T.C.
ANKARA VALĠLĠĞĠ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL AYŞEABLA ANADOLU LİSESİ – FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Duyuru No
Sayı
Konu
: 63
: 322 /129
: 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim yılı
07/08/2014
Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,
Bilindiği üzere 2014 – 2015 eğitim ve öğretim yılı 15 Eylül 2014 Pazartesi günü baĢlayacaktır. Yeni
öğretim yılımızın sağlıklı, huzurlu ve baĢarılı geçmesini dileriz.
Dönem baĢı hazırlıkları ile ilgili olarak aĢağıdaki hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz.
AÇILIġ TÖRENĠMĠZ
2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim yılı açılıĢ töreni 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 09.30’da Okulumuz
bahçesinde yapılacaktır.
DERSE BAġLAMA SAATĠ
2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim yılında; öğrencilerimizin akademik ve sosyal geliĢmelerini daha da
artırmak amacıyla bir önceki yıl yapılan düzenleme devam edecek olup sadece Cuma günleri 8 ders saati
yapılacaktır. Haftalık ders saati 44 saat olarak planlanmıĢtır. Dersler sabah 08.30’da baĢlayıp, saat 16.20’de
(Cuma günleri 15.30’da)
sona erecektir.
OKUL KIYAFETLERĠ
Öğrencilerimiz için okul kıyafetleri ve eĢofmanlar 20 Ağustos 2014 ÇarĢamba gününden itibaren ALAF
Firması tarafından satıĢa sunulacaktır. (Adres: 1. Cad. 77/B Bahçelievler/ ANKARA – 312 212 42 65)
Ayakkabı seçiminde koyu renklerin tercih edilmesi, spor ayakkabılarının sadece Beden Eğitimi
derslerinde ve spor çalıĢmalarında giyilmesi gerekmektedir.
DERS KĠTAPLARI
Okulumuz tarafından her sınıf için belirlenmiĢ olan ders kitapları ve kırtasiye malzemeleri Okulumuz
L katında satıĢa sunulacaktır.
Türkçe ve Yabancı diller kitap satıĢ bürosu; 27 Ağustos 2014 – 10 Ekim 2014 tarihleri arasında hafta içi
ve Cumartesi günleri 09.00 – 17.00 saatleri arası açık bulundurulacaktır.
ULAġIM
UlaĢımımız, Özgün Tur Firması ile sağlanmaktadır. Özgün Tur yetkilileri; 05 Ağustos – 13 Eylül 2014
tarihleri arasında hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında, gerekli bilgileri vermek ve kayıt
yapmak amacıyla Okulumuz giriĢ katındaki odalarında hazır bulunacaklardır.
Öğrencilerimizin, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 09.30’ da yapılacak açılıĢ törenimize saat 09.00’da
okulda bulunacak Ģekilde velileri tarafından getirilmesi gerekmektedir. Servis araçları, 15 Eylül Pazartesi günü
son ders çıkıĢından sonra öğrencilerimizi evlerine bırakacak, araç Ģoförleri adresi öğrenerek salı sabahı bildirilen
saatte ve belirtilen yerden öğrencilerimizi alacaktır.
15 Eylül 2014 tarihinden itibaren araçlarda kontenjan yoksa Ģirket tarafından kayıt yapılamayacaktır. Bu
nedenle firmanın taĢıt planlamasını zamanında ve sağlıklı yapabilmesi için kayıtların en geç 10 Eylül 2014
tarihinde tamamlanması önemlidir.
Servis araçlarını kullanan öğrencilerimizin, çok özel durumlarda günlük servis değiĢikliği talepleri, velileri
tarafından aynı gün saat 15.00’ e kadar ilgili müdür yardımcısına yazılı olarak müracaat edilmesi halinde yerine
getirilebilecektir.
YABANCI DĠL (ĠNGĠLĠZCE-ĠSPANYOLCA-ALMANCA) YETĠġTĠRME ÇALIġMALARI
Okullarımıza yeni kayıt olan ve ara sınıflarımıza diğer okullardan gelen öğrencilerimiz için ĠngilizceAlmanca-Ġspanyolca yetiĢtirme çalıĢmaları; 01-12 Eylül 2014 tarihleri arasında 09.00 – 12.00 saatlerinde
yönetimce planlanacak program doğrultusunda yapılacaktır. Bu hususta ilgili müdür yardımcısı ile iletiĢime
geçilmesi gerekmektedir. Bu süreçte öğrencilerimizin okula ulaĢımı siz sayın velilerimiz tarafından sağlanacaktır.
ĠNGĠLĠZCE SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI
Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında tüm sınıf düzeylerinde Ġngilizce Seviye Belirleme Sınavı yapılacak ve
öğrencilerimiz buna göre Ġngilizce kitaplarını temin edeceklerdir.
TAMAMLAMA ÇALIġMALARI
Tamamlama çalıĢmalarının baĢlama tarihi ve programı; dönem baĢı hazır bulunuĢluk sınavlarından sonra
planlanacak, WEB sayfamızda ilan edilelerek siz değerli velilerimizle paylaĢılacaktır.
AKADEMĠK TAKVĠM
Birinci kanaat dönemi; 15 Eylül 2014 tarihinde baĢlayacak, 23 Ocak 2015 günü sona erecektir.
Yarıyıl tatili, 26 Ocak 2015 – 06 ġubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ġkinci kanaat dönemi; 09 ġubat 2015 Pazartesi günü baĢlayacak ve 12 Haziran 2015 Cuma günü
sona erecektir.
Saygılarımla,
Mehmet SAĞLAM
Anadolu Lisesi – Fen Lisesi Müdürü
Download

anadolu lisesi