(GENEL SEKRETERLİK)
Hastaneden gelen talebi gereklilik yönünden inceler ve
uygun gördüğü talebi (bakım, onarım, tadilat), Ön izin
almak üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
iletir.
(HASTANE)
Gerekçesi ile birlikte tadilat onarım vb. (6.7 kalemi)
talebini üst yazı ile Genel Sekreterliğe sunar.
(GENEL SEKRETERLİK)
Genel Sekreterlik Talebiyle ilgili YaklaĢık Maliyet Ġcmali
(TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI)
Yatırım Hizmetleri Değerlendirme Birimi, talebi, hizmet gerekliliği ve Ġl
yatırım planlamaları yönünden inceler ve Ön Ġzin verir veya iade eder.
(300.000,00 TL altındaki yatırımların, Genel Sekreterlik veya Ġl Sağlık
Müdürlüğü
veya Çevre ve ġehircilik Ġl Md. Mühendisine
Onaylatılarak, 300.000,00 TL ve üzeri yatırımların Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğüne Onaylatılarak) hazırlayarak, Kurumumuz 6.7
kalemi Genel Bütçesinden ödenek talep eder veya kendi bütçesinden
karĢılamak üzere iĢ ve iĢlemlere baĢlar.
Genel Bütçeden Ödenek Talep edilmesi
halinde
(GENEL SEKRETERLİK)
(TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI)
Talep, Bakanlığımız 2008/5935 ve 2009/1363 Genelgelerine istinaden 300.000,00 TL ve üzerinde
ise, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne teknik inceleme ve değerlendirmeye alınmak üzere görüĢ
sorulur.
(TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA
DAİRE BAŞKANLIĞI)
Talep, 300.000,00 TL nin altında ise, Ön izin
verdiğimiz taleplerin yaklaĢık maliyeti ve diğer
kriterler incelenir.
(SYGM)
300.000,00 TL ve üzeri ödenek taleplerini teknik inceleme
neticesi görüĢünü, TKHK Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama
Daire BaĢkanlığına sunar
ve Yatırım Hizmetleri
Değerlendirme Birimine iletir.
(TKHK TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN
YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM
PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI)
(GENEL SEKRETERLİK)
Talep, TKHK Mali Hizmetler
Kurum
BaĢkan
Yardımcılığına
uygun görüĢle ödemenin yapılması
amacıyla gönderilir.
(GENEL SEKRETERLİK)
TIBBĠ CĠHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAĠRE
BAġKANLIĞI
ĠLGĠLĠ
TALEBĠ(ÖDENEĞĠ),
KURUMUMUZ
MALĠ
HĠZMETLER
KURUM
BAġKAN
YARDIMCILIĞINA
ÖDENMENĠN
YAPILMASI AMACIYLA ĠLETTĠĞĠMĠZ BĠLGĠSĠNĠ
GENEL SEKRETERLĠĞE BĠLDĠRĠR.
Download

Yatırım Hizmetleri Birimi İş Akış Şeması