Adı
Soyadı
Program Adı
Puan
Türü
YEġĠM
YORULMAZ
ABANT ĠZZET BAYSAL
ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat
Fakültesi/Psikoloji
TM-3
41.036.364
ZEHRA
TOPÇU
AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
(AFYONKARAHĠSAR)/Mühendislik
Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (ĠÖ)
MF-4
30.304.313
MELĠKE
YAVUZ
AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim
Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık (ĠÖ)
TM-3
38.523.873
OKUMUġ
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/Eğitim
Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği
YGS-1
30.851.413
BĠLGĠÇ
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/Eğitim
Fakültesi/Ġlköğretim Matematik
Öğretmenliği
MF-1
37.717.586
FATMA
DEMĠRKAYA
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/Eğitim
Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık
TM-3
41.957.741
AHMET
MUHARREM
SABA
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/ĠĢletme
TM-1
29.682.063
MELĠH
BEġEN
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/ĠĢletme
TM-1
32.095.508
TUĞÇE
OLGUN
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/ĠletiĢim Bilimleri
TS-1
Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık
41.573.593
ġEYMA NUR
ġENOL
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/ĠletiĢim Bilimleri
TS-1
Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık
40.189.110
ĠREM
GÜRLER
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/ĠletiĢim Bilimleri
TS-1
Fakültesi/ĠletiĢim Tasarımı ve Yönetimi
36.105.567
EDANUR
ÖZTÜRK
ġULE
TUĞBA
MUHAMMED
HĠKMET
ADEM
MERVE
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
(ESKĠġEHĠR)/Mühendislik
Fakültesi/Çevre Mühendisliği
ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ
KARALĠ
(ERZURUM)//Hukuk Fakültesi
ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ
DĠLEKCĠ
(ERZURUM)/Mühendislik
Fakültesi/Makine Mühendisliği
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ/Balıkesir
MÜMĠNOĞLU
Bandırma Sağlık Y.O./HemĢirelik
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ/Balıkesir
GÜLER
Sağlık Yüksekokulu/HemĢirelik
Puanı
MF-4
27.684.364
TM-2
40.128.035
MF-4
25.799.855
YGS-2
34.742.217
YGS-2
34.416.762
BERK CAN
ÇELĠK
BALIKESĠR
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi/Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
MF-4
33.607.241
SEMĠHA
ġEN
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ/Necatibey
Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim Matematik MF-1
Öğretmenliği
35.978.338
ESRA
DEMĠREL
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ/Necatibey
TM-2
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
33.550.220
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
29.255.380
MEHMET ENES ÇOBAN
MF-4
BERGÜL
SOYKAN
ONUR AYBERK GENÇ
BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Ġngilizce
Öğretmenliği (Ġngilizce)
DĠL-1
50.628.640
BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat
Fakültesi/Tarih (Ġngilizce)
TS-2
48.610.893
TS-2
45.430.897
ġEYMA
BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
KOYUNCULA (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat
R
Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
(Ġngilizce)
FERDĠ
AYATA
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
(YOZGAT)/Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği
MF-4
29.641.851
CAN
BURSA ORHANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
TM-2
Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası
ĠliĢkiler (Ġngilizce) (%50 Burslu)
31.679.513
AYDIN
BURSA ORHANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (Ġngilizce)
(%50 Burslu)
24.761.623
KALKAN
BURSA ORHANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (Ġngilizce)
(%50 Burslu)
24.422.350
AYDAN
YALABAÇ
BURSA ORHANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
Fakültesi/Makine Mühendisliği
(Ġngilizce) (%50 Burslu)
MF-4
34.303.345
MELĠKE
ĠĞREK
BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Doğa
Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Makine Mühendisliği
35.572.223
MEMĠġ BURAK YALÇIN
BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
(ZONGULDAK)/Karadeniz Ereğli
Meslek Yüksekokulu/Deniz ve Liman
ĠĢletmeciliği
YGS-6
29.046.375
HASAN
HÜSEYĠN
CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
(MANĠSA)/Mühendislik
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ)
MF-4
32.143.134
EROL EGEMEN GÜRMAN
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART
ÜNĠVERSĠTESĠ/Fen ve Edebiyat
MF-1
Fakültesi/Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
22.116.185
HASAN
VURAN
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART
ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġlahiyat
Fakültesi/Ġlahiyat
YGS-4
36.555.033
ESMANUR
YILMAZ
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
Fakültesi/Gıda Mühendisliği
MF-4
28.527.150
EMRE
ÖZMEN
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠZMĠR)/Buca Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğretmenliği
TM-2
35.091.554
ZEHRA
ġENTÜRK
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠZMĠR)/Buca Eğitim Fakültesi/Türkçe
Öğretmenliği
TS-2
41.321.605
FATĠH
ġANLI
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Ġktisat
TM-1
30.398.783
ZEYNEP
AVCI
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠZMĠR)/Mimarlık Fakültesi/ġehir ve
Bölge Planlama
MF-4
33.066.032
TUĞBA
YÜREK
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠZMĠR)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MF-4
Mühendisliği
40.248.742
TALHA
ANIL CAN
ZEYNEP
AKGÜNDÜZ
MUHĠTTĠN
BURAK
CANDAN
BARAN
DEMĠR
BURAK
SÖZKESER
ANIL
GÜVEN
BĠLGE
YILMAZ
ALĠ OĞUZHAN
GÜLTEKĠN
DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ
(KÜTAHYA)/Mühendislik
Fakültesi/Makine Mühendisliği (ĠÖ)
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat
Fakültesi/Felsefe
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/ĠletiĢim
Fakültesi/Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ziraat
Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim Fakültesi/Zihin
Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ)
MF-4
27.605.930
TM-3
32.468.857
TS-1
37.173.759
MF-4
27.190.596
YGS-4
39.874.705
ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler TM-1
Fakültesi/Ġktisat (ĠÖ)
27.590.707
HÜSEYĠN CAN PALABIYIK
ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (ĠÖ)
MF-4
37.039.480
KÜBRA
ERDOĞAN
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Gazi
Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim Matematik
Öğretmenliği
MF-1
39.849.373
SEVDENUR
DAġ
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
(ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/ĠĢletme
TM-1
32.991.267
ENES
KARAÇAM
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
(ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Uluslararası Ticaret
TM-1
32.652.132
MERT
CESUR
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
(ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv MF-4
Mühendisliği
36.653.464
KÜBRA
DEMĠR
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ/Fen Fakültesi/Moleküler
Biyoloji ve Genetik
MF-3
36.594.673
YUSUF
BIYIK
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ/Mühendislik
Fakültesi/Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
MF-4
28.199.972
HÜSEYĠN
KENAR
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
(ANKARA)/Edebiyat
Fakültesi/Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı (Ġngilizce)
DĠL-1
43.298.500
GĠZEM
DOĞAN
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
(ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim- DĠL-1
Tercümanlık (Almanca)
42.523.401
FÜSUN
ÖZUĞUR
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
TM-3
(ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
37.315.081
ELĠF
UFUK
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
(ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Ġngilizce
Öğretmenliği (Ġngilizce)
DĠL-1
47.125.760
EMRE
UYAN
ĠPEK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Ġngiliz Dili DĠL-1
ve Edebiyatı (Ġngilizce) (Tam Burslu)
43.887.083
GÜLTEN
YÜZÜKIRMIZI
ĠSTANBUL AREL ÜNĠVERSĠTESĠ
/Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı
(Tam Burslu)
MF-4
34.820.463
ĠSTANBUL BĠLĠM
ÜNĠVERSĠTESĠ//Florence Nightingale
Hastanesi HemĢirelik Yüksekokulu
(Tam Burslu)
YGS-2
39.799.007
ġEVVAL SĠNEM KARAGÖZ
TUĞÇE
KELMENDĠ
YALÇIN
TAġDEMĠR
EDANUR
ERGÜN
UĞUR
YILDIRIM
EMĠN
KIVANÇ
ĠLAYDA
GÜL
FURKAN UMUT ÇETĠN
ĠSTANBUL MEDĠPOL
ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Bilimleri
TM-3
Fakültesi/Çocuk GeliĢimi (Tam Burslu)
ĠSTANBUL TEKNĠK
ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠnĢaat Fakültesi/ĠnĢaat
Mühendisliği
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk
Fakültesi
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk
Fakültesi (ĠÖ)
ĠSTANBUL
ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık
Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet
ĠZMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk
Fakültesi (Ücretli)
36.468.136
MF-4
44.946.375
TM-2
44.392.533
TM-2
43.300.276
MF-4
41.040.862
TM-3
40.110.463
TM-2
36.766.499
BERNA
ÖZDEMĠR
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
29.886.896
BUSE
ÜLKER
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (ĠÖ)
28.194.791
ĠBRAHĠM
EGAN
NĠSANUR
BEYSĠR
ĠBRAHĠM
ÇINĞI
SĠBEL
TEMĠZ
YASEMĠN
ÇAL
ĠREM
AY
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası
ĠliĢkiler (ĠÖ)
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi/Ġç Mimarlık
TM-2
30.907.763
MF-4
36.388.507
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
39.186.877
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)//DiĢ Hekimliği Fakültesi
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Atatürk Eğitim
Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
MF-3
45.395.146
MF-2
31.376.676
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Atatürk Eğitim
Fakültesi/Ġngilizce Öğretmenliği
DĠL-1
45.924.072
HATĠCE
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
YALÇINKAYA (ĠSTANBUL)/Atatürk Eğitim
Fakültesi/Ġngilizce Öğretmenliği
DĠL-1
45.183.605
ġEYMA
SÖYLEMEZ
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Atatürk Eğitim
Fakültesi/Ġngilizce Öğretmenliği
DĠL-1
45.265.002
ZERRĠN
AKGÜN
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Atatürk Eğitim
Fakültesi/Ġngilizce Öğretmenliği
DĠL-1
45.811.193
ELĠF
GÖMLEKLĠ
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat
Fakültesi/Sosyoloji (Ġngilizce)
TM-3
37.575.447
TOLUNAY
ĠBĠġ
MEHMET AKĠF ERSOY
ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURDUR)/Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği
MF-4
31.102.218
NUR
ERDEMCĠ
MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/FenEdebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
TS-2
36.509.458
MERVE
MUTLU
MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNĠVERSĠTESĠ/Fethiye Sağlık
Yüksekokulu/HemĢirelik
YGS-2
32.460.341
ERDEM
NECMETTĠN ERBAKAN
ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Ahmet
TM-3
KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve
Psikolojik DanıĢmanlık (ĠÖ)
BETÜL
39.288.284
MURAT
YILDIZ
ĠPEK NUR
ÖZÇELĠKEL
ESMA
BOZKURT
ESRA
AKSAKAL
GÜLFEM
UÇAR
GĠZEM NUR
NECMETTĠN ERBAKAN
ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Ahmet
KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği
TS-2
41.533.726
MF-4
32.946.365
TM-2
40.610.516
TM-3
39.588.811
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim
Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık (ĠÖ)
TM-3
39.199.737
ATAGÜN
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/FenEdebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (ĠÖ)
TM-3
38.128.549
ESRA
KARAYAZICI
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
36.854.068
CEYDA
KAHRAMAN
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Gıda Mühendisliği
30.151.931
SERHAT
VATANSEVE
R
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Makine Mühendisliği (ĠÖ)
31.949.519
SAMED KORAY ġANLI
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
Fakültesi/Metalurji ve Malzeme
MF-4
Mühendisliği (ĠÖ)
24.605.903
YUNUS
YEPREM
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
(KONYA)/Mühendislik Fakültesi/Harita
Mühendisliği
MF-4
32.626.238
ÖZLEM
BOZAT
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ISPARTA)/Mühendislik
MF-4
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
32.944.479
MEHMET ALĠ
DĠNÇ
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ
(ISPARTA)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik- MF-4
Elektronik Mühendisliği
31.043.763
CANSU
GÖRE
MERVENUR
GĠZEM
AKGÜL
BETÜL SEDA
GÜNEL
ANIL YASĠN
OĞUZ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi
Öğretmenliği
MF-2
31.867.290
FATMA
ATEġ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim
Matematik Öğretmenliği
MF-1
38.708.077
SĠNEM
ĠġBĠLĠR
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim
Matematik Öğretmenliği
MF-1
39.177.715
AYġE TUBA
AVġAR
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Ġngilizce
Öğretmenliği
DĠL-1
48.054.145
SENA ECEM
EREN
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Ġngilizce
Öğretmenliği
DĠL-1
44.848.476
ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ
(SAMSUN)/Mühendislik
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk
Fakültesi
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim
Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık (ĠÖ)
TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ
(EDĠRNE)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve TM-3
Psikolojik DanıĢmanlık
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
TM-2
(BURSA)//Hukuk Fakültesi
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi
MF-2
Öğretmenliği
39.406.685
41.246.329
29.253.329
ASLI
GÜVEN
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Eğitim Fakültesi/Ġngilizce
Öğretmenliği
DĠL-1
41.992.545
BEYZA
DÖNMEZ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk
Dili ve Edebiyatı
TS-2
37.700.317
MESUT
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
KILIÇARSLAN (BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/ĠĢletme
TM-1
28.042.125
ÇAĞATAY
ÇALIġKAN
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/ĠĢletme
TM-1
28.232.963
MEHMET
YUSUF
ÖZMEN
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ)
TM-1
27.583.014
EMRE
DĠNÇ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Kamu Yönetimi (ĠÖ)
TM-2
30.593.226
YASEMĠN
GEYĠK
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Maliye
TM-1
30.727.113
ALĠ ERENALP
ÇINTAġ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Maliye (ĠÖ)
TM-1
28.834.136
FARUK
TURAN
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler
TM-2
33.172.435
MEHMET
USANMAZ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler
TM-2
33.720.351
KIVANÇ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
SÖZDĠNLETĠR (BURSA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler (ĠÖ)
TM-2
31.630.166
MF-4
27.981.710
HASAN YUSUF ONUġ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre
Mühendisliği
ERTAN
SEMERCĠ
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik- MF-4
Elektronik Mühendisliği (ĠÖ)
35.673.808
NESLĠHAN
UĞUR
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
(BURSA)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil MF-4
Mühendisliği
24.363.886
BATUHAN
ÖZDEMĠR
ULUSLARARASI KIBRIS
ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTCLEFKOġA)/Sağlık Bilimleri
MF-3
Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Ücretli)
25.083.044
MURAT
TOSUN
UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim
Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık (ĠÖ)
TM-3
38.661.933
GÜLCE
KUREYġ
ÜSKÜDAR ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri
Fakültesi/Çocuk GeliĢimi (%75 Burslu)
TM-3
36.181.968
HANDE
ÇELĠK
YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik
Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
MF-4
32.985.528
NEFĠSE
ġEN
YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ/Yalova
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi/Sosyal Hizmet (ĠÖ)
TM-3
37.761.212
ÖZKAYMAK
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat
Fakültesi/Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
(Ġngilizce) (Tam Burslu)
DĠL-1
48.257.530
ġEVVAL
HARUN
YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ
YIRIKOĞULLA
(ANKARA)/Ġnsan ve Toplum Bilimleri
RI
Fakültesi/Psikoloji (ĠÖ)
MERVE
TM-3
40.400.524
ÖZTÜRK
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim MF-1
Matematik Öğretmenliği
39.209.092
YUSUF
ĠBRAHĠM
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
TM-2
Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası
ĠliĢkiler
37.326.448
HĠLAL
GÜNDOĞDU
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
(ĠSTANBUL)/ĠnĢaat Fakültesi/Çevre
Mühendisliği
34.541.136
MF-4
Download

Adı Soyadı Program Adı Puan Türü Puanı