ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2015 – 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
BAHAR YARIYILI
ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI
DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ
Doktora
ENDODONTĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
PEDODONTĠ
Doktora
PERĠODONTOLOJĠ
Doktora
Kontenjan
5
Kontenjan
2
2
Kontenjan
4
Kontenjan
5
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ALES
55
ALES
55
55
ALES
55
ALES
55
ALES
Puan Türü
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
* 2 adet kontenjan yabancı uyruklu öğrenciler içindir.
PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ
Doktora
AĞIZ, DĠġ VE ÇENE RADYOLOJĠSĠ
Doktora
Kontenjan
6
Kontenjan
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ALES
55
ALES
55
ALES
Puan Türü
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
ECZACILIK PROGRAMLARI
ANALĠTĠK KĠMYA
Kontenjan
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
7
9
8
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Lisans Eğitimi içerisinde Analitik Kimya dersini almış olmak
BĠYOKĠMYA
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
4
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
2 adet doktora kontenjanı Eczacılık Fakültesi mezunları içindir
FARMASÖTĠK KĠMYA
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Medisinal Kimya Tezsiz Yüksek Lisans
Biyoyararlanım ve İlaç Kalite Kontrolünde
Farmasötik Analiz Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
10
10
3
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
-----
70
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
55
SAY
ALES
Doktora için Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kozmetoloji Tezli Yüksek Lisans
Kozmetoloji Tezsiz Yüksek Lisans
Farmasötik Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans
Farmasötik Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans
Biyofarmasötik-Farmakokinetik Tezli Yüksek
Lisans
Biyofarmasötik-Farmakokinetik Tezsiz Yüksek
Lisans
4
5
2
1
2
3
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
50
--50
---
3
1
Kontenjan
Eczacılık fakültesi mezunu olmayanların bilimsel hazırlık programına alınması
Doktora için eczacılık fakültesi mezunu olmak
65
60
60
60
60
60
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
50
60
SAY
---
60
SAY
ALES
FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
2
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
65
60
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
Doktora için eczacı olmak veya yüksek lisansını farmasötik mikrobiyolojide yapmış olmak
FARMAKOGNOZĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Fitoterapi Drogları Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
5
5
10
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
-
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
Doktora için farmakognozi alanında yüksek lisans yapmış olmak
Tezli yüksek lisans için eczacılık fakültesi mezunu olmak
Fitoterapi Drogları Tezsiz Yüksek Lisans için eczacılık fakültesi veya tıp fakültesi mezunu olmak
FARMASÖTĠK BOTANĠK
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
1
1
1
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
60
60
---
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
---
Doktora için eczacılık fakültesi mezunu olmak
Yüksek lisans için eczacılık fakültesi ya da fen fakültesi biyoloji bölümü mezunu olmak
ECZACILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
4
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
EA
EA
Eczacı olmak
FARMAKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
3
2
1
Kontenjan
5
5
5
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
65
65
65
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
VETERĠNER PROGRAMLARI
BĠYOKĠMYA
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
6
6
6
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
60
55
---
ALES
Puan Türü
SAY/EA
SAY/EA
---
Doktora için veteriner hekim olmak veya yüksek lisansını biyokimya alanında yapmış olmak
GIDA HĠJYENĠ VE TEKNOLOJĠSĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
CERRAHĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
3
3
Kontenjan
2
2
2
Kontenjan
5
5
5
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
--ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
ALES
55
55
55
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
SAY
Veteriner Hekim
FĠZYOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
6
6
6
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Doktora için veteriner hekim olmak
HAYVAN BESLEME VE BESLENME
HASTALIKLARI
Doktora
Tezsiz Yüksek Lisans
Veteriner Hekim olmak
Kontenjan
4
6
ÜDS/KPDS
/YDS
55
---
ALES
55
---
ALES
Puan Türü
SAY-EA
---
ĠÇ HASTALIKLARI
Tezli Yüksek Lisans
PARAZĠTOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
2
Kontenjan
4
4
ÜDS/KPDS
/YDS
50
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
55
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
Doktora programı için veteriner hekim olmak
PATOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
2
3
ÜDS/KPDS
/YDS
70
50
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
Veteriner Hekim
ZOOTEKNĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
HĠSTOLOJĠ – EMBRĠYOLOJĠ
Doktora
Kontenjan
2
1
4
Kontenjan
4
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
--ÜDS/KPDS
/YDS
55
ALES
55
55
--ALES
75
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
--ALES
Puan Türü
EA
Veteriner fakültesi mezunu olmak
FARMAKOLOJĠ VE TOKSĠKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
3
2
3
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Doktora için veteriner hekim, tıp doktoru, yüksek lisanslı eczacı, yüksek lisanslı biyolog, yüksek lisanslı kimya mühendisi olmak
Tezli ve tezsiz yüksek lisans için veteriner hekim, tıp doktoru, biyolog, eczacı, kimya mühendisi olmak
VĠROLOJĠ
Doktora
Veteriner Hekim
Kontenjan
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ALES
55
ALES
Puan Türü
SAY
MĠKROBĠYOLOJĠ
Kontenjan
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
2
1
DÖLERME VE SUNĠ TOHUMLAMA
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
2
2
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Veteriner Hekim
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMĠSĠ VE
ĠġLETMECĠLĠĞĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
4
2
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Veteriner fakültesi mezunu olmak
GENETĠK
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
ANATOMĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
2
2
Kontenjan
1
1
1
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
60
60
ALES
65
55
---
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
---
Doktora ve tezli yüksek lisans için veteriner hekim olmak
VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ TARĠHĠ VE
DEONTOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Veteriner Hekim olmak
Kontenjan
3
1
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
SAY-EA
TIP PROGRAMLARI
ĠÇ HASTALIKLARI
Kontenjan
Fizyopatoloji Doktora
3
Tümör Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans
4
Hemaferezis Tezli Yüksek Lisans
Hematodiagnostik Tezli Yüksek Lisans
5
5
ÜDS/KPDS
/YDS
55
60
(İngilizce)
60
60
55
ALES
Puan Türü
SAY
70
SAY
60
60
SAY
SAY
ALES
Fizyopatoloji Doktora için Tıp Fakültesi mezunu olmak
Hemaferezis Tezli Yüksek Lisans ve Hematodiagnostik Tezli Yüksek Lisans için programa tam gün devam etmek
TIBBĠ BĠYOLOJĠ
Kontenjan
Tezli Yüksek Lisans
3
KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ
Kontenjan
Perfüzyon Tezsiz Yüksek Lisans (II.
Öğretim)
10
ÜDS/KPDS
/YDS
70
ÜDS/KPDS
/YDS
---
ALES
70
ALES
60
ALES
Puan Türü
SAY
ALES
Puan Türü
SAY
Sağlık Bakanlığı perfüzyonist yetki belgesi sahibi olan lisans programı mezunları ile fakültelerin sağlık bilimleri, biyomedikal mühendisliği,
hemşirelik ve biyoloji bölümü mezunları başvurabilir
TIP TARĠHĠ VE ETĠK
Doktora
ANATOMĠ
Klinik Anatomi Doktora
Kontenjan
1
Kontenjan
3
ÜDS/KPDS
/YDS
55
ÜDS/KPDS
/YDS
70
ALES
70
ALES
55
ALES
Puan Türü
SOZ-SAY-EA
ALES
Puan Türü
SAY
Tıp Fakültesi mezunu olmak
TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Doktora
Parazitoloji doktora
3
ÜDS/KPDS
/YDS
55
2
55
Kontenjan
55
ALES
Puan Türü
SAY
55
SAY
ALES
Tıp doktoru olmak ve tam gün çalışabilmek
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak
Kontenjan
3
ÜDS/KPDS
/YDS
50
ALES
55
ALES
Puan Türü
SAY
BĠYOĠSTATĠSTĠK
Kontenjan
Tezli Yüksek Lisans
1
ÜDS/KPDS
/YDS
50
ALES
70
ALES
Puan Türü
SAY
İstatistik bölümü veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olmak
GÖZ HASTALIKLARI
Kontenjan
Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin
Rehabilitasyonu Tezli Yüksek Lisans
2
ÜDS/KPDS
/YDS
50
ALES
55
ALES
Puan Türü
SAY-EA
Pediatrik oftalmoloji ve retina konusunda klinik çalışma ve yayınları olan göz hastalıkları uzmanı olmak
FĠZYOLOJĠ
Kontenjan
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
3
2
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
Doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunları için TUS puanının 55 ve puan türünün temel tıp bilimleri olması
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ PROGRAMLARI
HEMġĠRELĠK
Kontenjan
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
6
8
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
ALES
55
55
ALES
Puan Türü
SAY
SAY
Doktora için hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak ve yüksek lisansını hemşirelik anabilim dalı veya hemşireliğin herhangi bir
alanında yapmış olmak
Tezli yüksek lisans için hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmak
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Kontenjan
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz yüksek lisans (II. öğretim)
2
5
10
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
---
ALES
55
55
---
ALES
Puan Türü
EA
EA
---
SPOR BĠLĠMLERĠ PROGRAMLARI
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
Doktora
Spor Yönetim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
Spor Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli
Yüksek Lisans
Sporda Psko-Sosyal Alanlar Tezli Yüksek
Lisans
12
4
3
ÜDS/KPDS
/YDS
55
50
50
4
2
Kontenjan
55
55
55
ALES
Puan Türü
SÖZ-SAY-EA
SÖZ-SAY-EA
SÖZ-SAY-EA
50
55
SÖZ-SAY-EA
50
55
SÖZ-SAY-EA
ALES
DĠSĠPLĠNLERARASI PROGRAMLAR
ADLĠ BĠLĠMLER
Adli Tıp Bilimleri Doktora
Adli Biyoloji Doktora
Adli Biyoloji Tezli Yüksek Lisans
Adli Biyoloji Tezsiz Yüksek Lisans
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Doktora
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Tezli
Yüksek Lisans
Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Tezli
Yüksek Lisans
Kriminalistik Doktora
Adli Psikoloji Doktora
Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
Adli Genetik Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Hukuku Tezli Yüksek Lisans
Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans
Adli Bilişim Tezli Yüksek Lisans
(II. öğretim)
2
3
3
5
4
ÜDS/KPDS
/YDS
55
55
50
--55
55
55
55
55
55
ALES
Puan Türü
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
4
50
55
SOZ-SAY-EA
5
50
55
SOZ-SAY-EA
6
3
3
3
3
5
55
55
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
SOZ-SAY-EA
20
50
55
SOZ-SAY-EA
Kontenjan
ALES
Adli Tıp Bilimleri Doktora programı için tıp doktoru olmak
Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programı için fen-edebiyat fakülteleri psikoloji bölümü mezunu olmak
(Ankara Ünv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Psikoloji Bölümü mezunları da başvurabilirler)
Adli Antropoloji Tezli Yüksek Lisans programı için antropoloji, arkeoloji, tıp, diş hekimliği, biyoloji, jeoloji, polis akademisi veya harp okulu
mezunu olmak
Tüm örgün öğretim programları için haftada en az 2 tam günü programa devam etmek
SĠNĠR BĠLĠMLERĠ
Doktora
Kontenjan
1
ÜDS/KPDS
/YDS
70
ALES
60
ALES
Puan Türü
SAY
Tıp, diş hekimliği, veteriner fakülteleri haricindeki fakültelerden mezun olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak
KÖK HÜCRE VE YENĠLEYĠCĠ TIP
Tezli Yüksek Lisans
AĠLE DANIġMANLIĞI
Tezsiz yüksek lisans (II. öğretim)
Kontenjan
6
Kontenjan
30
ÜDS/KPDS
/YDS
60
ÜDS/KPDS
/YDS
---
ALES
70
ALES
---
ALES
Puan Türü
SAY
ALES
Puan Türü
---
2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI
ÖN KAYIT TARĠHĠ
MÜLAKAT TARĠHĠ
KESĠN KAYIT TARĠHĠ
18-22 OCAK 2016
27 OCAK 2016
08-12 ġUBAT 2016
A - ÖN KAYITTA ADAYLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER
a) Ön kayıt tarihleri arasında aktif olacak olan;
https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden Aday Kayıt ve
Mülakat Giriş Formu doldurulacaktır ve çıktı alınacaktır. Çıktı almadan Enstitüye kayda gelenlerin
baĢvuruları kabul edilmeyecektir. (Sistemin Internet Explorer desteği yoktur ve hata vermektedir.
Lütfen Mozilla Firefox ya da Google Chrome kullanınız.)
b) Mezuniyet not ortalamasını (Hem Yüzlük Hem Dörtlük Sistemde) gösteren not çizelgesi /
transkript (Transkriptin aslı kabul edilmektedir) ; Transkriptinde 100’lük sistem not ortalaması
bulunmayan adayların mezun oldukları fakültelerden 100’lük sistem karşılığını gösterir bir belge ya
da geçme notunu gösterir bir belge getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca OBS sisteminde mezuniyet not
ortalaması verileri girilirken yüzlük sistem karşılığının girilmesi gerekmektedir. Dörtlük sistem not
girişi yapılmış formlar kabul edilmeyecektir.
c) Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan
yapılmalı)
d) ALES Sonuç Belgesinin çıktısı (Kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir)
e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgelerin aslı veya onaylı sureti. (ÖSYM tarafından
yapılan sınavların çıktısı, kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilerek alınacaktır.)
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi
h) Referans mektubu
Doktora programına başvuracak adaylar için zorunlu, yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için
isteğe bağlıdır. (Referans-Mektup-Formu.doc) İnternet adresinden temin edilecektir. En az bir adet kapalı imzalı zarf içinde olmalı ve referans mektubunu veren öğretim üyesi başvuru yapılan Anabilim dalında
görevli olmamalıdır) .
ı) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır).
ÖNKAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR.
Mezuniyet not ortalaması: Fakülte geçme notu esasına göre puanların katsayı karşılıkları dikkate alınacaktır.
(Bakınız Tablo 1, 2, 3)
Tezli/tezsiz yüksek lisans programları için: Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya
eşdeğeri,
Doktora programları için :
1- BeĢ yıllık Fakülte mezunları (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi,
Eczacılık Fakültesi veya sağlık bakanlığınca düzenlenen esaslara göre uzmanlık belgesi bulunanlar) not
ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 3,00 (üç) veya 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmiĢ beĢ),
2- Yüksek lisans programlarını tamamlayarak başvuru yapanlar için not ortalaması 4 (dört) üzerinden
en az 2,75 (iki yetmiĢ beĢ) veya 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiĢ),
olmalıdır.
BeĢ yıllık Fakülte mezunları (Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık
Fakültesi) Lisans diploması almaktadır programlarında bu kritere baĢvuru formunu doldururken dikkat
etmelidirler.
Lisansüstü Eğitime GiriĢ Sınav Puanı (ALES) :
Enstitümüze başvurularda ALES puanı ve ALES karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
Sınav
Puanı
Sınav Türü
Geçerlilik Süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınav Puanı (ALES)
55
Sınav tarihinden itibaren 3 takvim yılı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)*
50
--------
Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS)
50
--------
Graduate Record Examination (GRE)
Graduate Management Admission Test (GMAT)
610
450
Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı
Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı
* Tıp Fakültesi mezunu adaylar temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS belgesi ile de
başvurabilirler. Bu durumda temel tıp bilimleri birinci bölümde elde edilen standart puanın 0.7, ikinci
bölümde elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpımından elde edilen toplam değerin en düşük puanı 50
olmalıdır.
* En az 55 (ellibeş) ALES tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim
dalı lisansüstü programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en
fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
Yabancı Dil :
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz.
b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:
Sınav Türü
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS)
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS)
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)*
Yüksek
Lisans
Doktora
50
55
50
50
55
55
Geçerlilik Süresi
Süresiz
Süresiz
Süresiz
* YDS kapsamındaki yabancı diller için geçerlidir.
B – DEĞERLENDĠRME
Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının
%20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.
ALES puan koşulu aranmayan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans not
ortalamasının %50’si ve mülakat sonucunun %50’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50, lisans ya da yüksek lisans not
ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.
C - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Diploma. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim
Kurulundan alınacak denklik belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya
denklik belgesi başvuru yazısı.
Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi; yabancı ülkelerden alınanların
noterden onaylı tercümesi.
ALES sonuç belgesi.
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nden
Türkçe kursu diploması.
Doktora programlarına başvuracaklardan ana dilleri dışında İngilizce/ Fransızca/ Almanca
dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans için 50, Doktora
için 55 puan almış olmak).
Öğrenim vizesi.
Pasaport fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi.
Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak
yabancı uyruklu öğrenci “Bilim Sınavına” alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır.
D – BAġVURU ADRESĠ:
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dışkapı Yerleşkesi
İrfan Baştuğ Cad.
06110 Dışkapı/ANKARA
Tel: 316 66 71
Fax: 316 66 70
E-mail: [email protected]
Web: www.sagbilens.ankara.edu.tr
Öğrenci baĢvuruları saat 17:00’ e kadar alınacaktır.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad.
06110 Dışkapı / ANKARA
Tel : 0 (312) 316 66 71 Fax : 0 (312) 316 66 70
Download

2015-16 Bahar Dönemi Örgün Öğretim ve II. Öğretim