T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: KASIM 2014
BĠRLEġĠM
:1
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 03.11.2014
GÜNDEM MADDE NO : 1
KARAR NO
: 67
ÖZÜ
: Belediye Meclisinin 01.10.2014 Tarih Ve 66 Sayılı Kararıyla
Ġmar Komisyonuna Havale Edilen Dursunlu Mahallesi 1370 Ada 1 - 2 - 3 - 4 Ve 28 (Eski
1521, 1522, 1523, 1524 Ve 2959) Nolu Parseller Ġle Ġlgili Ġmar Planı DeğiĢiklik Teklifinin
GörüĢülmesi
2014 Ekim Ayı toplantısında Ġmar Komisyonuna havale edilen Hasan ZUBAROĞLU ve
Ortaklarının Dursunlu Mahallesinde kain 1370 Ada 1-2-3-4-28 (eski 1521, 1522, 1523, 1524 ve
2959) nolu parseller hakkındaki tadilat talebi, komisyonumuzca uygun görülmeyerek, karara
bağlanmak üzere, meclis gündeminde görüĢmeye açıldı.
Hasan ZUBAROĞLU ve Ortaklarının, 27/08/2014 gün ve 1018 kayıt nolu dilekçelerindeki,
Dursunlu Mahallesi 1370 Ada 1-2-3-4-28 (eski 1521, 1522, 1523, 1524 ve 2959) nolu parsellerin
yürürlükteki imar planımızda, BitiĢik-7 kat yapı nizamına dönüĢtürülmesi yönündeki talepleri;
Meclisimizce, Ġmar komisyonu kararı doğrultusunda değerlendirerek; Dursunlu
Mahallesinin Antakya-Harbiye yolu kain P36-d-08-b-3-b imar paftasında yer alan 1370 ada 1 (eski
1523), 1370 ada 2 (eski 1524), 1370 ada 3 (eski 1522), 1370 ada 28 (eski 2959), nolu parsellerin
yürürlükteki imar planında “BitiĢik Nizam 5 Kat Konut Alanı (B-5)”, 1370 ada 4 (eski 1521) nolu
parsel “BitiĢik Nizam 4 Kat Konut Alanı (B-4)” yapı nizamında olduğu ve imar planı tadilatı ile
söz konusu parsellerin “BitiĢik Nizam 7 Kat Konut Alanı (B-7)” yapı nizamına dönüĢtürülmek
istendiği, ancak yürürlükteki imar planında ve uygulamada parsellerin çevresindeki imar
adalarının A-5 ve B-5 yapı nizamında planlandığı, hazırlanan imar planı tadilatının, mevcut
yapılaĢma düzenini bozarak plan bütünlüğüne aykırılık teĢkil edeceği, dolayısıyla planlama ve
Ģehircilik ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle ret edilmiĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan plan tadilat talebinin ret
edilmesi kararı 29 (yirmi dokuz) kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
Edilmek
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:2
: 68
: Ġmar Ġle Ġlgili Yapılan Müracaatların Komisyona Havale
Üzere Okutulması.
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Çekmece Mahallesinde mevcut trafo
merkezinin güneyi ile çevre yolu arasında kalan 37,930 hektar tarım alanının imar planına dahil
edilmesi için ”Kamu Yararı Kararı” alınması hakkındaki teklif yazıları okutularak, görüĢmeye
açıldı.
Ġlçemiz Çekmece Mahallesi‟nde mevcut trafo merkezinin güneyi ile çevre yolu arasında
kalan 37,930 hektar tarım alanın, imar planı sınırları içerisine dahil edilebilmesi için 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, Toprak Koruma
Kurulunda değerlendirilmek üzere “Kamu Yararı Kararı” alınması hakkındaki talebe dair Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğümüzün teklif yazıları okutularak;
Söz konusu talep ve ona dayalı birim teklif yazısı değerlendirilerek, ilgili ihtisas komisyonu
olan Ġmar Komisyonuna havalesi meclisimizce uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
Edilmek
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:2
: 69
: Ġmar Ġle Ġlgili Yapılan Müracaatların Komisyona Havale
Üzere Okutulması.
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Çekmece Mahallesi 9246 nolu parselde
mevcut “Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı (A-6)” yapı nizamının, “Blok Nizam 6 Kat Konut
Alanı (BL-6)” yapı nizamına dönüĢtürülmesi talepleri hakkındaki teklif yazıları okutularak,
görüĢmeye açıldı.
Ġlçemiz Çekmece Mahallesi 9246 nolu parselin yürürlükteki imar planında sahip olduğu
“Ayrık Nizam 6 Kat Konut Alanı (A-6)” yapı nizamının, “Blok Nizam 6 Kat Konut Alanı (BL6)” yapı nizamına dönüĢtürülmesi yönündeki 13.10.2014 tarih ve 2014/2112 kayıt nolu talep ve
talebe dair Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün teklif yazıları okutularak;
Söz konusu talep ve ona dayalı birim teklif yazısı değerlendirilerek, ilgili ihtisas komisyonu
olan Ġmar Komisyonuna havalesi meclisimizce uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
Edilmek
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:2
: 70
: Ġmar Ġle Ġlgili Yapılan Müracaatların Komisyona Havale
Üzere Okutulması.
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün, Çekmece Mahallesi 7887 ve 7888 nolu
parsellerin mevcut “Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı (A-4)” yapı nizamının “Ayrık Nizam 5
Kat Konut Alanı (A-5)” yapı nizamına dönüĢtürülmesi talepleri hakkındaki teklif yazıları
okutularak, görüĢmeye açıldı.
Ġlçemiz Çekmece Mahallesi 7887 ve 7888 nolu parsellerin yürürlükteki imar planında sahip
olduğu “Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı (A-4)” yapı nizamının “Ayrık Nizam 5 Kat Konut
Alanı (A-5)” yapı nizamına dönüĢtürülmesi yönündeki 31.10.2014 tarih ve 2014/2341 kayıt nolu
talep ve talebe dair Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün teklif yazıları okutularak;
Söz konusu talep ve ona dayalı birim teklif yazısı değerlendirilerek, ilgili ihtisas komisyonu
olan Ġmar Komisyonuna havalesi meclisimizce uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
Tespiti)
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:2
: 71
: Önerge (Tekniker Kadrosunun Ġhdası ve sözleĢme Ücretinin
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın “Tekniker Kadrosunun Ġhdası ve Tekniker
Tam Zamanlı SözleĢme Ücretinin Tespiti” hakkındaki gündem dıĢı önergesi, gündeme alınmak
üzere okutuldu.
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın “Teknik Hizmetler Sınıfı 6 Derecelik
Tekniker Kadrosunun Ġhdası ve Tekniker Tam Zamanlı SözleĢme Ücretinin Tespiti” hakkındaki
gündem dıĢı önergesi okutularak;
Meclisimizce yapılan oylama neticesinde, önergenin gündeme alınarak, gündeme 7. madde
olarak eklenmesi uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
Programının
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:3
: 72
: 2015 – 2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve Performans
GörüĢülmesi
.
2015–2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve Performans Programı 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 41. maddesi uyarınca görüĢülmek üzere, gündeme alındı.
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın 2015–2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve
Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifi;
Meclisimizce; 2015–2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve Performans Programının Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 24. maddesi “Ġhtisas komisyonlarının
görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara
bağlanır.” hükmü ıĢığında değerlendirilerek, uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:4
: 73
: 2015 Yılı Bütçesinin GörüĢülmesi.
2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi uyarınca görüĢülmek üzere,
gündeme alındı.
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın 2015 Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifi;
Meclisimizce; 2015 Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi; 5393
Sayılı Yasanın 24. maddesi “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu
komisyonlarda görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü ıĢığında
değerlendirilerek, uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:5
: 74
: 2015 Yılı Gelir, Ücret ve Harç Tarifelerinin GörüĢülmesi.
2015 Yılı Gelir Ücret ve Harç Tarifelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi
uyarınca görüĢülmek üzere, gündeme alındı.
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın 2015 Yılı Gelir Ücret ve Harç Tarifelerinin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifi;
Meclisimizce; 2015 Yılı Gelir Ücret ve Harç Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesi; 5393 Sayılı Yasanın 24. maddesi “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren
iĢler bu komisyonlarda görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü
ıĢığında değerlendirilerek, uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:6
: 75
: 2015 Yılı Zabıta Ceza Tembihnamesinin GörüĢülmesi.
2015 Yılı Zabıta Ceza Tembihnamesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi
uyarınca görüĢülmek üzere, gündeme alındı.
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın 2015 Yılı Zabıta Ceza Tembihnamesinin
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifi;
Meclisimizce; 2015 Yılı Zabıta Ceza Tembihnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesi; 5393 Sayılı Yasanın 24. maddesi “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu
komisyonlarda görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü ıĢığında
değerlendirilerek, uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
Ġhdası ve
: KASIM 2014
:1
:1
: 03.11.2014
:7
: 76
: Teknik Hizmetler Sınıfı 6 Derecelik Tekniker Kadrosunun
Tekniker Tam Zamanlı SözleĢme Ücretinin Tespiti
01.11.2014 Tarih ve 71 Sayılı Meclis kararıyla, gündeme alınan “Teknik Hizmetler Sınıfı 6
Derecelik Tekniker Kadrosunun Ġhdası ve Tekniker SözleĢme Ücretinin Tespiti” hakkındaki önerge
görüĢmeye açıldı.
Belediye BaĢkanı Op. Dr. Ġbrahim YAMAN‟ ın Teknik Hizmetler Sınıfı 6 Derecelik
Tekniker Kadrosunun Ġhdası ve Tekniker SözleĢme Ücretinin Tespiti hususunda yapılan müzakere
neticesinde;
Meclisimizce yapılan görüĢme ve oylama neticesinde ihdası istenen 6 Derecelik T.H.S
Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesi, Tekniker Tam Zamanlı SözleĢme Ücreti için konunun ilgili
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 29 (yirmi dokuz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: KASIM 2014
BĠRLEġĠM
:2
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 07.11.2014
GÜNDEM MADDE NO : 3
KARAR NO
: 77
ÖZÜ
: 03.11.2014 Tarih ve 72 Sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe
Komisyonuna Sevk Edilen 2015 -2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve Performans
Programının GörüĢülmesi
03.11.2014 tarihli 2014 Kasım Ayı toplantısı 1. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna
sevk 2015 -2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve Performans Programının GörüĢülmesi, ilgili
komisyonca karara bağlanarak, meclise sunulmuĢtur.
Belediye Meclisi; Stratejik Planlama Ekibince hazırlanan, Encümen tarafından uygun görülüp, Plan
ve Bütçe Komisyonunca Rapora bağlanan, 2015 – 2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve Performans
Programını görüĢerek;
Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan, 5018 Sayalı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5227 sayılı
Kamu Yönetim Temel Ġlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile Kamu Ġdarelerinde Stratejik
Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik temel dayanak görülmüĢ olup, Defne ilçe sınırları
içindeki mahalli müĢterek ihtiyaçları en üst düzeyde karĢılayarak, yaĢam kalitesini artırarak, geleneklerinden
kopmadan, “Tarihi ve doğal değerleri koruyan, kültürel çeĢitliliği zenginlik kabul eden, katılımcı, hoĢgörülü,
çevreye ve insana saygılı, sosyal dayanıĢmaya değer veren, etnik ve kültürel değerlerinin farkında olan ve
sahip çıkan, yüksek kentsel standartlara sahip yaĢanılası kimlikli bir dünya kenti olmak” vizyonu ıĢığında,
“YaĢam kalitesini yükselten, insan odaklı, etkin ve verimli hizmet üreten, herkes için eĢit eriĢim ve ulaĢım
sağlayan, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarları bağdaĢtıran, kentlilerin üretken ve üretim sürecinde yer
almasını sağlayan, bilgiye dayalı, demokratik Ģeffaf toplumcu anlayıĢla akıllı kent yönetimini gerçekleĢtiren
güçlü yerel yönetim” misyonu gerçekleĢtirme anlayıĢıyla 77. Stratejik hedef belirlendiği, bu hedeflerin
belirlenmesinde gerekli araĢtırmalar yapılarak 18 adet tablo, 7 adet grafik, 3 adet Ģema ve 3 adet harita
üretildiği,
Planda; dünya kenti olmak için gerekli olan amaç, hedef ve stratejileri tüm açıklığı ortaya
konulduğu, hedefler için performans kriterleri benimsendiği, Maliyet analizleri ve izleme değerlendirme
bölümlerini de eklendiği, ilk kez plan hazırlayan belediye olmamıza karĢın, özgün ve örnek alınır bir yapıda
ortaya çıktığı görüldüğü,
Ġnsan odaklı hizmet üreten,
Kentlilerin kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine katılımını gözeten,
Bilgi edinme ve denetim hakkına saygılı,
Kenti akılla yöneten,
Hizmet sunumunda kalite, nitelik ve kentsel estetiği ön planda tutan, dürüst ve Ģeffaf,
Doğruluk ve yansızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı,
Güler yüzle hizmet üreten,
Kendini sürekli geliĢtiren,
Var gücüyle kente ve kentlilere hizmet sunan,
Yaratıcı bir hizmet kadrosu ile 2015- 2019 yılların yol haritasını çizdiği,
Performans denetimi ve değerlendirmenin ele alındığı,
Fiziki ilerlemeye iliĢkin veri/bilgi toplanması ve analizi,
Mali ilerlemeye iliĢkin veri/bilgi toplanması ve analizi,
Stratejik Plan uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi,
Çevresel faktörlerin izlenmesi ve
Risk yönetimi,
Olarak Performans Denetiminin yol haritasının çizildiği, 2015 – 2019 Yıllarına Ait Stratejik Plan ve
Performans Programı; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
„Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
düzenlendiği, bu açıdan son derece önemli olan planın Defne Ġlçe Belediyesi için yeterli olabileceği
kararlaĢtırılmıĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Katip
Sevcan DURAN
Katip
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: KASIM 2014
:2
:1
: 07.11.2014
:4
: 78
: 03.11.2014 Tarih ve 73 Sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe
Komisyonuna Sevk Edilen 2015 Yılı Bütçesinin GörüĢülmesi
03.11.2014 tarihli 2014 Kasım ayı meclis toplantısının 1. oturumunda, 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 24. maddesinin “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda
görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca ilgili ihtisas
komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, „2015 Mali Yılı Bütçesi‟ komisyon
kararına bağlanarak, meclisin görüĢüne sunulmuĢtur.
2015 Mali Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki düzenlemelere ve 2015 –
2019 yıllarına ait Stratejik Plan ve Performans Programına uyularak hazırlanan ve 2380 sayılı
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere pay verilmesi hakkındaki Kanun hükümleri, 1319
Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu göz önüne alınarak;
Bütçe formunda görüleceği üzere bölümler itibarıyla gelir ve gider kısımları 77.636.000,00.TL. olarak denkleĢtirilmek suretiyle düzenlenmiĢ bulunan 2015 Mali Yılı Bütçesinin;
1) Bütçe Kararnamesi; 11 Maddeden ibaret olup, kararnamenin bütün maddeleri,
2) Gelir Kısmını oluĢturan; 01 Vergi Gelirleri, 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04
Alınan BağıĢ Yardımlar ile Özel Gelirler, 05 Diğer Gelirler ve 06 Sermaye Gelirleri ile;
3) Gider Kısımlarını oluĢturan; 02 Özel Kalem Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri),
05 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri), 10 Bilgi ĠĢlem
Hizmetleri Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri), 18 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü (01 Genel Kamu
Hizmetleri), 20 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri), 24 Hukuk Hizmetleri
Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri), 30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (01 Çevre
Koruma Hizmetleri), 31 Fen ĠĢleri Müdürlüğü (06 Ġskan ve Toplum Refah Hizmetleri), 32 Ġmar
ve ġehircilik Müdürlüğü (06 Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri), 33 Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü (08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri), 34 Mali Hizmetler Müdürlüğü (01 Genel
Kamu Hizmetleri), 35 Park ve Bahçeler Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri), 36 Plan ve
Proje Müdürlüğü (06 Ġskan ve Toplum Refah Hizmetleri), 37 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
(04 Ekonomik ĠĢler ve hizmetler), 38 Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü (07 Sağlık Hizmetleri), 39
Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri), 40 Strateji GeliĢtirme
Müdürlüğü (01 Genel Kamu hizmetleri), 41 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü (06 Çevre Koruma
Hizmetleri), 42 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü (07 Sağlık Hizmetleri), 43 Zabıta Müdürlüğü (01
Genel Kamu Hizmetleri) ile 44 Destek Hizmetleri Müdürlüğü (01 Genel Kamu Hizmetleri);
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) bendinin “Bütçe ve kesin hesabı kabul
etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci
düzeyleri arasında aktarma yapmak.” hükmü gereğince 2015 Mali Yılı Bütçesinin bütün bölüm
ve kalemleri teker teker ve isim okunarak oylanmıĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan 2015 yılı bütçesinin bütün
bölümleri, 28' er (yirmi sekiz) kabul görmüĢ ve oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Katip
Katip
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Sevcan DURAN
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: KASIM 2014
:2
:1
: 07.11.2014
:5
: 79
: 03.11.2014 Tarih ve 74 Sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe
Komisyonuna Sevk Edilen Gelir, Ücret ve Harç Tarifelerinin
GörüĢülmesi
03.11.2014 Tarihli 2014 Kasım ayı meclis toplantısı 1. oturumunda, 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 24. maddesinin “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda
görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca ilgili ihtisas
komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2015 Mali Yılı Bütçesine bağlı 2015
Mali Yılı Gelir, Ücret ve Harç Tarifeleri, komisyon kararına bağlanarak, meclisin görüĢüne
sunulmuĢtur.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna, havale
edilen;
1- Ġlan ve Reklam Vergisi, 2- Eğlence Vergisi, 3- ĠĢgal Harcı, 4-Nikah Muamele Ücreti, 5Belediye Web Sayfası Reklamlarından Alınacak Ücret, 6- Bilgi Edinme Gelirleri, 7- ĠĢ Makineleri
Tahsis Ücreti, 8- Arozözle Su TaĢıma Ücreti , 9-Yol Kaldırım Tahrip Ücreti, 10-Cüruf ve Moloz
Dökme Ücreti, 11-ĠnĢaat Artığı ve Çöp DıĢında Kalan Atıkların TaĢınması, 12-Yıkım Ücretleri
Harcı, 13-ĠĢ Bitirme Belgesi Talep Edenlerden, 14-Taksi Durak Yerlerinden Alınacak Yer Tahsis
Ücreti, 15-Tesisi KüĢat Ücreti, 16- Sağlık Belgesi Harcı, 17-Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı, 18Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, 19-Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsat Harcı, 20- Umuma
Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerlerinin 24 Saat Açma Ġzin Belgesi Harcı, 21-ĠĢyeri Açma Ġzin Harcı,
22-ĠĢyeri Açma KeĢif Ücreti, 23-Ġsteye Bağlı Rapor Ücreti, 24-ġehir Ġçi Vasıtaları ĠĢletme Ruhsat
Harcı, 25-Özel Servis Araçları Harç Tarifesi, 26-Mesul Müdürlük Harcı, 27-Bina ĠnĢaat Harcı, 28Ġmar Harçlarına Ait Tarifeler, 29-Kat Mülkiyeti Tesis Ücreti, 30-Teknik Eleman Ücreti, 31Halihazır Harita Onama Ücreti,32- Fen Elemanları Kayıt ve Kayıt Yenileme Ücreti, 33-Müteahhit
ve Sürveyanların Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Ücreti, 34- Yapı Denetim Belge Tasdik Ücreti, 35ĠĢ Deneyim Belgesi Talep Edenlerden Alınacak Ücret, 36-Fenni Muayene ve Proje Onaylarından
Alınacak Ücretler, 37- Düğün Salonu Kiralama Ücreti, 38-Otopark Ücreti, 39-Hoparlör Ġlan Ücreti,
40-Basılı Evrak Ücretleri, 41- Tadilat Ruhsat Tetkik Ücreti ve Betonarme Tadilat Ücreti, 42Ġnceleme, Rapor ve Ortaklık Payı Ücreti, 43-Bayındırlık ĠĢleri Hasılatı, 44-Ġmar Ġle Ġlgili Diğer
Ücretler, 45- ĠnĢaat Ruhsatı Vize Ücreti, 46-Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Tanzim Ücreti, 47Ekspertiz Rapor Ücreti, 48- Süresi Ġçerisinde Ruhsat Yenileme/Yeniden Ücreti, 49- Vaziyet Planı
Onay Ücreti, 50-Yapı Kullanma Ġzin Gelirleri, 51-MenĢei ġehadetnamesi, 52-Fen ve Ġmar ĠĢleri
Diğer Ücretleri, 54- Plan Tadilatı Ġçin Alınacak Ücret, 55-Ġmar Ġle Ġlgili Diğer Ücretler, 56-Ruhsat
ve Plaka Ücreti, 57-Semt Pazar Yerleri Tahsis Ücreti, 58-Teknik Elemanların Kayıt ve Tescil
Ücreti, 59-Ġsteye Bağlı Rapor Harcı, 60-Yüzme Havuzu GeçiĢ Ücreti, 61-Anfi Tiyatro Kiralama
Ücreti, 62- Ġfraz, Tevhit ve Parselasyon Haritalarına Ait Kontrollük Ücreti, 63- Büfe Devir Ücreti,
64- Belediye ve Mücavir Alan Ġçerisinde Elektrik Trafoları, Pano ve Elektrik Direklerinin Yer
Tahsis Ücreti, 65- Çevre Temizlik Vergisi Tarifeleri,
Toplam 65 (altmıĢ beĢ) kalemden oluĢturulan Gelir, Ücret ve Harç Tarifesi, Belediye
Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonunu Kararı doğrultusunda değerlendirilerek, ekli tarifede
öngörülen rakamların tespiti ve 2015 yılı içerisinde uygulanması; 5393 Sayılı Belediye Kanunun
18. maddesi (f) bendi “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” hükmü
doğrultusunda, değerlendirilip uygun görülmüĢ olup,
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Katip
Katip
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Sevcan DURAN
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
: KASIM 2014
BĠRLEġĠM
:2
OTURUM
:1
TOPLANTI TARĠHĠ
: 07.11.2014
GÜNDEM MADDE NO : 6
KARAR NO
: 80
ÖZÜ
: 03.11.2014 Tarih ve 75 Sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe
Komisyonuna Sevk Edilen 2015 Yılı Zabıta Ceza Tembihnamesinin GörüĢülmesi
03.11.2014 Tarihli 2014 Kasım ayı meclis toplantısı 1. oturumunda, 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 24. maddesinin “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda
görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca ilgili ihtisas
komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2015 Mali Yılı Bütçesine bağlı 2015
Mali Yılı Zabıta Ceza Tembihnamesi, komisyon kararına bağlanarak, meclisin görüĢüne
sunulmuĢtur.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonuna, havale
edilen;
1- Umuma Ait Suçlar Hakkında Emir ve Yasaklar,
2- Ekmek Fırını ve Fabrikaları Hakkında Emir ve Yasaklar,
3- Kasaplar, Tavuk Eti ve Balık SatıĢı Yapan ĠĢyerleri Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar,
4-ĠnĢaat ve Her Türlü Tamiratlar Hakkında Emir ve Yasaklar,
5- Berber ve Kuaförler Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar,
6-Semt Pazar Yerleri ile Ġlgili Emir ve Yasaklar,
7- Uygulama,
Yukarıda belirtilen 7 (yedi) kısım ve 140 (yüz kırk) maddeden oluĢturulan 2015 Zabıta Ceza
Tembihnamesi, Belediye Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonunu Kararı doğrultusunda
değerlendirilerek, ekli Zabıta Ceza Tembihnamesinin uygulama kısmında yasal dayanağı belirtilen
maddelerin, tespiti ve 2015 yılı içerisinde uygulanması;
Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı doğrultusunda ve 5393 sayılı
yasasının 15. maddesi (b) bendi “ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.”
ve aynı yasanın 51. maddesinin “Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin
sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası
tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında
mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.” hükümleri ıĢığında değerlendirilerek
uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Katip
Katip
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Sevcan DURAN
Hasan ABDULLAHOĞLU
T.C.
DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS
KARARI
DÖNEMĠ
BĠRLEġĠM
OTURUM
TOPLANTI TARĠHĠ
GÜNDEM MADDE NO
KARAR NO
ÖZÜ
: KASIM 2014
:2
:1
: 07.11.2014
:7
: 81
: 03.11.2014 Tarih ve 76 Sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe
Komisyonuna Sevk Edilen Tam Zamanlı Tekniker SözleĢme
Ücretinin Tespiti
03.11.2014 Tarihli 2014 Kasım ayı meclis toplantısı 1. oturumunda, 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 24. maddesinin “Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iĢler bu komisyonlarda
görüĢüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmü uyarınca ilgili ihtisas
komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Tam Zamanlı Tekniker SözleĢme
Ücretinin Tespiti, komisyon kararına bağlanarak, meclisin görüĢüne sunulmuĢtur.
Belediyemiz birimlerinde istihdam sağlamaya yönelik olarak, Tekniker Tam Zamanlı
SözleĢme Ücretinin belirlenmesi ile ilgili önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiĢ olup;
Meclisimizce Komisyon kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda;
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 gün ve 133 sayılı yazısı
eki Sıra No 4 Genelgesinde 01.01.2014 – 31.12.2014 Döneminde Geçerli Olmak Üzere, 5393 sayılı
Kanun Çerçevesinde ÇalıĢtırılacak SözleĢmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarının
belirlendiği 1 sayılı Cetvelinde Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel Net Ücret Tavanı Tekniker
kadrosu için belirlenen ücretin 2.205,23 TL görülmesine karĢılık, belediye bütçesinin durumu
dikkate alınarak söz konusu Tam Zamanlı SözleĢmeli Tekniker için aylık net ücretinin 1.200,00
TL uygulanması uygun görülmüĢ olup;
Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar, 28 (yirmi sekiz)
kabul görmüĢ ve karar oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Meclis BaĢkanı
Katip
Katip
Op. Dr. Ġbrahim YAMAN
Sevcan DURAN
Hasan ABDULLAHOĞLU
Download

2014 Kasım Ayı Meclis Kararları