1. ve 2. HAFTA OKUMALARI
ZORUNLU OKUMALAR
FEN ÖĞRETİMİNİN NİTELİĞİ AMAÇLARI
http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2283/unite02.pdf
İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ-EL KİTABI
http://sakarya63.sa.funpic.de/ilkogretimde_fenbilgisi_01.pdf
YENİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI
http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari-ve-kurul-kararlari/icerik/150
FEN BİLİMLERİ VE FEN EĞİTİMİ
http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=237940
ÖNCEKİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİTAP İNCELEMELERİ
http://ilkogretim-online.org.tr/vol3say1/wkitapc.pdf
http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/kitapincelemesi-Sdogan.PDF
EXTRA (ÖNERİLEN) OKUMALAR
http://www.docstoc.com/docs/68232487/unite-1-2-3-4-5-Fen-BilimlerininDo%C4%9Fu%C5%9Fu
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi2/JKEF_6_2_2005_53_67.pdf
http://tolgakabaca.pau.edu.tr/dokumanlar/CONS_ODEV.pdf (Doktora Ders Ödevi)
http://www.fensayfam.com/fen-teknoloji/Akademi/fen-teknoloji-okuryazarligi-ve-informalegitimi.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (Milli Eğitim Temel Kanunu)
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/519/231
GENEL BİLGİ
FEN VE TEKNOLOJİ NEDİR? FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
NELERDİR?
TDK BÜYÜK SÖZLÜK ,
fen -nni
1. isim Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ortak ad.
2. Fizik, kimya, matematik ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında
uygulama, teknik
3. Bilim, bilgi
TEKNOLOJİ
1. isim Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve
aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi.
2. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç
gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü
Fen bilgisi; doğada var olan veya olabilecek olaylar arasında neden sonuç, sebep sonuç
ilişkisi kuran ve bu bilgileri insanlığın hizmetine takdim eden bir bilim dalıdır.
Fizik (fiziksel olayları inceler),
Kimya (kimyasal olayları inceler),
Biyoloji (Canlı bilimi),
Matematik(Hesap Bilimi),
Astronomi (Uzay), Bilimi Jeoloji(Yer Bilimi)
Ve diğer doğa bilimlerinin hepsi fen bilgisi sahasına girer. Fen bilgisi günümüzde teknoloji
ile birlikte çalışıp, teknolojinin ürünlerinden faydalandığından dolayı Fen ve Teknoloji adı
ile bilinmektedir.
Kısaca Fen Bilgisi; doğayı insanların anlayabileceği şekilde çok yönlü analiz eden bir bilim
dalıdır. Doğa bir kaynaktır; fen bu kaynaktan yararlanma aracı ve yöntemlerini içeren bilim
dalıdır.
Fen öğretimi sırasında kullanılacak yöntemler geleneksel öğretme öğrenme
yaklaşımları (düz anlatım, tartışma, soru cevap vs.) ve alternatif öğrenme yaklaşımları
(buluş yolu ile öğretim, kavram haritası, işbirlikli öğrenme vs.) olabilir. Aslında günümüzde
tercih edilen yaklaşımlar daha fazla geleneksel yaklaşımlardan çok alternatif öğrenme
yaklaşımlarının kullanılmasıdır. Fakat yapılan araştırmalar öğretmenlerin okullarda ağırlıklı
olarak geleneksel öğretme yaklaşımları olan soru-cevap ve düz anlatım yöntemlerini
kullandıklarını göstermektedir. Oysa öğretmenlerin özellikle öğrencilerin katılımını
destekleyen ve alternatif öğrenme yaklaşımları içinde yer alan yaklaşımları kullanarak,
öğrencilere daha fazla öğretim ortamına katılma şansı verilmelidir.
Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu oldukları ve süreç içerisinde etkin rol
aldıkları aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı bir sınıf ortamının öğrenciler üzerindeki
etkisini araştıran Taçman (2007) araştırma sonuçlarında aktif öğrenmenin, öğrencilerin
farkındalıklarının tamamen derse odaklanmasını sağladığını bulmuştur. Aktif öğrenme
modelinin öğrenciler üzerine etkisi farklı araştırmacılar tarafından da incelenmiş (Parvin,
1989; Sökmen, 2000; Uysal, 1996; Yılmaz, 1995) ve bu araştırmalarda da aktif öğrenme
yönteminin geleneksel yöntemlere göre, öğrenci başarıları üzerinde olumlu yönde etkiye
sahip olduğu sonucunu ortaya çıkmıştır.
Oğur ve Kılıç’ın (2005) fen öğretiminde, drama yönteminin entegre edilmesinin, elde
edilen fen başarısına etkisini araştırdıkları araştırmalarında; drama yönteminin geleneksel
öğretim yaklaşımlarına oranla fen başarısını artırdığı bulunmuştur. Bunun yanında
araştırmada, fen eğitiminde uygun konularda drama yönteminin kullanılmasının gerekli
olduğu savunulurken, her fen konusunda da drama yönteminin kullanılmaması gerektiği
vurgulanmıştır.
Fen ve teknoloji öğretiminde sık kullanılan veya kullanılması gereken bir yaklaşımda
yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımındır. Bu yaklaşımı en iyi yerine getirebilecek ortam
laboratuar ortamıdır. Derste işlenen kavram, ilke, yasa veya denencenin, öğrenciler
veya öğretmen tarafından laboratuvarda ispatlanmasını gerektirir. Ayrıca laboratuar
ortamında ilk elden deneyimlerle ilke, kavram veya bilimsel genellemeleri
kendileri bulmaya çalışırlar. Sonuçlar sınıf ortamında tartışılır ve incelenen konuyla
ilgili bilimsel tanımlar ve çeşitli bilgiler verilerek konunun öğrenilmesi tamamlanır.
Yapısalcı yaklaşım ise var olan geleneksel yaklaşıma ( davranışsal ve bilişsel) alternatif
bir yöntem olarak ve teknolojik çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap vermesi için
geliştirilmiştir. Bu kuram daha çok öğrencinin gerçek yaşamda kazandığı deneyimler ile
ilgilenmektedir. İnsanlar gerçek yaşantı deneyimleri ile karşılaştığı zaman bilgiyi kendi
hafızalarında yapısallaştırırlar. Bu yaklaşım bir bilginin öğrenilmesi için gerçek yaşantı
içinde bizzat yaşanması ve karşılaştırılması gerektiğini ve her hangi bir bilgiyi anlamak için
deneyim ile temellendirilmesi gerektiğini vurgular. Yapısalcı yaklaşım bilgilerin hafıza içinde
yapısallaştırılmasıdır.
FEN VE TEKNOLOJİNİN DOĞASI
Fen; farklı kültürlerden birçok kadın ve erkeğin katkıda bulunduğu, uzun bir tarihi ve
kendine özgü özellikleri olan bireysel ve sosyal bir faaliyettir. Fen; aynı zamanda merak,
yaratıcılık, hayal gücü, sezgi, inceleme, gözlem yapma, deney yapma, delilleri yorumlama
ve deliller ile yorumları üzerinde tartışmaya dayanan bir öğrenme yoludur. Fen; fiziksel,
biyolojik ve teknolojik dünyayı yorumlamak, açıklamak ve tahmin etmek için kavramsal ve
teorik bir temel sağlar. Fen teorileri sürekli olarak gözden geçirilir ve aynı konuda farklı
deliller elde edildikçe eski ve yeni bilgilerin tümünü açıklayacak şekilde gözden geçirilip
düzeltilir ve geliştirilir. Önceden kabul edilen bilgilerle çelişen yeni gözlemler ve
hipotezlerin kabul edilir hâle gelmesi, bilim topluluğunun en azından önemli bir kısmının
onayını gerektirir. Bu ise çok taraflı, uzun ve karmaşık bir süreçtir. Katılanların konuyu
derinlemesine irdeledikleri akademik tartışmalarda bir karşılıklı diyalog ve ikna süreci
yaşanır. Tarih boyunca olagelen bu akademik tartışmalarda teori önerilir; deneyler yapılır
ve akademik tartışma sosyal, kültürel, ekonomik ve dinsel etkilerden ve kişisel ve/veya
toplumsal ön yargılardan etkilenir.
Dünya hakkındaki anlayışlarımızın bir kısmı devrim niteliğindeki bilimsel gelişmelerin bir
sonucudur. Ancak anlayışlarımızın büyük bir kısmı düzenli ve yavaş bir birikim sonucunda
oluşan bir bilgi bütününe dayanır. Bu organize bilgi bütününün oluşturulmasında
dünyadaki her kültürden bilim adamının katkısı olmuştur.
Teknoloji de fen gibi dünyadaki bütün kültürlerde uzun bir tarihî geçmişi olan yaratıcı bir
beşerî faaliyettir. Fen’in amacı dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır; teknolojinin
amacı ise insanların ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çözümler
bulmaktır. Her zaman birçok olası çözüm ve kaçınılmaz olarak birçok gereksinim, amaç ve
kısıtlama vardır. Bu nedenle teknolojideki temel kaygı toplum, ekonomi ve çevre açısından
maliyet ve yarar dengesini gözeten en ideal çözümleri geliştirmektir.
Download

Hafta 1-2 okumalar