VEKALETNAME
ġirketimiz adına gelip, serbest dolaĢıma giriĢ gümrük antrepo, dahilde iĢleme, gümrük kontrolü,altında iĢleme,geçici ithalat
transit aktarma, hariçte iĢleme ve ihracat rejimine tabi tutulacak her türlü eĢyanın, gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya
kullanıma tabi tutulması iĢlemleri ile ilgili olarak,tüm resmi makamlardan alınacak izinler için, gümrük idarelerinde serbest
bölgelerde birliklerde,bankalarda,kambiyo mercilerinde,odalarda limanlarda, ant Repolarda, ambarlarda,depolarda,ilgili diğer
kuruluĢlarda ve merkez ve taĢra teĢkilatları dahil Olmak üzere,tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük müĢavirlerine verdiği
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kendilerine tevdi edeceğimiz ve sıhhatleri açısından fatura,menĢei belgesi, A.T.R.,EUR.1,
sigorta poliçesi,teĢvik belgesi,ekspertiz raporu,konĢimento,navlun makbuzu,çeki listesi ve benzeri evraklar ile kıymeti
etkileyebilecek royaliti ve lisans ödemeleri satıcı ile aramızda münasebet bulunması ve ithalatımıza kısıtlama,koĢul veya edim
konulması hallerine bu duruma iliĢkin belgelere uygun olması Ģartıyla,gümrük beyannamelerinin mahsus kutularının ve
gümrük kıymet bildirimlerinin doldurulması ve imzalanması iĢlemlerinin ifası ve takibine,adımıza ithalatçı ve ihracatçılar
birliğine üyelik kaydı yaptırmaya ve E-birlik sistemi hizmetinde kullanıcı adı ve Ģifrenin adımıza alınması ve sistem ortamında
kullanımına Ģirketimizin yapması gerekli iĢlemleri yapmaya ve sonuçlandırmaya eĢya ile ilgili bakım onarım,yeterlilik,T.S.E.
kontrol.INF bilgi formları,T5 belgesi,ölçü ayar,radyasyon güvenliği,telif hakları gibi giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerinin gerektirdi ği her
türlü belgelerinin iĢlemlerini yürütmeye ilgili taahhütname imzalamaya,konĢimentolarını almaya imzalamaya ve cirolamaya,
tahmil tahliye ve teslim iĢlemleri yapmaya ve yaptırmaya,eĢyayı sevk ve nakle,rapor,tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye
ettirmeye ve imzalamaya,gümrük iĢ emrinde tam tespit,muayene ve küĢat talimatı verildiği durumlarda,eĢya
değiĢikliği,eksiklik
ve
kayıplar
için
sorumlular
aleyhine
iĢlem
yürütmeye,vergi,resim,harç,depozito,fazla
mesai,yolluk,harcırah,ithalatta ödenecek fonlar ve her türlü teminatı saymanlık müdürlüklerine yatırmaya bunlara ait itiraz
iĢlemlerini yapmaya,yatırılan bu bedelleri,çek,nakit ve teminatları ahzu kabza geri almaya,bunlarla ilgili belgeleri teslim ve
tesellüm etmeye,navlun bedelleri,ardiye sair ücretleri yatırmaya ve fazla yatırılmıĢ olanları geri almaya,T.S.E.ve diğer kamu
kurumlarında ilgili taahhütnameleri imzalamaya ve ibraza,gümrük iĢlemlerimizle ilgili olarak Ģirketimizce kendilerine teslim
edilen her türlü fatura ve beyannameye eklenen diğer evraklar ile beyannameye konu eĢyanın gümrüklenmesi için
yapabileceğimiz tüm iĢlemleri ifaya ve ikmale,baĢkalarını da tevkil,teĢrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere 4458 sayılı
gümrük kanunu ve5607 sayılı kaçakcılık ile mücadele kanunundan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundan doğacak tüm
sorumluluklar Ģirketimize ve tarafımıza ait olmak üzere eĢyanın gümrüklenmesi için yapabileceğimiz tüm iĢlemleri ifaya ve
ikmale baĢkalarınıda tevkil,teĢrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere 4458 sayılı gümrük kanunu ve buna bağlı gümrük
yönetmeliğinde belirtilen yasal çerçeve içerisinde dolaylı temsilci sıfatıyla tüzel kiĢiliğe haiz bulunan MERAM V.D.
8860030454
UĞURKAN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ.
GÜMRÜK MÜġAVĠRĠ ZEKĠ UĞUR SOYLU(17189199814)
,GÜM.MÜġAVĠRĠ ĠSMAĠL GÜRARI (16930076350) GÜM. MÜġ. YARD. KORAY SOYLU(17183200080) GÜMRÜK
MÜġ.YARD.ÖMERBAZLAMA(22516868288),EMĠNEAKÇAY(10957638256),ALĠKARAMAN(34396923650),MEHMET
ALĠKUM,(58168529802),GAZĠÖZDEN(30992058376),ALĠYILDIRIM(36817855878),M.ÖZLEMALTINOĞLU(365748634
06),MERVE APALI(44362588202),HAKAN ETĠ(17387150204);SERDAR BAġ(353658780) (ANKARA)MALTEPE V.D.
‘ne 4860280870 sicil numarası ile kayıtlı GÜMRÜK MÜġAVĠRĠ EġREF KAFADAR(21445905606),TAMER
KAFADAR(21415906626);(İSTANBUL) UZMAN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. BEġĠKTAġ VD 9010019450 - MUSA YILMAZ
(61807001980) – SEDAT ÇETĠNBAġ (27211836662)– MEHMET KILINÇLI (27920131218) – ÖZGÜR YILMAZ (61672006424) –
CEMĠL GÜR (39662056704) – MEHMET CEM EJDER (15578346818) – KASIM SARAÇ (49717434920)– METĠN ÇELĠK
(46996945260) – MUZAFFER ZÖHRAP (14747050402) – HAKAN YUCAK (31724450208) – ELĠF DĠDEM EROL
(49426234194) – ERBAY DURSUN (22124770140) – AYHAN KARAKUġ (12329502554) – TOLGA GÜNGÖR (50950197398) –
ERKĠN ÇETĠNBAġ (27202836954) - MĠTHAT GÜNDÜZ ( 10805325284) YAVUZ AYDIN (34841099930 ;(İZMİR) CAN
GÜM.MÜġ.LTD.ġTĠ.GALATA
VD.1980136633
GÜMRÜK
MÜġAVĠRĠ
ZEKERĠYA
FAZIL
SEFA(34300793874),ĠBRAHĠMÇAKIR
(31459385806)
,GÖKHAN
YALÇIN
(32647658214)
,ÖZKAN
ÇAKAR(37522896248) ,ONUR KAHRAMAN (14827628996) ,ġENOL KAPLAN (11738574152),ERCAN GÜLER
(37915482638) ,ALĠ CURACI (42319518654),(BURSA) MĠDAN GÜM.MÜġ.LTD.ġTĠ.NĠLÜFER V.D. 621 002 1342
LEVENT GÜNAY (46402074478) ,SÜLEYMAN ULUÇ (48568551046) ,ZEKERĠYA ÇAPAR (16621756004) ,ÖZER
ÇAPAR (16606756524) ,METĠN SEVĠNÇ (14533826372), BAYRAM GÜNGÖRDÜ (39199003554), MUSTAFA
KOÇAK(18892682600), MÜNÜR ÖZTÜRK(12733901400)’yi ifaya vekalete birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere
(SÜRESĠZ) vekil tayin ettik.
VEKĠL EDEN:
FĠRMA ADI :
FĠRMA ADRESĠ:
VERGĠ DAĠRESĠ/NO:
Download

indirin