ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014 – 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI
DĠġ HASTALIKLARI
VE TEDAVĠSĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
ENDODONTĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
PEDODONTĠ
Doktora
PERĠODONTOLOJĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
2
2
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
2
2
55
50
---
55
55
---
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
4
55
* 2 adet kontenjan yabancı uyruklu öğrenciler içindir.
PROTETĠK DĠġ
TEDAVĠSĠ
Doktora
AĞIZ, DĠġ VE ÇENE
RADYOLOJĠSĠ
Doktora
ORTODONTĠ
Doktora
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
6
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
---
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ECZACILIK PROGRAMLARI
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
70
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
---
55
SAY
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
55
50
--50
55
55
55
55
ANALĠTĠK KĠMYA
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
6
12
11
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Tezli Yüksek Lisans
2
50
55
FARMAKOLOJĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
3
1
55
50
65
65
FARMASÖTĠK KĠMYA
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Medisinal Kimya Tezsiz
Yüksek Lisans
Biyoyararlanım ve İlaç
Kalite Kontrolünde
Farmasötik Analiz Tezsiz
Yüksek Lisans
10
10
3
55
50
---
2
Kontenjan
Lisans Eğitimi içerisinde Analitik Kimya dersini almış olmak
BĠYOKĠMYA
Doktora için Eczacılık Fakültesi mezunu
FARMASÖTĠK
TEKNOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kozmetoloji Tezli Yüksek
Lisans
4
7
1
2
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
Eczacılık fakültesi mezunu olmayanların bilimsel hazırlık programına alınması
Doktora için eczacılık fakültesi mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak
FARMASÖTĠK
MĠKROBĠYOLOJĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
1
3
1
55
50
---
60
55
55
Doktora için eczacılık fakültesi mezunu olmak.
FARMAKOGNOZĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Fitoterapi Drogları Tezsiz
Yüksek Lisans
Kontenjan
3
5
10
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
55
50
---
55
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
Tezli yüksek lisans için eczacılık fakültesi mezunu, Doktora için Farmakognozi alanında yüksek lisans yapmış olmak, Fitoterapi Drogları Tezsiz Yüksek
Lisans için Eczacılık fakültesi veya Tıp fakültesi mezunu olmak
FARMASÖTĠK
BOTANĠK
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
2
2
55
50
---
60
60
---
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
5
5
55
50
---
55
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
---
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
Doktora için Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
ECZACILIK
ĠġLETMECĠLĠĞĠ
Doktora
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
FARMASÖTĠK
TOKSĠKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
VETERĠNER PROGRAMLARI
BĠYOKĠMYA
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
6
6
5
55
50
---
60
60
60
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
---
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
Doktora için veteriner hekim olmak veya yüksek lisansını biyokimya alanında yapmış olmak
GIDA HĠJYENĠ VE
TEKNOLOJĠSĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
3
3
55
50
60
60
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
4
4
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
6
5
5
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
7
7
7
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
1
6
55
50
---
55
55
---
ĠÇ HASTALIKLARI
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
1
1
2
55
50
---
55
55
55
CERRAHĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
DOĞUM VE
JĠNEKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Veteriner Hekim
FĠZYOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora için Veteriner Hekim
HAYVAN BESLEME
VE BESLENME
HASTALIKLARI
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
4
55
50
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
3
55
50
60
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
5
5
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
6
55
55
FARMAKOLOJĠ VE
TOKSĠKOLOJĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
2
1
2
55
50
---
55
55
55
PARAZĠTOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
PATOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
Veteriner Hekim
ZOOTEKNĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
HĠSTOLOJĠ –
EMBRĠYOLOJĠ
Doktora
Veteriner fakültesi mezunu olmak
Veteriner hekim, tıp doktoru, yüksek lisanslı eczacı, biyolog, kimya mühendisi olmak
VĠROLOJĠ
Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
55
55
3 kişi Veteriner Hekim ve 1kişi Tıp Doktoru
MĠKROBĠYOLOJĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
3
3
55
50
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
1
55
50
70
70
VETERĠNER
HEKĠMLĠĞĠ TARĠHĠ
VE DEONTOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Veteriner hekim
DÖLERME VE SUNĠ
TOHUMLAMA
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
2
3
55
50
---
55
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
2
55
50
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
2
55
50
60
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
1
2
50
---
55
---
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY-EA
---
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
Veteriner hekim
HAYVAN SAĞLIĞI
EKONOMĠSĠ VE
ĠġLETMECĠLĠĞĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Veteriner hekim olmak
GENETĠK
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
ANATOMĠ
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
TIP PROGRAMLARI
BĠYOFĠZĠK
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
3
55
50
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
Yüksek Lisans için Tıp doktoru, Fizik Mühendisi, Diş Hekimi, Biyolog, Eczacı, Elektrik Elektronik Mühendisi, Veteriner Hekim, Doktora için Tıp doktoru,
Biyofizik, Biyokimya, Farmakoloji veya Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisansına sahip olmak
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
55
60
55
70
50
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
70
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
55
55
ĠÇ HASTALIKLARI
Kontenjan
Fizyopatoloji Doktora
Tümör Biyolojisi Tezli
Yüksek Lisans
Diagnostik İmmünoloji
Tezli Yüksek lisans
2
5
4
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
25-29 Ağustos 2014
02 Temmuz 2014
03 Eylül 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
SAY
EA
Fizyopatoloji Doktora için Tıp Fakültesi mezunu olmak
ANATOMĠ
Klinik Anatomi Doktora
Tıp fakültesi mezunu olmak
FĠZYOLOJĠ
Doktora
Tıp fakültesi fizyoloji tezli yüksek lisans ya da tıp fakültesi mezunu olmak.
TUS belgesiyle başvuracak tıp fakültesi mezunları için TUS puanının en az 55 ve puan türünün temel tıp bilimleri olması.
TIBBĠ BĠYOLOJĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Tezli Yüksek Lisans
5
65
70
KALP VE DAMAR
CERRAHĠSĠ
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
12
---
60
Perfüzyon Tezsiz Yüksek
Lisans (II. Öğretim)
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan „Perfüzyonist Eğitim Programları’na katılarak, yapılmış olan yazılı ve uygulama sınavlarından başarılı olup
„Perfüzyonistlik Yetki Belgesi’ne sahip lisans mezunu olmak veya ilgili fakültelerin Perfüzyon, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Hemşirelik ve Biyomedikal Lisans
bölüm mezunu olmak
TIBBĠ BĠYOKĠMYA
Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
55
65
Tıp fakültesi mezunu veya tıbbi biyokimya dalında yüksek lisans yapmış olmak
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
HALK SAĞLIĞI
İş Sağlığı Doktora
Halk Sağlığı Hemşireliği
Tezli Yüksek Lisans
Epidemiyoloji Tezli
Yüksek lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
4
50
55
EA
4
50
55
SAY
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
SAY
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SÖZSAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
İş Sağlığı Doktora için; Tıp Fakültesi Mezunu
Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans için; Hemşirelik Yüksekokulu mezunu
Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans için; Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Diş Hekimliği mezunu
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Kontenjan
Gelişimsel Pediatri Tezli
Yüksek Lisans
2
Sosyal Pediatri Tezli
Yüksek Lisans
3
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
ALES
Puan
Türü
50
55
veya
TUS 60
SAY
50
55
SAY
Gelişimsel Pediatri Tezli Yüksek Lisans için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
Sosyal Pediatri Tezli Yüksek Lisans için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
TIBBĠ
MĠKROBĠYOLOJĠ
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Doktora
Parazitoloji Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
55
55
2
55
55
ALES
Puan
Türü
SAY
Tıp Fakültesi mezunu olma ve tam gün çalışabilme koşulu aranmaktadır
TIBBĠ FARMAKOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
2
3
55
50
60
60
Doktora için programa haftada 3 tam gün devam etme koşulu aranmaktadır
HĠSTOLOJĠEMBRĠYOLOJĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
1
1
55
50
55
55
Doktora için tıp fakültesi, yüksek lisans için fen fakültesi biyoloji bölümü mezunu olmak
TIP TARĠHĠ VE ETĠK
Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
55
70
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ PROGRAMLARI
HEMġĠRELĠK
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
50
55
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
Hemşirelik Lisans Programı mezunu olmak ve genel akademik ortalamanın 100 üzerinden en az 70 olması
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans (II.
Öğretim)
Kontenjan
4
4
14
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
55
50
---
55
55
---
SOSYAL HĠZMET
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
10
15
15
60
55
---
70
60
50
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
8
50
70
BESLENME VE
DĠYETETĠK
Tezli Yüksek Lisans
ALES
Puan
Türü
EA
EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SÖZ-EA
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
---
Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olmak ve mezuniyet lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması
SAĞLIK KURUMLARI
YÖNETĠMĠ
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
5
8
55
50
55
55
ALES
Puan
Türü
EA
EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
SPOR BĠLĠMLERĠ PROGRAMLARI
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE
SPOR
Doktora
Beden Eğitimi ve Spor
Tezli Yüksek Lisans
Spor Sağlık Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Spor Yönetim Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Hareket ve Antrenman
Bilimleri Tezli Yüksek
Lisans
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
15
55
55
4
50
55
4
50
55
4
50
55
6
50
55
ALES
Puan
Türü
SÖZSAY-EA
SÖZSAY-EA
SÖZSAY-EA
SÖZSAY-EA
SÖZSAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
DĠSĠPLĠNLERARASI PROGRAMLAR
ADLĠ BĠLĠMLER
Adli Biyoloji Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
1
55
55
ALES
Puan
Türü
SÖZ SAY-EA
SÖZ SAY-EA
SÖZ SAY-EA
SÖZ SAY-EA
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
03 Eylül 2014
ALES
Puan
Türü
SAY
Ön Kayıt Tarihleri
Mülakat Tarihi
25-29 Ağustos 2014
03 Eylül 2014
Adli Biyoloji Tezli
3
50
55
Yüksek Lisans
Adli Biyoloji Tezsiz
2
--55
Yüksek Lisans
Adli Kimya ve Adli
2
55
55
Toksikoloji Doktora
Adli Kimya ve Adli
SÖZ Toksikoloji Tezli Yüksek
4
50
55
SAY-EA
Lisans
*2 adet kontenjan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler içindir.
Adli Psikoloji Tezli
SÖZ 2
50
55
Yüksek Lisans
SAY-EA
*1 adet kontenjan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler içindir.
Fizik İncelemeler ve
SÖZ Kriminalistik Tezli
10
50
55
SAY-EA
Yüksek Lisans
SÖZ Kriminalistik Doktora
7
55
55
SAY-EA
SĠNĠR BĠLĠMLERĠ
Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
3
70
60
Tıp, diş hekimliği, veteriner fakültelerinden mezun olmak
KÖK HÜCRE VE
YENĠLEYĠCĠ TIP
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
Tezli Yüksek Lisans
6
60
70
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
ALES
Puan
Türü
60
---
---
---
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
1
1
50
---
55
55
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
4
50
55
AĠLE DANIġMANLIĞI
Tezsiz yüksek lisans
(II. öğretim)
KLĠNĠK ECZACILIK
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Eczacılık fakültesi mezunu olmak
HEPATOLOJĠ
Tezli Yüksek Lisans
Tıp, Moleküler Biyoloji ve Biyoloji mezunu olmak
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA BAġVURU KOġULLARI
Kesin Kayıt Tarihi
10 - 12 Eylül 2014
A - ÖN KAYITTA ADAYLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER
a) Ön kayıt tarihleri arasında aktif olacak olan; https://obs.ankara.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
internet adresinden Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu doldurulacaktır ve çıktı alınacaktır. Çıktı almadan
enstitüye kayda gelenlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir. (Sistemin Internet Explorer desteği yoktur
ve hata vermektedir. Lütfen Mozilla Firefox ya da Google Chrome kullanınız.)
Formu doldurabilmek için aşağıdaki kılavuzları incelemeniz gerekmektedir.
Doktora Programları Ġçin Online BaĢvuru Kılavuzu
Yüksek Lisans Programları Ġçin Online BaĢvuru Kılavuzu
b) Mezuniyet not ortalamasını (Yüzlük ve Dörtlük Sistemde) gösteren not çizelgesi / transkript (Transkriptin
aslı kabul edilmektedir) ve mezun olunan fakültenin geçme notunu gösterir belge.
c) Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)
d) ALES Sonuç Belgesinin çıktısı (Kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir)
e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgelerin aslı veya onaylı sureti. (ÖSYM tarafından yapılan
sınavların çıktısı, kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilerek alınacaktır.)
f) 1 adet fotoğraf
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi
h) Referans mektubu
Doktora programına başvuracak adaylar için zorunlu, yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için isteğe
bağlıdır. (http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/referansmektubu.doc) İnternet adresinden
temin edilecektir. En az bir adet kapalı - imzalı zarf içinde olmalı ve referans mektubunu veren öğretim üyesi
başvuru yapılan Anabilim dalında görevli olmamalıdır) .
ı) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır).
NOT:İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve gerekli belgeler kontrolü
yapılmak üzere Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
ÖNKAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR.
Mezuniyet not ortalaması: Fakülte geçme notu esasına göre puanların katsayı karşılıkları dikkate alınacaktır.
(BAKINIZ TABLO 1, 2, 3)
Tezli/tezsiz yüksek lisans programları için: Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya eşdeğeri,
Doktora programları için :
1- En az beĢ yıllık fakülte mezunları (Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp
Fakültesi veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış
olanlar) not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) veya 100 üzerinden en az 75 (yetmiĢbeĢ),
2- Yüksek lisans programlarını tamamlayarak başvuru yapanlar için not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az
3,25 (üç yirmibeĢ) veya 100 üzerinden en az 80 (seksen)
olmalıdır.
BeĢ yıllık Fakülte mezunları (DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi) Lisans diploması
almaktadır programlarında bu kritere baĢvuru formunu doldururken dikkat etmelidirler.
Lisansüstü Eğitime GiriĢ Sınav Puanı (ALES) :
Enstitümüze başvurularda ALES puanı ve ALES karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası geçerliliği
olan sınavlar ve puanları aşağıda belirtilmiştir.
Sınav Türü
Sınav
Puanı
Geçerlilik Süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınav Puanı (ALES)
55
Sınav tarihinden itibaren 3 takvim yılı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)*
50
--------
Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS)
50
--------
Graduate Record Examination (GRE)
Graduate Management Admission Test (GMAT)
610
450
Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı
Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı
* Tıp Fakültesi mezunu adaylar temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS belgesi ile de başvurabilirler. Bu
durumda temel tıp bilimleri birinci bölümde elde edilen standart puanın 0.7, ikinci bölümde elde edilen standart
puanın 0.3 ile çarpımından elde edilen toplam değerin en düşük puanı 50 olmalıdır.
* En az 55 (ellibeş) ALES tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı
lisansüstü programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir
yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.
Yabancı Dil :
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz.
b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:
Sınav Türü
Yüksek Lisans
Doktora
Geçerlilik Süresi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
50
55
Süresiz
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS)
50
55
Süresiz
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)*
50
55
Süresiz
TOEFL harici diğer uluslar arası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar üniversiteler
arası kurul kararları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
* YDS kapsamındaki yabancı diller için geçerlidir.
B – DEĞERLENDĠRME
Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50‟si, lisans not ortalamasının %20‟si ve
mülakat sonucunun %30‟u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az
toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.
ALES puan koşulu aranmayan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans not
ortalamasının %50‟si ve mülakat sonucunun %50‟si dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50‟si, lisans ya da yüksek lisans not
ortalamasının %20‟si ve mülakat sonucunun %30‟u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.
C - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Diploma. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim
Kurulundan alınacak denklik belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya denklik
belgesi başvuru yazısı.
Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı
tercümesi.
ALES sonuç belgesi.
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)‟nden Türkçe
kursu diploması.
Doktora programlarına başvuracaklardan ana dilleri dışında İngilizce/ Fransızca/ Almanca dillerinden
birinden YDS, ÜDS veya KPDS sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans için 50, Doktora için 55 puan almış
olmak).
Öğrenim vizesi.
Pasaport fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi.
Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak
yabancı uyruklu öğrenci “Bilim Sınavına” alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır.
D – BAġVURU ADRESĠ:
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad.
06110 Dışkapı/ANKARA
Tel: 316 66 71
Faks: 316 66 70
E-mail: [email protected]
Web: www.sagbilens.ankara.edu.tr
Öğrenci baĢvuruları saat 17:00’ e kadar alınacaktır.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dışkapı Yerleşkesi
İrfan Baştuğ Cad. 06110 Dışkapı/ANKARA
Tel : 0 (312) 316 66 71 Fax : 0 (312) 316 66 70
Download

Örgün Öğretim ve II. Öğretim İçin Tıklayınız