DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI AÇILIŞI
Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binası Bursa Cumhuriyet
BaĢsavcısı Abdülkadir ġAHĠN, Vali Yardımcıları M.Vedat MÜFTÜOĞLU, Mustafa
KARSLIOĞLU, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Ġbrahim KARADEMĠR ve Adalet
Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire BaĢkanlığı Tetkik Hakimi Sayın Fatih GÜNGÖR'ün
katılımlarıyla ve yoğun ilgili ile gerçekleĢtirildi.
Saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı'nın söylenmesiyle baĢlayan açılıĢ töreninde
konuĢan Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih SANCAK Denetimli Serbestlik
kurumunun ve uygulamalarının kendi tarihimizden kaynaklandığını belirten konuĢmasında
Denetimli Serbestliğe niçin ihtiyaç duyulduğu, amaçları, uygulamaları ve ilkeleri hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. Fatih SANCAK insan onurunu korumaya yönelik olan bu ilkelerin
kurumumuzda hassasiyetle dikkate alındığına vurgu yaparak, Bursa Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü tarafından takibi yapılan hükümlü sayıları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Bursa Cumhuriyet BaĢsavcısı Sayın Abdülkadir ġAHĠN 'de Dünyada ve Türkiye
'deki Denetimli serbestlik uygulamasının hangi ihtiyaçtan doğduğunu ülkemizdeki geliĢim
sürecini aktararak suçluları cezalandırıcı sistemden vazgeçilerek onarıcı sistem diye tabir
edilen ceza infaz sistemine yönelindiğini belirterek onarıcı ceza infaz sisteminin en önemli
parçalarından birinin de Denetimli Serbestlik olduğunu ifade etti.
Denetimli Serbestlik projesinin tuttuğunu, uygulanmaya baĢlanan 2005 yılından
günümüze kadarki gerek kurumsal, gerek hukuki ,gerekse hükümlü anlamındaki değiĢen ve
geliĢen sayısal verileri aktararak günümüz ceza infaz sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu
ifade etti.
Kamu yararına ücretsiz çalıĢmaya ayrı bir parantez açan Bursa Cumhuriyet
BaĢsavcısı Abdülkadir ġAHĠN Bursa genelinde kamu kurumlarına yönlendirilen hükümlü
sayısından bahsederek arzu eden kamu kurumlarıyla iĢbirliği protokolleri imzalanarak
kendilerinin de bu ücretsiz iĢ gücünden istifade edebileceklerini belirtti.
Denetimli Serbestlik Daire BaĢkanlığı Tetkik Hakimi Fatih GÜNGÖR
Teknolojininde hükümlü takibinde günümüz uygulamalarında yerini aldığını ifade ederek
katılımcılara elektronik kelepçe uygulamaları hakkında bilgi verdi. Bursa 'da ki uygulama
sayıları hakkında da katılımcılara bilgi aktaran GÜNGÖR açılıĢ törenine katılım gösteren
Denetimli Serbestlik Müdürleriyle toplantı yaparak bilgi aldı ve uygulamalar hakkında
tavsiyelerde bulundu. Bursa Denetimli Serbestlik çalıĢanlarıyla da toplantılar yapan Adalet
Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire BaĢkanlığı Tetkik Hakimi Fatih GÜNGÖR yeni hizmet
binasının çalıĢmalara olumlu katkıda bulunacağını düĢündüğünü ve hizmet kalitesinin
yükselmesi gerektiğini belirtti.
Yoğun ilgi ve katılımın gösterildiği yeni hizmet binasının açılıĢ programı kokteyl
programıyla sonlandırıldı.
Download

denetimli serbestlik müdürlüğü yeni hizmet binası