KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI
ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI
SORU VE CEVAPLARI
18.04.2014
Soru 1: Bodrum katlarda parsel sınırına kadar dayanılabilir mi?
Cevap 1: Bodrum katlarda en fazla çekme mesafelerine kadar yaklaĢılabilir.
Soru 2: Bodrum kat sayısı sınırı var mıdır?
Cevap 2:Bir kattan fazla bodrum yapılması tercih edilmemektedir.
Soru 3: YapılaĢma sınırının dıĢında bodrum kat yapılabilir mi?
Cevap 3: Hayır.
Soru 4: Yapı yaklaĢma mesafesi sınırlarına bodrum katta da uyulacak mıdır?
Cevap 4: Bakınız cevap 1.
Soru 5: Ġki kat bodrum yapılabilir mi? Su basman kotu nedir?
Cevap 5: Bakınız cevap 2. Su basman kotu yarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 6: Parselde iĢaretlenen yapı yaklaĢma sınırının dıĢına taĢarak, bodrum
katta yapılaĢma mümkün müdür?
Cevap 6: Bakınız cevap 1 ve cevap 3.
Soru 7: Bodrum kat sınırlaması var mıdır?
Cevap 7: Bakınız cevap 2.
Soru 8: Bodrum katta olması tercih edilen *** iĢaretli birimlerin dıĢında
herhangi bir birimin bodrum kata yerleĢtirilmesi yarıĢmacı insiyatifine mi
bırakılmıĢtır? BırakılmıĢ ise bu birim Toplam Brüt ĠnĢaat Alanı üst sınırı olarak
belirlenen 7500 m2 ye dahil olacak mıdır?
Cevap 8: Evet, yarıĢmacıya bırakılmıĢtır. Bodrum Katta yapılacak otopark,
depo, sığınak, iklimlendirme merkezi gibi teknik hacimler ve benzeri mekanlar
inĢaat alanına dahil değildir, ancak bunların dıĢındaki kullanımlar inĢaat
alanına dahildir.
Soru 9: Yapı yaklaĢma sınırları dıĢında kalan alan bodrum kat olarak
degerlendirilebilir mi?
Cevap 9: Hayır.
Soru 10: Bodrum kat sınırları yapılaĢma sınırları ile aynı mıdır? Yapı
yaklaĢma sınırı içine girebilir miyiz?
Cevap 10: Bodrum kat sınırları yapı yaklaĢma sınırları içinde olmalıdır.
1
Soru 11: Bodrum katlarda çekme sınırının dıĢına taĢılabilir mi?
Cevap 11: Bakınız cevap 1.
Soru 12: Bodrum katta olması gereken alanlarla ilgili bir yaklaĢma sınırı var
mıdır, yoksa parsel sınırına kadar bodrum kat yapılabilir mi?
Cevap 12: Bakınız cevap 1.
Soru 13: Proje alanında birden fazla bodrum kat yapılabilir mi?
Cevap 13: Bakınız cevap 2.
Soru 14: Proje alanın yanında ki (sağ) parsel de M.U. lejantlı alanda ne tür bir
yapı olduğunu belirtirseniz seviniriz.
Cevap 14: Konut ve/veya Ticaret Alanı olarak kullanılacaktır.
Soru 15 YarıĢma alanı çevresindeki yollara müdahale edilebilir mi?
Cevap 15: Hayır.
Soru 16: Binanın yol cephesindeki 30 m lik çekme mesafesi kamuya yönelik
bir alan olarak düzenlenebilir mi? park vs..
Cevap 16: Kamusal alan olarak düzenlenebilir.
Soru 17: “dwg” de görülen yan yoldan arsaya araç giriĢi otopark vs verebilir
miyiz?
Cevap 17: Parsele sınır oluĢturan tek bir yan yol bulunmaktadır, bu yol araç
giriĢi için kullanabilir.
Soru 18:Arazinin kuzeyinde yer alan yolun geniĢliği nedir?
Cevap 18: Kuzeybatı yönündeki yol 7 metredir, Kuzeydoğu yönündeki yol 20
metredir.
Soru 19: Google Earth görüntüleri incelendiğinde arsanın kuzeyinde 1/1000
imar planında iĢlenen park, güneyinde yer alan park gibi donanımlı
gözükmemektedir. Ġlerleyen dönemlerde bu parkın geliĢtirilmesi planlanmakta
mıdır? Yoksa sadece bir yeĢil alan olarak kalacak mıdır?
Cevap 19: Yalnızca yeĢil alan olarak kalacaktır.
Soru 20: Yapı yaklaĢma mesafesi dıĢında saçak, pergola, büfe ve benzeri
hafif yapılar önerilebilir mi?
Cevap 20: Kenarları kapalı olmadığı sürece kentsel örtüler, saçaklar, vb
strüktürler yarı açık mekan olarak değerlendirilirler, bu nedenle yapı yaklaĢma
sınırının dıĢına taĢabilirler.
Soru 21: Çekme sınırı içinde peyzaj düzenlemeleri yapılabilir mi?
Cevap 21: Çekme sınırı içinde ve dıĢında peyzaj düzenlemeleri yapılabilir.
2
Soru 22: Açık otopark, proje alanı sınırlarında mı olacak?
Cevap 22: YarıĢmaya konu olan parsel sınırları içerisinde olacaktır.
Soru 23: Arsanın önündeki yoldan geçen araç trafiği hangi yöndedir ?
Cevap 23: Güneybatı yönündedir.
Soru 24: ġehir merkezine uzaklık nedir? Araçla mı yaya olarak mı arsaya
geliĢ daha fazla olacaktır?
Cevap 24: Kent meydanına yaklaĢık 3 km. uzaklıktadır. Araçla ulaĢım daha
fazla olacaktır.
Soru 25: Arazinin batısında yer alan turizm alanı olarak belirtilen alanda iki
otel yapısı mevcut. Bu yapılara iliĢkin projede alınması gerekli önlemler
olduğunu düĢünülüyor mu?
Cevap 25: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 26: Ayrıca verilen imar ekinde herhangi bir çıkma yapılamaz ibaresi var.
Açık otopark yapı yaklaĢım sınırları içinde mi çözülmeli, yoksa parselin
tümünde çözülebilir mi? Bu noktalara açıklık getirir misiniz?
Cevap 26: Yapı yaklaĢma sınırını aĢmadan çıkma yapılabilir.Açık otopark
parsel sınırları içinde çözülecektir.
Soru 27: Arsanın kuzeyinde bulunan tren hattı aktif midir? Planlanan bir
değiĢim var mıdır?
Cevap 27: Aktif olarak kullanılmaktadır, ancak önümüzdeki yıllarda hattın
taĢınması planlanmaktadır.
Soru 28:YapılaĢma alanı dıĢında strüktürel kentsel örtüler, elemanlar
önerilebilir mi?
Cevap 28: Önerilebilir.
Soru 29: Binanın önündeki 30 m çekme mesafesi alanı nasıl
değerlendirilmelidir ? Halkın günün her vakti gelebileceği , park vs gibi
kullanımlar olabilir mi?
Cevap 29: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır. Bakınız cevap 16.
Soru 30: YarıĢma parselinin kuzeyinden geçen tren yolu aktif midir? Eğer
aktif ise gelecekte kullanım dıĢı kalması öngörülüyor mu?Ne yoğunlukta bir
trafiği var ve bu trafik yolcu mu yoksa yük trafiği midir?Eğer yolcu ise
gelecekte istasyon düĢünülüyor mu?
Cevap 30: Bakınız cevap 27. ġehirlerarası yolcu ve yük trafiği seyrek olarak
gerçekleĢtirilmektedir.Ġstasyon düĢünülmemektedir.
3
Soru 31: Konu parselin doğusundaki parseller için öngörülen bir iĢlev var
mıdır? Eğer varsa ne olarak planlanıyor?
Cevap 31: Bakınız cevap 14.
Soru 32: Kuzeyden geçen tren yolunun proje için getirisi olabilir mi?
Cevap 32: Bakınız cevap 27.
Soru 33: Otoyol üzerinden binaya araç ve yaya giriĢi alınması bekleniyor mu?
Yan yol ile mi ulaĢım sağlanacak?
Cevap 33: Jüri, kentin ana ulaĢım sistemini aksatmayacak, alan ve çevresinin
eriĢebilirliğini olumsuz etkilemeyecek önerilere açıktır.
Soru 34: Parsele komĢu olan turizm tesis alanıyla ilgili imar bilgileri (kat
yüksekliği, bina cephesi vs) verilebilir mi?
Cevap 34: Fotoğraflardan yararlanılabilir.
Soru 35: Yapının yakın çevresinde konumlanan Sanayi Odası ile fiziksel iliĢki
kurulmalı mıdır?
Cevap 35: Gerekli görülmemektedir.
Soru 36: ġartname eklerindeki plankoteye bakıldığında, alanda kot farkı yok
denecek kadar azdır. Bu durumda arsa düz kabul edilerek tasarım yapılabilir
mi?
Cevap 36: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 37: YarıĢma Ģartnamesi için ücreti yatırıp belgeyi size fax ladıktan sonra
Ģartnamenin bana ulaĢması ne kadar sürer acaba ?Ġstanbul Silivri' de ikamet
ediyorum.
Cevap 37: Bakınız, YarıĢma ġartnamesi “B” Katılım Esasları bölümü, 1Katılım KoĢulları “h” maddesi.
Soru 38: Geçen gün telefon ile görüĢtüğüm kiĢi Ģartname için yatırdığımız
banknot ile beraber mimarlar odası kayıt belgemizide göndermemiz
gerektiğini söyledi. Ben mezun olduktan sonra yani 3 senedir aidatlarımı
yatıramadım ve Ģimdi o belgeyi almam için 3 senelik aidat toplamını ödememi
istiyor mimarlar odası.Oldukça fazla bir mebla olduğu içinde Ģu an
ödeyemiyorum.Mimarlar odası kimlik belgemin fotokopisini yollasam yeterli
olur mu acaba mimarlar odasından alınan belge yerine.
Cevap 38: YarıĢma ġartnamesinin “YarıĢmacılardan Ġstenenler” Bölümü 2.
Maddesi “YarıĢmacılardan Ġstenen Diğer Belgeler”de tanımlanmıĢtır.
Soru 39: Web sitesinde (http://www.kayserito.org.tr/pxp/posts/kayseri-ticaretodasi-hizmet-binasi-ulusal-mimari-fikir-yarismasi-1025.php) sayfasında
"YarıĢma Ģartnamesi ve ekleri için tıklayınız" bağlantısında yer alan zip
dosyası bozuk olduğundan düzgün açılmamakta, içerisinden sadece çevreye
4
dair fotoğraflar çıkmakta ve baĢka herhangi bir dosya bulunmamaktadır.
Fotoğraflar hariç, Ģartname, arazi planları, ihtiyaç programı, vb. dosyaları
mümkünse e-posta ile gönderebilir misiniz lütfen?
Cevap 39: “http://www.kayserito.org.tr” ve Mimarlar Odası Kayseri ġubesi
web sayfasından "YarıĢma ġartnamesi ve Ekleri”ne ulaĢılabilmektedir.
Soru 40: Fikir projesi yarıĢması olmasına rağmen Ģartnamede
uygulanabilirlik, ekonomiklik, gibi uygulamaya yönelik beklentiler ve mekanlar
için aynı katta ya da giriĢe yakın olması gibi bazı yönlendirici bilgiler yer
almaktadır. Bu beklentiler tasarlanacak projeleri fikir projesi olmaktan
çıkaracak gerçeklikler ile tasarlanmasına sebep olacak ve yönlendirecektir.
Fikir yarıĢmalarının sonucunda yaĢanan en büyük hayal kırıklığı sadece fikir
üzerine yoğunlaĢan yarıĢmacıların değil uygulamaya yönelik projelerin değer
görmesi ve raporlarda bu Ģekilde yer almasıdır. Bu yarıĢma içinde, fikir projesi
yarıĢması olmasına rağmen aslında uygulanabilir fikirler talep edilmesi olarak
yorumlamak yanlıĢ olacak mıdır?
Cevap 40: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 41: Zemin kat seviyesınde üstünde bina devam eden kolonlu geçiĢler
etrafı camla kapatılmadan sadece geçiĢ ve gölgelenme amaçlı kullanılırsa
zemin katta inĢaat alanına dahil midir?
Cevap 41: Dahil değildir.
Soru 42: Metrekare sınırları içinde kalarak ek iĢlev önerilebilir mi?
Cevap 42: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 43: Mevcut Ticaret Odası binası ile herhangi bir bağlantı kurulacak mı?
Mevcut Ticaret Odası binası ile otel peyzajına öneri getirebilir miyiz?
Cevap 43: Soru anlaĢılamamıĢtır.
Soru 44: Kayseri Ticaret Odası'nda kaç çalıĢan bulunmaktadır ve günlük
yaklaĢık kaç ziyaretçi gelmektedir?
Cevap 44: Mevcutta 71 kiĢi çalıĢmaktadır, gelecekte artacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Günlük ziyaretçi sayısı konusunda bir tespit yapılmamıĢtır
ancak odanın 15.000 civarında kayıtlı üyesi bulunmaktadır.
Soru 45: Yapının kamusal alan olarak ele alınma yaklaĢımı nasıl olmalıdır?
BaĢka bir deyiĢle yapı genel olarak oda kullanıcılarına mı hizmet verecektir
yoksa bu temel fonksiyonuna ek olarak yerel halkın kullanımına da açık
olması mı önerilmektedir?
Cevap 45: ġartname Ġhtiyaç Programı‟nda “C” baĢlığı altında “Ortak
Kullanıma Açık Alanlar” (Meclis Salonu, Toplantı Salonu, Fuaye, Restoran,
vb) tanımlanmıĢtır.
5
Soru 46: YarıĢma Ģartnamesinde 1\500 ölçekli 2 adet kesit- silüet istenmiĢtir.
A)Silüet sınırı neresidir? B)Silüete giren binalar için detaylı fotoğraf
paylaĢılması mümkün müdür?
Cevap 46: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 47: Rezerv inĢaat alanı olarak ayrılan bölgenin altında bodrum kat
düĢünülebilir mi?
Cevap 47: Hayır.
Soru 48: Ġhtiyaç programında anlaĢılmayan birimler vardır. Bu sebeple ihtiyaç
programı daha sıralı ve her birimi ayrı ayrı yazılı olarak verebilir misiniz?
Cevap 48: Ġhtiyaç programında yeterli bilgi bulunmaktadır.
Soru 49: Personel Yemekhanesi sadece Ticaret Odası personeli için midir?
DıĢarıdan gelen halka açık mıdır?
Cevap 49: Personel Yemekhanesi sadece Ticaret Odası personeli içindir,
halka açık değildir.
Soru 50: Beklentiler arasında "Halka Açıklık/Davet Edicilik/Katılım"
beklenmektedir. Tasarlanacak alanın özellikle açık alanların ve 150 kiĢilik
toplantı salonu gibi alanların halk tarafından kullanıma açık olması mı
beklenmektedir?Bu alanda halka açık etkinlikler düzenlenmesi planlanmakta
mıdır?
Cevap 50: Halka açık etkinlikler düzenlenebilir. Bakınız cevap 16 ve cevap
45.
Soru 51: ġartname sayfa no 18 ; Ġdari bölüm içinde B.8 Satırında 8 adet
rezerv ofis istenmiĢken altında 4x45 m2 yazılmıĢ açıklık getirilmesi
Cevap 51: Ġhtiyaç programında sayfa 18‟de B.8 ve B.9 satırında 8 adet rezerv
ofis istendiği belirtilmiĢtir, bunlardan 4‟ünün Ġdari alanlarla aynı katlarda olması
tercih edilmektedir.
Soru 52: Açılan Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası YarıĢması ile ilgili bir
sorum olacaktı. YarıĢma Ģartnamesinde verilen ihtiyaç programında "zemin
katta olması gereken" Ģeklinde iĢaretlenen hizmet birimlerinin kesin olarak
zemin katta olması mı beklenmektedir?Yoksa bu program ögelerini baĢka
türlü düzenleme özgürlüğü var mıdır?
Cevap 52: GiriĢ ve giriĢe yakın olması tercih edilmektedir.
Soru 53: Oda sicil servisi bölümünde “banko arkasında açık ofis” ifadesi
geçmektedir. Bankoların arkasında masalardan oluĢan fazladan bir çalıĢma
alanı mı beklenmektedir?Bu ifadedeki yerleĢim – kullanım beklentisini biraz
daha açılabilir misiniz?
Cevap 53: Evet.
6
Soru 54: Masalı banko ünitesini biraz açıklayabilir misiniz? Masa banko
Ģeklınde veya masanın önunde ekli bır banko mu olacak?
Cevap 54: Banko ve masa düzenlemesi beklenmektedir.
Soru 55: Ġhtiyaç programında meclis salonu ve restoran için hizmet
birimlerinden ayrı bir giriĢ istenmektedir. Yani hizmet birimlerinin restoran ve
meclis salonuna bağlanırken yönetim birimlerine bağlandıkları ortak
merdiveni, asansörü veya galeriyi kullanmadan ayrı bir noktadan bağlanması
mı istenmektedir? Yoksa aynı sirkülasyonu kullanıp farklı kapılardan girilmesi
mi istenmektedir? Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz?
Cevap 55: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 56: Ġhtiyaç programının “A.Hizmet Bölümü” altındaki mekanların toplam
alanı 1520 m2‟ye denk gelmekteyken toplam alan 1590 m2 olarak
belirtilmiĢtir. Bu bölümde ihtiyaç programına eklenmemiĢ bir mekan mevcut
mudur, yoksa toplam alan hesabı mı yanlıĢ yapılmıĢtır?
Cevap 56: Ġhtiyaç programının “A.Hizmet Bölümü” altındaki mekanların
toplam alanı 1520 m2‟ye denk gelmektedir.
Soru 57: “Ortak Kullanıma Açık Alanlar” altında belirtilen 900m2lik restoran ile
“Servis Alanları” kapsamında belirtilen 250m2lik personel yemekhanesinin
ortak mutfak kullanması kurgulanabilir mi? Veya bu mekanların birleĢtirilmesi
önerilebilir mi?
Cevap 57: ĠĢletmelerinin ayrı firmalarca yapılabilmesi göz önünde
bulundurularak düzenlenmelidir.
Soru 58: Restaurant Halka hizmet edecek mi? Sadece ticaret odası üyeleri mi
kullanacak?
Cevap 58: Restoran dıĢarıya da hizmet verebilecek Ģekilde planlanmalıdır.
Soru 59: Ġhtiyaç programında kamuya direk açılabilecek iĢlevler nelerdir?
Cevap 59: Bakınız cevap 45.
Soru 60: Ġdari restoran ve personel mutfak+yemekhanesi olarak istenen
birimlerde piĢirme iĢlevi olacak mı? Yoksa yemekler dıĢarıdan mı
gelmektedir?
Cevap 60: PiĢirme iĢlevi olacaktır.
Soru 61: YarıĢma ġartnamesi‟nde verilen ihtiyaç programında belirtilen
notlardan; “Bodrum kat hariç, sirkülasyon dahil, Toplam Brüt ĠnĢaat Alanı en
fazla 7500m2 olacaktır.” cümlesine bakıldığında peyzajdaki sert zeminler
sirkülasyon alanları dahilinde midir?
Cevap 61: Hayır.
7
Soru 62: Tasarımı etkileyen bir faktör olması bakımından restoranın halka
açık olması istenmekte midir yoksa sadece Ticaret odasına hizmet veren bir
restoran mı olacaktır?
Cevap 62: DıĢarıya da açık olması beklenmektedir.
Soru 63: Altlık maketin fotoğrafını paylaĢabilir misiniz?
Cevap 63: Maket tamamlandığında web sayfasında yayınlanacaktır.
Soru 64: Maket tek renk beyaz mı olacak yoksa monokrom renk tonlamaları
kullanılabilir midir?
Cevap 64: Beyaz ve beyazın tonları kullanılabilir.
Soru 65: Maket sınırı, sartname ekleri, Ek8 isimli çizim dosyasındaki 108X80
olarak verilen (mor kalın çizgi ile iĢaretli) alan mıdır? Yoksa onu çerçeveleyen
yaklaĢık 376 X 376 metrelik beyaz kalın çizgi ile sınırlı alan mıdır? Birinci
durumda istenen maketin boyutları 21X16 cm olmaktadır. Teyid eder misiniz?
Cevap 65: Mor çizgi ile iĢaretli alandır. Maket boyutları 21.6x16 olup, altlık
maketinde aynı ölçüdeki alan zemin kotu altından 2cm derinlikte
bırakılacaktır.
Soru 66: Maket sınırı arsa sınırıyla aynı mı? Değil mi? Maket sınırı planda
net değil, anlaĢılamamıĢtır. NetleĢtirir misiniz.
Cevap 66: Bakınız cevap 65.
Soru 67: Ek-8 Maket sınırları dwg dosyasındaki beyaz çerçeveli alan mı
maket sınırıdır yoksa pembe çerçeveli alan mı maket sınırıdır?
Cevap 67: Bakınız cevap 65.
Soru 68: YarıĢma dokümanı eklerinden “Ek-8 -Maket Sınırları” belgesinde
maket sınırı rezerv inĢaat alanını da kapsayan beyaz renkteki dıĢ çerçeve mi,
hizmet binasının tasarlanacağı alanı tarifleyen 212 renk kodlu mor çerçeve
midir?
Cevap 68: Bakınız cevap 65.
Soru 69: Meclis salonu düzeni nasıl olacak? Kaç üyesi vardır?
Cevap 69: ġartname Ġhtiyaç Programı‟nın C Bölümü 1. Maddesinde
tanımlanmıĢtır.
Soru 70: ġartnamede verilen 400 kiĢilik Meclis Salonu zeminin amfi düzeni
mi yoksa düz zemin Ģeklinde planlanması beklenmektedir?
Cevap 70: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 71: Meclis salonu sabit masa ve mikrofon sistemli mi yoksa sadece
oturma elemanları ile tefriĢlendirilecektir.
Cevap 71: Kürsü ve 15 kiĢilik Yönetim Kurulu Üyeleri için masa ve mikrofon
sistemi kurulmalıdır. Diğer bölümlerde ihtiyaç yoktur.
8
Soru 72: Meclis salonu oturma düzeni nasıl olmalı? Amfi düzeni, yuvarlak
masa düzeni?
Cevap 72: Bakınız cevap 70.
Soru 73: Meclis salonunda kullanıcı sayısına göre muhtelif elemanlarla
geçici bölünmeye müsait tarzda tasarım tercih sebebidir-Ġbaresini anfi düzeni
istenmemesi Ģeklinde yorumlayabilirmiyiz?
Cevap 73: Bakınız cevap 70.
Soru 74: Meclis salonu ticaret odasına özel bir salon olacak doğru mudur?
Cevap 74: Ortak kullanımlara da açık olacaktır.
Soru 75: Meclis Salonunda bir sahne arkasına ihtiyaç var mı, isteniyor mu?
Cevap 75: Hayır.
Soru 76: Meclis salonunda meclis oturumları için kaçar kiĢilik üye ve dinleyici
sayısı planlanacaktır?
Cevap 76: Bakınız cevap 69.
Soru 77: Meclis salonunda basın için ayrı bir bölüm isteniyor mu? Genel
sekreter vs için ayrı bir oturma düzeni olmalı mı?
Cevap 77: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 78: Meclis Salonu, sadece ticaret odası binası kullanıcılarına mı hizmet
verecektir ya da konferans, panel vs. gibi dıĢarıdan kullanıcılara açık olacak
mıdır?
Cevap 78: Bakınız cevap 74.
Soru 79: Ġhtiyaç programında "meclis salonunda geçici bölümleme yapılabilir
denilmektedir" amfili yerleĢim yapılabilir mi?
Cevap 79: Bakınız cevap 70.
Soru 80: Ġhtiyaç programında “Meclis Salonu” fonksiyonunun açıklamasında
bölünmeye müsait tarzda tasarım tercih sebebidir notu ile salonun çok
amaçlı salon olarak mı oditoryum olarak mı çözülmesi beklenmektedir?
Cevap 80: Bakınız cevap 70.
Soru 81: Ġhtiyaç Programında Meclis Salonu için kullanıcı sayısına göre
muhtelif elemanlarla geçici bölünmeye müsait tarzda tasarım istenmesinden
bu salonun düz zeminli ve çok amaçlı salon olarak tasarlanması mı
istenmektedir?
Cevap 81: Bakınız cevap 70.
Soru 82: ġartnamede belirtilen meclis ve toplantı salonu amfi olarak mı
düzenlenmeli?
Cevap 82: Bakınız cevap 70.
9
Soru 83: Rezerv inĢaat alanı görünen parselde Ģu anda bir inĢa yada yapı var
mıdır? Altlık maketin fotoğrafını paylaĢabilir misiniz?
Cevap 83: Rezerv inĢaat alanı görünen parselde Ģu anda bir inĢa yada yapı
yoktur. Bakınız cevap 63
Soru 84: Arsanın kuzeyinde kalan ''Rezerv ĠnĢaat Alanı'' olarak belirlenen
parselin nasıl kullanılacağı yada ne tür bir yapı grubu olacağı belirlenmiĢ
midir?
Cevap 84: Hayır, belirlenmemiĢtir.Arsanın kuzeyinde, “rezerv inĢaat alanı”
olarak belirlenen alanın mülkiyeti Kayseri Ticaret Odası‟na aittir. Ancak idare
tarafından bu aĢamada kullanımı öngörülmemektedir.Bu nedenle yarıĢma
konusu dıĢında tutulmuĢtur.Ġleriye dönük projeksiyonlarda Kayseri Ticaret
Odasına gelir sağlamak amacıyla değerlendirilmesi düĢünülmektedir.
Soru 85: YarıĢma ile ilgili tüm verilerde ek olarak verilen ve ticaret odası proje
alanı arkasında yer alan rezerv inĢaat alanı hangi kuruma aittir ?Tasarım ana
kararları verilirken bu alanla iliĢki kurulması beklenmekte midir?
Cevap 85: Bakınız cevap 84.
Soru 86: Eklerde gördüğümüz planda rezerv alan olarak gördüğümüz bölge
ileride ticaret odasıyla iliĢkili bir yapılaĢma için düĢünülebilinir mi ? Bu yönelim
doğrultusunda mı proje tasarlamalıyız yoksa belirlenen arsa sınırları
içerinde bağımsız olarak mı düĢünülmesi bekleniyor ?
Cevap 86: Bakınız cevap 84.
Soru 87: Planda verilen “Rezerv inĢaat alanı ne demektir? O alan ile ilgili
yapısal bir bağlantı (günümüz veya gelecek için) beklenmekte midir?
Cevap 87: Bakınız cevap 84.
Soru 88: Arkadaki rezerv alanla proje arsası arasında nasıl bir bağlantı
olmalıdır? Bu rezerv alanı tasarım yaparken dikkate alacak mıyız?
Cevap 88: Bakınız cevap 84.
Soru 89: Rezerv inĢaat alanını tasarım yaparken nasıl dikkate almalıyız?
Cevap 89: Bakınız cevap 84.
Soru 90: ġartname ekinde yer alan dwg çizimlerindeki rezerv inĢaat alanı için
jüri, yarıĢmacılardan bir öneri beklemekte midir? YarıĢma sadece hizmet
binası alanı ile mi sınırlıdır?
Cevap 90: Hayır, beklenmemektedir. YarıĢma sadece hizmet binası alanı ile
sınırlıdır.
10
Soru 91: Arazini kuzeyinde yer alan rezerv inĢaat alanı KTO için mi rezerv
edilmiĢtir? Ne tür bir fonsiyona sahip yapı olacağına dair bilgi var mıdır?kamu,
ticaret vb gibi. ileride iki yapı arasında bağlantı olcak mıdır?
Cevap 91: Bakınız cevap 84.
Soru 92: EK-6 da yer alan 1/1000 tekniğinde uygulama imar planında yer
alan rezerv inĢaat alanı gelecekte kullanılması planlanan bir alan mıdır?
Gelecekte bir kullanım ön görülüyor ise Ticaret Odasına ait bir yapı yapılması
mı planlanmaktadır yoksa yine Ticaret Odasına ait sosyal bir alan olarak mı
tasarlanması planlanmaktadır? Yoksa bu yarıĢma kapsamında o alan için de
öneri getirilmesi ya da tasarımın içinde bire bir yer alması talep edilmekte de
midir ya da bu konuda serbest mi bırakılmıĢtır yarıĢmacılar?
Cevap 92: Bakınız cevap 84 ve cevap 90
Soru 93: Arsanın kuzeyinde kalan rezerv alanının ilerideki kullanım amacı
nedir ya da ne amaçla rezerv bırakılmıĢtır?
Cevap 93: Bakınız cevap 84.
Soru 94: Proje alanının kuzey'inde bulunan "Rezerv inĢaat alanı" ibareli alan
için gelecekte ne yapılacağı ile ilgili alınmıĢ bir karar veya fikir varmıdır? Bina
yerleĢiminde bu alanı dikkate almalı mıyız?
Cevap 94: Bakınız cevap 84 ve cevap 90
Soru 95: Rezerv inĢaat alanı sonraki süreçte değerlendirilmek üzere mi
düĢünüldü yoksa yarıĢma alanına dahil mi?
Cevap 95: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 96: Rezerv alan olarak iĢaretlenen bölüm için belirlenmiĢ bir öngörü var
mıdır? Bir yapı inĢaa edilecekse, yapının iĢlevi ne olacaktır?
Cevap 96: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 97: Rezerv alana fikir projesi kapsamında bir öneri sunabilir miyiz?
Cevap 97: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 98: Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası için verilen proje alanının
kuzeyinde yer alan rezerv inĢaat alanının mülkiyeti kime aittir? Alanın
gelecekteki kullanımına iliĢkin bir öngörü / iĢlev var mıdır?
Cevap 98: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 99: Proje alanının arkasındaki rezerv alanı, peyzaj ya da rekreasyon
alanı olarak kullanabilir miyiz?
Cevap 99: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
11
Soru 100: Parsel üzerinde rezerv inĢaat alanı olarak belirtilen bölüm, arazinin
bütünü düĢünülerek yapı oturum alanı ve rezerv alanın metrajı muhafaza
edilerek yeniden kurgulanabilir mi?
Cevap 100: Bakınız cevap 84 ve cevap 90
Soru 101: Rezerv inĢaat alanı 2. bir proje etabı olarak mı düĢünülüyor?.
Ġleride proje arazisine iliĢkin nasıl bağlantıların kurulması isteniyor?. Bu alan
ile ilgili Ticaret Odasının görüĢleri nelerdir?
Cevap 101: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 102: Rezerv alan olarak boĢ bırakılan kısımda düĢünülen ek iĢlevler
neler olacaktır? Tasarlanacak olan yapıdan bağımsız mı olması
düĢünülmelidir, yoksa yapılacak olan bina ile tasarımda bir bağlantı kurulması
beklenmekte midir?
Cevap 102: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 103: Proje alanının arka tarafında kalan rezerve inĢaat alanı arazisine
müdahale edebiliyormuyuz.edebiliyorsak hangi Ģartlarda müdahale edebiliriz.
Cevap 103: Bakınız cevap 84 ve cevap 90
Soru 104: Arsanın kuzeyinde bulunan rezerv alanla ilgili bir öneride
bulunulabilir mi? Ya da kullanılan arsanın bir uzantısı gibi düĢünülerek peyzaj
önerisi geliĢtirilebilir mi?
Cevap 104: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 105: ''Rezerv ĠnĢaat Alanı'' olarak belirtilen alan Kayseri Ticaret
Odası'na mı aittir? Ġhtiyaç programında yer alan açık otopark bu alanda
düzenlenebilir mi?
Cevap 105: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 106: YarıĢma arazimize kuzey yönünde bitiĢik olan arazi hakkında öneri
getirebiliyor muyuz?
Cevap 106: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 107: YarıĢma alanın kuzeyinde yer alan “Rezerv ĠnĢaat Alan” için
öngörü nedir? Ġleride yapılaĢma öngörülmekte midir?Tasarım girdisi olarak
değerlendirilmeli midir?
Cevap 107: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 108: Arsanın arkasındaki Rezerv inĢaat alanında Kayseri Ticaret
Odasına ek bina mı yapılacak veya nasıl kullanılacaktır?
Cevap 108: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
12
Soru 109: Yapı alanının Kuzeyinde kalan KTO'na ait olan rezerv inĢaat
alanına yine KTO için ek bir hizmet binası yapılması mı, yoksa satılması mı
planlanmaktadır?
Cevap 109: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 110: Rezerv alanın gelecekte ne amaçla kullanılması planlanmaktadır.
Satılması söz konusu olabilir mi?
Cevap 110: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 111: Arkadaki rezerv alan ile yarıĢma alanı arasında nasıl bir iliĢki olmalı
Cevap 111: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Cevap 112: Rezerv inĢaat alanı olarak belirlenen alan için, ticaret odası
hizmet binasına ait bir ek bina mı düĢünülmektedir ya da baĢka fonksiyonlu bir
kamu binası inĢası mı düĢünülmektedir?
Cevap 112: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 113: Konu parselin kuzey kısmında bulunan komĢu rezerv alan ile
tasarlanacak yapının gelecekte zemin kotunda iliĢkilendirilmesi öngörülmeli
midir?
Cevap 113: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 114: Arsanın 'rezerv inĢaat alanı' olarak ayrılan kısmı için
yarıĢmacılardan bir öneri bekleniyor mu?
Cevap 114: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 115: Arsanın 'rezerv inĢaat alanı' olarak ayrılan kısmı için öngörülmüĢ
ya da planlanmıĢ bir kullanım var mı? Var ise nedir?
Cevap 115: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 116: Rezerv parsel hangi amaç için kullanılacaktır, tasarımızı
etkileyecek ileriye dönük bir planlama var mıdır?
Cevap 116: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 117: 1/1000 imar planında "rezerv inĢaat alanı" olarak gösterilen alan
"hizmet binası" inĢaatı için kullanılmayacaktır, doğru mudur? rezerv alan için
de fikir bazında öneriler getirmemiz bekleniyor mu? ya da bu alanın
tasarlanmıĢ bir kullanımı var mıdır?
Cevap 117: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 118: ġartnamede ve dwg de gösterilen rezerv alanın fonksiyonu nedir?
Bu alana yapılaĢma yapılamamakta ancak alanın kent parkı vb rekreasyon
alanı olarak kullanılması mümkün müdür?
Cevap 118: Bakınız cevap 84 ve cevap 90
13
Soru 119: YarıĢma Alanının kuzeyinde yer alan imar çaplarında “Rezerv
ĠnĢaat Alanı” olarak ayrılan alan için öngörülen spesifik bir fonksiyon var
mıdır? Tasarım alanının bir parçası olarak bir düzenleme beklenmekte midir?
Cevap 119: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 120: Rezerv inĢaat alanı olarak ayrılan yerde yarıĢmacılardan her hangi
bir öneri getirmeleri beklenmekte midir? Yoksa sadece kentsel dönüĢüm
kapsamında belirlenen bir bölge olarak mı iĢaretlenmiĢtir?
Cevap 120: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 121:Dökümanlarda 'rezerv alan' olarak gösterilen alana müdahale (yapi
yapmak, peyzaj düzenlemesi) edilebilir mi?
Cevap 121: Bakınız cevap 84 ve cevap 90.
Soru 122: Ekip baĢının mimarlar odasına kayıtlı olması durumunda, iç
mimarlar odasına kayıtlı iç mimarın da proje müellifi olarak yazılabilmesi
mümkün müdür?
Cevap 122: Hayır.
Soru 123: Kimlik zarfı içerisinde istenilenler kısmında kimlik formu ile yarıĢma
Ģartlarını aynen kabul ettiğini gösterir belge birbirinin aynıdır. Doğru mudur?
Teyit eder misiniz?
Cevap 123: Evet, doğrudur.
Soru 124: TC. vatandaĢı olmayan, yurtdıĢından mimarlık okulu ogrencilerini
yardımcı olarak yazmak mümkün mü?
Cevap 124: Mümkün.
Soru 125: Yurtdisindan mezun TC. vatandasi olmayan bir mimari ( turkiyede
bir odaya kayitli olmayan) yardimci ya da danisman olarak yazmak mumkun
mu?
Cevap 125: Evet, mümkün.
Soru 126: Ayrıca projelerin KARGO ile son teslim tarihi 26 Mayıs olarak
görünüyor. 26 Mayıs'ta elinize mi ulaĢmalı yoksa en geç o tarihte kargoya
verilmiĢ mi olmalı?
Cevap 126: Kargoya verilen projeler, 26 Mayıs 2014, saat 17.00‟ye kadar
Ģartnamede belirtilen adrese ulaĢmıĢ olmalıdır.
Soru 127: ġartnamede Mimarlar Odası yarıĢma yönetmeliği ve K.Ġ. Kanunu
yönetmelikleri ikisinin ilgili yönetmeliklerinin uygulanacağı belirtilmiĢtir. Ġlgili
yönetmeliklerin birbiriyle örtüĢmeyen bölümleri vardır.Bu nedenle Sayın Jüri
yönetmeliklerden birini seçerek uygulamaya netlik kazandırmasını bekliyoruz.
14
Cevap 127: Ġhtilaflar durumunda TMMOB Mimarlar Odası YarıĢmalar
Yönetmeliği‟ne uyulacaktır.
Soru 128: Ekip baĢı mimar olmak koĢuluyla ekipte diğer disiplinlerden
(peyzaj, Ģehir plancısı…) katılımcı veya danıĢman ekip üyeleri bulunabilir mi?
Farklı disiplinlerde ki katılımcılara ait oda belgesi gerekli midir?
Cevap 128: YarıĢma ġartnamesi 2. Bölüm Katılım KoĢulları‟nda açıklanmıĢtır.
Soru 129: ġartname madde 7; ödüller ve ödeme Ģekli maddesindeki 3 adet
eĢ değer ödül gerekçesi açıklanmamıĢtır. Amacı nedir?Açıklama yapılması
rica olunur.
Cevap 129: YarıĢmayı açan kurumun tercihleri doğrultusunda tanımlanmıĢtır.
Soru 130: ĠĢin verilme biçimi hakkında herhangi bir hüküm verilmemiĢ,
eĢdeğer ödüller arasında nasıl bir seçim veya karar ile iĢ verilecektir veya
verilecek midir? Birinci, ikinci, üçüncü gibi bir sıralama neden
yapılmamaktadır?Bir zeyilname ile bu eksiklik giderilecek midir?
Cevap 130: Bakınız YarıĢma ġartnamesi E- YarıĢma Sonrası AĢamalar
Bölümü 3. Madde ve cevap 129.
Soru 131: YarıĢmaya ekip olarak katılınabileceği gibi tek baĢına katılmak
mümkün müdür?
Cevap 131: Mümkündür.
Soru 132: Kimlik formunda yer alan yardımcılar kısmında da TMMOB „a
üyelik Ģartı aranmakta mıdır?
Cevap 132: Bakınız cevap 128.
Soru 133: Meclis salonu ve restorana dıĢarıdan ayrı bir giriĢ istenmekte
midir?
Cevap 133: Evet.
Soru 134: BaĢkanlık için ayrı giriĢ istenmekte midir?
Cevap 134: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 135: Ġdari ve hizmet bölümleri için ayrı giriĢler tasarlanabilir mi?
Cevap 135: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 136: Yapı yaklaĢma sınırı dıĢında kalan kısımda kapalı otopark giriĢi için
kod düĢürülebilir mi?
Cevap 136: Otopark rampa bağlantıları için yapı yaklaĢma sınırı dıĢındaki
alan kullanılabilir.
15
Soru 137: Hizmet bölümü farklı kotlarda düzenlenebilir mi?
Cevap 137: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 138: Ġdari hizmetlerin birden fazla kata bölünmesi halinde Personel
Dinlenme Odası, Bebek bakım odası, Çocuk oyun alanı gibi alanların her
katta olması beklenmekte midir?
Cevap 138:YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 139: Mimari programda herhangi bir sirkulasyon alanı ya da oranı
verilmemiĢtir. netleĢtirmeniz mümkun müdür?
Cevap 139: Ġhtiyaç Programı‟nın sonunda yer alan “Notlar” bölümünde
açıklanmıĢtır.
Soru 140: Ġhtiyaç programı C.ORTAK KULLANIMA AÇIK ALANLAR bölümü
1. maddesi Meclis Salonu'nda belirtilen "Hizmet kısmından ayrı bir giriĢ
istenmekle birlikte idari bölümle bağlantı gerekmektedir." açıklamada
kastedilen hizmet kısmından bağımsız 2. bir giriĢ mi yoksa hizmet kısmından
ulaĢılan bir giriĢe mi vurgu yapılıyor,açıkça belirtir misiniz?
Cevap 140: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 141: "Verilen ihtiyaç programındaki m2 lere sirkülasyon alanı dahil
midir? Yoksa mekan+sirkülasyon Ģeklinde mi çalıĢacağız?Mekan +
sirkülasyon olursa yüzde 10 fazla yada eksik olma durumu değiĢecek
midir?m2 artıĢı daha fazla olabilir çünkü.."
Cevap 141: Ġhtiyaç programında bodrum kat hariç 4945 m2 kullanım
tanımlanmıĢtır. Sirkülasyon alanları ile birlikte toplam brüt inĢaat alanı 7500
m2 olarak değerlendirilmelidir.
Soru 142: Bina halkın rahatça girebileceği bir bina mı olmalı? Yoksa sadece
iĢi olanların girebileceği bir bina mı olmalı?
Cevap 142: YarıĢma Ģartnamesinde yeterli açıklama yer almaktadır.
Soru 143: ġartnamede belirtilen A-hizmet bölümü 'nün 2. maddesinde yer
alan mahaller için giriĢe yakın ibaresinden 1. katta da olabilir ancak merdiven
ve asansöre yakın olmalıdır sonucu cıkarılabilir mi?
Cevap 143: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 144: Ġhtiyaç programında verilen alanlara sirkülasyon alanları dahil
midir?
Cevap 144: Bakınız cevap 141.
Soru 145: VIP ya da yönetim için özel (ayrı) giriĢ istenmekte midir?
Cevap 145: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
16
Soru 146: Ġdari bölüm için ayrı bir bina giriĢi, merdiven isteniyor mu?
Cevap 146: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 147: Restaurant ve meclis salonuna dıĢarıdan fiziksel olarak direkt
eriĢimi olmalı mı? Bu birimler kiralanabilir olarak ele alınmalı mı?
Cevap 147: DıĢarıdan eriĢim imkanı olmalıdır.
Soru 148: Ġdari bölüm için ayrı bir giriĢ istenmekte midir?
Cevap 148: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 149: Ekte verdiğiniz dosyalarda autocad ortamında komĢu parselleri ve
çevre yolları gösteren vaziyet planı için altlık olarak kullanabileceğimiz plan
bulunmamaktadır. Sadece pdf olarak imar planı bulunmaktadır.Bizden
beklenen pdf den yaralanarak, oranlayarak vaziyet planını çizmemiz midir?
Cevap 149: YarıĢma Ģartnamesi eklerinde 2013 tarihli hava fotoğrafı
verilmiĢtir. Ek olarak soru-cevaplarla birlikte 1/1000 ve 1/5000 TIF paftalar ve
2007 tarihli dwg dosyası Kayseri Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Kayseri
ġubesi web sayfasına konmuĢtur.
Soru 150: YarıĢma alanının yakın çevresini gösteren üzerinde binaların kat
yüksekliklerini görebileceğimiz dwg formatında 1/1000 veya 1/5000 haritaları
nereden temin edebiliriz?
Cevap 150: Bakınız cevap 149.
Soru 151: YarıĢma alanı yakın çevresini ve çevre yapıları da gösteren bir
halihazır harita katılımcılara temin edilebilir mi?
Cevap 151: Bakınız cevap 149.
Soru 152: Uygulama imar planı dwg formatı olarak verilecek mi?
Cevap 152: Bakınız cevap 149.
Soru 153: Verilen imar planında yan parseldeki otel gözükmüyor. Ġmar
planının güncel olanı verilecek mi?
Cevap 153: Bakınız cevap 149.
Soru 154: YarıĢma arsası ve çevresinin imar planı verilebilir mi?
Cevap 154: Bakınız cevap 149.
Soru 155: Proje arazinin yakın çevresini daha geniĢ olarak gösteren 1/500
halihazır (dijital) pafta yarıĢmacılara iletilebilir mi?
Cevap 155: Bakınız cevap 149.
17
Soru 156: Arsa çevresi ile ilgili daha detaylı bilgi verilebilir mi? Ekli
dosyalardaki cad dosyasından anlaĢılmıyor.Ġmar planına ait cad dosyası
paylaĢılabilir mi? (Sokak isimleri, mevcut çevre binalar hakkında ve çevrede
yeni yapılaĢacak olan yapıların iĢlevi vs. gibi)
Cevap 156: Bakınız cevap 149.
Soru 157: Proje arazisinin etrafındaki çevreyi ve binaların kat yüksekliğini
gösteren dwg formatında 1/5000 veya 1/1000 haritalar mevcut mudur veya
nasıl temin edebiliriz.
Cevap 157: Bakınız cevap 149.
Soru 158: YarıĢmacılara yarıĢma alanının çevresi ile olan iliĢkisinin daha iyi
anlaĢılması için dijital ortamda hazırlanmıĢ halihazır verilmesi mümkün
müdür?
Cevap 158: Bakınız cevap 149.
Soru 159: Eklerde yer alan KAYSERĠ TĠCARET ODASI HĠZMET BĠNASI
ALANI SINIRI ĠġARETLENMĠġ ĠMAR DURUMUNU GÖSTERĠR HARĠTA ' nın
veya arazinin yakın çevresini içeren herhangi bir dökümanın dijital bir çizim
dosyası olarak verilmesi mümkün müdür?
Cevap 159: Bakınız cevap 149.
Soru 160: 1/1000 uygulama imar planı çizimi dosyası cad formatında
verilebilir mi?
Cevap 160: Bakınız cevap 149.
Soru 161: Proje alanının yakın çevresini ve çevresindeki yapılaĢmayı
gösteren bir dwg dosyası yok mudur?
Cevap 161: Bakınız cevap 149.
Soru 162: 1:1000 imar planlarında çevre parsellerde belirtilen 9'a bölünmüĢ
bir kare içerisindeki lejant anlaĢılamamıĢtır, bu parsellerdeki T.A.K.S, K.A.K.S
ve hMAX bilgilerini yayınlamanız mümkün müdür?
Cevap 162: Bakınız cevap 149.
Soru 163: 1:5000 imar planlarında lejant mevcut değildir, yayınlanması
mümkün müdür?
Cevap 163: Soru-cevap ekleri ile birlikte Kayseri Ticaret Odası ve Mimarlar
Odası Kayseri ġubesi web sayfasına konmuĢtur.
Soru 164: 1:000 ve 1:5000 imar planlarının dijitallerinin yayınlanması
mümkün müdür?
Cevap 164: Bakınız cevap 149.
Soru 165: Hakim rüzgar yönü nedir?
18
Cevap 165: Kayseri il geneli için hakim rüzgar yönü Güneydir.
Soru 166: Çevre binaların modellenebilmesi için dwg formatında halihazır
1/1000 pafta verebilir misiniz? ya da pdf olarak verilen imar durumunun dwg
formatında alabilir miyiz?
Cevap 166: Bakınız cevap 149.
Soru 167: YariĢma Ģartnamesiyle verilen dwg dosyalarin içerisindeki çizimler,
sadece parsele ait veriler içermektedir. Çevre yapilarla dijital ortamda
çaliĢmayi kolaylaĢtirmasi için alana ait dijital halihazir haritanin katilimcilara
verilmesi mümkün müdür?
Cevap 167: Bakınız cevap 149.
Soru 168: YarıĢmacılara verilmiĢ olan ekli dosyada 1/5000 (Ek5) ve 1/1000
(Ek6) imar planları pdf ve jpeg formatında olup, sayısal ortamda çalıĢmayı
zorlaĢtırmaktadır. Ġlgili imar planlarının Autocad (dwg) formatında tüm
yarıĢmacılarla paylaĢılması mümkün müdür?
Cevap 168: Bakınız cevap 149.
Soru 169: Yapı için öngörülen bir H-max var mıdır?
Cevap 169: Planlı alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nin 29. maddesine istinaden
50 metre ve daha geniĢ yollarda bina kat adedi bodrum hariç 18‟den fazla
olamaz. Ancak Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Planı Notlarının
50.maddesine göre Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında yapılacak
binaların kat adedi imar planında düzenleme yapılmadığı takdirde 15 katı
geçemez.
Soru 170: Zemin kat kullanımı için öngörülen maksimum 2500m2 üst katlarda
arttırılabilir mi? Yoksa her kat için maksimum 2500m2 inĢaat alanının mı
kullanılması istenmektedir?
Cevap 170: YarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Soru 171: Kat adedi sinirlamasi var mi?
Cevap 171: Bakınız cevap 169.
Soru 172: Maximum bina yuksekligi limiti var mi?
Cevap 172: Bakınız cevap 169.
Soru 173: Meclis salonu, restoran ve toplantı salonu gibi ortak kullanıma açık
alanların yüsekliği için bir sınırlandırma var mıdır? Tüm bina için hmax sınır
var mıdır?
Cevap 173: Hayır, yoktur. Bakınız cevap 169.
19
Soru 174: ġartname sayfa no 19 ; yapı oturum alanının en fazla 2500 m2
olabileceği belirtilmiĢtir. Verilen dokümanlarda 3200m2 inĢaat oturum alanı
gözükmektedir. Durumun sayın jüri tarafından aydınlatılması ve
netleĢtirilmesi.
Cevap 174: 3200 m2‟lik alan yapılaĢma için değerlendirilecek alandır, ancak
yapı oturum alanı en fazla 2500 m2 olacaktır.
Soru 175: Ġmar çapında çıkma yapılamaz denilmekte. Boyle bir kısıtlama var
mı?Çıkma yapılabilir mi?
Cevap 175: Yapı yaklaĢma sınırını aĢmadan çıkma yapılabilir.
Soru 176: Ġmar durumunda h max sınırlaması var mıdır?
Cevap 176: Bakınız cevap 169.
Soru 177: Ġmar durumunda, çıkma yapılamaz Ģeklinde bir ibare yer
almaktadır. Üst katlarda, yapı yaklaĢma sınırı dıĢına taĢacak Ģekilde çıkma
yapılabilir mi?
Cevap 177: Bakınız cevap 175.
Soru 178: H max nedir? Yükseklik kısıtlaması çaptaki gibi mi?
Cevap 178: Bakınız cevap 169.
Soru 179: ġartnamede toplam inĢaat alanı 7500m2 olarak verilmiĢ, verilen
imar ekinde ise bu alan 14585m2.
Cevap 179: Toplam brüt inĢaat alanı 7500 m2 olarak verilmiĢtir.
Soru 180: Maksimum yapı yapma yüksekliğimiz nedir?
Cevap 180: Bakınız cevap 169.
Soru 181: Toplam yapı yüksekliğiyle ilgili bir sınırlama var mıdır? Varsa
nedir?
Cevap 181: Bakınız cevap 169.
Soru 182: Saçak ya da konsollar çekme sınırının dıĢına taĢabilir mi?
Cevap 182: Kenarları kapalı olmadığı sürece kentsel örtüler, saçaklar, vb
strüktürler yarı açık mekan olarak değerlendirilirler, bu nedenle yapı yaklaĢma
sınırının dıĢına taĢabilirler.
Soru 183: Toplam brüt inĢaat alanından kastedilen; galeriler , asansör
boĢlukları ve Ģaftlar düĢülünce kalan alanlardır doğru mudur?
Cevap 183: Doğrudur.
Soru 184: Yangın merdivenleri ve yangın kaçıĢ holleri inĢaat alanına dahil
edilecek midir?
20
Cevap 184: Edilecektir.
Soru 185: EK7‟de belirtilen “Çıkma_Yapılamaz” maddesi, yapı yaklaĢma
sınırları dahilinde yapılan çıkmalar için de geçerliliğini korumakta mıdır?
Cevap 185: Bakınız cevap 175.
Soru 186: EK-7 Ġmar çapında 2 nolu maddede 'çıkma yapılamaz' ibaresi yapı
yaklaĢma sınırları içerisindeki çıkmaları da mı kapsamaktadır?
Cevap 186: Bakınız cevap 175.
Soru 187: H max nedir? Açık kapalı çıkma mesafeleri nedir?emsal, taks, kas
bilgileri verilecek mi?
Cevap 187: Bakınız cevap 169. Açık ve kapalı çıkma mesafeleri yapı
yaklaĢma sınırları içerisinde kalmak koĢulu ile yarıĢmacıya bırakılmıĢtır.
Asıl Jüri Üyeleri
M. Zafer AKDEMĠR
(Jüri BaĢkanı)
Beyhan HĠSARLIGĠL
Hakan MAHĠROĞLU
Mehmet KÜTAHNECĠ
Fehmi KOBAL
Yedek Jüri Üyeleri
Füsun ÇĠZMECĠ
Hikmet ELDEK
Bülent ERBAKIRCI
Raportörler
Hakan KILINÇ
Ayşegül KIDIK
Aydan BAŞYAZICIOĞLU
Emrah NAZLIKOÇ
21
Download

KTO_Soru-Cevaplar