2014 YILI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
BÜTÇESĠNDEN
TÜM YATIRIMLARA AYRILAN
ÖDENEK ĠCMALĠ
(3 AYLIK BÜTÇE)
SIRA
NO
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
ÖDENEK MĠKTARI
(TL)
1
2014 YILI KIRSAL ALTYAPI
YATIRIMLARI
2
MĠLLĠ EĞĠTĠM YATIRIMLARI
3
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE
2 ADET MAMOGRAFĠ (KANSER
TARAMA) CĠHAZI ALIMI
4
ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
3 ADET AMBULANS ALIMI
475.092,78
5
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL
MÜDÜRLÜĞÜNE ARAÇ ALIMLARI
190.000,00
6
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL
MÜDÜRLÜĞÜNE FĠDAN ALIMLARI
125.000,00
TOPLAM MĠKTAR
17.858.587,83
597.495,05
14.871.000,00
1.600.000,00
2014 YILI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
KIRSAL ALTYAPI
YATIRIMLARI
YATIRIMCI KURULUġ :
MERKEZ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ
YATIRIMIN
Adı
: DULKADĠROĞLU ĠLÇESĠ
GÜZELYURT KÖYÜ, NACARLAR OBASI KÖY
ĠÇĠ KĠLĠT PARKE TAġI YAPIM ĠġĠ
Yeri
: DULKADĠROĞLU ĠLÇESĠ
Niteliği
: KĠLĠT PARKE
Kaynağı
: BĠRLĠK
ÖDENEĞĠ
: 147.568,42 TL
Ġhale Bedeli : 147.568,42 TL
Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) :
Toplam 8.000 M2 Kilit Parke
İşin %90 Tamamlandı.
YATIRIMCI KURULUġ :
MERKEZ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ
YATIRIMIN
Adı
: ONĠKĠġUBAT ĠLÇESĠ BÜYÜKSIR
KÖYÜ OKUL BAHÇESĠ KĠLĠT PARKE TAġI
YAPIM ĠġĠ
Yeri
: ONĠKĠġUBAT ĠLÇESĠ
Niteliği
: ĠÇMESUYU TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ
Kaynağı
: BĠRLĠK
ÖDENEĞĠ
: 27.511,91 TL
Ġhale Bedeli : 27.511,91 TL
Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) :
Toplam 1.000 M2 Kilit Parke
İş Tamamlandı
YATIRIMCI KURULUġ :
MERKEZ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ
YATIRIMIN
Adı
: ONĠKĠġUBAT ĠLÇESĠ ÇAĞIRGAN
KÖYÜ KĠKĠLER MAHALLESĠ ĠÇMESUYU
TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ
Yeri
:ONĠKĠġUBAT ĠLÇESĠ
Niteliği
: ĠÇMESUYU TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ
Kaynağı
: BĠRLĠK
ÖDENEĞĠ
: 231.214,72 TL
Ġhale Bedeli : 231.214,72TL
Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) :
27.02.2014 Tarihinde ihale edildi.
YATIRIMCI KURULUġ :
MERKEZ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ
YATIRIMIN
Adı
: ONĠKĠġUBAT ĠLÇESĠ BEġEN KÖYÜ
MERKEZ MAHALLESĠ ĠÇMESUYU TESĠSĠ
YAPIM ĠġĠ
Yeri
: ONĠKĠġUBAT ĠLÇESĠ
Niteliği
: ĠÇMESUYU TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ
Kaynağı
: BĠRLĠK
ÖDENEĞĠ
: 191.200,00 TL
Ġhale Bedeli
: ….............. TL
Açıklama ( Alanı, Fiziki Durumu, Kapasitesi vb.) :
06.03.2014 Tarihinde İhale Edilecek.
2014 YILI
EĞĠTĠM PROGRAMI
2014 YILI EĞĠTĠM PROGRAMI
• Yatırım programı tutarı 14 milyon 871 bin
TL ile 12 Okul (144 derslik) ve okulların
yakacak alımlarının yapılması öngörülmüş
olup bu ödenek ile ilimizin eğitim kalitesini
yükseltmek amacıyla İl Özel İdaresi 2014
yılı üç aylık bütçesinden 14.871.000,00 TL
eğitime destek vermiş olacaktır.
2014 YILI TEMEL EĞĠTĠM PROGRAMI
Sıra
No
YerleĢim
Yeri
1
AfĢin
2
3
Proje Adı
BaĢlama BitiĢ Derslik
Ek
Derslik
Ödenek
Hüyüklü Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
10
750.000,00
Andırın
Akifiye Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
10
750.000,00
Ç.cerit
Akdere Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
6
650.000,00
4
Dulkadiroğlu Erkenez Mahallesi Ek Derslik
2014
2015
5
Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
12
1.950.000,00
14
1.000.000,00
6
Ekinözü
Maarif Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
13
1.500.000,00
7
Elbistan
Alembey Ġlkokulu
2014
2015
12
650.000,00
2014 YILI TEMEL EĞĠTĠM PROGRAMI
Sıra YerleĢim
No
Yeri
Proje Adı
BaĢlama BitiĢ Derslik
Ek
Derslik
Ödenek
8
Göksun
Harbiye Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
24
2.550.000,00
9
Nurhak Karaçar Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
6
650.000,00
2014
2015
8
1.371.000,00
10
OnikiĢubat
Bulutoğlu Mahallesi ġht.
Ġrfan Karabıçak Ġlkokulu
11
Pazarcık Karagöl Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
10
750.000,00
12
Türkoğlu Ġstasyon Mahallesi Ġlkokulu
2014
2015
13
1.500.000,00
Okulların Yakacak Alımları
800.000,00
TOPLAM 124
14
14.871.000,00
2014 yılında Ġl Özel Ġdaresi bütçesi ile yapılacak 12 adet okul ile ilgili
yaklaĢık maliyet çalıĢmaları devam etmektedir.
2014 YILI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN
DESTEK OLDUĞU
DĠĞER KURUM
YATIRIMLARI
Destek Sağlanacak Kurum
Açıklama
Ödenek Miktarı
(TL)
Halk Sağlık Müdürlüğü
Mamografi Cihazı Alımı
(2Adet)
1.600.000,00
2 adet Mamografi cihazı alımı iĢi Devlet Malzeme Ofisinde ihale aĢamasındadır.
Destek Sağlanacak Kurum
Açıklama
Ödenek Miktarı
(TL)
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Ambulans Alımı (3 Adet)
475.092,78
3 adet Ambulans alımı iĢi ihale edilmiĢ olup sözleĢme aĢamasındadır.
Destek Sağlanacak Kurum
Açıklama
Ödenek
Miktarı (TL)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl
Müdürlüğü
Gıda Numune Aracı
105.000,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl
Müdürlüğü
BulaĢıcı Hayvan Hastalıkları ile
Mücadele ve Acil Müdahale
Aracı (4x4 Pikap)
85.000,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğüne araç alımları iĢi
Devlet Malzeme Ofisinde ihale aĢamasındadır.
Destek Sağlanacak Kurum
Açıklama
Ödenek
Miktarı (TL)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl
Müdürlüğü
Fidan Alımları
125.000,00
ĠLÇELER
2014 YILI
ÖDENEK
TEMĠN EDĠLEN MALZEME
MERKEZ
60.000,00
61.600 adet zeytin fidanı
1.630 adet armut fidanı
TÜRKOĞLU
40.000,00
47.000 adet zeytin fidanı
PAZARCIK
25.000,00
25.000 TL değerinde fidan alımı
yapılacaktır.
2014 YILI
ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
HAZIRLIK
PROGRAMI
PROJE TAKĠP ĠCMALĠ
Program
Projesi Hazır
Olan
Etüt ve Arazi
ÇalıĢması
Yapılan
Ġçmesuyu
49
18
31
Kanalizasyon
58
13
37
Tarımsal
Hizmetler
29
17
12
Kilit Parke
83
43
20
TOPLAM
219
91
100
ĠÇMESUYU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
DULKADĠROĞLU ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
İçmesuyu
Akyar
Arazi Çalışması Tamamlandı
1
İçmesuyu
Bulanık
Proje Hazır
2
İçmesuyu
Küçüknacar İbolar
Proje Hazır
3
ONĠKĠġUBAT ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
İçmesuyu
Altınova
Proje Hazır
1
İçmesuyu
Ayşepınarı-Şabanlı
Proje Hazır (itiraz var)
2
İçmesuyu
Beşen
Proje Hazır
3
İçmesuyu
Çağırgan
Proje Hazır
4
İçmesuyu
Çokran-Belen
Proje Hazır
5
İçmesuyu
Hacıibrahimuşuğı
Proje Hazır
6
İçmesuyu
Kurtlar
Arazi Çalışması Tamamlandı
7
İçmesuyu
Küçüksır
Arazi Çalışması Tamamlandı
8
İçmesuyu
Öşlü
Proje Hazır
9
İçmesuyu
Topçalı
Proje Hazır
10
AFġĠN ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
İçmesuyu
Bercenek
Proje Hazır
1
ANDIRIN ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
İçmesuyu
Akçakoyunlu
Arazi Çalışması Tamamlandıı
1
İçmesuyu
Alanlı-Köklü
Arazi Çalışması Tamamlandı
2
İçmesuyu
Beşbucak Grb.
Arazi Çalışması Tamamlandı
3
ĠÇMESUYU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ANDIRIN ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
İçmesuyu
Bulgurkayası
4
İçmesuyu
Çiğşar
5
İçmesuyu
Efirağızlı
6
İçmesuyu
Emirler-Bostandere
7
İçmesuyu
Hacıveliuşağı
8
İçmesuyu
Karapınar Grb.
9
İçmesuyu
Orhaniye
10
ÇAĞLAYANCERĠT ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
İçmesuyu
Soğukpınar-Kalender Mez.
1
EKĠNÖZÜ ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
İçmesuyu
Kürtül-Alıçlı
1
İçmesuyu
Ataköy-Merkez
2
ĠġĠN DURUMU
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandıı
ĠġĠN DURUMU
Arazi Çalışması Tamamlandı
ĠġĠN DURUMU
Arazi ÇalıĢması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandıı
ELBĠSTAN ĠÇMESUYU
Sıra No
1
2
3
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
İçmesuyu
Yapraklı
Proje Hazır
İçmesuyu
İçmesuyu
Karahöyük
Gücük
Proje Hazır
Proje Hazır
ĠÇMESUYU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ELBĠSTAN ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
İçmesuyu
4
İçmesuyu
5
İçmesuyu
6
İçmesuyu
7
GÖKSUN ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
İçmesuyu
1
İçmesuyu
2
İçmesuyu
3
NURHAK ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
İçmesuyu
1
2
PAZARCIK
Sıra No
1
2
4
5
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Günaltı
Köşk
ĠġĠN DURUMU
Proje Olumsuz
Proje Hazır
Taşburun
Arazi Çalışması Tamamlandı
Yoğunsöğüt-karakuyu
Arazi Çalışması Tamamlandı
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Sırmalı-Ahmetçik
Arazi Çalışması Tamamlandı
Ahmetcik
Arazi Çalışması Tamamlandı
Karaömer
Arazi Çalışması Tamamlandı
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Biçin
İçmesuyu
Umutlu-Çatalardıç
ĠÇMESUYU
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
İçmesuyu
İçmesuyu
İçmesuyu
Göynük
Hürriyet(Çatalyurt Mahl)
Karagöl (Terfi Hattı)
İçmesuyu
Ufacıklı
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandı
ĠġĠN DURUMU
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Arazi Çalışması Tamamlandı
Proje Hazır
ĠÇMESUYU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
TÜRKOĞLU ĠÇMESUYU
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA
YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
İçmesuyu
Hopurlu-İbrecik
Arazi Çalışması Tamamlandıı
2
İçmesuyu
Hacıbebek
Arazi Çalışması Tamamlandıı
3
İçmesuyu
Kuyumcular
Arazi Çalışması Tamamlandı
4
İçmesuyu
Kç.İmalı
Arazi Çalışması Tamamlandı
5
İçmesuyu
ÇakallıhasanağaHacıabdullah
Arazi Çalışması Tamamlandı
KANALĠZASYON 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
DULKADĠROĞLU KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Kanalizasyon
Boyalı
1
Kanalizasyon
Dereköy
2
Kanalizasyon
Güzelyurt
3
Kanalizasyon
Kazanlıpınar
4
ONĠKĠġUBAT KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Proje Hazır
Proje Olumsuz
ĠġĠN DURUMU
1
2
3
Kanalizasyon
AvĢar
Kanalizasyon
Çakırlar
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Kanalizasyon
Çukurhisar
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
4
Kanalizasyon
Dadağlı-Yarım
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
5
Kanalizasyon
Kaynar
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
6
Kanalizasyon
Köseli
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
7
Kanalizasyon
Kurtlar(Yarım)
8
Kanalizasyon
Kerimli
9
Kanalizasyon
Sarıçukur
Proje Hazır
10
Kanalizasyon
Orhangazi
Proje Hazır
11
Kanalizasyon
Topçalı
Proje Hazır
Proje Olumsuz
KANALĠZASYON 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
AFġĠN KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
2
3
Kanalizasyon
Berçenek
Kanalizasyon
Haticepınarı
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Kanalizasyon
Nadır(yarım)
Proje Hazır
4
Kanalizasyon
Örenli
Arazi Çalışması Tamamlandı
ANDIRIN KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
Kanalizasyon
Akçakoyunlu Köyü
Proje Olumsuz
2
3
Kanalizasyon
Akgümüş
Proje Olumsuz
Kanalizasyon
Alamaşebe
Proje Olumsuz
4
Kanalizasyon
Canbaz
Proje Olumsuz
5
Kanalizasyon
Kızık
Proje Olumsuz
6
Kanalizasyon
Orhaniye
Arazi Çalışması Tamamlandı
7
Kanalizasyon
Yeniköy
Arazi Çalışması Tamamlandı
ÇAĞLAYANCERĠT KANALĠZASYON
Sıra No
1
SEKTÖRÜ
Kanalizasyon
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Kaleköy
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
KANALĠZASYON 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ELBĠSTAN KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
Kanalizasyon
1
Kanalizasyon
2
Kanalizasyon
3
Kanalizasyon
4
Kanalizasyon
5
Kanalizasyon
6
Kanalizasyon
7
Kanalizasyon
8
9
Kanalizasyon
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Akarca
Çalış
Fakıoğlu
Gücük
Güblüce
Kayageçidi
Köşk
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
Proje Hazır
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Özcanlı
Hasankendi-Alembey-KarahöyükBalıkçıl-Güvercinlik-Ağlıca-Yapraklı
üçgöz Köyleri
GÖKSUN KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
Kanalizasyon
Büyükçamurlu
2
Kanalizasyon
Çamdere
3
Kanalizasyon
Fındık
4
Kanalizasyon
Kazandere
5
Kanalizasyon
Saraycık
Proje Hazır
6
Kanalizasyon
Tahirbey
Proje Hazır
7
Kanalizasyon
Yeniyapın
Proje Hazır
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
Arazi Çalışması Tamamlandı
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
KANALĠZASYON 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
PAZARCIK KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
Kanalizasyon
1
Kanalizasyon
2
Kanalizasyon
3
Kanalizasyon
4
Kanalizasyon
5
Kanalizasyon
6
Kanalizasyon
7
TÜRKOĞLU KANALĠZASYON
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Akçakoyunlu
Mezere
Sarıl
Karahöyük
Arazi Çalışması Tamamlandı
Salmanıpak
Arazi Çalışması Tamamlandıı
Proje Hazır
Proje Olumsuz
Sultanlar
Proje Hazır
Yiğitler
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
Kanalizasyon
Avşarlı
Proje Olumsuz
2
Kanalizasyon
Aydınkavak
Proje Olumsuz
3
Kanalizasyon
Büyükimalı
Proje Olumsuz
4
Kanalizasyon
Doluca
Proje Olumsuz
5
Kanalizasyon
Hopurlu
Proje Olumsuz
6
Kanalizasyon
Kırmakaya
Proje Olumsuz
7
Kanalizasyon
Kaledibi
Proje Hazır
8
Kanalizasyon
Yeşilyöre
Proje Olumsuz
9
Kanalizasyon
Yolderesi
Proje Olumsuz
TARIMSAL SULAMA 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
DULKADĠROĞLU TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Tarımsal Sulama
Bahçeli
1
Tarımsal Sulama
Budaklı
2
Tarımsal Sulama
Beşenli
3
Tarımsal Sulama
Kabasakal
4
Tarımsal Sulama
Küçüknacar
5
ONĠKĠġUBAT TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Tarımsal Sulama
Avcılar
1
ĠġĠN DURUMU
Arazi Çalışması Tamamlandı
Arazi Çalışması Tamamlandı
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandı
Arazi Çalışması Tamamlandı
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
2
Tarımsal Sulama
Kaynar
Proje Hazır
3
Tarımsal Sulama
Kumarlı
Arazi Çalışması Tamamlandı
AFġĠN TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
1
Tarımsal Sulama
Arıtaş
2
Tarımsal Sulama
Örenderesi
3
Tarımsal Sulama
Topaktaş
ĠġĠN DURUMU
Arazi Çalışması Tamamlandı
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandı
ANDIRIN TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
1
Tarımsal Sulama
Çokak
2
Tarımsal Sulama
Yeşiltepe
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandı
TARIMSAL SULAMA 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ÇAĞLAYANCERĠT TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Tarımsal Sulama
Emiruşağı
Proje Hazır
1
Tarımsal Sulama
Merkez Fatih Mahallesi
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
2
Tarımsal Sulama
Kaleköy(Çınar Mah.)
Proje Hazır
3
Tarımsal Sulama
Küçüküngüt
Proje Hazır
4
Tarımsal Sulama
Zeynepuşağı
Proje Hazır
5
ELBĠSTAN TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Tarımsal Sulama
Bakış
Proje Hazır
1
Tarımsal Sulama
Gündere
Proje Hazır
2
Tarımsal Sulama
Güvercinlik
Proje Hazır
3
Tarımsal Sulama
Izgın
Proje Hazır
4
Tarımsal Sulama
Tapkırankale
Proje Hazır
5
GÖKSUN TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Tarımsal Sulama
Çağlayan
Proje Hazır
1
Tarımsal Sulama
Kamışcık
Proje Hazır
2
Tarımsal Sulama
Kalesalyan
Proje Olumsuz (DSĠ Sulama sahasında)
3
Tarımsal Sulama
Kemalpaşa
Arazi ÇalıĢması Tamamlandı
4
NURHAK TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Tarımsal Sulama
Merkez
Proje Hazır
1
PAZARCIK TARIMSAL SULAMA
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Tarımsal Sulama
Armutlu Köyü Şekerciçiftliği bağ.
Arazi Çalışması Tamamlandı
1
KĠLĠT PARKE 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
DULKADĠROĞLU KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Uygulama Tamamlandı
1
Kilit Parke
Abbaslar
2
Kilit Parke
Alibeyuşağı
Proje Hazır
3
Kilit Parke
Çiğli
Proje Hazır
4
5
Kilit Parke
Kilit Parke
Göllü
Güzelyurt
Arazi Çalışması Tamamlandı
6
Kilit Parke
Sivricehöyük
Arazi Çalışması Tamamlandı
7
Kilit Parke
Osmanbey
8
Kilit Parke
Öksüzlü
9
Kilit Parke
Tevekkeli
10
Kilit Parke
Ulutaş
11
Kilit Parke
Yenipınar
Proje Hazır
Proje Hazır
ONĠKĠġUBAT KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
Kilit Parke
Dereboğazı
Proje Hazır
2
Kilit Parke
Demrek
Proje Hazır
3
Kilit Parke
Kapukaya
4
Kilit Parke
Kızılseki
Arazi Çalışması Tamamlandı
KĠLĠT PARKE 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ONĠKĠġUBAT KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Kilit Parke
Kızıldamlar
Proje Hazır
5
6
Kilit Parke
Köseli
Arazi Çalışması Tamamlandı
7
8
9
10
11
12
Kilit Parke
Hacıibrahimuşağı
Arazi Çalışması Tamamlandı
Kilit Parke
Kilit Parke
Saygılı
Rahmacılar
Arazi Çalışması Tamamlandı
Kilit Parke
Topçalı
Kilit Parke
Yeniköy
Kilit Parke
Yolyanı
Proje Hazır
AFġĠN KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
Kilit Parke
Büyüksevin
Proje Hazır
2
Kilit Parke
Çukurpınar
Proje Hazır
3
Kilit Parke
Kabaağaç
Arazi Çalışması Tamamlandı
4
Kilit Parke
Hüyüklü
Arazi Çalışması Tamamlandı
5
Kilit Parke
Nadır
6
Kilit Parke
Ördekköy
7
Kilit Parke
Türksevin
Proje Hazır
KĠLĠT PARKE 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ANDIRIN KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Kilit Parke
Akgümüş
Proje Hazır
1
2
Kilit Parke
Altınyayla
Proje Hazır
3
4
5
6
Kilit Parke
Gökçeli
Arazi Çalışması Tamamlandı
Kilit Parke
Kilit Parke
Orhaniye
Rifatiye
Arazi Çalışması Tamamlandı
Kilit Parke
Torlar
ÇAĞLAYANCERĠT KĠLĠT PARKE
Sıra No
1
2
3
4
EKĠNÖZÜ
Sıra No
1
2
3
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Kilit Parke
Boylu
Proje Hazır
Kilit Parke
Kaleköy
Proje Hazır
Kilit Parke
Küçükcerit
Proje Hazır
Kilit Parke
Soğukpınar
KĠLĠT PARKE
SEKTÖRÜ PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Kilit Parke
Gözpınar
Proje Hazır
Kilit Parke
Ortaören
Proje Hazır
Kilit Parke
Soysallı
Arazi Çalışması Tamamlandı
KĠLĠT PARKE 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
ELBĠSTAN KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Kilit Parke
Çatova
Proje Hazır
1
2
Kilit Parke
Çıtlık
Proje Hazır
3
Kilit Parke
Çiçek
Arazi Çalışması Tamamlandı
4
5
6
7
8
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
Kilit Parke
Güblüce
Gündere
Gökçek
Eldelek
Karahasanuşuğı
9
Kilit Parke
Taşburun
10
Kilit Parke
Türköven
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandı
Proje Hazır
Proje Hazır
GÖKSUN KĠLĠT PARKE
Sıra No
1
SEKTÖRÜ
Kilit Parke
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Fındıklıkoyak
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
2
Kilit Parke
Hacıömer
Proje Hazır
3
Kilit Parke
Kamışcık
Arazi Çalışması Tamamlandı
4
Kilit Parke
Kavşut
Proje Hazır
5
Kilit Parke
Kemalpaşa
Proje Hazır
6
Kilit Parke
Temurağa
Proje Hazır
7
Kilit Parke
Tombak
KĠLĠT PARKE 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
NURHAK KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
1
Kilit Parke
PAZARCIK KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
Kilit Parke
1
Kilit Parke
2
Kilit Parke
3
Kilit Parke
4
Kilit Parke
5
Ağcaşar
PRJ.UYGULAMA YERĠ
Armutlu
Damlataş
Eskinarlı
Karaçay
Karagöl
Proje Hazır
ĠġĠN DURUMU
Proje Hazır
Proje Hazır
Arazi Çalışması Tamamlandı
Arazi Çalışması Tamamlandı
Arazi Çalışması Tamamlandı
6
Kilit Parke
Hürriyet
7
Kilit Parke
Sarıerik
8
Kilit Parke
Salmanıpak
Arazi Çalışması Tamamlandı
9
Kilit Parke
Sultanlar
Arazi Çalışması Tamamlandı
10
Kilit Parke
Ulubahçe
TÜRKOĞLU KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
Kilit Parke
1
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
Akçalı
Proje Hazır
2
Kilit Parke
Avşarlı
Proje Hazır
3
Kilit Parke
Aydınkavak
Proje Hazır
4
Kilit Parke
Büyükimalı
Proje Hazır
5
Kilit Parke
Ceceli
Proje Hazır
KĠLĠT PARKE 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
TÜRKOĞLU KĠLĠT PARKE
Sıra No
SEKTÖRÜ
PRJ.UYGULAMA YERĠ
ĠġĠN DURUMU
6
Kilit Parke
Çullu
Proje Hazır
7
Kilit Parke
Dedeler
Proje Hazır
8
Kilit Parke
Çakallıhasanağa
Proje Hazır
9
Kilit Parke
Kadıoğlu çiftliği
Proje Hazır
10
Kilit Parke
Kaledibi
Proje Hazır
11
Kilit Parke
Kumçatı
12
Kilit Parke
Uzunsöğüt
Arazi Çalışması Tamamlandı
Proje Hazır
ARZ EDERĠM
Ahmet ESİN
Genel Sekreter Yardımcısı
Download