DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
LIMBOVÁ 1
833 40 BRATISLAVA
Predvoľba
Spojovateľka
59371
59371 111
RIADITEĽSTVO DFNsP
Vnútorná linka
sekretariát riaditeľa
FAX
zást. riaditeľa pre LPS
zást.riaditeľa pre ekonomiku
sestra manažérka pre ošetrovateľstvo
zást.riaditeľa pre PTÚ
zást.riaditeľa pre styk s poisťovňami
hovorkyňa
512, 513
referát kontroly a sťažností
referát pre vedu a výskum
sociálna sestra
ústavný hygienik
referát kvality zdravotnej starostlivosti
koordinátor transplantač. programu
referát krízového riadenia
závodný výbor odborov
právny referát
170
151
382
405
600
374
186
507
504, 605
Priama linka
54 774 987, 59 371 513
54 776 243, 59 371 884
54 773 937, 59 371 513
54 774 269, 59 371 515
54 774 946, 59 371 446
54 773 045, 59 371 363
544
515
446
363
166
599
FAX
FAX
59 371 827
59 371 820
zaktualizovanú verziu Telefónneho interného zoznamu DFNsP nájdete na www.dfnsp.sk
1
PREVÁDZKOVO - TECHNICKÝ ÚSEK
( PTÚ )
Oddelenie prevádzkových činností
Blok „C“ - 3
( OPČ )
FAX v podateľni
vedúci odd. prevádzkových činností
odd. prevádzkových činností
+ správa ubytovne
odd. prevádzkových činností
podateľňa
registratúrne stredisko zdrav. dokumentácie
obsluha AV techniky ( posluchárne )
a rozmnožovňa
šatňa medikov – 2“F“
54 788 361, 59 371 537
517
379
362
518
146, 805
188
226
Informátor
poliklinická časť „D“
hala návštev „B“
centrála EPS - 1 “B“
hala polikliniky
566
350
693
796
54 776 080, 59 371 693
Oddelenie dopravných činností
Blok „E“ -3 a - 4
vedúci oddelenia
dispečing VaD
vodič motorového vozidla
manipulantky nemocničného prádla
vedúca skladu nemocničnej bielizne
centrálna úprava postelí
( ODČ )
206
116, 117, 119
380
118
690
402
Oddelenie materiálno - technického zabezpečenia
a skladovania
Blok „C“ - 4
vedúci oddelenia
referent zásobovania
sklady všeobecného materiálu
( MTZ )
889
887
875
FAX
Oddelenie technickej údržby budov
Blok „C“ -3, „B, E“– 4
59 371 825
( TÚB )
2
majster TÚB
459
dispečing údržby – nahlas. porúch
denná miestnosť, kuchynka
zámočnícka dielňa
stolárska dielňa
vodárska dielňa
chladiaca stanica
výťahoví technici
trafostanica –1/G
technická dokumentácia
860, 870
388
234
283
607
357
436
115
168
energetik
732
Oddelenie zdravotníckej techniky
Blok „C“ - 3
vedúci oddelenia
referent
mechanici zdrav.techniky
M: 0905 715 761
( OZT )
609
803
804
FAX
59 371 823
ODDELENIE PERSONÁLNEJ POLITIKY A PRÁCE A MZDY
Blok „B“ +-0
vedúca odd. personálnej politiky
personálne oddelenie
oddelenie práce a mzdy
referent – starostlivosť o zam.
479
524
529
167
EKONOMICKÝ ÚSEK
Blok „B“ +-0
zástupca riaditeľa pre ekonomiku
515, 516
manažér ekonomického oddelenia
574
Oddelenie finančnej účtárne,
plánu a rozpočtu
Blok „B“ +-0
vedúci oddelenia plánu
a rozpočtu a fin. účtárne
54 774 269, 59 371 515
( FU a PaR )
369
3
oddelenie plánu a rozpočtu
referent rozpočtu
ekonóm. MTZ
finančná účtáreň
finančná účtáreň
pokladňa
150
478
185
525
368
364
Oddelenie mzdovej učtárne
Blok „B“ +-0
vedúci oddelenia
oddelenie mzdovej učtárne
509
521, 528
Oddelenie operatívnej evidencie
Blok „C“ - 2
vedúci oddelenia
referenti
( OE )
808
706
Oddelenie výpočtovej techniky
Blok „C“ - 2
vedúci oddelenia
technici
správca NIS
serverovňa
Verejné obstarávanie
Blok „C“ - 2
odborný referent – verejné súťaže
( OVT )
886
743, 399, 425
904
197
( VO )
571
Oddelenie zdravotnej informatiky a štatistiky
Blok „C“ - 2
vedúci oddelenia
oddelenie
( OZIŠ )
161
526, 527
Úsek liečebnej výživy a stravovania
Blok „B“ - 3
vedúci liečebnej výživy a stravovania
( ÚLVaS )
649
4
vedúci diétnych sestier
diétne sestry
referent pre stravovanie
hlavná kuchárka, varňa
sklad potravín
výdaj pacientskej stravy
skladový účtovník
výdaj stravy
– ref. strav. prevádzky
umýváreň riadu pacientov
chodba – sklady
630
691, 591
880
592
593
703
725
646
386
661
Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat
Blok „E“ – 3
vedúca sestra
sesterská miestnosť
prípravovňa kojeneckej stravy
mliečna časť
235
236
237
245
Laktárium – Banka ženského-materského mlieka
Blok „C“ + 2
príjem mlieka
príprava sterilných dávok
847
846
ZÁKLADNÁ ŠKOLA A MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZDRAV. ZARIADENÍ
Blok „F“ – 1, – 2
riaditeľka ZŠ a zástupca riaditeľky ZŚ
tajomníčka ZŠ
ZŠ
riaditeľka MŠ
FAX
( ZŠ ) ( MŠ )
105
313
510, 722
312
59 371 312
KLINIKA DETSKEJ NEUROLÓGIE
( KDN )
Lôžková časť
Blok „E“ + 7
prednosta
sekretariát, dokumentaristka
primár
vedúca sestra
vyšetrovňa
720
274
631
102
441
FAX
5
59 371 708
lekárska izba
popisovňa EEG
sestra – malé deti
sestra - veľké deti
ošetrovňa
kuchyňka
810, 100
674
331
332
408
632
pohotovostná služba
393
Ambulantná časť
Blok „D“ + 4
prihlasovanie pacientov
neurologická ambulancia
neurolog. ambulancia
psychológ
323
620
865
406
KLINIKA DETSKEJ PSYCHIATRIE
( KDP )
Lôžková časť
Blok „E“ + 7
prednosta
primár
vedúca sestra
vyšetrovňa – odd. malých detí
vyšetrovňa – odd. veľkých detí
denná miestnosť sestier
staničná sestra
hovorňa
materská škola
lekárska izba
pracovňa psychológa
410
476
310
416
718
895
719
704
709
59 371 878
59 371 883
243, 877, 315, 182
508
Ambulantná časť
Blok „D“ + 4, +3
psychologická ambulancia „D“ +4
ambulancie
sestry
325
700, 108, 733, 394
189
I. DETSKÁ KLINIKA
( I. DK )
Lôžková časť
Blok „E“ + 6
6
prednosta kliniky
sekretariát
zástupca prednostu
vedúca sestra
diabetologické centrum
lekári
209
209
103
201
485
391
Dojčenské oddelenie
vyšetřovna
staničná sestra
lekárska izba
denná miestnosť sestier
materská škola
oddelenie - chodba
stacionár
272, 281
903
271
311
392
282
142
Interné oddelenie
vyšetrovňa
staničná sestra
kuchyňka
knižnica
telocvičňa
lekárska izby
psychológ
škola
dokumentaristka, diétna sestra
telocvičňa
301, 302
741
482
471
329
232, 241, 242, 484, 871
231
742
481
249
FAX
59 371 852
FAX
59 371 467
laboratóriá I. DK
Blok „C“ + 2
laboratóriá
656, 657
Ambulantná časť I. DK
Blok „D“ + - 0
dojčenská ambulancia
914
Ambulantná časť - odborné ambulancie
Blok „D“ + 2
odborné ambulancie
diabetologická ambulancia
660, 740, 749, 855, 856, 623, 662
618
I. DK - Včasná diagnostika a terapia psychomotorického vývinu detí
Blok „C“ – 3
včasná diagnostika
728, 650
7
Oddelenie patologických novorodencov I. DK
Blok „C“ + 4
prednosta kliniky ,,E“ + 6
primár kliniky
FAX
vedúca sestra, staničná sestra odd.
ošetřovna I.
ošetřovna II.
lekárska izba
JIS
staničná sestra JIS
denná miestnosť JIS
JIS
( I. DK – OPN )
209
760
59 371 602
769
531, 768
761
763, 764
767
766
765, 542
Blok „C“ + 3
„PRO VITA“
lekári
lekári
dokumentaristka
54 793 655
843
833
845
DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR
riaditeľ
nám. pre ekonomiku
asistent ekon. nám.
námestníčka pre oš. starostlivosť
referent VO
odd. rozpočtu a financovania,
fin. učtáreň, správa majetku,
styk s poisťovňami, MTZ
informatici
technik
personálne, práce a mzdy
koordinátor ekon. agiend
( DKC SR )
798
503
248
781
782
FAX
783
797
867
643
874
Oddelenie funkčného vyšetrovania
Blok „A“ + 1
sekretariát OFV
vedúca sestra
denná miestnosť
59 371 540
( OFV )
864
861
862
8
lekárska izba
Ultrazvuk I.
Ultrazvuk II.
Spirometria
katetrizačné prac.( angio ),
kardio anestéza blok „B“
OFV katetrizácia blok „B“
Holter-ergometria
lekárske izby
Kardiologické oddelenie
Blok „E“ + 5
863
779
773
772
756
723
776
491, 863
A
( DKC SR )
primár oddelenia, nám. pre LPS
sekretariát
vedúca sestra
zákroková miestnosť
denná miestnosť
kuchyňka
640
638
253
263
255
254
JIS
322, 324
lekárske izby - ženy
lekárska izba - muži
izba matiek
857, 233, 473
477
256
Kardiochirurgické oddelenie
Blok „E“ + 5
B
( DKC SR )
primár oddelenia
dokumentaristka
vedúca sestra
zákroková miestnosť
denná miestnosť
kuchyňka
knižnica
647
327
633
401
404
634
280
JIS
181, 387, 554, 659
lekárske izby - muži
288, 289, 483, 489
Oddelenie intenzívnej a resistutačnej starostlivosti
Blok „E“ – 2
primár oddelenia
dokumentaristky
vedúca sestra
oddelenie
lekárska izba
360
397
724
729
727
9
( OIRS )
denná miestnosť
knižnica
390
492
Operačné sály
operačné sály
denná miestosť
anestéza
ECC – pumpa
688, 687, 689
556
813, 489
420
Ambulancie
Blok „D“ + 2
EKG
vyšetrovňa I.
vyšetrovňa II.
vyšetrovňa III.
444, 817
854
545
624
II. DETSKÁ KLINIKA
Blok „E“ + 4
prednosta kliniky, internet
sekretariát
primár
dokumentaristka
vedúca sestra
knižnica
( II. DK )
104
109
107
309
106
472
FAX
59 371 850
Dojčenecké oddelenie
Blok „E“ + 4
staničná sestra – dojč. odd.
lekári
študovňa
zákroková miestnosť
izba sestier + sanitárky
265
240, 326, 474, 641, 642
326
264
258
Interné oddelenie
staničná sestra
oddelenie
sesterská izba
izby matiek
chodba
nadštandartná izba
nadštandartná izba
laboratórium molek. genetiky bl. „A“
673
717
671
635
637
672
636
882
laboratórium II. DK
10
Blok „A“ + 2
laboratórium
873
Interné ambulancie II. DK
Blok „D“ + - 0
interné ambulancie
913
Odborné ambulancie II. DK
Blok „D“ + 2
gastroenetrologická ambulancia
endokrinologická ambulancia
pneumoalergologická ambulancia
reumatologická ambulancia
nefrologická ambulancia
endokrinologicko metabolická amb.
psychologická ambulancia
denná miestnosť
359
567
563
562
562
562
560
562
KLINIKA DETSKEJ ORTOPÉDIE
( DORK )
Blok „E“ + 3
Riadiaca časť
prednosta kliniky
primár oddelenia
sekretariát
vedúca sestra
vyšetrovňa
chodba (kontakt rodič. s pacientom)
lekárske izby
pracovňa asistentov (lekárov)
pedagóg
451
FAX
239
FAX
612
FAX
443
711, 712, 381
494
851, 611
735
202
59 371 881
59 371 853
59 371 716
Ortopedická ambulancia
Blok „D“ + 1
ortopedické ambulancie
578, 403
KLINIKA PEDIATRICKEJ UROLÓGIE
( KPU )
Blok „E“ + 3
11
primár oddelenia
sekretariát
vedúca sestra
lekári
chodba
zákroková miestnosť
endoskopia
sesterská miestnosť + herňa
268, 261, 721
268
215
251, 192, 252
396
317
225
314
FAX
59 371 858
Urologické ambulancie
Blok „D“ + 1
urologická ambulancia
urodynamická ambulancia
585
440
KLINIKA DETSKEJ OFTALMOLÓGIE
( KDO )
Blok „E“ + 2
prednosta kliniky
sekretariát, domumentarista
primár
vedúca sestra
pohotovostná ambulancia
služba - sestra
ošetrovňa
knižnica – zasadačka
lekári
karta, informácie, objed. pacientov
ambulancia ELF
345
FAX
345
346
223
622
714
614
304
303, 213, 344
128
153
59 371 876
Očné ambulancie
Blok „E“ + 2
ambulancie
ortoptika
ERG ambulancia + lekár
študentská miestnosť
557, 568, 625, 622, 559
564
586
584
KLINIKA DETSKEJ CHIRURGIE
Blok „E“ + - 0
( KDCH )
Riadiaca časť
prednosta kliniky
343
12
sekretariát
FAX
primár
vedúca sestra
FAX
lekárske izby
342
59 371 866
173
349
služba sanitár
59 371 802
171,172, 174,
175, 176, 347, 348, 307
219
Oddelenie chlapcov
primár COS
staničná sestra
sesterská izba
vyšetrovňa
dokumentaristka
škola
227
616
296
294
480
655
Klinika detskej chirurgie
Blok „E“ + 1
Kojenecké oddelenie
staničná sestra
oddelenie
sesterská izba
lekárska izba
sanitár – pohotovostná služba
Oddelenie dievčat
lekárska izba
staničná sestra
oddelenie
sesterská izba
škola
( KDCH )
218
222
210
221
219
615
613
295
298
297
Chirurgické ambulancie
Blok „D“ + 1
všeobecná chirurgická ambulancia
úrazová chirurgická ambulancia
odborné chirurgické ambulancie
denná miestnosť
endoskopia
sadrovňa
775
546
774
541
539, 387
530
13
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
Blok „E“ - 1
prednosta kliniky
sekretariát prednostu
418
417
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
A
Blok „E“ – 1
primár
dokumentaristky
vedúca sestra
staničná sestra
lekári
zákrokovňa
chodba, staničná sestra
I.izba pacientov
II.izba pacientov
I.izolačka
II.izolačka
lekárska izba - denná miestnosť
rýchly prevoz ( vodiči )
216
415
59 371 879
293
617
413, 502, 292, 412, 488
414
499
490
497
496
495
411
800
M: 0905 / 447 117
Ambulantná časť
Blok ,,D” + 1
liečba bolesti
626
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
B
Blok „E“ – 1
primár
lekári
staničná sestra
oddelenie
kuchyňka
lekárska izba - denná miestnosť
216
177, 178
321
300, 330
400
339
14
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY ( DKAIM )
C
Blok „E“ - 1
primár
vedúca sestra - anestéza
lekári
anestézia - premedikácie
anestézia - sestra
lekár, anestézia – služba
141, 198
190
412, 178
424
193
198
KLINIKA DETSKEJ HEMATOLÓGIE A ONKOLÓGIE
( KDHaO )
Blok „E“ – 2
prednostka kliniky
primárka
vedúca sestra
dokumentaristka, sekretariát
príručná registratúra
psychológ
sociálna sestra
centrálna riediareň cytostatík
230
139
130
376
123
247, 409
205
373
Lekárske izby:
129, 246, 247, 375, 830
Malé deti
vedúci lekár
staničná sestra
ošetrovňa
sesterská izba
246
338
120
336
izba pacientov č.1
izba pacientov č.2
izba pacientov č.3
izba pacientov č.4
izba pacientov č.5
izba pacientov č.6
izba pacientov č.7
izba pacientov č.8
izba pacientov č.9
izba pacientov č.10
905
121
122
124
125
126
149
354
140
355
herňa
148
Veľké deti
vedúci lekár
staničná sestra
247
130
15
FAX 59 371 583
FAX 59 371 143
sesterská izba
odd.ošetrovňa
203
145
izba pacientov č.1
izba pacientov č.2
izba pacientov č.3
izba pacientov č.4
izba pacientov č.5
izba pacientov č.6
izba pacientov č.7
izba pacientov č.8
izba pacientov č.9
133
134
135
136
137
138
144
154
155
zasadačka
165
Ambulantné podávanie cytostatík (APC)
372
Ambulantná časť
Blok „D“ + 4
sestry
ambulancia I
ambulancia II (vedúci lekár)
684
682
587
TRANSPLANTAČNÁ JEDNOTKA KOSTNEJ DRENE KDHaO
(TJKD)
Blok „A“ + 2
primár
vedúca sestra
lekári
psychológ
dokumentaristka
FAX
zasadačka
ambulancia
stacionár
sestra na hematologickom odd.
sestra na transplantačnom odd.
kuchynka
izba matiek
927
928
935, 936
936
929
59 371 991
937
939
938
930
931
934
932, 933
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY
( OLM )
16
PRACOVISKO KLINICKEJ BIOCHÉMIE
( KB )
Blok „B“ + 2
primár
zástupca primára
FAX
zástupca primára
vedúca laborantka
zást.vedúcej laborantky
pracovňa lekárov
zasadačka
denná miestnosť-biochemia
pracovňa IZzZ
pracovňa IzzZ
laboratórna časť
pohotovostná služba
externý príjem biol. materiálu
močové laboratórium
centrálny príjem biolog.mat.
acidobáza a glykémie
bioch.lab.+Statim
rutinné laboratórium
špec.lab. GC/MS
špec.lab.HPLC,AAA
metabolické laboratórium
laboratórium
Elfo laboratórium
umýváreň skla
229
832, / 438 /
59 371 814
438
220
435
452
460
429
551
552
755
456
428
561
787
466
468
469
228
683
668
739
667
PRACOVISKO HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE
zodp.ved.lekár HaT, zást.primára OLM
FAX
zástupca vedúcej lab.OLM
pracovňa lekára
pracovňa lekárov
pracovňa lekárov
pracovňa IZzZ
laboratórna časť
príjem materiálu
laboratórium základnej hematológie
hemokoagulačné laboratórium
cytomorfologické laboratórium
lab.prietokovej cytometrie
imunohematologické laboratórium
krvná banka
cytochémia
( HaT )
832, /438/
59 371 839
435
692
580
832
439
269
260
430
601
676
498
501
907
17
laboratórium prietok. cytometria
676
pohotovostná služba
základná hematológia
krvná banka
260
514, 501
Ambulantná časť
Blok ,,D” + 2
hematologická ambulancia
569
PRACOVISKO KLINICKEJ IMUNOLÓGIE
( KIaA )
Blok „C“ + 2
vedúci lekár
vedúca laboratória
IZZ
humoral. laboratórium
celulárne laboratorium
ELISA laboratórium
zasadačka
denná miestnosť
453
454
461
658
665
291
869
666
Imunologická ambulancia
Blok „D“ + 2
ambulancia
538
DETSKÁ OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA
( ORL )
Blok „A“ + - 0
prednosta kliniky
sekretariát - FAX
primár
pracovňa lekárov
vedúca sestra
ošetrovňa
kuchyňka - chodba
karta
448
59 371 812
244
421, 422, 579
207
204
449
132
Operačná časť
Blok „B“ - 1
staničná sestra
izba sestier, denná miestnosť
464
754
18
administratívna pracovňa
operačná sála
endoskopia
465
426
427
Odborné ambulancie
Blok „A“ + 0
ambulancia , služba UPS
fibroskopická ambulancia
kartotéka
553
621
132
Blok „D“ +3
logopedická ambulancia
ambulancia I.+ kartotéka
ambulancia II.
audiometria
otoakustické emisie
746
543
576
581
582
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL
( COS )
Blok „A“ - 1
primár
vedúca sestra, staničná sestra
anestéza – staničná sestra
anestéza premedikácie
anesteziológ
administratívna pracovňa
denná miestnosť
sterilizácia
nočná služba - inštrumentárky
anestéza - služba SZP
III. op. sála chirurgia
III. op. sála chirurgia
II. op. sála urológia
operátori - dokumentarista
operátori
I.op. sála chirurgia
OP sála III. (septická )
zákrokovňa
227
821, 819
190
424
198
523
555
824
199, 793
193
419
651
652
523
822
653
651, 419
990
OAIM - telefonické spojenie v službe
anestéziologické sestry
490, 499
Oddelenie centrálnych operačných sál
Blok „A“ - 2
19
denná miestnosť - očná
nočná služba - inštrumentárky
premedikačná miestnosť
pooperačná miestnosť DKC SR
anestéza - lekári
denná miestnosť - kardio
ortopédia – artroskop
denná miestnosť – DKC SR
denná miestnosť ortopédia
828
793, 792
686
685
891
813
893
556, 826
829
Operačné sály
OP sála I. ( aseptická )
OP sála II. ( mezoseptická )
OP sála III. ( septická )
OP sála IV. ( kardiochirurgická )
OP sála ortopedická V.OP.S.
OP sála V. ( ortopedická )
OP sála VI. ( očná )
653
652
651, 419
688, 687
689
680
794
RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE
( RDG )
Blok „B“ + 1
primár
sekretariát
zástupca primára, internet
vedúca sestra
RDG pracovňa 1
RDG pracovňa 3 a 4
izba laborantov
negatoskopia, popisovňa
laborantská miestnosť
inšpekčná izba lekára
inšpekčná izba lekárov
sonografia
angio pracovisko( anestéza DKC)
angio pracovisko
tmavá a svetlá komora
centrálna karta
751
752
511
520
575
500
770
594
487
383
384, 790, 370, 486
894
723
756
753
450
CT pracovisko
CT - DKAIM
286
287
20
FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE
( FRO )
Blok „B“ „C“ – 1
primár
vedúci fyzioterapeut
recepcia
ambulancia č. 1
ambulancia klinická č. 2
elektro+masér
lekárska izba
vodoliečba
teploliečba
telocvičňa 1
telocvičňa 2
individuálna tělocvična
telocvična
individuála telocvična
194
195
159
736
737
395
675
799
158
183
187
694, 250
738
705
ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE
Blok „B“ - 2
primár
vedúca sestra
dokumentaristka, IZP
staničná sestra (príprava ZP)
príjem ZP
výdaj sterilných ZP
kancelária stan. sestra
dekontaminácia ikubátorov
príprava a pranie ZP
( OCS )
432
445
433
849
848
840
892
844
157
DETSKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA
( DKK )
Lôžková časť
Blok „C“ +3
prednosta
sekretariát
primár
vedúca sestra
lekárska izba - ženy
lekárska izba – muži
zákroková miestnosť
príjimacia miestnosť
knižnica
284
284, 442
434
277
320
101
262
273
191
21
FAX
59 371 859
kožné laboratórium + 2 / C
lekárska izba + 2 / C
739
162
Ambulantná časť
Blok „D“ +3
dermatovenerologické ambulancie
testovacie laboratórium
zákroková miestnosť
fototerapia
713, 573, 535
573
885
535
NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ
( NL )
Blok „C“ + - 0
vedúca lekárne
FAX
zástupca vedúcej
pracovňa – gamo – objednávka
liekov cez VT a klinický farmaceut
kancelária - ekonómky
610
59 371 815
834
619
838
Oddelenie klinickej farmácie
Blok „C“ + 0
FAX
vedúca oddelenia
výdaj liekov, sklad
59 371 815
834
603
Oddelenie prípravy liekov
Blok „C“ + 0
vedúca oddelenia prípravy liekov
laboratórium pre prípravu liekov
606
604
Oddelenie kontroly liekov
Blok „C“ + 1
vedúca oddelenia
diagnostiká a ekonomka
FAX
príprava diagnostických roztokov
– labor.
vedúca farmaceutická laborantka a
laboratórium fyzikálno chemickej
kontroly
labor.mikrobiologickej kontroly
590
696
59 371 816
664
590, 598
698
22
Oddelenie výdaja zdravotníckych pomôcok
Blok „C“ –1
vedúca oddelenia VZP
FAX
sklady ŠZM
sklady
807
59 371 818
809
806
Oddelenie centralizovanej prípravy roztokov a cytostatík
Blok „E“ –2
vedúci oddelenia
373
Oddelenie prípravy sterilných liekov
( OPSL )
Blok „C“ + 1
vedúci lekárnik OPSL
vrchná laborantka – ved. farm. lab.
príjem NTS fliaš
laboratórium OPSL
denná miestnosť
príprava sterilných liekov
počítač – 3 / C
896
898
890
596
595
897
679
59 371 841
POLIKLINICKÁ ČASŤ
Blok „D“ + - 0
informátor
hala polikliniky
566
796
Oddelenie urgentného príjmu
primár
vedúca sestra
Triediaca ambulancia OUP
Pediatrická akútna ambulancia č. 1
Pediatrická akútna ambulancia č. 2
Odberová ambulancia
Klinická ambulancia I. a II. DK
( OUP )
918
922
911
913
915
914
910
23
Chirurgická ambulancia
Chirurgická ambulancia – JUS
Expektačné lôžka OUP
Lekárska izba č. 1
Lekárska izba č. 2
Denná miestnosť
LSPP ambulancia č. 1
LSPP ambulancia č. 2
LSPP Lekárska izba
Registrácia pacientov - dispečing
917
916
921
919
920
923
910
912
786
565, 744
Zber biologického materiálu - poliklinika
385
Blok „A“ + - 0
Ušno nosovo krčné ambulancie
ambulancia, denná miestnosť
543
ambulancia foniatrická
576
Blok „D“ +-0
logopedická ambulancia
746
Blok „D“ + 1
Chirurgické ambulancie
všeobecná chirurgická ambulancia
úrazová chirurgická ambulancia
odborné chirurgické ambulancie
denná miestnosť
endoskopia
sadrovňa
775
546
774
541
539
530
Urologické ambulancie
urologická ambulancia
urodynamická ambulancia
585
440
Ambulancia DKAIM – liečby bolesti
626
Neštátna imunologická ambulancia
588
Imunoalergologická ambulancia
538
24
Ortopedické ambulancie
578, 403
Blok „D“ + 2
Kardiologické ambulancie
kardiologická ambulancia
kardiologická ambulancia EKG
EKG
854, 545, 624
444, 817
444, 817
Odborné ambulancie I. DK
odborná ambulancia, sestry
diabetologická ambulancia
diabetologická poradňa
odborné ambulancie
diétna sestra
novorodenecká ambulancia
660
740, 618
749
855, 856
623
662
Odborné ambulancie II. DK
gastroenetrologická ambulancia
endokrinologická ambulancia
pneumoalergologická ambulancia
reumatologická ambulancia
nefrologická ambulancia
endokrinologicko metabolická amb.
psychologická ambulancia
denná miestnosť
359
567
563
562
562
562
560
562
Hematologická ambulancia
569
Blok „D“ + 3
Ambulancie kliniky detskej psychiatrie
ambulancia
sestry
psychologická ambulancia „D“ +4
700, 108, 733, 394
189
325
Kožné ambulancie
dermatovenerologické ambulancie
testovacie laboratórium
zákroková miestnosť
fototerapia
713, 573, 535
573
885
535
Blok „D“ + 3
Ušno nosovo krčné ambulancie
25
audiometria
denná miestnosť
ambulancia, kartotéka
logopedická ambulancia
581
582
543
746
ambulancia neštátneho lekára 1
ambulancia neštátneho lekára 2
677
678
Blok „D“+ 4
Gynekologická ambulancia
prípravovňa
627
628
Neurologické ambulancie
prihlasovanie pacientov
neurologická ambulancia
neurolog. ambulancia
psychológ
323
620
865
406
Klinika detskej psychiatrie
psychológ
325
Ambulancie kliniky detskej hematológie a onkológie
sestry
684
ambulancia I
682
ambulancia II (vedúci lekár)
587
ambulancia III
372
súkromná zubná ambulancia
589
DODÁVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE
Vnútorná linka
MUNDITIA, s.r.o.
dodávateľské čistenie
Blok „E“ - 4
361
Peter Vlach – QUICK
bufet
Blok „A“ - 3
196
26
Mob. tel. číslo
Kaderníctvo
Blok „F“ - 1
505
Kozmetika
Blok „F“ - 1
0902 177 733
Masér
Blok „F“ - 1
506
Lekáreň LIMBA
Blok „D“ + - 0
608, 351
QUESTUS – predaj pizze, , atď..
Blok „B“ + - 0
837, 695
LASER DENT s.r.o.
MUDr. Jozef Šesták
- súkromná zubná ambulancia
Blok „D“ + 4
Strážna služba
kryté parkoviská - 2
589
648
Neštátne lekárske ambulancie
MUDr. Dagmar Kollárová
MUDr. Táňa Nováková
Blok „D“ + 3
677
678
EUROMED, s.r.o.
- neštátna chirurgická ambulancia
Blok „D“ + 1
777
IMUNO A ALERGO
- neštátna imunologická
a alergologická ambulancia
MUDr. Dagmar CINGELOVÁ, PhD.
Blok „D“ + 1
Bezpečnost práce
a požiarna ochrana
Marian Bednárik
Blok „E“ - 3
588
801
27
IMPAX TRADING, s.r.o.
Dialýza
Blok „D“ – 1, + 1
270, 279, 577
GP STOMEX s.r.o
závodná ambulancia
závodná sestra
Blok „D“ + 4
701
702
IMUNA PHARMA a.s.
FAX
Blok „E“ – 3
791
795
MOBILNÉ TELEFÓNY DFNsP
RÝCHLY PREVOZ – sanitka
Tech. údržba budov - dispečing
Odd. výpočtovej techniky - pohotovosť
Hovorkyňa
0905 / 447 117
0905 / 715 761
0918 / 817 868, 0905 / 885 908
0917 / 370 843
Menný zoznam vedúcich zamestnancov - vedenie DFNsP
meno
Žitňan Daniel, MUDr., MPH
funkcia
riaditeľ DFNsP
Haľko Michal, Ing.
zástupca riaditeľa pre ekonomiku
Laluhová-Striežencová Zuzana,
MUDr., MPH
zástupca riaditeľa pre LPS
28
telefón
klapkový
priama linka
512, 513
54774 987
515
54774 269
544
54 773 937
Grman Tibor, Ing.
363
54773 045
Belcáková Tatjana, Mgr.
zástupca riaditeľa pre PTÚ
zástupca riaditeľa pre
ošetrovateľstvo
446
54774 946
Kubicová Adriana, MUDr.
nám. pre styk s poisťovňami
166
Schewelová Darina Ing.
styk s poisťovňami
166
Menný zoznam vedúcich zamestnancov - administratíva
meno
Begánová Monika, Ing.
funkcia
telefón
klapkový
manažér kvality
vedúci úseku liečebnej výživy a
stravovania
vedúca oddelenia operatívnej
evidencie (OE)
600
609
Gáll Andrej
vedúca odd. zdravotníckej techniky
vedúca odd. personálnej politiky a
PaM
vedúci odd. výpočtovej techniky
(OVT)
Gogoláková Petra, Ing.
manažérka ekonomického odd.
574
Hromádková Anna, Ing.
170
Krajčik Jozef, Ing.
vedúci referent kontroly a sťažností
vedúca výdaja zdravotníckych
potrieb
vedúci odd. technickej údržby budov
(TÚB)
Labašová Eva, Mgr.
vedúca knižnice
184
Méryová Helena
vedúca mzdovej účtárne
vedúci zdravotníckej informatiky
(OZIŠ)
509
vedúca odd. prípravy sterilních liekov
predseda závodného výboru odborov
(ZVO)
vedúci odd. plánu a rozpočtu
a finančnej učtárne (EOPaR a FÚ)
vedúca odd. prevádzkových činností
(OPČ )
606
vedúci referent pre vedu a výskum
útvar krízového riadenia
(ÚKR)
151
Brngál Igor
Čergelová Oľga
Dobiášová Adriana, Bc.
Gatci Miriam, Bc.
Kováčiková Mariana
Moric Milan, Ing.
Rolincová Mária, PharmDr.
Sejnová Daniela, MUDr.
Sirotová Eva, Ing.
Staneková Zuzana
Trokanová Ľudmila Ing.
Tomečko František
29
649
808
479
886
807
459
161
507
368
517
186
priama linka
Turčáni Jozef
vedúci odd. dopravných činností
(ODČ)
206
Menný zoznam vedúcich oddelení a kliník
meno
Babulic Milan, MUDr. CSc.
funkcia
telefón
227
Barák Ľubomír, MUDr.
primár centrálnych operačných sál
primár I. detskej kliniky pre
diabetologické centrum
Behúlová Darina, MUDr. PhD.
primár odd. laboratórnej medicíny
229
Bzdúch Vladimír, MUDr. CSc.
primár I. detskej kliniky
103
Brenner Marcel, MUDr.
primár odd. urgentného príjmu
918
Cingel Vladimír, MUDr.
Červeňová Oľga, Doc. MUDr.
PhD.
primár kliniky detskej chirurgie
173
prednosta I. detskej kliniky
primár - fyziatricko - rehabilitačné
oddelenie
209
Čolláková Katarína, MUDr.
Danilla Tibor, Doc. MUDr. CSc. prednosta detskej kožnej kliniky
primár - I. DK - odd. patol.
Dolníková Dana, MUDr.
novorodencov
Gerinec Anton, Prof. MUDr.
CSc.
prednosta detskej očnej kliniky
primár kliniky detskej anestéziológie
Hargaš Marián MUDr.
a intenzívnej medicíny / C
Haviar Dušan, MUDr.
Hlavatá Anna, MUDr. PhD.,
MPH
485
194
284
760
345
424, 141,198
primár rádiologického oddelenia
751
107
Horáková Júlia MUDr., PhD.
primár II. detskej kliniky
primár - transplantačná jednotka
kostnej drene
Huraj Emil, Doc. MUDr. CSc.
Jajcaiová-Zedníčková Nora,
MUDr.
Jakubíková Jana, Doc. MUDr.
CSc.
Kaiserová Emília, Doc. MUDr.
PhD.
primár ortopedickej kliniky
zástupca primára odd. laboratórnej
medicíny
prednosta otorinolaryngologickej
kliniky
primár kliniky detskej hematológie
onkológie
239
Kokavec Milan, Prof. MUDr.
prednosta ortopedickej kliniky
primár kliniky detskej anestéziológie
a intenzívnej medicíny / A a B
Köppl Jozef, MUDr.
Kovács László, Prof. MUDr.
DrSc.
prednosta II. detskej kliniky
30
927
832, /438/
448
230
451
216,499, 339
109
priama linka
Kubíková Jana, PharmDr., CSc. primár odd. centrálnej setrilizácie
432
Payerová Jaroslava, MUDr.
primár kliniky detskej neurológie
100
Polák Vladimír, MUDr. PhD.
268
Sejnová Daniela, MUDr.
prednosta urologickéj kliniky
primár kliniky detskej hematologie a
onkológie
Slezáková Marta, RNDr., CSc.
vedúca nemocničnej lekárne
610
Staník Roman, MUDr.
primár otorinolaryngologickej kliniky
244
Sýkora Pavol, Doc. MUDr. PhD. prednosta kliniky detskej neurológie
prednosta kliniky anestéziológie
Šagát Tibor, Prof. MUDr.,CSc. a intenzívnej medicíny
Škodáček Igor, Doc. MUDr.
Csc.
prednosta kliniky detskej psychiatrie
274
Šuba Ján, MUDr.
pimár kliniky detskej psychiatrie
476
Tomčíková Dana, MUDr.
primár detskej očnej kliniky
346
Trnka Ján, MUDr. CSc.
prednosta kliniky detskej chirurgie
342
Velická Zuzana, MUDr. CSc.
primár detskej kožnej kliniky
434
Vicianová Katarina, MUDr.
vedúca lekárka I.detskej kliniky
843
139
418
410
Menný zoznam ved. sestier, ved. laborantiek, ved. asistentiek,
a ved. fyzioterapeutiek
meno
telefón
klapkový
Béressová Yveta, PhDr.
funkcia
vedúca sestra - odd. centrálnej
sterilizácie
Burgerová Veronika, Mgr.
vedúca sestra - I. detskej kliniky
201
Červinková Renáta, Bc.
vedúca sestra - ortopedická klinika
vedúca zdra. lab.- odd. klinickej
imunológie
443
215
Drobná Jana
vedúca sestra - urologickej kliniky
vedúca sestra - odd. centrálneho
príjmu
Dúbravcová Petra
vedúca sestra - očná klinika
223
Folkmanová Veronika, Mgr.
vedúca sestra - detská kožná klinika
vedúca sestra - klinika detskej
chirurgie
vedúca sestra - klinika detskej
psychiatrie
277
Čižmáriková Jana
Darášová Blažena, Mgr.
Haviarová Zlatica, Bc..
Holanová Sidónia, PhDr.
31
445
454
565
349
310
priama linka
Krajčovičová Anna, Mgr.
vedúca laborantka - odd.
laboratórnej medicíny
Kopačová Emília
ved. farmakolog. lab. - lekáreň
Pagáčová Jana
630
Schéryová Marta, Bc.
vedúca diétnych sestier
zást. ved. lab. - odd. laboratórnej
medicíny
vedúca sestra – hematologická a
onkologická klinika
vedúca sestra – transplantačná
jednotka kostnej drene
vedúca sestra - detská klinika
anestéziológie a intenzívnej medicíny
Sušková Slávia, Bc.
vedúca sestra - II. detská klinika
106
Syslová Zuzana, PhDr.
vedúca sestra - neurologická klinika
102
Štefánková Lýdia
ved. farmakolog. lab. - lekáreň
vedúca sestra otorinolaryngologickej
kliniky
vedúca RTG asistentka rádiologické oddelenie
vedúca sestra - centrálna mliečna
kuchyňa
vedúca sestra - centrálne operačné
sály
vedúca sestra – odd. urgentného
príjmu
vedúca sestra - I. DK - odd.
patologických novorodencov
vedúca fyzioterapeutka - fyziatricko rehabilitačné oddelenie
598
Petrakovičová Adriana
Lauková Jana, Mgr.
Mladá Jana, Bc.
Števicová Eva, Mgr.
Štrokendlová Ingrid, Bc.
Tančáková Daniela, Mgr.
Valentová Jana, Mgr.
Šurániová Helena, Mgr.
Jančovičová Renáta, Mgr.
Zubalová Eva, Mgr.
220
898, 896
435
130
928
293
207
520
235
819, 821
922
769
195
Menný zoznam lekárov
M e n o
Pracovisko
Pracovňa
32
Oddelenie
Amb.
B
BABALA Jozef
MUDr.
KDCH
172
294, 296
BABULIC Milan
MUDr.
COS
227
294, 296
BABINSKÁ Katarína
MUDr.
II.DK
BALAŽOVJECHOVÁ
MUDr.
KDN
408
BALAŽOVÁ Mariana
MUDr.
KDP
718
BALÁŽIK Jakub
MUDr.
I.DK
BALÁŽIOVÁ Barbora
MUDr.
II. DK
BANDŽÁKOVÁ Oľga
MUDr.
DKAIM
502
339
BANÍKOVÁ Karin
MUDr.
Onkol. kl.
336
cirkuluje
BÁNSKY Roman
MUDr.
KDCH
171
298, 221
BARÁK Ľubomír
MUDr. CSc. I. DK
485
209, 301, 302
740
BARTOŇ Peter
MUDr.
Urol. klin.
251
317
440
BARKOCIOVÁ Jana
MUDr.
UNKK
BAŠNÁKOVÁ Jana
MUDr.
Urol. kl.
251
317
BEHÚLOVÁ Darina
MUDr., PhD. OLM - KB
229
BÉDER Igor
MUDr.
307
298
BEIER Milan
MUDr., PhD. DKAIM
413
411, 499
BELICOVÁ Jana
MUDr.
ORL
422
204
BERNADIČOVÁ Katarína MUDr.
DKK
162
BERKYOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
178
424, 339, 499
BIBZA Jaroslav
MUDr.
KDCH
175
294, 296, 222
264
331
264
MD
KDCH
BLÁHOVÁ-VICENOVÁ Alžbeta, MUDr. KDN
539
331, 332
BLUSKOVÁ Zuzana
MUDr.
BOĎOVÁ Ivana
MUDr., PhD. TJKD
BODNAROVÁ Viera
MUDr.
OUP+KDCH
BOHUNICKÝ Imre
MUDr.
Očná kl.
BOHMER František
MUDr.
KDP
704, 508
718
BOHYNÍKOVÁ Nadežda MUDr.
II. DK
560
264, 717, 671
BORSIKOVÁ Elena
MUDr.
Gynek. amb
BRENNER Marcel
MUDr.
OUP
918
913, 914
BROZMANOVÁ Mária
MUDr.
Neurol. kl.
100
331
865, 620
Očná kl.
303
713, 714
mater. dov. MD
BROZMANOVÁ Denisa MUDr.
II. DK
777
MD
935
210
628,627
BROZMANOVÁ Blažena, CSc. MUDr. Ortop. kl.
BRYNDZOVÁ Marianna
MUDr.
930, 931, 937
403
Očná kl.
33
BRUCKNEROVÁ Ingrid
MUDr,PhD. I. DK - OPN
833
761, 531,768
BUCHVALD Dušan
MUDr.PhD. DKK
101
262, 273
BUSANYOVÁ-RAJNOKOVÁ Beáta MUDr. Očná kl.
303, 559
622
BUZASSYOVÁ Darina
MUDr.
292
411,499, 490
BZDÚCH Vladimír
MUDr. CSc. I. DK
103
209, 281, 301
CIBULOVÁ Ľubica
MUDr.
závodná amb.
702
sestrička 701
CINGEL Vladimír
MUDr.
KDCH
173
295, 298
CSOMOR Daniel
MUDr.
DKAIM
412
424, 499
ČÁRSKA Natália
MUDr.
DKK
ČERNIANSKA Andrea
MUDr.
I. DK
271
ČECHVALOVÁ Andrea
MUDr.
Patológ
145, 203, 247
DKAIM „A“
535
856, 660
C
ČERVEŇOVÁ Oľga
272
855
Doc.MUDr. CSc. I. DK
209
281,301, 302,
856
MUDr., PhD II. DK
240
671, 717
359
I.DK
241
272, 311
660,856
375
336, 129, 375
ČIERNA Iveta
ČINČUROVÁ Elena MUDr.
ČIŽNÁR Peter
262
KDP
Doc. MUDr. CSc.
877
ČIŽMÁR Andrej
MUDr.
Onkol. kl.
CMOREJOVÁ Alena
MUDr.
I. DK
ČOLLÁKOVA Katarína
MUDr.
FRO
DAKKAK Mohamad
Ing.
OCS
433, 840
DALLOS Tomáš
MUDr.
II.DK
717, 264, 326, 109, 240
391, 272, 281
194
736
D
DANILLA Tibor
Doc. MUDr., PhD. DKK
262
DOLNÁK Andrej
MUDr.
KDCH
DOLNÍKOVÁ Dana
MUDr.
I. DK-OPN
760
DRESLLEROVÁ Iveta
MUDr.
ORL logop.
746
DÚBRAVOVÁ Dana
MUDr.
KDCH
615
535, 573
298, 917, 210
DUCHONOVÁ Jaroslava MUDr.
OUP a II.DK
717
DZATKOVÁ Marianna
MUDr.
Onkol. klin.
246
336, 129
DZURENKOVÁ Alica
MUDr.
TJKD
936
930, 931, 937
34
E
ELIZOVÁ Iveta
MUDr.
Očná kl.
344
625
ELKHATIM Ali Sir
MUDr.
Onkol. klin.
375
336, 145
FABRICIOVÁ Katarína
MUDr.
I. DK
271, 272
281, 311
FÁBRI Oksana
MUDr.
OLM - HaT
439, 601
II.DK
560
F
FEHERVIZYOVÁ Zuzana MUDr.
855
671, 717
FOLTINOVÁ Anna
MUDr., CSc. Onkol. kl.
139
587
FRATRIČOVÁ Katarína
MUDr.
I.DK
FRIŠTAKOVÁ Martina
MUDr.
Ortop.kl.
735
711,712
FRIVOLT Klára
MUDr.
II. DK
560
717, 264, 258
FULA Martin
MUDr.
DKAIM
412, 411
499, 424
FUŇAKOVÁ Miroslava
MUDr.
KDCH
GAJDOŠ Marek
MUDr.
Ortop. kl.
851
711
GAJDOŠ Marek ml.
MUDr.
I.DK-OPN
763, 764
765
GAJŇÁKOVÁ Soňa
MUDr.
DKAIM
178
GINZERIOVÁ Monika
Mgr.
Neurol. kl.
406
331, 332, 323
GECÍKOVÁ Margaréta
MUDr.
OUP
921, 240, 258
671, 717
GERINCOVÁ Eva
MUDr.
Ortop. kl.
611
711
345
714
MD
G
GERINEC Anton
Prof. MUDr. CSc. Očná kl.
GÉCZ Jakub
MUDr.
OUP
717, 761
GÉCZOVÁ Lucia
MUDr.
TJKD
717, 671
GIBEJOVÁ Miroslava
MUDr.
I.DK-OPN
GONDOVÁ Gabriela
MUDr.
Očná kl.
GREŠÍKOVÁ Monika
MUDr.
OLM – HaT
832, 580
DOK
GAMANOVÁ Jana
MUDr.
GREŠKOVIČOVÁ Lenka MUDr.
532
568
Str, Pia 601, 147
Po 569
U, štv.
372
ORL
421
204
II. DK
560, 258
717
35
578
569
GROMOVÁ Monika
MUDr.
Očná kl.
GRZNÁROVÁ (Selková) Zuzana MUDr. DKAIM
GULBIŠOVÁ Kristína
MUDr.
303
714
178
424,339,499
210, 222
OUP
H
HAJDU Ladislav
MUDr.
KDCH
171
777
HAJDUOVÁ Eva
MUDr.
Ortop.
711, 712
HAMRAČKOVÁ Anežka
MUDr.
FRO
675
HARGAŠ Marián
MUDr.
DKAIM
141
424, 198
HAVIAR Dušan
MUDr.
RDG
751
753, 487, 771, 894
HEDEROVÁ Stanislava
MUDr.
Onkol. kl.
129
145,203
HEGYI Vladimír
Doc. MUDr. DKK
101
262, 273
HEGYI Ester
MUDr.
II. DK
HERBANSKÁ Iveta
MUDr.
OUP
HINŠTOVÁ Anrea
Mgr.
KDP
325
877
HIRNER Vladimír
MUDr.
KDCH
546
296, 210
HLAVATÁ Anna
MUDr.
II. DK
HLIVOVÁ Irena
Mgr.psych.
Onkol. kl
247
336, 145
HOLEŠOVÁ Darina
MUDr.
OLM - KB
452
561
HOLOBRADÁ Mariana
MUDr.
DKK
162
HORÁKOVÁ Júlia
MUDr., PhD TJKD
927
930, 931, 937
HORN František
MUDr. PhD. KDCH
172
295, 298
HORNOVÁ Jarmila
MUDr.PhD. I.DK
871
272,281
HOSTÝNOVÁ Elena
MUDr.
OLM - HaT
HRADEČNÁ Zuzana
PHDr.
KDP
243
HRAŠKOVÁ Andrea
MUDr.
Onkol. kl.
246
336, 129
HRICÁKOVÁ Jarmila
MUDr.
Neurol. kl.
331, 323
620, 100
HRICOVÁ Marieta
MUDr.
I.DK
272
HROMADOVÁ Monika
MUDr.
DKAIM
292
HRONĆEKOVÁ Stanislava MUDr.
I.DK-pat. nov.
763
HRUBŠOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
424
HUDECOVÁ Rebeka
MUDr.
Neurol. kl.
331, 332
HUMPOLCOVÁ Zuzana
MUDr.
KDN
HURAJ Emil
MUDr.
Ortop. kl.
239
711
HUSÁKOVÁ Kristína
MUDr.
Onkol. kl.
246
336, 120
736
535
267
107
562
713
939
855
569
36
682, 684
626
542,765
MD
578
HUSŤAVOVÁ Lucia
MUDr., PhD. KDCH
347, 210
294, 296
MUDr.
ORL
579
204
MUDr.
TJKD
936
930, 931, 937
MUDr.
Onkol. kl.
MUDr.
RDG
370
ILENČÍKOVÁ Denisa Doc.MUDr.PhD
II.DK
474
267
IVANIČ Boris
MUDr.
DKAIM
412
424,499
IZAKOVIČOVÁ Petra
MUDr.
Ortop. kl.
735
MUDr.
KDCH
221
210
MUDr.
OLM - HaT
832
601
MUDr.
RDG
774
CH
CHEBEŇOVÁ Mária
CHOCHOLOVÁ (Dzurenková)
Mária
CHRENKA Branislav
I
ILČIK Milan
J
JAGER Rene
JAJCAIOVÁ ZEDNíčKOVá Nora
JAKEŠOVÁ Salome
569
770, 753, 370
JAKUBÍKOVÁ Jana Doc. MUDr. CSc. ORL
448
204, 449
JANČOVÁ Emília
MUDr.
I. DK
871, 749
302, 301
JANČOVIČOVÁ Zuzana
MUDr.
I.DK
242
302,301
JANKOVÁ Andrea
MUDr.
DKK
162
573, 101, 713, 262 573, 885
JANKÓ Viktor
MUDr.
II. DK
671
326, 264, 717
JASENKOVÁ Mária
MUDr.
Onkol. kl.
246
336, 129, 372
JOVANKOVIČOVÁ Andrea MUDr.
ORL
422
204
JINDROVÁ Jana
MUDr.
Onkol. kl.
129
336, 129
JURSOVÁ Mária
MUDr.
KDCH
176
294
37
740
774, 298, 294, 210
K
KABÁT Michal
MUDr.
KAISEROVÁ Emília MUDr.
KDCH
615
Onkol. kl.
230
298
336, 120
619
587
KÁKOŠOVÁ Vlasta
PharmDr.
Lekáreň
603
KADOŠOVÁ Zuzana
MUDr.
FRO
KRAYNININA Magalina
MUDr.
KDCH
615
KATRLÍKOVÁ Eva
MUDr.
KDP
243
718
KIRŇÁK Juraj
MUDr.
KDCH
334
349, 342, 294,296
KIZEKOVÁ Zuzana
MUDr.
I.DK
270, 279
301, 302
577 streda,
štvrtok
KLEPOCH Juraj
MUDr.
KDCH
296
KLOCHANOVÁ Ivona
MUDr.
UNKK
422
KMEŤOVÁ Andrea
MUDr.
DKAIM
178
KOHÚTOVÁ Zuzana
MUDr.
DKK
KOKAVEC Milan
424, 499
262
Doc.MUDr.Phd. Ortop. kl.
DKAIM
239
451
292
499, 490,626
KOLLEROVÁ Adriana
MUDr.
KOLENOVÁ Alexandra
MUDr. MD Onkol. amb.
KOLNÍKOVÁ Miriam
MUDr.
Neurol. klin.
631, 100
331, 865, 332
KOPPL Jozef
MUDr.
DKAIM
216
499
KOPČOVá Jana
Ing.
OLM - HaT
439, 832
430
KORBAČKOVÁ Katarína MUDr.
I. DK
KOŠČOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
292
424,339,411
KOSTOLNÁ Barbora
MUDr.
Očná kl.
341
714
KOŠNÁROVÁ Elena
MUDr.
KDCH amb.
KOSNÁČOVÁ Jana
MUDr.
I. DK
484
301,302
II.DK
641
264, 474
KOŠŤÁLOVÁ Ĺudmila
KOVÁCS László
Doc. MUDr.
Prof.MUDr.DrSc., MPH
301,302, 534, 913
548, 557
775
II. DK
104, 109
KOVÁČOVÁ Anna
MUDr.
KDP
KOVÁROVÁ Dominika
MUDr.
KDN
KRÁLIK Rastislav
MUDr.
KDCH
221, 348
KRAJNER Peter
Mgr.
Onkologia
409, 375
KRBAŤA Jaromír
MUDr.
RDG
511
KRIŠTOFOVÁ Denisa
MUDr.
Onkologia
145
KRIŠTÍKOVÁ Zuzana
Mgr.
Onkologia
409, 247
KUBÍKOVÁ Jana
MUDr.
OCS
833
856, 855
567
562
108
38
210, 222
770, 487, 753
840, 848, 849, 432
KUBICOVÁ Adriana
MUDr.
ORL
579
204, 553
KUBINA Michal
MUDr.
OUP+KDCH
KUDZIOVÁ Zuzana
MUDr.
Neurol. kl.
393
331, 408
KUKOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
240
264, 258
KULAŠIKOVÁ Miroslava MUDr.
FRO
675
KURILOVÁ Miroslava
MUDr.
DKAIM
178
424,339,411
KURUCOVÁ Patrícia
MUDr.
DKAIM
292
499, 216, 411
KVANTOVÁ Martina
MUDr.
DKAIM
178
424, 499
KYSELOVÁ Tatiana
RNDr.
OLM
461
658
LACKOVIČOVÁ Dana
MUDr.
RDG
384
770, 370, 594
LACIKOVÁ Mária
MUDr.
KDCH
615
LACIKOVÁ Klaudia
MUDr.
KDCH
LANGEROVÁ Lenka
MUDr.
II. DK
LATEČKOVÁ Katarína
MUDr.
I. DK
301, 302
LAUKOVÁ Katarina
MUDr.
DKAIM
178
339,499,424
LEGINUSOVÁ Eva
MUDr.
DKAIM
178
339
LETENAYOVÁ Ivana
MUDr.
I.DK-OPN
763
531,761,768
LINKAYOVÁ Zuzana
MUDr.
LSPP
272
LUČANOVÁ Petra
MUDr.
Urol. kl.
317
MACEJKOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
560
264, 717, 882, 671
MAČAJ Matúš
MUDr.
UNKK
421
204
MALÁ Milica
Mgr.
TJKD
936
MATZOVÁ Zuzana
MUDr.
KDP
243
MATEJOVÁ Veronika
Mgr.
KDP
508
718
MASÁKOVÁ Martina
MUDr.
ORL
579
204
MAŽÁRIOVÁ Oľga
prom. chem.
OLM – HaT
439
601
717
563
736
L
MD
894
M
MEDZIHRADSÁ Anna
Mgr.
Lekáreň
606
604
MEGO Roman
MUDr.
Neurol. kl.
274
331
39
868
MIHALOVIČOVÁ
MUDr.
Lekáreň
610
MIKEŠKOVÁ Martina
MUDr.
Onkol. kl.
129
MIKLOVIČOVÁ Daniela
MUDr., PhD I. DK
MIKOVÁ Katarína
Mgr.
336, 129
MD
KDP
877
MIKULAJOVÁ (Selková) Silvia MUDr. I.DK - OPN
761, 531, 768
MIŠÍKOVÁ Slávka
MUDr.
Onkol. kl.
129
120
MLKVÁ Jarmila
Mgr.
Lekáreň
598
590,696,
MOCNÁ Andrea
MUDr.
Onkol. amb.
682
120, 129
cirkuluje
MOJŽIŠOVÁ Katarína
MUDr.
Neurol. kl.
393
331, 332
MD
MOLČAN Jaroslav
MUDr.
Urol. kl.
251
317, 314, 440
MOZOLOVÁ Dagmar
MUDr., CSc. I. DK
484
301, 302
855, 856,
660
MRÁZ Dezider
Mgr.
Onkol. kl.
373,145 cytostatiká
MRÁZOVÁ Jana
MUDr.
I. DK
484
301, 302
MURGAŠOVÁ Lenka
MUDr.
ORL
422
204
MRÁZOVÁ Viera
Mgr.
Lekáreň
807,809
výdaj zdrav.mat.
MÚČKOVÁ Agnes
Pead.Dr.
KDP
733, 718, 704, 895
NAVRÁTIL Matej
MUDr.
DKAIM
412
NAGYOVÁ Gabriela
MUDr.
II. DK
NEDOMOVÁ Barbora
MUDr.
DKAIM
212
424 – anestéza mater. dov.
OGIBOVIČOVÁ Eva
MUDr.
DKAIM
212
411, 424
ORAVCOVÁ Marta
Mgr.
Lekáreň
603
834
ONDREJKOVÁ Eva
MUDr.
KDP
704
718
ONDRIAŠOVÁ Jana
MUDr.
I.DK-OPN
MD
OSTROŽLÍKOVÁ Mária MUDr.
OLM – KB
OSLANCOVÁ Martina
OLM - HaT
855
N
424, 300
267
O
Mgr.
561
439
40
601
P
PAŠTEKOVÁ Terézia
MUDr.
DKAIM
178
424
PAVLÍK Štefan
MUDr.
RDG
370
770
PAVLOVIČOVÁ Zlatica
MUDr.
RDG
PAUKOVOVA Zuzana
MUDr.
KDP
877
718
PAYEROVÁ Jaroslava
MUDr.
Neurol.
631
331
PAULINYOVÁ Martina
MUDr.
KDP
704
718
PECNÍKOVÁ Miriam
MUDr.
DKAIM
178, 292
424, 499
PEREČKOVÁ Jana
RNDr.
OLM - KB
552
228, 469
PETRUŠOVÁ Veronika
MUDr.
KDP
PETROVAJOVÁ Michaela MUDr.
DKK
162
262
PETRÍK Michal
MUDr.
KDCH
171
298
PETRŽALKOVÁ Dana
MUDr.
Onkol. kl.
129
145
PEVALOVÁ Ľubica
MUDr.
KDCH JIS
177
330
PODHORANSKÝ Branislav MUDr.
DKAIM
412
424, 499
PODHORSKÁ Adriána
DKAIM
178
424, 499, 300, 339
PODOLÁKOVÁ Kristínna MUDr.
I. DK
242
POLÁK Vladimír
Urol. kl.
268,261,721, 317,314
DKAIM
292
339,411, 424
OLM-KB
551
561, 466
PORUBANOVÁ Miroslava MUDr.
Očná kl.
213
714
PREPIAKOVÁ Zuzana
MUDr.
Očná kl.
213
714, 622
PRIBILINCOVÁ Zuzana
MUDr.
II. DK
240
326, 567, 717, 671
PUKANČÍKOVÁ Eva
MUDr.
Onkol. kl.
PUTŠKOVÁ Ivana
Mgr.
KDP
457, 325, 189
457
PUŠKÁČOVÁ Judita
MUDr.
Onkol. kl.
247
336, 129
MUDr.
MUDr. PhD.
POLÓNYOVÁ Lubomíra
PONEC Jozef
MUDr.
RNDr., CSc.
770, 753, 370
/HaT
302,301
676
R
RAMOS Rivera Gonzalo Alonso MUDr. KDN
332
RIEDEL Rudolf
MUDr.
DKAIM
488
ROKYTOVA Jana
MUDr.
KDN
331
ROMANČÍKOVÁ Jana
MUDr.
KDCH
347
210, 294, 295
ROSOĽANKOVÁ Monika MUDr.
I. DK - OPN
763
768,531,761
ROLINCOVÁ Mária
Lekáreň
896
595,596,897
Pharm.Dr.
41
620
411, 490
682, 684
RYBÁROVÁ Anna
MUDr.
II.DK
562, 258
SALČIK Martin
MUDr.
OUP
241
301, 302
SAMEKOVÁ Hana
MUDr.
Ortop. kl.
611,712
578
SEJNOVÁ Daniela
MUDr.
Onkol. kl.
139
246, 336, 120,145 372
S
štvrtok
SELKOVÁ (Mikulajová) Silvia MUDr.
I.DK - OPN
761, 531, 768
SELKOVÁ (Grznárová) Zuzana MUDr. DKAIM
178
SHARASHIDZE Ana
MUDr.
Očné
213, 714
SIPEKIOVA Tatjana
MUDr.
I.DK
242
SKOKŇOVÁ Martina
MUDr.
I.DK - OPN
763
761,531,768
SKUBÁK Martin
MUDr.
RDG
790
594
SLAŠŤANOVÁ Petra
MUDr.
KDP
704
718, 416
Urol. kl.
192
317,314
SLEBODNÍKOVÁ Kvetoslava MUDr.
SLEZÁKOVÁ Beata MUDr.
I. DK - OPN
763
424,339,499
585
768, 531
SLEZÁKOVÁ Denisa
MUDr.
Onkol. kl.
SLEZÁKOVÁ Marta
RNDr.
Lekáreň
610
SMOLENOVÁ Jana
MUDr.
II.DK
240
562
563
SMREK Martin
MUDr.
KDCH
174
295, 298
774
MUDr.
DKK
320
262, 273
885
SOJKOVÁ Martina
MUDr.
I.DK
281
STANÍK Juraj
MUDr.
I. DK
241
302, 301
STANÍK Roman
MUDr.
ORL
244
204, 423
STANÍKOVÁ Alena
MUDr.
ORL
579
204
STANÍKOVÁ Daniela
MUDr.
I. DK a OUP
281, 272
391, 272
STEHLÍKOVÁ Michaela
MUDr.
Očná kl.
213
714
STRAKOVÁ Gabriela
MUDr.
I. DK-OPN
763
761, 531, 768
SUCHÁ Terezia
MUDr.
DKAIM
SZÁZ Kamil
MUDr.
I. DK
241
281, 311
SZÉKYOVÁ Dagmar
MUDr.
II.DK
240
264
SZORAD Štefan
MUDr.
KDP
325
SÝKORA Ján
MUDr.
DKAIM
339
SÝKORA Ľubomír
MUDr.
KDCH
175
SORŠÁKOVÁ-TRNOVSKÁ Katarína
42
295, 298
359
774
SÝKORA Pavol
Doc. MUDr. CSc. Neurol. kl.
SYROVÁ Dagmar
274
331, 323
865, 868
Ing.
OLM – KB
552
466, 561
ŠABOVÁ Lucia
MUDr.
I. DK
560
264, 717, 882, 873
ŠAFÁRIK
MUDr.
RDG
790
487 753 770
418, 417
490
683
Š
Zoltán
ŠAGÁT Tibor
Prof. MUDr. CSc. DKAIM
ŠALINGOVÁ Anna
RNDr.
OLM - KB
552
ŠÁNDOROVÁ Daniela
MUDr.
KDCH
615, 298
ŠAUŠOVÁ Martina
MUDr.
OKI
666
ŠEBO Michal
MUDr.
KDCH
ŠEBOVÁ Claudia
MUDr.
OLM – KB
452
561
ŠEMBEROVÁ Jana
MUDr.
OKI
666
658
ŠIMKOVÁ Miroslava
Mgr.
KDP
325
Doc. MUDr. PhD. KDP
410
ŠKODÁČEK Igor
658
MD
538
546
ŠKODOVÁ Jozefina
RNDr.
OLM-KB
552
228, 469
ŠPÁNIK Peter
MUDr.
ORL
422
204, 449
ŠRAMKOVÁ Klára
MUDr.
I. DK a OUP
271, 911, 915
ŠTETINOVÁ Tamara
MUDr.
Očná kl.
213
714
ŠTRICOVÁ Ivona
MUDr.
DKAIM
424
178
ŠUFLIARSKA Sabína
MUDr. , PhD. TJKD
935
930, 931, 937
ŠUBOVÁ Zuzana
MUDr.
Onkol. kl.
129
336, 120
ŠUBA Ján
MUDr.
KDP
476
ŠUVADA Jozef
MUDr.
Onkol. kl.
375
336
ŠVEC Peter
MUDr., PhD TJKD
936
930, 931, 937
ŠVECOVÁ Denisa
MUDr.
I.DK
272
ŠVECOVÁ Lucia
MUDr.
DKAIM
178
TAKÁCSOVÁ Denisa
Mgr.
KDP
TÁRNOKOVÁ Simona
MUDr.
I. DK
TICHÁ Ľubica
MUDr., PhD I. DK
871
301, 302
TIKOVIČOVÁ Edita
MUDr.
391
281
538
553
532
584
682
424
T
311, 281
I. DK MD
43
662
TOČÍKOVÁ Alena
MUDr., PhD. DKK
320
262, 273
535
TOMČÍKOVÁ Dana
MUDr. PhD. Očná kl.
344
714
568
TOMAŠEK Igor
Mgr.
KDP
325
718
TOMOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
212
339,411, 424
TREBATICKÁ Jana
MUDr., PHD KDP
243
416, 189
TREBULOVÁ Kristína
MUDr.
KDP
704
718
TRGOVÁ Gabriela
MUDr.
OUP+I.DK
TRNKA Ján
MUDr. CSc. KDCH
342
TRTALOVÁ Ingrid
MUDr.
DKAIM
TVRDOŇ Igor
MUDr.
302
913
178
339
mater. dov.
KDCH
171
210, 222,298,296
MUDr.
DKAIM
178
424
VAJOVÁ Ľudmila
Mgr.
Lekáreň
606
604
VALACHOVÁ Jana
MUDr.
DKAIM
VALENTÍKOVÁ Martina
MUDr.
I.DK
VANČOVÁ Zuzana
MUDr.
ORL amb.
VARGOVÁ Halina
RNDr.,PhD OLM – HaT
676
676
VASILENKOVÁ Alena
RNDr.
OLM - KB
551
466, 561
VÁVROVÁ Dana
MUDr.
Urol. amb.
VELICKÁ Zuzana
MUDr., CSc. DKK
VÉGHOVÁ Linda
MUDr.
I. DK
VICIANOVÁ Katarína
MUDr.
I. DK - OPN
843
VIESTOVÁ Karin
MUDr.
KDN
331, 332
VIRÁGOVÁ Lenka
MUDr.
OUP
VITÁRIUŠOVÁ Eva
MUDr.
II. DK
641
264, 717
VIGLASKÝ Martin
MUDr.
DKAIM
412
424, 499
VOJTIKEVIČOVÁ Eva
MUDr.
OUP a II.DK
VOJTASOVÁ Lenka
MUDr.
II. DK
VOZÁROVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
U
URBANOVÁ Soňa
V
178
MD
576
585,440
434
262
535
391, 272
531, 761
717
178
44
424,411,339
662
VRTÍKOVÁ Adela
MUDr.
DKK
320
262, 273
VYSKOČOVÁ Zuzana
MUDr.
DKAIM
178
424
MUDr.
I.DK - OPN
833
531,768, 761
ZAMBORSKÁ Katarína
MUDr.
DKAIM
292
ZAVARSKÁ Mária
MUDr.
OLM-HaT
832
ZÁVODNÁ Mária
MUDr.
ORL
ZBOŘILOVÁ Jarmila
MUDr.
I. DK
484
301, 302
ZEMANOVSKÁ Kamila
MUDr.
DKAIM
292
411, 490, 499
ZAJÍČKOVÁ Katarína
MUDr.
ORL
421
204
ŽELEŇÁKOVÁ Lucia
MUDr.
OUP
ŽLEBEKOVÁ Katarína
MUDr.
FRO
535
W
WLACHOVSKÁ Luďka
Z
543
Ž
45
Download

Telefónny zoznam DFNsP Bratislava