2014-2015
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG
BÖLÜM KODU :
01.Yarıyıl Dersleri
Ders
Ders Adı
Kodu
TAR 701
İngilizce Ders Adı
Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri
Research Methods in Social Science
Seçmeli Ders
TE PR KR AKTS
02.Yarıyıl Dersleri
Ders
Ders Adı
Kodu
İngilizce Ders Adı
Seminar
3
0
3
6
TAR 797 Seminer
Elective Course
3
0
3
6
TAR 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
Seçmeli Ders
Elective Course
3
0
3
6
Seçmeli Ders
Expertise Study in Master
Program
Elective Course
Seçmeli Ders
Elective Course
3
0
3
6
Seçmeli Ders
Elective Course
Seçmeli Ders
Elective Course
3
0
3
6
15
0
15
30
Seçmeli Dersler (Elective Courses)
TAR 703 Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği
TE PR KR AKTS
0
2
0
6
3
0
0
12
3
0
3
6
3
0
3
6
9
2
6
30
3
0
3
6
3
0
3
6
Non-Muslim Demographic
Movements in 20. Century II
3
0
3
6
Political History of Republican Era
3
0
3
6
Seçmeli Dersler (Elective Courses)
Historiography in Republican Period
3
0
3
6
Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve
Kültür
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin
TAR 704
Okumaları II
Tar 702
Education and Culture in
Republican Era
Text Readings in Turkish
Republic History II
TAR705
Tarih Araştırmalarında Çağdaş
Yaklaşımlar
Contemporary Approaches in History
Researches
3
0
3
6
TAR707
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin
Okumaları I
Text Readings in Turkish Republic
History I
3
0
3
6
TAR 706
Resources of Republic History
3
0
3
6
TAR 708 Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi
Non-Muslim Demographic
Movements in 20. Century I
3
0
3
6
TAR 710
Türkiye Selçukluları ve Beylikler
Dönemi Tarihi II
History of Turkish Seljuqs and
Principality Era II
3
0
3
6
History of National War
3
0
3
6
TAR 712
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi
Kaynakları II
Resources of Classical Otoman
Period History II
3
0
3
6
TAR 709 Cumhuriyet Tarihi Kaynakları
TAR 711
20. yy. Gayrimüslim Nüfus
Hareketleri I
TAR 713 Milli Mücadele Tarihi
20. yy. Gayrimüslim Nüfus
Hareketleri II
TAR 715
Türkiye Selçukluları ve Beylikler
Dönemi Tarihi I
History of Turkish Seljuqs and
Principality Era I
3
0
3
6
TAR 714
Klasik Dönem Osmanlı SosyoEkonomik Tarihi II
History of Classical Period
Otoman Socio-Economics II
3
0
3
6
TAR 717
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi
Kaynakları I
Resources of Classical Otoman
Period History I
3
0
3
6
TAR 716
Yeniçağ Dönemi Osmanlı Arşiv
Metinleri
Otoman Archieve Text in Modern
Age
3
0
3
6
TAR 719
Klasik Dönem Osmanlı SosyoEkonomik Tarihi I
History of Classical Period Otoman
Socio-Economics I
3
0
3
6
TAR 718
Tanzimat Öncesi Osmanlı Vergi
Sistemi
Otoman Tax System Before
Tanzimat Era
3
0
3
6
TAR 721 Osmanlı Tarihi Metinleri I
Otoman History Texts I
3
0
3
6
TAR 720
Yakınçağ Osmanlı Tarihi (17891918)
Modern Age Otoman History
(1789-1918)
3
0
3
6
TAR 723 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları
Resources of Modern Age Otoman
History
3
0
3
6
TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi
History of Turkish-Hungarian
Relations
3
0
3
6
History of Institutions of Classical
Otoman Cities
3
0
3
6
TAR 724 Osmanlı Tarihi Metinleri II
Otoman History Texts II
3
0
3
6
TAR 725
Klasik Dönem Osmanlı Şehir
Kurumları
1
BEÜ./ÖĞR.İŞL.
2014-2015
TAR 727
Yakınçağ Tarihi Osmanlı
Metodolojisi
History of Modern Age Otoman
Methodology
3
0
3
6 TAR726
TAR 729
Cumhuriyet Dönemi Kent Tarihi ve
Tarihçiliği
City and City Historiography in
Republican Period
3
0
3
3
0
3
TAR 731 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi
History of Turkish-Armenian Relations
Text Readings in Turkish
Republic History II
3
0
3
6
6 TAR 728 21. Yüzyıl Türk Dünyası II
Turkish World in 21. Century II
3
0
3
6
6 TAR 730 Genel Türk Tarihi Kaynakları
Resources of General Turkish
History
3
0
3
6
Seminar Course II
3
0
3
6
Social Institutions and
Applications in Otoman Empire II
3
0
3
6
Seçmeli Dersler (Elective Courses)
TAR 733 Türk Kültür Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin
Okumaları II
Seçmeli Dersler (Elective Courses)
History of Turkish Culture
3
0
3
6 TAR 732 Seminer Dersi II
Turkestan Political History in Khanate
Period
3
0
3
6 TAR 734
TAR 737 21. Yüzyıl Türk Dünyası I
Turkish World in 21. Century I
3
0
3
6 TAR 736 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikasi
Foreign Policy of Turkish Republic
3
0
3
6
TAR 739 Seminer Dersi I
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Kurum
TAR 741
ve Uygulamalar I
Seminar Course I
Social Institutions and Applications in
Otoman Empire I
3
0
3
6 TAR 738 Müslüman-Haçlı İlişkileri
Muslim-Crusader Relations
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 735
Hanlıklar Dönemi Türkistan Siyasi
Tarihi
03.Yarıyıl dersleri
Ders
Kodu
Ders Adı
Osmanlı Devleti'nde Sosyal Kurum
ve Uygulamalar II
04.Yarıyıl dersleri
İngilizce Ders Adı
TE PR KR AKTS
Ders
Kodu
İngilizce Ders Adı
TE PR KR AKTS
TAR 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
Expertise Study in Master Program
3
0
0
12 TAR 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
Expertise Study in Master
Program
3
0
0
12
TAR 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
Master Thesis Study
0
1
0
18 TAR 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
Master Thesis Study
0
1
0
18
3
1
0
30
3
2
1
0
30
BEÜ./ÖĞR.İŞL.
Download

Öğretim Planı