YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ (01.08.2014 Tarihli Güncel Liste)
Ġsmail Katmerci
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Mehmet Katmerci
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili / Genel Müdür / Ġcra Kurulu BaĢkanı
Haydar Kemal Kurt
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri Filiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ġbrahim Reyhan Özal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyeleri Yakınları
Havva Katmerci
Ġsmail Katmerci'nin EĢi
AyĢenur Çobanoğlu
Ġsmail Katmerci'nin Kızı
Tuğba Katmerci
Mehmet Katmerci'nin EĢi
Fatma Beyzanur Kurt
Haydar Kemal Kurt'un Kızı
Ġclal Kurt
Haydar Kemal Kurt'un EĢi
Rıdvan Ali Tarık Kurt
Haydar Kemal Kurt'un Oğlu
Edip Süleyman Akif Kurt
Haydar Kemal Kurt'un Oğlu
Gülay Filiz
Osman Nuri Filiz'in EĢi
Nagehan Yıldırım
Osman Nuri Filiz'in Kızı
Halil Ġbrahim Filiz
Osman Nuri Filiz'in Oğlu
Gülümser Didar Özal
Ġbrahim Reyhan Özal'ın EĢi
Belkıs Ġrem Özal
Ġbrahim Reyhan Özal'ın Kızı
Hafize Ceyda Özal
Ġbrahim Reyhan Özal'ın Kızı
Yusuf Kerim Özal
Ġbrahim Reyhan Özal'ın Oğlu
Üst Düzey Yöneticiler
Furkan Katmerci
Ġcra Kurulu BaĢkan Vekili
AyĢe Tosun Katmerci
Furkan Katmerci'nin EĢi
Gökmen Ölçer
Mali ĠĢler Koordinatörü
Ġsmail Hakkı Kırkıl
Yurt dıĢı SatıĢlar Direktörü
ġirket ÇalıĢanları
Atanur Onur
Muhasebe Müdürü
Mustafa KaramemiĢ
Gimkat A.ġ. Muhasebe Müdürü
Erol Arık
Muhasebe ġefi
Eren Cinal
Lojistik Operasyon Müdürü
Serap Lor
Kalite Yönetim Temsilcisi
Gülden Han
Planlama Müdürü
Mehmet Ali Kaya
Kuzey Afrika Bölge SatıĢ Müdürü
Fethiye Büker
Finansman Müdürü
Faruk Ungan
Bilgi ĠĢlem Müdürü
Süleyman Mutlu
Üretim Müdürü
YaĢar Ali Kamsız
DıĢ Ticaret Müdürü
Tamer Yaylalı
Yurt Ġçi SatıĢ Müdürü
Tarkan ÖzateĢoğlu
Satın Alma Müdürü
Rıza Arslan
Teknik Servis Müdürü
Aydın Akyüz
Arge Müdürü
Liudmila GribenĢikova
Orta Asya Bölge SatıĢ Müdürü
Omar Safar
Yurt dıĢı SatıĢ Sorumlusu
MHD Samer Osman
Yurt dıĢı Bölge SatıĢ Müdürü
DĠĞERLERĠ
Çağla Karabay
Ac Ġstanbul Uluslararası Bağımsız A.ġ. Denetçisi
Cemal Öztürk
Ac Ġstanbul Uluslararası Bağımsız A.ġ. Denetçisi
Alper Gün
Ac Ġstanbul Uluslararası Bağımsız A.ġ. Denetçisi
AyĢe Arıcan
Ac Ġstanbul Uluslararası Bağımsız A.ġ. Denetçisi
Gürsel Erkul Ilız
Fk Yeminli Mali MüĢavirlik Denetçisi
Erkan Gül
Fk Yeminli Mali MüĢavirlik Denetçisi
Aydın Buğra Ġlter
Avukat
Download

Basit Hesap Makinası Probleminin Çözümü