ÖZGEÇMİŞ
1- Adı Soyadı
:Sefer GÜMÜŞ
2- Doğum Tarihi
:01.03.1946
3- Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4- Öğrenim Durumu
: Üniversite
Derece
Lisans
Y.Lisans
Doktora
Alan
Pazarlama
Pazarlama
Pazarlama
Üniversite
Marmara Üniv.İİBF.
İstanbul Üniv. İkt.Fak.
Marmara Üniv. Sos.Bl.
Yıl
1975
1981
1991
5- Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
: Yrd.Doç.Dr
Doçent
:
Doçent Unvanını aldığı tarih :
Profesör
:
6- Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :
6.1 Yüksek Lisans Tezleri :
1. Nuray ÇETİN, 2014, Kamu Hastanelerinde Hizmetlerin Pazarlanmasında Hekimlere
uygulanan Performansı sisteminin Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir
Araştırma: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan
Performansı Üzerindeki Etkisi
3. Mustafa KOLAY, 2014, Türkiye’de Aile Şirketlerinde Nepotizm: İstanbul Örneği
4. Hülya GÜRSOY, 2014, Sektörünün Dış Ticaretteki Rolü ve İşletmeler Üzerindeki
Etkileri,
5. Recep BAYDEMİR, 2014, Yerel Yönetimlerde Hizmet Pazarlaması: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
6. Mehmet Reşit USLUSOY, 2014, Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişimi ve
Sektördeki yen Eğilimler(İnovasyon)
7. Arda SÖĞÜTLÜ, 2014, Mobbing, Etkileri ve Mobbing’le Mücadele
8. Mahdi AZHDARGHAREHAGHAJI, 2013, Türkiye İran ekonomik ilişkileri ve
petrolün rolü
9. Halil İbrahim GENÇELİ, 2013, Organik tarım ürünlerinin pazarlamasında marketlerin
rolü
10. Eljif Hajrula ASLAN, 2013, Türkler'de iş ahlakı ve geçmişten günümüze ahilik
11. Merve ÜNLÜ, 2013, Türkiye de 5 yıldızlı otellerde uygulanan CRM çalışmalarının
müşteri sadakati üzerindeki rolü
12. Meltem ÖZEL, 2012, Öğrencilerin sosyal medya kullanımı ve üniversitelerde dijital
pazarlama iletişimi uygulamalarını belirlemeye yönelik bir araştırma
13. Semih SUNGUR, 2012, İnternet sitelerinde yayınlanan reklamların tüketicinin satın
alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma
14. Melek YILDIRIM, 2012, Lojistik sektörünün dünyada çalışma sistemleri ve Türk
ekonomisine katkıları üzerine bir araştırma
15. Ahmet KARATEKE, 2012, Türkiye'de terörle etkin mücadelede istihbarat yönetiminin
ve organizasyonun rolü
16. Yunus HAKTANIYAN, 2012, İnsan kaynakları
çalışanlara etkisi üzerine bir araştırma
yönetiminde motivasyonun
17. Berrin MERT, 2012, İş kazası ve meslek hastalıklarının işverene sorumlulukları inşaat
sektöründe bir uygulama
18. Naime İBİŞ, 2012, Yatırım bankalarının birleşmelerinde yabancıların rolü
19. Taşkın KUZU, 2011, Türk yargı sistemine Ulusal Yargı Ağı Projesi çalışmalarının
etkileri üzerine bir araştırma
20. Sibel KARAKOÇ, 2011, Hastaların hastane seçimlerinin hastane yönetimi üzerine
etkileri: Ankara'da bir araştırma
21. Yasemin Gülizar SÜRMEN, 2011, Türk milli eğitiminde örgün eğitimin yeri ve okul
öncesi eğitim
22. Selda ERDAL, 2011, Örgütlerde stres yönetiminde cinsiyet faktörü
23. Perihan AKSOY, 2011, Sağlık kurumlarında şikâyet yönetimi
24. Ebru ALPTEKİN, 2011, Performans değerlendirme sistemleri ve Kara Kuvvetlerinde
bir Araştırma
25. Meltem ALTAY, 2011, Hastane çalışanlarının işyerindeki duyguları ile örgütsel
vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Özel sağlık kurumlarına yönelik bir araştırma
26. Selma KAÇAR, 2011, Avrupa Birliği sürecinde İstanbul ilinde özel hastanelerde
çalışan hemşirelerin hemşirelik işlevlerinin standardizasyonu ve ücretlendirilmesi
hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi
27. Alaattin KASIMOĞLU, 2011, Düşük yoğunluklu çatışma konseptinde PKK'nın
siyasallaşma hareketleri ve kent faaliyetleri
28. Ülkü ÇOBAN, 2011, İş değerlerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi ve
hemşireler üzerinde bir uygulama
29. Mustafa BAĞCI, 2011, Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve mali suçların ülkemizdeki
ekonomik boyutu
30. Aslı GÜR, 2011, Profesyonel yöneticilerin aile şirketlerinin kurumsallaşmasına etkisi:
Bir uygulama
31. Sibel GEDİK, 2010, Türkiye'nin tam üyelik sürecine AB hibe projelerinin katkıları
ve bir araştırma
32. Haktan ATALAY, 2010, Toplam kalite yönetiminin marka yönetimiyle ilişkisi
33. Hikmet ŞEN, 2010, Küreselleşmenin coğrafi boyutu ve Türkiye'deki su kaynaklarının
değerlendirilmesi üzerine bir inceleme
34. Nurhan BULUT, 2010, Hastane işletmelerinde çalışma koşullarının, iş görenler
üzerindeki yabancılaşmaya etkisi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir
uygulama
35. Neşe TOSUN, 2010, Yöneticilerin verimliliğinin arttırılmasında toplam kalite
yönetimi'nin rolü: Adli Tıp'ta bir uygulama
36. Özkan ÇALGAN, 2010, Öğrencilerin tarih dersine ilgisi ile üniversite hazırlık
aşamasındaki tarih dersi başarı durumları arasındaki ilişki; bir araştırma
37. Şener YALÇINKAYA, 2010, Yerel yönetimlerde stratejik planlama ve stratejik
yönetim üzerine Beykoz Belediyesi örneği
38. Doğuş KURT, 2010, İlaç sektöründe marka yönetimi ve Bilim ilaç örneği
39. Meral KÖKCAN, 2010, Sağlık çalışanının aile içi şiddet olgusuna bakış açısı
40. Kemal TOY, 2010, Marka sadakatinin tüketicinin satın alma davranışlarına etkisi
üzerine kuyumculuk sektöründe bir araştırma
41. Yüksel YALÇIN, 2010, Tedarikçi Kalite Sistemi Değerlendirmesinde Analitik
Hiyerarşik, Proses Uygulaması
42. Volkan GÜNDOĞ, 2010, Alışveriş merkezlerinde kurumsal imaj oluşturma ve
İstanbul'da bir araştırma
43. Nazlı Deniz TÜFEKÇİ, 2010, Türkiye'de turizm sektöründe kriz yönetimi ve bu
alanda bir uygulama
44. Leyla AKSAN, 2010, Üsküdar ve çevresindeki hastanelerde çalışan personelin iş
tatmini ile tutum ve davranışları arasındaki farkın analizi
45. Aylin KARAKAŞ, 2010, Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik davranışları arasındaki
farklılıkların analizi: Sağlık sektöründe bir uygulama
46. Fatma KORKMAZ, 2010, Sağlık sektöründe hizmet alanlarla hizmet sunanlar
arasında yaşanan sorunların analizi
47. Yeşim AKDENİZ, 2010,
İnsan kaynakları yönetiminde personel seçme ve
yerleştirme: Sigorta sektöründe alan çalışması
48. Fatih TOMBALAK, 2010, A research on the expectations of primary and high school
students' parents from school: Private Ümraniye İrfan Nursery, Primary and High
School sample
49. Hacer Mine SEVİNÇ, 2010, Sigorta sektöründe kişisel satış süreci ve satıcının kişilik
özelliklerinin satış performansı üzerine etkisi: İstanbul'da bir araştırma
50. Ramazan UYAR, 2010, Sınıf öğretmenlerinin teknolojik açıdan toplumsal değişime
uyumu: Başakşehir ilçesi
51. Serpil ÜLKER, 2010, Hastanelerde genel cerrahi bölümlerinde yapılan ameliyatların
tıbbi analizi ve Üsküdar Devlet Hastanesi'nde bir uygulama
52. Ayşegül Atabay SEZGİN, 2010, Mağazacılıkta yönetici yetiştirme programları üzerine
bir inceleme
53. Emel Zeynep GÖREN, 2010, Türkiye'de rehberlik ve araştırma merkezlerinden hizmet
alanların analizi ve istanbul'da bir uygulama
54. Önder ŞAŞKIN, 2010, İlköğretim okulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal
becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece'de bir
araştırma
55. Emine Gözen ÜLTAY, 2010, AB projelerinde proje hazırlama sürecindeki
değişkenlerin yönetimi üzerine bir araştırma
56. Emin KESEK, 2010, İstanbul basın sektöründe pazarlama değişkenlerinin reklam
gelirleri etkisi üzerine bir araştırma
57. Seyhan ÖZGÜR, 2009, AB sürecinde beyaz et sektörünün İstanbul'daki dağıtım
kanalları ve bir uygulama
58. Murat YILDIRIM, 2009, İlköğretim okullarında öğretmen algılarına göre
yöneticilerin, yöneticilik becerilerinin örgüt iklimine katkısı (İstanbul ili Bahçelievler
ilçesi örneği)
59. Halil YILDIRIM, 2009, Öğretmenlerin liderlik davranışlarının öğrenci saldırganlık
eğilimine etkisi
60. Turgay TOKMAK, 2009, Okulların fiziki ve sosyal gelişiminde belediyeler
61. Gülcahan KÖLEŞOĞLU, 2009, İlköğretim öğretmenlerinin liderlik özellikleri ile
iletişim becerileri arasındaki ilişki: İstanbul ili Beyoğlu ilköğretim okullarında bir
uygulama
62. Sefer ERGEN, 2009, İlköğretim eğitim sisteminde kalabalık sınıfların yönetimi ve
Esenyurt İlköğretim Okullarında bir araştırma
63. Özlem ÇİÇEK, 2009, Sınıf öğretmenlerinin motivasyon kaynakları
64. Nesrin ÇAĞLI, 2009, Ebeveynin eğitimi ve mesleklerinin çocukların eğitimindeki
başarısına etkisi ve bir araştırma
65. Erol BİLGİN, 2009, Okul yöneticilerinin, okul kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi
ve değiştirilmesindeki rolü (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi örneği)
66. Zeliha TEKİN, 2008, Pazarlama etiğinde makyavelizm ve İstanbul Mahmutpaşa'da bir
uygulama
67. Ebru KARASU, 2007, Havayolu ulaşımında düşük maliyetli taşıyıcılar ve uzun
mesafeli hatlarda rekabet olasılıkları
68. İlkay ATALAY, 2006, Sağlık sektöründen hizmet alanların memnuniyetlerinin
ölçülmesinde fiyat değişkeninin rolü ve bir uygulama
69. Özlem IŞIK, 2000, Hazır giyim sektöründe mevsim sonu indirimli satışların tüketici
satınalma tercihleri üzerindeki etkileri ve bir uygulama
70. Melike TATLI, 2000, İhracat firmalarında yeni pazarlama stratejileri ve tekstil
sektöründe bir uygulama
71. Özlem ÖZAKINCI, 2000, Pazarlama firmalarında toplam kalite yönetimi ve otomotiv
sektöründe bir uygulama
72. Bülent Şükrü HASTÜRK, 1999, Tüketici açısından medya reklamlarının analizi ve
ulusal TV kanalında bir uygulama
73. Gülşen VARLIK, 1999, Pazarlama kanallarında toptancılar, perakendeciler ve Edirne
örneğinin incelenmesi
74. Tümay ATAKAN, 1999, Türk tekstil işletmelerinin yapısal ve dış pazar performans
analizi
75. Erdoğan YILDIZ, 1998, Türkiye'nin Gümrük Birliği süreci ve ihracatımıza etkileri
76. İsmail İYİGÜN, 1998, Ticaret borsalarının dünden bugüne gelişimi ve Uzunköprü
uygulaması
77. Tülay DEMİRALAY, 1997, Gümrük Birliği sürecinde tüketicinin örgütlenmesi
boyutunda Edirne örneği
78. Seyhan BİLİR, 1997, Avrupa Birliği`ne uyum aşamasında küçük ve orta boy
işletmelerin örgütlenme sorunları ve çözüm önerileri -Edirne incelemesi6.2 Doktora Tezleri
:
7 – Kitaplar:
1. GÜMÜŞ, Sefer, GERGİN, İrem (2013). Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında
Eğitimcilerin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi, Hperlink Yayınları
2. GÜMÜŞ, Sefer- TÜTÜNCÜ, Mert(2012). Hizmet, Hizmet Pazarlaması, Türkiye de
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Pazarlama Stratejileri. Hiperlink Yayınları
3. GÜMÜŞ, Sefer- BİÇER, Arif(2012), Yeni Ürün Fikirlerinin Belirlenmesinde
Kullanılan Yöntemler, Hiperlink Yayınları
4. GÜMÜŞ, Sefer- ÜNAL Göker, Emine(2012), Hizmet Kalitesinin
Performansına Etkisi-Bir Hastanede Uygulama. Hiperlink Yayınları
Hizmet
5. GÜMÜŞ, Sefer-SUNGUR, Semih - GÜMÜŞ, Hande Bilim ( 2014), İnternet
Reklamlarının Tüketicinin Satın Alma Davranışlarına Etkileri. Hiperlink Yayınları
6. GÜMÜŞ, Sefer- TOY, Derya.( 2013): Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması ve
Reklamın Etkileri, Hiperlink Yayınları
7. GÜMÜŞ, Sefer-ÖNGÖR, Nurcan - Gülnihal, Hande GÜMÜŞ Bilim(2013): Sağlık
Hizmetlerindeki Çatışmaların Hizmetlerin Pazarlanmasına Etkileri, Hiperlink
Yayınları
8. GÜMÜŞ, Sefer - DAYAL, Merve - Gülnihal Hande GÜMÜŞ Bilim(2014):
İnovasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri, Hiperlink Yayınları
9. GÜMÜŞ, Sefer - ABDURREZZAK İlkem(2014): Bankacılık Hizmetlerinin
Pazarlanması ve Satış Gücü, Hiperlink Yayınları
10. GÜMÜŞ, Sefer - SARAÇ Pınar (2013): Pazarlamada Markalaşma Stratejileri,
Hiperlink Yayınları
11. GÜMÜŞ, Sefer - SEHERLER Burcu (2014): İşletmelerde Yatırım Karaları ve Hedef
Pazar Stratejileri, Hiperlink Yayınları
12. GÜMÜŞ, Sefer - POLAT Nebahat (2012): Sağlık Turizminde Pazarlama
Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği, Hiperlink yayınları
13. GÜMÜŞ, Sefer - UZUN Suat Muhammet (2012): Türk Sigorta Sektörünün Analizi ve
Banka Kaynaklı Sigorta Pazarlaması, Hiperlink Yayınları
14. GÜMÜŞ, Sefer - SEZGİN Beşir (2012): Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve
Performansa Etkisi, Hiperlink Yayınları
15. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Bankacılıkta Pazarlama, Hiperlink Yayınları
16. GÜMÜŞ, Sefer (214) :Sağlıkta İlaç Pazarlaması, Hiperlink Yayınları
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan
AYTAÇ, Fikriye TOKER (2014), Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, International
Refereed Journal of Marketing and Market Researches, Mayıs / Haziran / Temmuz /
Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi.
May / June /July /August, but 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Term
www.uhpadergisi.com
Print: 2148-4764 Online: 2148-5666
2. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ (2014), Tüketici
Davranışlarının İncelenmesi ve İstanbul İstiklal Caddesi Üzerine Bir Örnek
Uygulama, Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları, International Refereed Journal of
Marketing and Market Researches, Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı:
02 Cilt: 01 Yaz Dönemi
May / June /July /August, but 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Term
www.uhpadergisi.com
Print: 2148-4764 Online: 2148-5666
3. Sefer GÜMÜŞ (2013), Ebeveynlerin ve Çocukların Televizyon Reklam İçeriklerine
İlişkin Tutumlarının Organik ve Teknolojik Ürünlere Yönelik Karşılaştırmalı Analizi,
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz – Ağustos 2013 Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk
Dünyası, Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
4. Sefer GÜMÜŞ (2013), Bireylerde Oluşan Tüketim Süreci: Plansız Alışveriş ve
Bireysel Kadın Tekstil Tüketicilerinin Tüketim Davranışlarının Karadeniz Bölgesi
Uygulaması, U H B A B Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 July / August /
September Summer Session Vol: 2 Issue: 5 Year: 2013
ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385
5. Sefer GÜMÜŞ (2013), Günümüz Kozmetik Ürün Televizyon Reklamlarının Tüketici
Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerinin İstanbul Bağlamında İncelenmesi,
Uluslar arası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi TemmuzAğustos-Eylül 2013 Sayı: 08 Cilt: 3 Summer July, August and September 2013 Issue:
08 Volume: 3, www.sstbdergisi.com ISSN PRINT: 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711
6. Murat KORKMAZ, Sefer GÜMÜŞ, Nur Dilbaz ALACAHAN (2015), Banka
Müşterilerinin Konut Kredisi Açısından Tercih Düzeylerinin İncelenmesi, U H B A B
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ocak /
Şubat / Mart İlkbahar Dönemi Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015 January / February / March
Spring Semester Volume: 4 Issue: 11 Year: 2015 ISSN: Print 2147-4168 Online 21475385
7. Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye
TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014), Health Tourism in Turkey and Practical Example of
Its Economic Dimensions, IBB International Refereed Academic Social Sciences
Journal, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Yaz Dönemi, July-AugustSeptember 2014 Issue: 15 Volume: 5 Summer Term Jel: Z00
www.iibdergisi.com ID:393 - K:408
8. Sefer GÜMÜŞ (2014), Analysis of Consumer Demands and Needs Related to
Regions in Turkey and a Research, IBB International Refereed Academic Social
Sciences Journal, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Sayı: 15 Cilt: 5 Yaz Dönemi
July-August-September 2014 Issue: 15 Volume: 5 Summer Term Jel:M00, M59
www.iibdergisi.com ID:402 - K:424
9. Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye TOKER, Sefer
GÜMÜŞ, Ayhan AYTAÇ (2015), Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan
Personelin Ücret Beklenti Düzeylerinin Uygulamaları Örneği, UHBAB
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart
İlkbahar Dönemi Cilt: 4 Sayı: 11 Yıl: 2015
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
January / February / March Spring Semester Volume: 4 Issue: 11 Year: 2015 ID:203
K:20 Jel Kodu: M10-12, www.uhbabdergisi.com
10. Sefer GÜMÜŞ (2014), The Relationship between Organizational Support Perceptions
and Self- Sufficiencies of Logistics Sector Employees, International Journal of
Research in Business and Social Science
IJRBS Vol.3 No.2, 2014 ISSN: 2147-4478 available online at www.ssbfnet.com
11. Sefer GÜMÜŞ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ( 2014): Effects of Institutionalization over
the Raising Values of Family-Owned Business and a Practice, International Journal of
Research in Business and Social Science, IJRBS Vol.3 No.2, 2014 ISSN: 2147-4478
available online at www.ssbfnet.com
12. Sefer GÜMÜŞ (2013), An Applied Example of The Effect Commercials, A Reason
for Turkish Consumer’s Preferance for Organic Product, On Consumer Perception,
IBB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Temmuz – Ağustos –
Eylül 2013 Sayı: 11 Cilt: 4 Summer Jul - Aug - Sep 2013 Issue: 11 Volume: 4
www.iibdergisi.com ISSN: Print 2146-5886 Online 2147-172X
13. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ (2014), Hizmet Kalitesinin Davranış Tabanlı
Müşteri İlişkileri Yönetimiyle İlişkisi: Bir Banka Uygulaması
14. Sefer GÜMÜŞ, Metin ATEŞ, Fikriye TOKER (2014), Sağlık Hizmetlerinin
Pazarlanmasında Hastane Hizmetlerinde Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hasta
Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar
Araştırmaları Dergisi, International Refereed Journal of Marketing and Market
Researches, Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi
January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
www.uhpadergisi.com ISSN: 2148-4767
15. Sefer GÜMÜŞ, Fikriye TOKER, Murat KORKMAZ (2014), Sigorta Sektöründe Satış
Temsilcilerinin Satış Performasına Etkisi ve İstanbul’da Bir Araştırma,Uluslararası
Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, International Refereed Journal of
Marketing and Market Researches, Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01
İlkbahar Dönemi January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01
Spring Semester www.uhpadergisi.com ISSN: 2148-4767
16. Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Fikriye
TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014) , Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve
Uygulamaları: Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:
44 Temmuz – Ağustos 2014 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan Jel Kod: M5-3-2- *** ID:518 K:385
http://www.akademikbakis.org
17. Sefer GÜMÜŞ (2013), Katılım Bankalarında İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati
Üzerine Bir Araştırma, TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi *
TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches TURAN-SAM Uluslararası
Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 6/YAZ, Sayı:
23 TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal; ISSN: 1308-8041, eISSN: 1309-4033; Volume: 6/SUMMER, Issue: 23, http://www.turansam.org
18. Sefer GÜMÜŞ(2014): Küresel Rekabette Marka Yaratmada Sosyal Medyanın
Rolü,Turan-Sam,Stratejik Araştırma Merkezi Yayını Yıl:2014,Sayı : 22.
19. Sefer GÜMÜŞ, Duygu İlalan EKŞİ(2014): A Study In Turkey On Customer
Satisfaction For internal/External Customers at the Airway Transport, European
Journal of Business and Social Sciences EJBSS-14-3703,Swetzerland-2014
20. Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Muzaffer AKSOY, Dilek Tuna CESİM,
Sefer GÜMÜŞ (2014), Service Marketing Managers Level of Realizing Their
Instructional Leadership Roles: The Applied Example on City Istanbul for the Effect
on level of Business Success and Performance, International Journal of Academic
Research, Vol.6 January 2014
21. Halim KAZAN, Sefer GÜMÜŞ (2013) Measurement of Employees Performance: A
State Bank Application, International Review Management and Business Research,
Vol:2 say:2,Yıl 2013
22. Murat KORKMAZ, Sefer GÜMÜŞ, Nur Dilbaz ALACAHAN (2014): Analysis of
Preference Levels of Bank Customers in Terms of Housing Loan, Australian Journal
of Basic and Applied Sciences,8(9) June 2014
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
1. GÜMÜŞ, Sefer (2007): Sınır Bölgelerinde Küresel Yoksulluk Sorununa Bölgesel
Çözüm:Trakya’da AB ve STK lar üzerine Sınır Ötesi Bir Uygulama Uluslar arası
STK’ lar Kongresi ‘Sınır ötesi işbirliğinde STK’ ların rolü’,Çanakkale, TURKEY
2. GÜMÜŞ, Sefer (2008): Avrupa Birliğini Anlatma ve Farkındalığını Yaratmada Türk
STK larının Rolü ve İstanbul’da Yapılan Bir Araştırma,Uluslararası STK lar
Kongresi-Çanakkale 2008, TURKEY
3. GÜMÜŞ, Sefer (2008): The EU Support The Enterprises in Border Regions to Grow
Their Trade Capacity: An Application in Trace and Bulgaria, 5th International
Symposium On Business Administration, Çanakkale, TURKEY
4. GÜMÜŞ, Sefer - GÜMÜŞ Gülnihal Hande (2013): Marketing Of Innovation
Business, 3rd International Conference On leadership, Technology and Innovation
Management İstanbul-TURKEY
5. TOP, Seyfi - ÖGE, Ercan - ATAN, Özlem - GÜMÜŞ, Sefer (2013): Investigation
Relational Levels Of Intensity Between Paternalistic And Servant Leadership Styles
and National Culture, Organizational Comment and Subordinate Responses or
Reactions To The Leader Style, 3rd International Conference On Leadership
Technology and Innovation Management, Istanbul TURKEY
6. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Analysis of Consumer Demands and Needs Related To
Regions in Turkey and Research, Global Interdisciplinary Business - Economics
Advancement Conference (GIBA), Conference Proceedings, ClearWater Beach
FLORIDA, USA.
7. GÜMÜŞ, Sefer - APAK, Sudi (2011): Strategies Of International Growth Enterprise
and Strategic Silences, Procedia Social and Behavioral Scences,744-7388
pp,2011,DOİ: 1877-0428- PARIS
8. GÜMÜŞ, Sefer - APAK, Sudi - KURBAN, Zuhal (2012): Strategic Dimension Of
outsourcing in The Information Technologies Intensified Business, 8th International
Strategic Management Conference,727-733 pp,2012,DOİ: 1, BARSELONA
9. GÜMÜŞ, Sefer – APAK, Sudi - GÜMÜŞ, Gülnihal Hande – KURBAN, Zuhal
(2013): An Application In Human Resources Management For Meeting
Differeniantation and
Innovativeness Requirements Of Business: Talent
Managements, 9th International Strategic Management Conference, RIGA-LATVIA
10. GÜMÜŞ, Sefer : Ankara Üniversitesinin 50.yılı nedeniyle Meslek Yüksek OkullarıSanayi İlişkileri, Uluslararası Sempozyum, Çankırı-Ankara, TÜRKİYE
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Wolff, Ayşen - GÜMÜŞ, Sefer - ÇALIŞKAN, Sezer - ÜRÜ,F.Oben (2008): The
Impact Of The Knowledge-Based Economy On The Universities İn TurkeyBURGAZ - BULGARİSTAN, Bulgarca Baskı, Makale İngilizce.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. GÜMÜŞ, Sefer - ERDEM, Birol (2014): Spor Sponsorluklarının Tüketici Tutumuna
Etkisi, Hava Yolu Müşterileri Üzerine Bir Uygulama, IAAOJ, Social Science, 2014,
2(1), 1-25
2. GÜMÜŞ, Sefer – ÖZEL, Meltem (2013): Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlama
ve Sosyal Medya Kullanımı, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eDergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-Journal ISSN 2147 2483
Cilt 2 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2013
3. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Ailede Tüketicinin Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler,
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi Faculty of Economics
and Administration ve Sciences e-Journal ISSN 2147-2483 Cilt 3 Sayı 14
4. GÜMÜŞ, Sefer (2013): Lojistik Sektörünün Türk Ekonomisine Katkıları ve Bir
Araştırma,Uluslar arası İşletme ve Yönetim Dergisi Yıl:2013,sayı:.13
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
1. GÜMÜŞ, Sefer (2007): Haliçte’ki KOBİ lerin İhracatlarını artırma Olanakları
Üzerine Bir Araştırma,4.KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi,İSTANBUL
2. GÜMÜŞ, Sefer (2011): İlaç Pazarlamasında Hekimerin Beklentileri Ve Reçeteleme
Tercihlerini Etkileyen Faktörler: İstanbul’da Bir Araştırma, 10.Ulusal İşletmecilik
Kongresi – İZMİR
3. GÜMÜŞ, Sefer (2014): Katılım Bankalarında İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati
Üzerine Bir Araştırma,14.ÜRETİM Araştırmaları Sempozyumu,İSTANBUL
7.6 Diğer Yayınlar :
1. Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Fikriye
TOKER, Sefer GÜMÜŞ (2014): Sağlık Çalışanlarında Risk Yönetimi ve
Uygulamaları:Özel Kamu Sağlık Kurumları Örneği, Uluslar arası Hakemli Sosyal
Bilimler Akademik Bakış Dergisi Sayı:44 Yıl 2014
2. Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Fikriye TOKER, Sefer
GÜMÜŞ, Ayhan AYTAÇ (2014): Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan
Personelin Ücret Beklenti Düzeylerinin Uygulamalı Örneği, Uluslar arası Hakemli
Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,sayı 11,yıl 2014
3. Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Sefer GÜMÜŞ, Muzaffer AKSOY,Ali Murat
KIRIK, Fikriye TOKER (2014): Physical Education and Sports of High School
Students Habits of Shopping on Facebook, Journal of Applied Environmental and
Biological Sciences,4(8)78-89,2014
4. Vedat MOLOĞLU, Sefer GÜMÜŞ, Gülfer BEKTAŞ, Zeynap AYDOĞAN, Arzu
İRBAN(2013): A Study For the Evaluation of the role of Executive Leadership at
Professional Life and an Institutionalization Process of a Hospital, Acıbadem
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi sayı 3,Yıl 2013
5. Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜŞ (2014): Tüketici
Davranışlarının İncelenmesi ve İstanbul İstiklal Caddesinde Bir Uygulama, Bildiri
Özetleri Kitabı, 3Rd Internatıonal Conference on Scıence Culture and Sport
2014,Saray Bosna
6- Projeler
Ulusal projeler:
Uluslararası Projeler: (Aşağıdaki projeler tarafımdan yazılmış, hibe olarak alınmış ve
yürütülerek tamamlanmıştır.)
1. Organik Tarım ve Hayvancılık Hibe Projesi , AB sınır Ötesi İş Birliği Programı
2007, Kırklareli-Bulgaristan
2. Medyanın Sınır Ötesi Projelere etkisi AB hibe projesi,Sınır Ötesi İşbirliği Proğramı
2009, Kırklareli-Bulgaristan
3. Kültür Köprüleri Sınır Ötesi İşbirliği AB hibe projesi Sınır Ötesi İşbirliği Proğramı
2010, Kırklareli-Bulgaristan
4. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşletme Networku Seenet Projesi, 15 AB Ülkesi KOBİ
lere Hibe desteği Projesi, 2011-2012
5. Türk ve Bulgar İşgücü Piyasasında Kadın Yöneticiler Hibe Projesi Projesi (2011),
Kırklareli-Bulgaristan
6. Tarım ve Hayvancılık ,Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi, Uzunköprü-Haskova Hibe
projesi Sınır ötesi iş birliği Proğramı Uzunköprü Ticaretini Geliştirme Projesi ( 2013)
7. Sivil Toplum Diyaloğu ,Ticari Kapasitenin Artırılması
Haskova, 2013
Hibe Projesi Uzunköprü-
8. Gençler Türkiye – Avusturya Dostluğunu Geleceğe Taşıyor Hibe Projesi AvusturyaTürkiye, 2014
9. Türkler Birlikte Yaşamak İstiyor Hibe Projesi Türkiye-Avusturya 2014
9- İdari Görevler :
T.Ü.İİBF- Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.Başkanlığı
T.Ü.İİBF.İşletme Bölüm Başkanlığı
T.Ü.Uzun Köprü Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü
T.Ü.Babaeski Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü
T.Ü.Edirne Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
10- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
TÜBİTAK
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
11- Ödüller:
Download

ÖZGEÇMİŞ - Beykent Üniversitesi