İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM DÖNEMİ ORYANTASYON PROGRAMI
Tarih: 13 Ekim 2014
DERS
09:3010:30
KONU
HoĢgeldiniz
KonuĢması
İÇERİK
Fakülte Tanıtımı
Anabilim Dalı
Tanıtımı
10:3011:00
11.0011.30
Üniversiteli
Olmak ve
DiĢ
Hekimliği
Fakültesi
Öğrenciliği
Bilim Dili
Olarak
Ġngilizce
Üniversite
Nedir?
VEREN/YÖNETEN ÖĞR. ÜYESİ
-Dekan
Prof. Dr. Tancan UYSAL
-Anabilim Dalı BaĢkanları
-Eğitimden Sorumlu Dekan Yard.
Doç. Dr. Esra UZER ÇELĠK
Üniversite
Hayatı
DiĢ Hekimliği
Fakültesi
Öğrenciliği
Ġngilizcenin
Öğrencilik ve
Mezuniyet
Sonrası Önemi
KATILIMCILAR
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠ
YER: AYDINLIK
EVLER
YERLEġKESĠ 2.
KAT E SINIFI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠ
YER: AYDINLIK
EVLER
YERLEġKESĠ 2.
KAT E SINIFI
-Mezuniyet Sonrası Eğitim Alt Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Ġlknur VELĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠ
YER: AYDINLIK
EVLER
YERLEġKESĠ 2.
KAT E SINIFI
ÖĞLE ARASI
13:3014:00
14:00
-14:15
14:1515:00
15:3016:30
DiĢ
Hekimliği
Eğitim
Müfredatı
EğitimÖğretim ve
Sınav
Yönetmeliği
Fakültede
Uyulması
Gereken
Kurallar
General
Information
about
Dentistry
Program (for
International
Students)
DiĢ Hekimliği
Fakültesi
Müfredatında
Yer Alan
Derslerin
Tanıtımı
Eğitim-Öğretim ve Bologna EĢgüdüm Alt Kurulu
1. Sınıf Koordinatörü
Ders Geçme ve
Diğer Kurallar
Eğitim-Öğretim ve Bologna EĢgüdüm Alt
Kurulu 2. Sınıf Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Davut ÇAPAR
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠ
YER: AYDINLIK
EVLER
YERLEġKESĠ 2.
KAT E SINIFI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM
Derslerde,
Laboratuarlarda
ve Kliniklerde
Uyulması
Gereken
Kurallar
Eğitim-Öğretim ve Bologna EĢgüdüm Alt
Kurulu 3. Sınıf Koordinatörü
YER: AYDINLIK
EVLER
YERLEġKESĠ 2.
KAT E SINIFI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Özlem ALAN ÇÖLGEÇEN
Vice Dean
Assoc. Prof. Esra UZER ÇELĠK
YER: AYDINLIK
EVLER
YERLEġKESĠ 2.
KAT E SINIFI
AYDINLIKEVLER
CAMPUS
CLASS E
Download

izmir kâtip çelebi üniversitesi diş hekimliği fakültesi 2014