T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTININ;
Tarihi
:08.10.2014
Saati
:10.00
Yeri
:Dekanlık Toplantı Salonu
Sayısı
:23
TOPLANTI GÜNDEMİ
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mümtaz NAZLI’nın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev
sahipliğinde yapılacak olan XI. Veteriner Fakültesi Dekanları Toplantısına katılmak üzere, 30 Ekim-01
Kasım 2014 tarihleri arasında 3 (üç) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1 maddesi gereğince, Fakültemizin
2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yolluklu ve
yevmiyeli olarak Afyonkarahisar’da görevlendirilmesi,
2. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mümtaz NAZLI’nın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan
doçentlik sözlü sınavlarına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere, 12-14 Ekim 2014 tarihleri arasında 3 (üç)
gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1 maddesi gereğince, Fakültemizin 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
harcama kaleminden 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre harcırahlı ve uçak yolluklu olarak Gaziantep’te
görevlendirilmesi,
3. Fakültemiz Cerrahi Anabilim Dalı tarafından Antalya’da düzenlenecek olan 14. Ulusal Veteriner Cerrahi
Kongresinde, aynı anabilim dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Sırrı AVKİ, Prof. Dr. M. Doğa TEMİZSOYLU,
Yrd. Doç. Dr. Kürşad YİĞİTARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan ŞİRİN ve Yrd. Doç. Dr. Özlem
ŞENGÖZ ŞİRİN’in, hem Kongre Düzenleme Kurulu olarak, hem de kabul edilen bildirilerini sunmak üzere,
22-27 Ekim 2014 tarihleri arasında 6 (altı) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1 maddesi gereğince,
Fakültemizin 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
yolluklu ve yevmiyeli olarak Antalya’da görevlendirilmeleri,
4. Fakültemiz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları Prof. Dr. Hülya TÜRÜTOĞLU, Doç. Dr. Dilek
ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Faruk PEHLİVANOĞLU ve Arş. Gör. Ezgi ŞABABOĞLU’nun, KemerAntalya’da düzenlenecek olan XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresine sözlü ve poster
bildirilerini sunmak üzere, 21-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun
39/1 maddesi gereğince, yolluklu ve yevmiyeli olarak Kemer-Antalya’da görevlendirilmeleri,
5. Fakültemiz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya TÜRÜTOĞLU’nun, Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavlarına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere, 14-15 Ekim 2014 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1 maddesi
gereğince, Fakültemizin 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’na göre yolluklu ve yevmiyeli olarak Ankara’da görevlendirilmesi,
6. Fakültemiz Viroloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Hasbi Sait SALTIK’ın, Kemer-Antalya’da düzenlenecek olan
XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresine iki adet poster bildiri sunmak üzere, 21-24 Ekim 2014
tarihleri arasında 4 (dört) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1 maddesi gereğince, Fakültemizin 2014 Mali
Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yolluklu ve yevmiyeli
olarak Kemer-Antalya’da görevlendirilmesi,
7. Fakültemiz Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevat
SİPAHİ’nin, Kemer-Antalya’da düzenlenecek olan I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresine sözlü
bildiri sunmak üzere, 17-20 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 (dört) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1
maddesi gereğince, Fakültemizin 2014 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’na göre yolluklu ve yevmiyeli olarak Kemer-Antalya’da görevlendirilmesi,
8. Fakültemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav tarihlerinin belirlenmesi,
9. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak Fakültemiz bünyesinde faaliyetini
sürdüren poliklinik ve laboratuarlarda yapılan iş ve hizmetler için belirlenen mevcut fiyatlandırma listesine
ilave olarak, Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığının kemik ve iskelet yapım fiyat tekliflerinin görüşülmesi,
10. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş başvurusu sonucunda Fakültemize kaydı
yapılan; ancak dilekçe ile bu hakkından vazgeçtiğini bildiren 3. Sınıf 1212401105 no’lu öğrencisi Nurveli
GÜNAY’ın, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38/a maddesi
uyarınca, kendi isteğiyle Fakültemizden kaydının silinmesi.
1.
Download

2014-23 nolu toplantı - Veteriner Fakültesi