SEMİNER BAŞVURU FORMU
Katılımcının:
Adı Soyadı
:…………………………….…………..………………….
Unvanı
:……………………………….…………..……………….
Kurumu
:………………………………..………….……………….
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER
KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ
Fatura Kesilecek Kurum/Birim:……………………………………….…..
Vergi Dairesi/Vergi No: …………..………..……/……………………….
Fatura Adresi :…………………………………………………………….
Telefonu
İş : …………..……………………………..………………..
Cep : …………..…………………………………………….....
GENEL SEMİNER
Not:
1. Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği'nin T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesi
nezdindeki (Banka Kodu: 760) 5995950-5007 nolu hesabına (IBAN TR71 0001 0007 6005
9959 5050 07) 20 Ekim 2014 tarihine kadar, seminere katılım bedelinin havale edilmiş
olması gerekmektedir.
2. Katılacak personelin rezervasyonları, Seminer başvuru formu ile birlikte banka
dekontunu 0(312) 425 36 80 numaraya fakslayıp, 0(312) 417 03 75 - 425 16 01 numaralı
telefonlara bildirilmeleri suretiyle yapmaları gerekmektedir.
22-26 EKİM 2014
ANTALYA / BELEK
Portnature Luxury Resort Hotel & SPA
KONTDER, Akay Caddesi Lale Apt. No:15/3 Bakanlıklar/ANKARA
www.kontder@.org.tr
SEMİNERİN AMACI
Mahalli idarelerimizin karar organı üyelerini ve çalıĢanlarını
bilgilendirilerek uygulamada karĢılaĢtıkları sorunların çözümüne yönelik
rehberlik etmek.
SEMİNER KONULARI
 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması,
 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar ve yargılama usulü,
 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale
SözleĢmeleri Kanunu, Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım ĠĢleri, DanıĢmanlık
Hizmet Alımları Uygulama Yönetmelikleri,
 Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyelerde; Harcama ve muhasebe
yetkilileri ile gerçekleĢtirme görevlilerinin görev ve sorumlulukları, kamu
zararlarının tespit ve tahsil yöntemleri, Harcama sürecinde yer alan
görevlilerin kamu zararında sorumlulukları,
 Belediyeler ve Ġl Özel Ġdarelerinde; Sıhhi, gayri sıhhi
müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine iĢyeri açma
ve çalıĢma ruhsatlarının verilmesi, denetlenmesi ile ilgili iĢ ve iĢlemler,
 6360 sayılı Kanun Uygulamaları,
 Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan
değiĢikliği, Mahalli idarelerde sözleĢmeli personel ve geçici iĢçi istihdamı
ve mahalli idareler memurlarının disiplin iĢ ve iĢlemleri.
EĞİTİCİLER
Seminerimize konuĢmacı olarak Yerel Yönetimler konusunda
uzman olan, teorinin yanından uygulamanın içinde olan ve sizlerin
imkan, yetki ve sorumluluklarınızı yakından bilen, seminer
programında belirtilen Vali-MüsteĢar Yardımcısı Enver SALĠHOĞLU,
KONT-DER BaĢkanı ve ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü Sebaattin
KARAKAYA, Ankara Ġl Özel Ġdaresi Eski Genel Sekreteri, ĠçiĢleri
Bakanlığı BaĢkontrolörü Adem CEYLAN, Keçiören Belediye BaĢkan
Yardımcısı ve ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü Nihat YILDIZ, ĠçiĢleri
Bakanlığı Ġç Denetim Birim BaĢkanı Tahir TEKĠN, ĠçiĢleri Bakanlığı
BaĢkontrolörü Recep DEMĠR ve konularında uzman değerli
meslektaĢlarımız katılacaktır.
Katılımcıların seminer programında belirtilen konuların yanında
uygulama
karĢılaĢılan
her
türlü
sorunların
çözüm
önerileri
için
meslektaĢlarımız tarafından zaman ayrılacaktır.
SEMİNER TARİHİ
22-26 EKĠM 2014 ANTALYA / BELEK
SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI
1- Seminere belediye baĢkanları, Belediye ve Ġl Özel Ġdarelerinin
meclis üyeleri, genel sekreter ve yardımcıları, belediye baĢkan
yardımcıları, malî hizmetler müdürleri, muhasebe yetkilileri ve
mutemetleri, gerçekleĢtirme görevlileri, malî hizmetler biriminde çalıĢan
personeller ile Belediyeye bağlı iĢletmelerin (su-otobüs ve tanzim satıĢ
iĢletmesi) müdür ve saymanları, yazı iĢleri, personel, zabıta, itfaiye,
temizlik, iktisat, fen iĢleri ve imar daire baĢkanları veya müdürleri ile
birlik baĢkanları, meclis üyeleri, genel sekreterleri, muhasebe yetkilileri
ile gerçekleĢtirme görevlileri ve birlik personeli katılabilir.
2- Mahalli Ġdareler Kontrolörleri Derneği'nin T.C. Ziraat Bankası
Akay ġubesi nezdindeki (Banka Kodu: 760) 5995950-5007 nolu
hesabına (IBAN TR71 0001 0007 6005 9959 5050 07) 20 Ekim 2014
tarihine kadar, seminere katılım bedelinin havale edilmiĢ olması
gerekmektedir.
3- Ödenecek bedele, Seminerde verilecek olan eğitimin yanında;
beĢ yıldızlı otel Port Nature Luxury Resort Hotel & SPA’ da 4 gece 5
gündüz, ,konaklama, kahvaltı, öğle ve akĢam yemekleri (açık
büfe)sabah 07:00 & 24:00 arası alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz
herĢey dahil otel konsepti sistemde otelimiz hizmet vermekte.
Ġki KiĢilik Odada, KiĢi BaĢına: 660,00 TL + KDV ( 778,00 TL)
Ġki KiĢilik Odada, Bir KiĢi Kalırsa: 770,00 TL + KDV ( 908,60 TL)
Katılımcılar Ģoförleri ile birlikte gelmek isterlerse Ģoför için ayrı bir
yer temin edilecek ayrıca 700,00 TL fark alınacaktır. (Fiyatlara KDV
dâhildir)
4-Seminer bedeli belediye bütçesinin Ekonomik sınıflandırmasının
03. 5. 9. 03 kurslara katılma ve eğitim giderleri tertibinden ödenebilir.
6245 sayılı Kanun hükümlerine göre yol (uçak, otobüs vs.) ve
harcırah giderleri de belediye bütçesinden ödenebilir.
5- Seminer bedeline iliĢkin fatura Derneğimizce verilecektir.
6- Katılacak personelin rezervasyonlarını Seminer baĢvuru formu
ile birlikte banka dekontunu 0(312) 425 36 80 numaraya fakslayıp,
0(312) 417 03 75 - 425 16 01 numaralı telefonlara bildirilmeleri
suretiyle yapmaları gerekmektedir.
7- Rezervasyon
alınmayacaktır.
yapıldıktan
sonra
iptal
talepleri
SEMİNER PROGRAMI
dikkate
8-Yerimiz kısıtlı olduğundan müracaatlarınızı erken yapmanızı
tavsiye ediyoruz.
SON BAŞVURU TARİHİ
Rezervasyon kayıtları, baĢvuru tarihine göre sıralanacaktır.
Kayıt için son başvuru tarihi 20/10/2014 Pazartesi günüdür.
1. GÜN 22.10.2014 Çarşamba
12:00 Otele GiriĢ
12:30 Öğle Yemeği
14:30 AçılıĢ KonuĢmaları ve TanıĢma
15:00 Enver SALİHOĞLU
Vali-MüsteĢar Yardımcısı
-6360 sayılı Kanun Uygulamaları
SEMİNERİN YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
1- Portnature Luxury Resort Hotel & SPA'de ultra herĢey dahil
sisteminde hizmet vermektedir. Sabah – öğlen - akĢam yemekler (
açık büfe )sabah 07:00 & 24:00 arası alkollü ve alkolsüz içecekler
ücretsiz servis edilecektir. Açık-Kapalı Yüzme Havuzu, Türk Hamamı,
Sauna, Fin Hamamı, Jakuzi Fitness Center, Animasyon, Satranç, kâğıt
oyunları, Tavla, Kütüphane, Discoya ücretsiz giriĢ, Masa Tenisi, Mini
Futbol, Plaj Voleybolu, Mini Golf, Aerobik, Aqua Gym, Dart, oda kasası
gibi, hizmet aktiviteleri mevcut olup, katılımcılar boĢ zamanlarında
ücretsiz olarak bunlardan istifade edebileceklerdir. Ayrıca Lobby barda
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ile özel kumsalda; Ģezlong, Ģemsiye,
minder, plaj havlusu ücretsizdir.
Otel
ile
bilgiler
http://www.portnature.com.tr/
internet
adresinden temin edinilebilir.
2- Otele giriĢ : 22.10.2014 saat:12:00
Otelden çıkıĢ: 26.10.2014 saat:12:00
Adres : Boğazkent Mevkii BELEK / ANTALYA / TURKEY
İLETİŞİM ADRESİ
19:00 AkĢam Yemeği
2. GÜN 23.10.2014 Perşembe
09:30 Adem CEYLAN
Ankara Ġl özel Ġdaresi Eski Genel Sekreteri,
ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü
- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması,
11:00 ……………………………….
- 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar ve yargılama usulü,
12:30 Öğle Yemeği
14:00 Recep DEMİR
ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü
-Kabahatler Kanunu,1608 sayılı Kanun ve diğer idari para cezalarının
uygulanması
19:00 AkĢam Yemeği
ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Kontrolörleri Derneği
Adres
: Akay Caddesi Lale Apt. No:15/3 Bakanlıklar/ANKARA
Tel
: 0 (312) 417 03 75 - 425 16 01
Fax
: 0 (312) 425 36 80
E-posta : [email protected] - [email protected]
3. GÜN 24.10.2014 Cuma
09:30 Recep DEMİR
-Sıhhi, gayri sıhhi müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerine iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatlarının verilmesi, denetlenmesi ile ilgili iĢ
ve iĢlemler
5. GÜN 26.10.2014 Pazar
12:30 Öğle Yemeği
14:00 Sebaattin KARAKAYA
KONTDER BaĢkanı
ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü
-Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değiĢikliği,
-Mahalli idarelerde sözleĢmeli personel ve geçici iĢçi istihdamı ve mahalli
idareler memurlarının disiplin iĢ ve iĢlemleri.
19:00 AkĢam Yemeği
4. GÜN 25.10.2014 Cumartesi
09:30 Nihat YILDIZ
ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü
Keçiören Belediye BaĢkan Yardımcısı
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanunu, Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım ĠĢleri, DanıĢmanlık Hizmet
Alımları Uygulama Yönetmelikleri
12:30 Öğle Yemeği,
14:00 Nihat YILDIZ
ĠçiĢleri Bakanlığı BaĢkontrolörü
Keçiören Belediye BaĢkan Yardımcısı
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanunu, Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım ĠĢleri, DanıĢmanlık Hizmet
Alımları Uygulama Yönetmelikleri
15:30 Tahir TEKİN
ĠçiĢleri Bakanlığı Ġç Denetim Birim BaĢkanı
Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyelerde;
-Harcama ve muhasebe yetkilileri ile gerçekleĢtirme görevlilerinin görev
ve sorumlulukları,
-Kamu zararlarının tespit ve tahsil yöntemleri,
-Harcama sürecinde yer alan görevlilerin kamu zararında sorumlulukları
19:00 AkĢam Yemeği
08:30 Kahvaltı
12:00 Otelden AyrılıĢ
Download

Taşınır Mal Haziran Broşürü