VAN ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Araştırma Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şubesi Müdürlüğü
SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2013
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI
2013
Van 2014
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 2
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2013
Telif Hakkı Sahibi:
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Van Ġl Sağlık Müdürlüğü AraĢtırma Bilgi Sistemleri ve Sağlığın
GeliĢtirilmesi ġube Müdürlüğü, 2013
Tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Van Ġl Sağlık Müdürlüğüne aittir. Kaynak göstermeksizin alıntı
yapılamaz. Alıntı yapıldığında “Editör/Yazar Adları, Van Ġl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı , Basım
Yeri , Basım Yılı” belirtilmesi Ģeklinde olmalıdır.5846 sayılı yasa gereği Van Ġl Sağlık Müdürlüğü onayı
olmadan tamamen ve ya kısmen çoğaltılamaz.
HAZIRLAYANLAR
Dt.ġebnem KARTAL
Serhat ġĠMġEK
Nimet OKUR
Ayhan HAKAN
Mahir ACAR
A.Kadir TOLU
Sağlık Müdürlüğü Yayın No
: VSM -2014-1
Baskı
:
Van 2014
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 3
ĠÇĠNDEKĠLER
KISALTMALAR ……………………………………………………………………………….....5
SAĞLIK ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI GENEL BĠLGĠLENDĠRME .…………………………….11
ÖNSÖZ ……………………………………………………………………………………………..12
Bölüm 1
Genel Demografik Göstergeler ………………………………………………………………….…. 13
Bölüm 2
Mortalite ……………………………………………………………………………………………19
Bölüm 3
Morbidite ...…………………………………………………………………………………………23
Bölüm 4
Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması…………………………………………………...28
Bölüm 5
Sağlıkta Ġnsan Kaynakları ………………………………………………………………………….40
Bölüm 6
Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları …………………………………………………..46
Bölüm 7
Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ……………………………………………………………………65
Bölüm 8
Gıda Analizleri ve ÇeĢitli Bilgiler………………………………………………………………….69
Bölüm 9
Sağlık Yatırımları ………………………………………………………………………………..…74
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 4
KISALTMALAR
ADSM
:Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
AÇSAP
: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
BCG
: Verem Aşısı
BT
: Bilgisayarlı Tomografi
DaBT
: Difteri Aselüler Boğmaca Tetanoz Aşısı
EKO
: Ekokardiyografi
HBV
: Hepatit B Aşısı
KETEM
: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri
KKK
: Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Aşısı
KPA
: Konjuge Pnömokok Aşısı
MR
: Manyetik Rezonans
SB
: Sağlık Bakanlığı
TSİM
: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü
TÜİK
: Türkiye İstatistik Kurumu
VKİ
: Vücut Kitle Endeksi
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 5
Tablo Listesi
Bölüm 1.
Demografik Yapı
Tablo 1.1.
Tablo 1.2.
Tablo 1.3.
Tablo 1.4.
Tablo 1.5.
Genel Demografik Göstergeler
Van İli 2013 İl-İlçe-Belde-Köy Nüfusları
Yıllara Göre Kır-Kent Nüfusları
0-14 Yaş ,15-64 Yaş , 65+ Yaş Gurupları
0-14 Yaş, 15-64 Yaş, 65+ Yaş Gurupları Oranı (%)
Bölüm 2.
Mortalite
Tablo 2.1.
Tablo 2.2.
Tablo 2.3.
Tablo 2.4.
Tablo 2.5.
Tablo 2.6.
Tablo 2.7.
Bebek Ölüm Hızı, (1.000 Canlı Doğumda)
Bebek Ölüm Hızının Türkiye Karşılaştırması (1.000 Canlı Doğumda)
Perinatal Ölüm Hızı, (1.000 Canlı Doğumda)
Neonatal Ölüm Hızı, (1.000 Canlı Doğumda)
Postneonatal Ölüm Hızı(1.000 Canlı Doğumda)
İlçelere Göre Anne Ölüm Sayısı
Anne Ölüm Oranı Türkiye Karşılaştırması
(100.000 Canlı Doğumda)
Bölüm 3.
Morbidite
Tablo 3.1.
Tablo 3.2.
Tablo 3.3.
Tablo 3.4.
Yıllara Göre Enfeksiyon Hastalıklarının Vaka Sayıları
Yıllara Göre Kadınlarda En Sık Görülen 10 Kanser Türü
Yıllara Göre Erkeklerde En Sık Görülen 10 Kanser Türü
Yıllara Göre Tüberküloz İnsidansının İlçeler Ve
Van Merkezin Karşılaştırılması (2009-2013)
Bölüm 4.
Hastalıkların Önlenmesi Ve Sağlığın Korunması
Tablo 4.1
Tablo 4.2.
Yıllara Göre Aşılama Oranları (%)
İlçelere Göre Beşli Karma Aşı (Dabt+Ipa+Hib)
Üçüncü Doz Aşılama Oranı (%)
İlçelere Göre (Dabt+Ipa+Hib) Aşılama Oranlarını (%)
İlçelere Göre Hbv-3 Aşılama Oranı (%)
KKK Aşılama Oranı (%)
Yıllara Ve Aşı Takvimine Göre Uygulanan Aşı Antijen Sayısı
Yıllara Göre Doğum Sayıları
Yıllara Göre Sezaryan Sayıları
Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğumların
Tüm Doğumlar İçindeki Oranı (%)
Aile Planlaması Çalışmaları 2013
Antenatal Bakım Kapsamı (%)
Sezaryen Doğumların Tüm Doğumlar İçindeki Oranının
Türkiye Karşılaştırması (%)
Yıllara Ve Sektörlere Göre Sezaryen Oranları
Yıllara Göre Gebe Bebek Çocuk Ve Lohusa İzlem Faaliyetleri
Gebe Başına Ortalama İzlem Sayısı
Tablo 4.3.
Tablo 4.4.
Tablo 4.5.
Tablo 4.6.
Tablo 4.7.
Tablo 4.8.
Tablo 4.9.
Tablo 4.10.
Tablo 4.11.
Tablo 4.12.
Tablo 4.13.
Tablo 4.14.
Tablo 4.15.
:14
:15
:16
:17
:18
:19
:20
:20
:21
:21
:22
:22
:23
:24
:25
:26
:28
:29
:29
:30
:30
:31
:31
:32
:32
:33
:34
:34
:35
:35
:36
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 6
Tablo 4.16.
Tablo 4.17.
Tablo 4.18.
Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı
Çocuk Başına Ortalama İzlem Sayısı
Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayısı
Bölüm 5.
Sağlıkta İnsan Kaynakları
Tablo 5.1.
Tablo 5.2.
Tablo 5.3.
Tablo 5.4.
Tablo 5.5.
Tablo 5.6.
Tablo 5.7.
Yıllara Göre Sağlık Personelinin Sayıları Tüm Sektörler
100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısı Tüm Sektörler
100.000 Kişiye Düşen Pratisyen ve Asistan Hekim Sayısı Tüm Sektörler
100.000 Kişiye Düşen Uzman Hekim Sayısı Tüm Sektörler
100.000 Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı Tüm Sektörler
100.000 Kişiye Düşen Eczacı Sayısı Tüm Sektörler
100.000 Kişiye Düşen Hemşire Ve Ebe Sayısı Tüm Sektörler
Bölüm 6.
Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar Ve Altyapıları
Tablo 6.1.
Tablo 6.2.
Tablo 6.3.
Tablo 6.4.
Tablo 6.5.
Tablo 6.6.
Tablo 6.7.
Tablo 6.8.
Tablo 6.9.
Tablo 6.10.
Tablo 6.11.
Tablo 6.12.
Tablo 6.13.
Tablo 6.14.
Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerin Yatak Ve Alan Durumu 2013
Özel Hastanelerin Yatak Ve Alan Durumu 2013
Yıllara Ve Sektörlere Göre Hastanelerde Yatak Doluluk Oranı (%)
Yıllara Ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı
Yıllara Ve Dallara Göre Hastane Sayıları
Yıllara Göre Hastane Yatak Sayısı
Yıllara Göre Nitelikli Yatak Sayısı
10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı
Yıllar Ve Hastanelere Göre Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı
10.000 Kişiye Düşen Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Türlerine Ve Hastanelere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayısı 2013
Yıllar Ve Hastanelere Göre Toplam Hemodiyaliz Merkez Sayısı 2013
Diyaliz Hizmetleri 2013
Yıllar Ve Hastanelere Göre Fiilen Kullanılan
Hemodiyaliz Cihaz Sayısı 2013
Yataklı Tedavi Kurumlarında Kullanılan Cihaz Sayısı 2013
Yıllara Göre Diş Üniti Başına Düşen Nüfus
Yıllara Göre Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Sayısı Sağlık Bakanlığı
Yıllara Göre Aile Sağlığı Merkezi Muayene Oda Sayısı
Aktif Çalışan Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus
112 Personel Envanteri
Yıllara Göre 112 Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Nüfus
Yıllara Göre Ambulans Sayısı
2013 Yılı Ambulans Bilgileri
2013 Yılı Aktif Araç Bilgileri
2013 Yılı Vaka İstatistikleri
Yıllara Göre 112 Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen
Toplam Vaka Sayısı
Acil Sağlık Hizmetleri Çalışmaları 2009-2013
2013 Yılı Merkez İstasyon Bilgileri
2013 Yılı İlçe İstasyon Bilgileri
2013 Yılı İlçe İstasyon Bilgileri
Yıllara Göre 112 Acil Yardım İstasyonu
Tablo 6.15.
Tablo 6.16.
Tablo 6.17.
Tablo 6.18.
Tablo 6.19.
Tablo 6.20.
Tablo 6. 21.
Tablo 6.22.
Tablo 6. 23.
Tablo 6. 24.
Tablo 6.25.
Tablo 6.26.
Tablo 6.27.
Tablo 6.28.
Tablo 6.29.
Tablo 6.29.
Tablo 6.30.
:37
:38
:39
:40
:43
:43
:44
:44
:45
:45
:46
:47
:47
:48
:48
:48
:49
:49
:50
:51
:51
:52
:52
:53
:53
:54
:54
:55
:56
:57
:57
:57
:58
:58
:59
:59
:60
:61
:62
:63
:64
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 7
Bölüm 7.
Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı
Tablo 7.1.
Tablo 7.2.
Tablo 7.3.
Tablo 7.4.
Tablo 7.5.
Yıllara Ve Hizmet Kapsamına Göre Muayene Sayıları
Birinci Basamak Genel Bilgiler 2013
Yıllara Ve Sektörlere Göre Yatan Hasta Sayısı
Yıllara Ve Sektörlere Göre Toplam
Ameliyat Sayıları (A,B,C,D,E Türleri)
Yıllara Ve Sektörlere Göre Hastanelerde Yatılan Gün Sayısı
Bölüm 8.
Gıda Analizleri Ve Çeşitleri
Tablo 8.1.
Tablo 8.2.
Tablo 8.3.
Halk Sağlık Laboratuar Çalışmaları 2009 – 2013
İçme Suyu Analizleri
Halk Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
Bölüm 9.
Sağlık Yatırımları
Tablo 9.1.
Van İlinin 2009-2014 Yılları Arasında
Faaliyete Giren Sağlık Yatırımları
2009-2014 Yılları Arasında Devam Eden Sağlık Yatırımları
2009-2014 Yılları Arasında Proje Ve İhale Aşamasında Olan
Sağlık Yatırımları Olan Sağlık Yatırımları
Tablo 9.2.
Tablo 9.3.
:65
:65
:66
:67
:68
:69
:71
:73
:71
:78
:80
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 8
Grafik Listesi
Bölüm 1.
Demografik Yapı
Şekil 1.1.
Şekil 1.2.
Şekil 1.3.
Şekil 1.4.
Şekil 1.5.
Şekil 1.6.
Nüfus Piramidi
Yıllara Göre Nüfus Sayıları
Kadın-Erkek Oranı 2013
Yıllara Göre Kır - Kent Nüfus Dağılımı
Yaş Gurupları Grafiksel Gösterimi
Yaş Gruplarının Oransal Gösterimi
Bölüm 2.
Mortalite
Şekil 2.1.
Şekil 2.2.
Şekil 2.3.
Şekil 2.4.
Şekil 2.5.
Bebek Ölüm Hızı
Bebek Ölüm Hızının Türkiye Karşılaştırması
Perinatal Ölüm Hızı
Neonatal Ölüm Hızı
Anne Ölüm Oranı Türkiye Karşılaştırması Grafiksel Gösterimi
Bölüm 3.
Morbidite
Şekil 3.1
Şekil 3.2.
Şekil 3.3.
Tüberküloz Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı
Kadınlarda En Sık Görülen Kanser Türü Grafiği 2013
Erkeklerde En Sık Görülen Kanser Türü Grafiği 2013
Yıllara Göre Tüberküloz İnsidansının İlçeler Ve
Van Merkezin Karşılaştırılması (2009-2013)
Şekil 3.4.
Bölüm 4.
Hastalıkların Önlenmesi Ve Sağlığın Korunması
Şekil 4.1.
Şekil 4.2.
Şekil 4.3.
Şekil 4.4.
Şekil 4.5.
Şekil 4.6.
Şekil 4.7.
Şekil 4.8.
Şekil 4.9.
Yıllara Göre Aşılama Oranları (%)
Doğum Sayıları
Sezaryan Sayıları
Sezaryan Oranı Grafiksel Gösterimi
Gebe, Bebek,Çocuk, Lohusa İzlemleri 2013
Gebe Başına Ortalama İzlem Grafiği 2013
Bebek Başına Düşen Ortalama İzlem Grafiği 2013
Çocuk Başına Düşen Ortalama İzlem Grafiği 2013
Lohusa Başına Ortalama İzlem 2013
Bölüm 5.
Sağlıkta İnsan Kaynakları
Şekil 5.1.
Şekil 5.2.
Şekil 5.3.
Şekil 5.4.
Şekil 5.5.
Şekil 5.6.
Şekil 5.7.
Yıllara Göre Uzman Hekim Dağılım Grafiği
Yıllara Göre Pratisyen ve Asistan Hekim Dağılım Grafiği
Yıllara Göre Hemşire Dağılım Grafiği
Yıllara Göre Ebe Dağılım Grafiği
100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Grafiği
100.000 Kişiye Düşen Pratisyen+Asistan Hekim Dağılımı
100.000 Kişiye Düşen Hemşire ve Ebe Grafiği
:13
:14
:15
:16
:17
:18
:19
:20
:20
:21
:22
:23
:24
:25
:27
:28
:31
:32
:34
:35
:36
:37
:38
:39
:41
:41
:42
:42
:43
:44
:45
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 9
Bölüm 6.
Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar Ve Altyapıları
Şekil 6.1.
Şekil 6.2.
Şekil 6.3.
Şekil 6.4.
Şekil 6.5.
Şekil 6.6.
Şekil 6.7.
Şekil 6.8
Şekil 6.9.
Şekil 6.10.
Şekil 6.11.
Şekil 6.12.
Şekil 6.13.
Şekil 6.14.
Yatak Doluluk Oranları
Sağlık Bakanlığı Yatak Sayıları
10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayıları
Yoğun Bakım Yatak Sayıları Grafiksel Gösterimi
Yoğun Bakımı Yatak Sayıları
Hemodiyaliz Cihaz Sayıları
Yıllara Göre Diş Üniti Başına Düşen Nüfus
Muayene Oda Sayısı
Hekimi Başına Düşen Nüfus
Ambulans Bilgileri
112 Vaka Bilgileri
Ambulans Başına Düşen Araç Sayıları
Acil Sağlık Hizmetleri Çalışmaları Grafiği 2013
112 İstasyonu Başına Düşen Vaka Sayıları
Bölüm 7.
Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı
Şekil 7.1.
Şekil 7.2.
Şekil 7.3.
Yatan Hasta Sayıları 2013
Ameliyat Sayıları 2013
Hastanelerde Yatılan Gün Sayıları
Bölüm 8.
Gıda Analizleri Ve Çeşitleri
Şekil 8.1.
Şekil 8.2.
Şekil 8.3.
Şekil 8.4.
Şekil 8.5.
Şekil 8.6.
Bakteriyel Gıda Analizi
Kimyasal Gıda Analizi
İçme Suları - Bakteriyolojik
İçme Suları – Kimyasal
Epidemiyolojik Analizler
Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Grafiksel Gösterimi
:47
:49
:50
:51
:52
:53
:54
:55
:56
:58
:59
:59
:61
:64
: 66
:67
:68
:70
:70
:72
:72
:72
:73
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 10
SAĞLIK ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI GENEL BĠLGĠLENDĠRME
1.Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013`te yer alan indikatörlere ait değerler; Türkiye İstatistik
Kurumu, Van İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Hastanesi, Özel Sağlık
Kurum ve Kuruluşları ile Sağlık Bakanlığımızın Web Uygulamaları altında yer alan Temel
Sağlık İstatistikleri Modülü ( TSİM), Karar Destek Sistemi (KDS), Çekirdek Kaynak Yönetim
Sistemi (ÇKYS), Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve Sağlık-NET.2 den alınan
veriler doğrultusunda düzenlenmiştir.
2.Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013 Kitabı 2009-2013 yılları arasındaki verileri kapsamaktadır.
3.Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013 Kitabı sadece Van İlini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 11
ÖNSÖZ
Van İl Sağlık Müdürlüğü olarak görevimiz; sağlık hizmetlerinin ilimizin her köşesinde,
toplumun bütün kesimleri için erişilebilir, etkili, verimli, nitelikli ve sürdürülebilir olmasını
sağlamaktır. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘’Sağlıkta Dönüşüm Projesi'' kapsamında atılan
adımlar sayesinde ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Sağlık hizmetleri sunumunun sağlam temellere dayanarak gerçekleştirilmesi ve
sürdürülmesi; geçmişi değerlendirme, bugünü daha objektif anlayabilme ve gelecekte
karşılaşılması muhtemel sorunları tahmin edip bu sorunlara karşı önlemler alabilme ile
mümkündür.İşte istatistik, tam bu noktada devreye girer ve bize yaşamakta olduğumuz ve
yaşayacağımız zaman dilimlerine ait sayısal anahtarlar sunar.
Geçen yüzyıla damgasını vuran, onun bilgi çağı olarak adlandırılmasına neden olan
gelişmeler, istatistiği ortak bir anlaşma dili hâline getirmiştir. İstatistik; ülkelerin demografik,
ekonomik ve kültürel yapıları çarpıcı bir biçimde farklılıklar gösterse de ülkelerin birbirine benzer
yapı sergileyen sağlık sistemlerine has problemlerin çözülmesine imkân tanımaktadır.
Araştırma, Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şubesi’nce “Sağlık İstatistikleri Yıllığı
2013” kitabı, okuyucular için seçilen alanlar hakkında kısa, öz ve anlaşılabilir bir şekilde,
uluslararası istatistiksel kriter ve sınıflandırmalara uygun olarak son beş yılın verilerini kapsayacak
şekilde hazırlanmıştır. Bu yıllıklardaki verilere dayanarak yapılacak araştırmaların sağlık
sektöründeki paydaşlara katkı sağlaması bizim için memnuniyet verici olacaktır.
Dr.Bilal ACAR
İl Sağlık Müdürü
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 12
1.BÖLÜM
DEMOGRAFĠK YAPI
ġekil 1.1. Nüfus Piramidi
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 13
Tablo 1.1. GENEL DEMOGRAFĠK GÖSTERGELER
,
2009
2010
2011
2012
2013
1.022.310
1.035.418
1.022.532
1.051.975
1.070.113
Kırsal Nüfus oranı (%)
57.3
55
55.8
54.9
53.2
Kentsel Nüfus oranı(%)
42.7
45
44.2
55.1
46.8
0-14 yaĢ Nüfus oranı(%)
41.1
40.6
39.4
38.8
37.9
65 yaĢ ve üzeri Nüfus oranı(%)
2.9
3.06
3.08
3.1
3.5
Genç Bağımlılık oranı(0-14 yaĢ)
73.5
72.3
68.7
66.9
64.3
YaĢlı Bağımlılık oranı (65+YaĢ)
5.2
5.4
5.4
5.4
5.8
Toplam YaĢ bağımlılık oranı
78.7
77.7
74.1
72.3
70.2
Yıllık Nüfus artıĢ hızı binde(%)
17.7
12.7
-12.5
28.4
18.1
Kaba doğum hızı binde(%)
26.8
24
16.7
25.1
20.5
Kaba ölüm hızı (%)
2.13
1.73
2.71
2.6
2.1
86.2
81.3
98.1
99.3
90.6
Toplam Nüfus
Toplam
baĢına)
doğurganlık
hızı(kadın
1.080.000
ġekil 1.2. Yıllara Göre Nüfus Sayıları
1.070.000
1.070.113
1.060.000
1.051.975
1.050.000
1.040.000
1.035.418
Nüfus
1.030.000
1.020.000
1.022.532
1.022.310
1.010.000
1.000.000
990.000
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 14
Tablo 1.2. VAN ĠLĠ 2013 ĠL-ĠLÇE-BELDE-KÖY NÜFUSLARI
İLÇE ADI
BAŞKALE
ÇATAK
ERCİŞ
GEVAŞ
GÜRPINAR
MURADİYE
ÖZALP
MERKEZ
BAHÇESARAY
ÇALDIRAN
EDREMİT
SARAY
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
63522
33240
24152
12495
168622
87288
29709
14715
39904
20257
52496
26725
74930
38119
478937
243859
17301
8570
68367
35621
28660
15314
23513
12049
1070113 548252
KADIN
30282
11657
81334
14994
19647
25771
36811
235078
8731
32746
13346
11464
521861
ŞEHİR (İL VE İLÇE MERKEZLERİ)
TOPLAM
ERKEK
KADIN
13251
7297
5954
6606
3743
2863
81722
42986
38736
11136
5675
5461
5837
3199
2638
14660
7474
7186
11077
5828
5249
372893
189736 183157
3394
1780
1614
14404
7555
6849
14356
7196
7160
3684
2081
1603
553020
284550 268470
TOPLAM
50271
17546
86900
18573
34067
37836
63853
106044
13907
53963
14304
19829
517093
BELDE/KÖY
ERKEK
25943
8752
44302
9040
17058
19251
32291
54123
6790
28066
8118
9968
263702
KADIN
24328
8794
42598
9533
17009
18585
31562
51921
7117
25897
6186
9861
253391
Şekil 1.3. Kadın-Erkek Oranı 2013
Erkek
49%
Kadın
51%
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 15
Tablo 1.3. YILLARA GÖRE KIR-KENT NÜFUSLARI
BÖLGE
2009
ĠL
Kır
2010
Kır
Kent
2011
Kent
Kır
2012
Kır
Kent
2013
494.785 527.525 495.799 539.619 495.807 526.725 503.258 548.717
1.035.418
1.022.532
Kent
517.093 553.020
1.051.975
1.070.113
Kır
Kent
2009
Kır
Kent
2010
Kır
Kent
2011
Kır
Kent
2012
553.020
517.093
548.717
503.258
526.725
495.807
539.619
ġekil 1.4. Yıllara Göre Kır - Kent Nüfus Dağılımı
495.799
560.000
550.000
540.000
530.000
520.000
510.000
500.000
490.000
480.000
470.000
460.000
1.022.310
527.525
TOPLAM
494.785
VAN
Kır
Kent
Kır
Kent
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 16
Tablo 1.4.
0-14 YAġ, 15-64 YAġ , 65+ YAġ GURUPLARI
YAġ GURUBU
YIL
0-14
15-64
65 +
2009
420.489
571.946
29.875
2010
421.088
582.634
31.696
2011
403.694
587.263
31.575
2012
408.339
610.479
33.157
2013
404.502
624.947
40.664
ġekil 1.5.YaĢ Gurupları Grafiksel Gösterimi
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0-14
15-64
65 +
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 17
Tablo 1.5.
0-14 YAġ, 15-64 YAġ, 65+ YAġ GURUPLARI ORANI (%)
YAġ GURUBU
YIL
0-14
15-64
65 +
2009
41,1
56
2,9
2010
40,6
56,34
3,06
2011
39,4
57,52
3,08
2012
38,8
58,1
3,1
2013
37,9
58,6
3,5
Şekil 1.6. Yaş Gruplarının Oransal Gösterimi
56
60
50
41,1
40,6
43,6
39,4
42,5
41,6
41,9
38,8
37,8
40
30
20
10
3,80
3,10
3,08
3,06
2,9
0
2009
2010
2011
0-14
15-64
2012
2013
65 +
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 18
2.BÖLÜM
MORTALĠTE
Tablo 2.1. BEBEK ÖLÜM HIZI, (1.000 CANLI DOĞUMDA)
VAN
2009
2010
2011
2012
2013
18.7
17,1
12,3
11.2
11,6
ġekil 2.1. Bebek Ölüm Hızı
11,60
18,70
11,20
17,10
12,30
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 19
Tablo 2.2. BEBEK ÖLÜM HIZININ TÜRKĠYE KARġILAġTIRMASI (1.000 CANLI DOĞUMDA)
2009
2010
2011
2012
2013
VAN
18.7
17,1
12,3
11.2
11,6
TÜRKĠYE
10.73
10.44
10.14
9.49
11
ġekil 2.2. Bebek Ölüm Hızının Türkiye KarĢılaĢtırması
30,00
25,00
10,73
20,00
10,44
10,14
15,00
10,00
18,70
9,49
11,00
17,10
12,30
11,20
11,60
2010
2011
2012
2013
5,00
2009
VAN
TÜRKİYE
Tablo 2.3. PERĠNATAL ÖLÜM HIZI, (1.000 CANLI DOĞUMDA)
ĠL
2009
2010
2011
2012
2013
VAN
8.74
12.21
5,39
14,9
20,8
ġekil 2.3. Perinatal Ölüm Hızı
20,80
8,74
12,21
14,90
2009
5,39
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 20
Tablo 2.4. NEONATAL ÖLÜM HIZI, (1.000 CANLI DOĞUMDA)
ĠL
2009
2010
2011
2012
2013
VAN
10,78
11,23
8,98
8,9
9,40
ġekil 2.4. Neonatal Ölüm Hızı
9,40
10,78
8,9
11,23
8,98
2009
2010
2011
2012
2013
Tablo 2.5. POSTNEONATAL ÖLÜM HIZI(1.000 CANLI DOĞUMDA)
VAN
2009
2010
2011
2012
2013
13.66
8,77
5,39
4,7
6,6
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 21
Tablo 2.6. ĠLÇELERE GÖRE ANNE ÖLÜM SAYISI
2009
MERKEZ
6
BAHÇESARAY
2
BAġKALE
2
2010
2
1
1
2011
3
0
2
2012
5
0
1
2013
2
0
1
ÇALDIRAN
2
0
0
1
1
ÇATAK
2
EDREMĠT
0
ERCĠġ
2
GEVAġ
2
0
0
1
0
0
1+7(deprem)
0
0
1
0
2
0
1
0
3
0
GÜRPINAR
1
0
0
0
3
MURADĠYE
1
ÖZALP
1
SARAY
0
1
0
0
2
0
0
1
2
1
1
1
0
ĠLDIġI
8
6
3
3
6
Tablo 2.7. ANNE ÖLÜM ORANI TÜRKĠYE KARġILAġTIRMASI (100.000 CANLI DOĞUMDA)
2009
2010
2011
2012
2013
VAN
62.0
20.0
29.0
26.0
21.3
TÜRKĠYE
57.03
88.81
142.89
99.46
75.27
160
Şekil 2.5. Anne Ölüm Oranı Türkiye Karşılaştırması Grafiksel
Gösterimi
140
142,89
120
99,46
88,81
100
80
75,27
62
57,03
TÜRKİYE
60
40
VAN
20
29
26
2011
2012
21,3
20
0
2009
2010
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 22
3.BÖLÜM
MORBĠDĠTE
Tablo 3.1. YILLARA GÖRE ENFEKSĠYON HASTALIKLARININ VAKA SAYILARI
AIDS
Kızamık
Tüberküloz
Sıtma
2009
0
0
0
0
0
0
147
0
147
0
0
1
Yerli Vaka
Yabancı Vaka
Toplam vaka
Yerli Vaka
Yabancı Vaka
Toplam vaka
Yerli Vaka
Yabancı Vaka
Toplam vaka
Yerli Vaka
Yabancı Vaka
Toplam vaka
2010
0
0
0
0
0
0
160
0
160
0
1
1
2011
0
0
0
0
0
0
124
0
124
0
7
7
2012
2
0
2
0
0
0
102
0
102
0
6
6
2013
4
0
4
418
3
421
90
0
90
0
2
2
ġekil 3.1 Tüberküloz Vakalarının Yıllara Göre
Dağılımı
200
147
160
124
102
90
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 23
Tablo 3.2. YILLARA GÖRE KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN 10 KANSER TÜRÜ
HASTALIKLAR
MEME
TİROİD
KOLOREKTAL
UTERUS KORPUSU
TRAKEA, AKCİĞER VE BRONŞ
2009
20
15
3
0
6
2010
12
41
7
0
10
2011
4
6
12
4
7
2012
0
18
5
0
10
2013
99
106
26
10
16
NON-HODKİNG LENFOMA
MİDE
OVER
UTERUS SERVİKSİ
0
17
5
3
0
19
0
0
0
36
1
0
0
40
6
1
1
103
15
8
BEYİN DİĞER SİNİR SİSTEMİ
2
8
5
7
12
ġekil 3.2. Kadınlarda En Sık Görülen Kanser Türü Grafiği
2013
15 8 12
99
103
1 16
10
106
26
MEME
TİROİD
KOLOREKTAL
UTERUS KORPUSU
TRAKEA, AKCİĞER VE BRONŞ
NON-HODKİNG LENFOMA
MİDE
OVER
UTERUS SERVİKSİ
BEYİN DİĞER SİNİR SİSTEMİ
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 24
Tablo 3.3. YILLARA GÖRE ERKEKLERDE EN SIK GÖRÜLEN 10 KANSER TÜRÜ
HASTALIKLAR
2009
2010
2011
2012
2013
10
15
20
28
66
0
15
4
31
16
21
8
35
20
31
8
71
25
39
10
66
40
45
28
157
0
0
0
0
3
3
1
7
1
4
3
8
3
10
9
Böbrek
6
0
8
7
18
Beyin, Diğer Sinir
Sistemi
2
10
5
5
10
Trakea, Akciğer ve
Bronş
Prostat
Mesane
Kolorektal
Mide
Non-Hodking
Lenfoma
Larinks
Pankreas
Erkeklerde En Sık Görülen Kanser Türü Grafiği 2013
3 10
9 18 10
66
40
157
45
28
Trakea, Akciğer ve Bronş
Prostat
Mesane
Kolorektal
Mide
Non-Hodking Lenfoma
Larinks
Pankreas
Böbrek
Beyin, Diğer Sinir Sistemi
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 25
Tablo 3.4. YILLARA GÖRE TÜBERKÜLOZ ĠNSĠDANSININ ĠLÇELER VE VAN MERKEZĠN
KARġILAġTIRILMASI (2009-2013)
Sayı
2009
2010
2011
2012
2013
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
84
11
4
8
2
0
20
3
4
5
5
1
84
2
9
5
3
8
20
6
9
5
6
3
75
1
2
9
3
2
12
5
4
5
4
2
50
5
0
8
3
3
15
4
2
8
4
0
44
3
6
5
1
2
8
4
2
5
9
1
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 26
ġekil 3.4. YILLARA GÖRE TÜBERKÜLOZ ĠNSĠDANSININ ĠLÇELER VE VAN MERKEZĠN
KARġILAġTIRILMASI (2009-2013)
9
8
7
6
5
4
3
2009
2
2010
1
2011
2013
0
2012
2013
2011
2009
MERKEZ
BAHÇES BAŞKAL ÇALDIRA
EDREMİ
ÇATAK
ERCİŞ
ARAY
E
N
T
GEVAŞ
GÜRPIN MURADİ
ÖZALP
AR
YE
SARAY
2009
8,4
1,1
0,4
0,8
0,2
0
2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,1
2010
8,4
0,2
0,9
0,5
0,3
0,8
2
0,6
0,9
0,5
0,6
0,3
2011
7,5
0,1
0,2
0,9
0,3
0,2
1,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,2
2012
5
0,5
0
0,8
0,3
0,3
0,5
0,4
0,2
0,8
0,4
0
2013
4,4
0,3
0,6
0,5
0,1
0,2
0,8
0,4
0,2
0,5
0,9
0,1
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 27
4.BÖLÜM
HASTALIKLARIN ÖNLENMESĠ VE SAĞLIĞIN KORUNMASI
Tablo 4.1 YILLARA GÖRE AġILAMA ORANLARI (%)
2009
2010
2011
2012
2013
DaBT1
97
92
91
92
97
DaBT2
94
90
96
93
99
DaBT3
91
89
96
95
100
BCG
90
88
95
90
94
HBV-3
84
85
91
96
100
KKK
94
92
85
94
97
KPA3
75
88
94
95
103
ġekil 4.1. Yıllara Göre AĢılama Oranları (%)
99
97
120
100
97
92
91
94
92
96 93
90
91
100
96
95
89
90
80
100
94
95 90
88
97
94
96
91
85
94
92 85
95
94
88
84
60
103
2009
2010
75
2011
40
2012
2013
2012
2011
20
0
DaBT1
DaBT2
2013
2010
DaBT3
BCG
HBV-3
2009
KKK
KPA3
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 28
Tablo 4.2. ĠLÇELERE GÖRE BEġLĠ KARMA AġI (DABT+IPA+HĠB) ÜÇÜNCÜ DOZ AġILAMA
ORANI (%)
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
TOPLAM
2009
91
121
89
88
115
70
91
82
102
97
80
92
91
2010
89
83
87
88
65
78
90
76
68
77
80
89
98
2011
80
83
84
101
69
68
83
73
61
87
76
75
96
2012
95
118
88
101
81
94
105
86
92
113
119
100
95
2013
87
88
85
132
90
99
121
85
92
115
113
94
100
Tablo 4.3. ĠLÇELERE GÖRE (DABT+IPA+HĠB) AġILAMA ORANLARINI (%)
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
TOPLAM
2009
91
124
94
100
111
68
97
80
100
97
85
91
94
2010
90
82
90
93
64
75
89
76
72
78
84
86
90
2011
77
105
101
110
79
73
98
75
77
108
94
97
94
2012
84
123
97
100
87
94
98
83
86
113
118
98
93
2013
97
86
94
123
93
96
122
81
86
113
112
81
99
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 29
Tablo 4.4. ĠLÇELERE GÖRE HBV-3 AġILAMA ORANI (%)
BÖLGE
2009
2010
2011
2012
2013
MERKEZ
82
87
77
86
90
BAHÇESARAY
124
78
113
108
93
BAġKALE
81
84
100
92
93
ÇALDIRAN
65
78
94
99
127
ÇATAK
117
59
77
75
88
EDREMĠT
66
80
70
94
99
ERCĠġ
87
89
90
104
120
GEVAġ
81
78
77
86
85
GÜRPINAR
90
70
79
90
93
MURADĠYE
80
65
110
109
112
ÖZALP
77
73
85
110
110
SARAY
95
92
93
95
94
TOPLAM
84
85
91
96
100
2012
86
115
91
103
79
89
98
79
92
105
119
95
94
2013
91
93
99
96
94
95
120
85
83
121
100
115
97
Tablo 4.5. KKK AġILAMA ORANI (%)
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
TOPLAM
2009
90
135
82
102
114
74
98
79
109
96
84
95
94
2010
90
83
99
93
66
81
89
77
71
79
83
92
92
2011
70
102
100
97
77
81
85
80
70
103
91
93
85
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 30
Tablo 4.6. YILLARA VE AġI TAKVĠMĠNE GÖRE UYGULANAN AġI ANTĠJEN SAYISI
BÖLGE
2009
2010
2011
2012
2013
MERKEZ
234506
185907
188626
177986
259958
BAHÇESARAY
9670
7815
8994
9362
9327
BAġKALE
69533
28668
31871
23965
32509
ÇALDIRAN
45502
36280
32911
23960
47055
ÇATAK
12912
9260
9787
9826
16832
EDREMĠT
13111
9789
10290
15493
15988
ERCĠġ
102363
79502
80177
83473
151716
GEVAġ
14717
11726
12203
14737
15300
GÜRPINAR
21963
16443
13735
17436
20432
MURADĠYE
30664
23120
26752
26034
32691
ÖZALP
44815
37276
38707
45983
56408
SARAY
13637
10009
10401
11440
11663
TOPLAM
613393
455795
464454
459695
669879
Tablo 4.7. YILLARA GÖRE DOĞUM SAYILARI
2009
2010
2011
2012
2013
Sağlık Kurumunda
15962
19729
17820
24112
28088
Evde
3551
2792
1808
2337
949
Şekil 4.2. Doğum Sayıları
28088
30000
24112
25000
20000
19729
17820
15962
15000
10000
3551
2792
1808
5000
2337
949
0
2009
2010
2011
Sağlık Kurumunda
2012
2013
Evde
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 31
Tablo 4.8. YILLARA GÖRE SEZARYAN SAYILARI
Sezaryan
Primer Sezaryan
2009
3484
1617
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
6100
3137
2011
563
526
2012
5626
3222
Şekil 4.3. Sezaryan Sayıları
6100
3484
8400
5626
3137
2013
8400
4847
4847
3222
1617
563 526
2009
2010
2011
Sezaryan
2012
2013
Primer Sezaryan
Tablo 4.9. SAĞLIK KURULUġLARINDA GERÇEKLEġEN DOĞUMLARIN TÜM DOĞUMLAR
ĠÇĠNDEKĠ ORANI (%)
BÖLGE
2009
2010
2011
2012
2013
MERKEZ
87,26
87,38
88.05
91,6
98,1
BAHÇESARAY
55
33,33
45,83
63,15
66,2
BAġKALE
75,22
66,37
68,06
87,63
93,3
ÇALDIRAN
58,93
58,95
74,42
88,7
92,4
ÇATAK
27,91
43,33
85,29
84,1
83,2
EDREMĠT
97,92
56,06
96,97
97,1
96,7
ERCĠġ
75,09
81,29
91,98
93,3
95,7
GEVAġ
82,00
85,71
88,57
91,19
94,7
GÜRPINAR
53,85
78,38
84,09
88,09
96,3
MURADĠYE
72,41
92,05
89,89
91
98,4
ÖZALP
67,01
71,74
79,05
93,61
95,5
SARAY
81,40
81,82
74,07
92,9
97,6
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 32
KURUM
AP DANIġMANLIĞI
ALAN
AP POLĠKLĠNĠĞĠNE
BAġVURAN
HAP
KONDOM
RĠA
DERĠ ALTI
ĠMPLANTI
TÜP
LĠGASYON
DĠĞER MODERN
YÖNTEM
GEBELĠK
SONLANDIRMA
SAYISI
Tablo 4.10. AĠLE PLANLAMASI ÇALIġMALARI 2013
AÇSAP
Merkezleri
18225
11057
687
2821
2843
0
0
5
2
Aile
Hekimlikle
ri
29315
21432
4982
16435
395
0
0
12
73
Toplum
Sağlığı
Merkezleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devlet
Hastaneler
i ve Doğum
Evleri
2030
1734
0
0
1013
0
454
0
3
Özel
349
389
0
0
247
11
152
0
106
TOPLAM
49919
34612
5669
19256
4498
11
606
17
184
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 33
Tablo 4.11. ANTENATAL BAKIM KAPSAMI (%)
BÖLGE
2013
MERKEZ
%98
BAHÇESARAY
%100
BAġKALE
%100
ÇALDIRAN
%100
ÇATAK
%100
EDREMĠT
%100
ERCĠġ
%98
GEVAġ
%100
GÜRPINAR
%100
MURADĠYE
%99
ÖZALP
%97
SARAY
%100
Tablo 4.12. SEZARYEN DOĞUMLARIN TÜM DOĞUMLAR ĠÇĠNDEKĠ ORANININ TÜRKĠYE
KARġILAġTIRMASI (%)
BÖLGE
2009
2010
2011
2012
2013
MERKEZ
21,82
15,90
3,15
23,33
29,90
TÜRKĠYE
42,7
45,5
46,6
48,0
58,6
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 34
Şekil 4.4. Sezaryan Oranı Grafiksel Gösterimi
60
50
48
46,6
45,5
42,7
40
30
58,6
29,9
23,33
21,82
15,9
20
3,15
10
0
2009
2010
2011
MERKEZ
2012
2013
TÜRKİYE
Tablo 4.13. YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE SEZARYEN ORANLARI
2010
2011
2012
2013
20.3
17,5
18,6
20,1
59,7
61,9
62,6
72,2
ÖZEL
61,6
56,9
56,3
54,4
TOPLAM
15,90
3,15
23,33
29,67
SAĞLIK
BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
Tablo 4.14. YILLARA GÖRE GEBE BEBEK ÇOCUK VE LOHUSA ĠZLEM FAALĠYETLERĠ
2009
2010
2011
2012
2013
Gebe BaĢına Ortalama Ġzlem
3,53
4,02
3,81
2,5
4,7
Bebek BaĢına Ortalama Ġzlem
6,23
7,83
5,10
0,67
6,6
Çocuk BaĢına Ortalama Ġzlem
1,92
2,40
1,26
0,68
1,5
Loğusa BaĢına Ortalama Ġzlem
1,03
1,07
1,04
0,17
4,5
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 35
Şekil 4.5. Gebe, Bebek,Çocuk, Lohusa İzlemleri 2013
6,6
7
4,7
4,5
6
5
4
1,5
3
2
1
0
Gebe Başına
Ortalama İzlem
Bebek Başına
Ortalama İzlem
Çocuk Başına
Ortalama İzlem
Loğusa Başına
Ortalama İzlem
Tablo 4.15. GEBE BAġINA ORTALAMA ĠZLEM SAYISI
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
2009
3,79
1,69
2,40
2,60
3,09
4,15
3,43
4,32
2,61
3,85
3,77
5,09
2010
4,17
4,88
2,25
2,93
2,97
3,34
3,53
5,85
3,51
3,91
4,04
4,81
2011
4,33
2,60
3,98
3,27
3,86
5,10
4,31
5,66
3,70
3,66
3,13
3,09
2012
5,4
5,6
8,9
6,1
2,2
2,2
5,5
5,7
4,2
5.2
5,6
1,4
2013
5,10
5,42
2,65
4,59
5,15
2,77
5,70
5,76
4,16
4,40
4,89
3,92
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 36
ġekil 4.6. Gebe BaĢına Ortalama Ġzlem Grafiği 2013
7
6
5
4
3
2
1
0
5,1
5,42
4,59
2,65
5,7
5,15
5,76
4,16
4,4
4,89
3,92
2,77
2013
Tablo 4.16. BEBEK BAġINA ORTALAMA ĠZLEM SAYISI
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
2009
6,44
2,03
5,46
4,05
5,86
9,36
6,67
8,54
4,88
6,79
6,09
8,48
2010
8,47
10,13
4,93
19,74
4,25
8,72
7,29
9,30
6,42
6,60
5,76
2,24
2011
5,04
2,55
4,39
4,25
4,82
7,02
6,12
9,75
5,18
5,17
4,23
6,02
2012
1,2
1,02
0,97
1,05
0,82
0,39
0,88
1,08
1,0
0,81
0,93
0,88
2013
1,5
7,2
5,6
1,2
7,0
3,7
6,8
0,7
6,7
6,9
8.0
6.3
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 37
ġekil 4.7. Bebek BaĢına DüĢen Ortalama Ġzlem Grafiği 2013
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2013
Tablo 4.17. ÇOCUK BAġINA ORTALAMA ĠZLEM SAYISI
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
2009
2,04
1,00
0,53
1,46
1,92
2,86
2,93
3,66
1,01
3,58
0,55
1,42
2010
2,66
1,82
0,69
6,85
1,12
2,83
2,75
3,67
1,02
2,46
1,01
1,81
2011
1,13
0,46
0,89
1,09
1,06
2,30
1,65
3,23
0,54
1,76
0,97
1,75
2012
0,7
0,86
0,6
0,6
0,5
0,6
0,7
0,9
0,75
0,6
0,6
0,6
2013
1,6
1,7
1,07
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1.5
1,6
1,4
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 38
ġekil 4.8. Çocuk BaĢına DüĢen Ortalama Ġzlem Grafiği
2013
1,8
1,6
1,4
1,6
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6
1,4
1,2
1
0,8
1,07
0,6
2013
0,4
0,2
0
Tablo 4.18. LOHUSA BAġINA ORTALAMA ĠZLEM SAYISI
BÖLGE
MERKEZ
BAHÇESARAY
BAġKALE
ÇALDIRAN
ÇATAK
EDREMĠT
ERCĠġ
GEVAġ
GÜRPINAR
MURADĠYE
ÖZALP
SARAY
2009
1,08
0.90
0,79
0,90
0,89
0,92
0,92
1,28
0,85
1,79
0,82
1,11
2010
1,15
0,71
0,68
1,14
1,11
0,91
0,96
1,49
1,06
1,49
0,88
1,01
2011
0,97
1,21
0,96
0,74
1,11
1,14
1,19
1,48
1,26
1,26
0,89
1,15
2012
0,15
0,86
0
0,14
0,07
0,17
0,04
0,29
0,30
0,16
0,10
0,12
2013
0,6
1,0
0,3
0,5
0,4
0,65
0,55
0,68
0,72
0,70
0,74
0,37
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 39
Şekil 4.9. Lohusa Başına Ortalama İzlem 2013
1,2
1
1
0,8
0,6
0,68
0,65
0,6
0,74
0,55
0,5
0,4
0,72 0,7
0,4
2013
0,37
0,3
0,2
0
5.BÖLÜM
SAĞLIKTA ĠNSAN KAYNAKLARI
Tablo 5.1. YILLARA GÖRE SAĞLIK PERSONELĠNĠN SAYILARI TÜM SEKTÖRLER
2009
2010
2011
2012
2013
UZMAN HEKĠM
378
542
605
507
588
PRATĠSYEN ve ASĠSTAN
HEKĠM
648
513
627
624
669
DĠġ HEKĠMĠ
77
82
103
114
120
ECZACI
123
125
126
133
144
HEMġĠRE
836
988
1010
1147
1442
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 40
EBE
446
548
248
395
446
DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠ
796
1065
934
996
1146
DĠĞER PERSONEL VE
HĠZMET ALIMI
3203
3242
3252
3130
3083
TOPLAM PERSONEL SAYISI
6507
7105
6892
7025
7617
ġekil 5.1. Yıllara Göre Uzman Hekim Dağılım Grafiği
700
600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 41
ġekil 5.2. Yıllara Göre Pratisyen ve Asistan Hekim Dağılım
Grafiği
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
ġekil 5.3. Yıllara Göre HemĢire Dağılım Grafiği
1600
1442
1400
1200
1000
800
836
988
1010
2010
2011
1147
600
400
200
0
2009
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 42
ġekil 5.4. Yıllara Göre Ebe Dağılım Grafiği
600
548
500
446
400
395
446
300
248
200
100
0
2009
Tablo 5.2.
2010
2011
2012
2013
100.000 KĠġĠYE DÜġEN TOPLAM HEKĠM SAYISI TÜM SEKTÖRLER
VAN
2009
2010
2011
2012
2013
ĠL TOPLAMI
100,3
101,8
120,4
107,5
117,4
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 43
ġekil 5.5. 100.000 KiĢiye DüĢen Toplam Hekim
Grafiği
100,3
117,4
101,8
107,5
120,4
2009
2010
2011
2012
2013
Tablo 5.3. 100.000 KĠġĠYE DÜġEN PRATĠSYEN+ASĠSTAN HEKĠM SAYISI TÜM SEKTÖRLER
VAN
2011
2012
2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
36.8
20.34
0,95
58.09
38.4
19.96
1,3
59.66
39
22.71
1.3
63.01
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
ĠL TOPLAMI
70
ġekil 5.6. 100.000 KiĢiye DüĢen Pratisyen+Asistan Hekim
Dağılımı
60
50
2011
40
2012
30
2013
20
10
0
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTE
ÖZEL
İL TOPLAMI
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 44
Tablo 5.4. 100.000 KĠġĠYE DÜġEN UZMAN HEKĠM SAYISI TÜM SEKTÖRLER
VAN
2011
2012
2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
32.76
28.71
31.77
ÜNĠVERSĠTE
5.67
11.22
11.21
ÖZEL
5.28
8.94
10
ĠL TOPLAMI
43.71
48.87
42.98
Tablo 5.5.
100.000 KĠġĠYE DÜġEN DĠġ HEKĠMĠ SAYISI TÜM SEKTÖRLER
VAN
2011
2012
2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
10,07
10,83
11,21
ÜNĠVERSĠTE
1.6
2
2.2
ÖZEL
3.6
3.5
3.9
ĠL TOPLAMI
15,27
16,33
17,31
Tablo 5.6.
100.000 KĠġĠYE DÜġEN ECZACI SAYISI TÜM SEKTÖRLER
VAN
2011
2012
2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
0.6
0.7
1.6
ÜNĠVERSĠTE
-
-
-
ÖZEL
11.7
12
11.8
ĠL TOPLAMI
12.3
12.7
13.4
Tablo 5.7.
100.000 KĠġĠYE DÜġEN HEMġĠRE VE EBE SAYISI TÜM SEKTÖRLER
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 45
VAN
2011
2012
2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
107.5
127.4
150.5
ÜNĠVERSĠTE
11.8
12.3
12.5
ÖZEL
3.7
8
14.6
ĠL TOPLAMI
123
147.7
177.6
180
ġekil 5.7. 100.000 KiĢiye DüĢen HemĢire ve Ebe Grafiği
160
140
120
2011
100
2012
80
2013
60
40
20
0
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTE
ÖZEL
İL TOPLAMI
6.BÖLÜM
SAĞLIK HĠZMETĠ VERĠLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI
Tablo 6.1. SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERĠN YATAK VE ALAN DURUMU 2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 46
Kapalı
Alanı (m²)
Yatak BaĢına
Kapalı Alan
(m²)
Hastane Adı
Yatak Sayısı
Toplam Arsa
Alanı (m²)
Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
840
161000
79160
110,5587
Ġpekyolu Devlet Hastanesi
136
19110
9737
71,59559
Bahçesaray Devlet Hastanesi
14
4500
1093
78,07143
BaĢkale Devlet Hastanesi
58
9224
7773
134,0172
Çaldıran Devlet Hastanesi
31
37693
3995
128,871
Çatak Devlet Hastanesi
17
3804
2468
145,1765
ErciĢ Devlet Hastanesi
106
9985
3665
34,57547
GevaĢ Devlet Hastanesi
25
8400
3464
138,56
Muradiye Devlet Hastanesi
59
6051
5305
89,91525
Özalp Devlet Hastanesi
24
6659
5373
223,875
TOPLAM
1310
266426
122033
91,6852
Tablo 6.2. ÖZEL HASTANELERĠN YATAK VE ALAN DURUMU 2013
Yatak
BaĢına
Kapalı
Alan
(m²)
Hastane Adı
Yatak
Sayısı
Yatak Doluluk Oranı
(%)
Toplam Arsa Alanı
(m²)
Kapalı
Alanı
(m²)
Özel Akdamar Hastanesi
74
60
4468
7800
105
Özel Ġstanbul Hastanesi
176
50
1248
10760
61
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 47
Özel Lokman Hekim
Hastanesi
189
78
18743
12176
64
Özel Lokman Hekim Hayat
Hastanesi
34
40
1617
4450
130
TOPLAM
473
62
26076
35186
74
Tablo 6.3. YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE HASTANELERDE YATAK DOLULUK ORANI (%)
2009
2010
2011
2012
2013
Sağlık Bakanlığı
88,8
71,2
69,7
81,5
88,3
Üniversite
80
81
87
90
95
Özel
43,3
47,8
55,1
41,3
62
Şekil 6.1. Yatak Doluluk Oranları
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2009
2010
2011
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
2012
2013
Özel
Tablo 6.4. YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE HASTANE SAYISI
YILLAR
2009
2010
2011
SAĞLIK
BAKANLIĞI
10
10
10
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
1
1
1
5
5
4
DĠĞER
(DAL HAST.)
2
2
-
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 48
2012
2013
10
10
1
1
4
4
1
Tablo 6.5. YILLARA VE DALLARA GÖRE HASTANE SAYILARI
DĠġ HASTANESĠ
(ADSM+FAKÜLTE)
YÜKSEK ĠHTĠSAS
EĞĠTĠM VE
ARAġTIRMA
HASTANESĠ
YILLAR
GENEL
HASTANE
KADIN DOĞUM VE
ÇOCUK HAST
HASTANESĠ
2009
10
1
2
1
2010
10
1
2
1
2011
10
-
2
-
2012
10
-
2
-
2013
10
-
2
-
Tablo 6.6. YILLARA GÖRE HASTANE YATAK SAYISI
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
1346
403
229
2010
1234
450
430
2011
1279
454
262
2012
1275
663
447
2013
1310
663
473
Tablo 6.7.
YILLARA GÖRE NĠTELĠKLĠ YATAK SAYISI
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
50
21
134
2010
53
24
138
2011
590
26
155
2012
584
285
222
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 49
2013
602
285
222
ġekil 6.2. Sağlık Bakanlığı Yatak Sayıları
602
584
590
700
600
500
400
300
200
100
50
53
0
2009
2010
Tablo 6.8.
2011
2012
2013
10.000 KĠġĠYE DÜġEN YATAK SAYISI
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
13,2
4,03
2,24
2010
13,1
4,5
4,1
2011
12,79
4,54
2,6
2012
12,75
6,4
4,7
2013
12,24
6,2
4,2
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 50
Şekil 6.3. 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayıları
14
13,2
13,1
12,79
12,75
12,24
12
10
6,4
8
6
4,03
4,5 4,1
4,7
4,54
2,24
4
6,2
4,2
2,6
2
0
2009
2010
2011
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTE
2012
2013
ÖZEL
Tablo 6.9. YILLAR VE HASTANELERE GÖRE TOPLAM YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
77
48
37
2010
80
64
46
2011
70
35
57
2012
72
140
121
2013
111
140
137
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 51
Tablo 6.10. 10.000 KĠġĠYE DÜġEN TOPLAM YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
0,70
0,47
0,36
2010
0,77
0,62
0,44
2011
0,68
0,34
0,57
2012
0,68
1,33
1,15
2013
1,04
1,31
1,28
ġekil 6.4. Yoğun Bakım Yatak Sayıları Grafiksel Gösterimi
1,6
1,6
1,28
1,4
1,15
1,2
1,05
1
0,8
0,77
0,7
0,68
0,62
0,47
0,6
1,02
0,57
0,68
0,44
0,36
0,34
0,4
0,2
0
2009
2010
2011
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTE
2012
2013
ÖZEL
Tablo 6.11. TÜRLERĠNE VE HASTANELERA GÖRE YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI 2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
ERĠġKĠN
ÇOCUK
66
15
96
38
53
-
YENĠDOĞAN
TOPLAM
39
120
43
176
87
140
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 52
Şekil 6.5. Yoğun Bakımı Yatak Sayıları
176
180
140
160
120
140
96
120
100
80
66
87
53
60
39 43
38
40
15
20
0
0
ERİŞKİN
ÇOCUK
SAĞLIK BAKANLIĞI
YENİDOĞAN
ÜNİVERSİTE
TOPLAM
ÖZEL
Tablo 6.12. YILLAR VE HASTANELERE GÖRE TOPLAM HEMODĠYALĠZ MERKEZ SAYISI 2013
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
7
1
2
2010
7
1
2
2011
7
1
1
2012
7
1
1
2013
8
1
1
Tablo 6.13. DĠYALĠZ HĠZMETLERĠ 2013
CĠHAZ SAYISI
TEDAVĠDEKĠ
HASTA SAYISI
CĠHAZ
BAġINA
HASTA SAYISI
PERSONEL
SAYISI
8
58
258
4,9
83
ÖZEL
1
41
194
4,7
20
ÜNĠVERSĠTE
1
25
43
3,6
14
TOPLAM
10
124
495
4,7
127
KURUMLAR
MERKEZ
SAYISI
SAĞLIK
BAKANLIĞI
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 53
Tablo 6.14. YILLAR VE HASTANELERE GÖRE FĠĠLEN KULLANILAN HEMODĠYALĠZ CĠHAZ
SAYISI 2013
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
2009
2010
2011
2012
2013
53
54
54
47
63
12
14
17
25
25
43
43
39
41
41
Şekil 6.6. Hemodiyaliz Cihaz Sayıları
63
70
60
54
53
54
43
50
47
43
40
30
20
12
14
2009
2010
41
39
41
25
25
2012
2013
17
10
0
SAĞLIK BAKANLIĞI
2011
ÜNİVERSİTE
ÖZEL
Tablo 6.15. YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARINDA KULLANILAN CĠHAZ SAYISI 2013
CĠHAZ ADI
MR
BT
ULTRASON
DOPPLER ULTRASON
EKO
MAMOGRAFĠ
RÖNTGEN
KEMĠK DANSĠMETRE
ANJĠYOGRAFĠ
SAĞLIK
BAKANLIĞI
3
4
17
8
5
2
30
2
2
ÜNĠVERSĠTE
ÖZEL
TOPLAM
1
4
5
2
5
1
2
1
1
4
4
5
3
4
4
4
4
4
8
12
27
13
14
7
36
7
7
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 54
Tablo 6.16. YILLARA GÖRE DĠġ ÜNĠTĠ BAġINA DÜġEN NÜFUS
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
2011
2012
2013
14201
15470
18450
ġekil 6.7. Yıllara Göre DiĢ Üniti BaĢına DüĢen Nüfus
14201
18450
2011
2012
15470
2013
Tablo 6.17. YILLARA GÖRE BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURULUġLARI SAYISI SAĞLIK
BAKANLIĞI
2009
2010
2011
2012
2013
66
66
-
-
-
-
-
68
72
81
-
-
12
12
12
Sağlık Evi
42 (7’si Faal)
59 (8’i Faal)
59 (8’i Faal)
59 (8’i Faal)
60 (12’si Faal)
AÇSAP
2
2
1
1
1
Verem SavaĢ
Dispanseri
2
2
2
2
2
KETEM
1
1
1
1
1
112 Acil Yardım
Ġstasyonu
17
17
22
27
33
Sağlık Ocağı
Aile Sağlık
Merkezi
Toplum Sağlığı
Merkezi
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 55
Tablo 6.18. YILLARA GÖRE AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ MUAYENE ODA SAYISI
YILLAR
2011
2012
2013
MUAYENE ODA SAYISI
264
268
274
ġekil 6.8 Muayene Oda Sayısı
274
274
268
272
270
264
268
266
264
262
260
258
2011
2012
2013
MUAYENE ODA SAYISI
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 56
Tablo 6.19. AKTĠF ÇALIġAN AĠLE HEKĠMĠ BAġINA DÜġEN NÜFUS
YILLAR
2011
2012
2013
SAYI
3.657
3.799
3.891
ġekil 6.9. Hekimi BaĢına DüĢen Nüfus
3900
3.891
3.799
3850
3800
3750
3.657
3700
3650
3600
3550
3500
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 57
Tablo 6.20.
SIRA NO
1
2
LOKASYON
MERKEZ KKM VE
İSTASYONLAR
İLÇE
İSTASYONLAR
TOPLAM
112 PERSONEL ENVANTERĠ
DOKTOR
AABT
ATT
DİĞER
ŞOFÖR
28
21
130
18
38
0
20
129
1
30
28
41
259
19
68
Tablo 6. 21. YILLARA GÖRE 112 ACĠL YARDIM ĠSTASYONU BAġINA DÜġEN NÜFUS
YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
SAĞLIK BAKANLIĞI
68154
69027
46478
38962
32427
Tablo 6.22. YILLARA GÖRE AMBULANS SAYISI
YILLAR
SAĞLIK BAKANLIĞI
2009
51 Adet
2010
54 Adet
2011
58 Adet
2012
69 Adet
2013
83 Adet
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 58
Tablo 6. 23. 2013 YILI AMBULANS BĠLGĠLERĠ
AKTĠF AMBULANS SAYISI
65
DONANIMSIZ ARAÇ SAYISI
15
AMBULANS DIġI ARAÇ
9
PERT ARAÇ SAYISI
4
TOPLAM ARAÇ SAYISI
93
Şekil 6.10. Ambulans Bilgileri
93
100
65
80
60
15
40
9
4
20
0
AKTİF
AMBULANS
SAYISI
DONANIMSIZ AMBULANS DIŞI
ARAÇ SAYISI
ARAÇ
Tablo 6. 24.
PERT ARAÇ
SAYISI
TOPLAM ARAÇ
SAYISI
2013 YILI AKTĠF ARAÇ BĠLGĠLERĠ
AKTĠF AMBULANS SAYISI
65
DONANIMSIZ ARAÇ SAYISI
15
AMBULANS DIġI ARAÇ
9
PERT ARAÇ SAYISI
4
TOPLAM ARAÇ SAYISI
93
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 59
Tablo 6.25.
2013 YILI VAKA ĠSTATĠSTĠKLERĠ
TOPLAM KENTSEL VAKA SAYISI
TOPLAM KIRSAL VAKA SAYISI
TOPLAM
KIRSAL VAKA
SAYISI
21%
Şekil 6.11.
26603
7269
112 Vaka Bilgileri
TOPLAM
KENTSEL VAKA
SAYISI
79%
Tablo 6.26. YILLARA GÖRE 112 ACĠL YARDIM AMBULANSI BAġINA DÜġEN TOPLAM VAKA
SAYISI
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
Sayı
338
402
556
659
574
Şekil 6.12. Ambulans Başına Düşen Araç Sayıları
659
600
500
574
556
700
338
402
400
300
200
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 60
Sayı/Oran
Yerinde Müdahale
Hastanelerarası
Nakil
Hastaneler Arası
Nakil
Tıbbi Tetkik İçin
Nakil
Eve Nakil
Ex Yerinde Bırakıldı
Ex Morga Nakil
Nakil Reddi
Diğer Ulaşılanlar
Görev İptali
Başka Araca Nakil
Asılsız İhbar
Toplam
Yıl
Tablo 6.27. ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ÇALIġMALARI 2009-2013
Sayı
2638
6673
9151
273
111
107
31
32
45
299
317
22
19699
Oran
13,39
33,87
46,45
1,39
0,56
0,54
0,16
0,16
0,23
1,52
1,61
0,11
100,00
Sayı
1923
7465
9427
1067
180
126
42
55
149
289
354
22
21099
Oran
9,11
35,38
44,68
5,06
0,85
0,60
0,20
0,26
0,71
1,37
1,68
0,10
100,00
Sayı
2139
11041
8499
63
282
162
30
208
281
724
777
64
24270
Oran
8,81
45,49
35,02
0,26
1,16
0,67
0,12
0,86
1,16
2,98
3,20
0,26
100,00
Sayı
2063
14804
6381
80
282
144
58
334
173
878
960
88
26245
Oran
7,86
56,41
24,31
0,30
1,07
0,55
0,22
1,27
0,66
3,35
3,66
0,34
100,00
Sayı
1954
15748
5236
59
114
140
45
414
224
868
713
91
25606
Oran
7,63
61,50
20,45
0,23
0,45
0,55
0,18
1,62
0,87
3,39
2,78
0,36
100,00
Sayı
10717
55731
38694
1542
969
679
206
1043
872
3058
3121
287
116919
Oran
9,17
47,67
33,09
1,32
0,83
0,58
0,18
0,89
0,75
2,62
2,67
0,25
100,00
2009
2010
2011
2012
İl Toplamı
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 61
ġekil 6.13. Acil Sağlık Hizmetleri ÇalıĢmaları Grafiği
2013
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
25606
15748
1954
5236
59 114 140 45 414 224 868 713 91
Tablo 6.28.
2013 YILI MERKEZ ĠSTASYON BĠLGĠLERĠ
İSTASYON TİPİ
LOKASYON
DURUMU
1 NOLU ASH İSTASYONU
A1
10 NOLU ASM YANI
AKTİF
2 NOLU ASH İSTASYONU
A2
112 KKM KAMPÜSÜ İÇİNDE
AKTİF
3 NOLU ASH İSTASYONU
A1
EBK FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI YANI
AKTİF
4 NOLU ASH İSTASYONU
A2
İPEKYOLU DEVLET HASTANESİ
AKTİF
5 NOLU ASH İSTASYONU
A2
1 NOLU ASM YANI
AKTİF
6 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ESKİ 112 KKM KAMPÜSÜ İÇİNDE
AKTİF
7 NOLU ASH İSTASYONU
A2
10 NOLU ASM YANI
AKTİF
8 NOLU ASH İSTASYONU
A2
İSKELE 4 NOLU ASM YANI
AKTİF
9 NOLU ASH İSTASYONU
A2
VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AKTİF
10 NOLU ASH İSTASYONU
A2
BOSTANİÇİ ASM
AKTİF
11 NOLU ASH İSTASYONU
A2
VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AKTİF
12 NOLU ASH İSTASYONU
A2
YÜZÜNCÜ YIL DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ KAMPÜSÜ
İÇİNDE
AKTİF
MOTORİZE EKİP
A2
ESKİ 112 KKM KAMPÜSÜ
AKTİF
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 62
Tablo 6.29. 2013 YILI ĠLÇE ĠSTASYON BĠLGĠLERĠ
İSTASYON ADI
İSTASYON TİPİ
LOKASYON
DURUMU
BAŞKALE 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
AKTİF
BAŞKALE 2 NOLU ASH İSTASYONU
A2
BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
AKTİF
BAŞKALE 3 NOLU (ALBAYRAK) ASH İSTASYONU
A2
PASİF
BAŞKALE 4 NOLU (ÇALDIRAN) ASH İSTASYONU
A2
PASİF
BAHÇESARAY 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
BAHÇESARAY DEVLET HATANESİ
AKTİF
ÇALDIRAN 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ÇALDIRAN 2 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ÇALDIRAN 3 NOLU (KİLİMLİ) ASH İSTASYONU
A2
ÇATAK 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ÇATAK DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ÇATAK 2 NOLU (GÖRENTAŞ) ASH İSTASYONU
A2
ÇATAK DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ÇATAK 3 NOLU (KONALGA) ASH İSTASYONU
A2
EDREMİT 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
PASİF
EDREMİT 2 NOLU (ÇİÇEKLİ) ASH İSTASYONU
A2
ÇİÇEKLİ ASM
AKTİF
EDREMİT 3 NOLU ASH İSTASYONU
A2
PASİF
PASİF
PASİF
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 63
Tablo 6.29. 2013 YILI ĠLÇE ĠSTASYON BĠLGĠLERĠ
İSTASYON ADI
İSTASYON TİPİ
LOKASYON
DURUMU
ERCİŞ 1 NOLU ASH İSTASYONU
B1
ERCİŞ DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ERCİŞ 2 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ERCİŞ TOKİ (ESKİ)
AKTİF
ERCİŞ 3 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ERCİŞ TOKİ (ESKİ)
AKTİF
ERCİŞ 4 NOLU (ÇELEBİBAĞ) ASH İSTASYONU
A2
PASİF
ERCİŞ 5 NOLU (KOCAPINAR) ASH İSTASYONU
A2
PASİF
GEVAŞ 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
GEVAŞ 2 NOLU ASH İSTASYONU
A2
GÜRPINAR 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
GÜRPINAR ASM
AKTİF
GÜRPINAR 2 NOLU (GÜZELSU) ASH İSTASYONU
A2
GÜZELSU ASM
AKTİF
GÜRPINAR 3 NOLU (KIRKGEÇİT) ASH İSTASYONU
A2
ÖZALP 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
ÖZALP DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ÖZALP 2 NOLU (SAĞMALI) ASH İSTASYONU
A2
ÖZALP DEVLET HASTANESİ
AKTİF
ÖZALP 3 NOLU (KAPIKÖY) ASH İSTASYONU
A2
MURADİYE 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
MURADİYE 2 NOLU (ÜNSELİ) ASH İSTASYONU
A2
MURADİYE 3 NOLU (DOĞANGÜN) ASH İSTASYONU
A2
SARAY 1 NOLU ASH İSTASYONU
A2
GEVAŞ DEVLET HASTANESİ
AKTİF
PASİF
PASİF
PASİF
MURADİYE DEVLET
HASTANESİ
ÜNSELİ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
AKTİF
AKTİF
PASİF
SARAY ASM
AKTİF
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 64
Tablo 6.30. YILLARA GÖRE 112 ACĠL YARDIM ĠSTASYONU
BAġINA DÜġEN VAKA SAYISI
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
Sayı
1147
1449
1465
1684
1443
Şekil 6.14. 112 İstasyonu Başına Düşen Vaka Sayıları
1684
1449
1800
1600
1400
1465
1443
1147
1200
1000
800
600
400
200
0
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 65
7.BÖLÜM
SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN KULLANIMI
Tablo 7.1. YILLARA VE HĠZMET KAPSAMINA GÖRE MUAYENE SAYILARI
2009
2010
2011
2012
2013
1. Basamak
1.823.867
1.633.466
1.563.553
1.656.210
2.001.546
2. Basamak
3.906.542
4.438.802
3.363.270
4.700.930
4.953.109
3. Basamak
239.092
234.145
211.702
220.197
419.046
Tablo 7.2. BĠRĠNCĠ BASAMAK GENEL BĠLGĠLER 2013
AİLE HEKİMİNE
DÜŞEN
ORTALAMA
NÜFUS
ASM SAYISI
BİRİM SAYISI
SÖZLEŞMELİ
HEKİM SAYISI
FİİLİ AİLE HEKİMİ
(KADROLU +
GÖREVLENDİRME)
Merkez
31
121
114
121
3761
İlçeler
50
154
143
152
3681
İl Geneli
85
275
257
273
3716
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 66
Tablo 7.3. YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE YATAN HASTA SAYISI
2009
2010
2011
2012
2013
Sağlık Bakanlığı
155.952
135.601
80.534
147.218
151.605
Üniversite
7.559
24.349
20.844
180.44
35.754
Özel
3.117
7.637
11.849
17.148
47.236
Toplam
166.628
167.587
113.227
182.410
234.595
Şekil 7.1. Yatan Hasta Sayıları 2013
47.236
35.754
151.605
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 67
Tablo 7.4. YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM
AMELİYAT SAYILARI (A,B,C,D,E TÜRLERİ)
2009
2010
2011
2012
2013
Sağlık Bakanlığı
46.939
77.880
54.324
61.248
63.417
Üniversite
16.665
11.206
11.214
10.687
42.607
Özel
16.496
14.570
16.682
17.700
18.645
103.656
82.220
89.635
124.669
Toplam
80.100
Şekil 7.2. Ameliyat Sayıları 2013
18.645
63.417
42.607
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 68
Tablo 7.5. YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE HASTANELERDE YATILAN GÜN SAYISI
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Özel
Toplam
2009
2010
2011
2012
2013
311.354
225.808
56.190
593.352
340.814
202.130
70.147
613.091
231.530
112.331
68.509
412.370
357.802
230.202
63.402
651.406
367.154
219.548
62.479
665.118
Şekil 7.3. Hastanelerde Yatılan Gün Sayıları
700000
593352
665118
651406
613091
600000
500000
400000
300000
412370
311354
225808
202130
200000
100000
56190
357802
340814
70147
231530
230202
112331
68509
63402
367154
219548
62479
0
2009
2010
Sağlık Bakanlığı
2011
Üniversite
2012
Özel
2013
Toplam
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 69
8.BÖLÜM
GIDA ANALĠZLERĠ VE ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER
Tablo 8.1. HALK SAĞLIK LABORATUAR ÇALIġMALARI 2009 - 2013
Bakteriyel Gıda Analizi
YIL
Kimyasal Gıda Analizi
Alınan
Numune
Sayısı
Sağlığa
Uygun
Olmayan
Sayısı
Sağlığa
Uygun
Olmayan
Oranı(%)
Alınan
Numune
Sayısı
Sağlığa
Uygun
Olmayan
Sayısı
Sağlığa
Uygun
Olmayan
Oranı(%)
2009
1127
394
34,96
0
0
_
2010
338
113
33,43
61
1
1,64
2011
881
197
22,36
763
11
1,44
2012
0
0
_
0
0
_
2013
1023
385
37,63
853
14
1,64
ĠL TOPLAMI
3369
1089
32,32
1677
26
1,55
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 70
1200
ġekil 8.1. Bakteriyel Gıda Analizi
1127
1023
881
1000
800
733
684
638
600
394
385
338
225
113
400
200
197
0 0 0
0
2009
2010
Alınan Numune Sayısı
2011
2012
Sağlığa Uygun Olanların Sayısı
Sağlığa Uygun Olmayan Sayısı
ġekil 8.2. Kimyasal Gıda Analizi
900
2013
853 839
763 752
800
700
600
500
400
300
200
100
61 60
0 0 0
11
1
14
0 0 0
0
2009
Alınan Numune Sayısı
2010
2011
Sağlığa Uygun Olanların Sayısı
2012
2013
Sağlığa Uygun Olmayan Sayısı
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 71
Tablo 8.2. ĠÇME SUYU ANALĠZLERĠ
ĠÇME VE KULLANMA SULARI
GMT. Uyg
Tak. Tağ.
Sağ. Zar.
Top.
Sağ Uy.%
Boğ. ve Bur.
Kan
Ġdrar
DıĢkı Kültür
Pat. Ürün.
Diğer Kültür Ana.
Toplam
1127,00
65,04
0
0
0
0
_
6609
30425
-
3247
-
-
40281
2010 225 113
338,00
66,57
60
0
1
61
98,36
6476
42646
-
6724
-
-
55846
2011 682 197
879,00
77,59 752
0
11
763 98,56
4287
177991
-
4231
-
-
186509
0
0
274
29638
-
623
-
-
30535
0
14
280700
-
14825
0
0
313171
2012
0
Sağ. Zar.
2009 733 394
YIL
GMT. Uyg
Sağ Uy.%
KĠMYASAL
Toplam
BAKTERĠYOLOJĠK
EPĠDEMĠYOLOJĠK ANALĠZLER
0
2013 632 385
0
1017,00
_
0
62,14 839
0
_
853 98,36 17646
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 72
ġekil 8.3. Ġçme Suları - Bakteriyolojik
733
800
682
632
700
600
394
500
385
400
225
300
197
113
200
100
0
0
0
2009
2010
2011
GMT. Uyg
2012
2013
Sağ. Zar.
ġekil 8.4. Ġçme Suları - Kimyasal
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
839
752
60
0
0
2009
11
1
2010
0
2011
GMT. Uyg
14
0
2012
2013
Sağ. Zar.
ġekil 8.5. Epidemiyolojik Analizler
300000
280700
250000
177991
200000
150000
100000
50000
30425
6609 3247
42646
6476 6724
29638
4287 4231
274
623
17646 14825
0
2009
2010
Boğ. ve Bur.
2011
Kan
2012
2013
Dışkı Kültür
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 73
YIL
ADAPTASYON
EĞİTİMİ
ÇEVRE SAĞLIĞI
RUH SAĞLIĞI
MİKROBİYOLOJ
İ VE
BAĞIŞIKLAMA
GENEL
BESLENME
ANA VE ÇOCUK
SAĞLIĞI
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK
İSTATİSTİĞİ
TOPLAM
Tablo 8.3. HALK SAĞLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM ÇALIġMALARI
2009
424
520
637
729
585
334
570
602
311
2010
2160
2084
1742
2387
1926
830
1034
1249
643
2011
7577
10133
6171
9217
7272
4454
5580
4348
2677
2012
7883
11983
7439
10109
8874
4294
4625
5105
2554
2013
10431
14632
11825
10134
10770
3564
4405
5344
1338
TOPLAM
28475
39352
27814
32576
29427
13476
16214
16648
7523
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
ġekil 8.6. Hizmet Ġçi Eğitim ÇalıĢmaları Grafiksel Gösterimi
2009
2010
2011
2012
2013
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 74
9.BÖLÜM
SAĞLIK YATIRIMLARI
Tablo 9.1. VAN ĠLĠNĠN 2009-2014 YILLARI ARASINDA
FAALĠYETE GĠREN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Van Bölge
Hastanesi 400
Yatak
Çaldıran Kilimli
Sağlık Ocağı
Lojmanı
Merkez
Abdurrahman
Gazi TSM+ASM
Merkez 19 Nolu
Sağlık Ocağı
Erciş Kocapınar
ASM Lojmanı
Prefabrik
Albayrak Sağlık
Ocağı Lojmanı
Muradiye
ASM+TSM
Lojmansız
Merkez Erçek
ASM
Özalp Aşağı
Salmalı ASM
Merkez
Gedikbulak ASM
Merkez 2 NOLU
ASM
Son Durumu
Fiziki
Gerçekleşme
Sözleşme
Tarihi
İş Bitim Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama(TL)
09.06.2011 Geçici
kabul yapıldı.
100%
17.08.2007
22.11.2010
73.101.000
73.101.000
31.12.2011
Faaliyete girmiştir.
100%
26.07.2010
14.12.2010
7.644.040
7.644.040
16.07.2012
Faaliyete girmiştir.
100%
07.10.2010
16.07.2012
1.158.476
1.158.476
10.01.2013 Geçici
kabul yapıldı.
100%
07.10.2010
05.08.2012
1.158.476
1.158.476
24.04.2013 Geçici
kabul yapıldı.
100%
21.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
10.08.2011 Geçici
kabul yapıldı.
100%
21.07.2010
04.12.2010
258.420
258.420
24.04.2013 Geçici
kabul yapıldı.
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
100%
11.03.2012
18.10.2012
407.100
407.100
100%
11.03.2012
18.10.2012
407.100
407.100
100%
11.03.2012
18.10.2012
407.100
407.100
100%
11.03.2012
18.10.2012
814.200
814.200
03.07.2013 Geçici
kabul yapıldı.
03.07.2013 Geçici
kabul yapıldı.
03.07.2013 Geçici
kabul yapıldı.
03.07.2013 Geçici
kabul yapıldı.
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 75
VAN ĠLĠNĠN 2009-2014 YILLARI ARASINDA FAALĠYETE GĠREN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Son Durumu
Çaldıran
Kilimli Sağlık
Ocağı Lojmanı
31.12.2011
Faaliyete
girmiştir.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Merkez
ASM+TSM
Fiziki
Gerçekleşme
Sözleşme Tarihi
İş Bitim Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama(TL)
100%
26.07.2010
14.12.2010
7.644.040
7.644.040
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 76
VAN ĠLĠNĠN 2009-2014 YILLARI ARASINDA FAALĠYETE GĠREN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Merkez ASM+TSM
Merkez
Abdurrahman Gazi
TSM+ASM
Erciş TSM+112
ASH+SGB
Merkez TSM+112
Komuta+ASH
Merkez Alaköy
ASM
Özalp ASM+TSM
Saray Örenburç
ASM+TSM
Erciş TSM+112
ASH+SGB
Merkez TSM+112
Komuta+ASH
Merkez Alaköy
ASM
Özalp ASM+TSM
Son Durumu
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
16.07.2012
Faaliyete
girmiştir.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
Fiziki
Gerçekleşme
Sözleşme
Tarihi
İş Bitim Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama(TL)
100%
02.01.2012
07.06.2012
700.556
700.556
100%
07.10.2010
16.07.2012
1.158.476
1.158.476
100%
-
31.12.2010
1.448.096
1.448.096
100%
-
31.12.2010
1.151.514
1.151.514
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278.
350.278
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
100%
-
31.12.2010
1.448.096
1.448.096
100%
-
31.12.2010
1.151.514
1.151.514
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278.
350.278
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 77
VAN ĠLĠNĠN 2009-2014 YILLARI ARASINDA FAALĠYETE GĠREN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Saray Örenburç
ASM+TSM
Erciş TSM+112
ASH+SGB
Merkez TSM+112
Komuta+ASH
Merkez Alaköy
ASM
Özalp ASM+TSM
Saray Örenburç
ASM+TSM
Erciş TSM+112
ASH+SGB
Merkez TSM+112
Komuta+ASH
Son Durumu
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
24.04.2013
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
31.12.2010
Geçici kabul
yapıldı.
Fiziki
Gerçekleşme
Sözleşme
Tarihi
İş Bitim Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama(TL)
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
100%
-
31.12.2010
1.448.096
1.448.096
100%
-
31.12.2010
1.151.514
1.151.514
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278.
350.278
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
100%
02.01.2012
07.06.2012
350.278
350.278
100%
-
31.12.2010
1.448.096
1.448.096
100%
-
31.12.2010
1.151.514
1.151.514
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 78
Tablo 9.2. 2009-2014 YILLARI ARASINDA DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Erciş Devlet
Hastanesi 150
Yatak
Muradiye
Devlet
Hastanesi 75
Yatak
Merkez Sağlık
Kampüsü
KVC+KDÇ 500
Yatak
Özalp Devlet
Hastanesi 50
Yatak + 6
Lojman
Çatak Entegre
Hastanesi 25
Yatak 10 Daire
Merkez Sağlık
Müdürlüğü
Binası
Son
Durumu
Fiziki
Gerçekleşme
Sözleşme
Tarihi
İş Bitim
Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan Harcama
(TL)
İnşaatı
Devam
Ediyor.
45%
02.10.2013
10.04.2015
33.627.640
4.887.093
İnşaatı
Devam
Ediyor.
69%
09.12.2011
08.09.2014
11.078.784
2.000.000
İnşaatı
Devam
Ediyor.
36%
28.09.2012
11.12.2014
139.181.000
53.392.662
İnşaatı
Devam
Ediyor.
50%
18.07.2013
04.12.2014
13.039.100
2.184.715
1%
27.12.2013
29.09.2014
10.974.000
-
28%
02.08.2013
01.04.2014
5.597.920
1.000.000
İnşaat
devem
ediyor.
İnşaat
devam
ediyor.
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 79
2009-2014 YILLARI ARASINDA DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Son
Durumu
Fiziki
Gerçekleşme
Sözleşme
Tarihi
İş Bitim
Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama
(TL)
Merkez
Kalecik ASM
İnşaat
devam
ediyor.
8%
10.06.2013
16..07.2014
497.139
-
Edremit ASM
(3 hekim)
ASM
Edremit ASM
(6hekim)
ASM
Erciş ASM
(6hekim)
ASM
Merkez
Akköprü (2
hekimli) ASM
Erciş Devlet
Hastanesi
100 yataklı
Ek Bina
İnşaat
devam
ediyor.
İnşaat
devam
ediyor.
İnşaat
devam
ediyor.
İnşaat
devam
ediyor.
25%
10.06.2013
16.07.2014
490.139
-
15%
10.06.2013
16.07.2014
994.278
-
8%
10.06.2013
16.07.2014
994.278
-
8%
10.06.2013
16.07.2014
331.426
-
İnşaat
devam
ediyor.
-
02.10.2013
10.04.2015
33.627.640
-
Merkez 60
Ünitli ADSM
İnşaatı
devam
ediyor.
%1
01.03.2014
01.01.2015
13.953.000
-
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 80
Tablo 9.3. 2009-2014 YILLARI ARASINDA PROJE VE ĠHALE AġAMASINDA
OLAN SAĞLIK YATIRIMLARI
Yatırımın Adı
Son Durumu
Merkez Van Bölge
FTR+YPAG+PSK
450Yatak
13.05.2013
Tarihinde ihale
yapıldı.
Bahçesaray 20
Yataklı Devlet
Hastanesi 10
Lojmanlı
Çaldıran İlçe
Hastanesi
Merkez Eğitim Tipi
Sağlık Ocağı
Başkale Devlet
Hastanesi
Merkez 5 nolu ASM
Gevaş ASM+TSM
Çaldıran TSM+ASM
Edremit ASM
Merkez İl Sağlık
Müdürlüğü 30 Daireli
Gevaş Devlet
Hastanesi Nitelikli
Yatak
Merkez Onkoloji
Hastanesi 100 Yataklı
Sözleşme
Tarihi
İş Bitim
Tarihi
Sözleşme
Bedeli (TL)
Yapılan
Harcama(TL)
55.000.000
Proje
Aşamasında.
-
-
-
-
-
-
5.500.000
0
Arsa Temin
Aşamasında.
Proje
aşamasında.
Proje
Aşamasında.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proje
Aşamasında.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proje
Aşamasında.
Proje
Aşamasında.
Proje
Aşamasında.
Arsa Temin
Aşamasında.
Proje
Aşamasında.
Merkez Sıhke Gölü
ASM
Planlama
Aşamasında.
İhale
Aşamasında.
İhale
Aşamasında.
Gürpınar Entegre ilçe
Hastanesi 10 Yataklı
Proje
Aşamasında.
Merkez Kevenli ASM
Fiziki
Gerçekleşme
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 81
Notlar
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 82
İnş
Notlar
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Van İl Sağlık Müdürlüğü| 83
Download

Van İl Sağlık Müdürlüğü