T.C.
Ġstanbul Üniversitesi
CerrahpaĢa Tıp Fakültesi
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty
2014-2015
Öğretim Yılı
Academic Year
Türkçe ve Ġngilizce Tıp Programları
6. Sınıf Ders Programı
Curriculum for the 6th Year
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 1/25
Ġçindekiler / Table of Contents
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi / 2014-2015 Academic Calendar ........................ 3
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnternlik Dönemi Yönergesi ......................... 4
İç Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları .................................................... 6
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları ........................... 8
Acil Tıp Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları ........................................................... 10
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları ......................... 12
Genel Cerrahi Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları .................................................. 14
Toplum Hekimliği İntern Programı Uygulamaları................................................................... 17
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları ............................. 20
Nöroloji Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları ........................................................... 21
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları ............................ 22
Seçmeli Stajlar İntern Programı Uygulamaları ........................................................................ 23
6. Sınıf Stajları Dönüşüm Programı / 6th Class Rotation Program for Internships ................. 24
İntern Grupları .......................................................................................................................... 25
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 2/25
2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi /
2014-2015 Academic Calendar
Tarih/Date
Türkçe
English
07.07.2014
6. Sınıfın BaĢlangıcı
6 Class Start
01.09.2014
4. ve 5. Sınıfların BaĢlangıcı
08.09.2014-19.09.2014
Güz Yarıyılı Ders Alma
25.08.2014-19.09.2014
Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
4 and 5 Class Start
Autumn Semester Registration for
Lessons
Autumn Semester Payment of
Tuition
15.09.2014
1., 2. ve 3. Sınıfların BaĢlangıcı
(Güz Yarıyılı)
1 , 2 and 3 Class (Autumn
Semester) Start
03.10.2014
Kurban Bayramı Tatil (Öğleden
Sonra)
Religious Holiday (Afternoon)
04.10.2014-07.10.2014
Kurban Bayramı
Religious Holiday
28.10.2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
(Öğleden sonra)
Republic Day (Afternoon)
29.10.2014
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Republic Day
10.11.2014
Atatürk’ü Anma Günü
Commemoration Day of Atatürk
26.12.2014
Güz Yarıyılı BitiĢi
End of Autumn Semester
01.01.2015
YılbaĢı Tatili
New Year Holiday
29.12.2014-12.01.2015
Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları
Autumn Semester Final Exams
19.01.2015-30.01.2015
Güz Yarıyılı Telafi Sınavları
02.02.2015-16.02.2015
Bahar Yarıyılı Ders Alma
02.03.2015-08.03.2015
Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
Autumn Semester Makeup Exams
Spring Semester Registration for
Lessons
Spring Semester Payment of
Tuition
16.02.2015
Bahar Yarıyılı BaĢlangıcı (Bahar
Yarıyılı)
First Day of Classes (Spring
Semester)
14.03.2015
Tıp Bayramı
Doctor’s Day
23.04.2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
National Sovereignty and
Children’s Day
01.05.2015
Emek ve DayanıĢma Günü
Workers Day
19.05.2015
Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
Youth and Sports Day
27.05.2015
Bahar Yarıyılı BitiĢi
End of Spring Semester
28.05.2015-10.06.2015
Bahar Dönemi Bitirme Sınavları
Spring Semester Final Exams
19.06.2015
4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi
End of Clerkships at 4 and 5
Classes
18.06.2015-01.07.2015
Bahar Dönemi Telafi Sınavları
Spring Semester Makeup Exams
05.07.2015
6. Sınıf Bitimi
End of 6 Class
th
th
st
th
nd
rd
th
th
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 3/25
th
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Ġnternlik
Dönemi Yönergesi
(ĠÜ Senatosunun 26.06.2008 tarihli 61 sayılı toplantısında görüĢülerek kabul edilmiĢtir.)
TANIM
Madde 1- Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi’nde, ilk beĢ yılını tamamlamıĢ, altıncı sınıfa
geçtiği belgelenmiĢ öğrenci “ĠNTERN” olarak adlandırılır.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge, intern’e tüm bilim / anabilim dallarında verilecek eğitimin Ģeklini, görev
tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
AMAÇ
Madde 3- “Intern” eğitiminin amacı, beĢ yılda edindiği teorik ve pratik bilgileri öğretim üyesi / uzman
doktor denetiminde uygulayabilmesi ve geliĢtirmesini sağlamaktır.
YAPILANMA
Madde 4- AĢağıdaki hiyerarjik düzenle, “intern” eğitiminden Ġstanbul Üniversitesi
CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dekanlığı sorumludur.
Aile Hekimliği Dönemi Koordinatörü ve Yardımcıları : Eğitimin belirlenen sürelerde sağlıklı
yürütülmesi, ortaya çıkan sorunları Anabilim / Bilim Dalı sorumluları ile görüĢerek çözülmesi veya
çözüm önerilerinin Dekanlığa iletilmesi yanında “intern” yönergesinin güncellenmesi görevlerini
yürütürler.
“Ġntern”lerden sorumlu öğretim üyeleri: Ġntern’lerin aldıkları her eğitimden, ilgili bilim / anabilim dalı
baĢkanı sorumludur.
ĠNTERN DOKTOR EĞĠTĠMĠ
Madde 5- Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesinde “intern” olarak eğitimini sürdüren altıncı
sınıf öğrencisi, aĢağıdaki Ģekilde eğitilir. Anabilim dalının iĢleyiĢi ve eğitim sürecinin nasıl
değerlendirileceği “intern”lerle ilk ortak toplantıda belirtilir.
a. “Ġntern”lik eğitimi her Anabilim Dalında AnaBD baĢkanı tarafından görevlendirilecek sorumlu bir
öğretim üyesi tarafından idare edilir. Her anabilim dalında, ulusal çekirdek eğitim programının
CerrahpaĢa Tıp Fakültesi’ne uyarlanmıĢ Ģekli, eğitim programının esaslarını gösterir. Bu kapsam,
birinci basamakta çalıĢacak pratisyen hekim yetiĢtirmeyi hedefler.
b. “Ġntern”liğe baĢlayan 6. sınıf öğrencisinin, fakültede eğitimi boyunca edinmesi amaçlanan tüm bilgi ve
becerilerinin, bu dönemde gözetim altında uygulanma ve geliĢtirilme alanıdır. Buradaki yetersizlikler Madde
7’deki değerlendirmede mutlaka göz önüne alınır.
c. “Ġntern”, anabilim dalında serviste yapılan vizitlere, anabilim dalı genelinde yapılan
eğitim toplantılarına, nöbet görevlerinin tamamına katılır.
d. “Ġntern”lerin poliklinik deneyimi kazanmalarına azami özen gösterilir.
e. “Ġntern”, çalıĢma süresince beyaz önlük giymek ve yakasında fotoğraflı “intern” / 6. sınıf tıp fakültesi
öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi taĢımak zorundadır.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 4/25
ĠNTERN DOKTORUN GÖREV, YETKĠ ve SORUMLULUKLARI
Madde 6- “Ġntern”in görev, yetki ve sorumlulukları aĢağıda ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir.
a. “Ġntern” görevli olduğu servisdeki hastanın, hastaneye baĢvurusundan çıkıĢına kadar tüm muayene,
tedavi, klinik uygulama, bakım ve yönetimine sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesi
eĢliğinde ve denetiminde bizzat katılır. Bu nedenle hastanın poliklinik kartı ve dosyasının
düzenlenmesi, anamnezi, fizik muayenesi, hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması, istenilen
tetkiklerin takibi ve sonuçlarının hasta dosyasına / otomasyon programına kaydedilmesi, hastalığın
seyir bilgilerinin
dosyaya konması, hastanın alması gereken ilaçların hasta tabelasına yazılması, taburcu iĢlemlerinin
yapılmasına sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesi eĢliğinde ve denetiminde katılır. Bu
görevlerin tam olarak yürütülmesi, ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır.
b. “Ġntern”, hastanın sorumlu asistanının eĢliğinde, hastasını sorumlu olduğu öğretim üyesine sunmak
zorundadır. Bunun için serviste yapılmakta olan tüm vizitlere katılır.
c. “Ġntern”, hastanın takibinde gerekli olan tüm tetkikleri, ancak sorumlu asistan, uzman doktor veya
öğretim üyesine onaylatarak isteyebilir.
d. “Ġntern” doğrudan reçete imzalama yetkisine sahip değildir; yazdığı reçeteyi sorumlu öğretim üyesi
veya kıdemli servis asistanına imzalatmak zorundadır.
e. “Ġntern”ler, bulundukları kliniğin çalıĢma düzenine uygun olarak nöbetlere katılırlar. Nöbetlerdeki
çalıĢma görev ve sorumluluğu, günlük çalıĢmalardakine benzer Ģekilde
yürütülür.
f. “Ġntern”nin mezun olmadan önce mutlaka öğrenmesi ve sonuçlarını mutlaka yorumlaması gereken
beceriler listesi, Dönemlerarası Koordinasyon Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
“ĠNTERN”NĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Madde 7- Her Anabilim Dalı tarafından, akademik kurulun onayladığı ““ĠNTERN”nin DEVAM ve
DEĞERLENDĠRME FORMU” hazırlanır. Her “intern” için düzenlenen formlar, süre bitiminde sorumlu
öğretim üyesi tarafından doldurulur ve onaylanır. BaĢarılı kabul edilen “intern”lere ait belgeler ilgili
Anabilim / bilim dalı baĢkanının onayından sonra Aile Hekimliği Dönemi Koordinatörlüğü yolu ile
Öğrenci ĠĢleri Bürosuna iletilir.
YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 8- Bu yönergede belirtilmeyen hallerde Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Lisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Kurulu Kararları uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 9- Bu yönerge, Ġstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 10- Bu yönerge Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 5/25
Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Ġntern Programı Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Prof. Dr. Teoman Soysal
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Nurhan Seyahi
Ġnternler 4’er hafta süre ile 2 ayrı bilim dalında rotasyon yaparlar.
Ġç Hastalıkları servisinde rotasyon boyunca 8 nöbet tutulur.
ÇalıĢma saatleri 8.30-15.30 arasındadır.
Ġnternler asistan gibi hizmet verir.
Ġnternlerin eğitiminde ilgili bilim dalında poliklinik, yataklı servis ve
konsültasyon servisinde görev yapan ilgili Öğretim Üyeleri ve yardımcıları
sorumludur.
6- Ġnternler anabilim dalındaki ve bilim dalındaki tüm eğitim faaliyetlerine
katılmakla yükümlüdürler.
12345-
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Ġç hastalıkları
alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Stajın amaçları
Ġntörnlük dönemi sonunda öğrencilerin klinik staj döneminde kazandıkları bilgi
ve becerileri uygulayarak Ġç Hastalıkları ile ilgili birinci basamakta sık
karĢılaĢılan sağlık sorunlarının tanısını koyabilmeleri, tedavisini
düzenleyebilmeleri ve bir üst basamağa veya farklı branĢa sevki gereken
hastaları ayırt edebilecek olmaları amaçlanmaktadır.
Ayrıca mesleki pratik için gerekli bilgi iĢlem uygulamalarını (hastane
otomasyonu, e-reçete gibi) öğrenmelidirler.
Stajın öğrenme
Ġntörnlük dönemi sonunda intörnler;
çıktıları (hedefleri) - Sistemik muayeneyi eksiksiz yapabilmeli
- Hastanın klinik durumuna odaklı ve ayrıntılı anamnezini alabilmeli
- Ayırıcı tanı yapabilmeli, gerekli tetkikleri planlayabilmeli
-Birinci basamak tedavileri planlayabilmeli
-Tetkik isteme ve sonuç takip etme, bilgi iĢlem sistemlerini kullanabilmeli
-Kayıt tutabilmeli ve rapor hazırlayabilmeli
-Klasik ve elektronik reçeteyi doğru olarak düzenleyebilmeli, (sorumlu
hekimlerin denetiminde ve sorumluluğunda)
- EKG çekebilmeli ve yorumlayabilmeli
-Damar yolu açabilmeli, Ġ.V, Ġ.M., S.C. tedavileri uygulayabilmeli, kan gazı
alabilmeli, parasentez ve torasentez yapabilmeli, idrar sondası ve nazogastrik
sonda takabilmeli
Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletiĢim kurabilmeli
Sağlık ekibi ve meslektaĢları ile uyumlu diyalog kurabilmeli
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 6/25
T. C.
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ
Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı
Fotoğraf
ĠNTERN ROTASYON KARTI
ADI VE SOYADI:
NUMARASI:
ĠNTERNLĠK BAġLAMA TARĠHĠ:
BĠLĠM DALI
TARĠH
DEVAMSIZLIK
GÜNLERĠ
ĠMZA ONAY
1
2
Not: Ġnternlerin staj sonunda bu belgeyi Öğrenci Bürosuna teslim etmeleri
zorunludur. Belgelerini teslim etmeyenler devam alamaz.
ĠNTERN NÖBET ÇĠZELGESĠ
ĠSĠM:
DÖNEM:
NO:
TARĠH
NÖBET TUTULAN BÖLÜM
ONAY
1
2
3
4
5
6
7
8
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 7/25
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ġntern
Programı Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Prof. Dr. Salim ÇalıĢkan
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Tülay Erkan
Aile Hekimliği Dönemi öğrenciler Anabilim Dalımızda Asistan Doktor’lar gibi
çalıĢmaktadır ve hasta sorumluluğu alarak hasta izlemekte, vizitleri sunmakta,
konsültasyonlara her türlü bilimsel ve hizmet içi toplantılara katılmaktadırlar.
Öğrencilere bu eğitim döneminde ilk iki haftasında yapılmak üzere Mikrobiyoloji,
Hematoloji ve Nefroloji seminerleri verilmektedir.
Buna göre: Ġntörn çalıĢma saatleri 08.00-16.00 arasındadır. Saat 08.00’de
kliniğimizde yapılmakta olan sabah toplantılarına, Salı ve PerĢembe günleri 12:3013:30 saatleri arasında yapılan asistanlara yönelik bilimsel toplantılara
katılmaktadırlar. Bunun dıĢındaki saatleri servis intörnleri görevlendirildikleri
servislerde asistan gibi çalıĢarak geçirmektedirler. Serviste kendi bölümlerine ait
teorik dersler verilmektedir.
Her intörn, intörnlük döneminde üç haftayı nöbet dönemi olarak geçirmektedir. Bu
dönemde 5 gün 24 saatlik nöbet tutup ertesi gün izinli sayılmaktadır. Bu
dönemdeki ara günlerde ise genel poliklinik, sağlam çocuk polikliniği ve adolesan
polikliniklerinde asistanlarla birlikte çalıĢmaktadırlar.
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Çocuk sağlığı
ve hastalıkları alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Stajın amaçları
Çocuk sağlığı ve hastalıkları internlik programında öğrencilerin pediatrik yaĢ
grubundaki hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması,
tanı koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Stajın öğrenme
Bu stajın sonunda öğrenciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki temel bilgi
çıktıları (hedefleri) ve becerileri edinmiĢ olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 8/25
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğrenci Devam Formu
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Öğrenci No:
Öğrencinin Servisi:
Nöbet Grubu:
Nöbet Dönemi BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi:
Tarih Nöbet Ġmza I Ġmza II
Genel Poliklinik
Sağlam Çocuk
Polikliniği
AĢağıdaki imzalar stajın sonunda servis devamı için alınacaktır.
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
BaĢasistan
Asistan
(Ġmza)
(Ġmza)
(Ġmza)
DÖNEM:
GRUP:
TARĠH NÖBET ĠZĠN GENEL
SAĞLAM
YENĠDOĞAN ADOLESAN
POLK.
ÇOCUK
NÖBETĠ
POLK.
POLK.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 9/25
Acil Tıp Anabilim Dalı Ġntern Programı Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Prof. Dr. Ġbrahim Ġkizceli
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Ġbrahim Ġkizceli
Acil Tıp Anabilim Dalında görevlendirilen intern doktorlar A, B ve C olmak üzere üç
gruba ayrılır. Bu gruplar 24 saatlik dinlenme periyodu dahilinde sabah ve akĢam
grubu olarak Ģift usulü çalıĢır. ÇalıĢma saatleri sabah grubu için 08:30-18:00,
akĢam grubu için 18:00-08:30 saatleri arasındadır. ÇalıĢma saatini tamamlayan
gruptaki intern doktorlar bir sonraki gruptaki intern doktorlara devir teslim yaparak
görev yerinden ayrılabilir ve bir sonraki gruptaki görevli intern doktorlar görevine
baĢlamadıkları sürece bulundukları görev alanında çalıĢmaya devam ederler. Acil
serviste; ilk baĢvuru odasında, dahili müdahale odasında, travma ve cerrahi
müdalale odasında ikiĢer, acil kardiyoloji, acil nöroloji, acil göğüs hastalıkları ve acil
ortopedi odasında birer, acil cerrahi servisinde ve acil dahiliye servisinde üçer ve
yanık servisinde iki olmak üzere yaklaĢık yirmiĢer kiĢilik gruplara eğitim verilir. Acil
serviste her sabah 08:00 ile 08:30 saatleri arsında görevi biten grupla nöbette
karĢılaĢılan vakaların tartıĢması yapılır. Ayrıca sekiz haftalık eğitim süreçlerinde
her grupla birer kez olmak üzere haftada üç kere seminer programı uygulanır. Bu
tartıĢma ve seminerlerle acil servis stajını tamamlayan her bir intern doktora acil
müdahale gerektiren hastayı tanıyacak ve gerekli ve doğru müdahaleyi
yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.
SEMĠNER PROGRAMI
1. hafta: Acil Servis Tanıtımı- Acil Nedir?
2. hafta: Temel YaĢam Desteği ve Ġleri Kardiyak YaĢam Desteği
3. hafta: Acil EKG Okuma ve Yorumlama
4. hafta: Travmalı Hastaya YaklaĢım
5. hafta: ZehirlenmiĢ Hastaya YaklaĢım
6. hafta: Göğüs Ağrılı ve Solunum Sıkıntılı Hastaya YaklaĢım
7. hafta: Karın Ağrılı Hastaya YaklaĢım
8. hafta: TartıĢma ve Genel Değerlendirme
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Stajın amaçları
Ġnternlik stajıdır. Teorik ve pratik dersi bulunmamaktadır.
Acil Tıp internlik programında öğrencilerin acil tıbbi müdahale gerektiren
hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı
koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Stajın öğrenme
Bu staj sırasında öğrenciler acil tıp uygulamaları konusunda yeterli sayıda pratik
çıktıları (hedefleri) yapmıĢ olurlar ve acil tıbbi durumlara müdahale edecek bilgi ve becerileri
edinmiĢ olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 10/25
ACĠLTIP ANABĠLĠM DALI
ĠNTERN TAKĠP VE DEĞERLENDĠRME FORMU
Adı Soyadı :
Fakülte No :
Staj Tarihi :
Sorumlu Öğretim Üyesi :
KATILDIĞI FAALĠYET VE YAPTIĞI UYGULAMALAR
Tarih
Faaliyet/Uygulama
Faaliyet türü
Onay
Vaka/Seminer/Pratik
vb.
…………………
nolu
öğrenci
………………………………..tarihleri
arasında
gözetimimizde çalıĢmıĢ, faaliyetlere katılmıĢ, yapılan değerlendirme sonucunda
BaĢarılı/BaĢarısız bulunmuĢtur.
Sorumlu Öğretim Üyesi
Anabilim Dalı BaĢkanı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 11/25
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ġntern
Programı Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Prof. Dr. Semih Kaleli
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Altay Gezer
Anabilim Dalımız 6. yıl öğrencileri, Kadın hastalıkları ve Doğum kliniğindeki 4 haftalık staj
süresince, kliniğimizin genel polikliniği, bilim dalı poliklinikleri ve servislerinde
görevlendirilirler. Polikliniklerde öğretim üyeleri ile hasta muayenelerine ve servislerde günlük
hastabaĢı vizitlerine katılırlar, poliklinik ve servislerde kendilerine verilen görevleri yerine
getiririler. Bulundukları servislerde (Jinekoloji ve Jinekolojik Onkolji servisleri) en az 2
ameliyata girerler. Doğum servisinde, en az 3 doğum ve sezaryen servisinde en az 5
sezaryen takibinde bulunurlar. Her gün belirli saatlerde yapılan seminerlere katılırlar. Ayrıca,
Doğumhane , Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji
servislerinde birer nöbet tutarlar.
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Kadın
hastalıkları ve doğum alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Stajın amaçları
Kadın Hastalıkları ve Doğum internlik programında öğrencilerin kadın
hastalıkları ve doğum alanında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması,
tanı konulabilmesi,genel tedavi kuralları hakkında bilgi sahibi olması
amaçlanmaktadır.
Stajın öğrenme
Bu staj sonunda öğrenciler kadın hastalıkları ve doğum alanında temel bilgi ve
çıktıları (hedefleri) becerileri edinmiĢ olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 12/25
T.C.
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ
Fotoğraf
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
ĠNTERN EĞĠTĠM BELGESĠ
Adı Soyadı :
Fakülte No :
Dönemi
:
NÖBETLER
JĠNEKOLOJĠ
DOĞUMHANE
SERVĠSĠ
ACĠL
Asistan:
Nöbetçi öğrt.üy.
Asistan:
Nöbetçi öğrt.üy.
SEMĠNER YOKLAMASI : Gelmediği günler (
ĠMZA FÖYÜ : (Sabah 08.00-09.00 Arası)
Asistan:
Nöbetçi öğrt.üy.
)
ONKOLOJĠ
Asistan:
Nöbetçi öğrt.üy.
Asistan Ġmza
Öğrenci iĢleri Ġmza
Doğum Servisi+
Doğumhane:
Jinekoloji
Servisi:
Endokrin:
Onkoloji:
Preinatoloji:
Genel
Poliklinik:
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Aile Hekimliği dönemi ) klinik ve poliklinik
uygulamalarını ...............……... / ................………. tarihleri arasında baĢarı ile tamamlamıĢtır.
Not: Ġzinler Anabilim Dalı BaĢkanından alınacaktır.
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ
(MÜHÜR)
.
Prof. Dr. Semih Kaleli
Anabilim Dalı BaĢkanı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 13/25
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ġntern Programı Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı :
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. N. Serdar Yüceyar
Anabilim Dalımıza 6 haftalık süre için gelen Aile Hekimliği Dönemi öğrencileri
Anabilim Dalımızda kendilerinden sorumlu Öğretim Üyelerine ve servislere
dağıtılır. Serviste Öğretim Üyesinin sorumluluğunda olmak üzere uzman ve
asistanların gözetiminde tüm çalıĢmalara katılırlar.
Bu çalıĢmalar ,günlük servis ve , poliklinik çalıĢmaları, ameliyathane, seminerler ile
yatan hastaların takip, tedavi ve gerekli iĢlemleridir. Hasta baĢında ve servislerde
Öğretim Üyesi ile birlikte pratik uygulamalara ve olguların tartıĢılmasına
katılırlar.Ġnternlerin her biri bu süre içinde gerekli sayıda nöbet tutarlar. Ġnternler
bulundukları servisin toplantılarına katılmak mecburiyetindedirler (Pazartesi:
Transplantasyon konseyi, Eğitim toplantısı, Salı: Gastrointestinal cerrahi ve
Multidisipliner meme toplantısı, ÇarĢamba: Asistan sunumu cerrahi teknik Eğitim
toplantısı literatür sunumu Morbidite ve Mortalite toplantısı, PerĢembe: Hepato –
Pankreato Bilier cerrahi toplantısı ve Multidisipliner meme, Cuma: Endokrin
konseyi ).
Staj süresince yaptıkları veya katıldıkları uygulamaları gösteren değerlendirme
formu ilgili Öğretim Üyesi tarafından kontrol edilir.Dönem sonunda sorumlu
öğretim üyesinin öğrencinin baĢarılı olup olmadığı yönündeki imzalı onayı
baĢkanlığa sunularak devam verilir.
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Genel cerrahi
alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Stajın amaçları
Genel cerrahi internlik programında öğrencilerin genel cerrahi alanında
pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması,tanı konulabilmesi,genel tedavi
kuralları hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.Küçük cerrahi
müdahalelerin uygulanmaları öğretilmektedir.
Stajın öğrenme
Bu staj sonunda öğrenciler genel cerrahi alanında temel bilgi ve becerileri
çıktıları (hedefleri) edinmiĢ olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 14/25
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dalı Ġntern Takip ve Değerlendirme Formu
Adı-Soyadı:
Fakülte No:
BaĢlama ve Bitirme Tarihi:
Sorumlu Öğretim Üyesi :
KATILDIĞI AMELĠYATLAR
Tarih
Sorumlu (imza)
Ameliyat Adı
KATILDIĞI FAALĠYETLER
(Servis çalıĢması,Pansuman – Poliklinik)
Tarih
Sorumlu (imza)
ĠĢlem
KATILDIĞI TOPLANTILAR
Tarih
Sorumlu (imza)
Toplantı adı
SONUÇ
……………………………...isimli,…… …..numaralı öğrenci gözetimimizde
çalıĢmıĢ,faaliyetlere katılmıĢ, yapılan değerlendirme sonucunda BAġARILI /
BAġARISIZ bulunmuĢtur.
ÖĞRETĠM ÜYESĠ
Tarih:
Ek: Katıldığı ameliyatlar,faaliyetler, toplantılar ekteki forma yazılır.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 15/25
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
ĠNTERN TAKĠP VE DEĞERLENDĠRME FORMU EKĠ
ADI-SOYADI:
Fak. No:
KATILDIĞI AMELĠYATLAR
Tarih
Sorumlu (imza)
Ameliyat Adı
KATILDIĞI FAALĠYETLER
(Servis çalıĢması, Pansuman – Poliklinik)
Tarih
Sorumlu (imza)
ĠĢlem
KATILDIĞI TOPLANTILAR
Tarih
Sorumlu (imza)
Toplantı adı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 16/25
Toplum Hekimliği Ġntern Programı Uygulamaları
Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyildirim
Dersin Tanımı/içerik
KIRSAL HEKĠMLĠK STAJI
Ġçerik:
(1. hafta): Teorik eğitim haftası. Anabilim dalları öğretim üyelerince verilen toplam
24 saat ders.
(2. ve 6. hafta arası): Toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde uygulama
çalıĢmaları
Dersin Amacı
Stajın amacı; ülkemizin sağlık sorunlarına ve önceliklerine duyarlı, koruyucu ve
iyileĢtirici hizmet sunumunu baĢarı ile gerçekleĢtiren hekimler yetiĢtirmektir. Hekim
adaylarımıza, aĢağıdaki yetenek ve becerileri kazandırma hedeflenmektedir:
 Türkiye’de halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenleri kavrama,
 Sağlıkla ilgili olaylarda biyolojik sosyal ve kültürel etmenleri
değerlendirebilme,
 Hastaları çevresi ile birlikte inceleme ve izleme yeteneği kazandırma,
 Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler
kullanarak saptayabilme, değerlendirme ve çözüm yollarını ortaya
koyabilme (Epidemiyolojik saha araĢtırmalarının planlanması ve
uygulanması)
 Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sunuluĢ modelini ve hizmetlerde görev alan
personelin yetki ve sorumluluklarını bilme.
Dersin Hedefleri (Ders bitiminde öğrencinin kazanımları)
Sağlık yönetimi konusunda birinci basamak bir sağlık kuruluĢunu (Aile Sağlığı
Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi yönetebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Buna göre;
Sağlık hizmetlerinde örgütlenme ilkelerini kavrama,
 Ekip çalıĢmasının önemi,
 Koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin bir arada sunumu
 Hastaları çevresi ile beraber inceleme ve izleme,
 Toplumda sağlık sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümü,
 Halk ve diğer kurumlar ile iliĢkiler,
 Sağlık eğitimi
 Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki iliĢki,
 Hizmet içi eğitim ve denetim
 Sağlık kuruluĢunda istatistiksel veriler, nasıl toplandığını ve değerlendirildiği
konusunda bilgi ve beceri kazanmalı
Koruyucu Hizmetler
 AĢı takvimi ve Ģeması, aĢılama tekniği, aĢıların saklanması ve korunması
için gerekli koĢulları bilmeli,
 Su ve gıdalardan bakteriyolojik ve kimyasal örnek alabilmeli, laboratuara
uygun koĢullarda gönderebilmeli ve gelen sonuçları değerlendirebilmeli,
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 17/25
 Hava, temas, su, besin ve vektörlerle bulaĢan hastalıklarla savaĢ
yöntemlerini sayabilmeli,
 Toplumdaki beslenme sorunlarını değerlendirebilmeli,
 Çocuk ve eriĢkin beslenmesi konularındaki alan uygulamaları yapabilmeli,
 Çocuk ve gebeleri izleyebilmeli
 Sosyal hastalıkları izleyebilmeli (tbc., sıtma, frengi, lepra, trahom)
 Gebelikten korunma konusunda danıĢmanlık yapabilmeli
 Sağlık eğitimi ve sağlığın geliĢtirilmesi konularında bilgi ve beceri kazanmalı
 Kroki çizebilmeli ve kullanabilmeli
Tedavi hizmetleri konusunda
 Birinci basamakta tedavi,
 Ġkinci basamak sağlık hizmetlerini verimli kullanabilme ve sevk edilecek
hastaların seçimi,
 Birinci basamak koĢullarında yapılabilecek laboratuar incelemeleri,
 Kronik hasta izlemleri, konularında bilgi ve beceri kazanma
Diğer konularda
 Adli hekimlik uygulamaları
 Planlı ve programlı hizmet sunma konularında bilgi ve beceri kazanma
Öğretim Yöntemleri
1.Teorik eğitim
2.Uygulama ve saha çalıĢmaları
a) 1. basamak sağlık birimlerinde rotasyon ile ev ziyaretleri ,eczane denetimi
gibi
b) doğum ve RĠA uygulamalarına katılma Ģeklinde
c) sağlık taramaları, okul sağlık çalıĢmaları aktiviteleri.
Seminer / Ders / Konu BaĢlıkları:
Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi ile ilgili Yönerge ve dergiler.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 18/25
Teorik eğitim konuları
 Kırsal Hekimlik Stajının Tanıtımı
 Staj Eğitim Programı
 Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
 Sağlık Mevzuatı ve Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi
 Hekim ve Sağlık Personelinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları
 Nükleer silahlar, tehlikeleri ve alınacak önlemler
 Biyolojik silahlar, tehlikeleri ve alınacak önlemler
 Sağlık Ocağı KoĢullarında Acil Çocuk Hastalıkları
 Memur Kavramı ve Özlük Hakları
 Sağlık Ocağı Yönetimi
 Sağlık Ocağı KoĢullarında Jinekolojik Kanamalara YaklaĢım
 Kimyasal silahlar, tehlikeleri ve alınacak önlemler
 Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi
 Çevreye Yönelik Koruyucu Hekimlik Hizmetleri
 Sağlık Ocağı KoĢullarında Cerrahi YaklaĢım
 Sağlık Ocağı Kayıtları
 Memurların Yargılanması
 Sağlık Mevzuatı
 Sağlık Ocağı KoĢullarında Acil Dahili Hastalıklar
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 19/25
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ġntern Programı
Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Prof. Dr. Alaattin Duran
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. NeĢe KocabaĢoğlu
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Psikiyatri
alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Stajın amaçları
Ruh Sağlığı ve hastalıkları internlik programında öğrencilerin psikiyatrik
hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı
koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Stajın öğrenme
Bu staj sonunda öğrenciler psikiyatri alanında temel bilgi ve becerileri edinmiĢ
çıktıları (hedefleri) olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
Ġntern Takip ve Değerlendirme Formu
Adı Soyadı
Fakülte No
Staj Tarihi
Sorumlu Öğretim Üyesi
Katıldığı Faaliyetler
Tarih
Vak’a
Vizit
Seminer
Sorumlu Asistan Dr.
GENEL PSĠKĠYATRĠ
KONSÜLTASYON-LĠYEZON PSĠKĠYATRĠ
GEROPSĠKĠYATRĠ
……………………. nolu öğrenci ……………/………….. tarihleri arasında gözetimimizde çalıĢmıĢ,
faaliyetlere katılmıĢ yapılan değerlendirme sonucunda BaĢarılı/BaĢarısız bulunmuĢtur.
Sorumlu Öğretim Üyesi
Anabilim Dalı BaĢkanı
*Öğrenciler üç (3) gruba ayrılıp servis ve polikliniklere dağıtılacak, ayrıca hafta sonu hariç her gün
iki (2) öğrenci 16.00-08.00 saatleri arası nöbete tabi tutulacaktır.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 20/25
Nöroloji Anabilim Dalı Ġntern Programı Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Prof. Dr. Sabahattin Saip
Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Feray Karaali Savrun
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Nöroloji
alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.
Stajın amaçları
Nöroloji internlik programında öğrencilerin nörolojik hastalıklar hakkında
pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı koyabilmesi ve tedaviyi
yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Stajın öğrenme
Bu staj sonunda öğrenciler nöroloji alanında temel bilgi ve becerileri edinmiĢ
çıktıları (hedefleri) olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
Nöroloji Anabilim Dalı Ġntern Takip ve Değerlendirme Formu
Öğrencinin Adı Soyadı:
BaĢlama Tarihi:
Öğrencinin Fakülte No:
BitiĢ Tarihi :
Hasta yatak No:
Tarih Servis Hasta Vizit ve Olgu Poliklinik ve
Nöbet
Asistan
Takibi
TartıĢması
diğer aktiviteler
Ġmza
Nöroloji Anabilim Dalında Ġntern olarak çalıĢmalarını baĢarı ile tamamlamıĢtır.
Öğretim Üyesi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Ġmza
Ġmza
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 21/25
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Ġntern Programı
Uygulamaları
Anabilim Dalı BaĢkanı:
Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu:
Prof. Dr. Yalçın Tüzün
Prof. Dr. Cem Mat
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Stajın içeriği
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
dermatoloji kliniğinde klinik uygulama yaparlar.
Stajın amaçları
Deri ve Zührevi Hastalıklar internlik programında öğrencilerin dermetolojik
hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı
koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Stajın öğrenme
Bu stajın sonunda öğrenciler dermatoloji alanında yeterli bilgi ve becerileri
çıktıları (hedefleri) edinmiĢ olurlar.
Stajın iĢleniĢ
Ġnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler,
yöntemi
öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalıĢan asistan doktorlara benzer
(kullanılan eğitim sorumluluklarla çalıĢmaktadırlar.
yöntemleri)
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Ġntern Takip ve Değerlendirme
Formu
Öğrencinin Adı Soyadı:
BaĢlama Tarihi:
Öğrencinin Fakülte No:
BitiĢ Tarihi :
Hasta yatak No:
Tarih Servis Hasta Vizit ve Olgu Poliklinik ve
Nöbet
Asistan
Takibi
TartıĢması
diğer aktiviteler
Ġmza
Nöroloji Anabilim Dalında Ġntern olarak çalıĢmalarını baĢarı ile tamamlamıĢtır.
Öğretim Üyesi
Anabilim Dalı BaĢkanı
Ġmza
Ġmza
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 22/25
Seçmeli Stajlar Ġntern Programı Uygulamaları
Her öğrenci Aile Hekimliği Dönemi içinde dört hafta süre ile kendi seçtiği bir klinikte
çalıĢır. Bu yıl intern öğrencilerimize seçmeli stajlarını 07.07.2014-03.08.2014 veya
06.07.2015-31.07.2015 tarihleri arasında alma olanağı tanınmıĢtır. Öğrenciler
seçmeli staj için tercihlerini Dekanlık Öğrenci Bürolarına ilanla belirtilen süreler
içinde dilekçe ile bildirmelidirler. Belirtilen isteklerle birlikte, öğrenci sayısı ve
kliniğin olanakları da dikkate alınarak Seçmeli Dilim yeri Dekanlık tarafından
belirlenecek ve öğrencilere duyurulacaktır.
Herhangi bir kliniği bildirmemiĢ olan öğrenciler ile istek bildirdiği birimlerin
kontenjanı dıĢında kalan öğrenciler Dekanlık tarafından uygun bir kliniğe gönderilir.
Seçmeli Dilimlerde çalıĢan öğrencilerin baĢarı değerlendirmeler bulundukları
dilimlerin intern eğitimi için öngördükleri koĢullara göre belirlenir.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 23/25
6. Sınıf Stajları DönüĢüm Programı /
6th Class Rotation Program for Internships
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta) /
04.08.201428.09.2014
29.09.201423.11.2014
24.11.201418.01.2015
1-8
9-16
17-24
17-24
1-8
9-16
9-16
17-24
1-8
19.01.201515.03.2015
16.03.201510.05.2015
11.05.201505.07.2015
25-32
33-40
41-48
41-48
25-32
33-40
33-40
41-48
25-32
Pediatrics (8 weeks)
Acil Tıp (8 hafta) /
Emergency Medicine (8 weeks)
Ġç Hastalıkları (8 hafta) /
Internal Medicine (8 weeks)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (8 hafta) /
Pediatrics (8 weeks)
Acil Tıp (8 hafta) /
Emergency Medicine (8 weeks)
Ġç Hastalıkları (8 hafta) /
Internal Medicine (8 weeks)
04.08.201414.09.2014
15.09.201426.10.2014
27.10.201407.12.2014
08.12.201418.01.2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta) /
Gynecology and Obstetrics (4 weeks),
Dermatoloji (2 hafta) / Dermatology ( 2 weeks)
25-30
31-36
37-42
43-48
Genel Cerrahi (6 hafta) /
General Surgery (6 weeks)
43-48
25-30
31-36
37-42
Psikiyatri (3 hafta) / Pschiatry (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) / Neurology (3 weeks)
37-42
43-48
25-30
31-36
Toplum Hekimliği (6 hafta) /
Public Medicine (6 weeks)
31-36
37-42
43-48
25-30
19.01.201501.03.2015
02.03.201512.04.2015
13.04.201524.05.2015
25.05.201505.07.2015
1-6
7-12
13-18
19-24
Genel Cerrahi (6 hafta) /
General Surgery (6 weeks)
19-24
1-6
7-12
13-18
Psikiyatri (3 hafta) / Pschiatry (3 weeks)
Nöroloji (3 hafta) / Neurology (3 weeks)
13-18
19-24
1-6
7-12
Toplum Hekimliği (6 hafta) /
Public Medicine (6 weeks)
7-12
13-18
19-24
1-6
Kadın Hastalıkları ve Doğum (4 hafta) /
Gynecology and Obstetrics (4 weeks),
Dermatoloji (2 hafta) / Dermatology ( 2 weeks)
6
Bu yıl intern öğrencilerimize seçmeli stajlarını 07.07.2014-03.08.2014 veya 06.07.2015-31.07.2015
tarihleri arasında alma olanağı tanınmıĢtır. /
This year intern students can have elective clerkship either between 07.07.2014-03.08.2014
or 06.07.2015-31.07.2015.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 24/25
Ġntern Grupları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
BaĢlangıç
0902070065
0902080039
0902090005
0902090016
0902090026
0902090040
0902090054
0902090068
0901090001
0901090008
0901090016
0901090025
0901090032
0901090041
0901090048
0901090056
0901090065
0901090073
0901090083
0901090091
0901090098
0901090107
0901090117
0901090127
0901090137
0901090145
0901090153
0901090162
0901090172
0901090180
0901090190
0901090197
0901090208
0901090215
0901090223
0901090232
0901090240
0901090249
0901090256
0901090266
0901090275
0901090285
0901090299
0901090321
0901090332
0901090345
0901070015
0901080167
BitiĢ
0902080038
0902090004
0902090013
0902090025
0902090038
0902090052
0902090067
0902090076
0901090007
0901090015
0901090024
0901090031
0901090038
0901090047
0901090055
0901090062
0901090072
0901090080
0901090090
0901090097
0901090106
0901090116
0901090126
0901090135
0901090144
0901090152
0901090161
0901090171
0901090179
0901090188
0901090196
0901090206
0901090214
0901090222
0901090231
0901090239
0901090248
0901090255
0901090265
0901090273
0901090282
0901090294
0901090318
0901090331
0901090342
0901050285
0901080162
0901920369
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2014-2015 Öğretim Yılı
6. Sınıf Ders Programı, Versiyon 30.12.2014; Sayfa 25/25
Download

İstanbul Üniversitesi - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi