SSTB
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
İnternational Refereed Academic Journal Of Sports
SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN SPOR TERCİHLERİ VE BUNU
ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
SPORTS PREFERENCES OF CHILDREN AND THE ANALYSIS OF SOME
FACTORS AFFECTING THE PREFERENCES
Ali Serdar YÜCEL1, Bülent KILIÇ2, Murat KORKMAZ3, Kemal GÖRAL4
Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
2
Ortopedi Uzmanı
3
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
4
Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Besyo
1
Özet: Araştırmanın amacı spor yapan öğrencilerin spor
yapma tercihlerini belirleyen faktörlerin belirlenmesi
ve bazı faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırma uygulamalı bir çalışma olup, ölçekli bir
anket formu kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan
anket daha önce kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış bir anket olup, anket üzerinde bazı değişiklikler
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini rast gele
yöntemle seçilmiş olan 3562 katılımcı oluşturmaktadır.
Katılımcılara (N= 3562) uygulanan anketin güvenirlik
katsayısı (Cronbach’s Alpha) hesaplanarak 0.950 değeri
elde edilmiştir. Bireyden elde edilen veriler SPSS Pasw
18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma
19 ay sürmüştür. Araştırmada kullanılan teknik basit
rassal yöntemdir. Araştırmada betimleyici istatistikler,
faktör analizi, KMO ve Barlett’s testi, eşleştirilmiş
iki grup t-testi, bağımsız t- testi, Crosstabs testi ve
Anova testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda
anne-baba eğitim durumu, gelir durumu, spor yapılan
mekanın spor tercihine etki ettiği bulunmuştur. Aynı
zamanda ebeveyn eğitimi, çalışma durumu ve Tv ve
görsel araçların çocuğun beslenme alışkanlıklarında,
beslenme alışkanlığının ise psikolojik durum ve spor
yaralanmalarında etken faktör olduğu saptanmıştır.
Abstract: The aim of this research is to find out the
factors affecting the sports preferences of the students,
and to analyse the relations between some factors. A
scaled questionnaire has been used in this applied study.
The questionnaire, used in the application, has been
used before, and found reliable, and there have been
some changes in the questionnaire. The population
of the study is composed of randomly chosen 3562
participants. Cronbach’s Alpha value has been 0.950.
Data collected from the study have been analysed
with SPSS Pasw 18.0 statistical programme. The
study has lasted 19 months. The rassal method has
been used in the research. Descriptive statistics, factor
analysis, KMO and Barlett’s test, signed rank t-test,
independent t- test, Crosstabs and Anova tests have
been used in the study. At the end of the study, it
has been detected that parents’ level of education and
income, the places chosen for sports activities have
affected sports preferences. Further to this, parents’
educational backgrounds and jobs, TV and visual aids
have affected the nutritional habits of children, and
the nutritional habits have also been profound effects
on psychology and sports injuries.
Key Words: Factor, Sportman, Preference, Child,
Nutrition, Psychology, Training, Injury
Anahtar Kelimeler: Faktör, Sporcu, Tercih, Çocuk,
Beslenme, Psikoloji, Antrenman, Yaralanma
20
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
GİRİŞ
göstergeler beslenme olanak ve davranışlarını,
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
CLINIC VARIABLES RELATEDdolayısıyla
TO INTERNALIZING
AND etkilemektedir. Şişsağlık durumunu
Çocukların spor yapmalarında ve spor tercihleEXTERNALIZING
manlığa
neden PSYCHĠATRIC
olan davranışlar arasında aşırı ve
OF CHILDREN WHO
APPLĠED
rinde pek çok neden etkiliPROBLEMS
olabilir. Aile
ve çevre
OUTPATIENT UNITS
yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği ilk
gibi dışsal etkenler çocukların spor tercihlerinde
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
sırada yer almaktadır (Peterson et al, 2008’den
belirleyici unsurlar olarak ortaya1 çıkabilir. Örneğin;
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
akt: T.C.Psikoloji
SağlıkBölümü
Bakanlığı, ön rapor, 2013). Ayrıca
2
ebeveyn eğitimi, gelir durumu, ebeveynlerin
sporEge Üniversitesi
(Klinik Psikolog)
çocukların yemek yeme alışkanlıkları üzerinde
yapma durumları, spor yapılan mekan, beslenme
kaygılı ve sınırlandırıcı aile tutumlarının çocuğun
alışkanlıkları (obezite) ve kitle iletişim araçları
Özet
gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini
bunlardan bazıları olarak Amaç:
gösterilebilir.
Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
onaylamışlardır (Costanzo and Woody, 1985).
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Beslenme alışkanlığı ve hareketsizlik
çocukluk
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
alınmıştır.
Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
çağından itibaren çevreselçalışmaya
faktörlerin
etkisiyle
İlk sosyalleşme süreci aile ortamında yaşanmaktaÇocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6doldurmuştur.
Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
obezite gelişimini artıran 18)
unsurlardır.
Özellikle
dır. Psikolojik gelişiminin önemli bölümü ailenin
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları
erkek
çocuklarında
daha
çok görülmektedir. Ayrıca
erişkin dönemde de devam edebilen aktivite ve
yönlendirmesiyle
şekillenir (Özdinç, 2005). Amman
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam çağı
olayı yaşama
durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
yeme alışkanlıkları çocukluk
obezitesinde
ve ark. (2000) spora ilgi duyan anne ve babaların
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
etkin rol oynamaktadır (Klesges
et al.,etkili
1991;
sorunları ve
üzerinde
bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
çocuklarını da spor yapmaya teşvik ettiklerini ve
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
Bırch ve Davison, 2001’den
akt: Camcı,
belirlenmesinin
yanı2010).
sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
spora teşvik konusunda anne ve babanın eğitim
tartışılmıştır.
Zugravu (2012) alanla ilgili yapılan birçok çadüzeyinin önemli olduğunu ortaya koymuşlardır
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
lışma da beslenme alışkanlıkları da dahil farklı
1 (Amman et al., 2000).
konularda ebeveynlerin çocukları için etkili faktör
Aileler çocukların başarısı ve iyi bir aile örneği
olduklarının ortaya koyulduğunu ifade etmektedir
(Zugravu, 2012). Anne ve babanın beslenme
alışkanlıkları çocuğa örnek olacak beslenme
modeli­dir. Ebeveynlerin fiziksel aktivite derecesi
de çocukların aktivitesini etkiler. Ebeveyni inaktif olan çocukların inaktif olma şansı yüksektir
(Köksal ve Özel, 2008: 11).
sunmak adına çocuklarını spora katarken, önemli
Sağlıklı beslenme davranışlarının oluşmasında
pek çok etken rol oynamakla beraber sosyo-ekonomik durumun en önemli etken grubu olduğu
bilinmektedir. Öğrenim durumu, gelir düzeyi,
sahip olunan meslek gibi sosyal ve ekonomik
değişik etkinliklere yönlendirmekte, belirli üc-
biçimde hem zaman ve hem de para harcamaktadırlar (Coakley, 2006; Hellstedt, 1995). Bir
başka ifadeyle aileler, beceri gelişimi, sağlıklı
olma, otokontrol sağlama ve sorumluluk sahibi
olma gibi farklı nedenlerden ötürü çocuklarını
retler ödeyerek, malzeme alarak ve çocuğun
oyun ve aktivitelerine yoğunlaşarak onun spora
katılımına pozitif yönde bir destek vermektedirler
(Hutchinson et al., 2003).
21
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Fiziksel aktivitenin yararına inanan aileler çolerinde azalma olduğunu destekleyen çalışmalar
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
cukların fiziksel aktivitelerini
desteklemekte ve
yapılmaktadır (Bös et al., 2002; Dordel, 2000).
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
çocuklar üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadırlar
Bu çalışmalarda, çocukların fiziksel aktiviteye
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
(Thompson et al., 2001; Freedson and Evenson,
katılımını
OUTPATIENT
UNITSengelleyen faktörler incelendiğinde;
1991; Moore et al., 1991). Aynı zamanda1 ailelerin
en başta sınavlara hazırlık (Benjamin and Glow,
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
çocuğun sporuna müdahale etmeleri,
gelecekte
2003), güvenli bir ortamın/yerin bulunmaması,
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
Psikolojiev
Bölümü
seçecekleri spor aktivitelerinde de (Klinik
etkili Psikolog)
olmak-Ege Üniversitesi
iklim şartları,
ödevleri, dersler, karanlık, yetiştadır (Fredericks and Eccles, 2005). Yapılan çakin rol modellerinin azlığı, ailelerin çok yorgun
lışmalar; ailelerin duygusal destek ve rol modeli
oluşu, sakatlanma ve incinme kaygısı (Benjamin
Özet
biçimindeki çocuğun sporuna
müdahale
etmeleri;
and Glow,
1996;
Thompson
et al., 2001) ile spor
Amaç:
Bu çalışmada
çocuğun ve ebeveynlerin
hangi
özelliklerin
içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
hem hoşlanma/zevk almaincelenmiştir.
ve hem de
müdahale
saha,
yetersizliğinin
Yöntem: Ankara Dışkapı
Çocuktesis
Sağlığıve
ve araç-gereçlerinin
Hastalıkları
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine
başvuran
157
çocuk
ve
ebeveyni
düzeyi ile bağlantılıdır (Fredericks
and Eccles,
(Simons-Morton
et al.,
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel
bilgi alma formu ve 6-18
Yaş 1994) fiziksel aktiviteyi
Çocuk
ve
Gençler
İçin
Davranış
Değerlendirme
Ölçeği‟ni
(ÇDDÖ/62005; Gren and Chalip, 1997). Eğer bu müdanedenler
olduğu belirtilmiştir.
18) doldurmuştur. Bulgular: Çokengelleyen
değişkenli varyans
analizi
sonuçlarına göre,
yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
hale düzeyi ve şiddeti ayarlanamaz
iseiçeçocuğun
sorunları erkek çocuklarında daha
çok görülmektedir.
Ayrıca
Bunun
yanında günümüzde
çocuğun fiziksel
genelde sosyalleşmesi içinebeveynin
katıldığıpsikiyatrik
spor yarardan
tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe yönelim sorunları
üzerinde faktörlerin başında TV
aktivitesini
engelleyen
çok zararla sonuçlanabilir.etkili
Yapılan
olduğu çalışmalarda
bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma:
Bu çalışmanın
izleme,
bilgisayar
ve video oyunlarının olumsuz
çocukların spora katılımdaki
bulgularımemnuniyetleri
içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu
ruh vurgulanmaktadır
sağlığı açısından da (Thompson vd., 2001;
etkisi
ile ailelerin memnuniyetleri
arasında bir ilişki
tartışılmıştır.
Thompson vd., 2005; Harrell vd., 1997; Gortmarker
bulunmuştur (Gren and Chalip,
1997). Ancak
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
aile davranışlarının etkisi bütünüyle çocuğun bu 1 vd., 1996). Pehlivan (2009) çalışmasında ailelerin
% 19.9’unun çocuklarının TV izleme ve bilgidavranışları nasıl yorumladığına bağlıdır. Ailesayar oyunlarına harcanan zamanlarında azalma
lerin müdahalesini destek veya cesaretlendirme
olmadığını, %22.0’ının da kararsız kaldıklarını
olarak algılayan çocuklar, spora yönelik olumlu
ifade ettiklerini tespit etmiştir (Pehlivan, 2009).
bir tutum takınarak daha yüksek bir yeterlik
Ayrıca aynı çalışmada ebeveynlerin çocuklarının
algısı sergilemekte, ancak ailenin müdahalesini
fiziksel aktivitelerini gelecekte de devam ettirebilolumsuz olarak algılayan çocuk ise daha düşük
melerinin önünde gördükleri engellerin arasında
bir yeterlik algısı sergilemekte ve spora karşı
ilk sıralarda “spor saha ve salonların eksikliği
ilgisini kaybedebilmektedir (Kanters et al., 2007).
ve emniyetli spor ortamlarının olmayışı” olarak
Ayrıca fiziksel aktivite, bedensel kazalar gibi
ifade ettikleri ifade edilmiştir.
psikosomatik düzensizlikler ve metabolik bozukPozitif değerler ve beklentileri olan aileler muhteluklara karşı koruyucu bir öneme sahiptir (Wagner
melen daha fazla olumlu sosyal davranışlar sergiler
and Kirch, 2006). Bazı metodolojik zorluklara
rağmen son 20 yılda çocukların fiziksel aktiviteve çocuklara yönelik destek ve cesaret sağlarlar.
22
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Ancak aile davranışlarının etkisi bütünüyle çocugüvenlik gerekçeleriyle müdahale ve muhalefet
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
ğun bu davranışları nasıl
yorumladığına bağlıdır.
etmelerine karşın- sokaklar da yer almaktadır.
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
Ailelerin müdahalesini destek veya cesaretlendirme
Sokak, çocuk için önemli bir yenilik kaynağı ve
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
olarak algılayan çocuklar; muhtemelen sporaOUTPATIENT
yöçekiciUNITS
bir mekândır. Fiziksel özellikleri ve eve
nelik olumlu bir tutum takınır ve yeterliğini
daha
yakınlığı nedeniyle sokak oyun için önemli bir
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
yüksek algılayarak sergiler. Buna
karşın, ailenin
ortam oluşturmaktadır’’ (Bal, 2005).
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
(Klinik
Psikolog)
müdahalesini olumsuz olarak algılayan
çocuk
iseEge Üniversitesi Psikoloji Bölümü
‘’Kent merkezlerinde özellikle çocuklar beton
daha düşük bir yeterlik algısı sergiler ve spora
yığınları arasındaki yaşantılarından az da olsa
karşı ilgisini kaybedebilir (Kanters et al., 2007).
uzaklaştıracak, rahatlatacak mekanlara ve mekansal
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
Sporun kişilik gelişimine etkisi,
ilgilendiği
organizasyonlara
yönelimbireyin
ve dışa
yönelim sorunları
üzerinde etkili ihtiyaç
olduğu vardır. Çocukların kent
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
spor dalı ile de bağlantılıHOEAH
olabilir.
Spor dalının
yaşamına katılması, oyun faaliyetlerini gerçekPsikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya
alınmıştır.
Ebeveynler
genel
bilgi alma gelişmiş
formu ve 6-18
Yaş nesillerin yetiştirilmesi
türü, içerisinde barındırdığı bir takım psikololeştirerek
sağlıklı
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) bireysel
doldurmuştur.
Bulgular: Çok
varyansalanlarının
analizi
jik özellikleri (motivasyon,
mücadele,
içindeğişkenli
çocuk oyun
önemi yadsınamaz.
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları
erkek çocuklarında
çok görülmektedir.
Ayrıca
takım ruhu, konsantrasyon
ve motivasyon
vb.) dahaÇocuk
oyun alanları,
yapılarla şekillenen şehir
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
nedeniyle bireyin de psikolojik
duygusal
duru- sadece
ortamında,
çocukların
doğayla buluştuğu, çeşitli
yaşam ve
olayı
yaşama durumunun
içe yönelim sorunları
üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
munu farklı yönlerde etkileyebilir.
Örneğin
takım
elemanlarla
fiziksel ve ruhsal ve fizyolojik
sorunları üzerinde
etkili
bulunmuştur.
TartıĢma: onların
Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
sporu ile ilgilenen bireylerbelirlenmesinin
ile ferdi spor
yapısını
geliştiren
egzersizler
yaptığı alanlardır.
yanı dalları
sıra koruyucu
ruh sağlığı
açısından
da
tartışılmıştır.
ile ilgilenen bireylerin psikolojik ve duygusal
Çocuk oyun alanları sosyalleşmeye başlayan çoİçe göre
Yönelim Sorunları,
Yönelim
Sorunları,
özellikleri yaptıkları spor Anahtar
dalınınKelimeler:
içeriğine
cuğun,Dışa
evinin
dışında,
kendini ait hissedebileceği,
1
birbirlerinden farklı olabilir. (Salar et al., 2012).
sahipleneceği ilk alanlardan biridir’’ (Bal, 2005).
Çocukları şiddetten koruma Ulusal Birliği (NSPCC)
kuruluşu ise yerel yönetimlere çocukların güven
içinde oynayabilecekleri, iyi tasarlanmış park
alanları oluşturmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. (Bulut ve Yılmaz, 2008).
Günümüz kentlerinde çocuklar oyun oynayabilecekleri alanı çoğu zaman bulamamakta bu
yüzden oyun oynayamamakta evde televizyon
ve bilgisayar önünde vakit geçirmekte ya da tek
taraflı tasarlanan standartlara ve uygun olmayan
çocuk oyun alanlarında oynamak zorunda kalmaktadırlar. (Turgut ve Yılmaz, 2010).
‘’Kentlerde (dış mekânlarda) oyun olgusu,
dış mekânlarda oluşan/oynanan oyunların iç
mekânlardakilerden farklılaşıyor olması, özellikle
günümüzdeki hızlı kentleşme gerçeği çerçevesinde
dikkatle değerlendirilmelidir. Çocukların oyun
oynadığı dış mekânlar arasında, okul bahçeleri ve
çocuk bahçeleriyle birlikte -yetişkinlerin trafik ve
Kentsel mekânda çocuklar için dört tarafı sınırlandırılmış ve standart oyun araçlarının yer aldığı
doğadan kopuk oyun alanları tasarlanmaktadır.
Bu alanda sorumlu ve yetkili olan kişiler ise rant
olgusu nedeniyle çocuklar için yeterli nicelik ve
23
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
nitelikte açık alan ayırmamakta, mevcut oyun
olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
(Koçan, 2012).
alanları da çocuklarınCLINIC
kesintisiz
hareket etme
VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
isteğini karşılamakta yetersiz kalmakta, dolayıÇocuklar
fiziksel
aktivitelerinin pek çoğunu
PROBLEMS OF CHILDREN WHO
APPLĠED
PSYCHĠATRIC
sıyla çocuğun yaratıcılığı ve doğa ile iletişimi
OUTPATIENT UNITS
dışarıda zaman geçirmek üzerine kurgulamak
gelişememektedir (Özgüner vd., 2007).1Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
istemektedir (Sallis ve ark., 2000). Avustralya’da
1
Psikolog
Doktor
(Klinik Psikolog)
Madalyon
Psikiyatri Merkezi
yapılan
bir çalışma;
8-12 yaşlarındaki çocukların
Cross (1997) çocukların oyununun,
kitlesel
tüketim
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
%53’ünün ev bahçelerinde, %24’ünün açık yeşil
ekonomisi ve onun arkasındaki üreticiler ve satıalanlarda, %17’sinin parklarda ve oyun alanlarıncılar tarafından biçimlendirildiğini belirtmektedir.
da, %6’sının caddelerde oynamayı tercih ettiğini
Böylece, yüzyıllar boyunca dışarıda, bahçede, Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
göstermiştir
1994). Yine Avustralya’da
yönelim oyunlar
ve dışadayönelim
üzerinde (Bigelow,
etkili olduğu
sokakta, açık alanlarda oynanan
tarihe sorunları
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(5-12157
yaşlarında)
421 çocuk üzerinde gerçekHOEAH Psikiyatri
çocuk ve ebeveyni
karışmakta; bugünün “kapatılmış”
çocuklarıpolikliniğine
içerde başvuran
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel
bilgi
alma
formu
ve
6-18
Yaş çocukların %59’unun
leştirilen bir araştırma,
oyuncaklarıyla yalnız başına
Çocukoynamaktadırlar.
ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur. Bulgular: Çokkendilerinin
değişkenli varyans
analizi
veya arkadaşlarının
ev bahçesinde
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
Çok ve arkadaşlarının “Kentlerdeki
alan- dahaoynamak
sorunları erkek açık
çocuklarında
çok görülmektedir.
Ayrıca alanlarında oynamayı,
yerine oyun
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
larda çocuk oyunları: Ankara
örneği”
(1997) sadece
%23’ünün
parkları,
%9’nun caddelerde oynamayı
yaşam olayı
yaşama durumunun
içe yönelim sorunları
üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
adıyla gerçekleştirdiği ilk sorunları
oyun araştırması
oyun
tercih
ettiğiniBu göstermiştir
(Tandy, 1999). Son
üzerinde etkili
bulunmuştur.
TartıĢma:
çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
kültürü konusunda çok önemli
bir gerçeği
yıllarda
dünya
genelinde
kentsel hayatın artış
belirlenmesinin
yanı ortaya
sıra koruyucu
ruh sağlığı
açısından
da
tartışılmıştır.
göstermesi ile oyun alanlarının önemini daha da
koymuştur: Artık Türkiye’de de sokaklarda ve
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları,
Yönelim
Sorunları, Çocuklar beton binalar
gözlerDışa
önüne
sermektedir.
bahçelerde daha az oyun oynanmaktadır.
Başka bir
1
arasında yeterli oyun alanını bulamamaktadır.
deyişle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de
Onların ihtiyacını karşılayacak ve beklentilerine
de oyun içeri kapatılmakta, kurumsallaşmakta,
yanıt verecek oyun alanlarının yapılması önem
kitle iletişim araçlarının etkisine girmekte ve
arz etmektedir.
oyunlardaki geleneksel olmayan öğeler gitgide
artmaktadır. (Çok et al., 1997).
Spor tercihini etkileyen bir başka unsurda sosyoekonomik düzey olarak değerlendirilebilir.
Günümüz kentleri her geçen gün betonlaşmakta
kentlerdeki yeşil alanlar, yerini yerleşim ve endüstri alanlarına terk etmektedir. Çeşitli ekonomik
faaliyetler nedeniyle kent nüfusunun artması,
öncelikli olarak konut ihtiyacının giderilmesine
neden olmaktadır. Bu eğilim ise yeşil alanlar
için imar planlarında yeterince alan ayrılmaması
ve konutlardan arta kalan parsellerin yeşil alan
Alt sosyo-ekonomik ailelerin çocuklarının spor
yapmaları konusunda olumlu düşüncelere sahip
oldukları, çocuklarının istedikleri sporu yapması
konusunda maddi güçlerinin olumsuz bir etken
oluşturduğu, kız çocukların uygun kıyafetlerle
spor yapmalarını destekledikleri, çocuklarının
sağlığı için sporun yararlı olduğunu bildikleri
24
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
ancak eğitimlerine katkıda bulunabileceğine
Uzun süreli televizyon izleme ile yeme alışkanTHE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
lıkları, fiziksel aktivite azlığı, obesitede artış,
inanmadıkları ortaya çıkmıştır
(Ünal et al., 2012).
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
kolesterol düzeyinde yükselme arasında ilişki
PROBLEMS
OFve
CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Toplumlarda bireylerin spora
katılımı
bunu
vardırUNITS
(Vessey et al. 1998).
OUTPATIENT
düzenli olarak devam ettirmesi ile sosyo-ekonomik
1
,2
Halime ġenay GÜZEL
Haluk ARKAR
Sporcuların
duygusal durumları onların perfordüzey arasında ilişki olduğu vurgulanmaktadır.
1
Doktor (Klinik
Madalyon
Psikiyatri
Merkezietkilere sahip olmaktadır
mansları
üzerinde
önemli
Çalışmalar, gelir düzeyi ortaPsikolog
ve2 (Klinik
yüksek
olan Psikolog)
Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
(Trotter and Endler, 1999). Karşılaşma öncesi
ailelerin çocuklarının, gelir düzeyi düşük olan
sporcular kaygı, korku ve heyecan içinde olurlar
ailelerin çocuklarına göre daha fazla spora aktif
ve sporcular bunu fizyolojik, zihinsel ve sosyal
katılım gerçekleştirdiklerini ve bunu sürdüre- Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
tepkilerle
dışaetkili
vururlar.
ve etdışa
üzerinde
olduğuBu durum da karşılaşma
bildiklerini göstermektediryönelim
(Larsen
al., yönelim
2000; sorunları
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
öncesi157
sporcuların
sinirli olmasına neden olabilir.
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran
çocuk ve ebeveyni
Seabra et al., 2007).
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Bu kaygıÖlçeği‟ni
durumu,
müsabaka esnasında önemli bir
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme
(ÇDDÖ/6Gelir düzeyinin önemli bir18)kriter
olduğu vurgudoldurmuştur.
Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
durumda da kendini gösterebilir (Konter, 1998).
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
lanmakla birlikte ebeveynlerin
ile daha çok görülmektedir. Ayrıca
sorunlarıeğitim
erkek düzeyi
çocuklarında
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının
ve ailenin son 6 aydır
Müsabakadan
öncestresli
veya müsabaka sırasında
spora katılım arasında önemli
ilişki
olduğuna
yaşambir
olayı
yaşama
durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel sporcuların
istismara uğrama,
dışaderece
yönelimyoğun olarak yaşadıkları
son
çalışmalar işaret etmektedir.
Anneüzerinde
ve babaetkili
eğitim
sorunları
bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelimkaygı
sorunlarıveiçin
risklidüşünüldüğünde,
grupların
stres
kontrol altına
düzeyinin yüksek olduğubelirlenmesinin
ailelerde, çocukların
yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
alınamayan kaygı durumları, sporcuların perfiziksel olarak daha aktif olmalarına
ve televizyon
formanslarını
olumsuz
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları,
Dışa Yönelim
Sorunları, yönde etkileyebilmekte
başında daha az zaman geçirmelerine
yol açtığı,
1 ve başarısızlığa neden olmaktadır. Bu nedenle,
bunun yanı sıra; bu ailelerdeki çocukların spor
sporcuların kaygı düzeylerinin ve kaygı nedenlekulüplerine aktif olarak katılımına yol açtığı
rinin bilinmesi bununla başa çıkacak olan sporcu
saptanmıştır. Özellikle kız çocuklarının spora
ve antrenörler açısından oldukça önemli olduğu
katılımında aile ekonomik düzeyinin yüksek oluşu
aşikârdır (Başaran 2009).
önemli bir etken olduğu bulunmuştur (Biddle et
al., 2005; Farrell and Shields, 2002; Kantoma et
Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda, yarışma
al., 2007).
veya müsabaka öncesinde durumluk kaygı düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. (Sivrikaya, 1998).
Ailelerin gelir düzeyi yükseldikçe çocuğunu
spor okullarına gönderme oranı da artmaktadır.
Kotan vd., (2009), yaptıkları çalışma sonucunda;
ailenin eğitim ve gelir düzeyinin, ailede sporcu
olma durumunun, çocuğun spor yapması üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. (Kotan et al., 2009).
Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak
giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Bu yaşam tarzının etkilediği yaş
gruplarından birisi de çocuklardır. Hareket bir
çocuğun bedensel gelişimi için çok önemlidir.
25
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Günümüzde çocukların hareket alanları son
alışkanlığı ve ortopedik sorunların ele alındığı 117
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
derece sınırlıdır (Taşçı,CLINIC
2010). VARIABLES RELATEDmaddelik
ölçekli bölüm bulunmaktadır. Ayrıca
TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
ankette 9 maddelik katılımcıların demografik
Yapılan araştırmalar çocukların
özellikle
fiziksel
PROBLEMS
OF CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
özelliklerinin
belirlenmesine yönelik sorular
OUTPATIENT
UNITS
aktivite içeren oyunlar oynayabilmek için rahat
yer almaktadır. Bu araştırma süresince ortopedi
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
mekânlara ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur
hekimi, spor ve ilköğretim okul öğretmenleri,
Doktor2002).
(Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
(Cunningham and Jones, 2004;1Psikolog
Hamilton,
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi
Psikoloji
Bölümü
beslenme
ve psikolojik
anlamda katılımcıların
Apartman dairelerinde yaşayan, okula servisle
davranışlarını gözlemleyen uzmanlardan destek
giden, televizyon ve bilgisayar karşısında vakit
sağlanmıştır. Asıl araştırma öncesinde Türkiye
Özet
geçiren çocuğun, çarpık Amaç:
kentleşme
nedeniyle
evreni içerisinde
İstanbul
ili örneklemi dikkate
Bu çalışmada
çocuğun ve ebeveynlerin
hangi özelliklerin
içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
çocuk oyun alanı ve parklara
da
hasret
kaldığı
alınarak
bir önvetest
yapılmıştır. Bu ön teste toplam
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı
Çocuk Sağlığı
Hastalıkları
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine
başvuran
157
çocuk
ve
ebeveyni
ifade edilmektedir (Ruhi, çalışmaya
1993). alınmıştır. Ebeveynler genel(N=215)
bilgi almabirey
formukatılmıştır.
ve 6-18 Yaş Ön teste katılım sağlayan
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6elde edilen
doldurmuştur.
Bulgular:
değişkenli varyans
analizibilgiler SPSS PASW 18.0
Soğat’a göre (2007) sportif18)
aktivitelerin
11–12
yas Çokbireylerden
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
programı ile farklı istatistiksel analizler
sorunları
erkek çocuklarında
çok görülmektedir. Ayrıca
grubu çocukların bedensel
gelişimlerinde
etkin dahaistatistik
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının
ve ailenin son
6 aydıredilmiş
stresli ve geçerlilik güvenirlilik
kullanılarak
analiz
bir rol oynadığı belirlenmiştir.
göredurumunun
sportif sadece
yaşam Buna
olayı yaşama
içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel değeri
istismara Cronbach’s
uğrama, dışa yönelim
Alpha 0.871 kat sayısı elde
aktivitelerin çocukların boy
ve kilo
gelişimlerini
sorunları
üzerinde
etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelimedilmiştir.
sorunları için
grupların
Buriskli
değer
araştırmada kullanılan ölçme
anlamlı düzeyde etkilediği tespit
edilmiştir.
Taşçı’ya
belirlenmesinin
yanı
sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
aletinin oldukça yüksek güvenirlilikte olduğuna
göre (2010) ise Türkiye’de
de sokaklar oyun ve
işaret Dışa
etmektedir.
Genel araştırmamıza toplam
Anahtar Kelimeler:
İçegözü
Yönelim Sorunları,
Yönelim Sorunları,
spor açısı ile yeniden ele alınmalıdır.
Çocuk
ile yeniden değerlendirilmeli ve iyileştirilmelidir. 1 (N=8724) birey katılmıştır. Toplam katılımcılara
gönderilen anket formlarından sadece (N=4651)
Amaç, Kapsam Ve Yöntem
Anket formu dönmüştür. Fakat geri dönen anket
formlarının (N=3562) kullanılmıştır. Bu araştırBu araştırmanın amacı; spor yapan öğrencilerin
mada dikkate alınan ve analize tabi tutulan sayı
spor tercihlerini ve bunu etkileyen faktörleri ince3562 kişiye ait formdur. Araştırmada basit rassal
lemektir. Toplanan veriler üzerinde, non-parametrik
yöntem uygulanmıştır. Katılımcıların tamamı rast
ve parametrik istatistiksel testler uygulanmıştır.
gele yöntemler belirlenmiştir. Hiçbir katılımcının
Araştırma yaklaşık olarak 19 ay sürmüştür.
düşünce ve katılımını etkileyecek müdahalede
Araştırmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu
bulunulmamıştır. Katılımcılara anket formları
anket daha önce Korkmaz, M., 2013 ve arkainternet mail yolu, elden ve posta yolu ile göndaşları tarafından kullanılan anketin geliştirilmiş
derilmiştir. Fakat katılımcıların %10’lık kısmına
halidir. Kullanılan ölçme aletinin ölçekli kısmı üç
anketler yüz yüze gelerek doldurulmuştur. Bu
bölümden oluşmaktadır. Müsabakalara yönelik
duyulan kaygılar, psikolojik etkenler, beslenme
doldurulan anketlerin tamamı genel araştırmaya
26
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
yönelik analizde kullanılmıştır. Araştırma içerik
miştir. Katılımcıların kulüp bilgileri gizli tutulmuş
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
ve yöntemler konusunda
bu alanda yapılan dünyansıtılmamıştır.
Araştırmamız
CLINIC VARIABLES RELATEDve
TOaraştırmaya
INTERNALIZING
AND
EXTERNALIZING
yada ilk çalışmadır. Katılımcı sayısı açısından
da
süresince 2 psikometri, 1 fizyoloji, 1 istatistik,
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
bakıldığında bu araştırmadaki katılımcı sayısını
2 okul
öncesi eğitimci, 1 eğitim bilimci, 7 spor
OUTPATIENT
UNITS
yakalayabilen başka bir çalışma literatürde
bu1
,2
bilimci,
1 ARKAR
hukukçu, 2 beslenme uzmanı, 1 ölçme
Halime ġenay GÜZEL
Haluk
lunmamaktadır.
değerlendirme uzmanı, 3 ortopedi ve travmatoloji
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
uzmanı, 1 fizyoterapist, 1 kardiyolog, 2 dahiliye
uzmanı, 1 uluslararası ilişkiler ve 1 dil bilim uzBu araştırma Türkiye’de aktif faaliyet gösteren
manı eşlik etmiştir. Tüm uzmanlar araştırmanın
Özet
kamu ve özel spor kulüpleri
ileBuçocuk
oyunları
Amaç:
çalışmada
çocuğun ve ebeveynlerin
hangi özelliklerin
içe
her boyutunda
etkin olarak
görev almış, yapılan
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
spor kulüpleri, büyük spor kulüplerinin
çocukAnkara
spor Dışkapı
incelenmiştir. Yöntem:
Çocuk
Sağlığı
ve
Hastalıkları
analizler başta olmak üzere tüm sürecin yönetimiHOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
kulüplerine yönelik oluşturduğu
futbol,
basketbol,
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel
almaolarak
formu ve
6-18 Yaşgerçekleştirmişlerdir. Bu
nebilgi
aktif
katılım
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6voleybol, yüzme, yelken, judo,
hentbol, atletizm,
18) doldurmuştur.
Bulgular: Çok
değişkenli varyans
analizi
araştırmanın
özellikle
bu alanda araştırma yapan
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
halter, güreş ve taekwondosorunları
gibi branşlarda
eğitim
erkek çocuklarında daha
çok görülmektedir.
beslenme,
fizyoloji,Ayrıca
spor eğitimi ve ebeveyn çoebeveynin
psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
veren bölümlerindeki çocuklar
oluşturmaktadır.
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe ilişkisi
yönelim sorunları
üzerindeişleyişe katkı sağlayacak
cuk
arasındaki
etkili olduğu
bulunmuştur.
Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
Araştırma kapsamında özellikle
İstanbul,
Ankasorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma: Katılımcı
Bu çalışmanın
şekildedir.
sayısı olarak Türkiye’de ve
içe yönelim-dışa
ra, İzmir, Bursa, Trabzon,bulguları
Samsun,
Diyarbakır,yönelim sorunları için riskli grupların
Dünyada
ilk yoğun
sağlanan uygulamalı
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu
ruh sağlığı
açısındankatılım
da
tartışılmıştır.
Sivas, Aydın, Muğla, Urfa,
Çorum, Yozgat,
bir araştırma şeklindedir.
Manisa, Amasya, Giresun,Anahtar
Muğla,
Artvin,İçeKars,
Kelimeler:
Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Mardin, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, 1 Verilerin Analizi
Ordu, Gaziantep ve Kırşehir illerindeki mevcut
Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler,
spor kulüplerinde eğitim alan bireyler üzerinde
güvenilirlik analizi, ANOVA analizlerinden yaaraştırma derinleştirilmiştir. Katılımcıların tamamı
rarlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin
aile bireylerinin izni alınarak araştırmaya dahil
analizinde PASW 18.0 paket programı kullanıledilmiştir. Resmi spor kulüplerinde ise prosedüre
mıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda
uyulmuştur. Araştırmaya katılan tüm bireyler ile
0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır.
yüz yüze, posta yolu, mail ve telefon yoluyla
görüşülerek anket formları doldurulmuştur. KaBULGULAR
tılımcıların tamamı kendi istek ve katılım rızası
Tablo 1. Reliability Statistics
alınarak araştırma boyut kazanmıştır. Ayrıca tüm
örneklem basit rassal yöntem ile belirlenmiştir.
Cronbach’s Alpha
Madde sayısı
Hiçbir katılımcının kimlik bilgisi ebeveyn dâhil
,950
117
olmak üzere araştırma formlarına dahil edilmeAraştırmanın Kısıtları
27
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,950 olmasından dolayı 117 maddenin çok yüksek güveniTHE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
lirlik düzeyinde olduğunu
söyleyebiliriz.
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
Tablo PROBLEMS
2. Katılımcılara
İlişkin Bazı
Demografik
İstatistikler
OF CHILDREN
WHO
APPLĠED PSYCHĠATRIC
OUTPATIENT UNITS
Çocuk yaşı
Sütun N %
4-6
22%
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog)
Madalyon Psikiyatri Merkezi
7-10
39%
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
11-13
36%
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
14-18
4%
18-20
3%
21-25
13%
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve
ebeveynlerin hangi özelliklerin içe50%
26-30
Ebeveyn yaşı
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara 31-40
Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları28%
HOEAH Psikiyatri polikliniğine
başvuran 157 çocuk ve ebeveyni 5%
41-60
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Ebeveyn
gelirve Gençler İçin Davranış1001
– 1500 Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6-23%
Çocuk
Değerlendirme
18) doldurmuştur. Bulgular:1501
Çok– 2000
değişkenli varyans analizi38%
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları erkek çocuklarında2001
daha– 3000
çok görülmektedir. Ayrıca35%
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının
4001+ ve ailenin son 6 aydır stresli 4%
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
Ebeveyn
eğitim
Okuristismara
yazar - ilköğretim
etkili
olduğu bulunmuştur. Fiziksel
uğrama, dışa yönelim14%
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma:
Bu çalışmanın31%
Lise
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
Yüksekokul
37%
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da%
tartışılmıştır.
Üniversite
3%
Yük. Lis. Doktora
Var
1
Yok
14%
45%
55%
Kamu
Özel
Futbol
Hentbol
37%
63%
30%
18%
Tekvando
Basketbol
15%
12%
Yüzme
10%
Okçuluk
Jimnastik
Kasaba
Şehir
Büyükşehir
Eğitim aldığı okul
7%
6%
2%
26%
72%
2%
Özel spor salonu
Spor kulübü
63%
35%
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Sosyal güvence
Ebeveyn çalışma durumu
Çocuğun yaptığı sportif branş
Yaşadığı yer
Sportif aktiviteyi yaptığı tesis
28
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan çocukların çocukların spor tercihlerine bakıldığında en çok
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
çoğunluğu 7-10 (%39) ve
11-13 (%36)yaş aralığın- sırayla futbol, hentbol ve taekwondo gelmektedir.
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
da, ebeveynler ise 26-30 (%50) yaş aralığındadır.
Katılımcılar daha çok büyükşehirlerde yaşamaktadır.
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Ebeveynlerin gelir düzeyleri çoğunlukla (%38)
AyrıcaUNITS
katılımcılar çoğunlukla özel spor salonlarında
OUTPATIENT
1501-2000 TL aralığındadır. Eğitim durumları
sportif aktivitelerini sürdürmektedir. Faktör analizi
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
incelendiğinde ebeveynlerin çoğunluğunun
(%37) dâhilinde likert ölçekle sorulmuş 117 adet ifade
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
yüksekokul ve (%31) lise düzeyinde(Klinik
eğitime
sahipEge Üniversitesi
incelemeye
tabi Bölümü
tutulmuştur. Bunun sonucuna göre
Psikolog)
Psikoloji
oldukları görülmektedir. Ebeveynlerin %55’inin 117 ifade ile 4 adet faktör oluşturularak analize
sosyal güvencesi yoktur ve daha çok (%63) özel devam etme kararı verilmiştir. Analiz sonuçları
Özet
sektörde çalışmaktadırlar.
Araştırmaya
aşağıdaki
gibiözelliklerin
özetlenmiştir;
Amaç:
Bu çalışmada katılan
çocuğun ve ebeveynlerin
hangi
içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir.
Yöntem:
Ankara Dışkapı
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
Tablo
3. KMO
ve Bartlett’s
Testi
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Anahtarbelirlemek
Kelimeler: İçeüzere
Yönelim Sorunları,
Dışa Yönelim
Sorunları,
Faktör analizinin uygunluğunu
Küresellik
ölçüsü
olan Bartlett ölçütü ise Sig
faktör analizi yapılmış ve yukarıdaki sonuçlar 1 (0,000)<0,05 olduğundan değişkenler arasında
elde edilmiştir.
korelasyon olduğunu dolayısıyla faktör analizinin
uygulanabileceğini göstermektedir. Faktör açıklama
Buna göre; Örneklemin faktör analizine uyguntablolarına bakıldığında elde edilen 4 faktörün şu
luğunu ölçen KMO ölçütü 0,8520>0,6 çıkmıştır.
şekilde olduğu görülmektedir.
Bu da örneklemin analize uygun olduğunu göstermektedir.
29
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 4. Faktör analizi (Rotated Component Matrixa)
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING
AND
Bileşen
EXTERNALIZING
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED
PSYCHĠATRIC
1
2
3
4
OUTPATIENT UNITS
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
1
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
Beslenme
,833
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
,822
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
alışkanlıklarında
,803 Bölümü
(Klinikebeveyn
Psikolog) kaygıları
Ege Üniversitesi Psikoloji
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,788
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,788
Özet
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn
,785özelliklerin içe
Amaç: Bu çalışmada
çocuğunkaygıları
ve ebeveynlerin hangi
yönelim
ve
dışa
yönelim
sorunları
üzerinde
etkili
olduğu
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn
,783 ve Hastalıkları
incelenmiştir. Yöntem:
Ankarakaygıları
Dışkapı Çocuk Sağlığı
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn
kaygıları
çalışmaya alınmıştır.
Ebeveynler
genel bilgi alma,772
formu ve 6-18 Yaş
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6-
Beslenme alışkanlıklarında
kaygıları
,770varyans analizi
18) doldurmuştur.ebeveyn
Bulgular:
Çok değişkenli
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn kaygıları
,758
sorunları erkek çocuklarında
daha çok görülmektedir.
Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn kaygıları
,752
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn kaygıları
,751
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn kaygıları
,714
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn kaygıları
,697
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,684
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,625
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
-,607
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,590
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
-,532
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
-,526
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,480
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,479
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
-,458
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
-,447
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,432
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,429
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
-,411
1
30
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,397
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
VARIABLES
RELATED
TO INTERNALIZING
BeslenmeCLINIC
alışkanlıklarında
ebeveyn
kaygıları
,368
AND EXTERNALIZING
Beslenme alışkanlıklarında
kaygıları
-,366 PSYCHĠATRIC
PROBLEMS OFebeveyn
CHILDREN
WHO APPLĠED
OUTPATIENT
UNITS
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,342
1
ġenay
GÜZEL, 2Haluk,321
ARKAR
Beslenme alışkanlıklarında Halime
ebeveyn
kaygıları
1
Psikolog Doktor
(Klinikkaygıları
Psikolog) Madalyon
Psikiyatri Merkezi
Beslenme alışkanlıklarında
ebeveyn
,242
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,230
Beslenme alışkanlıklarında ebeveyn kaygıları
,130
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları Özet
,710
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim
vekatılımcı
dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili
Müsabakalara
yönelik
kaygıları
,698olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine
ebeveyni
Müsabakalara
yönelik
katılımcı
kaygılarıbaşvuran 157 çocuk ve,675
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk
ve Gençler
İçin Davranış
Değerlendirme Ölçeği‟ni ,655
(ÇDDÖ/6Müsabakalara
yönelik
katılımcı
kaygıları
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına
içe yönelim
sorunları kız çocuklarında, dışa
yönelim
Müsabakalara
yönelikgöre,
katılımcı
kaygıları
,611
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin
almasının ve ailenin son 6 aydır
Müsabakalara
yönelikpsikiyatrik
katılımcıtedavi
kaygıları
,599stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili
olduğukatılımcı
bulunmuştur.
Fiziksel istismara uğrama, dışa
yönelim
Müsabakalara
yönelik
kaygıları
,596
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları
içekatılımcı
yönelim-dışa
yönelim sorunları için riskli,593
grupların
Müsabakalara
yönelik
kaygıları
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Müsabakalara
yönelik katılımcı kaygıları
,575
Anahtar
Kelimeler:
İçe kaygıları
Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim,571
Sorunları,
Müsabakalara
yönelik
katılımcı
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları1
,564
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,555
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,550
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,546
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,542
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,533
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,524
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,513
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,490
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,470
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,462
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,456
31
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,421
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
CLINIC
VARIABLES
Müsabakalara
yönelik
katılımcı RELATED
kaygıları TO INTERNALIZING
,406 AND
EXTERNALIZING
Müsabakalara
yönelik katılımcı
kaygıları WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
,395
PROBLEMS
OF CHILDREN
OUTPATIENT
UNITS
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,374
1
Halime
ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR,324
Müsabakalara yönelik katılımcı
kaygıları
1
Psikolog
Doktor (Klinik
Psikolog) Madalyon Psikiyatri
Müsabakalara yönelik
katılımcı
kaygıları
,314Merkezi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,300
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
,224
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları Özet
,214
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim
ve katılımcı
dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili
Müsabakalara
yönelik
kaygıları
,124olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HOEAH etki
Psikiyatri
Sportif faaliyetlere
eden polikliniğine
unsurlar başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
,688
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk veetki
Gençler
Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6Sportif faaliyetlere
edenİçin
unsurlar
,671
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına
göre,
içe unsurlar
yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa
Sportif faaliyetlere
etki
eden
yönelim
,654
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveyninetki
psikiyatrik
tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır
stresli
Sportif faaliyetlere
eden unsurlar
,639
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu
Fiziksel istismara uğrama,
Sportif faaliyetlere
etki bulunmuştur.
eden unsurlar
dışa
yönelim
,613
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları etki
içe eden
yönelim-dışa
yönelim sorunları için riskli grupların
Sportif faaliyetlere
unsurlar
,599
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Sportif faaliyetlere
etki eden unsurlar
,537
Anahtar etki
Kelimeler:
İçe Yönelim Sorunları, Dışa
Sportif faaliyetlere
eden unsurlar
Yönelim Sorunları,
,517
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
1
,485
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,444
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,412
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,412
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,357
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,310
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,301
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,298
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,265
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,243
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,212
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,202
32
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
,200
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
CLINIC VARIABLES
RELATED TO INTERNALIZING
AND
Sportif faaliyetlere
etki eden unsurlar
,100
EXTERNALIZING
Çalışma (antrenman)
davranışları
,556
PROBLEMS
OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
OUTPATIENT
UNITS
Çalışma (antrenman) davranışları
,548
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR Çalışma (antrenman) davranışları
1
,534
Psikolog
Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri
Çalışma (antrenman)
davranışları
Merkezi
2
,526
Çalışma (antrenman) davranışları
,525
,522
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Çalışma (antrenman) davranışları
Çalışma (antrenman) davranışları
,507
Çalışma
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve
dışa yönelim sorunları üzerinde
etkili
(antrenman)
davranışları
olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HOEAH Psikiyatri
polikliniğine başvuran 157 çocuk ve
(antrenman)
davranışları
ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk ve Gençler
İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6(antrenman)
davranışları
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına davranışları
göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında,
(antrenman)
dışa
yönelim
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik
tedavi almasının ve ailenin
stresli
(antrenman)
davranışları
son 6 aydır
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu
bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama,
dışa
(antrenman)
davranışları
yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe
yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
(antrenman)
davranışları
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.davranışları
(antrenman)
,500
Anahtar Kelimeler:
İçe Yönelim Sorunları, Dışa
Çalışma (antrenman)
davranışları
Yönelim Sorunları,
,386
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma (antrenman) davranışları
1
,489
,479
,453
,422
,411
,394
,391
,382
,375
Çalışma (antrenman) davranışları
,369
Çalışma (antrenman) davranışları
-,367
Çalışma (antrenman) davranışları
,363
Çalışma (antrenman) davranışları
,335
Çalışma (antrenman) davranışları
,333
Çalışma (antrenman) davranışları
,327
Çalışma (antrenman) davranışları
,315
Çalışma (antrenman) davranışları
,309
Çalışma (antrenman) davranışları
,209
Çalışma (antrenman) davranışları
,109
Çalışma (antrenman) davranışları
33
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Faktörler şu şekilde belirlenmiştir.
1.
2.
3. Sportif faaliyetlere etki eden unsurlar
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
CLINIC ebeveyn
VARIABLES
RELATED4.
TOÇalışma
INTERNALIZING
AND
Beslenme alışkanlıklarında
kaygıları
(antrenman)
davranışları
EXTERNALIZING
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Müsabakalara yönelik katılımcı kaygıları
OUTPATIENT UNITS
1
Halime
ġenay GÜZEL
Tablo 5. Katılımcıların Çalıştıkları
Mekana
Göre, 2Haluk
SporARKAR
Tercihlerine İlişkin Anova Testi
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
H1: Katılımcının çalıştığıyaşam
mekan
yaptığı
spor sadece
red
olmasısorunları
sebebiyle
olayı yaşama
durumunun
içe yönelim
üzerinde çalıştığı mekanın spor
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
dalına etki etmemektedir. sorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
tercihlerine
ettiği görülmektedir. Futbol en
TartıĢma: etki
Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
çokruhtercih
edilen
spor da
dalıdır ve çoğunlukla özel
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu
sağlığı
açısından
Katılımcının çalıştığı mekana
göre spor tercihletartışılmıştır.
kulüplerde eğitim almaktadır.
rinin farklılaşıp farklılaşmadığına
bakıldığında,
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
hipotezin
1
Tablo 6. Katılımcının Spor Tercihi ve Spor Yaptığı Mekana İlişkin Crostabbs Analizi
34
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 7. Katılımcı Ebeveynlerin Eğitim Durumu ve Çocukların Spor Tercihlerine
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
İlişkin Anova Testi
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
OUTPATIENT UNITS
1
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
H2: Katılımcının anne babasının
eğitimi yaptığı da, hipotezin red olması sebebiyle anne babasının
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya
alınmıştır.
Ebeveynler genel
bilgi alma
ve 6-18 Yaşetki ettiği görülmektedir.
spor dalına etki etmemektedir.
eğitimi
sporformu
tercihlerine
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur. Bulgular: Çok
değişkenli
analizi
Futbol
eğitimivaryans
alanların
anne babası çoğunlukla lise
sonuçlarına
göre, içe
yönelim
sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
Katılımcının anne babasının
eğitimine
göre
spor
sorunları erkek çocuklarında daha
çok görülmektedir.jimnastik,
Ayrıca
ve ilköğretimken,
yüzme gibi sporlarda
tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına
bakıldığınebeveynin psikiyatrik
tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
daha
yükseksorunları
eğitimlidir.
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe yönelim
üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
Tablo 8. Katılımcı Ebeveynlerin
Eğitim yönelim
Durumu
ve Çocukların
Spor Tercihine İlişkin
bulguları içe yönelim-dışa
sorunları
için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
Crosstabbs Testi
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Ebeveyn
Yönelim Sorunları,
eğitim
1
Okur yazar -
ilköğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Column N % Column N % Column N % Column N %
Çocuğun yaptığı sportif branş Futbol
Yük. Lis. Doktora
Column N %
65,50%
30,00%
4,00%
0,50%
0,00%
Hentbol
10,30%
23,00%
16,40%
40,70%
17,10%
Tekvando
15,50%
10,60%
21,20%
19,50%
10,20%
Basketbol
12,10%
13,00%
12,40%
0,00%
15,40%
Yüzme
0,00%
8,20%
5,80%
10,20%
25,20%
Okçuluk
7,80%
5,70%
8,50%
0,00%
10,20%
Jimnastik
5,00%
0,00%
7,60%
10,60%
15,40%
H3: Katılımcının çocuğunun beslenme alışkanlığı
spor yaralanmalarına etki etmemektedir.
Katılımcının çocuğunun beslenme alışkanlıklarına göre spor yaralanması yaşayıp yaşamadığına
bakıldığında, hipotezin kabul olması sebebiyle
beslenme alışkanlıklarının spor yaralanmalarına
etki ettiği görülmektedir.
35
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 9. Ebeveynlerin Çocuklarının Beslenme Alışkanlıkları ve Spor Yaralanmalarına İlişkin
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
Eşleştirilmiş Örneklem Testi
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
Paired Samples Test
PROBLEMS OF CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Paired Differences
OUTPATIENT UNITS 95% Confidence Interval
of the Difference
Mean
1
Pair 1
Std. Deviation Std. Error Mean
Lower
Halime ġenay
GÜZEL, 2Haluk
ARKAR
3,17492328
1,74062646
,03644542 3,10345363
Upper
t
df
8- Sportif aktivite sonrasında ortaya
3,24639293 87,114 2280
çıkan fiziksel sorun ve ortopedik rahatsızlık
1
nedeniyle çocuğumda kalıcı hasar Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
meydana geldi. - Çocuğum baskı altında2 (Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
daha fazla yiyecek tüketme eğiliminde
Sig. (2-tailed)
,065
Özet
Tablo 10. Katılımcı Ebeveynlerin
Gelir
Durumları
ile hangi
Sporözelliklerin
Tercihine
Amaç: Bu çalışmada
çocuğun
ve ebeveynlerin
içe İlişkin Anova Testi
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
babasının
geliri
da, hipotezin
olmasıdasebebiyle anne babasının
belirlenmesinin
yanıyaptığı
sıra koruyucu
ruh sağlığı red
açısından
tartışılmıştır.
H4: Katılımcının anne
spor dalına etki etmemektedir.
gelirinin spor tercihlerine etki ettiği görülmektedir.
babası çoğunlukla
Katılımcının anne babasının gelirine göre spor 1
düşük gelirliyken diğer spor türlerinde eğitim
tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığınyükselmektedir.
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları,
Yönelim
Sorunları, anne
Futbol Dışa
eğitimi
alanların
Tablo 11. Katılımcı Ebeveynlerin Gelir Durumları ile Spor Tercihine İlişkin Crosstabbs Testi
36
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 12. Katılımcı Ebeveynlerin Eğitim Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
Anova Testi
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
ANOVA
PROBLEMS OF CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
OUTPATIENT
UNITS
Çocuğum un s ağlıklı bes lendiğinden em in olm alıyım
Sum1 of
Mean
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Squares
Square
df
Between Groups
Within Groups
Total
1
2,145
4
,536Merkezi
Psikolog Doktor
(Klinik Psikolog) Madalyon
Psikiyatri
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
2269,138
2269
1,000
2271,283
F
Sig.
,536
,007
2273
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
H5: Katılımcının anne babasının
eğitimi beslenme
bakıldığında, hipotezin red olması sebebiyle anne
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir.
Yöntem:
Ankara
Dışkapı
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
alışkanlıklarına etki etmemektedir.
babasının
eğitiminin
beslenme alışkanlıklarına
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel
bilgi
alma görülmektedir.
formu ve 6-18 Yaş Eğitim seviyesi düştükçe
etki
ettiği
ve Gençler
Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6Katılımcının anne babasınınÇocuk
eğitimine
göreİçinbeslen18) doldurmuştur. Bulgular: Çok
değişkenlialışkanlıkları
varyans analizi
beslenme
kötüleşmekte, yükseldikçe
sonuçlarına
göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
me alışkanlıklarının farklılaşıp
farklılaşmadığına
beslenme
alışkanlıkları
sorunları erkek çocuklarında daha
çok görülmektedir.
Ayrıca yükselmektedir.
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
Tablo 13. Ebeveynlerinetkili
Çalışma
Durumu Fiziksel
ile Beslenme
Alışkanlıklarına
İlişkin Anova Testi
olduğu bulunmuştur.
istismara uğrama,
dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
ANOVA
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Çocuğum un s ağlıklı bes lendiğinden em in olm alıyım
Sum of
Mean
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Squares
Square
df
F
Sig.
1
Between Groups
,645
2
,322
,322
,007
Within Groups
2267,597
2268
Total
2268,242
2270
H6: Katılımcının anne babasının çalışma durumu
beslenme alışkanlıklarına etki etmemektedir.
1,000
sebebiyle anne babasının çalışma durumunun
beslenme alışkanlıklarına etki ettiği görülmektedir.
Çalışan anne babanın çocuğu fastfood yemeye
daha eğilimlidir.
Katılımcının anne babasının çalışma durumuna
göre beslenme alışkanlıklarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, hipotezin red olması
37
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 14. Çocukların Çalıştığı Tesisler ile Fiziksel Durumları Arasındaki İlişkiye Yönelik
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
Anova Testi
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
8- Sportif aktivite
EXTERNALIZING
ANOVA
PROBLEMS OF CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
s onras ında ortaya
çıkan fiziks
el s orun ve ortopedik
OUTPATIENT
UNITS
Sum of
Squares
1
Total
df
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Between Groups
Within Groups
Mean
Square
,691
1
2
,346
rahats ızlık nedeniyle çocuğ
F
Sig.
,125
,009
9817,078
3559
2,758
Psikolog
Doktor (Klinik Psikolog)
Madalyon Psikiyatri
Merkezi
2
9817,769
3561 Psikoloji Bölümü
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi
H7: Çocuğun sportif aktiviteyi yaptığı tesis çocuğun olması
sebebiyle tesisin fiziksel durumu etkilediği
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin
hangi özelliklerin
içe spor yapan grubun bu
fiziksel durumuna etki etmemektedir.
görülmektedir.
Okullarda
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı
Çocuk Sağlığıdaha
ve Hastalıkları
sıkıntılardan
çok etkilendiği görülmektedir.
Çocuğun çalıştığı tesise göre
fiziksel
durumunun
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
bozulup bozulmadığına bakıldığında,
hipotezin
red Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6Çocuk ve Gençler
İçin Davranış
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
Tablo 15. Tv ve Görsel
Araçlar
Beslenmedaha
Alışkanlıklarına
sorunları
erkekileçocuklarında
çok görülmektedir.İlişkin
Ayrıca Tek Örneklem Testi
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
1
H8: Televizyon ve görsel araçlar çocuğun beslenme
alışkanlıklarına etki eder.
Katılımcıların bu konuya ilişkin ölçeğin 6. maddesinde %66’4 oranında Tv ve görsel araçlardaki
yiyecek-içecek içerikli reklamların çocuğun yeTelevizyon ve görsel araçların çocuğun beslenme
me-içme konusundaki psikolojik alışkanlılarını
durumunu etkileyip etkilemediğine bakıldığında,
olumsuzlaştırdığını ifade etmektedir (Tablo 18).
hipotezin red olması sebebiyle etkilediği görülmektedir.
38
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Tablo 16. Sinir ve Gerginlik Durumu ile Çocuğun Beslenme Durumuna İlişkin Tek ÖrnekTHE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
lem Testi
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
OUTPATIENT UNITS
1
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
H9: Çocuk sinirli veya gergin
olduğu
dönemlerde
Katılımcıların
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine başvuran
157 çocukbu
ve konuya
ebeveyni ilişkin ölçeğin 34. madçalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
daha fazla kafeinli gıda tüketmez.
desinde %89’8
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme
Ölçeği‟nioranında
(ÇDDÖ/6- ebeveynler çocuklarının
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sinirli
olduklarıdışadönemlerde
daha çok kafeinli
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları
kız çocuklarında,
yönelim
Sinir veya gerginliğin çocuğun
beslenme
sorunları
erkek durumunu
çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
yiyecek ve içecek tükettiğini ifade ettikleri göebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
etkileyip etkilemediğine bakıldığında,
hipotezin
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe yönelim sorunları
rülmektedir
(Tabloüzerinde
18).
etkili olduğu
bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
red olması sebebiyle etkilediği
görülmektedir.
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin
yanı sıra ile
koruyucu
ruh sağlığı
açısından
da
Tablo 17. Sağlıklı Olmayan
Yiyecekler
Çocuğun
Psikolojik
Durumuna
İlişkin Tek
tartışılmıştır.
Örneklem testi
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
One-Sample
1 Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean
t
35-
Beslenme
119,209
df
Sig. (2-tailed)
3561
,000
Difference
3,01235
Lower
2,9628
Upper
3,0619
alışkanlıklarının
farklılaşması, sağlıklı
olmayan yiyecek ve
içeceklerin tüketilmesi
durumunda çocuğumun
uygun olmayan psikotik
madde ile materyallerden
faydalanacağına işaret
etmektedir.
H10: Sağlıklı olmayan yiyecekler çocuğun psikolojisini etkilemez.
Sağlıklı olmayan yiyeceklerin çocuğun psikoloji
durumunu etkileyip etkilemediğine bakıldığında,
39
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
hipotezin red olması sebebiyle etkilediği görülçocuklarının beslenme alışkanlıklarının farklıTHE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
mektedir.
laşması durumunda sağlıklı olmayan yiyecek ve
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
içecek tüketimi ile ilişkili uygun olmayan psikotik
Katılımcıların çoğunluğu bu
konuya ilişkin
ölçeğin
PROBLEMS
OF CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
madde
ve materyallerden faydalanacağını ifade
OUTPATIENT
UNITS
35. maddesinde %38’1 oranında ebeveynlerin
etmektedir
(Tablo 18).
1
,2
Halime ġenay GÜZEL Haluk ARKAR
1
Psikolog
Doktor (Klinik
Psikolog)
Madalyon
Tablo 18.
Ölçeklere
ilişkin
maddeler
vePsikiyatri
yüzde Merkezi
analizi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
20.Müsabakalarda başarılı olamazsam zannettiğim kadar akıllı
olmadığımı düşünürüm.
40
29%
8%
Her
Zaman
müsabaka başarımı etkiler.
Anahtarzaman
Kelimeler:
İçe Yönelim
Sorunları, Dışa Yönelim
Sorunları,
8.Önemli müsabakalara gireceğim
uykularım
kaçar.
23%
10%
1
9.Başarısız olduğumda çevremdekilerin hakkımdaki düşünceleri
beni
10%
10%
rahatsız eder.
10.Başarısız olursam insanlar benim yeteneğimden şüpheye düşecekler. 20%
15%
11.müsabakalardan önce bir türlü gevşeyemem.
19%
13%
12.Önemli müsabakalardan önce zihnim adeta durur.
17%
7%
13.müsabakalardan önce daima huzursuz, gergin ve sıkıntılı olurum.
9%
10%
14.müsabakaların insanın gelecekteki amaçlarına ulaşması konusunda
12%
16%
ölçü olmasına hayret ederim.
15.müsabakalar insanın gerçekten ne kadar bildiğini göstermez.
12%
15%
16.Hocalarımdan düşük not aldığımda, hiç kimseye notumu söylemem. 32%
13%
17.Önemli müsabakalara çalışırken olumsuz düşüncelerle peşin bir
20%
10%
yenilgi yaşarım.
18.Müsabaka sonuçlarını almadan önce kendimi çok endişeli ve
12%
7%
huzursuz hissederim.
19.İşe alınırken antreman ve test yapılmasını istemem.
18%
16%
Çoğu
Zaman
Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
1.Müsabakalara girmeden deincelenmiştir.
başarılı olmanın
yoluDışkapı
olmasını
isterim.
9%
Yöntem:bir
Ankara
Çocuk
Sağlığı ve15%
Hastalıkları
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine
başvuran
157
çocuk
ve
ebeveyni
2.Çevremdekiler (ailem, arkadaşlarım) müsabakaları başaracağım
12%
11%
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
konusunda bana güvenirler. Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur.
Bulgular:
Çok değişkenli
3.Müsabakalar sırasında, zihnimin
müsabakayla
ilgili olmayan
konularavaryans
14% analizi
15%
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
kaydığını hissederim.
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
4.müsabakaların mutlaka resmi,
ciddipsikiyatrik
ve gerginlik
durumlar
12%
ebeveynin
tedaviyaratan
almasının
ve ailenin son 6 14%
aydır stresli
olması gerekmez.
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkiliveya
olduğu
bulunmuştur.
Fiziksel
istismaraistemez.
uğrama, dışa
5.Önemli müsabakalardan önce
sonra
canım bir
şey yemek
33%yönelim
10%
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
6.Eğer müsabakalar olmasaydı,
teknikleri
daha iyi öğrenirdim.
24%
11%
bulguları
içe yönelim-dışa
yönelim sorunları için riskli
grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
7.Başarı konusundaki endişelerim
müsabakalara hazırlığımı ve
11%
14%
tartışılmıştır.
15%
24%
18%
21%
43%
33%
30%
22%
18%
25%
16%
32%
23%
12%
27%
18%
17%
22%
15%
36%
26%
22%
16%
20%
17%
25%
47%
19%
20%
19%
19%
24%
18%
22%
21%
31%
17%
28%
26%
36%
31%
31%
22%
25%
20%
18%
17%
25%
33%
13%
25%
18%
29%
33%
21%
14%
31%
29%
19%
15%
Bazen
Ender
Olarak
Hiçbir
Zaman
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
21.Müsabakalarla ilgili endişelerim tam olarak hazırlanmamı engeller ve 14%
17% 24%
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
bu durum beni daha çok endişelendirir.
CLINICsalladığımı,
VARIABLES
RELATED TO
INTERNALIZING
AND
22.Müsabaka sırasında bacağımı
parmaklarımı
sıraya
12%
10% 26%
EXTERNALIZING
vurduğumu fark ederim.
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
23.Müsabakadan sonra gösterdiğim performanstan
daha iyisini UNITS 9%
16% 26%
OUTPATIENT
yapabileceğimi düşünürüm.
1
,2
Halimedağılmasına
ġenay GÜZELneden
Haluk ARKAR
24.Müsabakalar sırasında duygularım dikkatimin
11%
15% 26%
olur.
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
25.Başarısız olursam, kendimle ilgili görüşlerim
değişir.
29%
(Klinik Psikolog)
Ege Üniversitesi Psikoloji 21%
Bölümü 9%
26.Müsabakalar sırasında bedenimin belirli yerlerindeki kaslar kasılır.
20%
13% 23%
27.Müsabakalar önce ne kendime tam olarak güvenebilirim ne de
16%
20% 18%
zihinsel olarak gevşeyebilirim.
Özet
28.Başarısız olursam arkadaşlarımın
düşeceğinihangi özelliklerin
26% içe
19% 22%
Amaç: Bu gözünde
çalışmada değerimin
çocuğun ve ebeveynlerin
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
bilirim.
Yöntem: Ankara
Dışkapı
Çocuk Sağlığı ve13%
Hastalıkları
29.Önemli problemlerimdenincelenmiştir.
biri, bir müsabaka
tam olarak
hazırlanıp
16% 26%
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
hazırlanmadığımı bilememektir.
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk ve
Gençler İçin
Davranış
Değerlendirme
(ÇDDÖ/630.Gerçekten önemli müsabakalar
girerken
bedensel
olarak
panik Ölçeği‟ni12%
10% 23%
18)
doldurmuştur.
Bulgular:
Çok
değişkenli
varyans
analizi
halinde olurum.
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
31.Antreman Testi değerlendirenlerin,
bazı öğrencilerin
müsabaka
çok
11% Ayrıca
23% 24%
sorunları erkek
çocuklarında daha
çok görülmektedir.
ebeveynin
tedavi almasınınbu
ve durumu
ailenin son 6 aydır stresli
heyecanlandıklarını bilmelerini
ve bupsikiyatrik
testi değerlendirirken
hesaba katmalarını isterim. yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
32.Kendi notumu söylemeden
önce arkadaşlarımın
kaç aldığını
bilmek Bu24%
10% 25%
sorunları
üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma:
çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
isterim.
yanı
sıra koruyucu
sağlığı açısından
da
33.Düşük not aldığım zamanbelirlenmesinin
tanıdığım bazı
insanların
benimleruhalay
29%
16% 25%
tartışılmıştır.
edeceğini bilirim ve bu beni rahatsız eder.
Anahtar Kelimeler:
İçe Yönelim
Sorunları,
34.Müsabakalar sırasında gerçekten
bildiklerimi
unutacak
kadar Dışa Yönelim
9%Sorunları,
9%
24%
heyecanlanırım.
1
1.Kendimi spor yaparken yorgun ve bitkin hissediyorum.
17%
17% 30%
2.Antremanlarda sinirli, gergin ve huzursuz olduğumdan, konsantre
12%
19% 28%
olmakta güçlük çekerim.
3.Antremanlarda önemli noktaları bulup çıkarmakta güçlük çekerim.
25%
19% 21%
4.Antremanlarda antrenörüm ve takım koçumun önerilerini dikkate
26%
15% 28%
almıyorum.
5.Düzenli olarak aynı teknikleri tekrar yaparım.
21%
18% 37%
6.Antremanlar sırasında telefonla arayanlar, gelen, giden ve başka
16%
17% 26%
sebepler çalışmaya ara vermemi gerektirir.
7.Bir üst antrenmana geçmeden önce başladığım görevimi bütünüyle
11%
21% 29%
tamamlarım.
8.Antreman için ayırdığım süreyi oyun oynayarak, televizyon izleyerek, 23%
14% 31%
telefon görüşmeleri yaparak, müzik dinleyerek veya arkadaşlarımla
sohbet ederek geçiririm.
9.Antreman amacının tam olarak ne olduğunu bilmeden, çalışmaya
38%
18% 16%
başlarım.
10.Antremanlarda öğrendiklerimi günlük yaşantımda kullanırım.
15%
12% 36%
41
23%
22%
18%
35%
18%
30%
21%
26%
23%
24%
26%
19%
21%
20%
19%
14%
20%
25%
24%
30%
20%
23%
18%
23%
12%
18%
20%
38%
14%
20%
22%
21%
15%
17%
19%
14%
13%
17%
10%
24%
22%
17%
16%
17%
15%
12%
18%
19%
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
11.Antreman tekniklerinin hepsini bir defter veya dosya içinde toplu
17%
16% 22%
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
olarak saklarım.
VARIABLES
TO INTERNALIZING
12.Antrenör ve koçumunCLINIC
önerilerini
dikkate alırRELATED
kendimi onların
24% AND
17% 24%
EXTERNALIZING
önerileri doğrultusunda şekillendiririm.
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
13.Bazı teknikler için o kadar zaman harcarım kiOUTPATIENT
diğer konular için
19%
23% 19%
UNITS
zaman kalmaz.
1
Halime
ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
14.Yeni öğrendiğim teknikleri uygun zamanda
kullanırım.
28%
15% 27%
1
15.Zaman göre düzenlenmiş çalışma
programım
vardır.
32%
21% 23%
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
(Klinik
Psikolog)
Ege
Üniversitesi
Psikoloji
Bölümü
16.Antreman yaparken kolayca hayallere dalabilirim.
13%
17% 23%
17.Bir müsabaka ya da yarışma öncesinde mutlaka geçmişteki
20%
19% 22%
bilgilerimi, antrenörlerimin önerilerini ve uygulamalarını gözden geçirip
uygularım.
Özet
Amaç: Bu
çalışmada
ebeveynlerin
hangi özelliklerin
18.Antreman programına harfiyen
uymak
beniçocuğun
sıktığı ve
için
programımda
27% içe
17% 21%
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
değişiklik yapmaktan kaçınmam.
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
19.Televizyon seyrederken veya
odada
başkaları
konuşurken
antrenman
35%
23% 21%
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine
başvuran
157 çocuk ve
ebeveyni
yaparım.
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
Çocuk
ve Gençler
Davranış
Değerlendirme
Ölçeği‟ni22%
(ÇDDÖ/620.Öğrendiğim genel kuralları
ortaya
koyanİçin
belirli
örnekler
düşünürüm.
17% 31%
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
21.Bir antrenmanda öğrendiklerimi
başka
antrenman
konusunu
23%yönelim
20% 23%
sonuçlarına
göre, bir
içe yönelim
sorunları
kız çocuklarında, dışa
anlamak için kullanırım. sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
22.Bir tekniği öğrendikten sonra
fazla tekrar
yaparak,
26%
19% 27%
yaşamgerekenden
olayı yaşama durumunun
sadece
içe yönelim sorunları
üzerinde
unutmayacağım şekilde hafızama
yerleştiririm.
etkili olduğu
bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde
etkilikoçumun
bulunmuştur.
TartıĢma: Bu34%
çalışmanın
23.Çalışmalarımı daima antrenörüm
veya takım
gözetiminde
23% 19%
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
yaparım. Bu durum beni daha
özgüven
sahibi
olmama
neden
olur.
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
24.Teknik çalışırken kendime
ait özel işaretler ve yöntemler kullanırım. 26%
14% 20%
25. Müsabaka ya da yarışmaAnahtar
öncesinde
mutlaka
25%
18% 23%
Kelimeler:
İçe geçmiş
Yönelim bilgilerimi
Sorunları, Dışa Yönelim
Sorunları,
gözden geçirip, hocalarımın nelere önem verdiğiyle ilgilenmek yerine
1
müsabaka ya da yarışmada nasıl galip olurum bunu düşünürüm. Çünkü
teknik ve bilgiler her yıl ve her an değişir.
26. Antrenman Çalışma sürelerim oldukça kısadır, bu nedenle dikkatimi 29%
18% 14%
toplamakta güçlük çekerim.
27.Antreman çalışırken verdiğim molalardan sonra tekrar ayın moda
16%
16% 20%
dönmekte zorluk çekerim.
28.Antreman öncesi hazırlığın zaman kaybı olduğunu düşünürüm.
28%
15% 21%
29.Anlatılan konu ve teknikler kitaplarda varsa konuyu anlatıldığı anda 25%
14% 22%
öğrenme gereği duymam.
1- Çocuğuma psikolojik baskı yaptığımda yeme içme davranışları
51%
49% 0%
değişiyor.
2- Çocuğum sinirli olduğunda ve kendisini psikolojik olarak baskı
10%
19% 26%
altında hissettiğinde daha fazla yiyecek tüketiyor.
3- Çocuğumu cezalandırdığımda yeme içme alışkanlığında değişiklik 4%
26% 29%
meydana geliyor.
4- Çocuğumun severek en fazla yediği yiyecekleri sakladığımda bana 12%
27% 23%
karşı tutumunda sertlik ve saldırganlık durumu oluşuyor.
42
17%
29%
20%
15%
20%
18%
12%
14%
17%
23%
18%
10%
29%
15%
19%
16%
11%
11%
14%
16%
16%
18%
14%
14%
12%
13%
14%
20%
26%
13%
16%
24%
20%
28%
14%
14%
22%
24%
0%
0%
35%
8%
39%
2%
34%
3%
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
5- Çocuğum yanımda yokken bir şeyler yiyip içtiğimde çocuğum
31%
69% 0%
THEkapılıyor.
INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
kendisini sevmediğim hissine
CLINIC
VARIABLES
RELATED
AND
6- Televizyon ve görsel
araçlarda
sunulan yiyecek
içecekTO INTERNALIZING
34%
66% 0%
EXTERNALIZING
içerikli reklamlar çocuğumun yemek içmek konusundaki psikolojik
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
alışkanlıklarını olumsuzlaştırıyor.
OUTPATIENT UNITS
7- Çocuğumun çok sevdiği yiyecekleri daha sağlıklı yiyeceklerde
10%
9%
14%
1
Halime ġenay
GÜZEL, 2Haluk ARKAR
değiştirmek istediğimde bana karşı olan tutumunda
olumsuzluklar
oluşuyor.
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
8- Yemek ve içmek alışkanlığının 2temelinde
psikolojik
sorunlarPsikoloji 9%
(Klinik Psikolog)
Ege Üniversitesi
Bölümü 22% 41%
yattığını düşünüyorum.
9- Çocuğumun beslenme alışkanlığını değiştirdiğimde ya da daha
21%
79% 0%
sağlıklı ürünler yedirmek istediğimde bana karşı saygısını yitirdiğini
Özet
gözlemliyorum
Amaç: Bu çalışmada
çocuğunkendisinde
ve ebeveynlerin hangi özelliklerin
içe
10- Çocuğumun sağlıklı beslenmesini
takip etmem
4%
24% 27%
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
güvensizlik durumu yaratıyor.
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HOEAH
Psikiyatri
polikliniğine
başvuran 157 çocuk 9%
ve ebeveyni
11- Çevre ve çevredeki insan
ilişkileri
nedeniyle
yeme içme
20% 33%
çalışmaya
alınmıştır.
Ebeveynler
genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
konusundaki psikolojik yapısının
olumsuz
yönde
etkilendiğini
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6düşünüyorum.
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına
göre, içe
yönelim
sorunları
kız çocuklarında, dışa
12- Çocuğumun daha sağlıklı
beslenmesi
için
mutlaka
diyetisyen
18%yönelim
38% 6%
sorunları
çocuklarında
daha çok görülmektedir. Ayrıca
beraberinde psikolojik yardım
almasıerkek
gerektiğine
inanıyorum.
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
13- Şekerli olan yiyecek ürünlerinin
olaraksadece
bağımlılık
25%üzerinde
14% 24%
yaşam olayı psikolojik
yaşama durumunun
içe yönelim sorunları
yarattığını düşünüyorum. etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları
üzerindeüzerine
etkili bulunmuştur.
TartıĢma: Bu12%
çalışmanın
14- Bazı sağlıksız yiyecek ve
içeceklerin
sağlık açısından
88% 0%
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
olumsuzluk yaratacağına yönelik
ibarelerin
konulmasının
psikolojik
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
olarak kişide fayda yaratacağına
inanıyorum.
15- Çocuğunuz yanınızda olmadığında, onun çok fazla yemesi ile ne
1%
9%
13%
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
kadar ilgilenirsiniz?
1
16- Çocuğunuzun ideal ağırlığını koruyabilmesi için, beslenme
10%
74% 0%
biçimiyle ne kadar ilgilisiniz?
17- Çocuğunuzun şişmanlaması ile ilgili ne kadar ilgilisiniz?
5%
15% 29%
18- Çocuğumun çok fazla şeker, şekerleme, dondurma, pasta vb. şeyleri 30%
69% 1%
yemediğinden emin olmak zorundayım.
19- Çocuğumun aşırı yağlı yiyecekler yemediğinden emin olmak
36%
20% 42%
zorundayım.
20- Çocuğumun çok sevdiği yiyecekleri yemediğinden emin olmak
30%
70% 0%
zorundayım
21- Bazı yiyecekleri çocuğumun ulaşamayacağı yerlerden bilerek uzak 8%
92% 0%
tutarım.
22- İyi bir davranış karşılığında şekerleri “şeker, dondurma, pasta v.b.” 12%
88% 0%
çocuğuma ödül olarak sunarım.
23- İyi bir davranış karşılığında çocuğumun sevdiği yiyecekleri ödül
39%
61% 0%
olarak teklif ederim.
24- Eğer çocuğumun beslenmesini düzenlemezsem veya ona yol
45%
55% 0%
göstermezsem, çocuğum çok fazla abur cubur yer.
43
0%
0%
0%
0%
12%
26%
19%
9%
0%
0%
37%
5%
34%
4%
37%
1%
18%
18%
0%
0%
41%
19%
0%
0%
46%
0%
5%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
25- Eğer çocuğumun beslenmesini düzenlemezsem veya ona yol
22%
78% 0%
THE
INVESTIGATION
SOME
göstermezsem, çocuğum en
sevdiği
yiyecekleri çokOF
fazla
yer. SOCIO-DEMOGRAFIC AND
VARIABLES
RELATED
26- Çocuğum her zamanCLINIC
tabağındaki
yiyeceklerin
hepsini TO
yer. INTERNALIZING
51% AND
48% 1%
EXTERNALIZING
27- Çocuğumun yeterince PROBLEMS
yediğinden emin
olmak için özellikle
dikkatli 6%
47% 45%
OF CHILDREN
WHO APPLĠED
PSYCHĠATRIC
olmak zorundayım.
OUTPATIENT UNITS
28- Çocuğumun aç olmadığını söylese de, yemek yemesi için ısrar
44%
56% 1%
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
ederim.
1
29- Çocuğumun yiyeceklerini düzenlemezsem
veya Psikolog)
ona yol Madalyon Psikiyatri
37% Merkezi
62% 1%
Psikolog Doktor (Klinik
(Klinik
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
göstermezsem, çocuğum gerekenden 2daha
azPsikolog)
yer.
30- Çocuğunuzun tükettiği şekerli yiyecekleri “şeker, dondurma, pasta 8%
23% 30%
v.b” ne kadar takip edersiniz.
31- Çocuğunuzun tükettiği atıştırmalık yiyecekleri “cipsler, doritos,
8%
35% 53%
Özet
vb.” ne kadar takip edersiniz.
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
32- Çocuğunuzun tükettiği yönelim
aşırı yağlı
ne kadar
takipüzerinde etkili
17%olduğu
82% 1%
ve yiyecekleri
dışa yönelim
sorunları
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
edersiniz.
polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
33- Bazı kafeinli içecekler HOEAH
ve buna Psikiyatri
benzer yiyeceklerin
çocuğumda
4%
23% 45%
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
bağımlılık yaptığını görüyorum.
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6doldurmuştur.
Bulgular:
değişkenli varyans
34- Çocuğumun çok sinirli18)
olduğu
dönemlerinde
daha Çok
çok kafeinli
90% analizi
10% 0%
göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
yiyecek ve içecek tükettiğinesonuçlarına
şahit oluyorum.
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
35- Beslenme alışkanlıklarının
farklılaşması,
sağlıklı
olmayan
yiyecek
3%
12%
ebeveynin
psikiyatrik tedavi
almasının
ve ailenin
son 6 32%
aydır stresli
yaşam olayı çocuğumun
yaşama durumunun
sadece
içe yönelim sorunları üzerinde
ve içeceklerin tüketilmesi durumunda
uygun
olmayan
etkili olduğu
bulunmuştur. Fiziksel
istismara uğrama, dışa yönelim
psikotik madde ile materyallerden
faydalanacağına
işaret etmektedir.
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
1- Çocuğumun kullandığı sportif
materyaller
fiziki yönelim
anlamdasorunları
sorun için riskli
29%
29% 31%
bulguları
içe yönelim-dışa
grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
yaşamasına neden oluşturmaktadır.
tartışılmıştır.
2- Çocuğumun aşırı yağlı yiyecekler
yediğinde kilo almakta ve fiziksel 19%
31% 31%
anlamda sorun yaşamaktadır.Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
3- Çocuğumun yiyecek kültürü ile fiziksel gelişimi arasında
olumsuz
19%
28% 28%
1
yönde paralellik söz konusu.
4- Çocuğumun düztaban olması nedeniyle yaptığı sportif aktiviteler onun 17%
21% 31%
fiziksel yönden olumsuzluk yaşamasına neden olmaktadır.
5- Yaptığı spor branşı nedeniyle yaşadığı fiziksel sorunlar çocuğumun
23%
30% 26%
cerrahi müdahale yaşamasına neden oldu.
6- Bilinçsiz ve dikkatsizce uygulanan sportif programlar nedeniyle
11%
17% 28%
çocuğumda gözle görülen fiziksel sorunlar meydana geldi.
7- Beslenme, sportif program, psikolojik etkenlerin çocuğun hem
10%
16% 22%
zihinsel hem de bedensel gelişimi arasında bir paralellik gösterdiğine
işaret eder.
8- Sportif aktivite sonrasında ortaya çıkan fiziksel sorun ve ortopedik
35%
5%
2%
rahatsızlık nedeniyle çocuğumda kalıcı hasar meydana geldi.
9- Kemik gelişimi ve diğer fiziksel gelişimde çocuğumun kalsiyum
34%
10% 39%
tüketimine verdiğim önem oldukça fazladır.
10- Çocuğum süt ve süt ürünleri tüketmediği için sık sık ortopedik ve
19%
34% 13%
kemik rahatsızlıkları yaşamaktadır.
11- Yaptığı sportif aktivite nedeniyle çocuğumda menüsküs rahatsızlığı 17%
17% 33%
meydana geldi.
44
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
18%
3%
2%
0%
0%
27%
0%
0%
0%
38%
15%
7%
5%
12%
7%
17%
9%
21%
10%
15%
5%
21%
24%
27%
25%
34%
25%
16%
1%
9%
25%
10%
22%
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
12- Çocuğumun bilinçsizce yaptığı sportif aktivite nedeniyle yaşadığı
33%
17% 19%
THE
INVESTIGATION
OF SOME
SOCIO-DEMOGRAFIC AND
tıbbı sorun onun ömür boyu
kullanacağı
platin takılmasına
neden
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
oluşturdu.
EXTERNALIZING
13- Bilinçsiz yapılan sportif aktiviteler doğrultusunda çocuğumda
20%
29% 32%
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
görsel olarak şekil bozuklukları meydana geldi. OUTPATIENT UNITS
14- Çocuğumu düzenli olarak belirli periyotlarda ortopedi uzmanı
20%
38% 26%
,2
Halime ġenay
GÜZELbana
Haluk
ARKAR
hekime götürürüm. Bu çocuğumun fiziksel 1gelişimi
hakkında
bilgi
verir.
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
15- Yaptığı sportif branş nedeniyle çocuğumda
kas ve
kopmaları
sık 39%
(Klinik Psikolog)
EgelifÜniversitesi
Psikoloji
Bölümü 20% 28%
sık meydana geliyor.
16- Yapılan fiziksel hareketler ve sportif aktiviteler nedeniyle
39%
25% 19%
çocuğumda kalça çıkığı meydana geldi.
17- Çocuğumun yaptığı sportif aktivite nedeniyle dizindeÖzet
“OSGOOD” 29%
24% 36%
rahatsızlığı meydana geldi. Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
18- Yaptığı sportif aktivite nedeniyle
bazıDışkapı
“şişme,
yanma,
35% 16%
incelenmiştir.çocuğumda
Yöntem: Ankara
Çocuk
Sağlığı ve32%
Hastalıkları
başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
ağrı ve hareket” kısıtlılığına HOEAH
yönelik Psikiyatri
sorunlar polikliniğine
meydana geldi.
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
19- Doğum nedeniyle yaşadığı
ortopedik sorun çocuğumun sportif
19%
12% 41%
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6aktivite yapmasına olumsuz 18)
etki doldurmuştur.
yaratmaktadır.
Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
25%
6%
16%
4%
12%
5%
11%
3%
17%
0%
8%
2%
14%
3%
10%
18%
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
TARTIŞMA VE SONUÇ
(Akman vd., 2012). Bu bulgu çalışmamızı desebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe yönelim
sorunları üzerinde
tekler
niteliktedir.
Eğitim seviyesindeki düşüş
etkili olduğuspor
bulunmuştur.
Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
Araştırmada spor yapan çocukların
tercihleri
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma:
Bu
çalışmanın
öğün seviyelerinde olumsuz etki göstermiştir.
bulguları
içe yönelim-dışa
ve bunu etkileyen faktörler
incelenmiştir.
Bunayönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu
ruh sağlığıalışkanlığı
açısından dagelir seviyesi ve eğitim
Beslenme
tartışılmıştır.
göre mekan, ebeveyn eğitimi,
gelir düzeyi, beslenseviyesi düşük ailelerin çocuklarında daha çok
me alışkanlıkları vb. bazı faktörlerin
spor İçe
tercihi
Anahtar Kelimeler:
Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
karbonhidrat ağırlıklı beslenme şeklinde iken,
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin 1
eğitim seviyesi yükselen ekonomik açıdan daha
eğitim seviyesi düştükçe beslenme alışkanlıkiyi ailelerde protein ağırlıklı beslenmenin önem
ları düzeyi üzerinde olumsuzluk ve farklılıklar
gösterdiği saptanmıştır.
meydana gelmektedir. Ailenin eğitim seviyesi
düştükçe obezite riski artmaktadır (WHO, 1988;
Fazla karbonhidrat yemek kan şekerini, kandaki
Tuncer ve Gültekin, 2013; Koca Özer ve Gültekin,
insülin hormon düzeyini, kandaki trigliserit isimli
2009). Akman vd., (2012) yaptıkları çalışmada
yağı artırırken, iyi kolestrol olarak adlandırılan
günlük öğün sayısı açısından ortaokul ve üzeri
HDL kolestrolü azaltmaktadır. Uzun süre şeker
eğitim almış annesi olan katılımcılarda üç öğün
yükü fazla karbonhidratlarla beslenenlerde şeker
beslendiğini söyleyenler %28,8, üç öğünden az
ve kalp hastalığı ortaya çıkmaktadır (www.reakbeslenenler %16,3 ve dört ila üzeri beslenenler
tifhipoglisemi.com). Ayrıca karbonhidrat ağırlık
%54,9 olarak saptanırken, aynı oranlar ilkokul
beslenen çocuklarda yine farklı sağlık sorunlarının
ve altı eğitim almış annesi olan katılımcılarda
ortaya çıktığı da saptanan gerçekler arasındadır.
sırasıyla %16, %22,7, %61,3 olarak saptanmıştır
Bunların başında kilo ile orantılı obezite, kalp
45
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
ritim rahatsızlıkları, nefes darlığı ortopedik soyer almaktadır. Bu durum taşra ve büyük şehir
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
runlar, eklem rahatsızlıkları,
vücutta yağlanma,
farkını ortaya çıkarmaktadır. Araştırma da kaCLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
kan akış hızında sorunlar, cilt rahatsızlıkları,
tılımcının çalıştığı mekânın yaptığı spor dalına
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
cinsel isteksizlik, psikolojik sorunlar ve algısal
etki UNITS
ettiği bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların
OUTPATIENT
sorunlar şeklinde belirtebiliriz.
büyük çoğunluğu büyükşehirde yaşamaktadır.
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Katılımcılar arasında futbol en çok tercih edilen
1
Psikolog
Doktordüşük
(Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
Aynı zamanda günümüzde gelir
düzeyi
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi
Psikoloji
spor dalıdır
veBölümü
çoğunlukla özel kulüplerde eğiailelerde çoğunlukla ‘tekdüze’ beslenme biçimtim almaktadırlar. Bu durum ülkemizde futbola
lerinin ortaya çıktığını, ailelerin ucuz olan gıda
duyulan ilginin ne denli yoğun olduğunu ortaya
maddelerine yönlendiğini ve bu durumun da Özet
koymaktadır.
Futboluniçepopülaritesinin de sonucu
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin
hangi özelliklerin
beraberinde karbonhidrat yönelim
ağırlıklıvebirdışabeslenme
yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
olarak aileler çocuklarını özel spor kulüplerine
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ile sonuçlandığını ifade edebiliriz.
Eğitim
seviyesi
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran
157 çocuk ve ebeveyni
yönlendirmekte
ve burada eğitim almalarını
çalışmaya alınmıştır.
Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
yüksek ebeveynlerde ise beslenme
alışkanlıkları
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme
Ölçeği‟ni
(ÇDDÖ/6istemektedirler.
18) doldurmuştur.
Bulgular:
daha duyarlılık göstermektedir.
Özellikle
ant- Çok değişkenli varyans analizi
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
erkek uzmanları
çocuklarında daha
çok görülmektedir.
Ayrıca
renman yapan çocuklarınsorunları
beslenme
Katılımcının
anne babasının
eğitiminin çocuğun
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
ya da sportif aktivite önerilerine
bağlıdurumunun
olarak sadece
yaptığı
spor
dalına
etki ettiği bulunmuştur. Bu
yaşam olayı yaşama
içe yönelim
sorunları
üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
gerçekleştirilmesi gerekensorunları
beslenme
şekillerine
bulgu
AmmanBuveçalışmanın
arkadaşlarının çalışmasında elde
üzerinde
etkili bulunmuştur.
TartıĢma:
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
ilişkin programları dikkatle
izledikleriyanı
de saptaettiği
destekler
belirlenmesinin
sıra koruyucu
ruh bulguyu
sağlığı açısından
da niteliktedir. Amman ve
tartışılmıştır.
nan gerçekler arasındadır. Ayrıca gelir seviyesi
ark. (2000), spora ilgi duyan anne ve babaların
Anahtar
İçe Yönelim Sorunları,
Dışa Yönelim
Sorunları,
düştükçe sportif aktivite ve
sporKelimeler:
branşlarındaki
çocuklarını
da spor
yapmaya teşvik ettiklerini ve
1
tercihler ile yönlendirmelerinde farklılaştığı
spora teşvik konusunda anne ve babanın eğitim
söylenebilir. Özellikle futbol, basketbol, halter,
düzeyinin önemli olduğunu ortaya koymuşlardır
güreş ve taekwondo gibi ekonomik getirisi yüksek
(Amman et al., 2000). Bunun yanı sıra Tutal
spor branşları daha çok gelir seviyesi düşük ebe(2011)’in çalışmasında Beden eğitimi dersine
veynlerin çocuklarına önerdikleri spor branşları
yönelik velilerin tutumları konusunda da öğrenim
olurken, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, masa
durumu yükseldikçe beden eğitimi dersine karşı
tenisi, jimnastik ve benzeri branşlar gelir ve
velilerin tutumlarının da olumlu yönde geliştiği
eğitim seviyesi yüksek ebeveynlerin çocuklarını
ifade edilmektedir (Tutal, 2011). Anderson ve
yönlendirdikleri branşlar olarak söyleyebiliriz.
ark. 681 aile ve 433 çocuk üzerinde ailelerin
Spor yapılan tesisin nevi, şekli, imkânları, kapatutumlarını inceledikleri çalışmada çocukların
sitesi, eğitim kalitesi, ulaşım kolaylığı, eğitmen
spora katılımında ailelerin çocuk sayısının, eğitim
kalitesi ve bilgisi, spor merkezinin mali talepleri
düzeyinin, etnik kökenin etkili olduğu ayrıca sosve katılımcıya sağladığı avantajlar sporcunun ve
yalleşmede ailenin rolü olduğunu belirtmişlerdir
ebeveynin en önemli tercih nedenleri arasında
(Anderson et al., 2009). Eğitim düzeyi arttıkça
46
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlerle ilgili bilinç
sıvı tüketmeleri, ideal ağırlık ve ideal yağ yüzTHE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
düzeyinin ve farkındalığın
arttığına ilişkin bazı
delerini korumaları gerekmektedir (Karanfilci ve
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
bilimsel çalışmalar mevcuttur (Arslan vd., EXTERNALIZING
2003;
ark., 2013). Bu noktadan hareketle beslenmenin
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Arabacı, 2010).
spordaki
öneminin vurgulayarak, çocuklarda
OUTPATIENT
UNITS
yetersiz ve dengesiz beslenmeye dayalı sakatlık
Halime ġenay
Kotan vd., (2009), çalışmalarında ailenin 1eğitim
ve GÜZEL, 2Haluk ARKAR
oluşumundan bahsedebiliriz.
Psikolog
Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
gelir düzeyinin, ailede sporcu 1olma
durumunun,
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
çocuğun spor yapması üzerinde etkili olduğu,
Çalışmamızda katılımcının ebeveyn gelirinin
özellikle ailenin spora ilgisinin çocuğun spor
yaptığı spor dalına etki ettiği saptanmıştır. 2008
yapmasına karşı tutumunu olumlu etkilediği Özet
yılında Kanada’da Saskatchewan turizm, parklar
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
belirlenmiştir (Kotan vd., yönelim
2009). ve dışa yönelim sorunları
ve kültür
ve etkili
spor olduğu
bakanlığı tarafından yapılan
üzerinde
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
araştırmada
edilen sonuç bu bulgumuzu
Psikiyatri
polikliniğine başvuran
157 çocukelde
ve ebeveyni
Araştırmada katılımcının HOEAH
çocuğunun
beslenme
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
desteklerÖlçeği‟ni
niteliktedir.
Çalışmada genel olarak daha
Çocuk ve Gençler
İçin ettiği
Davranış Değerlendirme
(ÇDDÖ/6alışkanlığının spor yaralanmalarına
etki
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
sosyo-ekonomik statüye sahip çocukların
sonuçlarına göre,
içe yönelim
kız çocuklarında, dışa yönelim
bulunmuştur. Spor yaralanmaları
adolesan
vesorunlarıyüksek
sorunları erkek çocuklarında daha
çok
görülmektedir.
Ayrıca düşük sosyo-ekonomik
spora katılımının daha
çocukların sağlığını tehdit ebeveynin
eden enpsikiyatrik
yaygın sebeptedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe yönelim
sorunları
üzerindeoranla daha fazla olduğu
statüye
sahip
çocuklara
lerden birisidir. Spor aktivitelerine,
çoğunlukla
etkili olduğu bulunmuştur.
Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma: (Saskatchewan
Bu çalışmanın
Ministry of Tourism,
yarışma amacıyla çocukluk
yaşından
itibarenyönelimsaptanmıştır
bulguları
içe yönelim-dışa
sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu
ruh Culture
sağlığı açısından
da
Parks,
and Sport,
2008).
erken yaşlarda başlanmakta
ve küçük yaşlarda
tartışılmıştır.
spor yaralanmalarına sıklıkla
rastlanmaktadır
Ebeveyn
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları,
Dışaeğitimi
Yönelim (özellikle
Sorunları, anne) çocuğun yetersiz
(Steven ve Anderson 2005). Bu yaralanmalarda 1 beslenmeden kaçınma ve normal gelişimi için
etken olan faktörlerden birisinin de yetersiz
uzun vadede beslenmesi üzerinde önemli bir
ve dengesiz beslenme alışkanlıkları olduğunu
etkiye sahiptir (Borooah, 2002; Glewwe, 1999;
söyleyebiliriz.
Ministry of Health Sultanate of Oman, access
date: 2011; Webb and Block, 2003). Çalışmamızda
katılımcının anne babasının eğitiminin beslenme
alışkanlığına etki ettiği yönünde bulgu saptanmıştır. Yine katılımcının anne babasının çalışma
durumunun beslenme alışkanlıklarına etki ettiği
bulunmuştur. Zugravu (2012) çalışmasında daha
önce yapılmış olan pek çok çalışmada çocuğun
beslenmesi üzerinde annenin eğitiminin, ayrıca
ağırlıklı olarak da daha yüksek sosyo-ekonomik
statü elde etmek için eğitimin sağladığı fırsatlar
Sağlıklı bir beslenme programının amacı sporcunun,
genel sağlık düzeyini geliştirmek ve korumak,
yaralanmalara karşı daha dayanıklı olmasını ve
sakatlıkların daha çabuk iyileşmesini sağlamaktır
(Baysal ve ark., 2008). Sporcuların temel gereksinimi, antrenman yoğunluğuna bağlı olarak artan
besin ögeleri gereksinimini karşılayan yeterli ve
dengeli bir diyet tüketmektir (Ersoy, 2011). Spor
yaralanmalarından korunmak için; sporcuların
mutlaka yeterli ve dengeli beslenmeleri, yeterli
47
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
bakımından önemli olduğunun ifade edildiğini
Çalışmamızda da bu bulguları destekleyici olarak,
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
belirtmektedir.
ve görsel araçların
çocuğun beslenme
CLINIC VARIABLES RELATEDtelevizyon
TO INTERNALIZING
AND
EXTERNALIZING
alışkanlığına etki ettiği bulunmuştur. Ayrıca kafeinli
Çocuğun sportif aktiviteyi
yaptığı tesis
çocuPROBLEMS
OF CHILDREN
WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
içeceklerin
OUTPATIENT
UNITS gerginliğe sebep olduğu ve sağlıklı
ğun fiziksel durumuna etki etmektedir. Fiziksel
1
,2
olmayan
de çocuğun psikolojisini
Halime ısı,
ġenay GÜZEL
Haluk yiyeceklerin
ARKAR
aktivitenin gerçekleştirildiği tesisin zemin,
1
etkilediği
Psikolog Doktor
(Klinik Psikolog)
Madalyonsaptanmıştır.
Psikiyatri Merkezi
havalandırma, ışık vb. gibi özelliklerinin
yapılan
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
spor dalına ilişkin etkilerinin olduğu söylenebilir.
KAYNAKLAR
Yapılacak spor dalına uygun saha, tesis ve malAKMAN, M., TÜZÜN, S., ÜNALAN, P.C.,
zemeler katılımcıların spor tercihlerinde etkin Özet
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
Adolesanlarda Sağlıklı Beslenme
unsurlar olabilirler. Çalışmamızda
okullarda
spor sorunları (2012).
yönelim ve
dışa yönelim
üzerinde etkili olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk
ve Hastalıkları
Ve Sağlığı
Fiziksel
Aktivite Durumu, Nobel Med,
yapan grubun bu sıkıntılardan
daha çok etkilenHOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
çalışmaya
alınmıştır.
Ebeveynler
alma formu
diği tespit edilmiştir. Diğer
taraftan
uygun
saha genel bilgi8(1):
24-29ve 6-18 Yaş
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur.
Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
ve tesisin olmayışı çocukları
mevcut alanlarda
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları
kız çocuklarında,
dışa yönelim
AMMAN,
M.T.,
İKİZLER, H.C., KARAGÖerkek çocuklarında
(park, mahalle arası gibi.)sorunları
yapabilecekleri
spor daha çok görülmektedir. Ayrıca
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ZOĞLU,
ailenin son 6C.,
aydır
stresli Sporda Sosyal Bilimler,
(2000).
dallarına (özellikle futbol)yaşam
eğilim
göstermelerine
olayı
yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara
uğrama,
dışa yönelim
Alfa
Yayınevi,
İstanbul-Bursa
neden olabilir. Bu durum spora
katılım
konusunda
sorunları
üzerinde
etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
da etkendir.
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu
ruh sağlığı açısından
da
ANDERSON,
C.B., HUGHES,
S.O., FUEMtartışılmıştır.
MELER, B.F., (2009). Parent-Child Attitude
2008 yılında Kanada’da Saskatchewan
turizm,
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Congruence on Type and Intensity of Physical
parklar ve kültür ve spor bakanlığı tarafından 1
Activity: Testing Multiple Mediators of Seyapılan araştırmada oyun ya da park alanlarına
dentary Behavior İn Older Children.Health
yakın olan çocukların uzak olanlardan daha fazla
spora katıldıkları saptanmıştır (Saskatchewan
Psychol.28(4) p:428-38
Ministry of Tourism, Parks, Culture and Sport,
ARABACI, R., (2010). Ambulatory Activities
2008).
in Turkish Adults without Exercise Habits.
Günümüzde obezitenin görülme sıklığı her yaş
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30 (3)
grubunda artmaktadır. Bunun nedenlerinden biri
ARSLAN, C., KOZ, M., GÜR, E., MENDEŞ,
de çocukların fiziksel aktiviteden uzaklaşarak
B., (2003). Investigation of the Correlation
televizyon ve bilgisayar oyunlarına yönelmeleridir
between the Physical Activity Level and
(Parlak ve Çetinkaya, 2007). Televizyon önünde
geçen zaman da ve o an da yenen yiyeceklerde
bu konuda obez olmayı etkiler (Dietz ve Robinson, 1993).
Health Problems in University Educational
Staff. Fırat University Journal of Health
Sciences (Medicine). 2003; 17(4): 249-258.
48
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
BAL, A., (2005). Zonguldak Kenti Yeşil Alan
BİRCH, L.L., DAVİSON, K.K., (2001). Family
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
Environmental Factors İnfluencing the DeSistemindeki ÇocukCLINIC
Oyun Alanlarının
VARIABLESDuruRELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
veloping Behavioral Controls of Food İntake
munun Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Childhood Overweight. Pediatrics Clinics
OUTPATIENTand
UNITS
İrdelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Zonguldak
of North America. 48(4): 893-907
1
Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri
EnsHalime
ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
titüsü, Bartın
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog)
Madalyon Psikiyatri
Merkezi
BOROOAH
V., (2002).
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
The Role of Maternal
Literacy in Reducing the Risk of Child
BAŞARAN, M.H., TAŞĞIN, Ö., SANİOĞLU,
Malnutrition in India available at. http://
A., TAŞKIN, A.K., (2009). Sporcularda
Özet www.icer.it/docs/wp2002/borooah31-02.pdf,
Durumluk ve SürekliAmaç:
Kaygı
Düzeylerinin
Bu çalışmada
çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
21.09.2014
yönelim ve dışa yönelim sorunları accessed
üzerinde etkili
olduğu
Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi.
Sel- Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
incelenmiştir.
Yöntem: Ankara
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
BÖS,
K., formu
HEEL,
J.,YaşROMAHN, N., (2002).
çuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
çalışmaya
alınmıştır.
Ebeveynler genel
bilgi alma
ve 6-18
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6“Untersuchungen
Dergisi, p. 21
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli
varyans analiziZur Motorik im Rahmen
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
Des Kindes- Und jugendgesundheitssurveys”,
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
BAYSAL A. ve ark. (2008).
Diyet
El
Kitabı.
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve Gesundheitswesen,
ailenin son 6 aydır stresli 65 (1):80-87
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
Ankara: Hatiboğlu Yayınevi
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur.
TartıĢma:
çalışmanınS., (2008). Permaculture
BULUT,
Z., Bu
YILMAZ,
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
BENJAMİN, H.J., GLOW,belirlenmesinin
K.M., (2003).yanı
“Strength
sıra koruyucu ruh
sağlığı açısından
da
Playground
as A New
Design Approach for
tartışılmıştır.
Training for Children and Adolescents”,
Sustainable Society, International Journal of
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Physician & Sportsmedicine.
31(9)
Natural and Engineering Sciences,1, 2, 35-40
1
1
BİDDLE, S.J.H.,WHİTEHEAD, S.H., O’DONOVAN,
CAMCI, N., (2010). Çocuk besleme anketi’nin
(chıld feedıng questıonnaıre-cfq) geçerlilik
ve güvenilirliğinin saptanması ve Türk
ebeveynlerine uygulanması, Yüksek Lisans
Tezi, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimler
Enstitüsü, Ankara
T.M., NEVİLL, M.E., (2005). Correlates of
Participation in Physical Activity for Adolescent Girls: A Systematic Review of Recent
Literature Journal of Physical Activity and
Health, 2: 423-434.
COAKLEY, J., (2006). “The good father: parental
expectations and youth sports”, Journal of
Leisure Studies, 25 (2): 155-163
BİGELOW, B.J., LEVİN, E., CUNNİNG, S.,
(1994). Support and Control in Parent-Child
Relations from Childhood to Early Adolescence: The Maccoby-Minuchin hypothesis,
COSTANZO, P., WOODY, E., (1985). Domainspecific parenting styles and their impact on
the child’s development of particular deviance:
Sociological studies of child development,
Greenwich.
49
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
the example of obesity proneness. J Soc Clin
FREDERİCKS, J.A., ECCLES, J.S., (2005).
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
“Family Socialization, Gender, and Sport
Psychol. 3: 425-445
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
Motivation and İnvolment”, Journal of Sport
PROBLEMS
CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
CROSS, G., (1997). Kid’s Stuff.
Toys andOFChanging
Exercise Psychology, 27, 3-31
OUTPATIENT and
UNITS
World of American Childhood. Cambridge:
1
,2
Halime ġenay GÜZEL
Haluk ARKAR P.S., EVENSON, S., (1991).
FREEDSON,
Harvard University Press
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon
Psikiyatri
Merkezi in Physical Activity”,
“Familial
Aggregation
2
(Klinik Psikolog)
CUNNİNGHAM, C., JONES, M.A.,
(2004).Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Research Quarterly for Exercise and Sport,
Middle Childhood and The Built Environ62: 384-389
ment. NSW Parliamentary Committee, 1-37,
Özet
GLEWWE,
P., (1999).
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin
hangi özelliklerin
içe Why Does Mother’s
234- 278
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
Schooling
Child Health in Developing
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk
Sağlığı ve Raise
Hastalıkları
HOEAHT.,
Psikiyatri
polikliniğine
ÇOK, F., ARTAR, M., ŞENER,
BAĞLI,
M.T., başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
Evidence
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgiCountries:
alma formu ve
6-18 Yaş from Morocco, Journal
(1997). Kentlerde Çağdaş
Çocuk
Çocuk ve
GençlerOyunları,
İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6of Human
Resources,
34-1: 124-159
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli
varyans
analizi
Çocuk Kültürü, 1. Ulusal
Çocuk
sonuçlarına
göre, içeKültürü
yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları erkek çocuklarında daha
çok görülmektedir. Ayrıca
GORTMARKER,
S.L., MUST, A., SOBOL,
Kongresi Bildirileri (Yay.
Haz:psikiyatrik
Bekir Onur).
ebeveynin
tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece içe yönelim
üzerinde K., COLDİTZ, G.A.,
A.M., sorunları
PETERSON,
Ankara: A.Ü. Çocuk etkili
Kültürü
olduğuAraştırma
bulunmuştur. ve
Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma:
çalışmanın
DİETZ,BuW.H.,
(1996). Television Viewing
Uygulama Merkezi Yay:
1 içe yönelim-dışa yönelim sorunları
bulguları
için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh
açısından
da
as sağlığı
A Case
of İncreasing
Obesity among
tartışılmıştır.
DİETZ, W.H., ROBİNSON, T.N., (1993). “AsChildren in The United States, 1986-1990.
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
sessment and Treatment
of Childhood ObeArch Pediatr Adolesc Medicine, 150:356-362
1
sity”, Pediatrics in Review, 14 (9): 337-344
GREN, C.B., CHALİP, L., (1997). “Enduring
DORDEL, S., (2000). “Kindheit Heute: Veranderte
Involvement in Youth Soccer: The SociLebensbedingungen= Reduzierte Motorische
alization of Parent and Child”. Journal of
Leis Tungsfahigkeit?”, Sportunterricht, 11:
Leisure Research, 29 (1): 61-77
340- 349
HAMİLTON, I., (2002). Where Do Children
ERSOY, G. (2011). Egzersiz ve Spor Yapanlar
Play? CPIS factsheet. http://www.ncb.org.uk/
için Beslenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
media/124830/no.4_where_do_children_play.
pdf (Erişim Tarihi: 28.10.2014)
FARRELL, L., SHİELDS, M.A., (2002). Investigating the Economic and Demographic
HARRELL, J.S., GANSKY, S.A., BRADLEY,
Determinants of Sporting Participation in
C.B., MCMURRAY, R. G., (1997). “LeiEngland, Journal of the Royal Statistical
sure Time Activities of Elementary School
Society, 165: 2: 335-348
Children”, Nursing Research, 46:246-253
50
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
HELLSTEDT, J.C., (1995). Invisible Players: a
KOCA, ÖZER, B., GÜLTEKİN T., (2009). Preva-
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
lence and Trends in Overweight and Obesity
Family Systems Model.
In VARIABLES
S. Murphy (Ed.),
CLINIC
RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
Among Turkish Children and Adolescents.
Sport Psychology İnterventions (pp. 117-146).
PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
Obesity- A Multidimensional Approach to
OUTPATIENTIn
UNITS
Champaig, Il: Human Kinetics
1
Contemporary Global Issues. Dhanraj Book
House, India: 106-117
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
HUTCHİNSON, S.L., BALDWİN, C.K., CALD1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi
2
WELL, L.L., (2003). “Differentiating
ParentEge Üniversitesi Psikoloji Bölümü
(Klinik Psikolog)
KOÇAN, N., (2012). Çocuk Oyun Alanlarının
Practices Related Adolescent Behavior in
Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Uşak
The Free Time Context”, Journal of Leisure
Özet Kenti Kemalöz Mahallesi Örneği, Erciyes
Studies, 35 (4): 396-422
Amaç: Bu çalışmada çocuğun ve ebeveynlerin hangi özelliklerin içe
Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
yönelim ve dışa yönelim sorunları Üniversitesi
üzerinde etkiliFen
olduğu
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
KANTERS, M.A., BOCARRO,
CASPER,
J., başvuran28(4):
315-321
HOEAHJ.,
Psikiyatri
polikliniğine
157 çocuk
ve ebeveyni
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
(2007). “Supported orÇocuk
Pressured?
Exa- Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/6ve Gençler An
İçin Davranış
KONTER,
(1998).
Sporda Psikolojik Hazırlığın
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok
değişkenli E.,
varyans
analizi
mination of Agreement
Amonggöre,
Parent’s
andsorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sonuçlarına
içe yönelim
Teori ve Pratiği. Ankara: Bağırgan Yayınevi
sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. Ayrıca
Children on Parent’s Role
in
Youth
Sports”,
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı yaşama durumunun sadece
içe yönelimÇ.,
sorunları
üzerinde
HERGÜNER,
G., YAMAN, Ç.,
Journal of Sport Behavior.
31 (1):
64-80 Fiziksel KOTAN,
etkili olduğu
bulunmuştur.
istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma:
Bu
çalışmanın
(2009). İlköğretim Okullarında Okuyan Sporcu
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
KANTOMA, M.T., TAMMELİN,
T.H.,
NÄYHÄ,
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh
sağlığı açısından
Öğrencilerin
Sporda Yapmalarında Okul Ve
tartışılmıştır.
S., TAANİLA, A.M., (2007). Adolescent
Aile Faktörünün Etkisi (Sakarya İl Örneği),
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Pysical Activity in relation
to Family Income
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
1
and Parents Education, Preventive Medicine,
Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1,
44: 410–415
KÖKSAL, G., ÖZEL, G.H., (2008). Çocukluk
ve Ergenlik Döneminde Obezite, Klasmat
KARANFİLCİ ,M., KABAK, B., HAMAMCILAR,
Matbaacılık, Ankara. s.11
O., ARSLANOĞLU, E., (2013). Spor Genel
Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,
LARSEN, P.G., MCMURRAY, R.G., POPKİN,
B.M., (2000). Determinants of Adolescent
Physical Activity and Inactivity Patterns,
Pediatrics,105: 6.
Taekwondoda Spor Yaralanmaları ve Çözüm
Önerileri, Neyir matbaacılık, Ankara.)
KLESGES, R.C., STEİN, R.J., ECK, L.H.,
(1991). Parental Influence on Food Selecti-
MOORE, L.L., LOMBARDİ, D.A., WHİTE,
M.J., CAMPBELL, J.L., OLİVERİA,
S.A., ELLİSON, R. C., (1991). Influences
on Parents’ Physical Activity levels on Ac-
on in Young Children and its Relationship
to Childhood Obesity. AmJ Clin Nutr. 53:
859-864
51
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
tivity Levels of Youngh Children”, Journal
N Kohatsu (Ed). Public Health& Preventive
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
of Pediatrics, 118:CLINIC
215-219VARIABLES RELATED TO Medicine
içinde. USA:
INTERNALIZING
AND McGraw Hill Medical
EXTERNALIZING
PROBLEMS
OF CHILDREN WHO
APPLĠED
PSYCHĠATRIC
ÖZDİNÇ, Ö., (2005). Çukurova
Üniversitesi
SALAR,
B., HEKİM,
M., TOKGÖZ, M., (2012).
OUTPATIENT UNITS
Öğrencilerinin Sporun Ve Spora Katılımın
15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan
1
Halime ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Sosyalleşmeyle İlişkisi Üzerine Görüşleri,
Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştı1
Psikolog
Doktor
(Klinik
Psikolog)
Madalyon
Psikiyatri Merkezi
SPORMETRE, 3 (2): 77-84 2 (Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi
rılması,
Mehmet
Psikoloji
Bölümüakif Ersoy üniversitesi sosyal
bilimler enstitüsü dergisi, 4 (6): 123-135
ÖZGÜNER H., ERGİN Ş., GÜL A., ÇUKUR D.,
KÜÇÜK V., AKTEN M., (2007). Günümüz
SALLİS, J., PROCHASKA, J., TAYLOR, W.,
Özet
Bu çalışmada
hangi özelliklerin içe
Kültürel Yapısı içindeAmaç:
Kentsel
Alandaçocuğun
Doğa ve ebeveynlerin
Review
yönelim ve dışa yönelim sorunları (2000).
üzerinde A
etkili
olduğuof Correlates of Physical
incelenmiştir.
Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Korumanın Olanak ve
SınırlarıYöntem:
İle SosyaliHOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuranActivity
157 çocukof
ve Children
ebeveyni and Adolescents, Meçalışmaya alınmıştır.
zasyon Sürecinde Çocuklarda
Doğa Ebeveynler
Bilinci genel bilgi alma formu ve 6-18 Yaş
dicine
and Science
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme
Ölçeği‟ni
(ÇDDÖ/6- in Sports and Exercise,
Gelişimini Destekleyici
Kentsel Tasarım
18) doldurmuştur.
Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
32 (5): 963-975
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında,
dışa yönelim
Yaklaşımlarının Saptanması.
De- daha çok görülmektedir. Ayrıca
sorunları Süleyman
erkek çocuklarında
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
SASKATCHEWAN
MİNİSTRY OF TOURİSM,
mirel Üniversitesi Bilimsel
Araştırma
Projesi sadece
yaşam olayı
yaşama durumunun
içe yönelim sorunları üzerinde
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
PARKS,Bu
CULTURE
Raporu, Proje No: 01018-m-05,
Isparta
sorunları üzerinde
etkili bulunmuştur. TartıĢma:
çalışmanın AND SPORT, (March,
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
2008).
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh
sağlığı Factors
açısından that
da Shape Our Children’s
PARLAK, A., ÇETİNKAYA,
Ş., (2007). Çotartışılmıştır.
Participation in Physical Activity and Sport:
cuklarda Obezitenin Anahtar
Oluşumunu
Etkileyen
Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
Saskatchewan Parents’ Perspective, p.11
Faktörler, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1
Cilt:2, Sayı:5. s.27
SEABRA, A.F., MENDONC, D.M.¸ THOMİS, M.A.,
PETERS, T.J., MAİA, J.A., (2007). Associati-
PEHLİVAN, Z., (2009). Spora Katılan Çocuklara
Yönelik Ailelerin Beklentileri, Çocuklarda
Gözlenen Davranış Değişimleri ve Spora
Katılımın Önündeki Engeller, Spormetre
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
7 (2): 69-76
ons Between Sport Participation,Demographic
and Socio-Cultural Factors in Portuguese
Children and Adolescents, The European
Journal of Public Health, 16: 1-6
SİVRİKAYA, K., (1998). Farklı Yas Kategorilerindeki Erkek ve Bayan Hentbolcülerin Fiziksel
PETERSON, N.A., HUGHEY, J., LOWE, J.B.,
TİMMER, A.D., SCHEİDER, J.E., PETERSON, J.J., (2008). Health Disparities
and Community-Based Participatory Research: Issues and Illustrations. RB Wallace,
Özellikleri, Kaygı Düzeyleri ve Müsabaka
Performanslarının Analizi, Gazi Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara. s.34
52
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
SOĞAT, A., (2007). Spor Yapan ve Yapmayan
Barriers and Support”, Journal of Community
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
11–12 Yaş Grubu Çocuklarda
Bazı Fiziksel
Health, 26 (6): 423-445
CLINIC VARIABLES RELATED TO INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
Özelliklerin Araştırılması. Yüksek Lisans
TROTTER,
ENDLER, N.S., (1999). An
PROBLEMS OF CHILDREN WHO
APPLĠEDM.,
PSYCHĠATRIC
Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
OUTPATIENT UNITS
Empirical Test of The Interaction Model of
Enstitüsü, Kütahya
1
Halime ġenay GÜZEL, 2The
HalukAnxiety
ARKAR
in a Competitive Equestrian
1
Psikolog
Doktor
(Klinik Psikolog) Madalyon
Merkezi and İndividual DiffeSTEVEN, J., ANDERSON, M.D.
(2005).
“Sports
Setting.Psikiyatri
Personality
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Injuries”, Disease-a-Month 51,(8-9):438- 542
rences. Volume:27, pp: 861-875.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI., (2013). Çocukluk
TUNCER, E., GÜLTEKİN, T., (2013). İlköğreÖzet
çağı Obezite araştırması
Ön ve ebeveynlerin
tim hangi
Okulu
Öğrencilerinde
Obezite Oranları:
Amaç: (COSI-TR),
Bu çalışmada çocuğun
özelliklerin
içe
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
rapor, Ankara
Çubuk
Ankara Üniversitesi Dil ve
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk
SağlığıÖrneği,
ve Hastalıkları
HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
Coğrafya
Fakültesi
Antropoloji Dergisi,
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgiTarih
alma formu
ve 6-18
Yaş
TANDY, C., (1999). Childrens
Play Değerlendirme
Çocuk Diminishing
ve Gençler İçin Davranış
Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/625: 29-45.
18) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli
varyans analizi
Space: A Study of İntergenerational
Changes
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları kız çocuklarında, dışa yönelim
sorunları
erkek çocuklarında daha
çok görülmektedir.
Ayrıca S., (2010). Ekolojik Tein Childrens Use of Their
Neighbourhoods”,
TURGUT,
H., YILMAZ,
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli
yaşam olayı
yaşama durumunun
yönelimÇocuk
sorunlarıOyun
üzerinde
Australian Geographical
Studies
37 (2): sadece içe melli
Alanlarının Oluşturulması,
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim
sorunları
üzerinde
etkili
bulunmuştur.
TartıĢma:
Bu
çalışmanın
154-162.
III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh
sağlığı
açısından
da Cilt: IV ss: 1618-1630
20-22
Mayıs
2010,
tartışılmıştır.
TAŞÇI, B.G., (2010). Sokağın
Günümüz Koşullarında Çocuk Oyun
Alanı
Olarak
Ele Sorunları,
TUTAL,
(2011).
İlköğretim Öğrenci Velilerinin
Anahtar
Kelimeler:
İçe Yönelim
DışaV.,
Yönelim
Sorunları,
Alınması ve Değerlendirilmesi. Yüksek 1
Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen
Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ulusal
Bilimleri Enstitüsü, İzmir
Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27
Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi
THOMPSON, A.M., REHMAN, L.A., HUMDergisi Özel Sayısı, 142-153
BERT, M.L., (2005). “Factors Influencing
the Physically Active Leisure of Children
ÜNAL, H., EKİCİ, S., GERİ, S., (2012). Alt
and Youth: A Qualitative Study”, Journal of
Sosyo-Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin
Leisure Studies, 27: 421-438
Çocuklarına Spor Yaptırma Düşüncelerinin
İncelenmesi (Muğla Örneği), Spor Yönetimi
THOMPSON, J.L., DAVİS, S.M., GİTTELSOHN,
ve Bilgi Teknolojileri Dergisi ISSN: 1306J., GOİNG, S., BECENTİ, A., METCALFE,
4371 cilt:7 sayı:1
L., STONE, E., HARNACK, L., RİNG, K.,
(2001). “Patterns of Physical Activity Among
VESSEY, J., YİM-CHİPLİS, P., MACKENZİE,
American Indian children: An Assesment of
N., (1998). Effects of Television Viewing on
53
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
ULUSLARARASI
AĠLE Academic
ÇOCUK VEJournal
EĞĠTĠMOf
DERGĠSĠ
İnternational
Refereed
Sports
International Journal of Family, Child and Education
Ocak /Ağustos
Şubat –/ Aralık
Mart 2015
Sayı:
14
Cilt:
5
Kış
Dönemi
2014 Sayı: 04 Cilt: 02 Yaz KıĢ
August-December
2014 Issue:
04 Volume:
02 Summer
Winter
January
/ February / March
2015 Issue:
14 Volume:
5 Winter
Term
ID:57 K:81
JEL
KODU:
I10-I20
www.aceddergisi.com
ID:211 K:129
PSĠKĠYATRĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN ÇOCUKLARDA
www.sstbdergisi.com
ĠÇE(ISO
YÖNELĠM
DIġA
YÖNELĠM
SORUNLARI
ĠLĠġKĠLĠ
9001-2008VE
Belge
No: 12879
& ISO 14001-2004
Belge ĠLE
No: 12880)
BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK DEĞĠġKENLERĠN
ĠNCELENMESĠ
Children’s Development. Pediatric Nursing
ZUGRAVU, C.A., (2012). Eating Habits and
THE INVESTIGATION OF SOME SOCIO-DEMOGRAFIC AND
24 (5): 483–486 CLINIC VARIABLES RELATED TO Influential
Factors for Mothers and Children
INTERNALIZING AND
EXTERNALIZING
in Romania, International Journal of CollaWAGNER, N., KİRCH,PROBLEMS
W., (2006).OF“RecomCHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC
OUTPATIENT borative
UNITS Research on Internal Medicine and
mendations for He Promotion of Physical
Public Health, 4 (4), p. 363
1
Halime
ġenay GÜZEL, 2Haluk ARKAR
Activity in Children”, Journal of
Public
1
Psikolog Doktor (Klinik Psikolog)
Madalyon Psikiyatri Merkezi
Health, 14: 71-75
http://www.moh.gov.om/reports/TStudy_on_
2
(Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
the_risk_factor_sassociated_with_protein_
WEBB, P., BLOCK, S., (2003). Nutrition Knowenergy_mal.pdf, Ministry of Health Sultanate
ledge and Parental Schooling as Inputs to
Özet of Oman (MHSO) Report of The Study on
Child Nutrition in theAmaç:
LongBuand
Shortçocuğun
Run, ve ebeveynlerin
çalışmada
özelliklerin içe
Riskhangi
Factors
Associated to Protein Energy
yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu
available at http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
incelenmiştir. Yöntem: Ankara Dışkapı Çocuk
Sağlığı
ve
Hastalıkları
Malnutrition Among Children Less Than
HOEAH22.09.2014
Psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve ebeveyni
PNADE922.pdf, accessed
çalışmaya alınmıştır. Ebeveynler genel bilgiThree
alma formu
ve 6-18
Yaş
Years
in Oman,
accessed 21.09.2011
Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği‟ni (ÇDDÖ/618) doldurmuştur. (1998).
Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi
WORLD HEALTH ORGANIZATION.,
http://www.reaktifhipoglisemi.com/Tr/content3.
sonuçlarına göre, içe yönelim sorunları
kız çocuklarında, dışa yönelim
Expert committee on sorunları
physicalerkek
status,the
use daha çok görülmektedir. Ayrıca
çocuklarında
Özata, M.,
ebeveynin psikiyatrik tedavi almasının ve asp?m1=1&m2=8&m3=176,
ailenin son 6 aydır stresli
and interpretation of andropometry,
Technical
yaşam olayı yaşama
durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde
Karbonhidrat,
erişim tarihi: 12.12.2014.
etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara
uğrama, dışa yönelim
Report Series Number
854 üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma:
sorunları
Bu çalışmanın
bulguları içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların
belirlenmesinin yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları,
1
54
Download

İnternational Refereed Academic Journal Of Sports