ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
2014-2015 ÖĞRENĠM YILI AÇILIġI
YÖNELĠM PROGRAMI
14 MART AMFĠSĠ
15.09.2014 Pazartesi
10.00 - 10.10
10.10 - 10.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 11.20
11.20 - 11.35
11.35 - 12.00
12.00- 12.20
12.20 - 13.00
13.00 - 16.00
AçılıĢ ve Saygı DuruĢu
Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
Ġstanbul Üniversitesi Rektörü
Derece ile Kazanan Öğrencilere ödül verilmesi
Derece ile Geçen Öğrencilerin tanıtımı
Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi BaĢhekimi
Davetli KonuĢmacı
Ġstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
Ġstanbul Üniversitesi Rehberlik Birimi Tanıtımı
Soru ve Cevaplar
Yemek Arası
Kliniklerde Tanıtım Turu
Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Prof. Dr. M.Akif KARAN
Prof. Dr. Lütfiye EROĞLU
Ali Ekrem ADIYAMAN
Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU
16.09.2014 Salı
10.00 - 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.20
11.20- 11.50
11.50 - 12.30
ĠTF Mezunlar ve Mensuplar Derneği Üyesi
ERASMUS Programı Tanıtımı
Öğrenci Kulüplerinin Tanıtımı
Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk
Fakültemizin Tarihçesi
Bu Sıralarda YetiĢen Hekimler
Türkiye ve Dünyadaki Hekim Meslek KuruluĢları
12.30 - 13.30 Yemek Arası
13.30 - 15.30 PATCH ADAMS” Filminin Gösterimi
15.30 - 16.00 Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri
Düzenleyen :
Prof. Dr. Feyza DARENDELĠLER (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Rukiye E. ÖMEROĞLU (Eğitim Koordinatörü)
Prof. Dr. Melih AKTAN (Öğrenci Bürosu Sorumlusu)
AyĢe DEMĠR (Öğrenci Bürosu ġefi)
Çiğdem GÖK (Eğitim Sekreteri)
Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU
Prof. Dr. Yağız ÜRESĠN
Prof. Dr. Günay GÜNGÖR
Prof. Dr. M. ġükrü SEVER
Prof. Dr. Nuran YILDIRM
Yrd. Doç. Dr. Hakan ERTĠN
Prof. Dr. Selma KARABEY
Dr. Mustafa SÜLKÜ
Prof. Dr. Güler BAHADIR
Kulüpler
Download

Yönelim Günleri - İstanbul Tıp Fakültesi