23 EKIM 2014
AÇILIŞ KONUŞMALARI
(09:30-10:15)
Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Müdürü
Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocakları Başkanı)
Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
PROTOKOL KONUŞMALARI
Çay Arası: (10:15-10:30)
1. OTURUM
(Yirminci Yüzyıl Öncesi Batı Trakya)
(10:30-12:00)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahir AYDIN
(İstanbul Üniversitesi – Türkiye)
Dr. Milena PETKOVA - ENCHEVA (Sofya Üniversitesi – Bulgaristan)
“Settlement Network in Thrace: The Case of the Kaza of Hasköy
During XVth Century”
Dr. Stefan DİMİTROV (Bulgar Bilimler Akademisi – Bulgaristan)
“Demografic Chracteristics of the Urban Population in Dimetoka
(XV-XVI Century)”
Yrd. Doç Dr. Bülent YILDIRIM & Haluk KAYICI (Trakya
Üniversitesi – Türkiye)
“Balkan Savaşları Öncesi Batı Trakya’nın İdari ve Demografik
Durumu”
Yemek Arası: (12:00-13:30)
2. OTURUM
(Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Batı Trakya)
(13:30-15:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa BUDAK (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü – Türkiye)
“Osmanlı Belgelerine Göre Mondros’tan Lozan’a Kadar Batı
Trakya”
Dr. Sabri İbrahim ALAGÖZ (21. Yüzyıl Türk Kültür Merkezi
– Bulgaristan)
“Rodoplar ve Balkan Türklerinin ’93 Harbi’nden 1923 Lozan
Antlaşması’na Kadar Bağımsızlık Mücadelesi”
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi –
Türkiye)
“İki Savaş Arası Dönemde Batı Trakya Türkleri”
Çay Arası: (15:00-15:15)
3. OTURUM
(Batı Trakya’ya Genel Bir Bakış I)
(15:15-16:45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. İvo HRİSTOV (Sofya Üniversitesi – Bulgaristan)
“Bulgarian Presence in Western Trace”
Dr. Nilüfer ERDEM (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)
“Yunan Hükümeti Temsilcisi Harisiyos Vamvakas’ın Batı Trakya’da Bulgarların Etkisini Kırmaya ve Helenlerin Etkisini Arttırmaya Yönelik Faaliyetleri (1919-1920)”
Gözde KILIÇ YAŞİN (21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü - Türkiye)
“Hukuki Çerçevede Batı Trakya’da Mütekabiliyet İlkesi”
24 EKİM 2014
1. OTURUM
(Batı Trakya’ya Genel Bir Bakış II)
(09:00-10:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI (Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi - Türkiye)
Prof. Dr. Heath LOWRY (Bahçeşehir Üniversitesi – Türkiye)
“Kuzey Yunanistan’da Hacı Gazi Evrenos ve Evrenosoğulları’nın
Tarihi İçin Bir Kaynak: Bogdan Filov’un 1913’te Çektiği Fotoğraflar”
Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye)
“Lozan Antlaşmasına Göre Türkiye’de Patrikhane ve Yunanistan’da Müftülük Sorunu”
Yrd. Doç Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU (Trakya Üniversitesi – Türkiye)
“Batı Trakya’da Dini Özerklik ve 240 İmam Yasası”
Çay Arası: (10:30-10:45)
2. OTURUM
(Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitimi)
(10:45-12:15)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine NASKALİ GÜRSOY (Marmara Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Anna FRAGKOUDAKİ (Atina Üniversitesi – Yunanistan)
“The Project on the Education of the Muslim Minority Children
in Western Thrace”
Prof. Dr. Thaleia DRAGONA (Atina Üniversitesi – Yunanistan)
“Education and the Interplay of Identities in Western Thrace”
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET (Trakya Üniversitesi
– Türkiye)
“Batı Trakya’da İki Dilli Azınlık Eğitiminde Kapanan Bir Sayfa:
Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA)”
Yemek Arası: (12:15-14:00)
3. OTURUM
(Günümüzdeki Gelişmeler Işığında
Batı Trakya Bölgesi ve Türkleri I)
(14:00-15:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer DEVECİOĞLU (İstanbul
Üniversitesi – Türkiye)
Yrd. Doç Dr. Vemund AARBAKKE (Aristotle Üniversitesi –
Yunanistan)
“The Political Framework of the Kemalist Educational Reforms
During the Interwar Period –Greek State Policies with a Comperison to the Bulgarian Case”
Dr. Sebahattin ABDURRAHMAN (Londra Üniversitesi –
İngiltere)
“Yunanistan ve Bulgaristan’daki Türklerin Siyasal Temsil Mücadelelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”
Yrd. Doç. Dr. Gizem ÇAKMAK (Yeditepe Üniversitesi –
Türkiye)
“Yunanistan’ın Avrupalılaşması ve Azınlık Haklarına Yansıması:
Batı Trakya Örneği”
Çay Arası: (15:30-15:45)
4. OTURUM
(Günümüzdeki Gelişmeler Işığında
Batı Trakya Bölgesi ve Türkleri II)
(15:45-17:15)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi – Türkiye)
Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi – Türkiye)
“Batı Trakya Türklerinin Mağduriyetini Önlemek İçin Yapılan
Yasal Düzenlemeler”
Öğr. Gör. Utku KIRLIDÖKME (Trakya Üniversitesi – Türkiye)
“Türk Dış Politikasında Batı Trakya: Yunan Ulusal Basını Üzerinden Bir Okuma Denemesi (2001-2014)”
Pervin HAYRULLAH (Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim
Şirketi – Yunanistan)
“Batı Trakya Türklerinin Öğrenilmiş Çaresizliği”
SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
(17:15-17:30)
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Download

Tıklayınız - İstanbul Üniversitesi