1
2
İ Çİ N DE K İ LE R
KISALTMALAR………………………………………………………………………………………………………..4
BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK ANALİZ
1.1 Tarihsel Gelişim………………………………………………………………………………………….5
1.2 İlgili Mevzuat…………………………...………………………………………………………………...6
1.3 Stratejik Planlama Çalışmaları………………………………………………………………………...7
1.4 Teşkilat Yapısı…………………………………………………………………………………………....8
1.5 Kaynaklar………………………………………………………………………………………………….9
1.6 Mevcut Durum Analizi………………………………………………………………………………….11
1.7 Paydaş Analizi…………………………………………………………………………………………...17
1.8 GZTF Analizi……………………………………………………………………………………………..19
İKİNCİ BÖLÜM
2.1 Misyon……………………………………………………………………………………………………..20
2.2 Vizyon……………………………………………………………………………………………………...20
2.3 Temel İlkeler ve Değerler………………………………………………………………………...
…….20
2.4 Amaçlar, Hedefler ve Hedefe Yönelik Stratejiler…………………………………………………...21
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK UYGULAMALAR
3.1 Sorumlu Birim Matrisi……………………………...……………………………………………………
3
K I S A LT M A LA R
ADSM
: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ADNKS
: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
AHBS
: Aile Hekimliğim Bilgi Sistemleri
ASM
: Aile Sağlığı Merkezi
BT
: Bilgisayarlı Tomografi
EKG
: Elektrokardiyografi
FTR
: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
GS
: Genel Sekreterlik
GZFT
: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
KHK
: Kanun Hükmünde Kararname
MR
: Manyetik Rezonans
MHRS
: Merkezi Hastane Randevu Sistemi
SGK
: Sosyal Güvenlik Kurumu
SGB
: Strateji Geliştirme Başkanlığı
SH
: Stratejik Hedef
SSK
: Sosyal Güvenlik Kurumu
SP
: Stratejik Plan
SPK
: Stratejik Planlama Ekibi
STK
: Sivil Toplum Kuruluşları
TKHK
: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
TRSM
: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
4
B İ Rİ NCİ BÖ L ÜM
STRATEJİK ANALİZ
1.1.Tarihsel Gelişim
B
akanlığımız vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişmelerini
ve hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 2003 yılından beri istikrarlı bir biçimde uygulamaktadır. Ülkemize mahsus bir model olarak yürütülmekte olan bu Programın en önemli unsurlarından biri de Sağlık Bakanlığı’nın planla-
ma, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirerek, söz konusu Program ile sağlanan başarıların
süreklilik kazandırılmasıydı. Bu çerçevede, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “Bakanlık teşkilatı
ve bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması süreci başlatılmıştır.
Sağlık hizmet sunumunda sağladığımız iyileşme ve gelişmeye paralel olarak, Bakanlığımız ve bağlı
kuruluşlarının da yeniden yapılandırılması gereği doğmuştur. Bu gereklilikten hareketle, politika belirleme, düzenleme, denetleme ve hizmet sunumunun merkezde toplandığı dikey yapılanmadan; Bakanlığımızın politika belirleme ve sistem yönetimi üzerine yoğunlaştığı, kurumsal uzmanlaşmaya dayanan, taşra teşkilatındaki idarecilerin karar verme imkânlarını artırmayı amaçlayan yatay yapıya geçilmiştir.
Bakanlığımız politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek
üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” 19.03.2012 tarihinde kurulmuştur.
İlimizde bu kapsamda Bingöl İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 02/11/2012 tarihinde kurulmuş olup, Birliğimize bağlı 6 sağlık tesisi bulunmaktadır.
BİNGÖL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZ
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ
BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ
BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ
5
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.2.İlgili Mevzuat
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,
663 Sayılı KHK,
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun,
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu,
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun
5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu
5324 Sayılı Kozmetik Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu
6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu
7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun
7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
6
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.3.Stratejik Planlama Çalışmaları
S
tratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Stratejik plan kurum bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri gerçekleştirecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin belirlenmiş önceliklere
göre dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eden dönemsel bir belge-
dir. Stratejik planlama iyi yönetimi hedefler; bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve
kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder.
Stratejik Planlama süreci, herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmadan Kurum personeli tarafından
gerçekleştirilmiştir. Her düzeyden personelin planlama sürecine katılımı sağlanarak sahiplenme derecesinin artırılması hedeflenmiştir. Yine, Plan’ın sahiplenilmesi ve uygulama başarısının artırılmasına yönelik olarak, iç ve dış paydaşların görüş ve katkılarının alınması için anket uygulanmıştır.
Birliğimiz; şeffaflık, hesap verilebilirlik ve insanı merkez alan yönetim anlayışı çerçevesinde kamuoyuna sunacağı bu belgeyle; ilgilileri Kurum stratejik amaçlarına ve hedeflerine ilişkin bilgilendirmeyi
amaçlamıştır. Bu kapsamda; hedeflerimizi gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmak için 2014-2018 yıllarını
kapsayan Stratejik Plan, gelecek beş yıllık döneme ışık tutacaktır.
Bakanlığımızın 2013/3 Sayılı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatının İşleyişi konulu genelgesine istinaden Genel Sekreterliğimizde çalışmaların başlatılması için Bakanlık genelgesi personellerimizin bilgisine sunulmuştur.
Genel Sekreterimiz Başkanlığında toplantı yapılmış ve bir alt komisyonun taslak çalışmalarına başlaması uygun görülmüştür.
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Unvanı
Adı-Soyadı
Genel Sekreter
İdari Hizmetler Başkanı
Mali Hizmetler Başkanı
Uzman
Uzman
Uzm.Dr.Muhammet Akif GÜLER
Nedim HANT
Dt.A.Şakir KAVRAN
Ömer ALİMOĞLU
Sedat ADEMOĞLU
Stratejik Plan Hazırlama Alt Komisyonu
Unvanı
Adı-Soyadı
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Verimlilik Sorumlusu
Tsim Sorumlusu
Murat ARSLAN
Mehmet BUZGAN
Mehmet KARAGÖL
Mehmet BÜKEY
Hasan BURULDAY
Mücahit KAÇAR
Cengiz EKİNCİOĞLU
Sakine MART
7
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.4.Teşkilat Yapısı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Taşra Teşkilatı Şeması
Genel Sekreter
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Tıbbi Hizmetler Başkanı
İdari Hizmetler Başkanı
Mali Hizmetler Başkanı
Uzman
Uzman
Uzman
Büro Görevlisi
Büro Görevlisi
Büro Görevlisi
Hastane Yöneticisi
Başhekim
Hasta Hizmetleri ve
Sağlık Otelciliği
Müdürü
İdari ve Mali İşler
Müdürü
Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü
Başhekim Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Diğer Personel
Diğer Personel
Diğer Personel
Diğer Personel
8
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.5.Kaynaklar
1.5.1. İnsan Kaynakları
UNVAN / BRANŞ
2013 Sayı
Yüz Binde
Uzman Hekim
97
36.5
Pratisyen Hekim
27
10.1
Diş Hekimi
25
9,4
Eczacı
8
3,0
Hemşire
346
130,3
Ebe
126
47,5
Diğer Sağlık Personeli
310
116,8
Diğer Personel
397
149,5
Hizmet Alımı Personeli
459
172,9
1.5.2. Mali Kaynaklar ( 2013 )
2012 Yılı Harcama
2013 yılı Harcama
Değişim Oranı ( %)
Genel Bütçe Toplamı
27.318.853,82
44.804.979,43
64
Döner Sermaye Bütçesi
71.120.706,34
71.208.583,63
1
(2.999,434,77)
Diğer (İl Özel İdare, Hayırsever vb.)
1.163.975,37
Toplam
Ekonomik Sınıflar
Yıl Sonu Ödeneği
Harcama
Döner
Döner
Genel Bütçe
Toplam
Genel Bütçe
Toplam
Sermaye
Sermaye
Harcama/Yıl
Sonu Ödeneği
(%)
Personel Giderleri
27.187.839,54
3.908.407,00
31.096.246,54
33.691.691,59
3.472.868,64
37.164.560,23
0,20
SGK Devlet Primi
Gid.
5.670.992,39
60.162,00
5.731.154,39
6.283.735,66
8.858,11
6.292.593,77
0,10
Mal ve Hizmet Alım
Gid.
4.065.050,53
34.471.655,00
38.536.705,53
4.187.367,03
32.642.065,35
36.829.432,38
-0,04
Cari Transferler
0
5.659.679,00
5.659.679,00
0
5.232.322,00
5.232.322,00
-0,08
Sermaye Giderleri
0
1.580.522,00
1.580.522,00
0
1.377.276,29
1.377.276,29
-0,13
0
106.736,90
0,00
42.733.390,39 87.002.921,57
0,05
Sermaye Transferleri
Toplam
106.736,90
0
106.736,90
106.736,90
37.030.619,36
45.680.425,00
82.711.044,36
44.269.531,18
9
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.5.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Genel Sekreterliğimize bağlı 6 sağlık tesisinin veri standardizasyonunu sağlamak, elektronik kişisel sağlık kayıtlarını tek elde toplamak ve kaynak tasarrufu sağlamak için merkezi HBYS alımı yapılmıştır.
Merkez ve ilçelerde kurulan Web tabanlı HBYS sistemi ve kurulacak olan PACS nedeniyle bağlı kuruluşlarımızda çekilen her türlü görüntülemenin bağlı kuruluşlarımızda çalışan tüm hekimlerce görülerek değerlendirilmesi sağlanacaktır. Aynı sistemle bağlı sağlık tesislerimizde çekimi yapılan MR , BT vb görüntüleme hizmetlerinin ilimiz dışında da rapor edilmesi sağlanacaktır.
Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği aşağıda yer alan sistemleri etkin bir şekilde kullanmaktadır.
• MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)
• KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)
• E-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi)
• ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)
• İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi)
• EKAP(Elektronik Kamu Alımları Platformu)
• TSİM(Temel Sağlık İstatistikleri Modülü)
• TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi)
• MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Uygulamaları)
• İşçi Sayısının Tespit ve Takip Sistemi
• KDS (Karar Destek Sistemi)
• MKYS Enerji Takip Modülü
 Sağlık-NET
 E-Reçete
10
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.6.Mevcut Durum Analizi
1.6.1.Nüfus Bilgileri, TÜİK-2012 ve AHBS
İlçe Adı
2012 Yılı ADNKS Nüfusu
2012 Yılı AHBS Nüfusu
Merkez
142.455
138.122
Adaklı
9.550
8.900
Genç
34.947
35.423
Karlıova
32.244
33.006
Kiğı
4.886
4.793
Solhan
33.424
33.663
Yayladere
2.019
1.376
Yedisu
2.982
2.886
262.507
258.169
GENEL TOPLAM
1.6.2.Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerimiz ( 2013 )
Yatak Sayısı
(2013)
Nitelikli Yatak
Sayısı
(2013)
2013 yılı
Yatak Doluluk
Oranı %
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
317
14
67,6
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
160
45
85,6
GENÇ DEVLET HASTANESİ
50
50
51,9
SOLHAN DEVLET HASTANESİ
50
50
46,9
30
51,0
BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
30
-
-
-
TOPLAM
607
189
60,6
GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI
BİRİMLER
KARLIOVA DEVLET HASTANESİ
11
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.6.3.Yataklı Tedavi Hizmetleri Çalışmaları ( 2013 )
2013
YATAK SAYISI
607
TOPLAM MUAYENE SAYISI
936.578
YATAN HASTA SAYISI
37.053
YATILAN GÜN SAYISI
148.211
DOĞUM SAYISI (Normal Doğum)
2.652
SEZERYAN SAYISI
1.306
TOPLAM DOĞUM SAYISI
3.958
AMELİYAT
A GURUBU
178
B GURUBU
2885
C GURUBU
8012
D GURUBU
9064
E GURUBU
5304
GÜNÜBİRLİK
7888
TOPLAM AMELİYAT SAYISI
33.331
BİR HASTANIN ORTALAMA KALIŞ GÜN SAYISI
4,6
YATAK İŞGAL ORANI
60,6
YATAN HASTA ORANI (%)
4,2
YATAK DEVİR HIZI
4,9
YATAK DEVİR ARALIĞI
4,3
12
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.6.4.Diyaliz Hizmetleri ( 2013 )
Cihaz sayısı
Tedavide Olan
Hasta Sayısı
Uzman Doktor
Pratisyen
Hekim
Hemşire
Bingöl Devlet Hastanesi
21
56
1 Nefroloji
1
11
Bingöl Genç Devlet Hastanesi
4
12
1 İç Hastalıkları
-
4
Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi
4
11
1 İç Hastalıkları
-
2
Bingöl Solhan Devlet Hastanesi
6
15
1 İç Hastalıkları
-
4
İl Geneli
35
82
4
1
21
KURUMLAR
1.6.5.Evde Sağlık Hizmetleri ( 2013 )
Ulaşılan
Toplam
Hasta Sayısı
Aktif Takipli Hasta
Sayısı
Aylık
Ort. Ziyaret
Sayısı
Pratisyen
Hekim
Sağlık
Personeli
Şoför
Araç
Bingöl Devlet Hastanesi
420
187
353
1
3
2
1(*)
Bingöl Genç Devlet Hastanesi
107
36
137
1
1
1
1(*)
Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi
6
2
8
1
1
1
1
Bingöl Solhan Devlet Hastanesi
94
31
19
1
1
1
1(*)
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
56
-
17
1
1
1
1
İl Geneli
683
256
679
5
7
5
5
KURUMLAR
* Giydirilmiş Araç
1.6.6.İl Geneli Erişkin Yoğum Bakım Hizmetleri ( 2013 )
Birinci
Seviye
Bingöl Devlet Hastanesi
İkinci
Seviye
Üçüncü
Seviye
Yatak
Sayısı
YDO
(%)
Yatak
Sayısı
YDO
(%)
Yatak Sayısı
YDO
(%)
4
52,3
6
90,5
10
44,0
Toplam
Yatak Sayısı
Vent.
Sayısı
20
12
1.6.7.Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri ( 2013 )
Birinci
Seviye
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
İkinci
Seviye
Yatak
Sayısı
YDO
(%)
Yatak
Sayısı
-
-
21
YDO
(%)
74,1
Üçüncü
Seviye
Yatak
Sayısı
YDO
(%)
-
-
Toplam
Yatak
Sayısı
Vent.
Sayısı
21
3
13
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.6.8.Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ( 2013 )
Ünit
sayısı
Poliklinik
Sayısı
Kanal
Tedavisi
Yapılan
Diş Sayısı
Dolgu
yapılan
diş sayısı
Çekim
Yapılan
Diş Sayısı
Cerrahi
Müdahale Sayısı
Sabit
Protez
Üye
Sayısı
Hareketli
Protez
Parça
Sayısı
Detertraj
yapılan
hasta sayısı
BİNGÖL ADSM
19
79.110
7417
22.618
21.673
1.726
25.691
3.593
4.974
GENÇ DEV.HAST.
2
7.742
299
2.360
3.298
188
0
0
589
KARLIOVA
DEV.HAST.
2
7.463
410
695
3.199
322
0
0
55
SOLHAN
DEV.HAST.
2
11.461
60
635
3.168
1
0
0
851
TOPLAM
25
105.776
8186
26.308
31.338
2.237
25.691
3.593
6.469
KURUM
1.6.9.Birliğimiz ve bağlı Sağlık Tesislerimizin Personel Durumu ( * )
Uzman
Hekim
Sayısı
Pratisyen
Hekim
Sayısı
Diş Hekimi
Sayısı
Hemşire
Sayısı
Ebe
Sayısı
Sağlık
Memuru
Sayısı
Diğer
Personel
Sayısı
Genel Sekreterlik
1
-
1
5
2
11
43
Bingöl Devlet Hastanesi
64
7
-
194
16
131
182
Bingöl Kadın Doğum ve
Çocuk Hastalıkları Hst
22
4
-
73
89
57
115
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi
-
-
19
11
1
14
14
Bingöl Solhan Devlet
Hastanesi
5
4
2
29
5
30
22
Bingöl Karlıova Devlet
Hastanesi
2
4
2
22
5
15
12
Bingöl Genç Devlet Hastanesi
2
3
3
29
11
30
39
TOPLAM
96
22
27
363
129
288
427
(*) Haziran 2014 Personel Durumu
14
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.6.10.Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerindeki Uzman Hekim Durumu ( * )
U
N
V
A
N
BRANŞ
Devlet
Hastanesi
Doğum ve
Çocuk
PDC
PDC
ÇLŞ
AİLE HEKİMLİĞİ
ACİL TIP
4
2
ANESTEZİYOLOJİ VE REA.
8
6
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
3
2
ÇOCUK CERRAHİSİ
U
Z
M
A
N
T
A
B
İ
P
0
3
Genç
Devlet
Karlıova
Devlet
ÇLŞ
PDC
ÇLŞ
PDC
0
2
1
2
2
2
1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST.
8
5
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞ.
1
1
1
1
1
0
1
ÇLŞ
Solhan
Devlet
PDC
ÇLŞ
2
0
0
1
1
1
1
ADSM
PDC ÇLŞ
Genel
Toplam
Doluluk
Oranı
PDC
ÇLŞ
6
1
16,67
4
2
50,00
14
9
64,29
3
2
66,67
2
1
50,00
11
6
54,55
1
1
100,00
DERİ VE ZÜH.HASTALIKLARI
3
1
3
1
33,33
END. VE METABOLİZMA
1
0
1
0
0,00
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
2
3
2
66,67
FİZİKSEL TIP VE REHA.
4
2
4
2
50,00
GASTROENTEROLOJİ
1
1
1
1
100,00
GENEL CERRAHİ
8
3
11
5
45,45
GÖĞÜS CERRAHİSİ
1
1
1
1
100,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI
4
3
4
3
75,00
GÖZ HASTALIKLARI
6
5
6
5
83,33
İÇ HASTALIKLARI
7
3
KADIN HAST. VE DOĞUM
1
1
1
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
6
60,00
1
0
1
1
10
8
80,00
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
2
1
2
1
50,00
KARDİYOLOJİ
4
4
4
4
100,00
KULAK BURUN BOĞAZ
6
4
6
4
66,67
NEFROLOJİ
1
1
1
1
100,00
NÖROLOJİ
6
4
6
4
66,67
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
6
4
6
4
66,67
PLASTİK CERRAHİ
1
1
1
1
100,00
RADYOLOJİ
5
5
7
6
85,71
RUH SAĞ. VE HASTALIKLARI
3
3
3
3
100,00
TIBBİ BİYOKİMYA
3
2
1
1
4
3
75,00
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
3
1
1
1
4
2
50,00
TIBBİ PATOLOJİ
2
0
2
3
4
3
75,00
ÜROLOJİ
6
3
6
3
50,00
2
1
(*) Haziran 2014 Personel Durumu
15
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.6.11.Sağlık Tesislerimizin Kalite Değerlendirme Puanları
BİRİMLER
2012
2013
Devlet Hastanesi
0,53
0,95
Kadın Doğum ve Çocuk Hst. Hastanesi
0,98
0, 91
ADSM
0,94
0,84
Karlıova Devlet Hastanesi
0,75
0,93
Solhan Devlet Hastanesi
0,97
0,94
Genç Devlet Hastanesi
0,88
1 (Değerlendirme Dışı)
1.6.12.Hasta ve Çalışan Memnuniyeti ( 2013 )
Çalışan
BİRİMLER
Hasta
Mevcut 2013 Hedef 2018
Mevcut 2013
Hedef 2018
Bingöl Devlet Hastanesi
0,84
0,98
0,98
0,98
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
0,94
0,98
0,98
0,98
Karlıova Devlet Hastanesi
0,85
0,98
0,95
0,98
Solhan Devlet Hastanesi
0,89
0,98
0,96
0,98
Genç Devlet Hastanesi
0,95
0,98
0,95
0,98
ADSM
0,92
0,98
0,94
0,98
16
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.7.Paydaş Analizi
Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Stratejik Planı hazırlanırken Bakanlığımız Sağlıkta Dönüşüm
Programına uygun olarak Taşra Teşkilatına konulan hedefler doğrultusunda iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir. İç ve dış paydaşların sağlık teşkilatı birimlerine geri bildirim, bilgi ve insan gücü paylaşımı, alt yapı
desteği vb. gibi katkıları olmuş, konulan ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün katılımı ile belirli periyotlarla ilimizin sağlık sorunları tartışmak üzere toplantılar yapılmakta,
raporlanmakta ve çözümler üretilmektedir.
1.7.1.İç Paydaşlar:
Valilik
İI Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kaymakamlıklar
Aile Sağligi Merkezleri
Toplum Sağligi Merkezleri
AÇSAP Merkezleri
Halk Sağligi Laboratuvarları
Verem Savaş Dispanserleri
112 Acil Komuta Merkezleri
Kanser Erken Teşhisv e Tarama Merkezleri (KETEM)
17
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.7.2.Dış Paydaşlar:
Vatandaşlar
Defterdarlık
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü
Gıda, Tanmve Hayvancılık Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü
Emniyet Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı
Kültür veTurizm Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Adliye
Cumhuriyet Başsavcılığı
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü
Bingöl Üniversitesi
İl Özel İdaresi
Belediyeler
Bilim Sanayi veTeknoloji Müdürlüğü
Karayolları Bölge Müdürlüğü
Müftülük
Eczacılar Odası
Sendikalar
Özel Sağlık Kuruluşları
Dernekler
Kızılay
Yeşilay
Bankalar
Diğer Sivil Toplum Kuruluşlan (STK)
18
B İ Rİ NC İ B Ö L ÜM
1.5.GZFT Analizi
Güçlü Yönler
663 Sayılı KHK ile Bakanlığın etkin, verimli ve profesyonel bir taşra teşkilatı yapısına kavuşmuş olması.
Zayıf Yönler
Kamu Hastane Birliklerine Geçilmesi
Bazı branşlarda sağlık personeli sayısının sağlık
Döner Sermaye kaynağının varlığı
2007 Yılı Hemşirelik Kanunu ve 2010 Yılı Hemşirelik Yönetmeliği ile sağlık personelinin eğitim düzeyinin ve
branşlaşmanın artması
İcra yetkisine sahip olma
Bingöl Devlet Hastanesinin modern tıbbın ihtiyaç
duyduğu fiziki mekana sahip olamaması.
hizmet talebini ve ihtiyacını karşılayamaması.
İlin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması
İlimizin coğrafi yapısı nedeniyle, Uzman ve Pratisyen Hekimler ancak DHY atamaları ile atanmakta
ve DHY süreleri bitince hemen gitmektedir. 4924
sözleşmeli personel statüsünün tüm sağlık tesisle-
Yeniliğe , değişime ve teknolojik alt yapının sağlam olması
İç ve dış paydaşlarla kurulmuş sağlam ilişkiler
rimizi kapsamaması .
Mali yönden alımların tek elden yapılmasıyla yüksek tasarruf imkanının olması
gösterilmesi.
Fırsatlar
İlimizdeki istikrar ortamı.
İlimizde üniversite hastanesi ve eğitim araştırma
İdari ve Mali yönden daha geniş icra yetkisine sahip olması
Sağlık alanındaki istihdamın artması.
Nitelikli personel sayısının eksikliği
Yeniliklere ve değişime karşı zaman zaman direnç
SUT fiyatlarının günümüz gerçeklerine göre güncellenmemesi.
hastanesinin bulunmaması.
Bazı özellikli sağlık hizmetlerinin verilememesi
( A njiografi, kalp damar cerrahi ameliyatları vb. )
Teknolojinin hizmet sunumunda daha aktif kullanılması
İlçe Hastanelerimizde Lojman olmayışı
İl Koordinasyon toplantıları ve Valilik ile bütünleşik hizmet
sunumu
Tehditler
İlçe hastanelerini özendirmek için lojman tahsisi
yapılmalıdır.
19
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
2.1. VİZYON
Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca eriştiği BİNGÖL
2.2. MİSYON
İnsan Merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına
zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak.
2.3. TEMEL İLKE ve DEĞERLER
Nihai Amaç:
Hakkaniyetli Şekilde Halkın Sağlığını Korumak ve İyileştirmek.
Stratejik Amaç 1
Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek
Stratejik Amaç 2
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
Stratejik Amaç 3
İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek
20
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
2.4 AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER
Stratejik Amaç 1:
Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.
Kişilerin varlığına bağlı kalmadan, faaliyetlerini sistematik bir şekilde sürdürebilmesini ve geliştirilebilmesini sağlayan bir yapıya kavuşmayı ifade eden kurumsallaşma, günümüzde kamu idareleri için geleneksel davranış kalıpları ve iş yapma tarzlarının değiştirilebilmesi açısından hayati öneme haizdir. Kurumsallaşmanın temel amacı, kurumun kişilere bağımlı olmadan, faaliyetlerini tanımlanan iş süreçlerine
göre sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi ve geliştirebilmesidir. Kurumun tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan
ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.
Bu amaçla yeni bir kurum olan İdaremizde, kurumsallaşmayı sağlamak için stratejik plan vasıtasıyla Kurumun hedefleri ve bu hedeflere ulaşma yolunda belirlenen stratejileri, faaliyetleri yürütürken uymayı taahhüt ettiğimiz değer ve ilkeleri, iş yapış şekillerini ortaya koyan prosedürleri, iş ve görev tanımlarını
belirleyerek, yetki ve sorumlulukları taşıyabilecek kişilere dağıtarak profesyonel bir yönetim anlayışına
geçilmesini amaçlamaktayız. Günümüzde ve gelecekte kurumların başarıları büyük oranda insan kaynaklarına yapacakları yatırım ve bu kaynakların çalışma koşullarını olabildiğince onların isteklerini karşılayacak şekilde oluşturabilmeleri ile doğru orantılıdır. Bunları gerçekleştiremeyen kurumların uzun vadede hedeflerine ulaşması oldukça zordur. Çalışanların işini severek ve isteyerek yapmasını, yüksek motivasyon ile istenen başarının yakalanmasını hedefleyen insan kaynakları yönetimi, kurumsal başarının
temel unsurudur. Geleneksel personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçmeyi hedefleyen bir Kurum olarak, insan gücünü etkin ve verimli kullanmak, çalışan mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler yapılması temel hedeflerimiz arasındadır.
Kurumun iş süreçlerine uygun ve bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini destekleyen bilgi teknolojileri altyapısı, kurumsallaşmanın önemli bir unsurudur. Bilgi teknolojileri uygulamaları kamu kurumlarında iş süreçlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi, bilgi güvenliğinin ve şeffaflığın artırılması ve kurumsallaşmanın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. İş süreçlerinde ortaya çıkan hatalar sonucu
hizmet alanlar ve kullanıcılar zor durumda kalabilmekte, maddi ve manevi kayıplara uğrayabilmekte, sunulan hizmete duyulan güven sarsılabilmektedir. Bu durumların önüne geçilebilmesi amacıyla Kurumumuzun teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet alanlara kesintisiz ve güvenilir hizmet sunulması
amaçlanmaktadır.
21
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef-1.1. İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek.
• Genel Sekreterliğimizde mevcut olan izleme ölçe ve değerlendirme(verimlilik)biriminin güçlendirilmesi.
• Genel Sekreterliğimizde ve bağlı birimlerde tüm faaliyet ve işlem süreçlerinin tanımlanması
• Genel Sekreterliğimizde ve bağlı birimlerde görev yapanların iş ve görev tanımlarının yapılması.
• Kurumsal risk yönetimi anlayışına geçişin sağlanması
• Kurumsal iletişim politikasının geliştirilmesi
Hedef-1.2. İnsan Kaynaklarını etkin şekilde kullanmak.
Kamu sağlık tesisleri insan kaynağı planlaması orta ve uzun vadeli projeksiyonunun yapılması,
İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programlarına katılmasını sağlamak.
Sağlık Bakım hizmetlerinde çalışan personellerin kendi alanlarında çalıştırılmasını sağlamak.
İnsan Kaynaklarını bağlı sağlık tesislerimizin iş yüküne göre planlamak.
Bağlı sağlık tesislerimizde iş yüküne göre insan kaynaklarının planlanmasını sağlamak.
2014 PDC
Doluluk Oranı (%)
Hedef 2018
(%)
63,86
85
55
80
Diş Hekimi
72,22
85
Eczacı
54,55
70
Hemşire
81,92
90
Ebe
84,67
90
Diğer Sağlık Personeli
69,99
80
UNVAN / BRANŞ
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
22
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef-1.3.Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek
GELECEĞE BAKIŞ
 İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programlarını yapmak.
 Her görev için gerekli eğitimleri planlamak.
 Göreve yeni başlayan personelle genel uyum ve birim uyum eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
 Yöneticilerin, iyi yönetim, liderlik ve yönlendirme kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim prog-
ramlarına katılmasını sağlamak.
 Özellikli birimlerde görev yapan personellerin sertifikalandırılmalarını sağlamak.
 Mevzuatı gereği verilmesi gereken tüm eğitimlerin verilmesini sağlamak ve takibini yapmak.
Personele verilen eğitim oranlarını yükseltmek
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Eğitim Alması
Gereken Personel Sayısı
(2013)
Eğitim Alan
Personel
Sayısı
(2013)
Eğitim Alan
Personel
Oranı
2013
(%)
Hedef
2018
(%)
Kişiler arası İletişim Eğitimi
1771
1230
69,5
100
Hasta Hakları ve Güvenliği Eğitimi
1771
1129
63,7
100
Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi
1771
1508
85,1
100
El Hijyeni Eğitimi
1771
1555
87,8
100
Temizlik Eğitimi
1771
1266
71,5
100
CPR Eğitimi
899
658
73,2
100
Bölüm Bazlı Eğitimler
306
218
71,2
100
Sertifikalı Personel Sayısını artırmak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Sertifikalandırıl-
Sertifikalı Per-
Sertifikalı Per-
Hedef
ması gereken
sonel Sayısı
sonel Oranı
2018
Personel Sayısı
2013
2013
(% )
2013
(% )
Sertifikalı Çalışan (ACİL)
94
22
23,4
80
Sertifikalı Çalışan (YOĞUNBAKIM)
46
18
39,1
80
Sertifikalı Çalışan (DİYALİZ)
19
13
68,4
90
Sertifikalı Çalışan (Sterilizasyon)
Sertifikalı Çalışan (Enfeksiyon)
Sertifikalı Çalışan (Kan Transfizyonu)
5
5
16
2
3
15
40
60
93,75
100
100
100
23
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef-1.4.Teknolojik altyapıyı geliştirmek
LECEĞE BAKIŞ
 Kişisel Sağlık Verilerinin merkezi ağda toplanması, paylaşılması ve kullanılması sisteminin geliştiril-
mesi.
 Hastane bilgi yönetim sistemleriyle kurumsal bilgi sistemlerinin tam entegrasyonunun sağlanması
 Bilgi teknolojileri kurumu ( BTK ) tarafından oluşturulan bilgi teknolojileri güvenliği ile ilgili stan-
dartların uygulanması sağlamak.
 Sağlık tesislerinin bütün fonksiyonlarını dikkate alan “ Dijital Hastane ” konseptinin kurulması ve
geliştirilmesi
Bilgi Teknolojilerini Sağlık tesislerimizde yaygınlaştırmak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Tüm Hastanelere PACS Sisteminin Kurulması
Hastaneler arası görüntüleme sistemin aktif hale getirilmesi
Kağıtsız hastane oranı
Akredite edilmiş, Sertifikalandırılmış Hastane Bilgi Yönetim
Mevcut Durum
2013
Hedef
2018
20
100
-
100
-
100
-
Sistemi oranı
50
Stratejik Amaç 2:
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmak için sistemin kapasitesini
güçlendirmek, kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek esastır. Bu kapsamda koruyucu, acil, tedavi ve rehabilite edici hizmetler, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbî uygulamaları da içine alacak şekilde entegre edilmelidir. Entegrasyon, sağlık insan kaynağı iyileştirilerek, ilaç ve biyolojik ürünlerin akılcı kullanımı sağlanarak, sağlık teknolojileri ve bilgi sistemleri geliştirilerek desteklenmelidir. Kanıta dayalı kararlar almak için
hizmet sunumu düzenli İzlenmeli ve değerlendirilmelidir.
24
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef -2.1.Sağlık Hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
2.1.1 Sağlık hizmetlerini idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek
 Genel Sekreterliğimize bağlı kuruluşlarda kalite standartlarının yükseltilmesi.
 Genel Sekreterliğimize bağlı kuruluşların akreditasyon sürecine hazırlamak.
 Genel Sekreterliğimize bağlı kuruluşlarının nitelikli yatak sayılarının artırılması.
 Yeni hizmet binalarının inşa ettirilmesi, mevcut hizmet binalarının hizmet gereklerine uygun olarak
yeniden düzenlenmesi.
 Teşhis ve tedavi hizmetlerinin güvenilirliğinin arttırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi
 Hizmetin kalitesini ve standardizasyonunu sağlayacak klinik ve idari rehberlerin uygulanmasını
sağlamak
 Hizmet standartlarının, organizasyon ve iş akış süreçlerinin sistemin tümünü kapsayacak şekilde
oluşturulması
 Hasta mahremiyetini sağlamak.
 Çalışan güvenliğinin sürekliliğini sağlayacak birim bazlı risk analiz planları oluşturmak ve uygula-
masını sağlamak.
 Enfeksiyon kontrol komitelerinin etkin sürveyans yapmalarının sağlanması.
 Tesis yönetim ve güvenliğine ilişkin örnek programları izlemek ve değerlendirmek.
 Sağlık tesislerimizin hastane afet planı ( HAP ) yönetmeliğe uygun yapılmasının sağlanarak tesis
tahliye tatbikatının yapılması.
 Çevre ve atık yönetimi konularına yönelik Çevre Yönetim Birimlerinin oluşturulması.
Yatak sayısı ve nitelikli yatak oranını artırmak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
10.000 kişiye düşen yatak sayısını artırmak
Bingöl Devlet Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hast.Hastanesi
Genç Devlet Hastanesi
Solhan Devlet Hastanesi
Karlıova Devlet Hastanesi
TOPLAM
Mevcut
Yatak
Sayısı
2014
301
160
50
50
30
591
Mevcut Durum
2013
Hedef
2018
24
26
Hedef Yatak
Sayısı
2018
Nitelikli Yatak
Oranı (%)
Hedef Nitelikli
Yatak Sayısı
2018
400
200
50
75
5
32,4
100
100
100
100
100
100
50
750
100
35
100
100
25
Karne Başarı puanlarını yükseltmek
Mevcut Durum
2013
Hedef
2018
Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği
830
900
Bingöl Devlet Hastanesi
802
900
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
807
900
Bingöl Genç Devlet Hastanesi
629
850
Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi
725
850
Bingöl Solhan Devlet Hastanesi
713
850
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
899
900
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Erişkin Yoğun Bakım yatak sayısını artırmak
Birinci
Seviye
PERFORMANS GÖSTERGESİ
İkinci
Seviye
Üçüncü
Seviye
Toplam
Yatak
Sayısı
Hedeflen
Toplam
Yatak Sayısı
Mevcut
Yatak
Sayısı
Hedef
2018
Mevcut
Yatak
Sayısı
Hedef
2018
Mevcut
Yatak
Sayısı
Hedef
2018
Bingöl Devlet Hastanesi
4
6
6
10
10
15
20
31
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
-
4
-
6
-
-
-
10
Genç Devlet Hastanesi
-
4
-
-
-
-
-
4
Karlıova Devlet Hastanesi
-
4
-
-
-
-
-
4
Solhan Devlet Hastanesi
-
4
-
-
-
-
-
4
Toplam
4
22
6
16
10
15
20
53
26
Yenidoğan yatak sayısını artırarak hizmet standartlarını yükseltmek
Birinci
Seviye
PERFORMANS GÖSTERGESİ
İkinci
Seviye
Üçüncü
Seviye
Toplam
Yatak
Sayısı
Hedeflen
Toplam
Yatak Sayısı
2018
21
25
Mevcut
Yatak
Sayısı
Hedef
2018
Mevcut
Yatak
Sayısı
Hedef
2018
Mevcut
Yatak
Sayısı
Hedef
2018
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
-
10
21
15
-
-
Genç Devlet Hastanesi
-
2
2
Karlıova Devlet Hastanesi
-
2
2
Solhan Devlet Hastanesi
-
2
2
Toplam
-
16
21
PERFORMANS GÖSTERGESİ
KDCH Yeni Doğan Yoğun Bakımda yeni doğan uzmanı veya yeni doğan sertifikalı uzmanı istihdamı
15
-
-
21
31
Mevcut Durum
2013
Hedef
2015
-
Yeni Doğan Uzmanı veya sertifikalı uzman
Anjio hizmetinin verilmesini sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Mevcut Durum
2013
Hedef
2018
-
Devlet Hastanesinde Anjiyografi ve KVC ünitesinin
Anjiografi ve KVC Hizmetleri Sunmak
Sağlık hizmetleri memnuniyet oranını artırmak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Sağlık hizmetleri memnuniyet oranı (%)
Mevcut Durum
2013
Hedef
2018
0,93
95
27
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
2.1.2. Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 Ruh sağlığı hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Psikiyatri kliniklerinde verilen sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliğini iyileştirmek
 Toplum Ruh sağlığı merkezi çalışanlarının eğitimlerini planlamak ve uygulamak.
 Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Fizik tedavi kliniklerinde rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin fiziki mekanını iyileştirmek
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Mevcut Durum Açıklama
TRSM Yapılandırılması
Bingöl Devlet Hastanesi bünyesinde kısıtlı bir alan içerisinde hizmet vermekte olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
(TRSM), Yenişehir ek binası bahçesinde standartlarına uygun hizmet verebileceği bina yapımı.
Hedef Yılı
2015
FTR ve Psikiyatri servislerinin fiziki mekanını iyileştirmek
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Mevcut Durum Açıklama
FTR ve Psikiyatri Servislerinin Yapılandırılması
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin
Bingöl Devlet Hastanesinin yanına yapılması planlanan 200
yataklı binaya taşınmasından sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri , Psikiyatri servisi v.b birimlerin mevcut
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine taşınması
Hedef Yılı
2018
28
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef -2.2. Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
2.2.1. Anne sağlığını korumak ve geliştirmek
• Misafir anne programını iyileştirmek ve sürdürmek
• Acil obstetrik bakım programlarını iyileştirmek ve sürdürmek
• Tüm doğumların güvenli ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla anne dostu doğum ve hastane
programını yaygınlaştırmak
• Tıbbî endikasyonsuz sezaryen doğum oranını azaltmak için yapısal ( a ltyapı, insan kaynağı, teknoloji vb. ) düzenlemeler yapmak
 Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü alması, 6 ay-2 yaş arasında ise ek gıdalarla birlikte anne sütü-
ne devam edilmesi farkındalığını artıracak eğitimler ve kampanyalar düzenlemek.
Sezeryan Oranını Düşürmek
Mevcut Durum
2013
Hedef
2018
SEZERYAN DOĞUM ORANI %
37.3
25
PRİMER SEZERYAN ORANI %
50
20
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Doğum alanlarını nitelikli hale getirmek
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Mevcut Durum Açıklama
Kalite Standartları
Doğum Öncesi İzlem ve Doğum İşlemi Tek Kişilik odalarda yapılmasını sağlamak (SDL)
Hedef Yılı
2018
29
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
2.2.2. Yenidoğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek
 Yenidoğan ve bebek izlem protokollerini uygulamak
 Bebeklere vitamin ve mineral takviye programlarını uygulamak ve sürdürmek
 Yenidoğan ve bebek tarama ve tedavi programlarını uygulamak ve sürdürmek
 Yenidoğan yoğun bakımı ve resusitasyon uygulamalarını iyileştirmek ve personel kapasitesini artır-
mak
 Prematüre doğumlar ve buna bağlı mortalitenin düşürülmesi için uygulanan programlarına uymak ve
sürdürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İŞİTME TARAMASI YAPILAN BEBEK ORANI %
NEONATAL TARAMASI YAPILAN BEBEK ORANI %
Mevcut Durum
2013
Ulaşılacak Hedef
2018
100
100
97,43
100
2.2.3: Ağız ve Diş sağlığı hizmetlerini iyileştirmek.
 Koruyucu diş sağlığı programını uygulamak.
 Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için toplumda rol model
olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
Diş ünit sayısını artırmak ve ilçe sağlık tesislerinde protez hizmeti vermek
Mevcut Durum
2013
19
2
Ulaşılacak Hedef
2018
25
3
Karlıova Devlet Hastanesi
2
3
Solhan Devlet Hastanesi
2
3
Genç, Solhan ve Karlıova Devlet Hastanelerinde Diş Projez Laboratuvarı Kurulması
-
2015
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Bingöl ADMS Ünit Sayısı
Genç Devlet Hastanesi
Koruyucu diş hizmetlerini artırmak
İl Genel Flor Uygulamasını Artırmak
İl Geneli Diş Çekim Sayısını Azaltmak
Müracaat Hasta
Sayısı 2013
25.317
111.536
Mevcut Durum
2013 (%)
8,4
28.1
Ulaşılacak Hedef
2018 (%)
10
18
Fistür ve Pit Örtücü Oranını Artırmak
25.317
7.3
10
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
30
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef -2.3. Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek
2.3.1. Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek
 Acil serviste görev yapan personelin meslek ve kalite standartlarını iyileştirmek
 Sağlık tesislerimize bağlı acil servislerin acil sağlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında belirlenen
seviye uygunluğunu sağlamak.
 Acil servis çalışanlarını temel güvenlik, iletişim ve stres yönetimi konusunda eğitmek
 Acil servis hizmetlerinin doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak eğitim ve bilgilendirme
kampanyaları düzenlemek
Acil sağlık hizmetlerinde sertifikalı personel sayısını artırmak.
EĞİTİMLER
Sertifikalı Çalışan (ACİL)
Toplam
Eğitim Alan
Eğitim Alan
Hedef
Personel
Personel
Personel Oranı
2018
Sayısı
Sayısı
2013
(% )
2013
2013
(% )
94
22
23,4
80
Hedef -2.4: Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye
devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak
2.4.1 Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak
 Sağlık çalışanlarının kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerini sürdürebilecekleri programları takip et-
mek
 Sağlık yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak için ulusal organizasyonlarda çalışmasını sağla-
yacak programlara katılımlarını sağlamak
 Sağlık insan gücünün mesleki tecrübelerini geliştirecek programlar oluşturmak
 Sağlık yöneticilerinin yönetim yetkinliğini artıracak statülerine özel dinamik eğitim programlarına ka-
tılımlarını sağlamak.
 Sağlık personelinin saygınlığını artıracak eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek
31
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef -2.5 Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
2.5.1. Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
 Sağlık kuruluşlarının fiziksel yapısını ve güvenlik şartlarını iyileştirmeye devam etmek
 Sağlık kuruluşlarında enerji ve su verimliliğine yönelik çalışmalar yapmak
 Sağlık binalarının depreme dayanıklı olmasını sağlamak
 Sağlık kurumlarının mimarî ve yapı standartlarını iyileştirerek sürdürmek
PROJE ADI
Enerji Projelerimiz
Çatı Projesi
Genel Sekreterliğimize bağlı Genç Devlet Hastanesinin teras katında çatı
olmaması nedeniyle teras katında bulunan iklimlendirme ve diğer cihazların
korunması amacıyla çatı yapılması.
LED Aydınlatma
Genel Sekreterliğimize bağlı tüm Sağlık Tesislerimizdeki lambaların LED lambalara
çevrilmesi.
Hedef Yılı
2015
2018
Güneş Enerjisi
Genel Sekreterliğimize bağlı tüm Sağlık Tesislerimize güneş enerjisi panellerinin kurularak güneş enerjisinden faydalanmak.
2018
Su
Genel Sekreterliğimize bağlı tüm Sağlık Tesislerimizde su temini için sondaj çalışmaları yapmak.
2018
PROJE ADI
Yapısal Projelerimiz
Onkoloji Hizmet
Birimi
Genel Sekreterliğimize bağlı Bingöl Devlet Hastanesi emrine Onkoloji Hizmet Biriminin kurulması.
2015
Hastane Kampüsü
Genel Sekreterliğimize bağlı Merkez 6 km uzaklıktaki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin nitelikli hale getirilmesi çok zor görülen eski Devlet Hastanesinin sağlık bakanlığının uygun görmesi halinde yıkımının gerçekleştirilerek mevcut
alana 200 yataklı sağlık tesisinin yapılması ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesinin burada hizmet vermesinin sağlanması, ayrıca Ortak Acil, Ortak Laboratuvar ve Ortak Görüntüleme hizmetlerin sunulmasının sağlanması ve Psikiyatri,
Fizik Tedavi, Cildiye gibi bazı birimlerin mevcut Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesine taşınması.
2018
Heliport Pisti
Genel Sekreterliğimize bağlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bahçesine
helikopter pisti yapılması.
2015
Hedef Yılı
32
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
2.5.2..Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
 Sağlık teknoloji kaynaklarının rasyonel kullanımını ve dağılımını planlamaya devam etmek
 Tıbbî cihazların donanım ve teknoloji standartlarına uygunluğunu denetlemek, geliştirmek
 Tıbbî cihazların teşhis ve tedavideki etkililiğini ve etkinliğini gösteren tıbbî kalite kriterleri izlemek ve
denetlemek
PROJE ADI
Özellikli Tıbbi Hizmet Projelerimiz
Hedef Yılı
ROP Tanı Merkezi
Genel Sekreterliğimize bağlı Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesinde prematüre retinopatisi tanı
merkezinin kurulması.
2016
Gamma Kamera Kurulumu
Genel Sekreterliğimize bağlı Bingöl Devlet Hastanesinde kurulumunun yapılması
2018
Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimizde
kullanılan Tıbbi cihazların birim bazlı envanterinin çıkarılması, kalibrasyon, bakım onarım ve garanti sürelerinin takibi, atıl kapasite oluşturulmasının önlenmesi.
2015
Tıbbi Cihaz Envanteri
Onkoloji Hizmet Birimi
Genel Sekreterliğimize bağlı Bingöl Devlet Hastanesi
emrine Onkoloji Hizmet Biriminin kurulması.
2015
Hedef -2.6: İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbî cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve
akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek
2.6.1. Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını sağlamak
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmak
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanım kılavuzlarının uygulanmasını sağlamak.
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını izlemek ve değerlendirmek
33
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef -2.7.Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak
için sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek
2.7.1. Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan “ Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi ” nin İlimizde etkin kullanımını sağlamak
 Sağlık verisi üreten tüm hastaneler ve diğer işletmelerin Sağlık.Net ile entegrasyonunu tamamlamak
 Sağlık.Net ile entegre e-reçete uygulamasını tüm hekimler tarafından kullanılır hale getirmek
 Evde sağlık hizmetlerini mobil teknolojiler ile desteklemek
 İlimiz Sağlık Teşkilatına bağlı tesislerde “ dijital hastane ” kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak
 Tüm sağlık kurumlarını kapsayan e-randevu sistemini yaygınlaştırmak
Merkezi Hastane Randevu Sisteminin kullanımını yaygınlaştırmak.
Toplam
2013 (%)
Hedef
2018 (%)
MHRS İLE RANDEVU ALAN SAYISI/ TOPLAM MUAYENE SAYISI (POL.)
21
30
KAPASİTE AÇMA ORANI
76
76
PERFORMANS GÖSTERGESİ
2.7.2.Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarının İlimizde uygulanmasını sağlamak.
 Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, paylaşımı ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mevzua-
tın uygulanmasını sağlamak
 Bilgi güvenliği politikalarının uygulanmasını sağlamak
 Sağlık.Net ve hastane bilgi yönetim sistemi yazılımlarında kişisel ve kurumsal güvenliği sağlamak
34
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Stratejik Amaç 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine
cevap vermek
Hedef -3.1.Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim kanallarını geliştirmek
 Genel Sekreterliğimiz ve bağlı sağlık teşkilatlarımızın web sitelerini bireyin ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verecek şekilde iyileştirmek
 Sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili sektöre ait web sitelerine bireyin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve beklen-
tilerine cevap verecek şekilde destek sağlamak.
 Sağlık kurumlarında hasta ve yakınlarına hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme yapan danışma birim-
lerinin altyapı ve eğitim kapasitesini artırmak.
Hedef -3.2.Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin
uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek
.3.2.1: Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Sağlık kurumlarını mimari ve çevresel açıdan engellilere uygun olarak düzenlemek
 Engellilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak için altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini
artırmak
 Engellilere yönelik sağlık hizmetleri sunumunda İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve di-
ğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
 Engeli bireylere hizmet verebilecek danışma ve yönlendirme personeli görevlendirilmesinin sağlan-
ması.
Engelleri kaldırmak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Engeli bireylere yönelik poliklinik girişlerine çağrı butonu koymak.
Bağlı Sağlık Tesislerimizde Engeli bireylere yönelik belirtilen standartlara
ulaşmak (%).
Mevcut
2013
Hedef
2015
-
100
30
100
35
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
3.2.2: Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
 Bireylere evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili farkındalık oluşturmak için bilgilendirme ve medya
kampanyaları düzenlemek
 Evde sağlık hizmet sunumu veren birimlerin altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini iyileştirmek
 Evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili kurumlararası işbirliği yapmak
 Evde sağlık hizmeti alan yalnız ve ağır bakım hastalarının hizmetlere hızlı ve zamanında erişimini
sağlamak.
Evde Sağlık Hizmetlerini yaygınlaştırmak
İl Geneli
Mevcut Durum 2013
Performans Göstergesi
ESH Alması Gereken Kişilerin Nüfusa Oranı (binde)
1,04
İl Geneli
Ulaşılacak Hedef 20142015
2
Sağlık Personeli
KURUMLAR
Araç
Mevcut
Hedef
2018
Mevcut
Hedef 2018
Bingöl Devlet Hastanesi
3
6
1(*)
2(*)
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
-
2
-
1(*)
Bingöl Genç Devlet Hastanesi
1
2
1(*)
1(*)
Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi
1
2
1
1(*)
Bingöl Solhan Devlet Hastanesi
1
2
1(*)
1(*)
Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
1
2
1
1(*)
İl Geneli Toplam
7
14
5
7 (*)
3.2.3: Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için altyapı, eğitim ve teknoloji kapasite-
sini artırmak.
 Sağlık hizmet sunumunda yaşlılara öncelik veren uygulamaları iyileştirmek.
36
İ K İ N Cİ B Ö LÜ M
Hedef 3.3. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından duydukları
memnuniyeti artırmak
3.3.1. Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek
 Bireylerin ve Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetleri konusunda algı ve beklenti analizlerini sürdür-
mek
 Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Bireyin sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık kurumlarının hizmet ve tıbbi kalite ölçümlerini sürdürmek
 Sağlık personeli memnuniyet araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek.
 Sağlık çalışanlarının fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını ve sosyal imkânlarını iyileştirmeye
devam etmek.
Hasta ve Çalışan memnuniyetini artırmak
Çalışan
BİRİMLER
Hasta
Mevcut
2013
Hedef
2018
Mevcut
2013
Hedef
2018
Bingöl Devlet Hastanesi
0,84
0,98
0,98
0,98
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
0,94
0,98
0,98
0,98
Karlıova Devlet Hastanesi
0,85
0,98
0,95
0,98
Solhan Devlet Hastanesi
0,89
0,98
0,96
0,98
Genç Devlet Hastanesi
0,95
0,98
0,95
0,98
ADSM
0,92
0,98
0,94
0,98
37
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK UYGULAMA
3.1. Sorumlu Birim Matrisi
Stratejik Amaç ve Hedeflerden
Hizmet Birimleri
Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
Teknik Hizmetler Birimi
Mali Hizmetler Birimi
MHRS birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Verimlilik Birimi
Kalite ve Eğitim Birimi
Sağlık Otelciliği Birimi
Tıbbi Hizmetler Birimi
İnsan Kaynakları Birimi
x Sorumlu Hizmet Birimi
n Destek Hizmet Birimi
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Amaç-1 Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.
Hedef -1.1.İyi Yönetim Uygulamalarıyla
idari yapıyı güçlendirmek
Hedef -1.2.İnsan kaynaklarını etkin şekilde kullanmak
Hedef -1.3.Kurum içi ve kurum dışı
mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek
x
n
x
n
n
n
x
Hedef -1.4. Teknolojik altyapıyı geliştirmek
x
n
n
n
x
Stratejik Amaç 2:Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
2.1.1. Sağlık hizmetlerini idari, yapısal
ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek
2.1.2. Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
Hedef -2.2. Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
2.2.1. Anne sağlığını korumak ve geliştirmek.
x
x
x
n
n
x
x
x
n
x
x
x
2.2.2. Yenidoğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek
x
2.2.3. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerini
iyileştirmek.
x
x
x
x
n
38
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek
Hizmet Birimleri
Birimler Matrisi
Mali Hizmetler Birimi
Teknik Hizmetler Birimi
MHRS birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
x
2.5.1.Sağlık kurumlarının alt yapısını ,kapasitesini ,kalitesini ve dağılımını geliştirmek.
x
x
x
2.5.2.Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
x
x
x
Hedef -2.6.İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbî cihazların erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı kullanımını sağlamak ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis
etmek
x
n
2.6.1. Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını sağlamak
x
n
Hedef -2.7.Sağlık Hizmet sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için Sağlık Bilgi
Sistemlerini geliştirmek.
2.7.1.Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak
ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan
“Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi” nin İlimizde etkin kullanımını sağlamak
2.7.2. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması
kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarının İlimizde uygulanmasını sağlamak.
x
x
x
n
x
n
x
Bilgi İşlem Birimi
x
Hedef 2.4.Sağlıkta İnsan Kaynaklarının dağılımını yetkinliği ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve
sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak.
2.4.1.Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak
x
Verimlilik Birimi
x
Hedef -2.3.Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında
erişimi sürdürmek
2.3.1.Hastanelerin Acil Servis Hizmetlerini iyileştirmek
Kalite ve Eğitim Birimi
Sağlık Otelciliği Birimi
Tıbbi Hizmetler Birimi
İnsan Kaynakları Birimi
Hedef -2.5.Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
x Sorumlu Hizmet Birimi
n Destek Hizmet Birimi
x
x
x
x
x
x
39
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
Teknik Hizmetler Birimi
Mali Hizmetler Birimi
MHRS birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Verimlilik Birimi
Kalite ve Eğitim Birimi
Sağlık Otelciliği Birimi
Tıbbi Hizmetler Birimi
İnsan Kaynakları Birimi
x Sorumlu Hizmet Birimi
n Destek Hizmet Birimi
Hizmet Birimleri
STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Amaç 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap
vermek
Hedef -3.1.Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim kanallarını geliştirmek
Hedef- 3.2.Bedensel,zihinsel,sosyal
yada ekonomik şartları sebebiyle özel
ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek
3.2.1. Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
3.2.2.Evde sağlık hizmet sunumunu
iyileştirmek
x
x
x
x
x
x
3.2.3.Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
x
n
x
Hedef-3.3.Bireyin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma
şartlarında duydukları memnuniyeti
artırmak.
3.3.1.Hastaların ve sağlık çalışanlarının
memnuniyet düzeyini yükseltmek
n
n
x
x
x
40
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.2 STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ
Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Stratejik Plan Maliyeti
Stratejik Amaç-1 Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.
STRATEJİK HEDEFLER
2018
Hedef -1.3.Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek
Hedef -1.4.Teknolojik altyapıyı geliştirmek
300.000 TL
1.000.000 TL
Stratejik Amaç 2:Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
STRATEJİK HEDEFLER
2018
2.1.1.Sağlık hizmetlerini idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek
3.800.000 TL
2.1.2.Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
1.000.000 TL
300.000 TL
Hedef- 2.2.Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
2.2.3.Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerini iyileştirmek.
2.5.1.Sağlık kurumlarının alt yapısını ,kapasitesini ,kalitesini ve dağılımını geliştirmek.
400.000 TL
37.500.000 TL
2.5.2.Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
1.000.000 TL
Stratejik Amaç 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek
STRATEJİK HEDEFLER
2018
3.2.1.Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
200.000 TL
3.2.2.Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
100.000 TL
Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Stratejik Plan Toplam Maliyeti
STRATEJİK AMAÇLAR
2018
Stratejik Amaç – 1
1.300.000 TL
Stratejik Amaç – 2
Stratejik Amaç – 3
GENEL TOPLAM
44.000.000 TL
300.000 TL
45.600.000 TL
41
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.3. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
P
lan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda stratejik plan uyarınca yürütülen faaliyetler, önceden belirlenen performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme
durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklandığı, izleme ve
değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
Stratejik amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilecek, performans göstergelerinde ve
ölçme yöntemlerinde varsa gerekli değişikliklerin yapılıp, mevcut göstergelerden etkili ve faydalı olmayanlar kullanımdan çıkarılacak ya da yeni performans göstergeleri belirlenecektir.
Stratejik plandaki misyon, vizyon ve stratejik amaçlar değiştirilmeden stratejik hedeflerde gerekli
değişiklikler ve güncelleştirmeler yapılacaktır.
42
K AY N A KÇ A
3.4.Kaynakça

Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

Sağlık Bakanlığı 2012 Faaliyet Raporu

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı 2012

Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı İlerleme Raporu 2008

Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu

Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu ( 2003-2011 )
43
44
Download

toplam 607 189 60,6