2014-2018 STRATEJİK
PLANI
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN
2014-2018
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
2
GİRİŞ
“Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir” atasözünde vurgulandığı gibi
geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında
gerçekleştirilen atılımlara, yeniliklere ve stratejik eylemlere karşı gözümüzü kapatamayız. Bu
uğurda umut dolu olmak misyonumuzun temelidir. Umudumuzun ışık kaynağı ise hizmet
anlayışıyla ortaya dökülen geleceğe yönelik bilimsel planlarımız olacaktır.
Sağlık Bakanlığının stratejik yönetim modeline uygun planlama, uygulama, ve kontrol
aşamalarının ilki olan bu stratejik plan, ilimizde gerçekleştirilen hizmetlerin daha da ilerisini ve
sürdürülebilirliğini amaçlamıştır.
Titiz bir çalışma sonucu elinizdeki Rize Sağlık Müdürlüğü 2013-2018 stratejik planı
hazırlanmıştır. Bu çalışmanın öncelikle tüm ülkemize, ardından Rize halkına, sağlık alanında
hizmet yapan birinci derece paydaş kurumlar olan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, Rize İli Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine ve kurumumuza faydalı olmasını temenni ederim.
Dr. Mustafa TEPE
İl Sağlık Müdürü
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
3
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ...................................................................................................................................................... 2
KISALTMALAR ......................................................................................................................................... 4
BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK ANALİZ........................................................................................................ 5
1.1. TARİHSEL GELİŞİM .......................................................................................................................... 6
1.2. İLGİLİ MEVZUAT .............................................................................................................................. 7
1.3. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI .............................................................................................. 9
1.4. TEŞKİLAT YAPISI ............................................................................................................................ 11
1.5. KAYNAKLAR ................................................................................................................................... 13
1.6. MEVCUT DURUM ANALİZİ ............................................................................................................ 15
İKİNCİ BÖLÜM ...................................................................................................................................... 20
2.1. VİZYON .......................................................................................................................................... 21
2.2. MİSYON ......................................................................................................................................... 22
2.3. TEMEL İLKE ve DEĞERLER ............................................................................................................. 23
2.4. AMAÇLAR, HEDEFLER ve HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ............................................................. 24
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................................................................. 60
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ........................................................................................................................... 73
4.1.İZLEME, DEĞERLENDİRME ve RAPORLAMA ……………………………………………………………………………….. 74
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
KISALTMALAR
ADSM
AHB
ASİE
ASM
BİMER
BKİ
Ca
ÇEKÜS
ÇPGD
GZFT
KHB
İSM
HSM
KDS
KETEM
KHK
KOAH
UMKE
RİKE
SAKOM
SABİM
SFT
STK
TSM
TÜİK
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Aile Hekimliği Birimi
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki
Aile Sağlığı Merkezi
Başbakanlık İletişim Merkezi
Beden Kitle İndeksi
Kanser
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı
Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
Kamu Hastaneler Birliği
İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Karar Destek Sistemi
Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi
Kanun Hükmünde Kararname
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
Rize Arama Kurtarma Ekibi
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
Solunum Fonksiyon Testi
Sivil Toplum Kuruluşları
Toplum Sağlığı Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK ANALİZ
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
5
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
6
1.1 TARİHSEL GELİŞİM
Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek kesiminde bulunan Rize, doğudan Artvin’in Arhavi,
batıdan Trabzon’un Of, güneyden Artvin’in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir.
Topraklarının %78’e yakını dağlarla kaplı olan Rize’nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir.
Yeşili ve maviyi bir arada bulunduran eşsiz güzelliği ile dikkat çeken ilimiz, son 10 yıl içerisinde
gerçekleştirilen yapılanmaları ile sağlık alanında oldukça yol kat etmiştir.
İlimizde sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü çatısı altında devam ederken 663 sayılı Kanun
Hükmünde kararname ile illerde Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliklerinin
kurulmasıyla yeni şekline kavuşmuştur. Bu yapı ile Sağlık Müdürlükleri tüm kurumlar arasında
düzenleyici ve denetleyici bir yapıya kavuşmuştur.
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
bünyesinde birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla
kurulan Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2012 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. 2013
ağustos ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bu yapılanma içerisinde dört şube ile hizmet
vermektedir.
663 sayılı KHK ile kurulan Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatını oluşturmaktadır. Rize KHB 3 başkanlığı, 1 Eğitim
Araştırma Hastanesi, 1 devlet hastanesi, 4 ilçe devlet hastanesi, 1 ağız diş sağlığı merkezi ile
faaliyetini sürdürmektedir. Birlik, yeni yönetim modeliyle iyileştirme ve geliştirme
faaliyetlerinin sürekliliğini tesis etmeyi amaçlamaktadır.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
Şekil 1 Rize İl Haritası
1.2 İLGİLİ MEVZUAT
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde 56
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 663 sayılı KHK
 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
7
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
8
 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK
 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun
 5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun
 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu
 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu
 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu
 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu
 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu
 7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun
 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
9
1.3 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
A. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması
Stratejik Planlama Ekibi; Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu,
Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri ve Stratejik Planlama Koordinasyon Biriminden
oluşmaktadır.
I.
Strateji Geliştirme Üst Kurulu
Stratejik planlama sürecinin işleyişini gözetmek, yönlendirmek ve planlama
süreci ile ilgili önemli kararları almak üzere Strateji Geliştirme Üst Kurulunu
oluşturduk. Kurulda İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü yer aldı.
II.
Stratejik Planlama Yürütme Kurulu
Stratejik planlama ekiplerinin çalışmalarını yönlendirmek, grupların yaptıkları
çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaları nihaî hâle getirmek üzere
yürütme kurulunu kurduk. Kurulu Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında her
kurumdan Müdür Yardımcısı/Daire Başkanı/Şube Müdür düzeyinde
temsilcilerden oluşturduk.
III.
Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi
Stratejik planlama sürecinde çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi için
stratejik planlama çalışma ekiplerini oluşturduk. Tüm kurumlardan uzman ve
yöneticilerin katılımını sağladık
IV.
Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri
Stratejik planlama çalışmalarında destek hizmetleri bu ekipler Planlama ile ilgili
belge yönetimi, eğitim, verilerin toplanması vb. işlemler bu birimler tarafından
yürütüldü
B. Stratejik Plan Literatür Taraması
Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlar ve kaynak kitaplar ( Sağlık Bakanlığı 20132017 Stratejik Planı, Rize Nüfus Müdürlüğü, KDS, TÜİK, Kamu Hastaneler Birliği
Verimlilik birimi, Rize Belediyesi ) çeşitli bilimsel makaleler ve stratejik planlamayla ilgili
mevzuatlar incelendi.
C. Stratejik Plan Toplantıları
İl Stratejik Plan hazırlama rehberi doğrultusunda kurul ve ekipleri bilgilendirici toplantı
yaptık.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
Ünvanı
Adı Soyadı
Sağlık Müdürü
Dr. Mustafa TEPE
Halk Sağlığı Müdürü
Dr. Faik ÖZŞAHİN
KHB Genel Sekreteri
Dr. Şafak SÜNBÜL
STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU
Ünvanı
Adı Soyadı
İl Sağlık Müdür Yardımcısı
Dr. Serhat TALAŞ
KHK İdari Hiz. Başk.
Dr. Hakan GÖRGÜLÜ
Halk Sağ. Müdür Yardımcısı
Dr. M. Halit BAYKAL
Şube Müdürü
Mustafa ÇELİK
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU
Ünvanı
Adı Soyadı
Şube Müdürü
Mustafa ÇELİK
Şube Müdürü
Dr. İlker DİLBER
Şube Müdürü
İsmail MARAŞ
Uzman
Murat AYDOĞAN
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ
Ünvanı
Adı Soyadı
Şube Müdürü
Mustafa ÇELİK
Şube Müdürü
Zikrullah TÜFEKÇİ
Hemşire
Özlem Gül TÜRKYILMAZ
Memur
H. Nur KILIÇÇIOĞLU
Hemşire
H. Ayfer BAYRAKTAR
Tıbbi Sekreter
Şahin DURUKAN
Sağlık Memuru
Emine ÜÇÜNCÜ
Memur
Turgut YILMAZ
Tıbbi Sekreter
VHKİ
Hemşire
Nazan ALEV
Burhan SARIHASAN
Fatma ALACA
Tablo 1: Stratejik Plan Çalışma Ekibi
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
10
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
11
RİZE İLİ SAĞLIK TEŞKİLAT YAPISI
Birliği Teşkilat Şeması
Kamu Hastaneler Birliği SekreterliğiŞekil 3: Kamu Hastaneleri
İl Sağlık
Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü
ŞUBELER


Tıbbi Hizmetler
Başkanlığı

Şekil 2: Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Şeması
İdari Hizmetler
Başkanlığı
1.5

Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şubesi

Sağlık Hizmetleri Şubesi

Araştırma Bilgi Sistemleri Sağ.
Gel. Ve Halk Sağ. Şubesi
KAYNAKLAR
Mali Hizmetler
Başkanlığı 1.5.1
İnsan Kaynakları
2013
Uzman Hekim
173
Pratisyen Hekim
408
48
Asistan Hekim
110
-
951
221
 Rize Eğitim Araştırma
Toplam Hekim
Hastanesi
 112 Acil Sağlık
75
132
EczacıTjkghjkbjhlhj
20 İstasyonları
262

Güneysu Tenzile Erdoğan
Hastanesi

Kaçkar Devlet Hastanesi

Fındıklı Guatr Araştırma
Hastanesi
Hizmetleri
(17 adet )
Aile Hekimliği ve Toplum
Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Bulaşıcı Hastalıklar,
Cevre ve Çalışan Sağlığı
Şubesi
Bulaşıcı
Olmayan
Hastalıklar,
ProgBulaşıcı
TOPLAM
 Hastalıklar,
Destek
Cevre
ve Çalışan
Hizmetleri
Şubesi
Şubesi
606 Sağlığı
 ramlar ve kanser
Şubesi
Şekil 2: İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması
Diş Hekimi
 Rize Devlet Hastanesi


KAMU
ÖZEL
 Yönetim Hizmetleri Şubesi
433
HASTANELER

ŞUBELER
456

110
Halk Sağlığı Laboratuarı
1172

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
207
Planlaması Merkezi


Toplum Sağlığı Merkezleri
(12 Adet)


Aile Sağlığı Merkezleri
(33 Adet)

Sağlık Evleri(48 Adet)

Sağlık İstasyonları(3 Adet)

Verem Savaş Dispanseri

İlçe Hastaneleri (2 Adet)
282
1.5.2 Mali Kaynaklar
Çayeli Devlet Hastanesi
 Ağız Diş Sağlığı Merkezi
Tablo2: İl sağlık Teşkilatı
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
12
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU
İSM
2012 Yılı Harcama
(İSM+HSM)
13.024.989,77
Genel Bütçe Toplamı
Döner Sermaye Bütçesi
Diğer (İl Özel İdare,
Hayırsever)
Toplam
2013 Yılı Harcama
Değişim Oranı %
6.698.266,00
- 48,57
6.879.120,00
4.779.053,00
-30,53
125.000,00
3.693.073,00
2.854
20.029.109,00
15.170.392,00
-24,26
Tablo 3: İSM Harcama Tablosu
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU
HSM
2012 Yılı Harcama
Genel Bütçe Toplamı
Döner Sermaye
Bütçesi
İl Özel İdare
Toplam
2013 Yılı Harcama
Değişim Oranı %
58,35
16.483.081 TL
28.249.058 TL
4.488.098 TL
8.395.193 TL
0
0
0
20.971.179 TL
36.644.25 TL
57
53
Tablo 4: HSM Harcama Tablosu
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HARCAMALARI
KHB
2012 Yılı Harcama
2013 Yılı Harcama
Değişim Oranı
Genel Bütçe Toplamı
30.335.731,00
35.506.953,00
0,17
Döner Sermaye
Bütçesi
İl Özel İdare
146.323.489,00
161.159.064,00
0,10
1.274.793,00
705.380,00
(-)0,45
Toplam
177.934.013,00
197.371.397,00
0,11
Tablo 5: KHB Harcama Tablosu
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
13
1.5.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İlimizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar arasında Bakanlığın sağladığı uygulamalar ve diğer bilgi
yönetim sistemi uygulamaları aşağıdaki gibidir.
HİMMS
EBYS
ÇKYS
MKYS
SKYS
KDS
AHBS
HTS
HBYS
İKYS
TSİM
KBS
KPS
MHRS
ETYS
TDMS
EKAP
KSP
ARMAKOM
E-BYN
BDP
SAĞLIK NET
PBS
YKTBS
184 SABİM
LBYS
BİMER
Healthcare Information and Management Systems Society
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi
Karar Destek Sistemi
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
Hasta Takip Sistemi Organ Bağışı
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü
Kamu Harcama ve Muh. Bilişim Sistemi
Kimlik Paylaşım Sistemi
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (Alo 182)
Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Elektronik Kamu Alımları Platformu
Kamu Satın Alma Platformu
112 Acil Çağrı Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi
E - Beyanname
Beyanname Düzenleme Programı
Sağlık Bilgi Sistemi
Personel Bilgi Sistemi
Yeşil Kart Tahakkuk Bilgi Sistemi
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
Başbakanlık İletişim Merkezi
Tablo 6: Bilgi Sistemi Kaynakları
Bunların dışında Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi, yoğun bakım izleme sistemi, organ
bağışı bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi, E-reçete uygulamaları, gibi uygulamalar da bilgi ve
teknolojik kaynaklar arasındadır. Sağlık Müdürlüğünde kullanılan network sistemi kablolu bir
sistemden mevcut olup, 15Mbps metro internet ve bir güvenlik cihazı, bir log bilgisayarı ve 1
adet server ile hizmet vermektedir. Ayrıca 112 Komuta Kontrol Merkezimizde 112 Acil Servis
Bilgi Yönetim Sistemi 1 adet server ile desteklenmektedir.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
14
1.6. MEVCUT DURUM ANALİZİ
GENEL DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek kesiminde bulunan Rize, doğudan Artvin’in Arhavi,
batıdan Trabzon’un Of, güneyden Artvin’in Yusufeli ve Erzurum İspir ilçeleri ile çevrilidir.
Topraklarının %78’e yakını dağlarla kaplı olan Rize’nin kuş bakışı yüz ölçümü 3902 km² dir.
Şekil 2: Rize İli 2013 yılı Nüfus Piramidi
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
RİZE İLİNİN YAŞA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (2013)
Yaş Grubu
Erkek Nüfusu
Kadın Nüfusu
Toplam Nüfus
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
10.621
11.087
12.431
14.231
13.231
11.821
12.221
11.926
12.618
12.269
10.789
9.115
6.609
5.022
3.826
2.758
1.846
413
85
10.621
10.530
11.917
13.242
12.779
11.843
11.899
11.539
12.349
11.336
10.143
9.176
6.728
6.102
5.489
4.084
3.600
1.685
734
20.733
21.617
24.348
27.473
26.010
23.663
24.120
23.465
24.967
23.605
20.932
18.291
13.337
11.124
9.315
6.842
5.446
2.098
819
Toplam Nüfus
162.918
165.287
328.205
Tablo 7: 2013 Yılı Yaşa Göre Nüfus Dağılımı
RİZE İLİNİN NÜFUS VE İDARİ BİRİMLERİNİN DURUMU*
İLÇE
MERKEZ
ÇAYELİ
ARDEŞEN
PAZAR
FINDIKLI
GÜNEYSU
KALKANDERE
İYİDERE
DEREPAZARI
İKİZDERE
ÇAMLIHEMŞİN
HEMŞİN
*KDS VERİLERİDİR
ERKEK NÜFUS
68.963
20.863
19.854
14.847
7.986
6.865
7.011
4.403
4.114
3.647
3.268
1.097
KADIN NÜFÜS
70.187
21.280
20.255
15.662
8.239
7.014
6.272
4.608
4.002
3.289
3.295
1.184
TOPLAM
139.150
42.143
40.109
30.509
16.225
13.879
13.283
9.011
8.116
6.936
6.563
2.281
Tablo 8: İlçelere Göre Nüfus
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
15
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
İLİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ (2013)
MORTALİTE ORANLARI
Bebek Ölüm Hızı (bin canlı doğumda)
4,2
Anne Ölüm Oranı (yüz bin canlı doğumda)
96
Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda)
1,68
Perinatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda)
7,6
Post Neonatal Ölüm Hızı (bin canlı doğumda)
0
5 Yaş Altı Ölüm Hızı (bin canlı doğumda)
1,4
Tablo 9:Rize İli 2013 Yılı Mortalite Oranları
MORBİDİTE ORANLARI
Kızamık Vaka Sayısı
12
AIDS Vaka Sayısı
10
Tüberküloz Vaka Sayısı
69
Sıtma Vaka Sayısı
0
Diyabet Vaka Sayısı*
415
Hipertansiyon Vaka Sayısı*
60,914
Tablo 10:Rize İli 2013 Yılı Morbidite Oranları
AŞILAMA VE İZLEM ORANLARI
DaBT 3 Aşılama Oranı %
103
BCG Aşılama Oranı %
103
KKK Aşılama Oranı %
101
KPA Aşılama Oranı %
101
Antenatal Bakım Kapsamı (En az 1 ziyaret)%
15-49 yaş grubu kadınlarda herhangi bir %
kontraseptif yöntem kullanım oranı
Gebe başına ortalama izlem sayısı
99
3,25
Bebek başına ortalama izlem sayısı
7,04
Çocuk başına ortalama izlem oranı %
100
Lohusa başına ortalama izlem sayısı
2,8
5
Tablo 11:Rize İli 2013 Yılı Aşılama ve İzlem Oranları
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
16
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI
2013
KAMU
ÖZEL
Eğitim Araştırma Hastanesi
1
0
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast.
0
0
Hastane
5
1
TSM
12
0
Tıp Merkezi/Dal Merkezi
0
1
ADSM
1
0
KETEM
1
0
ÇEKUS
1
0
Talasemi Merkezi
0
0
VSD
1
0
ASM
31
0
AHB
96
0
Halk Sağlığı Laboratuvarı
1
0
Poliklinik/Muayenehane/ Merkezler
0
31
Laboratuvarlar
0
1
Eczane/Optik/Ecza Deposu
0
101
Yatak Sayısı
962
40
Yoğun Bakım Yatak Sayısı
74
4
Nitelikli Yatak Sayısı
735
36
112 Acil yardım Ambulans Sayısı
34
1
112 Acil Yardım İstasyon Sayısı
17
0
Diş Ünite Sayısı
38
29
MR(Cihaz) Sayısı
2
2
BT Cihazı Sayısı
4
2
Tablo 12: Sağlık Hizmeti Verilen kurumlar ve Altyapıları
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
17
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
İLDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN KULLANIMI
KAMU
ÖZEL
Yatak Doluluk Oranı %
64.38
78.3
Yatak Devir Hızı
5,31
-
Yatak Devir Aralığı
2,2
-
Ortalama Kalış Günü
3,83
2.0
Yatan hasta sayısı
61.347
5.601
Yatılan Gün Sayısı
226.049
11.431
2.041.627
225.105
ADSM Müracaat Sayısı
108.587
-
Ameliyat sayısı
96.683
4.110
MR çekim sayısı
49.251
-
BT çekim sayısı
69.657
-
112 Acil Vaka Sayısı
19,002
-
Acil Muayene Sayısı
674.139
45.679
Muayene Sayısı
Tablo 13: İldeki Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI
Sektörlere Göre İnsan Kaynağı
2013
KAMU
ÖZEL
TOPLAM
Yüz binde
Uzman Hekim
213
49
262
79,88
Pratisyen Hekim
183
8
191
58,23
Asistan Hekim
73
-
73
-
Toplam Hekim
469
57
526
160,37
Diş Hekimi
38
36
69
21,04
Eczacı
13
98
111
-
Hemşire
700
47
747
227,74
Ebe
285
6
291
88,72
Diğer Sağlık Per.
587
125
712
-
Hizm Alım Pers.
1169
-
-
-
Tablo 14: 2013 Yılı İnsan Kaynakları
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
18
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
19
2013 YILI RİZE İLİ BRANŞLARA GÖRE UZMAN HEKİM SAYISI (KAMU + ÖZEL)
KAMU
ÖZEL
TOPLAM
Yüz
binde
Aile Hekimliği (uzman)
10
0
10
3,04
Anesteziyoloji
16
1
17
0,19
Beyin ve Sinir Cerrahisi
5
1
6
1,82
Biyokimya
3
3
6
1,82
Çocuk Cerrahi
2
1
2
0,60
Çocuk Hastalıkları
7
5
12
3,65
Deri ve Zührevi Hastalıklar
4
2
6
1,82
Enfeksiyon Hastalıkları
4
1
5
1,52
Fiziksel Tıp ve Reh.
7
0
7
2,13
Genel Cerrahi
14
2
16
4,87
Göğüs Cerrahi
3
0
3
0,91
Göğüs Hastalıkları
7
2
9
2,74
Göz Hast.
6
4
10
3,04
İç Hastalıkları
11
4
15
4,57
İlk ve Acil Yardım
9
0
9
2,74
Kadın Hastalıkları ve Doğum
11
6
17
5,18
Kalp Damar Cerrahi
5
0
5
1,52
Kardiyoloji
9
0
9
2,74
Kulak Burun Boğaz Hast.
9
3
12
3,65
Mikrobiyoloji
4
2
6
1,82
Nöroloji
7
1
8
2,43
Ortopedi
7
2
9
2,74
Patoloji
4
1
5
1,52
Plastik Cerrahi
2
0
2
0,60
Radyoloji
3
2
5
1,52
Ruh Sağlığı ve Hast.
6
2
8
2,43
Üroloji
7
2
9
2,74
Diğer Uzmanlıklar
30
2
32
-
TOPLAM
213
49
262
79,87
Branşlara Göre Hekimler
Tablo 15: 2013 Yılı Branşlara Göre Uzman Hekim Sayıları
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
İKİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK TASARIM
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
20
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
2.1. VİZYON
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
21
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
22
2.2. MİSYON
İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını
en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun
ve etkili çözümleri sunmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
23
2.3 TEMEL İLKE VE DEĞERLER
Evrensellik
Evrensellik
Sağlıkta İnovasyon
kk
Hakkaniyet
Kalite ve Verimlilik
Kanıta
Dayalılık
Katılımcılık
İnsan
Dayanışma
Sürdürebilirlik
Saygınlık
Hesap
Verebilirlik
İş Ahlakı
Şeffaflık
Şekil 3: Temel İlke ve Değerler
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
24
Nihai Amaç:
Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın
Sağlığını Korumak ve İyileştirmek
Stratejik Amaç 1
Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını
teşvik etmek
Stratejik Amaç 2
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
Stratejik Amaç 3
İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve
beklentilerine cevap vermek
Stratejik Amaç 4
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı
olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
25
Stratejik Amaç 1:Sağlığa yönelik risklerden birey
ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını
teşvik etmek
Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyabilmek için her türlü tedbir alınmalıdır.
Tedbirler bireye ve çevreye yönelik olmalıdır. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumanın en
önemli yolu sağlıklı davranışlar oluşturmaktır. Davranış değişikliği hem bireye hem de
topluma fayda sağlar. Diğer taraftan acil ve afetler de dâhil olmak üzere çevresel, sosyal ve
mesleki risklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Bu
sayede bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek mümkün
olabilir.
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Bebek Ölüm Hızı
(bin canlı
doğumda)
Beş Yaş Altı Ölüm
Hızı
(bin canlı
doğumda)
Anne Ölüm Oranı
(yüz bin canlı
doğumda)
1.basamak Sağlık
Hizmetlerinden
Memnuniyet
Düzeyi, (%)
ULAŞILACAK HEDEF
MEVCUT
DURUM
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4,2
4.0
3,9
3,8
3,7
3,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
96
25,2
15,5
14.9
10
7,5
94,07
(1.basamak)
95
96
97
98
99
Tablo 16: Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
26
HEDEF 1.1 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel
aktivite davranışlarını değiştirmek
 Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve
obeziteyi azaltmak için ulusal kampanyalar düzenlemek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla toplumda rol
model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla öğrencilere
ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb.
etkinlikler düzenlemek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan
davranış değişikliği programlarını takip etmek
 Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan
programların etki ve sonuçlarının birey tarafından takibini sağlamak
 Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim
ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve
fiziksel aktivite konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak
HEDEF 1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek,
 Hastaları sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite hakkında
bilgilendirmek
 Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir
parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine
eğitimler vermek,
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2018
2013
2014
2015
2016
2017
Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite
İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilen
Personel Sayısı
243
300
300
350
350
400
Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite
İle İlgili Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı
12018
13000
13500
13500
14000
14000
Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite
İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı
4914
5000
6000
6000
7000
8000
0
10
15
20
25
30
Beslenme Dostu Okul Sayısı
Tablo 17:İl performans göstergeleri (HSM )
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
27
 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında toplumda
rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Tütün ve bağımlılık yapan maddeler ile mücadele kapsamında öğrencilere
ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb.
etkinlikler düzenlemek
 Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda
sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin
zararlarından korumak ve sigara içenlerin bu davranışları bırakmasını
desteklemek
 Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler
vermek,
 Sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde
toplumda rol model olan kişilerin desteğini almak,
 Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla, okullarda afiş, resim,
kompozisyon, tiyatro gibi yarışmalar yapılmasının sağlanması,
 100’ den fazla çalışanı olan resmi kurum ve özel iş yerlerinde, sigaranın
zararları ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı
bırakma konusunda istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda
medyanın da katkıları ile kampanyaya destek verilmesi,
 Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri
birliklerde er ve erbaşlara yönelik eğitimler düzenlenmesi,
 Medya ile işbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların
düzenlenmesi,
 İllerde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara
resim ve afiş asılması yönünde çalışmalar yapılması,
 Halkın yoğun olarak gittiği alışveriş merkezlerinde halkın ilgisini çekecek
reklamların yayınlanması ve sürekliliğinin sağlanması,
 Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için
anket çalışmaları düzenlenmesi,
 Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa
mesajlara yer verilmesi,
 Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan özel günlerde toplumu
bilinçlendirmek amacıyla afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin
dağıtılması, aktiviteler yapılması,
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
28
 Sigara içen kişilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen
kişilere tedaviye yönelik çalışmaların yapılması,
 Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum
Kuruluşları ile işbirliği yapılması,
 Çalışan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi,
 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bırakma konularında eğitim
ve çalışmalar yapılması,
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Tütün ile Mücadele
Konusunda Eğitim Verilen
Öğrenci Sayısı
Tütün ile Mücadele
Konusunda Eğitim Verilen
Kişi Sayısı
Sigara Bırakma Poliklinik
Sayısı
Sigara Bırakma
Polikliniğine Gelen
Müracaat Sayısı
Tablo 18:
MEVCUT DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1764
2000
2500
3000
4000
5000
300
500
1000
1500
2000
3000
1
1
2
3
3
4
834
1000
1500
2000
2500
3000
HEDEF 1.4. Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek
 Sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla
sigarayı bırakmak isteyenleri desteklemek
 Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak
hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek,
 Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi
ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara
Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi,
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
29
HEDEF 1.5. Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi ve rehabilitasyon
hizmet sunumunu iyileştirmek
 Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak
ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere
eğitimler düzenlemek
HEDEF 1.6. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme amacı, kapsamı ve
sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak.
 Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi
eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda
bilinç oluşturmak.
 Müdürlüğümüz
düzenlemek.
içerisinde
Sağlık
okur-yazarlığı
konusunda
eğitimler
 Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm
idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi
güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluşturularak
karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda
bilinçlendirme eğitimleri vermek.
 Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini
güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri
konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay
anlaşılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde
hasta bilgi materyalleri geliştirmek.
HEDEF 1.7. Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri aracılığıyla bireysel
davranışları değiştirmek
 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
amacıyla kampanyalar düzenlemek
 Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacı ile
hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı
konusunda farkındalık oluşturmak.
 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek
 Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık personelinin
eğitim almasını sağlamak.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
30
 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
kapsamında evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerine destek sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
Üreme Sağlığı Konusunda Verilen
Hizmet İçi Eğitim Sayısı
Üreme Sağlığı Konusunda Hizmet
İçi Eğitim Verilen Sertifikalı
Personel Sayısı
Üreme Sağlığı (Aile planlaması) ve
Evlilik Danışmanlığı Konusunda
Eğitim Verilen Kişi Sayısı
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
2
3
3
3
3
3
24
42
50
60
80
100
1559
2000
2500
3000
3500
4000
Tablo 19:Performans Göstergeleri (HSM)
HEDEF 1.8. Afete karşı hazırlığı ve koordinasyonu güçlendirmek
 Sağlık tehdidi oluşturan acil durumlar için iletişim planı hazırlayarak riski
azaltmak
 Hastane afet planlarını güncellemek ve uygulamaların standardizasyon
denetimini yapmak
 İlde afet planının uygulanmasını koordine etmek
 Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) için eğitim, altyapı ve teknoloji
kapasitesini artırmak
HEDEF 1.9. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu
iyileştirmek
 Afet ve acil durumlar için risk yönetimi planı oluşturmak
 Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin
niteliğini ve niceliğini geliştirmek
 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin niteliğini ve niceliğini
artırmak
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan
koruma ve müdahale için eğitim ve tatbikatlar yapmak
 Afetler ve acil durumlar sırasında ve sonrasında hizmet vermek amacıyla
psikososyal destek ekipleri oluşturmak
 Afetlerde koruyucu sağlık hizmetlerini yapabilecek ekipleri oluşturmak.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
31
 Kamu binalarının (hastane, TSM, ASM, vb. ) afet sırasında zarar görme
ihtimaline karşı alternatiflerinin oluşturulması ve kamu binalarının afetlerden
en az hasarı alacak şekilde tedbirlerin alınması,
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
UMKE personel sayısı,
(yüzbinde)
5,3
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
10
11
Tablo 20:Umke performans göstergeleri (İSM)
HEDEF 1.10. İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak
(eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak).
 İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için eğitim ve
kampanyalar düzenlemek
HEDEF 1.11. Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek
 İş kazalarını önlemek ve bildirimini artırmak için eğitim, kampanyalar düzenlemek
 Meslek hastalıklarının önlenmesi için eğitim, kampanyalar düzenlemek.
HEDEF 1.12. İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek
 İşyeri hekimliği ile ilgili kaliteyi artırıcı eğitim
HEDEF 1.13. Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın
farkındalığını artırmak
 Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim,
 Elektromanyetik kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini
yükseltmek için eğitim.
 Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı’nın piyasa gözetimi ve
denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini artırmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
32

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MEVCUT DURUM
2013
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
İş Sağlığı Konularında Eğitim
Verilen İşletme Sayısı
0
2
6
7
9
13
Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı
0
59
100
200
300
300
Gezici Hizmet(Mobil) Verilen
Kişi Sayısı
31198
32000
32500
33000
33500
34000
İşyeri Hekimliği Hizmeti Verilen
Kurum/Kuruluş Sayısı
0
0
10
30
50
80
Tablo 21: Performans Göstergeleri (HSM)
HEDEF 1.14. Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili kurumlar ile
işbirliği yapmak
 Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar
düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak.
 Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve
velilere yönelik eğitimler düzenlemek.
 Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak
amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak.
HEDEF 1.15 Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına olumsuz
etkilerini azaltmak
 Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz
etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak.
 Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir
bir şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
MEVCUT DURUM
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2013
33
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
İl Genelinde Alınan Su
Numunesi Sayısı
1703
1750
1800
1830
1870
2000
İl Genelinde Yapılan Bakiye
Klor Ölçüm Sayısı
17028
17580
17750
17900
18300
18750
İl Genelindeki Su
Fabrikalarında Yapılan
Denetim Oranı (%)
100
100
100
100
100
100
Çevre Sağlığı Konusunda
Hizmet İçi Eğitim Yapılan
Personel Sayısı
20
Tüm
Personel
Tüm
Personel
Tüm
Personel
Tüm
Personel
Tüm
Personel
Tablo 22:Performans Göstergeleri (HSM)
HEDEF 1.16 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek
 Eğitim ve kampanyalar düzenlemek
HEDEF 1.17 Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için sürveyans sistemini
güçlendirmek
 Bulaşıcı hastalıklar erken uyarı sistemini güçlendirmek
 Ulusal hastane enfeksiyonu sürveyans sistemini geliştirmek
 Bulaşıcı hastalıklar laboratuvar tanı kapasitesini güçlendirmek
HEDEF 1.18 Her bir antijene karşı % 97 bağışıklama oranını korumak 2017’ ye kadar
her bir antijende % 99’luk bağışıklama oranına ulaşmak, okullarda % 95 bağışıklama
oranını yakalamak
 İlimizde bulunan tüm ASM, okul, Hastane, Verem Birimi, Özel Tanı ve Tedavi
Merkezlerinde aşılama çalışmalarını titizlikle sürdürmek.
 Aşı yapılan tüm birimlerde çalışan aşı sorumluları ve soğuk zincir
sorumlularına soğuk zincir, güvenli enjeksiyon ve ASİE (aşı sonrası
istenmeyen etki) konularında verilen hizmet içi eğitimlerinin devamlılığını
sağlamak.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
34
HEDEF 1.19. İlimiz genelinde bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele
etmek,
 Olası kızamık vakalarının erken tespiti ve bunlardan numune alınarak
doğrulanmasının sağlanması ile aşılama çalışmalarının yapılması ve
bulaşıcılığın önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 Tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları konusunda
gerekli takibi yaparak tedavi ve kontrollerinin devamlılığını sağlamak,
 Tüberküloz hastalarının sevkleri sırasında kullanılmak üzere UV lambalı
ambulans oluşturmak,
 Cezaevi, askeri kışla, yurt gibi kalabalık yaşam alanlarında verem tarama
faaliyetlerinin devamını sağlamak,
 Sıtma aktif sürveyansının devamını sağlamak, dışarıdan gelen inporte sıtma
vakalarını tespit etmek,
 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ile iş birliği yapılarak başıboş sokak hayvanlarının aşılanmasının
sağlanması ile ileriye yönelik Kuduz Riskli Temas sayısını ve kullanılacak aşı
doz sayısını azaltmak.
 HIV/AİDS yayılmanın önlenmesi amacıyla hastaların erken tespiti, tedavi ve
bakımlarını sağlamak
 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığı kazandırmak için eğitim ve kampanyalar
düzenlemek,
 Aşı haftası kapsamında
bilinçlendirmeyi sağlamak,
halka
yönelik
sempozyum
ve
panellerle
 Verem haftasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, televizyon
programlarıyla halkın bilinçlendirilmesini sağlamak,
 AİDS konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler düzenlemek.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
İlimizdeki 1 Yaş Kızamık Bağışıklama
Oranı (%)
35
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
101
100>
100>
100>
100>
100>
Tüberküloz İnsidansı (Yüzbinde)
21,28
20<
18<
15<
10<
8<
Doğrudan Gözetim Altındaki Hasta
Oranı (%)
95,6
97>
98>
99>
99>
99>
Sıtma Vaka İnsidansı (Yüzbinde)
0,0
0,0<
0,0<
0,0<
0,0<
0,0<
Kızamık Vaka İnsidansı (Yüzbinde)
3,7
0
0
0
0
0
AIDS Vaka İnsidansı (Yüzbinde)
3,08
3<
3<
3<
3<
3<
Tablo 23:Performans Göstergeleri (HSM)
HEDEF 1.20. İlimizde aşı lojistiğine yönelik çalışmaları düzenli olarak takip etmek
ve eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak,
 Aşı depolanan tüm birimlerde (ASM, Hastane, TSM vb.) aşı dolaplarının ve aşı
nakil kaplarının 2009/17 nolu Genelgeye uygun hale getirmek, düzenli ısı
takiplerinin yapılmasını sağlamak.
 Aşı depolanan tüm birimlerde hafızalı ısı – nem ölçer bulunmasını sağlamak.
 Aşı depolanan tüm birimlerin bilgisayar destekli ısı takip sistemi kurularak
izlenmesini sağlamak,
 Aşı depolama ve naklinde kullanılan tüm malzemenin yıllık bakım ve
onarımlarını yapmak.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
36
HEDEF 1.21. Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda farkındalığı
artırmak
 Hastalıkları erken dönemde tespit ederek ilerlemesini önlemek amacıyla
halka eğitimler vermek,
 Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda vatandaşların
aktif katılımının sağlanması, toplumda sigaranın zararları hakkında ortak
bilinç oluşturulması,
 Okul ve çevrelerinde sigara satışının engellenmesi amacıyla veli ve rehber
öğretmenlerden oluşan bir kurulla sigaranın zararları hakkında öğrencilere
yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
 Çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla ormanların yaşam kaynağımız olan
oksijen üretimindeki önemi vurgulanarak, ağaç dikimi konusunda özendirici
faaliyetlerde bulunmak,
 Toplumun sağlık ölçütlerini tespit etmek amacıyla periyodik aralıklarla halka
yönelik tansiyon ölçümlerinin ve aşırı tuz tüketiminin zararları hakkında
eğitimler verilmesinin sağlanması,
 Mesleksel Solunum Yolu hastalıklarının önlemek amacıyla İlimizde faaliyet
gösteren fabrika vb. iş yerlerinde çalışan personele Solunum Fonksiyon Testi
uygulanması ve eğitimler verilmesi,
 Yazılı ve görsel basın aracılığıyla sigara bırakma poliklinikleri ile ilgili
bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
 Kalp- Damar Hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, fiziksel
aktivitenin öneminin vurgulanması ve halkın katılımının sağlandığı doğa
yürüyüşlerinin düzenlenmesi,
 Yaşlı ve engelliler ile aile bireylerine ev kazalarını önlemek amacı ile eğitimler
vererek yaşadıkları alanlarda gerekli tedbirleri almaları konusunda yardımcı
olmak,
 Engelliğin önlenmesi ve kontrolüne yönelik programlar geliştirmek
(eğitimler, seminerler vb.),
 İlköğretim, lise ve üniversitelerde “Başarılı Yaşlanma Modeli” konusunda
eğitimler vermek, faaliyetler düzenlemek (fiziksel aktivite, tiyatro ve sinema
gösterileri, müzik dinletileri vb.),
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
37
 Yaşlı bireylerin bilişsel ve fiziksel işlevlerinin kalitesini yükseltmek için bedeni
ve beyni aktif tutacak etkinliklerde bulunmak,
 Yaşlı ve engellilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla paydaş
kurumlarla sosyal etkinlikler düzenlemek (yürüyüşler, piknikler vb.),
 Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında lise ve
üniversite öğrencileriyle huzurevlerin ziyaret edilmesi ve kuşaklar arası
dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak,
 Sakarya İli Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa trafik kazalarından kaynaklanan
engelliliği önlemek, sürücü kurslarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütmek,
 Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda yaşlı ve engelli
bireylerin katılımının sağlanarak etkinlikler düzenlemek,
 Doğuştan ve Kalıtımsal Engelliliği önlemek amacıyla anne adaylarına gebelik
dönemi kontrollerinin (tarama testleri) öneminin vurgulandığı eğitimler
vermek.
MEVCUT
DURUM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14855
15000
15000
15500
16000
16000
Diyabet Konusunda Hizmet İçi
Eğitim Verilen Personel Sayısı
243
250
260
270
300
350
Aşırı Tuz Tüketimi Konusunda
Eğitim Verilen Kişi Sayısı
14855
15000
15000
16000
16000
17000
243
250
260
270
300
350
KOAH Konusunda Eğitim Verilen
Kişi Sayısı
550
1000
1200
15000
2000
2500
KOAH Konusunda Hizmet İçi
Eğitim Verilen Personel Sayısı
50
100
200
Tüm
personel
Tüm
personel
Tüm
personel
23
25
30
35
45
60
65
70
75
80
Diyabet Konusunda Eğitim
Verilen Kişi Sayısı
Aşırı Tuz Tüketimi Konusunda
Hizmet İçi Eğitim Verilen
Personel Sayısı
Kanser Konusunda Yapılan
17
Hizmet İçi Eğitim sayısı
Kanser Konusunda Yapılan Halk
57
Eğitimi Sayısı
Tablo 24:Performans Göstergeleri (HSM)
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
38
 Kanser kayıtçılığı konusunda KETEM Birimi ve Hastaneler ile koordineli
çalışarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek,
 Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için
toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek,
 Kanser tarama programlarını iyileştirmek, geliştirmek,
 Yeni KETEM' ler açılması konusunda çalışmalar yapmak,
 Ulusal Kanser Kontrol Programı’ nı iyileştirmek için eğitim, altyapı ve
teknoloji kapasitesini arttırmak,
 Hastalıkların erken teşhisi de dâhil olmak üzere hastalıktan korunma,
kanserin erken teşhis edilmesi ile ilgili Aile Hekimlikleri ile işbirliği içinde
çalışmak, eğitimler düzenlemek,
 2. ve 3. Basamakta Onkologlar ile işbirliği yaparak kanser konusunda
farkındalık seminerleri düzenlemek,
 İlimizde halkın yoğun olduğu bulvar ve caddelerde kanser çadırları
kurarak kanser konusunda eğitim vermek, el broşürleri dağıtmak ve kendi
kendine meme muayenesini öğreterek riskli görülen bireyleri sağlık
kuruluşlarına yönlendirmek,
 Halkımızı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla eğitimler
düzenlemek,
 Kanserli hastaları hedef alan sağlık hizmetleri ile ilgili eğitici film, spot,
animasyon, broşür, kitap vb. eğitim materyalleri hazırlamak,
 Sakarya ilindeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparak kanser
hakkında farkındalık seminerleri düzenlemek,
 Kanser Savaş Haftasında sağlık kuruluşlarındaki personellerimizin desteği
ile İlimiz genelinde sağlık şenliği düzenlenerek öğrencilere ve halka
eğitimler vermek.
 Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle
verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların
yürütülmesini sağlamak,
 Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci
basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
39
rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları
yürütmek,
 Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk
faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbing’in önlenmesine
yönelik faaliyetler yürütmek,
 Otizm Spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal
bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri
için spesifik programlar geliştirmek,
 Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale
programı kapsamında acil servis çalışanları, 112 Hızır acil çalışanları ile
birinci basamak sağlık personellerine eğitim planlanması,
 Medyayla iş birliği yaparak intihar konusundaki haberlerde hassasiyeti
arttırmak,
 Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlarla işbirliği
yapmak,
 İntiharın önlenmesine yönelik Psikiyatri Uzmanıyla işbirliği yaparak
programlar geliştirmek (eğitimler, seminerler vb.),
 Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale
programının İlimiz genelinde yürütülmesinin sağlanması,
 İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulunun toplanması,
 Ruhsal bozukluğu olan kişilerin sağlık kurumlarına naklinin sağlanması,
kişilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla
işbirliği yapılması,
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
40
Stratejik Amaç 2: Birey ve topluma erişilebilir,
uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmak için sistemin
kapasitesini güçlendirmek, kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek esastır. Bu kapsamda
koruyucu, acil, tedavi ve rehabilite edici hizmetler, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbî
uygulamaları da içine alacak şekilde entegre edilmelidir. Entegrasyon, sağlık insan kaynağı
iyileştirilerek, ilaç ve biyolojik ürünlerin akılcı kullanımı sağlanarak, sağlık teknolojileri ve bilgi
sistemleri geliştirilerek desteklenmelidir. Kanıta dayalı kararlar almak için hizmet sunumu
düzenli izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
HEDEF 2.1. Sağlık hizmetlerinin idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye
devam etmek
 Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite standartlarına uygunluğunu
periyodik olarak değerlendirmek
 Kamu ve özel sağlık tesislerinde kullanılacak ilaç ve tıbbî cihazların yönetim ve
kullanımına ilişkin prosedürleri güncellemek
 Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları
güçlendirmek
 Sağlık yöneticilerinin yönetim, liderlik ve rehberlik becerilerinin artması için
eğitim programları düzenlemek
MEVCUT
DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2013
İlimizdeki Sınıflandırmalı AHB
58,9
Durumu (%)
İntihar ve Krize Müdahale
Programı Kapsamında Hizmet
Veren Poliklinik Sayısı
İntihar ve Krize Müdahale
Programı Kapsamında Hizmet İçi
Eğitim Verilen Personel Sayısı
İntihar ve Krize Müdahale
Programı Kapsamında Eğitim
Verilen Kişi Sayısı
Tablo 25:Performans Göstergeleri (HSM)
2014
2015
2016
2017
2018
70,8
76,04
80,2
85,41
85,41
-
2
2
3
3
50
100
150
300
500
50
50
60
120
250
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
41
HEDEF 2.2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 İl sağlık yönetiminde kurumsal politikalar oluşturarak kalite standartlarına
uygun şekilde yapımızı güçlendirmek,
 İlimizde bulunan tüm sağlık çalışanlarına Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim
programları düzenlenerek, hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini
sağlamak,
 Kurumumuz çatısı altındaki tüm idareci ve personelimize yönelik Etkili
İletişim ve İnsan İlişkileri, Stres ve Öfke ile Baş Edebilme Becerileri, Hasta
Sağlık Çalışanı İlişkisi, Sağlık Okur-Yazarlığı konularında belirli aralıklarla
hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
 Motivasyonu güçlendirmek amacıyla kuruma yeni başlayanlar ve
çalışanlar arasında uyum ve oryantasyon konularında hizmet içi eğitimler
düzenlemek,
 Sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla idareciler arasında
kurum içi işleyiş, personel bilgileri ve gündem hakkında düzenli olarak
haftalık toplantılar düzenlemek, kararlar almak ve mevcut durum ile ilgili
işleyişi değerlendirmek,
 Sağlık yöneticilerinin yönetim liderlik ve rehberlik becerilerinin artırılması
için İlde bulunan üniversite ile işbirliği sağlanarak eğitim programları
düzenlemek.
 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalite standartlarını geliştirmek,
 Birinci basamak sağlık hizmetleri için hasta ve çalışan güvenliği
standartlarını geliştirmek,
 Aile Sağlığı Merkezleri için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi
yapmak,
 Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
 Halk Sağlığı Laboratuvarının alt yapı ve kapasitesini güçlendirip, aktif hale
getirerek daha verimli hizmet vermesini sağlamak,
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
42
HEDEF 2. 3. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Hastanelerde klinik kalite standartlarını iyileştirmek, izlemek ve denetlemek
 Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanan
ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde belirli branşlarda uygulanan
Klinik kalite Uygulamalarını Bağlı Sağlık Tesislerine yaygınlaştırmak
 Hastanelerde hizmet sunumunda klinik ekip yaklaşımı kullanmak
 Hastaneler için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını iyileştirmek
 Hastaneler için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi yapmak
 Halk Sağlığı Laboratuvarlarının altyapı ve kapasitelerini iyileştirmek
 Hastane enfeksiyon kontrol programlarını güncellemek
 Kan bağışının önemiyle ilgili toplumda farkındalığı artırmak
 Organ ve doku nakli bağışını artıracak eğitim ve kampanyalar düzenlemek.
 Diyaliz hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek
 İlimiz ihtiyaçları doğrultusunda yağın bakım yatak durumunu iyileştirmek.
YOĞUN BAKIM YATAK DURUMU
KHB
Yetişkin
Yoğun
Bakım
Cocuk
Yoğun
Bakım
Yeni
doğan
Yoğun
Bakım
2012
seviye
123123123-
Yatak s.
2
41
22
9
10
-
2013
seviye
123123123
Yatak s.
2
41
22
8
11
2014
seviye
123123123
Yatak s.
2
41
29
8
11
2018
seviye
123123123
Yatak s.
24
39
44
6
6
8
11
Tablo 26: KHB verisidir
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
DİYALİZ HİZMETLERİ
KHB
Diyaliz cihaz sayısı
Hasta sayısı
Seans sayısı
Cihaz başına düşen hasta sayısı
Tablo 27: KHB verisidir
2013
73
201
31.291
2,95
2014
75
201
31.291
2,95
2018
100
216
34.000
2,5
KHB
2013
2014
2018
Organ bağışı formu dolduran kişi
sayısı
486
550
1000
43
ORGAN BAĞIŞI ÇALIŞMALARI
Tablo 28: KHB verisidir
.
HEDEF 2. 4. Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 Ruh sağlığı hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Psikiyatri kliniklerini toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerine entegre etmek
 Psikiyatri kliniklerinde verilen sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliğini
iyileştirmek
 Ruh sağlığı ile ilgili personelin aldıkları eğitimleri toplum temelli ruh sağlığı
modeli ile uyumlu hale getirmek
 Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Fizik tedavi kliniklerinde kanıta dayalı rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek
ve yaygınlaştırmak
 İleri rehabilitasyon gerektiren hizmetlerin kalite ve standartlarını iyileştirmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
44
HEDEF 2. 5. Anne sağlığını korumak ve geliştirmek.
 Anne sağlığını korumak ve geliştirmek için Aile Hekimlerinin
bölgelerindeki gebeleri erken dönemde tespit ederek hamilelik ve
doğumla ilgili takiplerini yapmalarını sağlamak,
 Güvenli Annelik kapsamında halk eğitimlerini düzenlemeye devam etmek,
 Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik 15-49 yaş kadın
izlemleri konusunda hizmet içi eğitimler düzenlemek,
 Hamile ve emziren kadınlara Gebe Demiri ve Gebe D vitamini dağıtımı ve
devamlılığının sürdürülmesini sağlamak,
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
2018
50,11
50
48
45
43
41
Antenatal Bakım Oranı (%)
100
100
100
100
100
100
Lohusa İzlem Oranı (%)
100
100
100
100
100
100
3,25
3,8
3,9
3,9
4
4
7,04
7,2
7,3
7,5
7,9
7,9
100
100
100
100
100
100
Bebek Dostu Hastane Sayısı
(Kamu ve Özel)
5
5
5
5
5
5
İşitme Taraması Oranı (%)
94
95
96
98
99
99
100
100
100
100
100
Sağlık Kuruluşlarında
Gerçekleşen Sezaryen ile Doğum
Durumu (%)
Gebe Başına Ortalama İzlem
Sayısı
Bebek Başına Ortalama İzlem
Sayısı
Çocuk Başına Ortalama İzlem
Oranı (%)
Neonatal Tarama Yapılan Bebek
100
Oranı (%)
Tablo 29:Performans Göstergeleri (HSM)
 Misafir anne programı kapsamında tüm gebeleri sorgulamak ve program
şartlarını kapsayan gebeleri tespit edip programa katılmalarını sağlamak,
 Acil Obstetrik bakım programları konusunda sağlık personeline yönelik
hizmet içi eğitim programlarını düzenli olarak yürütmek. Acil Obstetrik
Bakım ile ilgili sektörler arası işbirliği içinde Çekirdek Ekip Stratejik
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
45
Planlama Grup Toplantısı yaparak kurumlar arası güç birliği içinde eylem
planlarının yapılmasını sağlamak,
 Doğumların güvenli ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla
hastanelerimizde “Anne Dostu Doğum ve Hastane” programını
yaygınlaştırmak,
 Sezaryen doğum oranını azaltmak amaçlı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı
Elemanları tarafından gebelere “Normal Doğum” ile ilgili danışmanlık
hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
 İl genelindeki tüm hastanelerin “Bebek Dostu” unvanlarının devamını
sağlamak ve aynı zamanda tüm Aile Hekimliklerinin de “Bebek Dostu”
olması konusunda çalışmalar yapmak,
HEDEF 2. 6. Yeni doğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek.
 Yeni doğan ve bebek sağlığını korumak, geliştirmek amacıyla Aile
Hekimlikleri tarafından düzenli olarak bebeklere D-vit ve Demir desteği
verilerek, takiplerinin yapılmasını sağlamak,
 Yeni doğan işitme kaybının erken tespiti açısından Aile Hekimi ve Aile
Sağlığı Elemanlarına hizmet içi eğitim verilerek yeni doğan işitme kaybının
en aza indirgenmesini sağlamak. Ayrıca ailelere yeni doğan işitme
taramasının önemi konusunda eğitim verilerek bilinçlenmelerini
sağlamak,
 İl genelinde Yeni doğan Tarama Programının sağlıklı yürütülebilmesi
sağlamak amacıyla tüm kamu ve özel hastaneleri ile Aile Hekimlerine
uygun şartlarda kan alım tekniği, saklama koşulları, sevk edilen bebeklerin
konjenital hipotiroidi açısından takiplerinin sağlıklı yürütülebilmesi,
yenidoğan yoğun bakım ve resustasyon uygulaması konularında hizmet içi
eğitim düzenlenmesini sağlamak,
 Konjenital anomaliler ve bunlara bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla
hizmet içi ve halka yönelik evlilik öncesi ve genetik danışmanlığının
verilmesi, konuyla ilgili 1. Basamak takiplerinin düzenli yapılmasını
sağlanmak,
 Prematüre doğumların ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla
gebelere doğum öncesi bakım ve beslenme ile ilgili eğitim verilerek, 1. ve
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
46
2. Basamak sağlık kuruluşlarında gebelik takiplerini düzenli olarak
yaptırmaları konusunda bilinçlendirmek,
HEDEF 2. 7. Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
 Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çocuk
izlemlerinin ve takibinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 Beslenme sorunu olan çocukları, okullar ve aile hekimliği birimlerinde
tespit edip ailelerine beslenme ile ilgili eğitim vermek,
 6-24 aylık bebeklerin anne sütü ve ek gıda ile beslenmesi konularında
anne-babalara yönelik eğitimler düzenlemek.
HEDEF 2.8. Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının etkili kullanımını
yaygınlaştırmak.
 Obeziteyle Mücadele Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak
 Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak
 Tütün ile Mücadele Programı’nın kullanımını yaygınlaştırmak
 Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı’nın kullanımını
yaygınlaştırmak
 Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı’nın
kullanımını yaygınlaştırmak
HEDEF 2.9. Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak
 Aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığı artırmak için
eğitim ve destek programları düzenlemek
HEDEF 2.10. Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını artırmak
 Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda farkındalık
oluşturmak için özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
 Toplum Sağlığı Merkezlerimizdeki diş polikliniklerinde muayene ve
tedavi hizmeti vererek halkımıza yönelik çalışmalar yapmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
47
HEDEF 2.11. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek.
 Çocukluk ve ergenlik dönemine yönelik ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek için
altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini artırmak
MEVCUT
DURUM
2013
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
Aşırı Tuz Tüketimine Yönelik
Çalışma Yapılan İşletme Sayısı
0
3
5
7
10
13
50-69 Yaş Arası Meme Kanseri
Taraması Yapılan Kişi Sayısı
4760
5000
5500
6000
6500
7000
Kolorektal Kanser Taraması Yapılan
Kişi Sayısı
2359
2500
3000
3500
4000
4500
Serviks Kanseri Taraması Yapılan
Kişi Sayısı
2244
2500
3000
3500
4000
45000
Laboratuvar Hizmeti Veren AHB
Durumu (%)
100
100
100
100
100
100
Diş Sağlığı Taraması Yapılan Kişi
Sayısı
16328
18000
21000
21000
22000
23000
Diş Sağlığı Konusunda Eğitim
Verilen Kişi Sayısı
8396
10000
11000
12000
13000
14000
4
5
5
5
5
5
İl Genelinde Sürücü Davranışlarını
Geliştirme Konusunda Verilen
Eğitim Sayısı
Tablo 30:Performans Göstergeleri (HSM)
HEDEF 2.12 Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını genişletmek
 Kanser kayıtçılığı konusunda kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
 Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için
toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için özel
gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
 KETEM birimimizde Meme Ca, Serviks Ca ve Kolon Ca taramaları yaparak
halkımızı bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
48
 İlimizdeki Aile hekimleri ile koordinasyon halinde kolorektal kanser taramaları
yaparak halkımızı bilinçlendirmek,
 KETEM Birimimizde halka yönelik eğitim programları ve erken teşhisin önemi
konusunda farkındalık yaratmak için tarama programlarına özendirici
kampanyalar düzenlemek,
 Aylık çalışma planı çerçevesinde Toplum Sağlığı Merkezlerinden yönlendirilen
risk altındaki hastaların KETEM Birimimizde düzenli olarak kontrollerini yapmak,
 Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Birimi ve KETEM Birimimizle ortaklaşa yapılacak
çalışmalarda hedeflerimiz;
 Meme Kanseri taramalarında hedefimiz olan risk altındaki kadın
nüfusuna erişmek için Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği halinde
mamografi taramalarını arttırmak,
 Serviks Kanseri Taramalarında hedefimiz olan risk altındaki kadınlara
ulaşmak için Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği yaparak tarama
sayılarını arttırmak,
 KETEM Birimimizde 50-70 yaş nüfusuna Kolorektal Kanser Taramaları
yapılması için halkı teşvik çalışmaları yapmak.
HEDEF 2.13. Acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak
 Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için
toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için
okul çağındaki çocuklara yönelik eğitim programları düzenlemek
HEDEF 2.14. Acil müdahale sistemini iyileştirmek
 Çağrı merkezi personelini panik yönetimi ve çağrı cevaplama konusunda
uzmanlaştırmak
 Coğrafi ve hava şartları nedeniyle zor ulaşılan bölgelerde verilen acil hizmetleri
iyileştirerek sürdürmek
 Ambulansların modellerini yenilemeyi sürdürmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
49
 Motosikletli acil yardım ekiplerinin kurulması ve ilerleyen yıllarda niteliğinin ve
niceliğinin arttırılmasının sağlanması.
HEDEF 2.15. Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek
 Acil serviste görev yapan personelin meslek ve kalite standartlarını
iyileştirmek
 Acil servise müracaat eden kişilerin hizmet sunum süreci hakkında
bilgilendirilmesini sağlamak
 Acil servis çalışanlarını temel güvenlik, iletişim ve stres yönetimi konusunda
eğitmek
 Acil servis hizmetlerinin doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak
eğitim ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemek
MEVCUT
DURUM
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Kent Merkezinde acil yardım
çağrılarına ilk 10 dk içinde ulaşma
oranı %
Kırsal alanda acil yardım
çağrılarına ilk 30 dk içinde ulaşma
oranı %
2013
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
90
90
93
95
97
98
93
93
94
95
96
97
5 Yaşın Üstünde Ambulans Sayısı
12
17
14
10
5
0
2 Yaşın Altındaki Ambulans Sayısı
11
9
12
17
20
25
Mevcut Acil Ünitelerinin 1.
Seviyeye yükseltilmesi
-
-
-
-
-
-
4 lü modül eğitimlerini
tamamlamış 112 personel oranı
(%)
2
20
40
60
80
95
653
627
1.200
1.500
1.700
1.800
4
5
7
9
10
15
3.700
5.000
10.000
İlk Yardım Eğitimi Almış Kişi Sayısı
(Özel+Kamu)
İlk Yardım Eğitimcisi Sayısı
İlköğretim çağındaki (4 sınıf)
öğrencilerine yönelik acil sağlık
hizmetlerinin kullanımı
konusunda farkındalık eğitimleri
Tablo 31:Performans Göstergeleri (İSM)
1200
2.500
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
50
HEDEF 2.16. Kaza, yaralanma ve zehirlenmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak
 Yol güvenliği konusunda ilgili sektörlerle işbirliği yapmak
 İlk yardım eğitimi konusunda farkındalık oluşturacak eğitim ve kampanyalar
düzenlemek
 Öğretmenlere, emniyet görevlilerine, er/erbaşlara ilk yardım eğitimi
verilmesini sağlamak
 Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ilköğretim ve orta öğretimde ilk yardım
eğitimi düzenlemek
 Toplumda ilk yardım bilgi ve becerisi kazandıracak eğitim programları
oluşturmak
HEDEF 2.17. Aile hekimliği uygulamalarını iyileştirmek
 Aile sağlığı elemanı ebe/hemşirelerin anne ve çocuk sağlığı programlarının
uygulanmasında rollerini güçlendirmek
 Aile hekimlerinin kırsal bölgede verdikleri gezici sağlık hizmetlerini
güçlendirmek
 Kronik hastalık yönetimini aile hekimi merkezli yürütmek
 Aile Sağlığı Merkezleri için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi yapmak
HEDEF 2.18. Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi konusunda
farkındalık oluşturmak.
 Bulaşıcı
olmayan
hastalıkların
komplikasyonlarının
önemi
konusunda
farkındalık oluşturmak için toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği
etkinlikler düzenlemek
 Bulaşıcı
olmayan
hastalıkların
komplikasyonlarının
önemi
konusunda
farkındalık oluşturmak için özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
51
HEDEF 2.19. Kanıta dayalı geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının
yönetişimini iyileştirmek.
 Kanıta dayalı geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ürünlerinin akılcı
kullanımını sağlayacak eğitim programları ve kampanyalar yürütmek
HEDEF 2.20. Sağlık insan kaynağı dağılımını iyileştirmek
 Hakkaniyeti gözeten sağlık personel istihdam modelini sürdürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
100.000 Kişiye Düşen Toplam
Hekim Sayısı
100.000 Kişiye Düşen Toplam
Hemşire +Ebe Sayısı
100.000 Kişiye Düşen Toplam
Diş Hekimi Sayısı
100.000 Kişiye Düşen Toplam
Eczacı Sayısı
Aile Hekimi Başına Düşen
Nüfus
112 Acil Ambulans Başına
Düşen Nüfus
10.000 kişiye düşen hastane
yatağı sayısı
1.000.000 kişiye düşen MR
cihazı sayısı
1.000.000 kişiye düşen BT
cihazı sayısı
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
160,37
162
170
180
199
210
261
263
270
295
330
350
21,04
23
29
32
36
40
31,2
33
36
38
40
3489
3313
3300
3274
3242
3210
9,371
9,371
9,000
8,000
7,500
6,500
305,48
305,48
300
200
200
150
12,19
12,19
13
13
13
15
18,29
18,29
19
19
19
20
Tablo 32:Performans Göstergeleri
HEDEF 2.21. Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak
 Sağlık çalışanlarının kişisel gelişim ve mesleki eğitimler düzenlemek
 Sağlık yöneticilerinin yönetim yetkinliğini artıracak statülerine özel dinamik
eğitim programları yapmak
HEDEF 2.22. Sağlık insan gücünün motivasyonunu iyileştirmek
 Sağlık personelinin saygınlığını artıracak eğitim ve bilgilendirme programları
düzenlemek
 Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
52
HEDEF 2.23. Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve dağılımını
geliştirmek
 Sağlık kuruluşlarının fiziksel yapısını ve güvenlik şartlarını iyileştirmeye devam
etmek
 Sağlık kuruluşlarında enerji ve su verimliliğine yönelik çalışmalar yapmak
 Sağlık binalarının depreme dayanıklı olmasını sağlamak
 Sağlık kurumlarının mimarî ve yapı standartlarını iyileştirerek sürdürmek
HEDEF 2.24. Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek
 Sağlık teknoloji kaynaklarının rasyonel kullanımını ve dağılımını planlamaya
devam etmek
 Tıbbî cihazların donanım ve teknoloji standartlarına uygunluğunu denetlemek
HEDEF 2.25. İlaçların, biyolojik ürün ve tıbbî cihazların, kaliteli, erişilebilir, güvenli
ve etkili olmasını sağlamak
 İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbî cihazların istenmeyen etki bildirimlerini
artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmak
HEDEF 2.26. Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını sağlamak
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler
yapmak
 Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını izlemek ve değerlendirmek
HEDEF 2.27. Kozmetik ürünlerin güvenliliği tesis etmek
 Kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini artırmak
 Kozmetik ürünlerin doğru kullanımını sağlamak amacıyla farkındalık
oluşturacak etkinlikler yapmak
HEDEF 2.28. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel
ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını
uygulamak.
 Sağlık hizmet sunucularının bilgi yönetim sistemi yazılımlarında kişisel ve
kurumsal güvenliği sağlamak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
53
Stratejik Amaç 3: İnsan merkezli ve bütüncül
yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve
beklentilerine cevap vermek
HEDEF 3.1. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımı konusunda
farkındalık oluşturmak.
 Okullarda bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılım bilincini
oluşturmak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımlarını sağlamak
amacıyla eğitim, bilgilendirme ve medya kampanyaları düzenlemek
 Hasta hakları birimlerini bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek
şekilde iyileştirmek
 Hekim seçme hakkı konusunda bireyleri bilinçlendirme çalışmaları yapmak
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Hasta Hakları Konusunda
Yapılan Müracaatların
Değerlendirilme Oranı (%)
MEVCUT
DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
2023
90
100
100
100
100
100
Tablo 33:Performans Göstergeleri (İSM)
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
54
HEDEF 3.2. Bireyin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını teşvik etmek için
sağlık çalışanlarında davranış değişikliği oluşturmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımı amacıyla sağlık ile ilgili
bölümlerde müfredat değişikliği için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversiteler
ile işbirliği yapmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için sağlık
çalışanlarında davranış değişikliği oluşturacak eğitim ve bilgilendirme
programları yapmak
HEDEF 3.3. Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim
kanallarını geliştirmek
 Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarının web ve sosyal paylaşım sitelerini bireyin
ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmek
 Sağlık hizmet sunucularının web ve sosyal paylaşım sitelerini bireyin ihtiyaç ve
beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmek
 Sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili sektöre ait web ve sosyal paylaşım
sitelerine bireyin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde
destek sağlamak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılım rolünü güçlendirmek
için radyo, televizyon ve internet programlarına rehberlik etmek ve destek
olmak
HEDEF 3.4. Bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap vermek
 Bireylerin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek danışma
hatları, yazılı ve görsel medya programları oluşturmak
 Sağlık kurumlarında hasta ve yakınlarına hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme
yapan danışma birimlerinin altyapı ve eğitim kapasitesini artırmak
 Bireylere ait sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimleri değerlendirmek,
HEDEF 3.5. Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Sağlık kurumlarını mimari ve çevresel açıdan engellilere uygun olarak
düzenlemek
 Engellilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak için altyapı, eğitim ve
teknoloji kapasitesini artırmak
 Engellilere yönelik sağlık hizmetleri sunumunda Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
55
HEDEF 3.6. Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
 Bireylere evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili farkındalık oluşturmak için
bilgilendirme ve medya kampanyaları düzenlemek
 Evde sağlık hizmet sunumu veren birimlerin altyapı, eğitim ve teknoloji
kapasitesini iyileştirmek
 Evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili sektörler arası işbirliği yapmak
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Evde Sağlık Hizmeti
İhtiyacının Karşılanma
Oranı (%)
Evde Sağlık Hizmeti
veren Birim Sayısı
KHB ULAŞILAN TOPLAM
HASTA SAYISI
KHB AKTİF HASTA SAYISI
KHB YAPILAN ZİYARET
SAYISI
MEVCUT
DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
70
75
80
90
17
(6 tescilli
11 tescilsiz)
17
22
25
30
1062
-
-
-
-
-
242
-
-
-
-
-
3767
-
-
-
-
-
20
Tablo 34:Performans Göstergeleri (KHB-İSM)
HEDEF 3.7. Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
 Ruh sağlığı hizmeti veren kurumların altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini
iyileştirmek
 Toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinin niteliğini ve niceliğini iyileştirmek
 İntihar girişimlerinin önlenmesi için farkındalık oluşturacak eğitim ve destek
programları düzenlemek
 Ruhsal bozukluğu olan kişilerin bakım, istihdam ve psikososyal destek
ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sektörlerle işbirliği yapmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
56
HEDEF 3.8. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele
kapsamında sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda sağlık
personelinin farkındalığını artırmak için eğitim ve seminerler düzenlemek
 Sağlık kurumlarında, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında
danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlığını ve kalitesini
artırmak
MEVCUT DURUM
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2013
ÇPGD Konusunda Hizmet
içi Eğitim Verilen
99
Personel Durumu (%)
Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Konusunda
41
Hizmet içi Eğitim Verilen
Personel Sayısı
Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Konusunda Eğitim
90
Verilen Kişi Sayısı
Tablo 35:Performans Göstergeleri (HSM)
ULAŞILACAK HEDEF
2014
2015
2016
2017
2018
100
100
100
100
100
40
45
60
75
120
100
120
150
175
200
HEDEF 3.9. Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için altyapı, eğitim ve
teknoloji kapasitesini artırmak
 Sağlık hizmet sunumunda yaşlılara öncelik veren uygulamaları iyileştirmek
 Sağlıklı yaşlanma ve yaşlıların sosyalizasyonu konusunda Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
57
HEDEF 3.10. Bireyin sağlık harcaması sebebiyle fakirleşmesini engelleyecek
uygulamaları iyileştirmek
 Sağlık hizmetlerinin fiziki ve kalite erişimini iyileştirerek bireylerin özel
muayenehaneye gitme zaruretini azaltmak
HEDEF 3.11. Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek
 Bireylerin sağlık hizmetleri konusunda algı ve beklenti analizlerini sürdürmek
 Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Bireyin sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık kurumlarının hizmet ve tıbbî kalite ölçümlerini sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının algı ve beklenti analizlerini sürdürmek
 Sağlık personeli memnuniyet araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını ve sosyal
imkânlarını iyileştirmeye devam etmek
MEVCUT
DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
2013
2014
2015
1.Basamak taşra sağlık
çalışanları
Memnuniyet Oranı
(Ebe, hemşire, Aile
Hekimi,Sağlık memuru.)
66,9
67
70
75
80
85
Tüm Halkın Kamu Hastaneler
Birliği Hizmetlerinden
Memnuniyet oranı (%)
93,6
94
94,5
95
95,5
96
84,1
84,5
85
86
88
90
KHB Sağlık Personeli
Memnuniyet Oranı (%)
Tüm Halkın Aile
Hekimliğinden Memnuniyet
oranı (%)
Aile Hekimi Gebe-Bebek
Hizmetlerinden Memnuniyet
Oranı (%)
2016
2017
2018
94.07
95
96
97
98
99
70
75
80
85
90
99
Tablo 36:Performans Göstergeleri (İSM-KHB)
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
58
Stratejik Amaç 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı
olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam
etmek.
Sağlık sistemi ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmalıdır. Bunun için
sistemin finansal sürdürebilirliği olmalı, inovasyon teşvik edilmeli, sağlık sektörünün
ekonomiye katkısı ve sağlık turizmi güçlendirilmelidir. Sistemin performansı izlenmeli,
sağlığın ekonomiye katkısı ortaya konulmalıdır. Bu şekilde ülke hem küresel sağlık
politikalarında söz sahibi olur hem de küresel sağlığa yardım edebilir.
HEDEF 4.1. Hizmet kalitesinden taviz vermeden ilde sağlık sisteminin finansal
sürdürülebilirliğini korumak için uygulanan programları izlemek ve değerlendirmek
 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak için uygulanan
programları bütçe gerçekleşmeleri ve finansal analizlerle takip etmek
 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini izlemek ve değerlendirmek için
altyapı eğitim ve teknoloji kapasitesini iyileştirmek üzere işbirliği yapmak
 Sağlık tesislerinde idari ve bürokratik sebeplerden kaynaklanan harcamaları
azaltacak uygulamaları iyileştirmek
HEDEF 4.2.Rize Sağlık Müdürlüğü 2014-2018 Stratejik Planı’nın performans ölçüm
sistemini sonuç odaklı oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek
 2014-2018 Stratejik Plan performans ölçüm sistemini oluşturmak için altyapı,
eğitim ve teknoloji kapasitesini iyileştirmek
 Stratejik hedeflerin başarısını ölçmek için birimler bazında anahtar performans
göstergelerini tespit etmek
 Stratejik hedeflerin başarı seviyesini takip etmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
59
HEDEF 4.3.Sağlıkta araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik etmek için destek
programları oluşturmak
 Sağlık hizmetleri alanında araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.
 DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) ve benzeri kuruluşlarla işbirliği ile Ar-Ge
projeleri yapmak
 Belediye ve diğer müdürlükleri paydaş kurumlar olarak projelere dahil etmek,
 Bakanlığımızın yürüttüğü projelere katkıda bulunmak.
HEDEF 4.4. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini
iyileştirmek
 Sağlık turizmi sunan sağlık tesisler için proje geliştirmek.
HEDEF 4.5. İlin sağlık önceliklerini belirlemek, etkilemek
 İlin sağlık politikalarının önceliklerini ve stratejilerini belirlemek amacıyla
araştırmalar yapmak
 İlin sağlık politikalarının önceliklerini ve stratejilerini belirleyen bilimsel
belgeler (rapor, makale, tebliğ vb.) hazırlamak
 Ulusal/uluslararası meslek birlikleri, STK'lar ve özel sektör ile işbirliği yapmak
HEDEF 4.6. Sağlıkta ulusal öneme haiz konularda diğer illere örnek olmak
 Acil, afet ve krizlere hazırlık konusunda diğer illere örnek olmak
 İl de kurulan RİKE’nin (Rize Arama Kurtarma Ekibi) etkinliğini arttırmak.
 Anne ve çocuk sağlığı göstergelerini kısa sürede iyileştirebilme konusunda
örnek olmak
HEDEF 4.7. Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere insani yardım ve
kalkınma yardımlarını artırmak
 Acil ve afet durumlarında küresel ve bölgesel ölçekte destek vermeyi
sürdürmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK UYGULAMA
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
60
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
HİZMET BİRİMLERİ
S.H. 1.1. Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve
fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek
*
S.H. 1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını
geliştirmek,
*
S.H. 1.3 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla tütün ve bağımlılık
yapan madde kullanımını engellemek
*
S.H. 1.4. Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek
*
S.H. 1.5. Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi ve
rehabilitasyon hizmet sunumunu iyileştirmek
*
S.H. 1.6. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme amacı, kapsamı
ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak.
*
S.H. 1.7. Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri
aracılığıyla bireysel davranışları değiştirmek
*
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Şubesi
.Aile Hekimliği Uygulama Şb. Müd
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Programlar ve Kanser Şb. Müd.
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
.
İdari Hizmetler Başkanlığı
Mali Hizmetler Başkanlığı
KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Sağlık Hiz. Şb.Müd.
Araş.Bil. Sist. Ve Sağ.Gel. Şb.Müd.
Acil ve Afetlerde Sağ. Hiz.Şb.Müd.
* Sorumlu Hizmet Birimi
+ Destek Hizmet Birimi
Yönetim Hiz.Şb.Müd.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve
Programları Şb. Müd.
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
61
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
S.H. 1.8. Afete karşı hazırlığı ve koordinasyonu güçlendirmek
S.H.1.9. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet
sunumunu iyileştirmek
S.H..1.10. İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını
arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak).
*
*
*
*
*
*
S.H.1.11. Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek
S.H. 1.12. İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek
*
*
S.H. 1.13. Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın
farkındalığını artırmak
*
S.H. 1.14. Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili
kurumlar ile işbirliği yapmak
*
S.H.1.15 Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına
olumsuz etkilerini azaltmak
*
S.H. 1.16 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek
*
S.H. 1.17 Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için sürveyans
sistemini güçlendirmek
*
S.H.1.18. Her bir antijene karşı % 97 bağışıklama oranını korumak
2017’ ye kadar her bir antijende % 99’luk bağışıklama oranına ulaşmak,
okullarda % 95 bağışıklama oranını yakalamak
*
S.H. 1.19. İlimiz genelinde bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile
mücadele etmek,
*
S.H.1.20. İlimizde aşı lojistiğine yönelik çalışmaları düzenli olarak takip
etmek ve eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak,
*
S.H.1.21. Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda
farkındalığı artırmak
*
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
62
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
STRATEJİK AMAÇ 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.
S.H.2.1. Sağlık hizmetlerinin idari, yapısal ve fonksiyonel olarak
geliştirmeye devam etmek
*
*
S.H.2.2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
*
S.H.2. 3. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
*
*
S.H. 2. 4. Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
*
*
*
*
S.H. 2. 5. Anne sağlığını korumak ve geliştirmek.
S.H. 2. 6. Yenidoğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek.
*
*
S.H. 2. 7. Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
*
*
S.H. 2.8. Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının etkili
kullanımını yaygınlaştırmak.
*
*
S.H. 2.10. Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını artırmak
*
*
S.H. 2.11. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek.
*
*
S.H. 2.12 Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını
genişletmek
*
*
S.H. 2.13. Acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak
*
*
*
*
S.H. 2.9. Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak
*
*
*
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
63
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
S.H.2.14. Acil müdahale sistemini iyileştirmek
*


S.H.2.15. Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek

S.H.2.16. Kaza, yaralanma ve zehirlenmenin sağlık üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak
*



S.H.2.17. Aile hekimliği uygulamalarını iyileştirmek

*
*
S.H.2.18. Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi
konusunda farkındalık oluşturmak.
*
S.H.2.19. Kanıta dayalı geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarının yönetişimini iyileştirmek.
*
*
*
S.H.2.20. Sağlık insan kaynağı dağılımını iyileştirmek
*
*
*
S.H.2.21. Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak
*
*
*
S.H.2.22. Sağlık insan gücünün motivasyonunu iyileştirmek
*
*
*
S.H.2.23. Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve
dağılımını geliştirmek
*
*
*
S.H.2.24. Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını
geliştirmek
*
*
S.H.2.25. İlaçların, biyolojik ürün ve tıbbî cihazların, kaliteli, erişilebilir,
güvenli ve etkili olmasını sağlamak
*
*
S.H.2.26. Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını sağlamak
*
*
S.H.2.27. Kozmetik ürünlerin güvenliliği tesis etmek
*
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
*
64
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
S.H.2.28. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması
kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve
mahremiyet esaslarını uygulamak.
*
65
*
STRATEJİK AMAÇ 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek
S.H.3.1. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımı konusunda
farkındalık oluşturmak.
*
S.H.3.2. Bireyin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını teşvik
etmek için sağlık çalışanlarında davranış değişikliği oluşturmak
S.H.3.3. Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim
kanallarını geliştirmek
*
*
*
*
*
*
*
S.H.3.4. Bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap vermek
*
S.H.3.5. Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
*
*
S.H.3.6. Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
*
*
*
*
*
S.H.3.7. Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
S.H.3.8. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele
kapsamında sağlık hizmetlerini iyileştirmek
*
S.H.3.9. Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
*
S.H.3.10. Bireyin sağlık harcaması sebebiyle fakirleşmesini engelleyecek
uygulamaları iyileştirmek
*
S.H.3.11. Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini
yükseltmek
*
*
*
*
*
*
*
*
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
*
*
*
*
*
*
+
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
STRATEJİK AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek.
S.H.4.1. Hizmet kalitesinden taviz vermeden ilde sağlık sisteminin
finansal sürdürülebilirliğini korumak için uygulanan programları
izlemek ve değerlendirmek
*
*
4.2.Rize Sağlık Müdürlüğü 2014-2018 Stratejik Planı’nın performans
ölçüm sistemini sonuç odaklı oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek
*
S.H.4.3.Sağlıkta araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik etmek için
destek programları oluşturmak
*
S.H.4.4. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini
iyileştirmek
*
S.H.4.5. İlin sağlık önceliklerini belirlemek, etkilemek
*
S.H.4.6. Sağlıkta ulusal öneme haiz konularda diğer illere örnek olmak
*
S.H.4.7. Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere insani
yardım ve kalkınma yardımlarını artırmak
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
*
*
*
66
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
67
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MALİYETİ
STRATEJİK AMAÇ 1: Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek
Stratejik Hedefler
2014
2015
2016
2017
S.H. 1.1. Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve
fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek
S.H. 1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek,
S.H. 1.3 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla tütün ve bağımlılık yapan
madde kullanımını engellemek
S.H. 1.4. Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek
S.H. 1.5. Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi ve
rehabilitasyon hizmet sunumunu iyileştirmek
S.H. 1.6. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme amacı, kapsamı ve
sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak.
S.H. 1.7. Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri aracılığıyla
bireysel davranışları değiştirmek
S.H. 1.8. Afete karşı hazırlığı ve koordinasyonu güçlendirmek
S.H.1.9. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu
iyileştirmek
S.H..1.10. İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını
arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak).
S.H.1.11. Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek
S.H. 1.12. İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek
S.H. 1.13. Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın
farkındalığını artırmak
S.H. 1.14. Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili kurumlar
ile işbirliği yapmak
S.H.1.15 Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına olumsuz
etkilerini azaltmak
S.H. 1.16 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek
S.H. 1.17 Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için sürveyans
sistemini güçlendirmek
S.H.1.18. Her bir antijene karşı % 97 bağışıklama oranını korumak 2017’ ye
kadar her bir antijende % 99’luk bağışıklama oranına ulaşmak, okullarda %
95 bağışıklama oranını yakalamak
S.H. 1.19. İlimiz genelinde bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele
etmek,
S.H.1.20. İlimizde aşı lojistiğine yönelik çalışmaları düzenli olarak takip
etmek ve eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak,
S.H.1.21. Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda
farkındalığı artırmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2018
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
68
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MALİYETİ
STRATEJİK AMAÇ 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.
Stratejik Hedefler
2014
2015
2016
2017
S.H.2.1. Sağlık hizmetlerinin idari, yapısal ve fonksiyonel olarak
geliştirmeye devam etmek
S.H.2.2. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
S.H.2. 3. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
S.H. 2. 4. Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
S.H. 2. 5. Anne sağlığını korumak ve geliştirmek.
S.H. 2. 6. Yenidoğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek.
S.H. 2. 7. Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
S.H. 2.8. Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının etkili kullanımını
yaygınlaştırmak.
S.H. 2.9. Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak
S.H. 2.10. Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını artırmak
S.H. 2.11. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek.
S.H. 2.12 Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını
genişletmek
S.H. 2.13. Acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak
S.H.2.14. Acil müdahale sistemini iyileştirmek
S.H.2.15. Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2018
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
S.H.2.16. Kaza, yaralanma ve zehirlenmenin sağlık üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak
S.H.2.17. Aile hekimliği uygulamalarını iyileştirmek
S.H.2.18. Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının önemi
konusunda farkındalık oluşturmak.
S.H.2.19. Kanıta dayalı geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarının yönetişimini iyileştirmek.
S.H.2.20. Sağlık insan kaynağı dağılımını iyileştirmek
S.H.2.21. Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak
S.H.2.22. Sağlık insan gücünün motivasyonunu iyileştirmek
S.H.2.23. Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve
dağılımını geliştirmek
S.H.2.24. Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını
geliştirmek
S.H.2.25. İlaçların, biyolojik ürün ve tıbbî cihazların, kaliteli, erişilebilir,
güvenli ve etkili olmasını sağlamak
S.H.2.26. Akılcı ilaç ve tıbbî cihaz kullanımını sağlamak
S.H.2.27. Kozmetik ürünlerin güvenliliği tesis etmek
S.H.2.28. Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında,
kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
esaslarını uygulamak.
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
69
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
70
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MALİYETİ
STRATEJİK AMAÇ 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek
Stratejik Hedefler
2014
2015
2016
2017
S.H.3.1. Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımı konusunda
farkındalık oluşturmak.
S.H.3.2. Bireyin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını teşvik
etmek için sağlık çalışanlarında davranış değişikliği oluşturmak
S.H.3.3. Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim
kanallarını geliştirmek
S.H.3.4. Bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap vermek
S.H.3.5. Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
S.H.3.6. Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
S.H.3.7. Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
S.H.3.8. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele
kapsamında sağlık hizmetlerini iyileştirmek
S.H.3.9. Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
S.H.3.10. Bireyin sağlık harcaması sebebiyle fakirleşmesini engelleyecek
uygulamaları iyileştirmek
S.H.3.11. Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini
yükseltmek
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2018
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
71
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MALİYETİ
STRATEJİK AMAÇ 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam
etmek.
Stratejik Hedefler
2014
2015
2016
2017
S.H.4.1. Hizmet kalitesinden taviz vermeden ilde sağlık sisteminin finansal
sürdürülebilirliğini korumak için uygulanan programları izlemek ve
değerlendirmek
4.2.Rize Sağlık Müdürlüğü 2014-2018 Stratejik Planı’nın performans ölçüm
sistemini sonuç odaklı oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek
S.H.4.3.Sağlıkta araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik etmek için
destek programları oluşturmak
S.H.4.4. Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini
iyileştirmek
S.H.4.5. İlin sağlık önceliklerini belirlemek, etkilemek
S.H.4.6. Sağlıkta ulusal öneme haiz konularda diğer illere örnek olmak
S.H.4.7. Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere insani yardım ve
kalkınma yardımlarını artırmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2018
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
72
2014-2018 STRATEJİK
PLANI
73
4.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plandaki hedeflerin gerçekleşmelerinin sistematik olarak takibi ve
raporlanmasıdır. Değerlendirme, uygulama sonuçlarının ölçümü ve hedeflere uygunluğunun
analizidir. Bu analizler, sağlık sistemi performansının iyileştirilmesi, hesap verme sorumluluğu
ve şeffaflığın arttırılmasında kritik öneme sahiptir.
İzleme ve değerlendirme, stratejik planın hayata geçirilmesini sağlar.
4.1.2 İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Stratejik planda yer alan hedeflerimizi ilgili birimler ile ilişkilendirdik ve
gerçekleştirilmesi konusunda gerekli iş gücü, eğitim ve organizasyonu planladık.
4.1.3.ETKİLİ VE DÜZENLİ RAPORLAMA
Faaliyet Raporu: Yıllık olarak hazırlanır.
Ara Dönem Raporu: 2015 yılı ortasına kadar olan ilerlemeyi gösterir.
Nihaî Rapor: 2018 yılında hazırlanacaktır.
Özel Raporlar: Herhangi bir amaç, hedef veya strateji için ihtiyaç halinde hazırlanır.
4.2. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SORUMLULUĞU
Birimler, uygulamanın yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin verilerin
sağlanmasından sorumludur.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu ve analizi Araştırma Bilgi
Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğünün sorumluluğundadır.
Sorumlu Şube Müdürlüğü stratejik plan analizinde şunları yapacaktır:
 İzleme ve değerlendirme süreçlerini takip etmek
 Danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak
 Bulgulara göre revizyon önerilerinde bulunmak
RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Download

2014-2018 stratejik planı - Rize İl Sağlık Müdürlüğü