T.C
GELENDOST KAYMAKAMLIĞI
Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı: B.08,4.MEM.32.00.067.050.99/
Konu: Öğretmenler Kurulu
05.02.2015
GELENDOST ANADOLU LĠSESĠ ÖĞRETMENLERĠNE
(Tüm öğretmenlere)
2014-2015 Öğretim yılı 2.Dönem baĢı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 11 ġubat 2015
ÇarĢamba günü saat 14.15 de Okulumuz Öğretmenler odasında aĢağıdaki gündem
maddelerini görüĢmek üzere toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte tüm öğretmen ve idarecilerin hazır bulunmalarını önemle rica
ederim.
Bayram KUNTBĠLEK
Okul Müdürü
GÜNDEM
1-AçılıĢ yoklama.
2.Sene baĢı öğretmenler kurulu kararlarının değerlendirilmesi.
3-2014-2015 eğitim-öğretim yılının 1.döneminin değerlendirilmesi.
a) 1.Dönem eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi.
b) 1.Dönem sınıf ders baĢarı analizlerinin değerlendirilmesi.
c) 2.Dönem baĢarıyı artırıcı önlemler.
d) Devam-devamsızlık durumlarının değerlendirilmesi.
e) Personelin tedavi rapor ve izin iĢlemleri.
f) Sosyal ve sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi.
g) Rehberlik ve psikolojik hizmetlerin değerlendirilmesi.
h) Kulüp faaliyetlerinin değerlendirilmesi.
i) Disiplin Kurulu çalıĢmalarının değerlendirilmesi.(Öğrenci Kılık-Kıyafet)
j) Onur Kurulu çalıĢmalarının değerlendirilmesi.
k) Öğrencilerin risklerden korunması ve bu konuda yapılan çalıĢmaların değerlendirilmesi.
l) Okul Meclisi ve çalıĢmaları.
m) Zümre baĢkanları çalıĢmalarının değerlendirilmesi.
n) Güvenlik Öğretmen ve öğrenci nöbet iĢleri.
4-Zümre öğretmenler toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
5-Kurum Kültürü Aidiyat.
6-e-okul ve iĢlemleri.
7-Kurslar. 8-Stratejik planlama ile ilgili iĢ ve iĢlemler.
9-Sorumluluk sınavı ile ilgili açıklamalar ve sınav görevlerinin tebliği.
10- Veli toplantıları. 11-Dilek ve temenniler. 12-Kapan.
-
Download

T.C GELENDOST KAYMAKAMLIĞI Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı