Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD)
Ahi Evran University
Journal of Kırşehir Education Faculty
(JKEF)
Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014
ISSN 2147 - 1037
Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
(KEFAD)
Ahi Evran University
Journal of Kırşehir Education Faculty
(JKEF)
Sahibi
Prof. Dr. S. Kudret SAYLAM
(Rektör)
Owner
Prof. Dr. S. Kudret SAYLAM
(Rector)
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. S. Kudret SAYLAM
(Rektör)
General Publishing Manager
Prof. Dr. S. Kudret SAYLAM
(Rector)
Editörler
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ġĠMġEK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞCI
Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Nuri BALOĞLU
Doç. Dr. Cengiz ġAHĠN
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KIYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Erhan GÜNEġ
Yrd. Doç. Dr. Ayfer ġAHĠN
Yrd. Doç. Dr. Özlem AFACAN
Yrd. Doç. Dr. Bayram TAY
Yrd. Doç. Dr. Tekin ÇELĠKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Remzi CAN
Dil Editörü (İngilizce)
Yrd. Doç. Dr. Menderes ÜNAL
Dizgi Sorumluları
ArĢ. Gör. Didem ALSANCAK SIRAKAYA
ArĢ. Gör. Gül ÖZÜDOĞRU
Sekreterya
ArĢ. Gör. Hüseyin ATEġ
ArĢ. Gör. Hamza YAKAR
Dergimiz ULAKBİM, EBSCO, ASOS ve DOAJ veri
tabanında yer almaktadır
Bu dergi yılda üç defa yayınlanan hakemli bir
dergidir
Editors
Assist. Prof. Dr. Hüseyin ġĠMġEK
Assist. Prof. Dr. Mustafa YAĞCI
Assistant Editors
Assoc. Prof. Dr. Nuri BALOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Cengiz ġAHĠN
Assist. Prof. Dr. Yasemin KIYMAZ
Assist. Prof. Dr. Erhan GÜNEġ
Assist. Prof. Dr. Ayfer ġAHĠN
Assist. Prof. Dr. Özlem AFACAN
Assist. Prof. Dr. Bayram TAY
Assist. Prof. Dr. Tekin ÇELĠKKAYA
Assist. Prof. Dr. Remzi CAN
Language Editor (English)
Assist. Prof. Dr. Menderes ÜNAL
Compositors
Research Assistant Didem ALSANCAK SIRAKAYA
Research Assistant Gül ÖZÜDOĞRU
Secretariat
Research Assistant Hüseyin ATEġ
Research Assistant Hamza YAKAR
This journal takes place at ULAKBIM, EBSCO,
ASOS and DOAJ data base
This journal is published three times in a year .This
journal is refereed
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Mustafa CEMĠLOĞLU (Uludağ Ünv.)
Prof. Dr. Sibel ERDURAN (Bristol Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Kocatepe Ünv.)
Prof. Dr. Ömer GEBAN (Orta Doğu Teknik Ünv.)
Prof. Dr. Cahit KAVCAR (Ankara Ünv.)
Prof. Dr. Sevgi KOYUNCU (Ondokuz Mayıs Ünv.)
Prof. Dr. Ahmet MAHĠROĞLU (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. ġeref MĠRASYEDĠOĞLU (BaĢkent Ünv.)
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAġI (Anadolu Ünv.)
Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Bharath SRIRAMAN (Montona Unv.)
Prof. Dr. Leman TARHAN (Dokuz Eylül Ünv.)
Prof. Dr. Mustafa TAN (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Halil Ġbrahim YALIN (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Ann THOMPSON (Iowa State Unv.)
Prof. Dr. Lynne SCHRUM (George Mason Unv.)
Prof. Dr. Mack SHELLEY (Iowa State Unv.)
Prof. Dr. Mehmet Fatih TAġAR (Gazi Ünv.)
Doç. Dr. Mesut DURAN (Michigan-Dearborn Ünv.)
Doç. Dr. Cengiz ALACACI (Ġstanbul Medeniyet Unv.)
Doç. Dr. Zsolt LAVICZA (Cambridge Unv.)
Doç. Dr. Gıyasettin AYTAġ (Gazi Ünv.)
Doç. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Ünv.)
Editorial Board
Prof. Dr. Mustafa CEMĠLOĞLU (Uludağ Unv.)
Prof. Dr. Sibel ERDURAN (Bristol Unv.)
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Kocatepe Unv.)
Prof. Dr. Ömer GEBAN (Middle East Technical Unv.)
Prof. Dr. Cahit KAVCAR (Ankara Unv.)
Prof. Dr. Sevgi KOYUNCU (Ondokuz Mayıs Unv.)
Prof. Dr. Ahmet MAHĠROĞLU (Gazi Unv.)
Prof. Dr. ġeref MĠRASYEDĠOĞLU (BaĢkent Unv.)
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAġI (Anadolu Unv.)
Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK (Gazi Unv.)
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN (Gazi Unv.)
Prof. Dr. Bharath SRIRAMAN (Montona Unv.)
Prof. Dr. Leman TARHAN (Dokuz Eylül Unv.)
Prof. Dr. Mustafa TAN (Gazi Unv.)
Prof. Dr. Halil Ġbrahim YALIN (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Ann THOMPSON (Iowa State Unv.)
Prof. Dr. Lynne SCHRUM (George Mason Unv.)
Prof. Dr. Mack SHELLEY (Iowa State Unv.)
Prof. Dr. Mehmet Fatih TAġAR (Gazi Ünv.)
Assoc. Prof. Dr. Mesut DURAN (Michigan-Dearborn Unv.)
Assoc. Prof. Dr. Cengiz ALACACI (Ġstanbul Medeniyet Unv.)
Assoc. Prof. Dr. Zsolt LAVICZA (Cambridge Unv.)
Assoc. Prof. Dr. Gıyasettin AYTAġ (Gazi Unv.)
Assoc. Prof. Dr. Servet KARABAĞ (Gazi Unv.)
Dergimiz ULAKBİM, EBSCO, ASOS ve DOAJ veri
tabanında yer almaktadır
Bu dergi yılda üç defa yayınlanan hakemli bir dergidir
This journal takes place at ULAKBIM, EBSCO, ASOS and
DOAJ data base
This journal is published three times in a year .This journal is
refereed
HAKEM KURULU
Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU
Prof. Dr. Vefa TAġDELEN
Prof. Dr. Esra MACAROĞLU
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR
Prof. Dr. Ramazan DĠKĠCĠ
Doç.Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
Doç. Dr. Erkan TEKĠNARSLAN
Doç. Dr. RüĢtü YEġĠL
Doç. Dr. Mehmet TAġDEMĠR
Doç. Dr. Ġlhan VARANK
Doç. Dr. Hasan DEMĠRTAġ
Doç. Dr. Nail YILDIRIM
Doç. Dr. Özgen KORKMAZ
Doç. Dr. Mehmet KÖÇER
Doç. Dr. Özge HACIHAFIZLIOĞLU
Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU
Doç. Dr. Sadi SĠDEKLĠ
Doç. Dr. Ertuğrul USTA
Doç. Dr. Sadi SEFEROĞLU
Doç. Dr. Engin KARADAĞ
Doç. Dr. Nuri BALOĞLU
Doç. Dr. Bekir BULUÇ
Doç. Dr. Cemalettin ĠPEK
Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR
Doç. Dr. Emine Sema BATU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hülya AĢkın BALCI
Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN
Yrd. Doç. Dr. Celal Tayyar UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Halit KARALAR
Yrd. Doç. Dr. Harun ER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Erhan GÜNEġ
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÖKTAġ
Yrd. Doç. Dr. Bekir KürĢat DORUK
Anadolu Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Zirve Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
BaĢkent Üniversitesi
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Ġnönü Üniversitesi
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Ġstanbul Kültür Üniversitesi
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
İÇİNDEKİLER
V. Ateş, S. Şahin
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlıklarına Bilgisayar ve Ġnternet
Teknolojilerinin Etkileri
Effects of Computer and Internet Technologies in Graduate Students' Reading
Habits
1-16
F. Altın, S. Vatanarıtan
Türkiye’de Okul Yöneticisi YetiĢtirme, Atama ve Sürekli GeliĢtirme Model
Önerisi
A Model Proposal for the Preparation, Selection, and Professional
Development of School Principals in Turkey
17-35
E. İzci, Ö. Göktaş, S. N. Şad
Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye ĠliĢkin GörüĢleri ve
Yeterlilik Algıları
Prospective Teachers’ Views and Perceived Efficacy Regarding Alternative
Measurement and Evaluation
37-57
N. Mamur
Post-modernizmin Sanat Eğitimine Yansıma Biçimleri Görsel Kültür ve
EleĢtirel Pedagoji
Implications of Postmodernism on ArtEducation: Visual Culture and Critical
Pedagogy
59-77
A. Kaya, R. Balay, S. Tınaz
Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve Örgütsel Bağlılık Algıları
Arasındaki ĠliĢki
The Relationship between Managerial Effectiveness and Organizational
Commitment Perceptions of Teachers and Principals
79-97
A. Karadeniz, Ü. Gürsoy
Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinin EleĢtirel DüĢünme, Yaratıcı
DüĢünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi
The Effects of Modern Analysis Methods In Poetry Students’ Critical Thinking,
Creative Thinking and Problem Solving Skills
99-117
F. D. Kentli
Perceived Influences in Vocational Preference of Turkish High School
Students
Türkiye’deki Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler
S. Atik, M. Üstüner
Ġlköğretim Okullarının Örgüt Tipi ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı
Arasındaki ĠliĢki
The Relationship Between Organizatıon Type of Primary Schools and
Teachers’ Organizational Commitment
119-132
133-154
M. Duran, A. Kaplan
Matematiksel Kavramlarla GeliĢtirilen “Kelimeden Kavrama” Oyununa ĠliĢkin
Öğrenci-Öğretmen GörüĢleri
Review of Students-Teachers Relating to “From Word to Notion” Game
Developed with Mathematical Purviews
155-173
P. Karaman, Ç. Şahin
Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının
Belirlenmesi
Investigating the Assessment Literacy of Teacher Candidates
175-189
M. Sırakaya, H. Çakır
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi
Determination of Teacher Candidates’ Online Searching Strategies
191-206
G. Özüdoğru, H. Çakır
Öğretim Elemanlarının BiliĢim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen
Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının Ġncelenmesi
An Investigation of Instructors’ Awareness Being a Role Model to Pre-service
Teachers for Utilizing Information and Communication Technologies
207-226
Z. Tangülü, T. Çıdaçı
Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren BranĢ Öğretmenlerinin
KarĢılaĢtığı Sorunlar
The Problems Faced by Branch Teachers Lecturing Social Sciences at 5th
Grades
227-242
Y. Z. Olpak, E. Kılıç Çakmak
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin
Öğrencilerin Sosyal BiliĢsel ve Öğretimsel BulunuĢluk Algıları ile Akademik
BaĢarılarına Etkisi
Effects of Different Feedback Strategies on Students’ Perceptions of Social
Cognitive and Teaching Presence and Academic Achievements in Online
Learning Environments
243-261
N. Çalışkan, M. Aslanderen
Aile Ġçi ĠletiĢim ve Siber YaĢam: Teorik Bir Çözümleme
Intra-Family Communication and Cyber Life: A Theoretical Analysis
263-277
A. Sağlam, A. Yayla
Ġlkokul ve Ortaokullarda Uygulanmakta Olan Sosyal Kulüplerin ĠĢlevlerine
Yönelik Öğretmen GörüĢleri
Views of Teachers towards Functions of Social Clubs Implemented in Primary
and Secondary Schools
279-296
N. Baloğlu
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmede Bir Karar Destek Sistemi: Analitik
HiyerarĢi Süreci
The Selection of Administrator for Educational Institutions: Analitical
Hierarchy Process as a Decission Support System
297-313
E. Karataş
Eğitimde OyunlaĢtırma: AraĢtırma Eğilimleri
Gamification in Education: Research Trends
315-333
A. Bahçıvancıoğlu Yazıcı, N. Akçin
Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuklarının GeliĢimlerine
ĠliĢkin GörüĢlerinin Betimlenmesi
Describing Mother's Opinions About Development Process of Their Children
with Multiple Disability
335-356
Download

öğretmen adaylarının çoklu zeka algıları