T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sayı:16212228.301.03/
Konu: Meclis Toplantısı
27/11/2014
Sayın: ......................................................
5393 Sayılı Belediye kanununun 20. maddesine göre 02.12.2014 Salı günü saat 10.00’da
aĢağıdaki gündem maddelerini görüĢmek üzere belediye meclisinin toplantısına karar verilmiĢtir.
Belirlenen gün ve saatte meclis salonuna teĢriflerinizi rica ederim.
Mehmet TÜRE
Belediye Başkanı
GÜNDEM:
1- AçılıĢ KonuĢması ve Yoklama,
2- 5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği Kasım ayı meclis toplantısında alınan kararların, karar
suretlerinin meclis üyelerine dağıtımı.
3- 04.11.2014 tarih ve 191 nolu Meclis kararı ile Komisyona havale edilen Anamur Ören Mahallesi
Denizkent sitesi yöneticiliğinin; site içerisindeki trafonun TEDAġ’a devrinin yapılabilmesi için site
bitiĢiğindeki alana trafo alanı ayrılması yönündeki tadilat plan teklifinin görüĢülmesi.
4- 04.11.2014 tarih ve 192 nolu Meclis kararı ile komisyona havale edilen Mülkiyeti Anamur
Belediyesine ait GöktaĢ Mahallesi 865 ada 12 nolu 120.50 m²yüzölçümlü arsanın bitiĢiğindeki 865 ada
6 nolu parsel sahibine satıĢı ile ilgili müracaatın görüĢülmesi.
5- 04.11.2014 tarih ve 193 nolu Meclis kararı ile Komisyona havale edilen Mülkiyeti Anamur
Belediyesine ait GöktaĢ Mahallesi 865 ada 11 nolu 81.25 m² yüzölçümlü arsanın bitiĢiğindeki 865 ada
5 nolu parsel sahibi Hüseyin KISAALĠOĞLU varislerine tapu devrinin yapılması konusundaki
müracaatın görüĢülmesi.
6- 04.11.2014 tarih ve 194 nolu Meclis kararı ile Komisyona havale edilen sera yapılarıyla ilgili Çevre
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11 Ağustos 2014/007472 sayılı yazısının görüĢülmesi.
7- 04.11.2014 tarih ve 195 nolu Meclis kararı ile Komisyona havale edilen 24.02.2014 tarih ve 41444416 sayılı dilekçe sahibinin 256 ada 161 nolu parselle ilgili müracaatının görüĢülmesi.
8- Anamur Çeltikçi Mahallesi 131 ada 10-12 nolu parsellerde planlanan Katı Atık-Ambalaj Geri
DönüĢüm tesisi ile ilgili plan teklifinin görüĢülmesi.
9- 3621 sayılı kanun gereği kısmi yapılaĢma tespit raporu ve revize imar planlarının görüĢülmesi
10- Anamur Merkez-Çarıklar-Ören Mahalleleri revize imar planlarının görüĢülmesi.
1
2014 Yılı Kasım Ayı Meclisi
11- Anamur Bozdoğan Mahallesi 151 ada 39 nolu parselde hazırlana imar plan teklifinin görüĢülmesi
12- Ġl Sağlık Müdürlüğünün 29 Eylül 2014 tarih ve 018140sayılı Ģahıslara ait sağlık alanları konulu
yazının görüĢülmesi.
13- GöktaĢ Mahallesi 743 ada 2 parsel imar planımızda Sosyal-Kültürel amaçlı olarak planlı olup
mevcut ada parselin ifraz-tevhid-yola terk (imar uygulaması sonucu) oluĢacak yeni ada-parselde;
yapılacak olan Düğün-Konferans salonu vb… tesisler için yapılacak inĢaatın, kat karĢılığı verilmesi
konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüĢülmesi.
14- GörüĢülmesi Aralık ayı meclisine ertelenen Anamur Belediye BaĢkanlığı 2015-2019 Stratejik
Planının Meclisce görüĢülmesi.
15- Dilek ve Temenniler
Mehmet TÜRE
Belediye Başkanı
2
Download

Aralık Ayı Gündem