VODIČ ZA ETIČKO
POSLOVANJE
ispravan način je jedini način
2
SADRŽAJ
01
Poruka generalnog direktora
Naša posvećenost integritetu 03
PRimena VODIčA ›› 04
ISPRAVAN NAčIN JE JEDINI NAčIN ›› 05
Vizija i vrednosti 06
NAŠA VIZIJA ›› 06
NAŠE VREDNOSTI ›› 07
Naša posvećenost zasniva se na integritetu
08
Naši saradnici
PRAVIčNOST I JEDNAKE MOGUćNOSTI ZAPOŠLJAVANJA
BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU
UZNEMIRAVANJE
UPOTREBA NARKOTIKA I AKLOHOLA
NASILJE NA RADNOM MESTu
BEZ ODMAZDE
11
12
12
12
13
13
Naši kupci 15
ODNOS PREMA KUPCIMA ›› 15
Marketing ››15
ISPRAVNOST PREHRAMBENIH PROIZVODA ›› 15
UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM
UREDNO VOĐENJE DOKUMENTACIJE
ZAŠTITA IMOVINE KOMPANIJE
ZAŠTITA I BEZBEDNOST PODATAKA
ZAŠTITA POVERLJIVIH INFORMACIJA
PRIHVATLJIVA UPOTREBA IMOVINE KOMPANIJE
SUKOB INTERESA
RADNI ODNOS IZVAN KOMPANIJE
PRIHVATANJE POKLONA
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O KONKURENCIJI
OVLAŠćENJE ZA POSTUPANJE U IME KOMPANIJE
TRGOVANJE AKCIJAMA Na OSNOVU
POVERLJIVIH INFORMACIJA
17
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
17
18
19
19
20
20
21
22
22
23
24
››25
Naše zajednice 27
11
››
››
››
››
››
››
Naši akcionari
ZAKON
ZAŠTITA KONKURENCIJE
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
POLITIčKE AKTIVNOSTI POJEDINACA
POLITIčKE AKTIVNOSTI KOMPANIJE
ODNOS Sa DRŽAVNIM ORGANIMA
ZAHTEVI DRŽAVNIH ORGANA
››
››
››
››
››
››
››
27
28
28
28
29
29
29
REŠAVANJE ETIčKIH PITANJA
PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA PROPISA
KOREKTIVNE MERE
IZMENE I IZUZEćA
››
››
››
››
30
30
31
31
Naša posvećenost rešavanju problema 30
Važne kontakt informacije 32
Važno
Ovaj Vodič je usvojen od strane Delhaize Group 1. marta 2010. godine i obavezujući je za sve saradnike Delhaize Group, izuzev saradnika za koje bilo koje državno regulatorno telo
ili savet zaposlenih utvrdi da je neophodno, ili uobičajeno ili prikladno, izdati dodatno odobrenje ili izvršiti dodatni pregled, sa ciljem da se u ovom procesu očuva tradicija socijalnog
dijaloga. Poslovna politika, smernice i odgovarajuće procedure Delhaize Group mogu u svakom trenutku biti jednostrano izmenjene od strane iste. Prilikom usvajanja i izdavanja svoje
poslovne politike i ovih smernica, Delhaize Group izričito izjavljuje (1) da u određenim aspektima njena politika i smernice nalažu veće zahteve od onih propisanih zakonom i uobičajenih
za praksu u ovoj grani industrije, (2) da se nijedna odredba politike ili smernica Delhaize Group ne može tumačiti kao zakon ili uobičajena praksa u datoj grani industrije niti primenjivati
kao obavezujuće tumačenje ili definicija istih, i (3) da nijedna radnja izvršena od strane zaposlenog ili zastupnika Delhaize Group koja je u suprotnosti sa zakonom ili poslovnom politikom Delhaize Group ne spada u dužnosti, ovlašćenja i odgovornosti datog lica i ne predstavlja radnju izvršenu od strane ili u ime Delhaize Group.
Ovaj Vodič ne predstavlja ugovor o radu niti izmenu ugovora o radu. Na osnovu ove poslovne politke ne nastaje nijedno ugovorno ili zakonsko pravo ili garancija.
poruka
generalnog direktora
Poštovani saradnici i kolege,
U nastojanju da obogatimo živote naših kupaca, saradnika i zajednica u kojima na održiv način poslujemo,
držimo se naših zajedničkih vrednosti – odlučnosti, hrabrosti, odmerenosti, integriteta i humora. Svaka od tih
vrednosti odražava našu rešenost da zajedno uvek dajemo „najbolje od sebe, sve najbolje od Delhaize“.
Da bismo uspeli u svojoj nameri, moramo biti dosledni vrednostima za koje smo se opredelili. Iz tog razloga,
zadovoljstvo mi je da vam predstavim Vodič za etičko poslovanje Delhaize Group. Ovim Vodičem uspostavljaju se
standardi poslovanja koji su u skladu sa našom opredeljenošću za očuvanje integriteta – a to od nas zahteva da
poslujemo na način koji je u skladu sa etičkim normama i koji uvažava i štiti naše odnose sa našim saradnicima,
našim kupcima, našim akcionarima i našim zajednicama.
Ovaj Vodič je osnova širokog sistema pravila koja podstiču i podržavaju etičko poslovanje. Sredstvo je koje
pomaže u donošenju ispravnih poslovnih odluka, u skladu s etičkim i zakonskim standardima i u skladu s
ugledom koji uživamo. Vaša je dužnost da pročitate, usvojite i primenjujete načela utvrđena ovim Vodičem.
Postupamo s integritetom iz razloga koji su mnogo važniji od same zaštite imidža i ugleda naše kompanije ili
izbegavanja pravnih sporova. Radeći tako, stvaramo sredinu u kojoj se svi međusobno podržavamo, inspirišemo
i poštujemo, verni zajedničkim vrednostima. Naposletku, ljudi od integriteta uvek postupaju ispravno, bez obzira
na okolnosti i bez potrebe da ih bilo ko nadzire.
Već više od 140 godina naša posvećenost integritetu je temelj uspeha koji postižemo. Danas, kao svetska
kompanija, posvećeni smo društveno odgovornom poslovanju u svakoj zemlji i zajednici u kojoj poslujemo.
Integritet je posebno važan u trenutku kada donosimo važne odluke i osposobljavamo svakog saradnika da radi
svoj posao, znajuči da je „ispravan način jedini način“.
Hvala vam što ste posvećeni Delhaize Group. Zajedno uvek dajemo najbolje od sebe, sve najbolje od Delhaize.
Pierre-Olivier Beckers,
Predsednik i Generalni direktor
1
2
naša
posvećenost
integritetu
Odlučnost. Integritet. Hrabrost. Odmerenost. Humor. To su
vrednosti koje delimo svi mi u Delhaize Group. One su temelj svega
što radimo i jasno pokazuju šta se od svakoga od nas očekuje.
Naše vrednosti su ključ našeg uspeha.
Integritet je osnova naše posvećenosti etičkom poslovanju, koje
uvažava i štiti naše odnose sa saradnicima, kupcima, akcionarima,
dobavljačima i zajednicama. U Delhaize Group ta opredeljenost je
izražena u stavu „ispravan način je jedini način“. Kao pripadnici
Delhaize Group, moramo poštovati zajedničke vrednosti i
standarde kako bismo stvorili okruženje u kojem će integritet biti
jasno prepoznat kao osnova našeg identiteta i našeg poslovanja.
Ispravan način je jedini način: Vodič za etičko poslovanje Delhaize
Group („Vodič“) propisuje standarde integriteta i odgovornog
poslovanja kojima se ostvaruje naša posvećenost.
3
„Ispravan način je jedini načinzajednički je cilj svakog saradnika
Delhaize Group. Dajte svoj doprinos
ostvarenju tog cilja!“
Pitanje > Zašto Delhaize Group ima samo jedan
standardizovani Vodič? Zbog čega ne postoje
kodeksi na regionalnom nivou koji bi uređivali
specifične odnose u određenim sredinama?
?
Odgovor > Naši standardi integriteta i odgovornog
ponašanja su univerzalni. Jednake, visoke etičke
standarde primenjujemo gde god da poslujemo. Znajući
da u primeni standarda možemo naići na različite lokalne
zakone i pravila, Kompanija je obezbedila druge resurse
i metode rešavanja pitanja koja su specifična za određeni
region.
Deb Chaloux, potpredsednica za organizacioni
razvoj i edukaciju Delhaize Group
Primena Vodiča
Odredbe ovog Vodiča primenjuju se na sve direktore,
službenike i saradnike Delhaize Group i svakog od njenih
zavisnih preduzeća (u daljem tekstu „Kompanija“ ili
„Delhaize Group“) širom sveta. U daljem tekstu, direktori,
službenici i drugi zaposleni u Kompaniji nazivaće se
„saradnicima“.
Namena Vodiča nije da odgovori na sva etička pitanja
koja se mogu javiti, niti da obuhvati sva interna pravila
ili zakone i propise koji se odnose na našu Kompaniju i
saradnike. Vodič je namenjen uspostavljanju modela
po kojem saradnici mogu donositi odgovarajuće odluke
za poslovanje Delhaize Group. Ukoliko imate bilo kakva
pitanja u vezi sa ovim Vodičem ili bilo koje druge etičke
nedoumice s kojima se susrećete tokom rada u Kompaniji,
pozivamo vas da se obratite lokalnom rukovodstvu,
Sektoru za ljudske Resurse, Pravnoj službi ili Službi za
poštovanje pravila i etiku Delhaize Group. Kontakte
pomenutih resursa naći ćete u Vodiču na strani 32.
Delhaize Group može uspostaviti pravila ili praksu u
vašem segmentu poslovanja, regionu ili zemlji, po kojima
se od vas zahteva više nego što je predviđeno Vodičem. U
tom slučaju, morate poštovati ta striktnija pravila ili praksu.
Vodič ne bi trebalo da bude u suprotnosti s bilo kojim
zakonom koji važi u zemlji ili mestu gde radite. Ipak, ukoliko
su lokalni propisi u suprotnosti s bilo kojom odredbom
Vodiča, morate poštovati zakon. Svaku vrstu neslaganja
sa zakonom potrebno je prijaviti Službi za poštovanje
pravila i etiku Delhaize Group.
4
Ispravan način je jedini način
Za Vas kao saradnika ispravan način je jedini način
u etičkom poslovanju i poštovanju integriteta u svakoj
situaciji. Od Vas se očekuje da poznajete i poštujete
pravila i principe utvrdene ovim Vodičem, kao i pravila i
procedure svakodnevnog poslovanja u Vašoj kompaniji.
Takođe, dužni ste da poštujete sve zakone i propise
koji se odnose na naše poslovanje. U većini slučajeva,
zdravorazumno rasuđivanje je odlično polazište u
donošenju odluka. Ispravan način je jedini način takođe
znači da pre svakog postupka ili donošenja odluke sebi
postavite tri pitanja:
› D a li je to u skladu sa zakonom?
› D a li je to u skladu sa etičkim normama?
› Da li je to u najboljem interesu Kompanije?
Ukoliko je odgovor na sva tri pitanja „Da“, najverovatnije
ste doneli etički ispravnu odluku.
Pitanje > Šta se događa u situaciji u kojoj je
?
etičko postupanje u suprotnosti sa ostvarivanjem
profita kompanije? Šta kompanija očekuje da učinim
ukoliko se nađem u takvoj situaciji?
Odgovor > Uvek morate postupati na zakonit način i u
skladu sa etičkim normama, bez obzira na okolnosti, pa čak
i ako to podrazumeva gubitak poslova ili neostvarivanje
dobiti. Ne zaboravite da naša dugoročna profitabilnost
zavisi od našeg ugleda, koji nikada ne treba žrtvovati zbog
srednjoročnih ciljeva.
5
vizija
i
Hranjivo, zdravo, sigurno, pristupačno i
održivo.
Zajedno dajemo najbolje od sebe, sve najbolje od Delhaize.
Zajedno nastojimo da obogatimo živote naših kupaca, saradnika i
zajednica u kojima na održiv način poslujemo.
Zajedno pružamo usluge i proizvode koji su hranjivi, zdravi i sigurni
svakog dana, po cenama koje su pristupačne kupcima.
Povezani smo s kolegama iz cele Delhaize Group. Stičemo znanja,
razvijamo talente i uvodimo inovacije. Jedni druge podržavamo,
poštujemo i inspirišemo.
Zajedno dajemo najbolje od sebe, sve najbolje od Delhaize.
6
vrednosti
››odlučnost
››odmerenost
››integritet
››humor
Posvećeno idemo ka cilju, čak i kada naiđemo na
prepreke. Dajemo rezultate. Znamo da možemo da
se oslonimo jedni na druge i postignemo ono što
želimo.
Mi smo autentični. Iskreni smo prema sebi i prema
drugima. S kolegama imamo fer i principijelan odnos,
kao i s dobavljačima, kupcima i zajednicama u
kojima poslujemo. Brinemo o našoj planeti. Držimo se
date reči. Nemamo šta da krijemo. Odluke donosimo
na osnovu činjenica. Radimo zajedno, na otvoren i
transparentan način.
››hrabrost
Kad poznajemo sebe i svoje sposobnosti, lako nam
je da podelimo iskustva s drugima i prihvatimo
pomoć kada nam je potrebna. Odmeren čovek je
spreman da poduči, ali i da nauči od drugih i uvek
traži način da bude koristan.
Humor nam pomaže da bolje sagledamo stvari
i ostanemo na zemlji kako u neuspesima, tako
i u uspesima. Zahvaljujući humoru, ni sebe ne
shvatamo suviše ozbiljno. Uz humor lepše radimo i
oslobađamo kreativnost i inovativnost.
Putem kojim se ređe ide ne kreće se bez hrabrosti.
Hrabri prevazilaze teška vremena i privremene
zastoje. Hrabrost je vrlina kojom se odlikujemo od
najranijih početaka. Ona nam je u srcima i daje nam
snagu da prihvatimo izazove, istrajemo i pobedimo.
7
Naša posvećenost zasniva se na integritetu
POSVEĆENI SMO POŠTOVANJU INTEGRITETA U
SVIM ODNOSIMA:
s
s
s
s
našim
našim
našim
našim
saradnicima
kupcima
akcionarima
zajednicama
DELHAIZE GROUP
Vizija i vrednosti
Kako bi ovaj Vodič učinili
praktičnijim za korišćenje, podelili
smo ga u 4 celine, koje čine stubove
poslovanja, u čijem temelju je
naša posvećenost integritetu.
S
A
R
A
D
N
I
C
I
K
U
P
C
I
A
K
C
I
O
N
A
R
I
INTEGRITET
Z
A
J
E
D
N
I
C
E
Ispravan način je jedini način
8
››Saradnici
››Akcionari
››Kupci
››Zajednice
Vizija Delhaize Group podrazumeva povezanost
među kolegama, koja se izražava međusobnom
podrškom, poštovanjem i inspiracijom. Naša
vizija štiti najvredniji resurs koji imamo–naše
saradnike. Uspeh kompanije zavisi od jedinstvenog
doprinosa, vrednog rada i posvećenosti svih
saradnika. Kao Kompanija i kao pojedinci,
moramo jedni prema drugima biti pravični, iskreni i
puni poštovanja.
Da bismo kupcima uvek pružili samo najbolje,
moramo zaslužiti njihovu lojalnost i poverenje,
snabdevajući ih hranjivim, zdravim, sigurnim i
pristupačnim proizvodima i ophodeći se prema
njima onako kako želimo da se drugi ophode
prema nama – pravedno i s poštovanjem.
Da bi Delhaize Group ostvarila svoju viziju i
poštovala uspostavljene vrednosti, mora biti jaka
i stabilna. Ulaganja naših akcionara jačaju našu
viziju i vrednosti. Od saradnika se očekuje da
odgovornim odnosom prema svojim dužnostima
štite interese Kompanije i ulaganja akcionara. Naši
akcionari imaju poverenje da ćemo kontinuirano
poboljšavati rezultate Kompanije, štititi njenu
imovinu i stvarati profit. Na saradnicima je
obaveza da opravdaju to poverenje.
Naša vizija i vrednosti osnova su naše
opredeljenosti za društveno odgovorno poslovanje,
uz podršku zajednicama u kojima poslujemo.
Vredno nastojimo da svaku zajednicu u kojoj
poslujemo učinimo boljim mestom za život i rad,
znajući da je naš uspeh u direktnoj vezi s uspehom
tih zajednica. Takođe, svesni smo važnosti
odnosa sa spoljnim saradnicima, dobavljačima,
izvođačima, zastupnicima i konsultantima, koji
poštuju visoke standarde etičkog poslovanja i
dele našu opredeljenost za društveno odgovorno
poslovanje. Naš kontinuirani uspeh na globalnom
nivou direktno je povezan s ovakvim opredeljenjem.
9
10
Naši saradnici
Vizija Delhaize Group podrazumeva povezanost među kolegama, koja se
izražava međusobnom podrškom, poštovanjem i inspiracijom. Naša vizija
štiti najvredniji resurs koji imamo – naše saradnike. Uspeh kompanije
zavisi od jedinstvenog doprinosa, vrednog rada i posvećenosti svih
saradnika. Kao Kompanija i kao pojedinci, moramo jedni prema drugima
biti pravični, iskreni i puni poštovanja.
Pravičnost i jednake mogućnosti
zapošljavanja
Kompanija veruje da svi saradnici zaslužuju radno mesto
na kojem će biti cenjeni i uvažavani. Cilj naše poslovne
politike je da obezbedi da svi saradnici imaju jednak
tretman i poštovanje, te da se na isti način odnose jedni
prema drugima. Kompanija nastoji da saradnike motiviše
izazovima i nagrađivanjem, u cilju njihovog ličnog i
profesionalnog razvoja, a pri zapošljavanju nemamo
predrasuda u pogledu pola, rase, etničke pripadnosti,
veroispovesti, seksualnog opredeljenja, starosti, trudnoće,
nacionalnog porekla, bračnog stanja, invaliditeta ili
bilo kojeg drugog, zakonom zaštićenog statusa. Takvo
opredeljenje važi za sve faze radnog odnosa, uključujući
i unapređenje, vraćanje na niži položaj, premeštaj,
otpuštanje ili raskid ugovora o radu, zarade i izbor za
edukativne i slične programe. Od svih službenika i drugih
saradnika očekuje se da poštuju važeće propise i politiku
Kompanije koja se odnosi na jednake mogućnosti i
odsustvo diskriminacije.
„Mi u Delhaize Group smatramo
da svaki saradnik ima pravo
na jednak tretman, ljubaznost i
poštovanje.“
Dave Bass, potpredsednik za odnose među
saradnicima u kompaniji Delhaize America
11
Bezbednost i zaštita na radu
Kompanija je posvećena stvaranju bezbednog i zdravog
radnog okruženja. Od saradnika se očekuje da poštuju
zakone i propise o bezbednosti i zaštiti na radu, koji se
odnose na našu delatnost, kao i politiku i procedure
Kompanije u vezi s tim. Svaki saradnik je dužan da
poznaje i poštuje pravila i praksu bezbednosti i zaštite na
radu, koja se odnosi na njegovo ili njeno radno mesto.
Ukoliko saznate za bilo kakvu pretnju po bezbednost
kupaca, saradnika ili objekata, odmah o tome obavestite
svog nadređenog ili člana rukovodstva.
sprečavaju rad saradnika ili dovode do radnog okruženja
koje karakteriše zastrašivanje, vređanje ili negativan
odnos. Neprimerene seksualne ponude, uznemiravanje,
pretnje nasiljem i drugo nepropisno ponašanje je
zabranjeno. To uključuje i sledeće: uznemiravanje
zbog pola, rase, nacionalne pripadnosti, veroispovesti,
seksualnog opredeljenja, starosti, trudnoće, nacionalnog
porekla, bračnog stanja, invaliditeta i drugih karakteristika
ili kategorija zaštićenih zakonom. Uznemiravanje može
biti verbalne, neverbalne ili fizičke prirode i može imati
mnogo oblika, uključujući i ponašanje koje vređa,
ugrožava ili uznemirava druge ili stvara neprijatnu ili
negativnu atmosferu. Ukoliko primetite uznemiravanje
ili mu budete izloženi, odmah to prijavite. Kompanija će
smesta ispitati sve ozbiljne navode o uznemiravanju
i preduzeti odgovarajuće mere u skladu s našom
poslovnom politikom. Od saradnika se očekuje da pruže
punu saradnju prilikom istrage Kompanije o žalbama
zbog uznemiravanja. Revanšizam prema bilo kome ko
prijavi slučaj uznemiravanja ili učestvuje u istrazi neće biti
tolerisan.
Uznemiravanje
Upotreba narkotika i alkohola
„Bezbednost svakodnevno
treba da bude predmet vaše
pažnje.“
James Ball, direktor za bezbednost
i obezbeđenje kvaliteta u kompaniji
Delhaize America
Od svih saradnika se očekuje da se ponašaju na način
koji je prikladan za njihovo radno okruženje i da imaju
razumevanja i poštovanja prema interesima i uverenjima
drugih zaposlenih. Kompanija neće tolerisati izjave ili
postupke bilo kojeg saradnika ili drugih lica koji ometaju ili
Pitanje > Moj kolega često daje neprimerene komentare
?
ili priča šale zbog kojih se osećam neprijatno. Ne želim o tome da
pričam sa svojim nadređenim, jer je i on svestan toga i postavlja se
kao da odobrava takvo ponašanje. Ukoliko se budem žalila, bojim se
da će svi misliti da sam suviše osetljiva. Da li treba da ignorišem takve
postupke?
Odgovor > Ne, ignorisanjem se problem neće rešiti. Saradnicima se
preporučuje da odmah prijave svako ponašanje koje podrazumeva
uznemiravanje, diskriminaciju ili zlostavljanje. Blagovremeno
prijavljivanje nedoličnog ponašanja, Kompaniji omogućava da na
vreme reaguje i pomaže da se saradnicima omogući da rade bez
uznemiravanja ili diskriminacije. Nedolično ponašanje ne morate
prijaviti svom nadređenom ukoliko se žalba odnosi i na njega.
12
Bezbednost vaših saradnika ili kupaca može zavisiti i od
vaše sposobnosti da normalno rasuđujete i brzo reagujete.
Uticaj alkohola i narkotika ili nepravilna upotreba lekova
može umanjiti vašu sposobnost da uspešno i bezbedno
obavljavate posao. Stoga je zabranjeno posedovanje
ili prodaja nedozvoljenih opojnih sredstava, korišćenje
opojnih sredstava ili alkohola tokom radnog vremena,
u prostorijama Kompanije i prilikom upravljanja vozilom
Kompanije.
Pitanje > Imam razloga da
?
sumnjam da moj kolega povremeno dolazi na
posao pod uticajem alkohola i da možda pije
na radnom mestu. Zabrinut sam za zdravlje i
bezbednost svog kolege. Šta mogu da učinim?
Odgovor > Takvu situaciju treba da prijavite
svom nadređenom. Ukoliko o tome ne želite
da razgovarate sa svojim nadređenim, o tome
možete obavestiti Sektor za ljudske resurse.
Nasilje na radnom mestu
Kompanija nastoji da stvori bezbedno radno okruženje bez
nasilja, te svim saradnicima, konsultantima, dobavljačima,
kupcima, posetiocima i svim drugim licima u prostorijama
Kompanije i svim angažovanim u aktivnostima u vezi
sa Kompanijom, strogo zabranjuje nasilno ponašanje i
ugrožavanje drugih. Nasilje na radnom mestu uključuje,
između ostalog, pretnje, agresivno ili nasilno ponašanje,
zastrašivanje, uništavanje ili pretnju uništavanjem imovine
Kompanije. Ukoliko primetite ili saznate za bilo kakvu
vrstu nasilnog ponašanja od strane bilo kojeg saradnika,
dobavljača, kupca ili drugih lica, o tome odmah morate
obavestiti svog nadređenog ili člana rukovodstva. Ukoliko
primetite ili saznate za bilo kakvu vrstu nasilnog ponašanja
koje predstavlja neposrednu opasnost od fizičke povrede
bilo kog lica, odmah pozovite lokalne organe reda.
Kompanija će smesta ispitati sve navode o nasilju na
radnom mestu i preduzeti odgovarajuće mere u skladu s
našom poslovnom politikom.
Bez odmazde
Kompanija neće izložiti odmazdi nikoga ko dobronamerno
prijavi moguće kršenje zakona ili politike Kompanije, niti će
tolerisati bilo kakav vid uznemiravanja ili zastrašivanja bilo
kojeg saradnika koji prijavi prekršaj ili učestvuje u istrazi
o prekršaju. „Dobra namera“ ne znači da morate biti u pravu,
ali znači da treba da dostavite sve informacije koje posedujete,
s punim uverenjem da su istinite. Saradnik koji svesno ili
nepromišljeno iznosi nedobronamerne tvrdnje i optužbe može biti
predmet korektivnih mera. Svako lice koje, direktno ili indirektno,
učestvuje u odmazdi prema licima koja prijavljuju prekršaje ili
podstiče druge da to čine, može biti predmet korektivnih mera.
Pitanje > Šta da radim ukoliko se plašim da
?
ću biti kažnjen ako prijavim moguće kršenje zakona ili
politike Kompanije?
Odgovor > Strogo je zabranjeno kažnjavanje bilo kog
saradnika koji traži savet, pokreće određena pitanja ili
prijavljuje nepravilnosti. Ukoliko sumnjate da ste Vi ili
drugi saradnik trpeli posledice zato što ste dobronamerno
ukazali na nepravilnosti, odmah se obratite Službi za
poštovanje pravila i etike.
„Kompanija ne toleriše odmazdu prema
bilo kome ko ukaže na zakonske ili etičke
nepravilnosti ili sarađuje u istrazi o tome.“
Kostas Kalargyros, menadžer za kadrovska pitanja u kompaniji
Alfa-Beta
13
14
Naši kupci
Da bismo kupcima uvek pružili samo najbolje, moramo zaslužiti njihovu
lojalnost i poverenje, snabdevajući ih hranjivim, zdravim, sigurnim i
pristupačnim proizvodima i ophodeći se prema njima onako kako želimo
da se drugi ophode prema nama - pravedno i s poštovanjem.
Odnos prema kupcima
Od svakog saradnika se očekuje da se prema kupcima
u svakoj prilici odnosi s dostojanstvom i poštovanjem.
Saradnici ni u kom slučaju ne smeju uznemiravati ili
diskriminisati bilo kojeg kupca. U svim kontaktima
s kupcima saradnici moraju postupati pravično, što
podrazumeva i tačnost izloženih cena proizvoda. Ukoliko
se utvrdi greška u ceni, od saradnika se očekuje da
odmah, u saradnji sa svojim menadžerom, reši problem.
Ispravnost prehrambenih proizvoda
Za našu Kompaniju, ispravnost prehrambenih proizvoda
je od najvećeg značaja i posvećeni smo cilju da samo
takve proizvode nudimo kupcima širom sveta. Saradnici
su dužni da poznaju i poštuju zakone i pravila Kompanije
o ispravnosti hrane i zakone koji regulišu postupanje na
njihovim radnim mestima u sredini u kojoj rade.
Marketing
Opredeljenje kompanije je da se u marketinškim
aktivnostima, promociji, oglašavanju, brendiranju i
pakovanju proizvoda uvek služi tačnim i adekvatnim
informacijama. U skladu s tim, saradnici zaduženi
za marketing, promociju, oglašavanje, brendiranje i
pakovanje moraju poštovati navedene smernice:
› K omunikacija, oglašavanje i obeležavanje proizvoda
moraju biti zasnovani na istinitim informacijama i u
skladu sa važećim propisima.
› S aradnici ne smeju širiti neistine o konkurentima ili
konkurentskim proizvodima.
› U oglašavanju treba izbegavati poruke, prikaze i
opise koji bi mogli biti uvredljivi za kupce ili saradnike
Kompanije na teritoriji na kojoj se vrši oglašavanje.
„Kada kupac kupuje naš
proizvod on ima poverenje
u njegov kvalitet. Takvo
poverenje smo zaslužili i
ulažemo veliki trud da ga i
sačuvamo.“
Raluca Pavel, marketing menadžer u
kompaniji Mega Image
15
16
Naši akcionari
Da bi Delhaize Group ostvarila svoju viziju i poštovala uspostavljene
vrednosti, mora biti jaka i stabilna. Ulaganja naših akcionara jačaju našu
viziju i vrednosti. Od saradnika se očekuje da odgovornim odnosom prema
svojim dužnostima štite interese Kompanije i ulaganja akcionara. Naši
akcionari imaju poverenje da ćemo kontinuirano unapređivati rezultate
Kompanije, štititi njenu imovinu i stvarati profit. Na saradnicima je obaveza
da opravdaju to poverenje.
Upravljanje dokumentacijom
Uredno vođenje dokumentacije Kompanije, u
elektronskom ili papirnom obliku, od velike je važnosti.
Dokumentacija Kompanije mora se voditi, čuvati i
uništavati u skladu s postojećim zakonskim rešenjima
i procedurama i politikom upravljanja dokumentacijom
članice Delhaize Group u kojoj ste zaposleni. Saradnicima
je zabranjeno da uništavaju bilo kakvu dokumentaciju
koja može biti od važnosti za bilo koji mogući sudski spor
ili istražni postupak državnih organa.
Pitanje > Kako da odredim koliko dugo moram
da čuvam svoju dokumentaciju i kada mogu da
je uništim?
?
Odgovor > Prvo morate utvrditi da li je evidentirani
dokument potreban u slučaju istrage ili revizije pre nego
što ga uništite. Ukoliko je u pitanju dokument koji će
biti neophodan za pomenute svrhe, svaki vid uništavanja
mora biti smesta obustavljen. Zatim pročitajte smernice
Delhaize Group u vezi sa upravljanjem dokumentacijom
kako biste utvrdili koliko dugo je potrebno čuvati dati
dokument. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije,
obratite se nadležnom Koordinatoru za poštovanje
pravila.
17
Uredno vođenje dokumentacije
Svakodnevno, na svim nivoima, saradnici Kompanije
donose odluke oslanjajući se na informacije koje su
evidentirali neki drugi saradnici, što raspolaganje tačnim
informacijama čini ključnim za naš kontinuirani uspeh u
poslovanju. Poslovna politika Kompanije nalaže vođenje
poslovnih knjiga, dokumentacije i evidencije koja tačno
prikazuje sve transakcije, kao i primenu sveobuhvatnog
sistema interne kontrole i računovodstva. Kompanija
od saradnika očekuje da obezbede da poslovne knjige,
dokumentacija i evidencija za koju su odgovorni bude
zakonita, potpuna, tačna i dokumentovana na način koji
omogućava proveru. To, između ostalog, uključuje:
› Finansijske izveštaje i odgovarajuće računovodstvene
podatke i ispravke;
› Evidenciju o troškovima;
› Evidenciju o prekovremenim satima;
„Tačne informacije su od ključnog
značaja za naše poslovanje.
Svaki saradnik je odgovoran za
uspostavljanje i vođenje tačne
dokumentacije.“
Mochamad Bhakti, stručnjak za upravljanje
projektima u kompaniji Super Indo
18
› Izveštaje o proizvodima i njihovom kvalitetu;
› Dokumentaciju koja se podnosi ili dostavlja državnim
organima ili regulatornim telima.
Od svih saradnika koji su zaduženi za nadzor nad
imovinom ili evidencijom Kompanije očekuje se da
uspostave, primenjuju i poštuju odgovarajuće kontrolne
mehanizme u procesima koji se odnose na imovinu
i evidenciju za koju su odgovorni. Primena kontrolnih
mehanizama pomaže očuvanju imovine Kompanije i
tačnosti naše finansijske dokumentacije i izveštaja.
Ukoliko saznate za bilo koji slučaj netačnog finansijskog
izveštavanja, sumnjivih transakcija ili računovodstvene
prakse u koji je uključena Kompanija, isti morate odmah
prijaviti nadležnoj Pravnoj službi, nadležnom koordinatoru
za poštovanje pravila, Službi za poštovanje pravila i
etike Delhaize Group, potpredsedniku Delhaize Group
zaduženom za internu reviziju ili predsedniku Odbora za
reviziju Delhaize Group.
Zaštita imovine kompanije
Svaki saradnik Kompanije mora poštovati sva pravila
i procedure za zaštitu imovine Kompanije. Imovina
Kompanije ne uključuje samo materijalne vrednosti kao
što su inventar, oprema, vozila, nameštaj, instalacije,
novčana sredstva, zalihe i kompjuterske i telefonske
mreže, već i nematerijalna dobra kao što su ideje, kreacije
i koncepti. Sva prava nad imovinom i informacijama
nastalim ili pribavljenim u okviru radnog odnosa saradnika
u Kompaniji pripadaju isključivo Kompaniji, osim ako je
drugačije predviđeno zakonom.
Pitanje > Propisi o zaštiti ličnih podataka
?
odnose se isključivo na osetljive podatke, kao što
su medicinski podaci i brojevi platnih kartica, zar ne?
Odgovor > To nije tačno. Propisi o zaštiti ličnih podataka
se odnose na sve lične podatke pojedinaca. Njihove adrese
e-pošte, poslovne i lične kontakt informacije, njihov glas
i slika – sve su to lični podaci koje štite propisi o zaštiti
ličnih podataka, sve dok se dati podaci mogu dovesti u
vezu sa osobom čiji se identitet može utvrditi.
Zaštita i bezbednost podataka
Tokom rada za Kompaniju, možete imati pristup ličnim
podacima naših saradnika, akcionara, dobavljača
i kupaca. Kompanija nastoji da omogući zaštitu i
bezbednost datih ličnih podataka. Od saradnika se
očekuje da štite lične podatke za koje su odgovorni i do
kojih imaju pristup, kao i da date podatke koriste isključivo
u svrhe odobrene od strane Kompanije.
Osim ako to ne spada u njihove uobičajene radne
zadatke ili imaju odobrenje nadređenog, saradnicima je
izričito zabranjeno da pristupaju bilo kakvim sistemima ili
bazama podataka koje sadrže lične podatke, kao što su
evidencija o saradnicima ili zaposlenima, informacije o
kupcima, informacije u vezi sa vlasništvom nad akcijama
ili programima stimulacija, elektronske ili govorne pošte
kolega. Kompanija primenjuje pravila zaštite bezbednosti
kojima je obezbeđeno da samo ovlaščeno osoblje ima
pristup ličnim podacima. Od svakog saradnika se očekuje
da poštuje data pravila, kao i sve važeće lokalne propise o
zaštiti ličnih podataka.
U slučaju da imate saznanja ili sumnje u vezi sa kršenjem
pravila o zaštiti podataka, o tome odmah morate obavestiti
svog nadređenog, nadležnu Pravnu službu ili nadležnog
koordinatora za poštovanje pravila.
19
Zaštita poverljivih informacija
Zaštita poverljivih poslovnih informacija Kompanije
od ključnog je značaja za naš uspeh pošto bi njihovo
otkrivanje moglo biti veoma štetno po našu konkurentnost.
U poverljive informacije spadaju, na primer, poslovne
tajne, detaljni podaci o prodaji i dobiti, marketinški planovi
i planovi uvođenja novih proizvoda, ideje ili informacije u
vezi s razvojem, hemijske formule proizvoda, podaci o
dobavljačima i kupcima, kao i informacije o mogućem
preuzimanju drugih kompanija, povlačenjem sredstava ili
ulaganjima. Zaštita poverljivih informacija nalaže:
› d a se staramo da iste budu fizički i elektronski zaštićene;
› d a iste ne otkrivamo licima izvan Kompanije;
› d a pristup informacijama i njihovo otkrivanje u okviru
Kompanije ograničimo tako da datim informacijama
mogu pristupati isključivo lica kojima su iste neophodne
kako bi ispravno izvršavala svoje dužnosti;
› d a izbegavamo razgovor o poverljivim informacijama na
javnim mestima.
Svaki saradnik ima stalnu obavezu čuvanja i zaštite
poverljivosti informacija Kompanije, čak i nakon prestanka
njegovog radnog odnosa u Kompaniji. Otkrivanje
poverljivih informacija može za posledicu imati disciplinske
mere, uključujući i prekid radnog odnosa.
Pitanje > Prilikom korišćenja svog kućnog
?
računara naišao sam na internet sajt na kome su
objavljene poverljive informacije Delhaize Group. Šta da
radim?
Odgovor > Otkrivanje poverljivih informacija je strogo
zabranjeno, pošto može pričiniti veliku štetu Kompaniji
u njenim nastojanjima da ostvari svoje poslovne ciljeve.
Razgovarajte o tome sa svojim nadređenim. Takođe,
možete se obratiti i nadležnom koordinatoru za poštovanje
pravila ili Službi za poštovanje pravila i etiku.
20
„Kada koristite poverljive ili
osetljive informacije o Kompaniji,
odnosite se prema njima kao
da su u pitanju vaši lični podaci i
brinite o njihovoj zaštiti.“
David Callebaut, menadžer Službe za zaštitu bezbednosti
informacija u kompaniji Delhaize Belgium
Prihvatljiva upotreba imovine Kompanije
Saradnici ne smeju koristiti opremu ili resurse Kompanije
za lične potrebe ili u bilo koje nezakonite ili neprimerene
svrhe, kao što je izrada, čuvanje ili razmena sadržaja koje
drugi mogu smatrati uvredljivim. Saradnici ne treba da
šalju poruke ili čuvaju informacije koje ne žele da druga
lica vide ili čuju. Osim ako nije drugačije predviđeno
zakonom, e-pošta, govorna pošta i svaka druga
informacija ili podatak koji se čuva na opremi ili uređajima
Kompanije smatra se vlasništvom Kompanije i Kompanija
zadržava pravo da pristupa tim informacijama, otkriva ih i
koristi u skladu sa zakonom.
Sukob interesa
Sukob interesa nastaje onda kada lični, društveni,
finansijski ili politički interesi saradnika utiču na njihovu
sposobnost da postupaju u najboljem interesu Kompanije.
Saradnici treba da izbegavaju svaku situaciju zbog koje
može nastati čak i privid sukoba interesa. Iako nije moguće
dati širok spisak aktivnosti i odnosa koji mogu dovesti do
sukoba interesa, u daljem tekstu su dati neki primeri:
› R adni odnos izvan Kompanije koji utiče na sposobnost
saradnika da obavlja svoj posao za Kompaniju ili koji
je u vezi sa konkurentima, dobavljačima ili klijentima
Kompanije;
› S ituacija u kojoj su rođaci ili bliski prijatelji zaposleni kod
konkurenata, dobavljača ili klijenata Kompanije;
› U deo u vlasništvu nad preduzećem koje posluje ili želi da
posluje sa Kompanijom;
› Ostvarivanje lične koristi od poslova ili mogućnosti koje
pripadaju Kompaniji;
› Prihvatanje poklona od dobavljača ili klijenata;
› Korišćenje poverljivih informacija ili druge
Kompanije radi ostvarivanja lične koristi.
imovine
Saradnici koji imaju pitanja u vezi s mogućim sukobom
interesa ili koji žele da prijave mogući sukob interesa
treba da se obrate svom nadređenom, nadležnom
koordinatoru za poštovanje pravila ili nadležnoj Pravnoj
službi. Saradnici koji ne prijave sukob interesa ili učestvuju
u spornim transakcijama bez odgovarajućeg odobrenja,
mogu biti predmet korektivnih mera, što uključuje i otkaz.
Pitanje > Saznao sam da moj Sektor pregovara
?
o zaključenju ugovora na osnovu kojeg će
poslodavac moje supruge postati bitan dobavljač naše
Kompanije. Da li to može dovesti do sukoba interesa?
Odgovor > Da. U datoj situaciji može doći do sukoba
interesa zato što se može činiti da ćete biti pristrasni
prema kompaniji vaše supruge. Treba da obavestite svog
nadređenog o odnosu Vaše supruge s tom kompanijom, a
zatim da se povučete iz procesa donošenja odluka.
21
„Iako je lepo davati i primati poklone,
oni nisu prikladni ako su dati sa
namerom da se ostvari uticaj na
poslovne odluke.”
Janet Britton, viši pravni savetnik u kompaniji
Delhaize America
Radni odnos izvan Kompanije
U principu, saradnici mogu zasnivati radni odnos izvan
Kompanije, sve dok to ne utiče na njihovu sposobnost
da obavljaju svoj posao za Kompaniju. Posao izvan
Kompanije ne sme se obavljati u radno vreme i ne sme
podrazumevati korišćenje opreme, zaliha ili informacija
Kompanije. Saradnici ne smeju biti zaposleni od strane
bilo kojeg klijenta, dobavljača ili konkurenta Kompanije,
niti na drugi način pružati usluge istima ili ostvarivati
korist od njih, bez prethodno pisanog odobrenja njihovog
nadređenog i nadležne Pravne službe. Takvo odobrenje
nije neophodno u slučaju obavljanja dužnosti službenika
ili direktora humanitarne ili druge neprofitne ustanove i
organizacije.
Pitanje > U mojoj zemlji je običaj da vas
?
dobavljač pozove na sastanak u restoran radi
razgovora o njegovim proizvodima. Da li je to prihvatljivo?
Odgovor > Poželjno mesto za razgovor o proizvodima
dobavljača je kancelarija Kompanije ili dobavljača. U
određenim slučajevima, razgovori o proizvodima mogu se
voditi i izvan pomenutog prostora. Ukoliko smatrate da
je takav izuzetak opravdan, obratite se svom nadređenom
radi dodatnih instrukcija.
22
Prihvatanje poklona
Kompanija nastoji da održi srdačan, ali istovremeno
i profesionalan odnos sa svojim dobavljačima,
primaocima franšize, podizvođačima i drugim članovima
poslovne zajednice. Dati odnosi su od ključnog značaja
za naš uspeh i treba da budu zasnovani na dobroj
poslovnoj proceni, međusobnom poverenju i poštenoj
saradnji. Reprezentacija ili pokloni koji su obezbeđeni
našim saradnicima od strane dobavljača mogu uticati
na objektivnost prilikom poslovne saradnje s licem ili
kompanijom koja pruža takav poklon ili reprezentaciju.
Stoga saradnici ne smeju prihvatati poklone i reprezentaciju
od strane bilo koje organizacije ili pojedinca ukoliko to
može stvarno ili prividno umanjiti njihovu sposobnost
da izvršavaju svoje dužnosti za Kompaniju i postupaju
objektivno i nepristrasno.
Ukoliko prihvatite poklon ili uslugu, o poklonu i njegovoj
vrednosti morate obavestiti svog nadređenog, osim u
slučaju kad je vrednost poklona minimalna ili je u pitanju
promotivni materijal opšte prirode. Nije dozvoljeno primati
poklone, osim ako je poklon:
› skroman i uobičajen;
› prihvaćen bez preuzimanja bilo kakve obaveze od
strane primaoca ili Kompanije;
› ne nanosi štetu imidžu Kompanije u slučaju da njegovo
primanje bude javno obelodanjeno.
Pokloni ceremonijalne prirode koji su u skladu s lokalnim
običajima dozvoljeni su ukoliko njihovo prihvatanje nije u
suprotnosti s bilo kojim važećim propisom, ukoliko se ne
mogu tumačiti kao mito ili potplaćivanje i ukoliko ne bi
štetili imidžu Kompanije u slučaju da njegovo primanje
bude javno obelodanjeno.
Prikupljanje informacija o konkurenciji
Za tržišno nadmetanje potrebno je i poželjno prikupljati
informacije o našoj grani industrije i konkurenciji. Određeni
vidovi prikupljanja informacija nisu, međutim, u skladu s
etičkim normama i mogu biti u suprotnosti sa zakonom.
Saradnici nikada ne smeju primenjivati nezakonite metode
prikupljanja poverljivih informacija o konkurenciji. Ukoliko
smatrate da je bilo koja zaštićena ili poverljiva informacija
u vezi sa konkurencijom ili dobavljačima pribavljena na
nedozvoljen način, obavestite o tome nadležnu Pravnu
službu i uzdržite se od korišćenja i daljeg distribuiranja
takvih informacija.
Pitanje > Nedavno smo zaposlili strateškog
?
analitičara koji je bio zaposlen u kompaniji koja je
jedan od naših konkurenata. Da li smem od njega da tražim
da mi otkrije planove za razvoj nove strategije njegovog
prethodnog poslodavca?
Odgovor > Ne smete. Možete iskoristiti veštine i znanja
koja je isti stekao tokom rada u konkurentskoj kompaniji,
ali ne smete tražiti da vam otkriva poverljive ili zaštićene
informacije. Ukoliko od njega zatražite takve informacije,
on treba da odbije da vam ih otkrije. Ukoliko samostalno
ponudi dotične informacije, vi morate odbiti da ih primite.
23
Ovlašćenje za postupanje u ime Kompanije
Naši kupci i dobavljači su uvereni da je saradnik s kojim posluju
ovlašćen da postupa u ime i za račun Kompanije. Saradnici koji
su ovlašćeni da postupaju u ime i za račun Kompanije moraju
postupati u skladu sa svojim ovlašćenjima i ne smeju preduzimati
radnje koje su izvan datih ovlašćenja. Izuzev ukoliko nisu za to
ovlašćeni, saradnici ne smeju potpisivati bilo kakve dokumente,
nastupati kao predstavnici ili primenjivati ovlašćenja u ime
Kompanije. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa vašim
ovlašćenjem da postupate u ime i za račun Kompanije, pročitajte
Politiku ovlašćenja Kompanije u kojoj ste zaposleni ili se obratite
svom nadređenom, nadležnoj Pravnoj službi ili nadležnom
koordinatoru za poštovanje pravila.
24
Trgovanje akcijama na osnovu poverljivih informacija
Tokom vašeg radnog odnosa u Kompaniji možete saznati
informacije koje nisu poznate javnosti i koje investitorima mogu
biti važne prilikom donošenja odluke o kupovini ili prodaji akcija ili
drugih hartija od vrednosti Kompanije ili nekog drugog preduzeća.
Informacije se smatraju bitnim ukoliko postoji velika verovatnoća
da će ih investitor koji postupa razumno smatrati važnim za
donošenje odluke o kupovini ili prodaji hartija od vrednosti.
Poslovna politika Kompanije i zakon ne dozvoljavaju trgovanje
hartijama od vrednosti kompanije, uključujući i Delhaize Group, u
slučaju posedovanja bitnih informacija koje nisu poznate javnosti,
a odnose se na datu kompaniju. Ukoliko saradnik poseduje bitne
informacije koje nisu poznate javnosti, isti ne sme otkrivati date
informacije nijednom licu (uključujući prijatelje i članove porodice)
sve dok date informacije ne budu javno obznanjene i dok javnost
ne bude imala vremena da reaguje.
Nemojte nikome otkrivati bitne
informacije koje nisu obznanjene
javnosti, čak ni porodici i
prijateljima. To, jednostavno, nije
vredno mogućih posledica!”
Nicolas Jérôme, menadžer za korporativne
pravne poslove u Delhaize Group
Saradnici koji su uključeni u trgovanje hartijama od vrednosti na
osnovu bitnih informacija koje nisu javno obznanjene, bilo ličnim
trgovanjem ili otkrivanjem datih poverljivih informacija drugim
licima, mogu odmah biti otpušteni iz Kompanije, a protiv njih može
biti pokrenut i postupak od strane državnih organa.
Za dodatne informacije o opštim ograničenjima u vezi sa
trgovanjem hartijama od vrednosti i obelodanjivanjem informacija,
kao i o posebnim ograničenjima u vezi s trgovanjem koja se
odnose na imenovana lica, videti Politiku trgovanja hartijama od
vrednosti Delhaize Group, koja se nalazi na Lion Net adresi (http://
Lionnet.delhaizegroup.net)
Pitanje > Upoznat sam s tim da ne smem
?
kupovati ili prodavati akcije Kompanije na osnovu
poverljivih informacija, ali da li smem savetovati članu
svoje porodice ili prijatelju da to učini?
Odgovor > Ne smete. Time možete prekršiti zakon o
trgovanju hartijama od vrednosti na isti način kao da ste i
sami kupovali date akcije. Vi i lice koje ste savetovali da to
učini možete zbog toga odgovarati pred zakonom.
25
26
Naše zajednice
Naša vizija i vrednosti osnova su naše opredeljenosti za društveno
odgovorno poslovanje, uz podršku zajednicama u kojima poslujemo.
Vredno nastojimo da svaku zajednicu u kojoj poslujemo učinimo
boljim mestom za život i rad, znajući da je naš uspeh u direktnoj vezi s
uspehom tih zajednica. Takođe, svesni smo važnosti odnosa sa spoljnim
saradnicima, dobavljačima, izvođačima, zastupnicima i konsultantima,
koji poštuju visoke standarde etičkog poslovanja i dele našu opredeljenost
za društveno odgovorno poslovanje. Naš kontinuirani uspeh na globalnom
nivou direktno je povezan s ovakvim opredeljenjem.
Zakon
Na poslove i aktivnosti Kompanije primenjuju se
mnogobrojni zakoni, pravila i propisi u različitim zemljama
i područjima jurisdikcije u kojima poslujemo. Politika
Kompanije uvek je bila i biće opredeljena za poštovanje
svih važecih zakona prilikom vršenja naše delatnosti.
Nijedan saradnik ili rukovodilac ne sme, svesno ili slučajno,
kršiti bilo koji važeći zakon ili propis ili dozvoliti kršenje istih.
Neće biti tolerisana nijedna radnja ili propust sa kojima
je saradnik upoznat ili je trebalo da bude upoznat, a koji
dovodi do kršenja bilo kojeg važećeg zakona ili propisa
i može dovesti do toga da dati saradnik bude predmet
korektivnih mera.
„Zakoni i propisi su deo našeg posla i od saradnika
Delhaize Group se očekuje da ih poštuju. Uvek činite ono
što je ispravno.”
Steven Boel, menadžer za nekretnine u kompaniji Delhaize Belgium
27
Pitanje
> Prisustvujem sastanku poslovnog
udruženja i nekoliko članova razgovara o
strategiji formiranja cena. Šta treba da uradim?
?
Odgovor > Ukoliko konkurenti međusobno razgovaraju
o pitanjima kao što je strategija formiranja cena, postoji
mogućnost da dođe do dogovaranja cena ili zajedničkog
delovanja ili da se stvori utisak da je do toga došlo. Iz tog
razloga je u mnogim zemljama zabranjeno razgovarati
o cenama među konkurentima. Ukoliko se nađete u
ovakvoj situaciji, trebalo bi da napustite sastanak i odmah
obavestite Pravnu službu o tome.
Zaštita konkurencije
Cilj Zakona o zaštiti konkurencije je da obezbedi sistem
slobodnog, konkurentnog tržišta. Kompanija poštuje sve
važeće zakone o zaštiti konkurencije u svakoj zemlji u kojoj
posluje. Mi se takmičimo na tržištu na osnovu prednosti
naših usluga, cena i vernosti kupaca koju smo zaslužili,
a ne na osnovu nezakonite ili nelojalne konkurencije i
taktike.
Neka od najtežih kršenja zakona o zaštiti konkurencije
nastaju među konkurentima, poput sporazuma o
dogovaranju cena ili međusobnoj podeli klijenata,
teritorija ili tržišta. Stoga je važno izbegavati razgovore
sa konkurentima o formiranju cena, uslovima prodaje,
troškovima, marketinškim planovima, kupcima i bilo kojim
drugim zaštićenim ili poverljivim informacijama. Takođe je
važno izbegavati razgovore sa dobavljačima koji mogu
dovesti do indirektnog dogovaranja cena posredovanjem
dobavljača.
U slučaju kršenja Zakona o zaštiti konkurencije – čak i
nenamernog– Kompanija može biti primorana da plaća
visoke novčane i druge kazne, što može biti veoma
štetno po njen ugled. Ovi zakoni su često veoma složeni i
saradnici treba uvek da potraže savet od nadležne Pravne
službe ukoliko nisu sigurni šta zakon nalaže ili dozvoljava.
Ukoliko saznate za bilo koji razgovor ili aktivnost kojom
se krši Zakon o zaštiti konkurencije, prijavite to nadležnoj
Pravnoj službi ili nadležnom koordinatoru za poštovanje
pravila.
28
„Nastojimo da poslujemo na ekološki
odgovoran način i u skladu sa svim
propisima o zaštiti životne sredine.“
Megan Hellstedt, direktor zadužen za društveno
odgovorno poslovanje u Delhaize Group
Zaštita životne sredine
Kao kompanija koja društveno odgovorno posluje, dužni
smo da savesno postupamo prema prirodnim resursima
koje koristimo i trošimo. Takođe, poštujemo sve zakone,
pravila i propise o zaštiti životne sredine u svakoj zemlji
i zajednici u kojoj poslujemo. U skladu s tim, od svakog
saradnika se očekuje da poslove Kompanije obavlja na
ekološki odgovoran način, uz poštovanje važećih zakona
i propisa.
Političke aktivnosti pojedinaca
Kompanija poštuje i podržava pravo saradnika da kao
pojedinci učestvuju u političkim aktivnostima i zastupaju
lične stavove o političkim pitanjima i kandidatima.
Saradnici, međutim, ne smeju govoriti u ime Kompanije,
izuzev ukoliko za to nemaju posebno odobrenje nadležne
Pravne službe ili Službe za odnose s državnim organima.
Političke aktivnosti saradnika kao pojedinca ne smeju
biti vršene tokom radnog vremena Kompanije, u njima
saradnik ne sme koristiti svoj autoritet ili položaj kako bi
politički angažovao druge saradnike i u te svrhe se ne
smeju koristiti resursi Kompanije, uključujući i telefone,
računare, kopir mašine i kancelarijski materijal. Priloge za
političke aktivnosti saradnici mogu izdvajati samo iz ličnih
finansijskih sredstava.
Političke aktivnosti kompanije
Kompanija može izražavati svoje stavove o pitanjima od
lokalnog i državnog značaja koja utiču na njeno poslovanje.
U takvim slučajevima, sredstva i resursi Kompanije mogu
biti priloženi ili korišćeni, ali samo ukoliko je to dozvoljeno
zakonom i u skladu s odgovarajućom politikom i
smernicama Kompanije. Kompanija može davati priloge
političkim strankama, kandidatima ili grupama koje
zastupaju određene interese, u zavisnosti od slučaja i u
skladu s važećim propisima. Nijedan saradnik ne sme dati
ili obećati prilog ili podršku političkoj kampanji ili kandidatu
u ime Kompanije bez odgovarajućeg odobrenja.
Zahtevi državnih organa
Poslovna politika Kompanije nalaže saradnju u vezi sa
zakonitim zahtevima za pružanje informacija ili obilazak
prostorija od strane državnih agencija i regulatornih
organa. Saradnja podrazumeva pružanje istinitih i tačnih
odgovora i uredno čuvanje i zaštitu svih dokumenata
i evidencije Kompanije koja može biti važna za dati
zahtev ili istragu. O svim takvim zahtevima za pružanje
informacija treba odmah obavestiti Pravnu službu i, izuzev
standardnih postupaka, treba pribaviti savet Pravne
službe pre odgovaranja na bilo koji takav zahtev.
Odnos sa državnim organima
U mnogim zemljama u kojima Kompanija posluje
primenjuju se posebni zakoni koji uređuju poslovnu
saradnju sa državnim zvaničnicima. Takvi zakoni obično
kompanijama (uključujući i njihove akcionare, direktore,
službenike, druge saradnike ili savetnike) zabranjuju
da direktno ili indirektno nude, obećavaju ili odobravaju
isplatu novca ili drugih vrednosti (uključujući i poklone,
reprezentaciju i putovanja) državnim zvaničnicima radi
ostvarivanja povlašćenog tretmana. Ove zabrane se
odnose na sva naša preduzeća, bez obzira na to gde se
nalaze i Kompanija od svih svojih saradnika očekuje da
poštuju pomenute zakone. S obzirom na to da Kompanija
može odgovarati za nedozvoljene radnje svojih zastupnika
i posrednika, potrebno je izvršiti detaljnu analizu prilikom
izbora i korišćenja usluga zastupnika i posrednika kako
bi se obezbedilo da iznosi plaćeni datim zastupnicima i
posrednicima ne budu korišćeni kao mito nuđen u ime
naše Kompanije.
Pitanje > Sanitarni inspektor je došao u
?
obilazak distributivnog centra Kompanije.
Mogu li inspektoru ponuditi kutiju proizvoda kao znak
dobre volje?
Odgovor > Ne možete. Nikada ne smete nuditi nikakve
materijalne vrednosti državnim zvaničnicima.
29
naša posvećenost
rešavanju problema
Rešavanje etičkih pitanja
U okviru ovog Vodiča nalazi se uputstvo u vezi s
prijavljivanjem različitih problema ili traženjem dodatnih
saveta o etičkim pitanjima ili poštovanju propisa. Ukoliko
su vam potrebni saveti ove vrste ili treba da prijavite bilo
koji problem, izuzev ukoliko nije drugačije navedeno u
ovom tekstu, možete se obratiti sledećim službama i
licima:
› lokalnom nadređenom licu ili rukovodstvu
› nadležnom koordinatoru za poštovanje pravila
› nadležnom Sektoru za ljudske resurse ili Pravnoj službi
› Službi za poštovanje pravila i etiku Delhaize Group
Takođe, prijave možete podneti i putem telefonske službe
naše Kompanije za pomoć u vezi sa poštovanjem pravila i
etičkim pitanjima ili pomoću internet alata za prijavljivanje.
Ove službe vam stoje na raspolaganju 24 časa dnevno, 7
dana u nedelji, i mogu primati prijave na jezicima kojima
govore naši saradnici širom sveta. Kontakt informacije o
svakoj od ovih službi mogu se naći na strani 32. ovog Vodiča.
„Zatražiti pomoć je znak snage, a ne
slabosti. Ukoliko ste u dilemi, postavite
pitanje ili konsultujte Vodič.”
Kelly Smith, administrator poslovne evidencije u kompaniji
Delhaize America
30
Prijavljivanje kršenja propisa
Ukoliko saznate za situaciju koja podrazumeva kršenje
odredbi ovog Vodiča ili bilo kojih internih ili eksternih
pravila, propisa ili politike, ukoliko rukovodstvo ili Vaš
nadređeni od Vas zahteva da učinite nešto čime se krši
bilo koji zakon, propis, politika kompanije ili ovaj Vodič,
Vaša dužnost prema kolegama i Kompaniji jeste da na
odgovarajući način prijavite mogući prekršaj.
Ukoliko se prijava odnosi na službe ili lica zadužena za
prijem prijava, možete se obratiti drugoj službi zaduženoj
za prijem prijava. Ukoliko niste sigurni kome treba da
podnesete prijavu ili ne želite da to učinite u okviru članice
Grupe u kojoj ste zaposleni, možete se obratiti Službi za
poštovanje pravila i etiku Delhaize Group ili podneti prijavu
putem telefonske službe za pomoć u vezi sa poštovanjem
pravila i etičkim pitanjima. Bez obzira na način prijavljivanja
koji izaberete, od suštinske je važnosti da govorite slobodno
i da iznesete probleme koji vas brinu kako bi se isti što pre
utvrdili i kako bi se na odgovarajući način pristupilo njihovom
rešavanju.
Prilikom podnošenja prijava Službi za poštovanje pravila
i etiku Delhaize Group ili prijavljivanja putem telefonske
službe ili interneta, imate mogućnost da ostanete
anonimni. Ukoliko odlučite da date svoje ime, Kompanija
će se poverljivo odnositi prema vašem identitetu, a u
skladu s potrebom za sprovođenje temeljne i objektivne
istrage.
Kompanija je posvećena zaštiti svojih saradnika od
odmazde u slučajevima kada isti ukažu na navodna
kršenja politike kompanije ili zakona. Odmazda prema
saradnicima koji prijave probleme vezane za poslovanje ili
kršenje politike kompanije ili zakona strogo je zabranjena
i može za posledicu imati primenu korektivnih mera protiv
pojedinca koji sprovodi odmazdu.
Korektivne mere
Kada Kompanija primi pouzdane informacije o mogućem
kršenju zakona ili politike Kompanije, odmah će pokrenuti
istragu. Ukoliko Kompanija utvrdi da je došlo do povrede ili
kršenja propisa, može primeniti odgovarajuće korektivne
mere, uključujući i otpuštanje saradnika koji su umešani
u slučaj. Ukoliko dođe do kršenja državnih zakona ili
propisa, Kompanija ima pravo da o tome obavesti
državne organe. Ako ste odgovorni za kršenje propisa
koje za posledicu ima novčani gubitak Kompanije, od Vas
se može zahtevati da Kompaniji nadoknadite dati gubitak.
Ukoliko ste umešani u određeni prekršaj, određeni faktori,
kao što je pitanje da li ste Vi prijavili dati prekršaj i nivo vaše
saradnje u povezanim istragama, mogu se uzeti u obzir
prilikom razmatranja korektivnih mera.
Izmene i izuzeća
Izmene ovog Vodiča mogu biti vršene od strane
Upravnog odbora Delhaize Group u svakom trenutku bez
prethodnog obaveštenja. Svi zahtevi za izuzeće od bilo
koje odredbe ovog Vodiča moraju se dostaviti u pismenoj
formi Službi za poštovanje pravila i etiku Delhaize Group,
koja je ovlašćena za odobravanje datog izuzeća. U
slučaju da se izuzeće od bilo koje odredbe ovog Vodiča
odobri za bilo kojeg člana Upravnog odbora Delhaize
Group, rukovodioca Delhaize Group ili višeg rukovodioca
date kompanije, direktor Službe za poštovanje pravila i
etiku Delhaize Group će o tome obavestiti predsednika
Odbora za reviziju Upravnog odbora Delhaize Group.
Data izuzeća će biti blagovremeno objavljena, u skladu sa
važećim zakonom.
31
VAŽNE KONTAKT INFORMACIJE
Vaš nadređeni ili rukovodstvo
Vaš lokalni koordinator za poštovanje pravila
Nadležni Sektor za ljudske resurse ili Pravna služba
Nadležna Služba za poštovanje pravila i etiku
> E -pošta [email protected]
>P
ošta:
Office of Compliance and Ethics
40 Square Marie Curie,
1070 Brussels, Belgium
(pošta poslata na ovu adresu dostavlja se Službi za poštovanje pravila i etiku neotvorena)
>T
elefon: +32 2 412 86 59
>S
igurna faks linija: +32 2 412 83 89
Vaša telefonska služba za pomoć u vezi sa poštovanjem pravila i etičkim
pitanjima
> I nternet: www.ethicspoint.com
>T
elefon:
SAD: +1 866 294 5682
Belgija i Luksemburg: +32 2 412 24 14
Grčka: +30 210 6608111
Rumunija: +40 21 224 66 77
Indonezija: +6221 69 83 33 31
Srbija: +381 11 2073 340
Crna Gora: +382 20 440 819
Bosna i Hercegovina: +387 51 337 903
Bugarska: +359 52 66 34 44
Albanija: +355 4238 95 02
Pored napred navedenih kontakata, sumnjive situacije u vezi sa računovodstvenima pitanjima, internom
finansijskom kontrolom i revizijom možete prijaviti sledećim licima:
Potpredsednik za internu reviziju Delhaize Group
Predsednik Odbora za reviziju Delhaize Group
> E-pošta [email protected]
> K ontakt informacije možete pronaći na našem
internet sajtu (http://www.delhaizegroup.com)
> P ošta:
40 Square Marie Curie,
1070 Brussels, Belgium
+> Telefon: +32 2 412 85 12
Delhaize Group može s vremena na vreme na svom internet sajtu (http://www.delhaizegroup.com) objaviti
ažurirane telefonske brojeve i adrese napred navedenih kontakata.
32
Koncept i dizajn: www.chriscom.be
Ilustracije: Serge Dehaes iz www.chriscom.be
Izdato od strane Službe za poštovanje
pravila i etiku Delhaize Group
40 Square Marie Curie
1070 Brisel, Belgija
O
sim verzije na engleskom jeziku, ova brošura
izdata je i na sledećim jezicima: bahasa
indonežanskom, holandskom, francuskom, grčkom,
rumunskom, srpskom, crnogorskom, bosanskom,
bugarskom i albanskom.
V
erzija na engleskom jeziku predstavlja jedinu
zvaničnu verziju ovog Vodiča. Verzije na drugim
jezicima predstavljaju prevode verzije sa engleskog
jezika.
N
ajnovija verzija ovog dokumenta može se naći na
internetu::
http://www.delhaizegroup.com
U
cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu,
ovaj Vodič štampan je na papiru odobrenom
od strane organizacije FSC, kao dokaz o
odgovornom postupanju sa šumskim resursima.
Posebno preporučujemo da ovaj Vodič
pregledate putem internet sajta naše kompanije
www.delhaizegroup.com
ISPRAVAN NAČIN JE JEDINI NAČIN
Z
ahtev za dodatne štampane primerke možete
poslati e-poštom na adresu
[email protected]
Download

Smernice Delhaize Grupe za etičko poslovanje