AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU
BAġVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
Ġlgili kadroya baĢvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar
arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması
halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun
%30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kiĢilerin tamamı sınava
çağrılır. BaĢvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriĢ sınavına alınır." hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıĢtır.
Kurum
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
Birim/Fakülte/Bölüm
YABANCI DĠLLER Y.O.
Kadro Unvanı
OKUTMAN
Kadro Derecesi
6
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
22.09.2014
ÖN DEĞERLENDĠRMEYE TABĠ TUTULAN ADAYLAR
Yabancı Dil
ALES
Sıra
No
Adı ve Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60’ını
Puan
(B)
Puanın
%40’ını
(A+B) Ön
Değerlendirm
e
Notu
1
Hatice Berna ÖZDEMĠR
90,84057
54,504342
97,5
39
93,504342
2
Gülçin ARSLAN ( KEÇECĠ)
94,36071
56,616426
91,25
36,5
93,116426
3
ġükran YEġĠL
88,02694
52,816164
100
40
92,816164
4
AyĢe Nur SÜNNETÇĠ
89,89039
53,934234
96,25
38,5
92,434234
5
Gülseren Aslı SEÇMEN
89,83358
53,900148
96,25
38,5
92,400148
6
Osman ULUTAġ
92,09077
55,254462
92,5
37
92,254462
7
Ahmet DOLMACI
89,25
53,55
96,25
38,5
92,05
8
AyĢenur YAMAN
89,2
53,52
96,25
38,5
92,02
9
Ümit ORAL
85,85914
51,515484
100
40
91,515484
10
Seher Seda TONUÇ
89,95799
53,974794
93,75
37,5
91,474794
11
Ebru ALKAN
91,32797
54,796782
91,25
36,5
91,296782
12
Ümmü Gülsüm KAġAN
92,79595
55,67757
88,75
35,5
91,17757
13
Selin SERT
90,84388
54,506328
91,25
36,5
91,006328
14
Aslıhan ÖZDER
53,1078
93,75
37,5
90,6078
15
Pelin DEMĠRALP
91,61852
54,971112
88,75
35,5
90,471112
16
Kadriye Sezin IRTEM
89,11437
53,468622
92,5
37
90,468622
17
Faruk ÖZ
51,2358
97,5
39
90,2358
18
Neslihan BOZOĞLU BAHADIR
90
36
90,118494
19
Aysan AYDOĞAN
51,5364
96,25
38,5
90,0364
20
Engin UĞURLUOĞLU
93,99156
56,394936
83,75
33,5
89,894936
21
Dilek KAHĠYE
86,46255
51,87753
95
38
89,87753
22
Fatih Hazar KEDERSĠZ
88,7584
53,25504
91,25
36,5
89,75504
23
Sevim KILIÇ
88,09714
52,858284
91,25
36,5
89,358284
24
Emine Feyza ÇETĠNKAYA
87,16395
52,29837
92,5
37
89,29837
25
Meral TANAY
84,3871
50,63226
95
38
88,63226
26
Mehmet KARAKIġ
35
88,36586
27
Burcu DÜġEL
82,79565
49,67739
96,25
38,5
88,17739
28
Selma ARSLAN
87,06751
52,240506
87,5
35
87,240506
29
Sibel SAVÇI
37,5
86,666838
30
Burcu ÜVER
31
Fırat KESKĠN
88,513
85,393
90,19749
85,894
88,9431
81,94473
54,118494
53,36586
87,5
49,166838
93,75
79,89494
47,936964
95
38
85,936964
83,33063
49,998378
88,75
35,5
85,498378
GiriĢ Sınavına
GiriĢ Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Sınava Girmeye Hak Kazandı
YABANCI DĠLLER
YÜKSEKOKULU
Tarih: 24.09.2014
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Saat:10:00
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
32
Havva ġEN
83,75042
50,250252
87,5
35
85,250252
33
Gökçe TENEKECĠ
80,47051
48,282306
82,5
33
81,282306
34
Ömer ZĠYANKAR
72,85319
43,711914
93,75
37,5
81,211914
35
Ercan ġĠMġEK
74,53269
44,719614
90
36
80,719614
36
Serhat ELOĞLU
75,12565
45,07539
86,25
34,5
79,57539
37
Hakan AYDOĞAN
77,522
46,5132
81,25
32,5
79,0132
38
Yüksel KILIÇ
73,409
44,0454
85
34
78,0454
39
Talha YILDIZ
72,01649
43,209894
80
32
75,209894
40
Özgür PARTAL
41
Hacer Çiğdem GEDĠK
42
Mehmet KARCI
43
Süheyla KARASAN
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
Sınava girmeye hak kazanamadı
BaĢvuru koĢullarını taĢımadığı için baĢvurusu değerlendirilmeye alınmamıĢtır.
BaĢvuru koĢullarını taĢımadığı için baĢvurusu değerlendirilmeye alınmamıĢtır.
BaĢvuru koĢullarını taĢımadığı için baĢvurusu değerlendirilmeye alınmamıĢtır.
BaĢvuru koĢullarını taĢımadığı için baĢvurusu değerlendirilmeye alınmamıĢtır.
Download

Hatice Berna ÖZDEMĠR 90,84057 54,504342 97,5 39 93,504342