Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli bir dergidir ve bahar ve
sonbahar sayıları olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Yayın Türkçe ve Ġngilizcedir.
Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olmalıdır. Kongrelerde
sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamıĢ
olmak kaydıyla gönderilebilir. Özgün makalelerin ve araĢtırmaya dayanan raporların
konunun uzmanlarına gösterilerek görüĢ alınması (kabul, değiĢiklikler yapıldıktan sonra
kabul ya da ret) yaklaĢık 6-8 hafta almaktadır. Yazının yayımlanıp yayımlanmaması
hakkındaki son karar yazarlara bildirilir. Yayın Kurulu, gerekli hallerde yayımlanacak yazı
üzerinde uzmanların görüĢleri doğrultusunda bazı değiĢiklikler yapılmasını ya da yazının
tamamen gözden geçirilmesini yazar(lar)ından isteyebilir. Yazılar, üzerinde gerekli
değiĢikliklerin
yapılması
ve
makalenin
yeniden
düzenlenmesi
yazarların
sorumluluğundadır. Yazılar, yayımlanmadan önce editoryal değiĢikliklerin onaylanması ve
metnin son bir kez gözden geçirilmesi için yazarlara gönderilir. Olumsuz hakem görüĢü
bulunan yazılar dıĢındaki yayımlanmayan yazılar istendiği takdirde yazarlarına geri
gönderilir.
KAFKAS ÜVĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ/KAÜSBED
Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences/KAUJISS
Sahibi Owner
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
In the name Kafkas University Institute of Social Sciences
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMĠR
Yayın Kurulu Editoral Board
Prof. Dr. Selçuk URAL
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMĠR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA
Yrd. Doç. Dr. SavaĢ DURMUġ
Editör Editor
Yrd. Doç. Dr. Akın BĠNGÖL
Genel Koordinatör General Coordinator
ArĢ. Gör. Ersin DOĞANTEKĠN
Düzenleme Design
ArĢ. Gör. Süleyman TEKĠR
ArĢ. Gör. Mustafa KARAGEÇĠ
Dizgi ve Baskı Printed and IBM Typeset
Kafkas Üniversitesi Ofset Tesisleri, Kars
Kafkas University, Kars
YazıĢma Adresi Corresponding Address
Kafkas Üniversitesi
Tel
: +90 474 225 11 87
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fax
: +90 474 225 11 87
Müdürlüğü 36100 Kars
e-mail : [email protected]
[email protected]
© 2014 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide
yayınlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
© 2014 Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes
expressed in the journal are the responsibility of the individual authors
ISSN- 1307–5500
DERGĠMĠZ TÜBĠTAK-ULAKBĠM SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER VERĠ TABANINDA DĠZĠNLENMEKTEDĠR.
KAÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ
YAZIM KURALLARI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır.
Eserler IBM uyumlu bilgisayarda, MS-Word yazılımı altında hazırlanarak CD medyaya kaydedilmelidir. Bu CD
ile birlikte makalenin iki kopyası da gönderilmelidir. Yazılar, aĢağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak
hazırlanmalı ve 20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç) .
Eserlerin baĢlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler
Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin Ġngilizce adı, Makalenin Ġngilizce özeti,
Anahtar kelimeler (Ġngilizce ve Türkçe 3-5 adet)
Eserin kaydedildiği CD Üzerinde bulunması gereken bilgiler
Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu
Yazı karakteri
* Makale baĢlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmıĢ olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal
* Ġngilizce baĢlık, kelime baĢ harfleri büyük, sayfaya ortalanmıĢ olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal
* Yazar Adı, unvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmıĢ olarak Times New Roman 10 punto-bold
* Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmıĢ olarak Times New Roman 9 punto
* Özet ve Abstract, sayfaya ortalanmıĢ olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime)
* Bölüm baĢlıkları ve alt baĢlıklar, 1 cm boĢluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold
* Metin, Times New Roman 11 punto
* Alıntılar, sonnot Ģeklinde Times New Roman 10 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik baĢlıkları, Times New Roman 10 punto
*Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto
Sayfa Düzeni
*Kenar boĢlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5
*Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf baĢıboĢluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı: tek, Üst bilgi: 5 cm,
Alt Bilgi:1,25 cm
Fotoğraf, Harita, ġekil
*Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve Ģekiller 300 dpi çözünürlükte taranmıĢ ve ilgili bölüme yerleĢtirilmiĢ
olmalıdır
*Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda
gri tonlama uygulanmalıdır
Alıntılar
* Alıntılar “SAYI BĠÇĠMĠNDE” 1-2-3.. Ģeklinde sıralanmalıdır
* Alıntılar “DĠPNOT “ Ģeklinde düzenlenmeli ve sayfanın sonunda yer almalıdır
* Kaynaklar makalenin son bölümünde “KAYNAKLAR” adı altında verilmelidir
Süreli Yayınlar
YAZARIN SOYADI, ADININ BAġ HARFĠ, Yayınladığı Yıl: “Yayının Adı”, Yayınlandığı Yer, Cilt no, Sayı no,
Sayfa no, ġehir.
URAL, S. 2008: “Tevfik PaĢa Hükümeti’nin Programı ve Mebusan Meclisi’ndeki Yankıları”, Kafkas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der. , Sa: 1, s.217-236, Kars.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2008: 230.
Kitaplar
YAZARIN SOYADI, ADININ BAġ HARFĠ., Yayınlandığı Yıl: Yayının Adı, Sayfa no, ġehir.
URAL, S. 2005: Batı Anadolu’da Yunan ĠĢgali ve Sonrası, 13, Erzurum.
Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2005: 23.
Yayın kurallarına uymayan ve büyük değiĢiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri
gönderilecektir.
Yazım kuralları, eserlerin toplanma aĢamasında görsel düzenliliği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
Yayınlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir.
Dergiye mail adresleri, hakem değiĢiklikleri yapılmıĢ makalelerin gönderimine ve bilgi edinme amaçlı kullanıma
açıktır.
[email protected]
KAÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ
KAU Journal of the Institute of Social Sciences
Sayı–13 Bahar 2014- Number 13– Spring 2014
ĠÇĠNDEKĠLER Contents
DĠL VE EDEBĠYAT
Tahsin AKTAġ-Derya OĞUZ (DOI:10.9775/kausbed.2014.001)
Film Çevirisinde Altyazı……….....................................................…………………………………..…………3-16
Translation in Movie Subtitles
ġenay KAYĞIN (DOI:10.9775/kausbed.2014.002)
Stefan Zweig’ın “Acı Duygular” Adlı Romanında ÖzyaĢamöyküsünden Ġzler…………....…………..…..17-24
The Traces His Own Life Story in Stefan Zweig’s NovelCalled “Bitter Feelings”
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ
Ali O. ENGĠN- R. TÖSTEN- M. D. KAYA-Y. S. KÖSELĠOĞLU (DOI:10.9775/kausbed.2014.003)
Ġlköğretim Öğretmenlerinin KaynaĢtırma Uygulamasıyla
Ġlgili Tutum ve GörüĢlerinin Değerlendirilmesi (Kars Ġli Örneği)………...….....………...……….……….27-44
The Evaluation of Manners and Point of Views Related to Mainstreaming Education Having
Responsibilities of Students Who are in Needs of Special Education for Primary Education (Example of Kars)
Bahar ĠġĠGÜZEL-Bülent KIRMIZI (DOI:10.9775/kausbed.2014.004)
Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenme Sürecinde BaĢarısızlık Nedenlerinin Değerlendirilmesi..……....45-63
Assessment about Failure Reasons in German Language Learning Achievement of High School Students
Hamza KÜÇÜK-Erol DOĞAN-M. Yalçın TAġMEKTEPLĠGĠL (DOI:10.9775/kausbed.2014.005)
Basketbolcuların Pozisyonlara Göre Performansla
Ġlgili Fiziksel Uygunluklarının KarĢılaĢtırılması…………………………….....…………………...……….65-71
The Comparision of Selected Physiological of Basketball Players According to Their Playing Positions
ĠLAHĠYAT
Ayhan HĠRA (DOI:10.9775/kausbed.2014.006)
Özel Hayatın Korunması: Türk Ceza Kanununda Özel Hayata ve Hayatın
Gizli Alanına KarĢı ĠĢlenen Suçlarla Ġlgili Düzenlemenin Ġslam Hukuku ile Mukayesesi….…...……....75-102
Protection of Privacy: Comparison of Regulation Related Crimes Committed
Against Private Life and Secret Areas of Life in Turkish Penal Code with the Islamic Law
Bilal GÖK (DOI:10.9775/kausbed.2014.007)
Ebu’l-Hasan Harakânî’nin Menkıbevi ve Tarihi
ġahsiyeti……………………………...……………………..…………………………………………….…103-121
Epic and Historical Personality of Abu’l-Hasan Harakani
TARĠH
Hazar HÜSEYĠNOV (DOI:10.9775/kausbed.2014.008)
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde Ġpekçiliğin GeliĢimi Tarihi…………………...…………..…..…..…..125-132
The History of the Development of Sericulture
in the Nakhchivan Autonomous Republic
Hürü SAĞLAM TEKĠR (DOI:10.9775/kausbed.2014.009)
1927-1928 Devlet Salnamesinde Sinop Vilayeti…………………………………...…………..…..…..…..133-145
Sinop Province in 1927-1928 State Annuals
HAKEM KURULU
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
Prof. Dr. Abide DOĞAN
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOGLU
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Ahmet MERMER
Prof. Dr. Ahmet ġĠMġĠRGĠL
Prof. Dr. Ahmet UZUN
Prof. Dr. Ahmet TAġAĞIL
Prof. Dr. Ali ACAR
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Prof. Dr. Ali Sinan BĠLGĠLĠ
Prof. Dr. Ali YILDIRIM
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Altan ALPEREN
Prof. Dr. Arif ÜNAL
Prof. Dr. Atılhan NAKTĠYOK
Prof. Dr. AyĢe Melek ÖZYETKĠN
Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Besim ÖZCAN
Prof. Dr. Betül ARSLAN
Prof. Dr. Bilge SEYĠDOĞLU
Prof. Dr. Celal TÜRER
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Prof. Dr. Cevat BAġARAN
Prof. Dr. Cevdet BOZKUġ
Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Prof. Dr. Emel KOÇ
Prof. Dr. Enis ġAHĠN
Prof. Dr. Enver ALPER GÜVEL
Prof. Dr. Ercan TATLIDĠL
Prof. Dr. Erdoğan ERBAY
Prof. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU
Prof. Dr. Esra MELĠKOĞLU
Prof. Dr. F. Sema Barutçu ÖZÖNDER
Prof. Dr. Fatih TEPEBAġILI
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER
Prof. Dr. Günay KUT
Prof. Dr. Gürer GÜRSEVĠN
Prof. Dr. Gürsel UYANIK
Prof. Dr. Hasan BAHAR
Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ
Prof. Dr. Haldun ÖZKAN
Prof. Dr. Halil Ġbrahim USTA
Prof. Dr. Haluk SELVĠ
Prof. Dr. Hamza KELEġ
(Ankara Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Cumhuriyet Üniversitesi)
(Mimar Sinan Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Ġstanbul Üniversitesi)
(Balıkesir Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(TOBB Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
(Kırıkkale Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ġstanbul Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza ZÜLFĠKAR
Prof. Dr. Hasan BAHAR
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Prof. Dr. Himmet UMUNÇ
Prof. Dr. Hülya ARGUNġAH
Prof. Dr. Hüseyin SALĠHOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAġ
Prof. Dr. Ġbrahim Ethem ATNUR
Prof. Dr. Ġlhami DURMUġ
Prof. Dr. Ġlyas ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ġsmail ÇETĠġLĠ
Prof. Dr. Ġsmail GÖRKEM
Prof. Dr. Ġsmail PARLATIR
Prof. Dr. Jale DEMĠRCĠ
Prof. Dr. Jülide AKYÜZ ORAT
Prof. Dr. Kasım ĠNCE
Prof. Dr. Leyla HARPUTLU
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Mehmet DEMĠREZEN
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZCAN
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Mehmet ĠNBAġI
Prof. Dr. Mehmet ĠPÇĠOĞLU
Prof. Dr. Mehmet OKUR
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Prof. Dr. Mehmet ġAHĠNGÖZ
Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof. Dr. Muammer DEMĠREL
Prof. Dr. Muharrem DAġDEMĠR
Prof. Dr. Muhsin MACĠT
Prof. Dr. Mukadder ERKAN
Prof. Dr. Musa BAĞCI
Prof. Dr. Mustafa ALICI
Prof. Dr. Mustafa ARGUNġAH
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Prof. Dr. Nevzat TARTI
Prof. Dr. Nurullah ÇETĠN
Prof. Dr. Nükhet ESEN
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
Prof. Dr. Osman DEMĠR
Prof. Dr. Ömer TORLAK
Prof. Dr. Önal KAYA
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU
Prof. Dr. Sakıp Selçuk GÜNAY
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN
Prof. Dr. Salih Zeki BAYRAM
(Ankara Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(BaĢkent Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Emekli Öğretim Üyesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Selçuk Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Anadolu Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Dicle Üniversitesi)
(Erzincan Üniversitesi)
(Erciyes Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Boğaziçi Üniversitesi)
(RTE Üniversitesi)
(Gazi Osman PaĢa Üniversitesi)
(KTO Karatay Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(ODTÜ)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Fırat Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Saliha KODAY
Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Selçuk URAL
Prof. Dr. Selim BAġAR
Prof. Dr. Serap YILMAZ
Prof. Dr. Sergül VURAL KARA
Prof. Dr. Serpil OPPERMANN
Prof. Dr. Sevim AKTAN
Prof. Dr. Sinever Esin DAYI
Prof. Dr. Sırrı AKBABA
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Süleyman ÇĠĞDEM
Prof. Dr. ġerif AKTAġ
Prof. Dr. Tahsin AKTAġ
Prof. Dr. Turhan KAÇAR
Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ
Prof. Dr. Turgut GÖĞEBAKAN
Prof. Dr. Turgut YĠĞĠT
Prof. Dr. Yakup ÇELĠK
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Yavuz ARSLAN
Prof. Dr. Yılmaz KURT
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK
Prof. Dr. Zekeriya KURġUN
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Doç. Dr. Adem ÜZÜMCÜ
Doç. Dr. Ahmet GÖKÇĠMEN
Doç. Dr. Ahmet SARI
Doç. Dr. Ahmet Uğur NALCIOĞLU
Doç. Dr. Ali ĠPEK
Doç. Dr. Cengiz ġENGÜL
Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
Doç. Dr. Erdoğan BADA
Doç. Dr. Erdoğan KAYGIN
Doç. Dr. Fatma DAĞABAKAN
Doç. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR
Doç. Dr. Fethi AÇIKEL
Doç. Dr. Faruk GÜRBÜZ
Doç. Dr. Funda KARA
Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ
Doç. Dr. Gülhan ATNUR
Doç. Dr. Gülten GÜLER
Doç. Dr. Haydar EFE
Doç. Dr. Hikmet ASUTAY
Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU
Doç. Dr. Hüseyin BAYDEMĠR
Doç. Dr. Hüsnü KAPU
Doç. Dr. Ġhsan Sabri BALKAYA
Doç. Dr. Ġsmail EYYÜPOĞLU
Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(A.Menderes Üniversitesi)
(Mersin Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(NevĢehir Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Gazi Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Anakara Üniversitesi)
(TOBB Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Marmara Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ardahan Üniversitesi)
(Çukurova Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Ankara Üniversitesi)
(Erzincan Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Uludağ Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Trakya Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. KürĢat YILMAZ
Doç. Dr. Merih Tekin BENDER
Doç. Dr. Metin AKĠS
Doç. Dr. Murat TAġDAN
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Doç. Dr. Mustafa ALICI
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMĠR
Doç. Dr. Nimet KESER
Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nizamettin PARLAK
Doç. Dr. S.Dilek YALÇIN ÇELĠK
Doç. Dr. Sahip BEROJE
Doç. Dr. Selçuk ÇIKLA
Doç. Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN
Doç. Dr. Selahattin BEKKĠ
Doç. Dr. Süleyman EFENDĠOĞLU
Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN
Doç. Dr. Tülay ĠLHAN NAS
Doç. Dr. Ümit KILIÇ
Doç. Dr. Veli ÜNSAL
Doç. Dr. Volodımır PĠDVOYNIY
Doç. Dr. Yusuf KILIÇ
Doç. Dr. Zeki KODAY
Yrd. Doç. Dr. Cemil KUTLU
Yrd. Doç. Dr. Zerrin KARAKUZULU
(Dumlupınar Üniversitesi)
(Ege Üniversitesi)
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Devlet ArĢivleri Gen. Müd.)
(Erzincan Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Dicle Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Erzincan Üniversitesi)
(Hacettepe Üniversitesi)
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
(Erzincan Üniversitesi)
(Kafkas Üniversitesi)
(Ahi Evren Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Muğla Üniversitesi)
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Ahi Evren Üniversitesi)
(Kiev-Taras ġevçenko Ulusal Üniversitesi)
(Pamukkale Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Atatürk Üniversitesi)
(Sakarya Üniversitesi)
TeĢekkür
Dergimizin bu sayısında yer alan makalelerin değerlendirilmesinde
hakemliklerine baĢvurduğumuz, aĢağıda isimleri yer alan öğretim üyelerine
teĢekkür ederiz.
Yayın Kurulu
Acknowledgement
We convey our deepest gratitude’s and thanks to below mentioned scholars
who graciously offered their invaluable assistance in reviewing.
Editorial Board
Prof. Dr. Sergül VURAL KARA
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Jülide AKYÜZ ORAT
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Hikmet ASUTAY
Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. ġ. Serdar BALCI
Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Sahip BEROJE
Yüzüncü Üniversitesi
Doç. Dr. Ġsmail EYÜPOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Osman SAMANCI
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMĠR
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Nizamettin PARLAK
Erzincan Üniversitesi
Download

jenerik dosyası - Kafkas Üniversitesi