada klasörlere müdahalede bulunamaz.
9.Öğrenciler taşınabilir veri depolama araçları (flash disc, CD-ROM) öğretmen gözetiminde
kullanır.
10.Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.
11.Sisteme bir başkasının kullanıcı adı ile girilemez.
12.Program dosyaları indirilemez.
13.Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.
14.Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz.
15.Bilgisayar, bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz.
16.Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar verilmez.
17.Bilgisayara ıslak elle dokunulmaz.
18.Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede
bulunmadan öğretmene haber verir.
10
19.Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar.
20.Sistem yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve öğrenciler
tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol ederler.
21.Öğrenciler elektronik malzeme ve diğer derslik eşyalarını korumak ve zarar vermemekle
yükümlüdür. Verilen zarar, zarar veren öğrenci tarafından karşılanır.
22.Çalışma bitiminde öğrenciler bilgisayarları düzgün bir şekilde kapatır ve masayı düzenli
bırakırlar.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
SPOR SALONU VE AÇIK SPOR TESĠSLERĠ KURALLARI
Öğretim yılı başında ders öğretmenleri, salon ve tesislerde uyulması gereken kurallar hakkında
öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere salon ve tesislerde bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak
aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır.
1.Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer.
2.Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin
dışına çıkarılmaz.
3.Tesisler ve spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.
4.Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafeti ve uygun ayakkabı ile
katılır.
5. Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.
6.Okul takımlarına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında bir
sakınca olmadığını gösteren sağlık raporu alması gereklidir. Okul doktoru diğer öğrencilerden de
gerekli gördükleri için rapor isteyebilir. Genel olarak tüm velilerin spor etkinliklerine katılacak olan
öğrencileri sağlık kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
KONFERANS SALONU KURALLARI
Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve öğretmenler tarafından
Konferans Salonunun kullanımı hakkında bilgi verilir.
1.Öğrenciler Çok Amaçlı Salona öğretmenleri ile birlikte giderler.
2.Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.
3.Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.
4.Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.
5. Etkinlik sonrası sessiz bir şekilde, sırayla dışarı çıkılır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
KÜTÜPHANE KURALLARI
Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul kütüphane sorumlusu tarafından,
kütüphanenin kullanımı hakkında bilgi verilir.
1.Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler.
2.Ödünç kitap verme
Ödünç kitap almak isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar.
a) TED Alanya Koleji Kütüphanesi’nde ilkokul öğrencilerine 2 hafta süreyle 1 yayın, ortaokul ve
lise öğrencilerine 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde
bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.
11
b)Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı
yapılmayabilir.
c) Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle
yükümlüdürler.
d) Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden
yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim
tarafından belirlenen bir bedel alınır.
e) Her yıl mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan
önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. Edilmemesi durumunda
kütüphaneci ilgili müdür yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirir.
3.Ödünç verilmeyen yayınlar
a)Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer
referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu
kaynaklardan fotokopi çektirebilir.
b)Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği
yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır.
c)Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.
4.Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe
yararlanabilirler.
5.Öğrenciler, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları
rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girer. Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.
Kütüphaneden kimseyi rahatsız etmeden çıkılır.
6.Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphaneci yerleştirir.
7.Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır.
8.Kütüphanelerin içindeki bilgisayarlar öğrenciler için kullanıma sunulmuştur. Bu bilgisayarlarda
öğrenciler interneti araştırma amaçlı kullanabilirler. Bu bilgisayarlarda oyun oynanamaz, i-pod
bağlanmaz, müzik ve benzer yayınlar dinlenemez ve chat yapılamaz.
9.Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.
Kurallara uymayan öğrenciler Kütüphane Sorumlusu tarafından uyarılırlar. Davranışın
devamı durumunda kütüphane ortamını bozmayacak şekilde sessizce dışarıya çıkarılır. Durumu
tespit eden Öğretmen/Kütüphane Sorumlusu konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına
bildiri, öğrenci hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.
YEMEKHANE KURALLARI
Öğretim yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri, yemekhanede uyulması
gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere yemekhanede bulunan malzemeleri ve
kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır.
1.Yemekhaneye gidişte öğrencilere yemek öncesinde derse giren öğretmen rehberlik eder.
2.Yemekten önce ve yemekten sonra eller yıkanır.
3.Yemekhanede her sınıf kendilerine ayrılmış masalara oturup yemek yerler.
4.Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar. Başkalarını rahatsız edecek
davranışlardan kaçınırlar.
5.Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, yüksek sesle konuşmazlar, gereksiz konuşmalardan
kaçınırlar.
6.Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.
7.Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.
8.Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
Kurallara uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen öğrenciyi sözlü olarak uyarır ve durumu
ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder, davranışların devamı durumunda izleme sürecinde belirtilen
adımlar uygulanır.
12
KANTĠN KURALLARI
Öğretim yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri, yemekhanede uyulması
gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere yemekhanede bulunan malzemeleri ve
kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır.
1.Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar.
2.Derse girişten önce alış veriş yapılması biter.
3.Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.
4.Alışveriş yaparken, kantin kartı kullanır.
5.Kantinde yüksek sesle konuşmaz.
6.Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.
7.Kullandığı masayı ve çevresini temiz bırakır.
8.Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
Kurallara uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen öğrenciyi sözlü olarak uyarır ve durumu
ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder, davranışların devamı durumunda izleme sürecinde belirtilen
adımlar uygulanır.
SERVĠS KURALLARI
Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında okul
kurallarına göre davranmaları beklenir.
1.Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada
hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de
geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan
eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.
2. Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu
indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı
okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.
3.Velisinin izni olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla okuldan
ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.
4.Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler.
Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.
5.Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.
6.Sürücüler veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar
dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.
7. Öğrenciler;
a)Sürücülerin, servis hosteslerinin ya da araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek zorundadır.
b)Yüksek sesle konuşmaz, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla
çevrelerini rahatsız edemez.
c) Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici (pencereden elini çıkarmak, servis hareket
halinde iken ayağa kalkmak vb.)
8.Servis kullanımı ile ilgili yukarıdaki kurallara ilave olarak, öğrenci okul etkinliklerinde servis
kullanımında aşağıda belirtilmiş olan kurallara da uyar.
a)Öğrenciler, okul sonrasında Sorumlu Öğretmen gözetiminde çalışmalara kalacaklarsa,
velilerinin bu çalışmaya katılmalarına izin verdiğini gösteren yazılı “Veli İzin Belgesi”ni etkinlik
sorumlu öğretmenine/öğretmenlerine teslim ederler. Sorumlu, izin belgesi getiren öğrenci isimlerini
liste halinde halkla ilişkiler birimine bildirirler. Halkla ilişkiler birimi, ilgili müdür yardımcılarını
bilgilendirir. Veli izin dilekçesi olmayan öğrenciler etkinliğe kalamaz ve servis kullanamazlar.
b)Sorumlu Öğretmeni olmadan hiçbir öğrenci ya da öğrenci gurubu, okul sonrası okulda kalamaz
ve etkinlik servislerini kullanamaz.
c)“Etkinlik Servis Listesi”nde bulunan öğrenciler, veli izin kâğıdı olmadan başka bir servise veya
özel araca binemezler.
13
Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler nöbetçi öğretmen, sürücü, hostes ya da
serviste bulunan öğretmen tarafından sözlü olarak uyarılır ve durum ilgili Müdür Yardımcısına
rapor edilir, velisini bu konuda bilgilendirir; davranışların devamı durumunda izleme sürecinde
belirtilen adımlar uygulanır.
TED Alanya Koleji Okullarında öğrencilerin disiplinle ilgili olumsuz davranışlarını “ĠZLEME
SÜRECĠ” aşağıda belirtilen adımlarda gerçekleştirilir.
1.ADIM:
Öğrenci olumsuz davranışı ilk kez yaptığında
2.ADIM:
Öğrencinin davranışı devam ederse
Öğretmen öğrenciyi uyarır yada gerekliyse
görüşme çalışmaları yapar.
Öğretmen konuyu Müdür Yardımcısına/PDR
uzmanına iletir. ( Yazılı olarak veya mail ile)
Müdür Yardımcısı, PDR Uzmanı,
ilgili
öğretmenler birlikte öğrenci ile görüşerek
“Öğrenci Davranış Değerlendirme” formunu
doldurtur ve aileye yollar. Veli tarafından
imzalanarak okula geri yollanan form Müdür
Yardımcısı/PDR uzmanı tarafından dosyalanır.
(Eğer ihtiyaç varsa, PDR Uzmanı ayrıca öğrenci
ile olumsuz davranışına yönelik çalışmasını
yapar.)
Öğretmen konuyu Müdür yardımcısına/PDR
3.ADIM:
En az 1 hafta gözlem yapıldığı halde öğrencinin uzmanına iletir. (Yazılı olarak veya mail ile)
Duruma göre;
davranışı devam ederse;
1.Seçenek; Müdür Yardımcısı tarafından veli
okula davet edilir. İlgili öğretmen/öğretmenlerMüdür Yardımcısı- PDR Uzmanı– veli ve
gerekirse öğrenci ile ortak bir görüşme yapılır.
Bu görüşme ilgili form ile tutanağa bağlanır.
2. Seçenek; İlgili mevzuat dikkate alınarak
Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu’na ya
da Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna
yönlendirilir.
14
Download

Disiplin Politikamız