ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/15
442 Havaalanı –AġTi-Kızılay hattı fiyat tarifesi
EGO Genel Müdürlüğü
Ġdare Encümen Kararı
EGO Genel Müdürlüğü Ġdare Encümeni 09.05.2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararında;
Bütçe ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının 09.05.2014 tarih ve 22544 sayılı yazılarında;
Ġlgi : BelKo’nun 28.04.2014 tarih ve GM/97 sayılı yazısı.
Ġlgi de kayıtlı Belko Ankara Kömür Asfalt Enerji ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin
yazısında “442 numaralı Ankara-Esenboğa Havaalanı – AġTĠ – Kızılay hattı güzergâhında Ģehir içi
taĢımacılığına yeni bir renk getiren, verdiği hizmetlerle her geçen gün yolcu sayısı hızla artan, son model
otobüslerle host hizmeti, internet bağlantısı ve çeĢitli ikramlarıyla Ankara halkına ve havaalanı yolcularına
her daim hizmette sınır tanımayan Ģirketimizin toplu taĢıma standartlarını yüksek tutabilmesi ve verilen
hizmetleri aksatmadan yürütebilmesi için değiĢen piyasa koĢullarına uyum sağlaması gerekmektedir.
ġehir içi – havaalanı yolcu taĢımacılığı sektöründe Ġstanbul ve diğer illerde yaptığımız çalıĢmalar
sonucu, verilen hizmetler ve kat edilen mesafe göz önünde bulundurulduğunda, bilet fiyatlarının Ankara’da
uygulanan bilet fiyatlarının iki katından daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 2014 yılı itibariyle değiĢen kur
fiyatları amortisman giderlerine, artan petrol fiyatları yakıt maliyetlerine ve asgari ücretteki artıĢ, personel
maaĢlarında yapılan değiĢiklik personel giderlerine yansımıĢtır. Bu nedenle; mevcut bilet fiyatının 5,25
TL’den 10,00 TL’ye artırılması için tarafınızdan değerlendirilerek gerekli izin ve UKOME kararı alınması
hususunda” denilmektedir.
Bu nedenle; yapılan inceleme neticesinde, Ankara-Esenboğa Havaalanı – AġTĠ – Kızılay hattında
hizmet vermekte olan 442 nolu Toplu TaĢıma araçlarında Yolcu TaĢıma Tarifesinin 8,00 TL (%18 KDV
Dahil) olarak uygulanması ile birlikte 1.000 tam bilet bedeli karĢılığı olarak alınan durak katılım
bedelinin de 1.550 tam bilet bedeli olarak alınması uygun görülmektedir.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Ankara-Esenboğa Havaalanı – AġTĠ – Kızılay hattında
hizmet vermekte olan 442 nolu Toplu TaĢıma araçlarında, Ġdare Encümenince belirlenecek tarihten itibaren
Yolcu TaĢıma Tarifesinin 8,00 TL (%18 KDV Dahil) olarak uygulanması ile birlikte 1.000 tam bilet bedeli
karĢılığı olarak alınan durak katılım bedelinin de 1.550 tam bilet bedeli olarak alınması için KuruluĢumuz
Ġdare Encümeninden bir Karar alınması ve alınan kararında UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
Genel Kuruluna gönderilmesi için yazımız ve eklerinin Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına
havalesini Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.
Durum Encümenimizce İncelendi.
Ankara-Esenboğa Havaalanı-AġTĠ-Kızılay hattında hizmet vermekte olan 442 nolu toplu taĢıma
araçlarında yolcu taĢıma tarifesinin; artan amortisman giderleri, yakıt maliyetleri ve personel giderlerindeki
artıĢlar nedeniyle Belko Limited ġirketinin bilet fiyatlarında artıĢ yapılması yönündeki talebi
doğrultusunda; Ankara-Esenboğa Havaalanı-AġTĠ-Kızılay hattında hizmet vermekte olan 442 nolu toplu
taĢıma araçlarında yolcu taĢıma tarifesinin %18 KDV dahil 8,00 TL olarak uygulanması, 1000 tam bilet
bedeli karĢılığı olarak alınan durak katılım bedelinin de 1.550 tam bilet bedeli olarak alınması hususlarında
bir karara varılmak üzere kararımızın UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kuruluna
gönderilmesi Oybirliği ile,
Kararlaştırıldı.
Denilmektedir.
1
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/15
442 Havaalanı –AġTi-Kızılay hattı fiyat tarifesi
EGO Genel Müdürlüğü
Ġdare Encümen Kararı
UKOME KARARI: EGO Genel Müdürlüğü Ġdare Encümenince belirlendiği Ģekilde uygulanmasına oy
birliği ile karar verilmiĢtir.
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü
Emn.ġub.Müd.
Levent ALICI
Üye
4.Kolordu Kom.lığı
UlaĢtırma Albay
Ġsmail KARATAġ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı
J.BçvĢ
Süleyman TORUN
Üye
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü
Necdet ÖZÇELĠK
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Müh.
Selahattin METĠN
Üye
DHMĠ Esenboğa HL
BaĢ Md.Yrd.
Dr. Nurhan OTO
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
Abdurrahman KÖSEOĞLU
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Servis Md. Yrd.
Pekcan ALP
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
ġub.Müd.
Nevzat ġAHBAZ
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Sadık TĠPĠ
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müdürü
Mustafa GÜVEN
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Temsilcisi
Fatih KUZU
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Ġzzet YILDIRIM
KATILMADI
UlaĢtırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü
ONAY
.…/..../2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
2
Download

Download Decision. - EGO Genel Müdürlüğü