Üniversiteler, bilme arzusunun önünde engellerin olmadığı, bilimsel gerçeklik ile hakikatin
çarpıtılmadan herkese karşı ileri sürülebilir ve savunulabilir olduğu, elde edilen bilginin
toplumla özgürce paylaşıldığı yerler olmalıdır.
Akademik özgürlük gereği ders ve sınav içerikleri temel hakları ihlal etmediği, ırkçılık,
ayrımcılık
ve
nefret
söylemi
içermediği
sürece
ilgili
öğretim
elemanlarının
sorumluluğundadır.
155 yıllık tarihi boyunca eleştirel ve bilimsel düşünceye imkân tanıyan ve savunan Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ni ve hocalarını hedef alan yayınlar karşısında; akademik özgürlüğün
fakültemizin en temel ilkesi olduğunu, fakültemiz öğretim elemanlarının ders ve sınav
içeriklerine yönelik müdahaleleri bu ilkenin ihlali olarak gördüğümüzü ve asla kabul
etmeyeceğimizi bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaşırız.
Dekanlık
Download

Kamuoyuna Duyurulur - Siyasal Bilgiler Fakültesi